Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0953 Lexique v 953-1295

Exodos : lexique v 953-1295ἆ : ah !

ἀγαθός,ή,όν : bon (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί)

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

-γνωσία,ας () : l’ignorance

ἄγριος,α,ον : sauvage

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, faire venir, attirer

ἄ-δικον,ου (τό) : l’injustice

ἀεί : toujours

Ἀθάνα forme dorienne = Ἀθηνᾶ, ᾶς () : Athéna

ἀθροίζω : rassembler, assembler

αἶα,ας () : la terre

αἰαῖ : ah !

Ἅιδης,ου (ὁ) (Ἅιδαν : Α poét.) (Ἀίδα G dorien = Ἅιδου): Hadès

αἰδῶς, οῦς () : la honte, la retenue, la pudeur

αἰεί : toujours, continuellement, chaque fois

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

αἱμάσσω : ensanglanter

αἱματόεις,εσσα,εν : ensanglanté

αἰνέω,ῶ : louer, faire l’éloge de

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾑρηκα) : prendre ; triompher de, surprendre

αἴρω : lever, soulever

αἰσθάνομαι : percevoir

αἰσχρός,ά,όν : déshonorant, infâme, honteux

αἰσχύνη,ης (ἡ) : la honte, le déshonneur

ᾄσσω, f ᾄξω : s’élancer 

αἰσχρός,ά,όν : honteux, haïssable

αἰσχύνομαι + inf : j’ai honte de, je rougis de

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, le motif

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

αἰχμαλωτίς, ίδος () : captive de guerre, prisonnière

ἀκέομαι : guérir

ἀκμή,ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, l’instant propice, moment le meilleur, moment opportun

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : écouter,entendre

ἀκριϐόω,ῶ : examiner avec soin, bien comprendre, bien analyser

ἀλγέω,+ G de la personne : souffrir au sujet de ...

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἀ-λίμενος,ος,ον : qui est loin du port

Ἅλιος = Ἥλιος, ου (ὁ) : Hélios, Soleil

ἀλλά : mais, pourtant, cependant

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste)

ἀλλότριος,α,ον : d’autrui

ἅλμα,ατος (τό) : le saut (pl poét)

ἄλλως δὲ καί : et en outre, et d’ailleurs

ἄλοχος,ου () : l’épouse, la compagne de lit, la concubine, la maîtresse

ἅλωσις,εως () : la prise (d’une ville)

ἀμ-βαίνω (forme poétique ; 2ème p sg futur) = ἀνα-βαίνω : monter, grimper (ἀμβήσῃ : futur de forme moyenne, 2ème p sg)

ἀμείβω : échanger

ἀμείνων,ων,ον : meilleur (comparatif d’ ἀγαθός,,όν : bon)

ἀμέρδω : léser, abîmer, perdre

-μήχανος,ος,ον : irrésistible ; sans remède ; extraordinaire, inimaginable

ἀμμένω forme poétique de ἀνα-μένω : attendre

ἄν : + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas) de potentiel ; + imparfait de l’indicatif : marque l’irréel

ἀνά +Α : en remontant, sur, par, à travers, dans toute l’étendue de

ἀνάγχη,ης (ἡ) : la nécessité ( ἀνάγκη ἐστιν : il faut); ἀνάγκη <ἐστίν> + prop inf : le destin veut que...

ἄναξ, ἄνακτος () : seigneur, prince

ἀνα-ρρήγνυμι (f ἀναρρήξω) :briser de fond en comble, fracasser

ἀνδρό-φονος,ος,ον : tueur (tueuse) d’homme, meurtrier

ἀν-ήμερος,ος, ον : non apprivoisé, sauvage, non civilisé, inhumain, atroce

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀνθέω,ῶ : fleurir, être florissant, être dans sa fleur, être dans sa force

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀνί-πταμαι (ἀμπτάμενος = ἀναπτάμενος : participe aor ) : s’envoler, prendre son envol

ἀντί + G : en échange de, pour (ἀνθὅτου : en échange de quoi, pourquoi) 

ἀντί-ποινα,ων (τά) : les représailles pour, le paiement pour

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἄντλος,ου (ὁ) : la sentine, l’eau de mer croupie, la mer

ἀνύω : mener à bon terme, venir à bout de

ἄνω : adv : de bas en haut, en haut, en saillie

ἀξίως + G : de façon digne de

ἀπ-αλλάσσω : faire partir, délivrer de ; + G : écarter de

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout sans exception

ἀπ-ειμι : être éloigné, être absent, être au loin

ἄπ-ειμι : s’en aller, se retirer

ἀπο-κτείνω : tuer

ἀ-πόλεμος,ος,ον : qui n’est pas fait pour la guerre

ἀπ-όλλυμι (aor ἀπώλεσα) : faire périr, détruire, anéantir

ἀπο-ξενόομαι : être exilé, être à l’écart de +G

ἀπο-πτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser

ἀπ-ουσία,ας () : l’absence

ἀπ-ωθέω (aor M ἀπώσασθαι) : repousser, refuser, rejeter

ἄρα : adv. : donc, en effet

ἀράσσω : frapper avec bruit, frapper, donner des coups

ἄρειαν : 3ème p pl opt aor de αἴρω 

Ἀργεῖος,α,ον : argien

Ἄργος,ους (τό) : Argos

Ἄρης,εως (ὁ) : Arès

ἀριθμός,οῦ () : l’ajustement, l’agencement harmonieux ; le nombre

ἀριστερός,,όν : situé à gauche

ἄριστος,η,ον : le plus brave, très brave, le meilleur

ἀρκέω,+ D : venir en aide, venir au secours, préserver, protéger

ἄρνυμαι : chercher à prendre, à obtenir, à avoir

ἁρπάζω : prendre violemment, s’emparer de

ἄρσην ενος () : le mâle, la présence masculine

ἀρτίως : récemment, à l’instant

ἄστυ,εως (τό) : la ville (fortifiée, entourée de remparts)

ἀσφαλής,ής,ές : sûr (ἐν ἀσφαλεῖ = ἀσφαλῶς : en sécurité)

Ἀτρείδης,ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

αὖ : mais, alors

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon, l’éclat, l’éclat du soleil, la lumière du jour, la pleine lumière

αὖθις : à l’inverse ; encore, de nouveau

αὔτε : d’autre part

ἀϋτέω,ῶ : crier, appeler avec des cris, clamer

αὐτίκα : tout de suite, aussitôt, à l’instant

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la ...)

αὐτός, ή,ό : apposé au sujet : -même (moi-même, toi-même, lui-même...) ; αὐτός, αὐτή, αὐτό : précédé de l’article : le même (ἐς ταὐτόν = ἐς τὸ αὐτό : locution : dans le même instant, aussitôt)

ἀφίεμαι + G : laisser aller, abandonner, être débarrassé de, être délivré de

ἀφ-ίημι : laisser aller, lancer

ἀφ-ικνέομαι, ἀφικοῦμαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver ; revenir ; venir

ἀφ-ίσταμαι (ἀποστήσομαι, ἀπέστην, ἀφέστηκα) + D : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à

ἀφ-ίστημι (ἀπο-στῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter

ἀφ-ορμή, ῆς (ἡ) : point de départ pour, moyen pour, ressource pour

Ἀχαιός,οῦ (ὁ) : Achéen

Ἀχαιός,,όν : achéen, grec

ἀχθεινός,ή,όν : pénible, accablant, fâcheux, incommode

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐηκα : marcher, aller

Βάκχη, ης (ἡ) : la Bacchante

βάλλω, βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : jeter, lancer ; absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet

βάρϐαρον, ου (τό) : le Barbare, l’étranger ; ce qui est non grec, non civilisé, grossier, barbare

βαρύς,εῖα, ύ : lourd, pénible, accablant, fort

βάσις,εως (ἡ) : la marche

βέλος,ους (τό) : le trait

βία,ας () : la force, la violence

βίαιος,ος/α, ον : violent, qui agit par force, par contrainte

βίος,ου (ὁ) : la vie

βλάστημα,ατος (τό) : germe, bourgeon ; production, enfantement

βλέπω : regarder, considérer, fixer ; lever les yeux

βλέφαρον,ου (τό) : la paupière

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, venir, arriver

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, l’appel

βούλομαι : vouloir ; βούλομαι + subj aor : vouloir que

βροτός,ή,όν : mortel

γαληνός,ός,όν : paisible

γάρ : car, en effet

γε : assurément, certes

γείτων,ονος () : le voisin

γένος,ους (τό) : race, nation, peuple, le genre, l’engeance

γῆ, γῆς () : la terre

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, apprendre

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, la parole, le langage

γόνος,ου () : le rejeton, le fils

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

γυμνός,,όν : nu ; + G : dépouillé de, débarrassé de

γυνή, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité

δαίς, δαιτός (ἡ) : le repas, la nourriture

δακρύω : pleurer

δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δείδω (aor ἔδεισαμή + subj : craindre que

δεινός,ή,όν : terrible, horrible

δέργμα, ατος (τό) : le regard

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse, souveraine

δεσπόσυνος,ος/η, ον : qui concerne les maîtres, du ou des maîtres, qui est lié aux maîtres

δεσπότης,ου () : le maître

δεῦρο : ici

δεύτερον : en second, ensuite

δή : eh bien ; précisément, justement

δῆτα : alors, donc

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de

δια-δοχή,ῆς () : action de recevoir successivement, action de transmettre

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchiqueter

δια-σπάομαι , ῶμαι : mettre en pièces

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, apprendre

δίδωμι : donner, confier ; δίκην δίδοναι : donner compensation, être puni, payer, expier

δικαίως : conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit, la compensation; δίκην δίδοναι : rendre raison de, être puni, être châtié

δίκην + G : à la manière de (placé parfois après son régime)

δι-όλλυμι : détruire complètement, perdre entièrement

Διόνυσος,ου () : Dionysos

δι-πλοῦς,οῦς,οῦν : double

δί-πτυχος,ος,ον : plié en deux, double, qui vont par paire, deux

δισσός,ή,όν : double, ; au pl : les deux

διώκω : poursuivre

δμωίς, ῖδος () : servante

δμώς, δμωός () : serviteur

δοκέω,ῶ : sembler, croire, juger, estimer

δόλος,ου () : la ruse

δόμος,ου () : la maison, la demeure

δόρυ,ατος (τό) (D δορί) : la lance

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

δράω,ῶ : faire ; εὖ δρᾶν + A : faire du bien à

δύναμαι : pouvoir

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

δύσ-νοια,ας : le mauvais état d’esprit, la malveillance (+ G : à l’égard de)

δύστηνος,ος,ον : infortuné ; désastreux, funeste, malheureux

δύσ-φορος,ος,ον : difficile à supporter, insupportable, intolérable

δῶμα,ατος (τό) : la maison, le palais, la demeure

ἔα : hé ! (surprise et mécontentement)

ἐγγύς : adv : auprès, tout près

ἐγκλῄω : fermer à clé, emprisonner, fermer

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ : si

εἴθε : ah si seulement !

εἰμι : je suis (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)

εἶμι ( impératif 2ème p pl ἴτε) : aller

εἴπερ : si précisément, si justement

εἰς + Α : dans (mvt) , vers, pour

εἰσ-άγω : introduire qqn dans (+ 2 A souvent)

εἰσ-οράω,ῶ : regarder vers, tourner les yeux vers

εἶτα : ensuite, et puis

εἴτε...εἴτε... : soit...soit... ; si...et si...

ἐκ, ἐξ + G : hors de, du côté de , de

Ἑκάβη,ης () : Hécube

ἕκαστος,η,ον : chaque ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun

ἕκατι + G : dans l’intérêt de, par la volonté de, à cause de (souvent post-posé)

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα) : jeter, expédier; jeter dehors, faire sortir de ses gonds, défoncer

ἐκ-βολή, ῆς (ἡ) : rejet, rebut, débris, détritus

ἔκ-γονος,ου () : la fille (litt. : celle qui est née de)

ἐκεῖ : là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr : celui-là, celle-là, cela

ἐκ-πηδάω,ῶ : bondir, se redresser en sautant

ἐκ-πίπτω : tomber hors de, être précipité de, être chassé de

ἐκ-παγλέομαι, οῦμαι : regarder avec admiration, s’extasier sur

ἐκ-πίμπλημι (f ἐκπλήσω) : accomplir, terminer

ἐκ-ποδών adv : hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, à l’écart, au loin

Ἕκτώρ, ορός (ὁ) : Hector

ἕλκω : traîner

Ἕλληνες, ων (οἱ) : les Grecs

Ἑλληνίς, ίδος : Grecque

ἐλπίς,ίδος (ἡ) : l’espoir, l’attente

ἐμ-αυτόν,ήν,ό : moi-même

ἐμός,ή,όν : mon, ma, mien

ἐμ-πίμπλαμαι +G : se remplir de, se gorger de, se rassasier de

ἐν + D : dans

ἐν-αντίον : adv de face, en face ; prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

ἐν-δίδωμι : procurer, fournir

ἔνδον : adv : à l’intérieur

ἔνθα : là où

ἐνθάδε :

ἔνθεν : de l’autre côté

ἔν-οπλος,ος,ον : en armes, guerrier

ἐνταῦθα :

ἐν-τίθημι : placer dans, introduire

ἐντός + G : à l’intérieur de, sous

ἐξ-αίρω (ἀρῶ, ἦρα, ἤρκα) : lever, soulever

ἐξ-αλλάσσω : changer de, passer d’un ... à l’autre..., prendre tour à tour

ἐξ-αλύσκω (aor ἐξήλυξα) : échapper à, éviter

ἐξ-αν-ίστημι : relever, redresser

ἐξ-απ-αλλάσσω + G : se délivrer de

ἐξ-εργάζομαι : mener à terme, exécuter

ἔξω + G : hors de

ἔοικα : sembler bon, paraître ; ὡς ἔοικε : à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît

ἐπ-άγω (-άξω,-ήγαγον,-ῆχα) : conduire, amener

ἐπ-ᾴσσω : s’élancer, bondir dessus

ἐπ-αρκέω,+ D : venir en aide à, porter secours à

ἐπεί + impératif : dans ces conditions, car enfin ; ἐπεί conj : quand

ἐπεί-περ : car précisément, puisque

ἔπειτα : ensuite

ἐπ-εσ-πίπτω (forme ionienne pour ἐπ-εις-πίπτω) (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber à bras raccourcis sur + D

ἐπ-έχω (f ἐφέξω) : retenir, maintenir fermé

ἐπί + Α : vers

ἐπί + D : près de, sur, en suivant

ἐπίσταμαι : savoir

ἐπιτίμιον,ου (τό) : la peine, le châtiment

ἐπί-φθονος,ος,ον : odieux

ἐπ-ῳδός,ός,όν + G : qui chante sur, qui fait allusion à

ἐράω + G  : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter

ἐργάζομαι, ἐργάσομαι,ἐργασάμην, εἴργασμαι : être fait

ἔργον,ου (τό) : activité, travail, oeuvre, ouvrage, affaire

ἐρευνάω,ῶ : fouiller

ἐρημία,ας () : la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ; le vide de, l’absence de

ἔρημος, ος/η, ον : désert, vide, abandonné

ἔρομαι, ἐρήσομαι, ἠρόμην + 2 A : demander qqch à qqn

ἕρπω : se glisser dans

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir, marcher, aller

ἐς + Α : dans,vers

ἑστία,ας (ἡ) : le foyer

ἔσω : + G : à l’intérieur de

ἔτοιμος, ος ou η,ον : prêt

ἔτι : encore

ἔτλην (pas de présent) : avoir la force de, avoir le courage de, oser

εὖ : bien

εὐ-δοξία,ας () : la bonne réputation, la gloire

εὐθύς : aussitôt, soudain, directement

εὔ-ιππος,ος,ον : riche en chevaux, bon cavalier

εὐ-σεβής,ής,ές : pieux

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, prospérer, être dans la prospérité

ἐφ-ίημι (inf aor ἐφεῖναι) + D : jeter sur, lancer sur

ἔχω : avoir ; tenir, posséder ; ἔχω + adv = être + adverbe ; (ex : οὕτως ἔχει : il en est ainsi) ; εὖ ἔχειν : aller bien, être en bon état

ζητέω,ῶ : chercher, chercher à (+ inf )

ζήω, ζῶ : vivre

ζόη,ης (ἡ) : la vie

ἤ : ou bien ; ἤ... ἤ ...: ou bien ... ou bien ...

adv : certes, assurément

ἦ γάρ : est-ce donc que ... ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

ἡγέομαι,οῦμαι + 2 A : considérer comme, regarder comme

ἤδη : immédiatement, tout de suite ; désormais

Ἠδωνός,,όν : des Edônes (peuple de Thrace)

ᾖσμεν : impft 1ère p pl de οἶδα

ἥκιστα : pas du tout, pas le moins du monde

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἤν = ἐάν : si (éventuel, avec le subjonctif)

ἡνίκα : quand, lorsque

ἡσσάομαι,ῶμαι + G : être inférieur à, être vaincu par

ἥσυχος,ος,ον : calme, tranquille

Ἠχώ,οῦς (ἡ) : la nymphe Echo

θᾶκος, ου () : le siège

θανάσιμος,ος,ον : qui donne la mort ; mourant, voué à la mort, mortel, de mort ; fatal, funeste

θάπτω : enterrer, ensevelir

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement, motif de s’étonner, chose étrange

θεάομαι, ῶμαι : contempler, examiner

θεός,οῦ () : le dieu

θέλω (ou ἐθέλω) : vouloir, désirer

θήκη,ης () : le dépôt

θῆλυς,εια,υ : féminin (τὸ θῆλυ : le genre féminin, le sexe féminin)

θήρ, θηρός () : la bête sauvage, le fauve

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

(ἀπο-) θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir, périr

θοίνη,ης (ἡ) : le festin, le banquet

θόρυϐος,ου (ὁ) : trouble, émoi

θρασύνομαι : être insolent

θρασυ-στομέω,ῶ : avoir une bouche insolente, parler avec insolence

Θρῄκη,ης () : la Thrace

Θρῃκίος,α,ον : adj : thrace

θρηνέω,ῶ +Α : déplorer, se lamenter sur, gémir sur

Θρῇξ, Θρῃκός : de Thrace, thrace

θυμός,οῦ (ὁ) : le coeur, la passion, la fureur

ἴδιος,α,ον + G : particulier à, spécifique à ; privé

ἰδού : voici, vois !, tiens !

ἵζω : s’asseoir

Ἴλιον,ου(τό) : Ilion

Ἰλίος,ος,ον : adj : d’Ilion

ἵνα : 1) + ind : où 2) + subj : afin de

ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα : s’établir, se placer, se fixer, s’arrêter

ἱστός,οῦ () : le mât

ἴσχε : halte-là !

ἰσχύω : être fort, avoir de la force

ἴσως : peut-être

ἴχνος,ους (τό) : la trace ou la marque du pied, l’empreinte ; le pas

ἰώ : oh ! holà ! A moi ! (cri d’appel ou de douleur)

καθ-αιμάσσω : couvrir de sang, ensanglanter

καθ-αιρέω,ῶ ( -αιρήσω, εῖλον,-ῄρηκα) : abattre, anéantir

καί : et, aussi, même

καινός,ή,όν : nouveau, inattendu, imprévu, étrange, extraordinaire

κᾆτα = καὶ εἶτα

κακίων : comparatif de κακός

κακόν,οῦ (τό) : malheur, mal

κακός,,όν : mauvais, malheureux, méchant

κακῶς adv : mal ; κακῶς λέγειν + Α : dire du mal de qqn

καλέω,ῶ : appeler, inviter à; appeler, nommer, donner une appellation ou un nom

καλός,ή,όν : beau, bon

καλῶς : adv : bien

κάμαξ, ακος (,) : la javeline en roseau

κάμνω : être atteint de, souffrir

κάμπτω : courber, plier (κάμπτειν... γόνυ : plier le genou)

κἀξίως = καὶ ἀξίως

κἄπειτα = καὶ ἔπειτα

καπνός,ου (ὁ) : la fumée

καρδία,ας (ἡ) : le coeur, les passions

καρτερέω,ῶ +participe : avoir la patience de, endurer de ; persister à, s’obstiner à

καρχήσιοι, ων (οἱ) : la hune ( haut du mât)

Κασάνδρα,ας () : Cassandre

κατά + A : en descendant le long de, selon

κατα-θνῄσκω : mourir, périr

κατα-κτείνω ( aor ἔκτεινα) : tuer, mettre à mort

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

κατέκτας = κατέκτεινας

κατ-έχω : tenir entièrement, maintenir

κάτ-οχος,ος,ον : complètement tenu, possédé

κατ-ῶρυξ, υχος () : cachette souterraine

κεῖμαι = εἰμι

κεντέω,ῶ : percer, transpercer

κελεύω : ordonner de, donner l’ordre de

κέλλω : aborder

κέρδος,ους (τό) : le gain, le profit ; le désir de profit, la cupidité

κερκίς,ιδος () : la navette (instrument de tissage)

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κινέω,ῶ : bouger, remuer

κλέος,ους (τό) : réputation, renom

κλίνη,ης () : le lit

κλύω + G : entendre

κοίτη,ης (ἡ) : la couche, le gîte

κόμη,ης () : la chevelure

κόρη,ης (ἡ) (κούρη) : la fille , la jeune fille

κόρη, ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

κοὐκ = καὶ οὐκ

κρατέω,ῶ + A : vaincre

κραυγή, ῆς (ἡ) : le cri

κρείσσων,ονος : plus fort

κρίνω : distinguer, estimer, apprécier, juger

κρυπτός,ή,όν : caché, secret, dissimulé, trompeur, furtif

κρύπτω : cacher, dissimuler, recouvrir

κρύφιος,ος α, ον : qui agit en secret, en cachette

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα : tuer

κτύπος, ου (ὁ) : fracas, bruit retentissant

κυνηγέτης,ου () : le chasseur

κύων κυνός (ὁ,ἡ) : chien, chienne

κῶλον,ου (τό) : le membre

λαιψηρός,ός,όν : rapide, vif, agile

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir

λαμπρός,ά,όν : lumineux, brillant, éclatant, clair, net

λάσκω + Α (pft λέλακα) : crier, pousser un cri

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire ; expr. τί λέξεις ; que veux-tu dire ?

λεηλατέω, ῶ : piller

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner ; épargner

λέξαι(aoriste attique) = εἰπεῖν

λεύσσω : regarder, examiner

λέχριος,α,ον : couché sur le flanc

λίαν : trop (καὶ λίαν : et même trop)

λιμήν, ένος () : le port, le mouillage

λίνο-κροκος,ος,ον : tissée en lin, de lin

λίσσομαι : supplier

λόγος,ου () : la parole, le discours

λογχο-φόρος,ος,ον : porteur de lance

λοιδορέω,ῶ : insulter, injurier

λοίσθιος,ος,ον : dernier (τὸ λοίσθιον : neutre adverbial : à la fin, pour finir)

λουτρόν,οῦ (τό) : le bain (pl poét)

λύμη,ης (ἡ) : outrage, mauvais traitement, traitement cruel, ruine

λύω : délier

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, violence, mutilation, ruine

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) : être fou

μακρός,,όν : grand

μάλα : tout à fait, très, entièrement, complètement

μάλιστα : parfaitement, oui

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : τι τινος : apprendre qqch de qqn

μάντις, εως (,) : le devin, la devineresse

μαργῶν, ῶσα adj M et F : enragée, plein de rage, furieux

μάρπτω : prendre, saisir, attraper

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μεθ-ίημι (μέθες : imp aor 2ème p sg) : laisser, permettre

μειζόνως : plus grandement, davantage encore

μελάγ-χρως,ωτος : qui a la peau noire, à la peau noire, de couleur noire

μέλαθρον, ου (τό) : le toit

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

μέλει μοι : il m’importe

μέλλω : devoir (+ inf ) : indique le futur proche ; tarder

μέμφομαι + G : blâmer

μὲν οὖν : dans un dialogue, sens adversatif en réplique : au contraire ; μὲν οὖν ... ἀλλά ...: assurément... mais...

μέρος,ους (τό) : la partie, la part ; expr. ἐν μέρει : tour à tour, chacun à son tour

μέσος,η,ον : qui est au milieu, médian ; le milieu de

μέσως : moyennement, médiocrement

μετά-στασις, εως () : le changement, la modification

μή : ne pas (négation subjective)

μήδε : et ne pas, ne pas même, ne pas non plus (négation subjective)

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : aucun ; personne, rien

μήδεν : en rien

μήν (καὶ μήν) : en vérité

μήπω : pas encore, (ici) jamais (nég subj, avec l’optatif)

μιαι-φόνος,ος,ον : souillé de meurtre

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : se rappeler (au pft : je me souviens de + G)

μόνος,η,ον : seul

μόρος,ου () : le sort

μορφή, ῆς ()  : la forme

μόχθος,ου () : la souffrance

μῦθος,ου () : la parole, le récit, le message

μυχός,οῦ (ὁ) : le recoin

μῶν : est-ce que ?

ναύ-λοχος,ος,ον : propre au mouillage

ναῦς , νεώς ( G pl νεῶν ) () : le bateau, le vaisseau, le navire ; ναός G dorien pour l’attique νεώς

ναυ-στολέω,ῶ : transporter par mer, faire voyager (ναυστολήσῃ : subj aor 3ème p sg )

ναυτίλος, ου () : le marin

νεκρός,οῦ () : le mort, le cadavre

νέος,α,ον : jeune, nouveau

νῆσος, ου () : l’île

νιν : = αὐτόν ou αὐτήν ; pr de rappel : lui, le, la

νόμος,ου () : la coutume, la règle, la convenance ; la loi

νοτίς,ίδος () : l’écume

νυν : donc (attention à l’absence d’accent)

νῦν : maintenant, à présent

νῶτον,ου (τό) : le dos

ξενο-κτονέω,ῶ : tuer son hôte

ξένος,ου (ὁ) : l’hôte, l’étranger

ξυν-(=συν-)αρπάζομαι : saisir ensemble, se saisir simultanément de

ξυν-οικίζω : regrouper, réunir, rétablir

ξυν-τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + D : rencontrer, avoir affaire à

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ὁδός,οῦ (ἡ) : le chemin, la route

οἶδα : je sais (conjugaison à connaître)

οἴκαδε : chez soi (avec mvt)

οἰκίζω : loger, installer, établir

οἶκος,ου () : l’habitation, la demeure, le quartier

οἰκουρός, ός, όν : gardien(ne) de la maison

οἴμοι : hélas !

οἰμωγή,ῆς (ἡ) : le gémissement, la plainte, le cri de douleur

οἱόσπερ, οἱάπερ, οἱόνπερ : tel précisément que

οἴχομαι : s’en aller, passer, partir

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel

ὄλλυμι : détruire, tuer

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil , le regard; ὄμματα,ων (τά) : les yeux

ὄμως : pourtant, cependant

ὄνησις,εως (ἡ) : utilité, profit, avantage

ὀνίναμαι, ὀνήσομαι, ὠνήμην + G : tirer profit de, jouir de

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

ὀπάων ονος () : le garde (au pl : l’escorte)

ὅπως : de même que, comme

ὁράω, : voir

ὄρειος,α,ον : montagnard, des montagnes

ὀρθός,,όν : droit, direct ; correct

ὁρμάω,ῶ : s’élancer, partir

ὅρος, ου () : la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays )

ὅς,, ὅ : qui

ὅσιος,α,ον : pieux, vertueux

ὅσος,η,ον : au pl : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ; ὅσον τάχος < ἐστί> : autant que la vitesse le permet, le plus vite possible

ὅσ-περ,-περ,-περ : pr rel : qui précisément, qui justement

ὄσσε (τώ), ὄσσων : les deux yeux

ὀστέον,ου (τό) : l’os

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui, qui que ce soit qui (relatif indéfini)

ὅτε : quand

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas (négation objective) ; οὐ γάρ ποτε : non, car <autrement> jamais ...

οὗ = ὅτε

οὐδε : et ne pas, pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὐκέτι : ne plus

οὔκουν : est-ce que ne pas ? (attention à l’accentuation)(marque l’indignation)

οὖν : donc

οὗπερ : adv relatif de lieu : là précisément où, exactement là où

οὐ...ποτε : ne jamais

οὔπω : pas encore

οὔρειος,α,ον : montagnard, des montagnes, abandonné en montagne

ὀρέστερος,α,ον : montagnard, des montagnes

οὐράνιος,α,ον : céleste

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὔτι μή + Subj : il n’y a aucune chance pour que, il n’y a absolument pas à craindre que

οὔτις,τις,τι : personne, rien (poét.)

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci; οὗτος σύ : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !

οὕτω : ainsi, à ce point

ὄχλος,ου () : la foule, le tas, l’amas

πᾷ = πῇ : par où

παῖς, παιδός () : l’enfant

παλαιός,,όν : ancien, antique

πάλιν : en sens inverse, en arrière

πάλιν τε καὶ πρόσω : expr. : de fond en comble, dans tous les sens

πάλλω : faire sauter doucement

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, vaurien

παρά + D : auprès de, chez

παρά-φορος,ος,ον : qui porte à côté, hésitant, chancelant, incertain

πάρ-ειμι : être présent (τὸ πάρον : le bien présent) ; πάρ-ειμι + D : aider, secourir , prêter main forte à

παρ-έχω : procurer, fournir, offrir, susciter

πάρος + G : en avant de, devant

παρ-ουσία,ας () : la présence

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : chaque, tout

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : souffrir, supporter, endurer

πατήρ, πατρός () : le père

πάτρα,ας () : la patrie

πατρῷος,α,ον : du père, paternel, de la patrie

πεδίον,ου (τό) : la plaine

πείθω,πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

πειράομαι,ῶμαι + G : éprouver, faire l’expérience de

πεῖσμα,ατος (τό) : le cordage

πελάζω + D : se diriger vers, gagner, rejoindre

πέλεκυς, εως () : la hache

πέμπω : faire venir, quérir, mander, envoyer chercher

πένομαι : être pauvre, être dans l’indigence, manquer de

πέπλος,ου () : la robe, le vêtement, le voile

πέριξ : tout autour, en entourant

περι-πτυχή,ῆς () : l’enceinte

πέτρα,ας () : la pierre, le rocher

πῆμα,ατος (τό) : épreuve, calamité

πικρός,,όν : piquant, amer, cruel

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πιστός,,όν : fiable, digne de foi, digne de confiance

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, faire une traversée, prendre la mer, voguer

πλέων (πλείων),ων,ον G ονος : plus nombreux que, plus grand que + G

πλῆθος,ους (τό) : la foule

πλησίον : adv : près (τὸ τοῦ πλησίον ὄν : « ce qui est d’un proche » : ce qui appartient au voisin)

πνοή,ῆς () : le vent, la brise

ποθέν : de quelque part

ποθέω,ῶ : désirer ardemment

ποῖ : où (avec mvt) ?

ποῖος,α,ον : quel ?

πολέμιος,α,ον : de guerre, qui concerne la guerre ; ennemi

πόλις, εως () : la ville, la cité

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

πόμπιμος,ος/η,ον : qui escorte, qui fait aller, qui conduit

πονηρός,ά,όν : fâcheux, mauvais, nuisible, scélérat

πόνος,ου (ὁ) : peine, travail, fatigue, souffrance, épreuve

πόντιος,α,ον : marin

πόντος,ου () : la mer, la haute mer

πορεύομαι : marcher, aller

πόρθμος,ου (ὁ) : le passage, la traversée

πόρπη,ης () : l’agrafe

ποτε : un jour (οὔ ποτε : jamais)

πότερα ... ἤ...; : est-ce que... ou bien ?

πότμος,ου () : le malheur, la misère

που : (enclitique) quelque part, en quelque endroit ; probablement, peut-être, je suppose

ποῦ : où ?

πούς, ποδός () : le pied (pour un bateau , peut-être à traduire par piquet, bitte d’amarrage) , le pas

πρᾶγμα,ατος (τό) : l’action accomplie, la réalité

πράσσω (πράττω) : faire ; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω : être malheureux 

Πριαμίδης,ου () : Priamide, descendant de Priam

Πρίαμος,ου () : Priam

πρίν : auparavant (οἱ πρίν : les hommes du passé)

πρόθυμος,ος,ον : ardent , bouillant, empressé, zèlé

προ-κόπτω : tailler sa route dans, avancer, progresser dans

προμηθία,ας () : la prévoyance

πρός + Α : vers, en direction de, à, contre

πρός + G : par, au nom de, de la part de

πρός + D : outre, en plus de

προσ-βλέπω + A : regarder vers, lever les regards vers

πρόσθεν : ἐς πρόσθεν : locution adverbiale : en avant

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole addressée à qqn, propos

προσ-φιλής,ής,ές + D : ami à l’égard de, bien disposé à l’égard de

πρόσ-φορος,ος,ον : utile, avantageux pour

πρόσω : adv : en avant

πρόσω + G : loin de

πρόσωπον, ου (τό) : le visage, la figure

πρῶτον μέν : d’abord, en premier

πτόλις = πόλις,εως (ἡ) : la cité

πτώσσω : se blottir de peur, se cacher épouvanté

πύλη,ης (ἡ) : la porte

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

πύργος, ου (ὁ) : tour, rempart

πυρσός,,όν : enflammé, flamboyant

πω : encore

πῶς ; : comment ? Comment se fait-il que ?;πῶς δοκεῖς : expression : Que t’en semble ? ( pourrait parfois être rendu par : « ou je m’y connais mal ! » )

ῥᾴδιος,α,ον : facile, fait facilement, sans importance, sans conséquence

ῥέω : couler ; inonder ; déborder

σαθρός,ά,όν : abîmé, gâté, fêlé

σάρξ, σαρκός (ἡ) : la chair

σαφής,ής,ές : clair

σ(ε)αυτόν,ήν : toi-même (pr réfléchi de la 2ème pers)

σέβω : vénérer, honorer, adorer

σέθεν (forme épique) = σού

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σεύομαι : s’élancer

σῆμα,ατος (τό) : signe, présage, signe auquel on reconnaît une sépulture, tombeau

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα : faire savoir, expliquer, révéler

σημεῖον,ου (τό) : le signe, la marque, l’indice

σιγάω,ῶ : faire silence, se taire

σκηνή,ῆς () : la tente, la baraque, le baraquement

σκῦλον,ου (τό) : le butin, les dépouilles

σός, σή, σόν : ton, ta

σοφός,,όν : sage, prudent

σπανίζω + G : manquer de

σπεύδω : rechercher avidement, être ardent pour ; se donner de la peine pour, s’efforcer

στέγη,ης () : tout ce qui est couvert d’un toit : 1) le temple, le sanctuaire 2) la tente , la baraque

στείχω : marcher, aller, s’avancer

στέλλω : rentrer, carguer

στερρός,,όν : solide, dur, inflexible

στόλισμα,ατος (τό) : équipement, armement

στόλον,ου () : l’expédition militaire (στόλον αἴρειν : 1 lever une flotte ; 2 déclencher une expédition)

στόμα,ατος (τό) : la bouche

στράτευμα,ατος (τό) : l’armée

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

συγ-γενής,ής,ές : parent, qui appartient à la parenté

συγ-γνωστός,ός,όν : pardonnable

συθείς : participe aor. de σεύομαι

σύμ-μαχος, ος, ον : allié,aide

συμ-πίτνω = συμ-πίπτω : arriver, se produire ; tomber en même temps, échoir en même temps ; + D : survenir, « tomber sur » qqn , rencontrer qqn

σύν + D : avec, accompagné de

συν-εξ-έρχομαι + D : sortir avec

συν-τέμνω (-τεμῶ, -ἔτεμον, -τέτμηκα) : couper, abréger, résumer

συν-τίθημι : placer ensemble, réunir, englober, envelopper

σφαγή,ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, massacre

σφακτός,ή,όν : égorgé

σχές : expr. arrête ! stop ! (2ème p sg impératif aor de ἔχω)

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : préserver, garder intact

σῶμα,ατος (τό) : le corps

σῶς, σῶς, σῶν (contraction de σάος) : sain et sauf, sauf, intact

ταλαί-πωρος,ος,ον : malheureux, misérable, souffrant

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

ταραγμός,οῦ () : le trouble, le bouleversement, la pagaille

τάχα : bientôt, vite, rapidement ; peut-être, sans doute (en ce cas, souvent, avec ἄν)

τάχος, ους (τό) : la vitesse

χρεών <ἐστιν> : il faut

τε : et (toujours post-posé)

τείνω : étendre, développer

τέκμαρ (τό) (indécl.) : signe de reconnaissance, guide, amer

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τέλος,ους (τό) : la fin ; διὰ τέλους : jusqu’à la fin, complètement, entièrement, jusqu’au bout

τέμνω (τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα) : couper, abattre ; déchirer, ravager

τετρά-πους,-ποδος : à quatre pieds, à quatre pattes

τῇδε : adv : de cette manière ci, ainsi

τί ; : en quoi ? pourquoi ?

τι : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

τίθημι : placer, poser ; + 2 A (l’un COD, l’autre attr du COD) : rendre

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

τιμωρέομαι,οῦμαι + Α : tirer vengeance de

τις, τις, τι : adj : un, quelque ; pr : quelqu’un

τίς, τίς, τί : (tjrs accent aigu) : adj : quel ? ; pr : qui ?

τλήμων,ων,ον : malheureux

τλῆναι: supporter, endurer (τλῆθι : impératif; avoir la force de

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel, tel que voici

τοιοῦτος,τοιαύτη,τοιοῦτο(ν) : tel

τοῖχος,ου () : le mur, la paroi

τοκάς,άδος : adj f : qui a enfanté, qui est mère

τόλμα, ης (ἡ) : l’audace

τολμάω,ῶ : avoir la force ou l’audace de

τοσόνδε : valeur adverbiale : à ce point

τότε : alors

τοῦ = τίνος (attention à l’accent !)

τρέπομαι, τραπήσομαι, ἐτράπην, τέτραμμαι : se tourner

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever

τρίβω : user par frottement, épuiser

Τροία,ας () : Troie

τρόπος,ου () : la tournure ; la manière

Τρῳάς,άδος (ἡ) : la Troyenne

Τρῶες, Τρώων (οἱ) : les Troyens

Τρωικός,,ον : adj : de Troie

τυγχάνω : rencontrer ; se trouver (+ participe : « il se trouve que je ... »)

τύμβος,ου () : le tombeau

Τυνδαρὶς παῖς : l’enfant, fille de Tyndaréos (= Clytemnestre)

τυφλός,ή,όν : aveugle ; obscur

τυφλόω,ῶ : aveugler

ὑβρίζω εἰς + Α : outrager qqn

ὑμεῖς,ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπ-άρχω + attribut du sujet : se trouver, être

ὑπέγγυον,ου (τό) : la dette à payer à (+ D), ce qui est garanti par

ὑπερ-τέλλω + G: s’élever au dessus de

ὑπ-έχω, ὑφέξω, ὑπέσχον : être soumis à, subir ; δίκην ὑπέχειν : subir un châtiment

ὑπό + A : sous, derrière

ὑπό + G : par

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, muni d’ailes, ailé

ὕπ-οπτος, ος, ον + G : soupçonneux de, qui soupçonne

ὑψι-πετής,ής,ές : qui vole haut, élevé, haut

φαίνω ( φανῶ, ἔφηνα,πέφαγκα) : paraître, apparaître, se montrer

φάος,ους (τό) : la lumière

φᾶρος,ους (τό) : la voile

φάσγανον,ου (τό) :le coutelas, le poignard, l’épée, le glaive

φέγγος,ους (τό) : l’éclat, la lumière des yeux, la lumière

φείδομαι : épargner

φέρω : porter

φεῦ : 1) marque la douleur ou la colère : hélas ! holà ! 2) marque l’étonnement ou l’admiration, notamment lorsqu’il est suivi d’un exclamatif comme ὡς : ah ! oh !

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα : fuir, s’enfuir ; φεύγω + Α : échapper à

φημι : dire

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour

φίλος,η,ον : ami, cher (superlatif φίλτατος,η,ον )

φλόγεος,α,ον : enflammé, embrasé, ardent, étincelant

φόϐος,ου (ὁ) : la crainte, l’effroi

φοίνιος,α,ον : sanglant

φόνιος,α,ον : sanglant

φράζω + G : donner des explications au sujet de

φροίμιον,ου (τό) : le préambule

φρουρέω,ῶ : garder, mettre sous bonne garde

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

φυγάς, άδος : adj fuyard, qui s’enfuit, en s’enfuyant

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite

φύλαξ,ακος (ὁ) : gardien, protecteur

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître.

φύρω : bouleverser, mélanger

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix

χαίρω + D : se réjouir de, être heureux de ; χαίρω + participe : se réjouir de + infinitif

χάρις,ιτος (Α ιν) () : la reconnaissance, le service ; τὴν σὴν χάριν : expr. : à ton service, pour te servir ; χάριν τίθεσθαι + D : rendre service à

χείρ, χειρός (poét χερός) () : la main

χόλος,ου (ὁ) : la colère

χράω,ῶ : faire savoir, faire connaître (en parlant d’un dieu ou d’un oracle), prophétiser

χρεία,ας () : le besoin, la nécessité

χρεών <ἐστι> : il faut

χρή : il faut (χρῆν : impft souvent à valeur conditionnelle)

χρῄζω : désirer

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire (τί χρῆμα poét = διὰ τί χρῆμα) ; χρήματα,ων (τά) : l’argent

χρήστος,η,ον : bon, utile, valable, vertueux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

χρόος, χρόα, χρωτός, χροΐ/χρῷ (ὁ) : surface du corps, peau, chair

χρυσός,οῦ () : l’or

χωρέω,ῶ : s’avancer, faire place, se retirer

χωρίς + G : éloigné de, loin de , à l’écart de

ψεύδω + G : tromper au sujet de

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme

ὤ : oh !

ὧδε : ainsi

ὤμοι : hélas !

Ὠρίων,ωνος (ὁ) : Orion

ὡς : car

ὡς : adv. comp. : comme

ὡς : exclamatif : comme

ὡς +A : vers

ὡς + participe : dans l’idée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que

ὡς + subj. : afin que, pour que

ὤφθην : aor passif 1ère p sg de ὁράω,

Retour en haut du texte