Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1023 1055 Vengeance faite

une exécution hors champEuripide, Exodos

Hécube v 1023-1055

L’exécution


ΧΟΡΟΣ

Οὔπω δέδωκας, ἀλλ΄ ἴσως δώσεις δίκην·

ἀλίμενόν τις ὡς εἰς ἄντλον πεσὼν 1025

λέχριος, ἐκπεσῇ φίλας καρδίας,

ἀμέρσας βίον. Τὸ γὰρ ὑπέγγυον

δίκᾳ καὶ θεοῖσιν οὗ συμπίτνει,

ὀλέθριον, ὀλέθριον κακόν. 1030

Ψεύσει σ΄ ὁδοῦ τῆσδ΄ ἐλπίς, ἥ σ΄ ἐπήγαγεν

θανάσιμον πρὸς Ἅιδαν, ἰὼ τάλας·

ἀπολέμῳ δὲ χειρὶ λείψεις βίον.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι, τυφλοῦμαι, φέγγος ὀμμάτων τάλας. 1035

ΧΟΡΟΣ

Ἠκούσατ΄ ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἰμωγήν, φίλαι;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι μάλ΄ αὖθις, τέκνα, δυστήνου σφαγῆς.

ΧΟΡΟΣ

Φίλαι, πέπρακται καίν΄ ἔσω δόμων κακά.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἀλλ΄ οὔτι μὴ φύγητε λαιψηρῷ ποδί·

βάλλων γὰρ οἴκων τῶνδ΄ ἀναρρήξω μυχούς. 1040

Ἰδού, βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος.

ΧΟΡΟΣ

Βούλεσθ΄ ἐπεσπέσωμεν; ὡς ἀκμὴ καλεῖ

Ἑκάϐῃ παρεῖναι Τρῳάσιν τε συμμάχους.

ἙΚΑΒΗ

Ἄρασσε, φείδου μηδέν, ἐκϐάλλων πύλας·

οὐ γάρ ποτ΄ ὄμμα λαμπρὸν ἐνθήσεις κόραις, 1045

οὐ παῖδας ὄψῃ ζῶντας, οὓς ἔκτειν΄ ἐγώ.

ΧΟΡΟΣ

Ἦ γὰρ καθεῖλες Θρῇκα καὶ κρατεῖς ξένον,

δέσποινα, καὶ δέδρακας οἱάπερ λέγεις;

ἙΚΑΒΗ

Ὄψῃ νιν αὐτίκ΄ ὄντα δωμάτων πάρος

τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί, 1050

παίδων τε δισσῶν σώμαθ΄, οὓς ἔκτειν΄ ἐγώ

σὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν· δίκην δέ μοι

δέδωκε. Χωρεῖ δ΄, ὡς ὁρᾷς, ὅδ΄ ἐκ δόμων.

Ἀλλ΄ ἐκποδὼν ἄπειμι κἀποστήσομαι

θυμῷ ῥέοντι Θρῃκὶ δυσμαχωτάτῳ. 1055Vocabulaire dans l’ordre du texte :


1023

οὔπω : pas encore

δίδωμι : donner ; δίκην δίδοναι : donner compensation, être puni, payer, expier

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit, la compensation

ἴσως : peut-être

ἀ-λίμενος,ος,ον : qui est loin du port

ὡς : adv. comp. : comme

εἰς + Α : dans (mvt)

ἄντλος,ου (ὁ) : la sentine, l’eau de mer croupie, la mer

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

λέχριος,α,ον : couché sur le flanc

ἐκ-πίπτω : tomber hors de, être précipité de, être chassé de (ἐκπεσῇ Ind fut moyen 2è p sg)

καρδία,ας (ἡ) : le coeur, les passions

ἀμέρδω : léser, abîmer, perdre

βίος,ου (ὁ) : la vie

ὑπέγγυον,ου (τό) : la dette à payer à (+ D), ce qui est garanti par

οὗ = ὅτε

συμ-πίτνω : arriver, se produire ; tomber en même temps, échoir en même temps

ὀλέθριος,α,ον : mortel

κακόν,οῦ (τό) : malheur, mal

ψεύδω + G : tromper au sujet de

ὁδός,οῦ (ἡ) : le chemin, la route

ἐλπίς,ίδος (ἡ) : l’espoir, l’attente

ἐπ-άγω (-άξω,-ήγαγον,-ῆχα) : conduire, amener

θανάσιμος,ος,ον : qui donne la mort ; mourant, voué à la mort (à rattacher soit à σε, soit à Ἅιδαν)

Ἅιδης,ου (ὁ) (Ἅιδαν : Α poét.) : Hadès

ἰώ : oh ! (cri d’appel ou de douleur)

τάλας,αινα,αν : malheureux

ἀ-πόλεμος,ος,ον : qui n’est pas fait pour la guerre

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

1035

ὤμοι : hélas !

τυφλόω,ῶ : aveugler

φέγγος,ους (τό) : la lumière (accusatif de relation)

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil , le regard

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre

Θρῇξ, Θρῃκός : de Thrace, thrace

οἰμωγή,ῆς (ἡ) : le gémissement, la plainte, le cri de douleur

μάλα : tout à fait, très, entièrement, complètement

αὖθις : à l’inverse ; encore, de nouveau

δύστηνος,ος,ον : infortuné ; désastreux, funeste, malheureux

σφαγή,ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, massacre (G exclamatif)

καινός,ή,όν : nouveau, inattendu, imprévu, étrange, extraordinaire

ἔσω : + G : à l’intérieur de

οὔτι μή + Subj : il n’y a aucune chance pour que, il n’y a absolument pas à craindre que

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα : fuir, s’enfuir

λαιψηρός,ός,όν : rapide, vif, agile

πούς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

1040

βάλλω, βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : jeter, lancer ; absolt : lancer un projectile

ἀνα-ρρήγνυμι (f ἀναρρήξω) :briser de fond en comble, fracasser

μυχός,οῦ (ὁ) : le recoin

ἰδού : voici, vois !, tiens !

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, fort

ὁρμάω,ῶ : s’élancer, partir

βέλος,ους (τό) : le trait

βούλομαι + subj aor : vouloir que

ἐπ-εσ-πίπτω (forme ionienne pour ἐπ-εισ-πίπτω) (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber à bras raccourcis sur + D

ἀκμή,ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, l’instant propice, moment le meilleur, moment opportun

καλέω,ῶ : appeler, inviter à

πάρ-ειμι + D : aider, secourir , prêter main forte à

Τρῳάς,άδος (ἡ) : la Troyenne

σύμ-μαχος, ος, ον : allié,aide

ἀράσσω : frapper avec bruit

φείδομαι : épargner

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : aucun ; personne, rien

ἐκ-βάλλω : jeter dehors, faire sortir de ses gonds, défoncer

πύλη,ης (ἡ) : la porte

1045

οὐ...ποτε : jamais

λαμπρός,ά,όν : lumineux, brillant, éclatant, clair, net

κόρη, ης (ἡ) : la pupille

κτείνω : tuer

ἦ γάρ : est-ce donc que ... ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

καθ-αιρέω,ῶ ( -αιρήσω, εῖλον,-ῄρηκα) : abattre, anéantir

κρατέω,ῶ + A : vaincre

ξένος,ου (ὁ) : l’hôte, l’étranger

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse, souveraine

δράω,ῶ : faire

οἱόσπερ, οἱάπερ, οἱόνπερ : tel précisément que

νιν : = αὐτόν ou αὐτήν ; pr de rappel : lui, le,la

αὐτίκα : tout de suite, aussitôt, à l’instant

πάρος + G : en avant de, devant

1050

τυφλός,ή,όν : aveugle ; obscur

στείχω : aller, s’avancer

παρά-φορος,ος,ον : qui porte à côté, hésitant, chancelant, incertain

δισσός,ή,όν : double, ; au pl : les deux

σῶμα,ατος (τό) : le corps

σύν + D : avec

ἄριστος,η,ον : le plus brave, très brave, le meilleur

χωρέω,ῶ : s’avancer

ἐκ-ποδών : hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, à l’écart

ἄπ-ειμι : s’en aller, se retirer

κἀποστήσομαι = καὶ ἀποστήσομαι

ἀφ-ίσταμαι (ἀποστήσομαι, ἀπέστην, ἀφέστηκα) + D : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à

θυμός,οῦ (ὁ) : le coeur, la passion, la fureur (D de cause)

ῥέω : couler ; inonder ; déborder

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

Vocabulaire alphabétique :

Ἅιδης,ου (ὁ) (Ἅιδαν : Α poét.) : Hadès

ἀκμή,ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, l’instant propice, moment le meilleur, moment opportun

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre

ἀ-λίμενος,ος,ον : qui est loin du port

ἀμέρδω : léser, abîmer, perdre

ἀνα-ρρήγνυμι (f ἀναρρήξω) :briser de fond en comble, fracasser

ἄντλος,ου (ὁ) : la sentine, l’eau de mer croupie, la mer

ἄπ-ειμι : s’en aller, se retirer

ἀ-πόλεμος,ος,ον : qui n’est pas fait pour la guerre

ἀράσσω : frapper avec bruit

ἄριστος,η,ον : le plus brave, très brave, le meilleur

αὖθις : à l’inverse ; encore, de nouveau

αὐτίκα : tout de suite, aussitôt, à l’instant

ἀφ-ίσταμαι (ἀποστήσομαι, ἀπέστην, ἀφέστηκα) + D : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à

βάλλω, βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : jeter, lancer ; absolt : lancer un projectile

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, fort

βέλος,ους (τό) : le trait

βίος,ου (ὁ) : la vie

βούλομαι + subj aor : vouloir que

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse, souveraine

δίδωμι : donner ; δίκην δίδοναι : donner compensation, être puni, payer, expier

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit, la compensation

δισσός,ή,όν : double, ; au pl : les deux

δράω,ῶ : faire

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

δύστηνος,ος,ον : infortuné ; désastreux, funeste, malheureux

εἰς + Α : dans (mvt)

ἐκ-βάλλω : jeter dehors, faire sortir de ses gonds, défoncer

ἐκ-πίπτω : tomber hors de, être précipité de, être chassé de

ἐκ-ποδών : hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, à l’écart

ἐλπίς,ίδος (ἡ) : l’espoir, l’attente

ἐπ-άγω (-άξω,-ήγαγον,-ῆχα) : conduire, amener

ἐπ-εσ-πίπτω (forme ionienne pour ἐπ-εισ-πίπτω) (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber à bras raccourcis sur + D

ἔσω : + G : à l’intérieur de

ἦ γάρ : est-ce donc que ... ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

θανάσιμος,ος,ον : qui donne la mort ; mourant, voué à la mort

Θρῇξ, Θρῃκός : de Thrace, thrace

θυμός,οῦ (ὁ) : le coeur, la passion, la fureur

ἰδού : voici, vois !, tiens !

ἴσως : peut-être

ἰώ : oh ! (cri d’appel ou de douleur)

καθ-αιρέω,ῶ ( -αιρήσω, εῖλον,-ῄρηκα) : abattre, anéantir

καινός,ή,όν : nouveau, inattendu, imprévu, étrange, extraordinaire

κακόν,οῦ (τό) : malheur, mal

καλέω,ῶ : appeler, inviter à

καρδία,ας (ἡ) : le coeur, les passions

κόρη, ης (ἡ) : la pupille

κρατέω,ῶ + A : vaincre

κτείνω : tuer

λαιψηρός,ός,όν : rapide, vif, agile

λαμπρός,ά,όν : lumineux, brillant, éclatant, clair, net

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

λέχριος,α,ον : couché sur le flanc

μάλα : tout à fait, très, entièrement, complètement

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : aucun ; personne, rien

μυχός,οῦ (ὁ) : le recoin

νιν : = αὐτόν ou αὐτήν ; pr de rappel : lui, le,la

ξένος,ου (ὁ) : l’hôte, l’étranger

ὁδός,οῦ (ἡ) : le chemin, la route

οἰμωγή,ῆς (ἡ) : le gémissement, la plainte, le cri de douleur

οἱόσπερ, οἱάπερ, οἱόνπερ : tel précisément que

ὀλέθριος,α,ον : mortel

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil , le regard

ὁρμάω,ῶ : s’élancer, partir

οὗ = ὅτε

οὐ...ποτε : ne jamais

οὔπω : pas encore

οὔτι μή + Subj : il n’y a aucune chance pour que, il n’y a absolument pas à craindre que

παρά-φορος,ος,ον : qui porte à côté, hésitant, chancelant, incertain

πάρ-ειμι + D : aider, secourir , prêter main forte à

πάρος + G : en avant de, devant

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πούς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

πύλη,ης (ἡ) : la porte

ῥέω : couler ; inonder ; déborder

στείχω : aller, s’avancer

σύμ-μαχος, ος, ον : allié,aide

συμ-πίτνω : arriver, se produire ; tomber en même temps, échoir en même temps

σύν + D : avec

σφαγή,ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, massacre

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τάλας,αινα,αν : malheureux

Τρῳάς,άδος (ἡ) : la Troyenne

τυφλός,ή,όν : aveugle ; obscur

τυφλόω,ῶ : aveugler

ὑπέγγυον,ου (τό) : la dette à payer à (+ D), ce qui est garanti par

φέγγος,ους (τό) : la lumière

φείδομαι : épargner

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα : fuir, s’enfuir

χωρέω,ῶ : s’avancer

ψεύδω + G : tromper au sujet de

ὤμοι : hélas !

ὡς : adv. comp. : comme

Vocabulaire classé par fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre

ἄριστος,η,ον : le plus brave, très brave, le meilleur

βίος,ου (ὁ) : la vie

βούλομαι + subj aor : vouloir que

δίδωμι : donner ; δίκην δίδοναι : donner compensation, être puni, payer, expier

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit, la compensation

δράω,ῶ : faire

εἰς + Α : dans (mvt)

ἐλπίς,ίδος (ἡ) : l’espoir, l’attente

ἦ γάρ : est-ce donc que ... ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

ἴσως : peut-être

ἰώ : oh ! (cri d’appel ou de douleur)

κακόν,οῦ (τό) : malheur, mal

καλέω,ῶ : appeler, inviter à

κρατέω,ῶ + A : vaincre

κτείνω : tuer

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

μάλα : tout à fait, très, entièrement, complètement

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : aucun ; personne, rien

νιν : = αὐτόν ou αὐτήν ; pr de rappel : lui, le,la

ξένος,ου (ὁ) : l’hôte, l’étranger

πάρ-ειμι + D : aider, secourir , prêter main forte à

πούς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

σύμ-μαχος, ος, ον : allié,aide

σύν + D : avec

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τάλας,αινα,αν : malheureux

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα : fuir, s’enfuir

ψεύδω + G : tromper au sujet de

ὡς : adv. comp. : comme


fréquence 2 :

ἄπ-ειμι : s’en aller, se retirer

αὖθις : à l’inverse ; encore, de nouveau

ἀφ-ίσταμαι (ἀποστήσομαι, ἀπέστην, ἀφέστηκα) + D : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à

βάλλω, βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : jeter, lancer ; absolt : lancer un projectile

δύστηνος,ος,ον : infortuné ; désastreux, funeste, malheureux

ἐκ-βάλλω : jeter dehors, faire sortir de ses gonds, défoncer

καινός,ή,όν : nouveau, inattendu, imprévu, étrange, extraordinaire

ὁδός,οῦ (ἡ) : le chemin, la route

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil , le regard

ὁρμάω,ῶ : s’élancer, partir

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πύλη,ης (ἡ) : la porte

στείχω : aller, s’avancer

χωρέω,ῶ : s’avancer


fréquence 3 :

αὐτίκα : tout de suite, aussitôt, à l’instant

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse, souveraine

ἐκ-πίπτω : tomber hors de, être précipité de, être chassé de

λαμπρός,ά,όν : lumineux, brillant, éclatant, clair, net

οἱόσπερ, οἱάπερ, οἱόνπερ : tel précisément que

οὐ...ποτε : ne jamais

οὔπω : pas encore

πάρος + G : en avant de, devant

σφαγή,ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, massacre

ὤμοι : hélas !


fréquence 4 :

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, fort

δισσός,ή,όν : double, ; au pl : les deux

ἐκ-ποδών : hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, à l’écart

ἐπ-άγω (-άξω,-ήγαγον,-ῆχα) : conduire, amener

θυμός,οῦ (ὁ) : le coeur, la passion, la fureur

ἰδού : voici, vois !, tiens !

καθ-αιρέω,ῶ ( -αιρήσω, εῖλον,-ῄρηκα) : abattre, anéantir

καρδία,ας (ἡ) : le coeur, les passions

φείδομαι : épargner


ne pas apprendre :

Ἅιδης,ου (ὁ) (Ἅιδαν : Α poét.) : Hadès

ἀκμή,ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, l’instant propice, moment le meilleur, moment opportun

ἀ-λίμενος,ος,ον : qui est loin du port

ἀμέρδω : léser, abîmer, perdre

ἀνα-ρρήγνυμι (f ἀναρρήξω) :briser de fond en comble, fracasser

ἄντλος,ου (ὁ) : la sentine, l’eau de mer croupie, la mer

ἀ-πόλεμος,ος,ον : qui n’est pas fait pour la guerre

ἀράσσω : frapper avec bruit

βέλος,ους (τό) : le trait

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

ἐπ-εσ-πίπτω (forme ionienne pour ἐπ-εισ-πίπτω) (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber à bras raccourcis sur + D

ἔσω : + G : à l’intérieur de

θανάσιμος,ος,ον : qui donne la mort ; mourant, voué à la mort

Θρῇξ, Θρῃκός : de Thrace, thrace

κόρη, ης (ἡ) : la pupille

λαιψηρός,ός,όν : rapide, vif, agile

λέχριος,α,ον : couché sur le flanc

μυχός,οῦ (ὁ) : le recoin

οἰμωγή,ῆς (ἡ) : le gémissement, la plainte, le cri de douleur

ὀλέθριος,α,ον : mortel

οὗ = ὅτε

οὔτι μή + subj : il n’y a aucune chance pour que, il n’y a absolument pas à craindre que

παρά-φορος,ος,ον : qui porte à côté, hésitant, chancelant, incertain

ῥέω : couler ; inonder ; déborder

συμ-πίτνω : arriver, se produire ; tomber en même temps, échoir en même temps

Τρῳάς,άδος (ἡ) : la Troyenne

τυφλός,ή,όν : aveugle ; obscur

τυφλόω,ῶ : aveugler

ὑπέγγυον,ου (τό) : la dette à payer à (+ D), ce qui est garanti par

φέγγος,ους (τό) : la lumière

Euripide, Exodos

Hécube v 1023-1055

L’exécution

Traduction au plus près du texte


ΧΟΡΟΣ

Οὔπω δέδωκας, ἀλλ΄ ἴσως δώσεις δίκην·

ἀλίμενόν τις ὡς εἰς ἄντλον πεσὼν 1025

λέχριος, ἐκπεσῇ φίλας καρδίας,

ἀμέρσας βίον. Τὸ γὰρ ὑπέγγυον

δίκᾳ καὶ θεοῖσιν οὗ συμπίτνει,

ὀλέθριον, ὀλέθριον κακόν. 1030

Ψεύσει σ΄ ὁδοῦ τῆσδ΄ ἐλπίς, ἥ σ΄ ἐπήγαγεν

θανάσιμον πρὸς Ἅιδαν, ἰὼ τάλας·

ἀπολέμῳ δὲ χειρὶ λείψεις βίον.

LE CHOEUR

Tu n’as pas encore subi, mais peut-être vas-tu subir ton châtiment ;

Comme (ὡς) quelqu’un tombé dans l’eau croupissante de la mer loin du port,

Couché sur le flanc, tu seras précipité à bas de tes chères passions (= de tes chères espérances),

Ayant perdu la vie. Car lorsque (οὗ) la dette à payer

A la justice et aux dieux arrive à échéance,

<c’est> un malheur mortel, mortel. 1030

Il te trompera, ton espoir, au sujet de cette route qui t’a emmené,

Mourant, vers Hadès, oh !, malheureux :

Et, du fait d’un bras qui n’est pas fait pour la guerre, tu perdras la vie.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι, τυφλοῦμαι, φέγγος ὀμμάτων τάλας. 1035

Ha ! je suis aveuglé, malheureux quant à la lumière de mes yeux. 1035

ΧΟΡΟΣ

Ἠκούσατ΄ ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἰμωγήν, φίλαι;

CORYPHEE

Avez-vous entendu le cri de douleur de l’homme thrace, mes amies ?

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι μάλ΄ αὖθις, τέκνα, δυστήνου σφαγῆς.

Ha ! encore une fois, oui, (μάλ΄ αὖθις) ! mes enfants ! quel funeste massacre !

ΧΟΡΟΣ

Φίλαι, πέπρακται καίν΄ ἔσω δόμων κακά.

CORYPHEE

Mes amies, d’étranges malheurs se sont produits à l’intérieur des baraques.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ἀλλ΄ οὔτι μὴ φύγητε λαιψηρῷ ποδί·

βάλλων γὰρ οἴκων τῶνδ΄ ἀναρρήξω μυχούς. 1040

Ἰδού, βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος.

Mais il n’y a aucune chance pour que vous fuyiez de votre pas agile :

Car en jetant mes traits, je fracasserai les recoins de ces abris. 1040

Voici ! un trait s’élance de ma lourde main.

ΧΟΡΟΣ

Βούλεσθ΄ ἐπεσπέσωμεν; ὡς ἀκμὴ καλεῖ

Ἑκάϐῃ παρεῖναι Τρῳάσιν τε συμμάχους.

CORYPHEE

Voulez-vous que nous lui tombions dessus ? car ce moment propice <nous> invite

A aider Hécube et les Troyennes, en tant qu’alliées.

ἙΚΑΒΗ

Ἄρασσε, φείδου μηδέν, ἐκϐάλλων πύλας·

οὐ γάρ ποτ΄ ὄμμα λαμπρὸν ἐνθήσεις κόραις, 1045

οὐ παῖδας ὄψῃ ζῶντας, οὓς ἔκτειν΄ ἐγώ.

Frappe à grands coups, n’épargne rien, en défonçant les portes !

Non, en effet, jamais tu n’introduiras une vue nette dans tes pupilles, 1045

Jamais tu ne verras tex enfants vivants, <eux> que je viens de tuer, moi.

ΧΟΡΟΣ

Ἦ γὰρ καθεῖλες Θρῇκα καὶ κρατεῖς ξένον,

δέσποινα, καὶ δέδρακας οἱάπερ λέγεις;

CORYPHEE

Est-ce donc que tu as abattu le thrace, et que tu l’as vaincu, l’hôte,

Maîtresse, et que tu as accompli ce que, justement, tu dis ?

ἙΚΑΒΗ

Ὄψῃ νιν αὐτίκ΄ ὄντα δωμάτων πάρος

τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί, 1050

παίδων τε δισσῶν σώμαθ΄, οὓς ἔκτειν΄ ἐγώ

σὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν· δίκην δέ μοι

δέδωκε. Χωρεῖ δ΄, ὡς ὁρᾷς, ὅδ΄ ἐκ δόμων.

Ἀλλ΄ ἐκποδὼν ἄπειμι κἀποστήσομαι

θυμῷ ῥέοντι Θρῃκὶ δυσμαχωτάτῳ. 1055

Tu vas le voir, lui, tout de suite, lui qui est devant les baraquements,

Aveugle, s’avancer d’un pas chancelant d’aveugle, 1050

Et <tu vas voir> les corps de ses deux enfants, que je viens de tuer, moi,

Avec les plus vaillantes troyennes : car il a reçu de moi (δέδωκε ) son châtiment.

Et il s’avance, comme tu le vois, lui, hors des baraques.

Mais je me retire hors de la place et je m’écarte

Devant le thrace débordant de fureur, difficile à combattre. 1055

Comparaison de traductions :

v 1025-1027

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Comme un qui par le flanc s’abîme loin du port, sous la nappe des eaux, tu vas choir de tes illusions dorées, rayé du monde.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Comme un qui, loin du port, chavire par le flanc

au ventre de la mer,

tu seras chaviré de tes plus chers espoirs :

tu as éteint ta vie !

v 1031-1033

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Au bout du chemin tu vas trouver le piège dressé par l’espoir qui t’a conduit en victime à l’Hadès, oh !, malheureux !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Il t’aura fourvoyé, l’espoir qui t’a conduit

à venir jusqu’ici,

et tu vas vers la mort, vers l’Enfer, misérable !


v 1035

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ah ! mes yeux aveuglés s’éteignent, malheureux !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Horreur ! Je n’y vois plus ! on me crève les yeux ! Malheur à moi !
Retour en haut du texte