Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0986 1022 Le piège

L'appât : l'orEuripide, Hécube v 986-1022

Exodos

Le piège


ἙΚΑΒΗ

Πρῶτον μὲν εἰπε παῖδ ὃν ἐξ ἐμῆς χερός

Πολύδωρον ἔκ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἔχεις,

εἰ ζῇ· τὰ δἄλλα δεύτερόν σ ἐρήσομαι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Μάλιστα· τοὐκείνου μὲν εὐτυχεῖς μέρος.

ἙΚΑΒΗ

Ὦ φίλταθ’, ὡς εὖ κἀξίως λέγεις σέθεν. 990

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί δῆτα βούλῃ δεύτερον μαθεῖν ἐμοῦ ;

ἙΚΑΒΗ

Εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καὶ δεῦρό γ ὡς σὲ κρύφιος ἐζήτει μολεῖν.

ἙΚΑΒΗ

Χρυσὸς δὲ σῶς ὃν ἦλθεν ἐκ Τροίας ἔχων ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος. 995

ἙΚΑΒΗ

Σῶσόν νυν αὐτὸν μηδ ἔρα τῶν πλησίον.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἥκιστ· ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὦ γύναι.

ἙΚΑΒΗ

Οἶσθ οὖν ἃ λέξαι σοί τε καὶ παισὶν θέλω ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Οὐκ οἶδα· τῷ σῷ τοῦτο σημαινεῖς λόγῳ.

ἙΚΑΒΗ

Ἔστ ... , ὦ φιληθεὶς ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλῇ ... 1000

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί χρῆμ ὃ κἀμὲ καὶ τέκν εἰδέναι χρεών ;

ἙΚΑΒΗ

... χρυσοῦ παλαιαὶ Πριαμιδῶν κατώρυχες.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ταῦτ ἔσθ ἃ βούλῃ παιδὶ σημῆναι σέθεν ;

ἙΚΑΒΗ

Μάλιστα, διὰ σοῦ γ · εἶ γὰρ εὐσεβὴς ἀνήρ.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί δῆτα τέκνων τῶνδε δεῖ παρουσίας ; 1005

ἙΚΑΒΗ

Ἄμεινον, ἢν σὺ κατθάνῃς , τούσδ εἰδέναι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καλῶς ἔλεξας· τῇδε καὶ σοφώτερον.

ἙΚΑΒΗ

Οἶσθ οὖν Ἀθάνας Ἰλίας ἵνα στέγαι ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἐνταῦθ ὁ χρυσός ἐστι ; σημεῖον δὲ τί ;

ἙΚΑΒΗ

Μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ ἄνω. 1010

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἔτ οὖν τι βούλῃ τῶν ἐκεῖ φράζειν ἐμοί ;

ἙΚΑΒΗ

Σῶσαι σε χρήμαθ οἷς συνεξῆλθον θέλω.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ποῦ δῆτα ; πέπλων ἐντὸς ἢ κρύψασ ἔχεις ;

ἙΚΑΒΗ

Σκύλων ἐν ὄχλῳ ταῖσδε σῴζεται στέγαις.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ποῦ δ ; αἵδ Ἀχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί. 1015

ἙΚΑΒΗ

Ἴδιαι γυναικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τἄνδον δὲ πιστὰ κἀρσένων ἐρημία ;

ἙΚΑΒΗ

Οὐδεὶς Ἀχαιῶν ἔνδον, ἀλλ ἡμεῖς μόναι.

Ἀλλ ἕρπ ἐς οἴκους· καὶ γὰρ Ἀργεῖοι νεῶν

λῦσαι ποθοῦσιν οἴκαδ ἐκ Τροίας πόδα· 1020

ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ στείχῃς πάλιν

ξὺν παισὶν οὗπερ τὸν ἐμὸν ᾤκισας γόνον.


N.B. : Seul est désormais signalé le vocabulaire nouveau depuis le début de l’exodos (v 953)


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

986

πρῶτον μέν : d’abord, en premier

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de

χείρ, χειρός (poét χερός) () : la main

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

πατήρ, πατρός () : le père

ζήω, ζῶ : vivre (εἰπὲ παῖδα Πολύδωρον εἰ ζῇ : prolepse : l’accusatif qui précède εἰ se traduit comme sujet de ζῇ  )

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste)

δεύτερον : en second, ensuite

ἔρομαι, ἐρήσομαι, ἠρόμην + 2 A : demander qqch à qqn

μάλιστα : parfaitement, oui

μέρος,ους (τό) : la partie, la part (A de relation ici : en ce qui concerne la part de celui-là, en ce qui le concerne)

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr : celui-là, celle-là, cela

ὡς : exclamatif : comme

εὖ : bien

ἀξίως + G : de façon digne de (κἀξίως = καὶ ἀξίως)

990

δῆτα : alors, donc

βούλῃ : 2ème p ind pr de βούλομαι

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : τι τινος : apprendre qqch de qqn

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : se rappeler (au pft : je me souviens de + G)

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

τί μου : lorsque deux enclitiques se suivent, le premier porte l’accent aigu

γε : assurément, certes

ὡς +A : vers

κρύφιος,ος α, ον : qui agit en secret, en cachette

ζητέω,ῶ : chercher, chercher à (+ inf ; valeur forte de l’impft)

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, venir

χρυσός,οῦ () : l’or

σῶς, σῶς, σῶν (contraction de σάος) : sain et sauf, sauf, intact

Τροία,ας () : Troie

φρουρέω,ῶ : garder, mettre sous bonne garde

995

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : préserver, garder intact

νυν : donc (attention à l’absence d’accent)

μήδε : et ne pas, ne pas même, ne pas non plus (négation subjective)

ἐράω + G  : désirer passionément, convoiter

πλησίον : adv : près (τὸ τοῦ πλησίον ὄν : « ce qui est d’un proche » : ce qui appartient au voisin)

ἥκιστα : pas du tout, pas le moins du monde

ὀνίναμαι, ὀνήσομαι, ὠνήμην + G : tirer profit de, jouir de

πάρ-ειμι : être présent, être à la disposition de, être à portée de main, être au pouvoir de (τὸ πάρον : le bien présent etc ...)

γυνή, γυναικός () (V γύναι) : la femme

οἶδα : je sais (conjugaison à connaître)

οὖν : donc

λέξαι(aoriste attique) = εἰπεῖν

θέλω (ou ἐθέλω) : vouloir, désirer

λόγος,ου () : la parole, le discours

ἔστ = ἔστι

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour

1000

κἀμέ = καὶ ἐμέ

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

χρεών <ἐστι> : il faut

παλαιός,,όν : ancien, antique

Πριαμίδης,ου () : 0Priamide, descendant de Priam

κατ-ῶρυξ, υχος () : cachette souterraine

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de

εὐ-σεβής,ής,ές : pieux

παρ-ουσία,ας () : la présence

1005

ἀμείνων,ων,ον : meilleur (comparatif d’ ἀγαθός,,όν : bon)

ἤν = ἐάν : si (éventuel, avec le subjonctif)

κατα-θνῄσκω : mourir, périr

καλῶς : adv : bien

ἔλεξας : aor attique de λέγω

τῇδε : adv : de cette manière ci, ainsi

σοφός,,όν : sage, prudent

Ἀθάνα forme dorienne = Ἀθηνᾶ, ᾶς () : Athéna

Ἰλίος,ος,ον : adj : d’Ilion

στέγη,ης () : tout ce qui est couvert d’un toit : 1) le temple, le sanctuaire 2) la tente , la baraque (v1014)

ἐνταῦθα :

σημεῖον,ου (τό) : le signe, la marque, l’indice

1010

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

πέτρα,ας () : la pierre, le rocher

ὑπερ-τέλλω + G: s’élever au dessus de

ἄνω : adv : de bas en haut, en haut, en saillie

ἔτι : encore

ἐκεῖ : là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

φράζω : donner des explications , dire, signifier, ordonner

συν-εξ-έρχομαι + D : sortir avec

ποῦ : où ?

πέπλος,ου () : la robe, le vêtement, le voile

ἐντός + G : à l’intérieur de, sous

ἤ : ou bien

κρύπτω : cacher, dissimuler

σκῦλον,ου (τό) : le butin, les dépouilles des ennemis tués

ὄχλος,ου () : la foule, le tas, l’amas

1015

αἵδε : accord avec l’attribut du sujet

ναύ-λοχος,ος,ον : propre au mouillage

περι-πτυχή,ῆς () : l’enceinte (pl poétique) , le périmètre

αἰχμαλωτίς, ίδος () : captive de guerre, prisonnière

τἄνδον = τὰ ἔνδον : les choses à l’intérieur, l’intérieur

ἔνδον : adv : à l’intérieur

ἄρσην ενος () : le mâle, la présence masculine

ἐρημία,ας () : le vide de, l’absence de (ici)

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μόνος,η,ον : seul

ἕρπω : se glisser dans

οἶκος,ου () : l’habitation, la demeure, le quartier

ναῦς ( G pl νεῶν ) () : le bateau, le vaisseau, le navire

1020

λύω : délier

ποθέω,ῶ : désirer ardemment

οἴκαδε : chez soi (avec mvt)

πούς, ποδός () : le pied (intraduisible littéralement ici, sauf , peut-être , par piquet, bitte d’amarrage)

ὡς + participe : dans l’idée que, estimant que

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : chaque, tout

δεῖ μέ τινος (poét.) : j’ai besoin de qqch

στείχω : marcher, aller

οὗπερ : adv relatif de lieu : là précisément où, exactement là où

οἰκίζω : loger, installer, établir

γόνος,ου () : le rejeton, le fils


Vocabulaire alphabétique :

Ἀθάνα forme dorienne = Ἀθηνᾶ, ᾶς () : Athéna

αἰχμαλωτίς, ίδος () : captive de guerre, prisonnière

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste)

ἀμείνων,ων,ον : meilleur (comparatif d’ ἀγαθός,,όν : bon)

ἄνω : adv : de bas en haut, en haut, en saillie

ἀξίως + G : de façon digne de (κἀξίως = καὶ ἀξίως)

ἄρσην ενος () : le mâle, la présence masculine

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, venir

γε : assurément, certes

γόνος,ου () : le rejeton, le fils

γυνή, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δεύτερον : en second, ensuite

δῆτα : alors, donc

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de

ἐκεῖ : là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr : celui-là, celle-là, cela

ἔνδον : adv : à l’intérieur

ἐνταῦθα :

ἐντός + G : à l’intérieur de, sous

ἐράω + G  : désirer passionément, convoiter

ἐρημία,ας () : le vide de, l’absence de (ici)

ἔρομαι, ἐρήσομαι, ἠρόμην + 2 A : demander qqch à qqn

ἕρπω : se glisser dans

ἔτι : encore

εὖ : bien

εὐ-σεβής,ής,ές : pieux

ζητέω,ῶ : chercher, chercher à (+ inf )

ζήω, ζῶ : vivre

ἤ : ou bien

ἥκιστα : pas du tout, pas le moins du monde

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἤν = ἐάν : si (éventuel, avec le subjonctif)

θέλω (ou ἐθέλω) : vouloir, désirer

Ἰλίος,ος,ον : adj : d’Ilion

καλῶς : adv : bien

κατα-θνῄσκω : mourir, périr

κατ-ῶρυξ, υχος () : cachette souterraine

κρύπτω : cacher, dissimuler

κρύφιος,ος α, ον : qui agit en secret, en cachette

λέξαι(aoriste attique) = εἰπεῖν

λόγος,ου () : la parole, le discours

λύω : délier

μάλιστα : parfaitement, oui

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : τι τινος : apprendre qqch de qqn

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

μέρος,ους (τό) : la partie, la part (A de relation ici : en ce qui concerne la part de celui-là, en ce qui le concerne)

μήδε : et ne pas, ne pas même, ne pas non plus (négation subjective)

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : se rappeler (au pft : je me souviens de + G)

μόνος,η,ον : seul

ναύ-λοχος,ος,ον : propre au mouillage

ναῦς ( G pl νεῶν ) () : le bateau, le vaisseau, le navire

νυν : donc (attention à l’absence d’accent)

οἶδα : je sais (conjugaison à connaître)

οἴκαδε : chez soi (avec mvt)

οἰκίζω : loger, installer, établir

οἶκος,ου () : l’habitation, la demeure, le quartier

ὀνίναμαι, ὀνήσομαι, ὠνήμην + G : tirer profit de, jouir de

οὖν : donc

οὗπερ : adv relatif de lieu : là précisément où, exactement là où

ὄχλος,ου () : la foule, le tas, l’amas

παλαιός,,όν : ancien, antique

πάρ-ειμι : être présent (τὸ πάρον : le bien présent)

παρ-ουσία,ας () : la présence

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : chaque, tout

πατήρ, πατρός () : le père

πέπλος,ου () : la robe, le vêtement, le voile

περι-πτυχή,ῆς () : l’enceinte (pl poétique)

πέτρα,ας () : la pierre, le rocher

πλησίον : adv : près (τὸ τοῦ πλησίον ὄν : « ce qui est d’un proche » : ce qui appartient au voisin)

ποθέω,ῶ : désirer ardemment

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

ποῦ : où ?

πούς, ποδός () : le pied (intraduisible littéralement ici, sauf , peut-être , par piquet, bitte d’amarrage)

Πριαμίδης,ου () : 0Priamide, descendant de Priam

πρῶτον μέν : d’abord, en premier

σημεῖον,ου (τό) : le signe, la marque, l’indice

σκῦλον,ου (τό) : le butin, les dépouilles

σοφός,,όν : sage, prudent

στέγη,ης () : tout ce qui est couvert d’un toit : 1) le temple, le sanctuaire 2) la tente , la baraque (v1014)

στείχω : marcher, aller

συν-εξ-έρχομαι + D : sortir avec

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : préserver, garder intact

σῶς, σῶς, σῶν (contraction de σάος) : sain et sauf, sauf, intact

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τῇδε : adv : de cette manière ci, ainsi

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

Τροία,ας () : Troie

ὑπερ-τέλλω + G: s’élever au dessus de

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour

φράζω + G : donner des explications au sujet de

φρουρέω,ῶ : garder, mettre sous bonne garde

χείρ, χειρός (poét χερός) () : la main

χρεών <ἐστι> : il faut

χρυσός,οῦ () : l’or

ὡς +A : vers

ὡς : exclamatif : comme

ὡς + participe : dans l’idée que, estimant que


Vocabulaire classé par fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός,,όν : bon

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste)

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, venir

γε : assurément, certes

γυνή, γυναικός () (V γύναι) : la femme

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr : celui-là, celle-là, cela

ἔτι : encore

εὖ : bien

ζητέω,ῶ : chercher, chercher à (+ inf )

ζήω, ζῶ : vivre

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἤν = ἐάν : si (éventuel, avec le subjonctif)

θέλω (ou ἐθέλω) : vouloir, désirer

καλῶς : adv : bien

λόγος,ου () : la parole, le discours

μάλιστα : parfaitement, oui

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : τι τινος : apprendre qqch de qqn

μέρος,ους (τό) : la partie, la part (A de relation ici : en ce qui concerne la part de celui-là, en ce qui le concerne)

μήδε : et ne pas, ne pas même, ne pas non plus (négation subjective)

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : se rappeler (au pft : je me souviens de + G)

μόνος,η,ον : seul

ναῦς ( G pl νεῶν ) () : le bateau, le vaisseau, le navire

οἶδα : je sais (conjugaison à connaître)

οἶκος,ου () : l’habitation, la demeure, le quartier

οὖν : donc

πάρ-ειμι : être présent (τὸ πάρον : le bien présent)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : chaque, tout

πατήρ, πατρός () : le père

πούς, ποδός () : le pied (intraduisible littéralement ici, sauf , peut-être , par piquet, bitte d’amarrage)

πρῶτον μέν : d’abord, en premier

σοφός,,όν : sage, prudent

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : préserver, garder intact

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

χείρ, χειρός (poét χερός) () : la main

χρεών <ἐστι> : il faut

ὡς +A : vers

ὡς : exclamatif : comme

ὡς + participe : dans l’idée que, estimant que


fréquence 2 :

ἀμείνων,ων,ον : meilleur

δῆτα : alors, donc

ἐκεῖ : là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐνταῦθα :

ἤ : ou bien

κατα-θνῄσκω : mourir, périr

κρύπτω : cacher, dissimuler

λέξαι(aoriste attique) = εἰπεῖν

λύω : délier

νυν : donc (attention à l’absence d’accent)

ὄχλος,ου () : la foule, le tas, l’amas

παλαιός,,όν : ancien, antique

πέπλος,ου () : la robe, le vêtement, le voile

πέτρα,ας () : la pierre, le rocher

ποῦ : où ?

σημεῖον,ου (τό) : le signe, la marque, l’indice

στείχω : marcher, aller

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour

φράζω + G : donner des explications au sujet de


fréquence 3 :

ἄνω : adv : de bas en haut, en haut, en saillie

ἀξίως + G : de façon digne de (κἀξίως = καὶ ἀξίως)

ἄρσην ενος () : le mâle, la présence masculine

γόνος,ου () : le rejeton, le fils

δεύτερον : en second, ensuite

ἔνδον : adv : à l’intérieur

ἐράω + G  : désirer passionément, convoiter

εὐ-σεβής,ής,ές : pieux

πλησίον : adv : près (τὸ τοῦ πλησίον ὄν : « ce qui est d’un proche » : ce qui appartient au voisin)

στέγη,ης () : tout ce qui est couvert d’un toit : 1) le temple, le sanctuaire 2) la tente , la baraque (v1014)

χρυσός,οῦ () : l’or


fréquence 4 :

ἐντός + G : à l’intérieur de, sous

ἐρημία,ας () : le vide de, l’absence de (ici)

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

οἴκαδε : chez soi (avec mvt)

ὀνίναμαι, ὀνήσομαι, ὠνήμην + G : tirer profit de, jouir de

ποθέω,ῶ : désirer ardemment


ne pas apprendre :

Ἀθάνα forme dorienne = Ἀθηνᾶ, ᾶς () : Athéna

αἰχμαλωτίς, ίδος () : captive de guerre, prisonnière

ἔρομαι, ἐρήσομαι, ἠρόμην + 2 A : demander qqch à qqn

ἕρπω : se glisser dans

ἥκιστα : pas du tout, pas le moins du monde

Ἰλίος,ος,ον : adj : d’Ilion

κατ-ῶρυξ, υχος () : cachette souterraine

κρύφιος,ος α, ον : qui agit en secret, en cachette

ναύ-λοχος,ος,ον : propre au mouillage

οἰκίζω : loger, installer, établir

οὗπερ : adv relatif de lieu : là précisément où, exactement là où

παρ-ουσία,ας () : la présence

περι-πτυχή,ῆς () : l’enceinte (pl poétique)

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

Πριαμίδης,ου () : Priamide, descendant de Priam

σκῦλον,ου (τό) : le butin, les dépouilles

συν-εξ-έρχομαι + D : sortir avec

σῶς, σῶς, σῶν (contraction de σάος) : sain et sauf, sauf, intact

τῇδε : adv : de cette manière ci, ainsi

Τροία,ας () : Troie

ὑπερ-τέλλω + G: s’élever au dessus de

φρουρέω,ῶ : garder, mettre sous bonne garde

Euripide, Hécube v 986-1022

Exodos

Le piège

Traduction au plus près du texte


ἙΚΑΒΗ

Πρῶτον μὲν εἰπε παῖδ ὃν ἐξ ἐμῆς χερός

Πολύδωρον ἔκ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἔχεις,

εἰ ζῇ· τὰ δἄλλα δεύτερόν σ ἐρήσομαι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Μάλιστα· τοὐκείνου μὲν εὐτυχεῖς μέρος.

ἙΚΑΒΗ

Ὦ φίλταθ’, ὡς εὖ κἀξίως λέγεις σέθεν. 990

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί δῆτα βούλῃ δεύτερον μαθεῖν ἐμοῦ ;

ἙΚΑΒΗ

Εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καὶ δεῦρό γ ὡς σὲ κρύφιος ἐζήτει μολεῖν.

HÉCUBE

Tout d’abord, dis-moi, si (εἰ v988) l’enfant que de ma main

et de <celle> de son père tu gardes dans ton foyer, Polydore,

est vivant ; le reste, je te le demanderai ensuite.

POLYMESTOR

Oui, bien sûr ; en ce qui le concerne, tu es bien heureuse !

HÉCUBE

Ô mon bon ami, comme tu parles bien et de façon digne de toi ! 990

POLYMESTOR

Que veux-tu donc ensuite apprendre de moi ?

HÉCUBE

S’il se souvient en quelque chose de moi qui suis ici (τῆσδε), sa mère ?

POLYMESTOR

<Oui>, et même, ici, il cherchait en secret à venir vers toi.


ἙΚΑΒΗ

Χρυσὸς δὲ σῶς ὃν ἦλθεν ἐκ Τροίας ἔχων ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος. 995

ἙΚΑΒΗ

Σῶσόν νυν αὐτὸν μηδ ἔρα τῶν πλησίον.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἥκιστ· ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὦ γύναι.

HÉCUBE

Et l’or <est-il> intact, qu’il possédait à son arrivée (litt. que possédant il est arrivé) de Troie ?

POLYMESTOR

Intact, sous bonne garde, je te l’assure (γε), dans ma demeure. 995

HÉCUBE

Préserve-le donc, et ne convoite pas ce qui appartient aux voisins (τῶν πλησίον) !

POLYMESTOR

Ah non alors ! Puissé-je jouir de ce qui est à portée de ma main, femme .


ἙΚΑΒΗ

Οἶσθ οὖν ἃ λέξαι σοί τε καὶ παισὶν θέλω ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Οὐκ οἶδα· τῷ σῷ τοῦτο σημαινεῖς λόγῳ.

ἙΚΑΒΗ

Ἔστ’ ... , ὦ φιληθεὶς ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλῇ ... 1000

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί χρῆμ ὃ κἀμὲ καὶ τέκν εἰδέναι χρεών ;

ἙΚΑΒΗ

... χρυσοῦ παλαιαὶ Πριαμιδῶν κατώρυχες.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ταῦτ ἔσθ ἃ βούλῃ παιδὶ σημῆναι σέθεν ;

ἙΚΑΒΗ

Μάλιστα, διὰ σοῦ γ · εἶ γὰρ εὐσεβὴς ἀνήρ.

HÉCUBE

Sais-tu donc ce que je veux <vous> dire, à toi et à tes enfants ?

POLYMESTOR

Je ne sais pas ; tu vas me le faire savoir (σημαινεῖς) par tes paroles.

HÉCUBE

Il y a ... - ô ami comme toi, maintenant, tu es un ami pour moi ... 1000

POLYMESTOR

Quelle affaire <y a-t’il> qu’il faut, que moi et mes enfants, nous sachions ?

HÉCUBE

... d’anciennes cachettes souterraines de l’or des Priamides.

POLYMESTOR

Voilà ce que (litt. ces choses-là sont celles que) tu veux faire savoir à ton fils ?

HÉCUBE

Tout à fait, et (γ’) par ton intermédiaire : car tu es un homme pieux .


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τί δῆτα τέκνων τῶνδε δεῖ παρουσίας ; 1005

ἙΚΑΒΗ

Ἄμεινον, ἢν σὺ κατθάνῃς , τούσδ εἰδέναι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καλῶς ἔλεξας· τῇδε καὶ σοφώτερον.

POLYMESTOR

Pourquoi donc est-il besoin de la présence de ces enfants qui sont là (τῶνδε) ? 1005

HÉCUBE

Il est préférable, si toi tu mourais, que ceux qui sont là <le> sachent.

POLYMESTOR

Tu as bien parlé ; ainsi, c’est plus prudent.ἙΚΑΒΗ

Οἶσθ οὖν Ἀθάνας Ἰλίας ἵνα στέγαι ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἐνταῦθ ὁ χρυσός ἐστι ; σημεῖον δὲ τί ;

ἙΚΑΒΗ

Μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ ἄνω. 1010

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἔτ οὖν τι βούλῃ τῶν ἐκεῖ φράζειν ἐμοί ;

ἙΚΑΒΗ

Σῶσαι σε χρήμαθ οἷς συνεξῆλθον θέλω.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ποῦ δῆτα ; πέπλων ἐντὸς ἢ κρύψασ ἔχεις ;

HÉCUBE

Sais-tu donc où <est> le sanctuaire d’Athéna d’Ilion ?

POLYMESTOR

<C’est> là <qu’>est l’or ? Mais quel indice ?

HÉCUBE

Une pierre noire qui se dresse au-dessus de la terre, en saillie. 1010

POLYMESTOR

Veux-tu donc encore me dire quelque chose des choses de là-bas ?

HÉCUBE

Je veux que tu sauves les richesses avec lesquelles je suis sortie <de Troie>.

POLYMESTOR

Où donc ? Les gardes-tu sous tes vêtements, ou bien cachées <ailleurs> ?


ἙΚΑΒΗ

Σκύλων ἐν ὄχλῳ ταῖσδε σῴζεται στέγαις.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ποῦ δ ; αἵδ Ἀχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί. 1015

ἙΚΑΒΗ

Ἴδιαι γυναικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Τἄνδον δὲ πιστὰ κἀρσένων ἐρημία ;

ἙΚΑΒΗ

Οὐδεὶς Ἀχαιῶν ἔνδον, ἀλλ ἡμεῖς μόναι.

Ἀλλ ἕρπ ἐς οἴκους· καὶ γὰρ Ἀργεῖοι νεῶν

λῦσαι ποθοῦσιν οἴκαδ ἐκ Τροίας πόδα· 1020

ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ στείχῃς πάλιν

ξὺν παισὶν οὗπερ τὸν ἐμὸν ᾤκισας γόνον.

HÉCUBE

Elles sont à l’abri de ces baraquements, dans l’amas des dépouilles des ennemis tués.

POLYMESTOR

Où donc ? C’<est> ici (αἵδ’) le périmètre imparti au mouillage des navires des Achéens. 1015

HÉCUBE

Les baraquements <sont> réservés aux (Ἴδιαι) femmes prisonnières.

POLYMESTOR

L’intérieur est-il sûr et y-a-t’il absence de présence masculine ?

HÉCUBE

Aucun des Achéens à l’intérieur, mais nous seules.

Mais glisse-toi dans le quartier ; car les Achéens

désirent ardemment délier les bittes d’amarrage des navires (νεῶν) pour rentrer chez eux (οἴκαδ’) au sortir de Troie ; 1020

afin que, ayant fait tout ce dont tu avais besoin, tu ailles en sens inverse

avec tes enfants exactement là où tu as installé mon rejeton.


Retour en haut du texte