Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1056 1108 Rage impuissante de Polymestor

Vengez-moi des femmes!Euripide, Exodos

Hécube v 1056-1108 (monodie lyrique en anapestes et dochmiaques ; formes doriennes en -α)


Rage impuissante de Polymestor


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι ἐγώ, πᾷ βῶ,

πᾷ στῶ, πᾷ κέλσω;

Τετράποδος βάσιν θηρὸς ὀρεστέρου,

τιθέμενος ἐπὶ ποδὶ κατ΄ ἴχνος χέρα;

Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ τάνδ΄ 1060

ἐξαλλάξω, τὰς

ἀνδροφόνους μάρψαι χρῄζων Ἰλιάδας,

αἳ με διώλεσαν;

Τάλαιναι, κόραι τάλαιναι Φρυγῶν,

ὦ κατάρατοι, 1065

ποῖ καί με φυγᾷ πτώσσουσι μυχῶν;

Εἴθε μοι ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον

ἀκέσαι ΄, ἀκέσαιο τυφλόν, Ἅλιε,

φέγγος ἀπαλλάξας.

Ἆ ἆ,

σίγα· κρυπτὰν βάσιν αἰσθάνομαι 1070

τάνδε γυναικῶν. Πᾷ πόδ΄ ἐπᾴξας

σαρκῶν ὀστέων τ΄ ἐμπλησθῶ,

θοίναν ἀγρίων θηρῶν τιθέμενος,

ἀρνύμενος λώϐαν,

λύμας ἀντίποιν΄ ἐμᾶς; ὦ τάλας. 1075

Ποῖ, πᾷ φέρομαι, τέκν΄ ἔρημα λιπών

Βάκχαις Ἅιδου διαμοιρᾶσαι,

σφακτὰ κυσίν τε φοινίαν δαῖτ΄, ἀνή-

μερον τ΄ οὐρείαν ἐκϐολάν;

Πᾷ στῶ, πᾷ κάμψω, [πᾷ βῶ,] 1080

ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασιν λινόκροκον

φᾶρος στέλλων, ἐπὶ τάνδε συθεὶς

τέκνων ἐμῶν φύλαξ ὀλέθριον κοίταν;

ΧΟΡΟΣ

Ὦ τλῆμον, ὥς σοι δύσφορ΄ εἴργασται κακά· 1085

Δράσαντι δ΄ αἰσχρὰ δεινὰ τἀπιτίμια

δαίμων ἔδωκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Αἰαῖ, ἰὼ Θρῄκης

λογχοφόρον, ἔνοπλον, εὔιππον, Ἄ-

ρει κάτοχον γένος. 1090

Ἰὼ Ἀχαιοί, ἰὼ Ἀτρεῖδαι·

βοάν, βοὰν ἀϋτῶ, βοάν·

ὢ ἴτε· μόλετε πρὸς θεῶν.

Κλύει τις, ἢ οὐδεὶς ἀρκέσει; τί μέλλετε;

Γυναῖκες ὤλεσάν με, 1095

γυναῖκες αἰχμαλωτίδες·

δεινά, δεινὰ πεπόνθαμεν.

Ὤμοι ἐμᾶς λώϐας.

Ποῖ τράπωμαι, ποῖ πορευθῶ;

αἰθέρ ἀμπτάμενος οὐράνιον 1100

ὑψιπετὲς ἐς μέλαθρον,

Ὠρίων ἢ Σείριος ἔνθα πυρὸς φλογέας ἀφίη-

σιν ὄσσων αὐγὰς; ἢ τὸν ἐς Ἀίδα 1105

μελάγχρωτα πορθμὸν ᾄξω τάλας;

ΧΟΡΟΣ

Συγγνώσθ΄, ὅταν τις κρείσσον΄ ἢ φέρειν κακά

πάθῃ, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης.Vocabulaire dans l’ordre du texte : ( nombreuses formes doriennes en –α ; nombreux subjonctifs délibératifs)


1056

πᾷ = πῇ : par où

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐηκα : marcher, aller

ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα : s’établir, se placer, se fixer, s’arrêter

κέλλω : aborder

τετρά-πους,-ποδος : à quatre pieds, à quatre pattes

βάσις,εως (ἡ) : la marche (A de relation)

θῆρ, θηρός (τό) : la bête sauvage, le fauve

ὀρέστερος,α,ον : montagnard, des montagnes

τίθημι : placer, poser

ἐπί + D : près de, sur, en suivant

κατά + A : en descendant le long de, selon

ἴχνος, ους (τό) : la trace ou la marque du pied, l’empreinte ; le pas

1060

ποῖος,α,ον : quel (ποίαν s e <ὁδόν> )

ἤ... ἤ ...: ou bien ... ou bien ...

ἐξ-αλλάσσω : changer de, passer d’un ... à l’autre..., prendre tour à tour

ἀνδρό-φονος,ος,ον : tueur (tueuse) d’homme, meurtrier

μάρπτω : prendre, saisir, attraper

χρῄζω : désirer

δι-όλλυμι : détruire complètement, perdre entièrement

κόρη,ης (ἡ) : la fille

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

1065

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

ποῖ : où (avec mvt) ? (ποῖ ... μυχῶν : vers quel endroit des recoins...)

καί με : A de relation à lier soit à φυγᾷ, soit à πτώσσουσι

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite

πτώσσω : se blottir de peur, se cacher épouvanté

εἴθε : ah si seulement !

αἱματόεις,εσσα,εν : ensanglanté

βλέφαρον,ου (τό) : la paupière

ἀκέομαι : guérir (ἀκέσαι ΄ = ἀκέσαιο)

Ἅλιος = Ἥλιος, ου (ὁ) : Hélios, Soleil

φέγγος, ους (τό) : l’éclat, la lumière, la lumière des yeux (τυφλὸν φέγγος : la lumière aveugle = la cécité)

ἀπ-αλλάσσω : faire partir, délivrer de

ἆ : ah !

1070

σιγάω,ῶ : faire silence, se taire

κρυπτός,ή,όν : caché, secret, dissimulé, trompeur, furtif

αἰσθάνομαι : percevoir

ἐπ-ᾴσσω : s’élancer, bondir dessus

σάρξ, σαρκός (ἡ) : la chair

ὀστέον,ου (τό) : l’os

ἐμ-πίμπλαμαι +G : se remplir de, se gorger de, se rassasier de

θοίνη,ης (ἡ) : le festin, le banquet

ἄγριος,α,ον : sauvage

ἄρνυμαι : chercher à prendre, à obtenir, à avoir

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, violence, mutilation, ruine

1075

λύμη,ης (ἡ) : outrage, mauvais traitement, traitement cruel, ruine

ἀντί-ποινα,ων (τά) : les représailles pour, le paiement pour

φέρω : porter

ἔρημος,ος,ον : désert, vide, abandonné

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

Βάκχη, ης (ἡ) : la Bacchante

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchiqueter

σφακτός,ή,όν : égorgé

κύων κυνός (ὁ,ἡ) : chien, chienne

φοίνιος,α,ον : sanglant

δαίς, δαιτός (ἡ) : le repas, la nourriture

ἀν-ήμερος,ος, ον : non apprivoisé, sauvage, non civilisé, inhumain, atroce

οὔρειος,α,ον : montagnard, des montagnes, abandonné en montagne

ἐκ-βολή, ῆς (ἡ) : rejet, rebut, débris, détritus

1080

κάμπτω : courber, plier (κάμπτειν... γόνυ : plier le genou)

ναῦς, νεώς (ἡ) : la navire, le vaisseau

ὅπως : de même que, comme

πόντιος,α,ον : marin

πεῖσμα,ατος (τό) : le cordage

λίνο-κροκος,ος,ον : tissée en lin, de lin

φᾶρος,ους (τό) : la voile

στέλλω : rentrer, carguer

ἐπί + Α : vers

σεύομαι (συθείς : participe aor. ) : s’élancer

φύλαξ,ακος (ὁ) : gardien, protecteur (apposition)

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel

κοίτη,ης (ἡ) : la couche, le gîte

1085

τλήμων,ων,ον : malheureux

δύσ-φορος,ος,ον : difficile à supporter, insupportable, intolérable

ἐργάζομαι, ἐργάσομαι,ἐργασάμην, εἴργασμαι : être fait

δράω : faire

αἰσχρός,ά,όν : honteux, haïssable

δεινός,ή,όν : terrible

ἐπιτίμιον,ου (τό) : la peine, le châtiment

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

βαρύς,εῖα, ύ : lourd, pénible, accablant

αἰαῖ : ah !

ἰώ : holà ! A moi ! (cri d’appel et de détresse)

Θρῄκη,ης (ἡ) : la Thrace

λογχο-φόρος,ος,ον : porteur de lance

ἔν-οπλος,ος,ον : en armes, guerrier

εὔ-ιππος,ος,ον : riche en chevaux, bon cavalier

Ἄρης,εως (ὁ) : Arès

1090

κάτ-οχος,ος,ον : complètement tenu, possédé

γένος,ους (τό) : race, nation, peuple

Ἀχαιός,οῦ (ὁ) : Achéen

Ἀτρείδης,ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, l’appel

ἀϋτέω,ῶ : crier, appeler avec des cris, clamer

ὤ : oh !

εἶμι ( impératif 2ème p pl ἴτε) : aller

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον , μέμϐλωκα : arriver

πρός + G : par, au nom de

ἀρκέω : venir en aide, venir au secours

μέλλω : tarder

1095

ὄλλυμι : détruire, tuer

αἰχμαλωτίς, ίδος (ἡ) : captive de guerre

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : souffrir, supporter, endurer

λώϐας : G exclamatif

τρέπομαι, τραπήσομαι, ἐτράπην, τέτραμμαι : se tourner

πορεύομαι : marcher, aller

1100

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

ἀνί-πταμαι (ἀμπτάμενος = ἀναπτάμενος : participe aor ) : s’envoler, prendre son envol

οὐράνιος,α,ον : céleste

ὑψι-πετής,ής,ές : qui vole haut, élevé, haut

ἐς + Α : dans,vers

μέλαθρον, ου (τό) : le toit

Ὠρίων,ωνος (ὁ) : Orion

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

ἔνθα : là où

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

φλόγεος,α,ον : enflammé, embrasé, ardent, étincelant

ἀφ-ίημι : laisser aller, lancer

1105

ὄσσε (τώ), ὄσσων : les deux yeux

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon, l’éclat

ᾍδης, ου (ὁ) (Ἀίδα G dorien = Ἅιδου) : Hadès

μελάγ-χρως,ωτος : qui a la peau noire, à la peau noire, de couleur noire

πόρθμος,ου (ὁ) : le passage, la traversée

ᾄσσω, ᾄξω : s’élancer 

συγ-γνωστός,ός,όν : pardonnable ( συγγνώσθ΄ ὅταν = συγγνωστά <ἐστιν> ὅταν)

κρείσσων,ονος : plus fort

ἢ φέρειν = ἢ ὥστε φέρειν : comparatif + ἢ ὥστε ... trop ... pour que ...

ἐξ-απ-αλλάσσω + G : se délivrer de

ζόη,ης (ἡ) : la vie

Vocabulaire alphabétique :

ἆ : ah !

ἄγριος,α,ον : sauvage

αἰαῖ : ah !

ᾍδης, ου (ὁ) (Ἀίδα G dorien = Ἅιδου) : Hadès

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

αἱματόεις,εσσα,εν : ensanglanté

αἰσθάνομαι : percevoir

ᾄσσω, ᾄξω : s’élancer 

αἰσχρός,ά,όν : honteux, haïssable

αἰχμαλωτίς, ίδος (ἡ) : captive de guerre

ἀκέομαι : guérir

Ἅλιος = Ἥλιος, ου (ὁ) : Hélios, Soleil

ἀνδρό-φονος,ος,ον : tueur (tueuse) d’homme, meurtrier

ἀν-ήμερος,ος, ον : non apprivoisé, sauvage, non civilisé, inhumain, atroce

ἀνί-πταμαι (ἀμπτάμενος = ἀναπτάμενος : participe aor ) : s’envoler, prendre son envol

ἀντί-ποινα,ων (τά) : les représailles pour, le paiement pour

ἀπ-αλλάσσω : faire partir, délivrer de

Ἄρης,εως (ὁ) : Arès

ἀρκέω : venir en aide, venir au secours

ἄρνυμαι : chercher à prendre, à obtenir, à avoir

Ἀτρείδης,ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon, l’éclat

ἀϋτέω,ῶ : crier, appeler avec des cris, clamer

ἀφ-ίημι : laisser aller, lancer

Ἀχαιός,οῦ (ὁ) : Achéen

Βάκχη, ης (ἡ) : la Bacchante

βαρύς,εῖα, ύ : lourd, pénible, accablant

βάσις,εως (ἡ) : la marche (A de relation)

βλέφαρον,ου (τό) : la paupière

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον , μέμϐλωκα : arriver

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, l’appel

γένος,ους (τό) : race, nation, peuple

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité

δαίς, δαιτός (ἡ) : le repas, la nourriture

δεινός,ή,όν : terrible

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchiqueter

δι-όλλυμι : détruire complètement, perdre entièrement

δράω : faire

δύσ-φορος,ος,ον : difficile à supporter, insupportable, intolérable

εἴθε : ah si seulement !

εἶμι ( impératif 2ème p pl ἴτε) : aller

ἐκ-βολή, ῆς (ἡ) : rejet, rebut, débris, détritus

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐμ-πίμπλαμαι +G : se remplir de, se gorger de, se rassasier de

ἔνθα : là où

ἔν-οπλος,ος,ον : en armes, guerrier

ἐξ-αλλάσσω : changer de, passer d’un ... à l’autre..., prendre tour à tour

ἐξ-απ-αλλάσσω + G : se délivrer de

ἐπ-ᾴσσω : s’élancer, bondir dessus

ἐπί + Α : vers

ἐπί + D : près de, sur, en suivant

ἐπιτίμιον,ου (τό) : la peine, le châtiment

ἐργάζομαι, ἐργάσομαι,ἐργασάμην, εἴργασμαι : être fait

ἔρημος,ος,ον : désert, vide, abandonné

ἐς + Α : dans,vers

εὔ-ιππος,ος,ον : riche en chevaux, bon cavalier

ζόη,ης (ἡ) : la vie

ἤ... ἤ ...: ou bien ... ou bien ...

θῆρ, θηρός (τό) : la bête sauvage, le fauve

θοίνη,ης (ἡ) : le festin, le banquet

Θρῄκη,ης (ἡ) : la Thrace

ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα : s’établir, se placer, se fixer, s’arrêter

ἴχνος,ους (τό) : la trace ou la marque du pied, l’empreinte ; le pas

ἰώ : holà ! A moi ! (cri d’appel et de détresse)

κάμπτω : courber, plier (κάμπτειν... γόνυ : plier le genou)

κατά + A : en descendant le long de, selon

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

κάτ-οχος,ος,ον : complètement tenu, possédé

κέλλω : aborder

κοίτη,ης (ἡ) : la couche, le gîte

κόρη,ης (ἡ) : la fille

κρείσσων,ονος : plus fort

κρυπτός,ή,όν : caché, secret, dissimulé, trompeur, furtif

κύων κυνός (ὁ,ἡ) : chien, chienne

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

λίνο-κροκος,ος,ον : tissée en lin, de lin

λογχο-φόρος,ος,ον : porteur de lance

λύμη,ης (ἡ) : outrage, mauvais traitement, traitement cruel, ruine

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, violence, mutilation, ruine

μάρπτω : prendre, saisir, attraper

μελάγ-χρως,ωτος : qui a la peau noire, à la peau noire, de couleur noire

μέλαθρον, ου (τό) : le toit

μέλλω : tarder

ναῦς, νεώς (ἡ) : la navire, le vaisseau

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel

ὄλλυμι : détruire, tuer

ὅπως : de même que, comme

ὄσσε (τώ), ὄσσων : les deux yeux

ὀστέον,ου (τό) : l’os

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

οὔρειος,α,ον : montagnard, des montagnes, abandonné en montagne

ὀρέστερος,α,ον : montagnard, des montagnes

οὐράνιος,α,ον : céleste

πᾷ = πῇ : par où

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : souffrir, supporter, endurer

πεῖσμα,ατος (τό) : le cordage

ποῖ : où (avec mvt) ? (ποῖ ... μυχῶν : vers quel endroit des recoins...)

ποῖος,α,ον : quel

πόντιος,α,ον : marin

πορεύομαι : marcher, aller

πόρθμος,ου (ὁ) : le passage, la traversée

πρός + G : par, au nom de

πτώσσω : se blottir de peur, se cacher épouvanté

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σάρξ, σαρκός (ἡ) : la chair

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σεύομαι (συθείς : participe aor. ) : s’élancer

σιγάω,ῶ : faire silence, se taire

στέλλω : rentrer, carguer

συγ-γνωστός,ός,όν : pardonnable ( συγγνώσθ΄ ὅταν = συγγνωστά <ἐστιν> ὅταν)

σφακτός,ή,όν : égorgé

τετρά-πους,-ποδος : à quatre pieds, à quatre pattes

τίθημι : placer, poser

τλήμων,ων,ον : malheureux

τρέπομαι, τραπήσομαι, ἐτράπην, τέτραμμαι : se tourner

ὑψι-πετής,ής,ές : qui vole haut, élevé, haut

φᾶρος,ους (τό) : la voile

φέγγος, ους (τό) : l’éclat, la lumière, la lumière des yeux

φέρω : porter

φλόγεος,α,ον : enflammé, embrasé, ardent, étincelant

φοίνιος,α,ον : sanglant

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite

φύλαξ,ακος (ὁ) : gardien, protecteur (apposition)

χρῄζω : désirer

ὤ : oh !

Ὠρίων,ωνος (ὁ) : Orion


Vocabulaire classé par fréquence :

fréquence 1 :

ἀπ-αλλάσσω : faire partir, délivrer de

ἀφ-ίημι : laisser aller, lancer

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον , μέμϐλωκα : arriver

γένος,ους (τό) : race, nation, peuple

δεινός,ή,όν : terrible

δράω : faire

εἶμι ( impératif 2ème p pl ἴτε) : aller

ἐπί + Α : vers

ἐπί + D : près de, sur, en suivant

ἐργάζομαι, ἐργάσομαι,ἐργασάμην, εἴργασμαι : être fait

ἐς + Α : dans,vers

ἤ... ἤ ...: ou bien ... ou bien ...

ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα : s’établir, se placer, se fixer, s’arrêter

ἰώ : holà ! A moi ! (cri d’appel et de détresse)

κατά + A : en descendant le long de, selon

κόρη,ης (ἡ) : la fille

κρείσσων,ονος : plus fort

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

μέλλω : tarder

ναῦς, νεώς (ἡ) : la navire, le vaisseau

ὅπως : de même que, comme

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : souffrir, supporter, endurer

ποῖος,α,ον : quel

πρός + G : par, au nom de

τίθημι : placer, poser

φέρω : porter


fréquence 2 :

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

αἰσθάνομαι : percevoir

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité

ἔνθα : là où

ἔρημος,ος,ον : désert, vide, abandonné

μέλαθρον, ου (τό) : le toit

πορεύομαι : marcher, aller

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σιγάω,ῶ : faire silence, se taire

τλήμων,ων,ον : malheureux

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite

χρῄζω : désirer


fréquence 3 :

αἰαῖ : ah !

ἀρκέω : venir en aide, venir au secours

δι-όλλυμι : détruire complètement, perdre entièrement

θῆρ, θηρός (τό) : la bête sauvage, le fauve

κύων κυνός (ὁ,ἡ) : chien, chienne

ποῖ : où (avec mvt) ?

τρέπομαι, τραπήσομαι, ἐτράπην, τέτραμμαι : se tourner

φύλαξ,ακος (ὁ) : gardien, protecteur

ὤ : oh !


fréquence 4 :

ἆ : ah !

αἰσχρός,ά,όν : honteux, haïssable

ἀνδρό-φονος,ος,ον : tueur (tueuse) d’homme, meurtrier

βαρύς,εῖα, ύ : lourd, pénible, accablant

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, l’appel

δαίς, δαιτός (ἡ) : le repas, la nourriture

εἴθε : ah si seulement !

ἴχνος,ους (τό) : la trace ou la marque du pied, l’empreinte ; le pas

πόντιος,α,ον : marin

σάρξ, σαρκός (ἡ) : la chair


ne pas apprendre :

ἄγριος,α,ον : sauvage

ᾍδης, ου (ὁ) (Ἀίδα G dorien = Ἅιδου) : Hadès

αἱματόεις,εσσα,εν : ensanglanté

ᾄσσω, ᾄξω : s’élancer 

αἰχμαλωτίς, ίδος (ἡ) : captive de guerre

ἀκέομαι : guérir

Ἅλιος = Ἥλιος, ου (ὁ) : Hélios, Soleil

ἀν-ήμερος,ος, ον : non apprivoisé, sauvage, non civilisé, inhumain, atroce

ἀνί-πταμαι (ἀμπτάμενος = ἀναπτάμενος : participe aor ) : s’envoler, prendre son envol

ἀντί-ποινα,ων (τά) : les représailles pour, le paiement pour

Ἄρης,εως (ὁ) : Arès

ἄρνυμαι : chercher à prendre, à obtenir, à avoir

Ἀτρείδης,ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon, l’éclat

ἀϋτέω,ῶ : crier, appeler avec des cris, clamer

Ἀχαιός,οῦ (ὁ) : Achéen

Βάκχη, ης (ἡ) : la Bacchante

βάσις,εως (ἡ) : la marche (A de relation)

βλέφαρον,ου (τό) : la paupière

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchiqueter

δύσ-φορος,ος,ον : difficile à supporter, insupportable, intolérable

ἐκ-βολή, ῆς (ἡ) : rejet, rebut, débris, détritus

ἐμ-πίμπλαμαι +G : se remplir de, se gorger de, se rassasier de

ἔν-οπλος,ος,ον : en armes, guerrier

ἐξ-αλλάσσω : changer de, passer d’un ... à l’autre..., prendre tour à tour

ἐξ-απ-αλλάσσω + G : se délivrer de

ἐπ-ᾴσσω : s’élancer, bondir dessus

ἐπιτίμιον,ου (τό) : la peine, le châtiment

εὔ-ιππος,ος,ον : riche en chevaux, bon cavalier

ζόη,ης (ἡ) : la vie

θοίνη,ης (ἡ) : le festin, le banquet

Θρῄκη,ης (ἡ) : la Thrace

κάμπτω : courber, plier (κάμπτειν... γόνυ : plier le genou)

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

κάτ-οχος,ος,ον : complètement tenu, possédé

κέλλω : aborder

κοίτη,ης (ἡ) : la couche, le gîte

κρυπτός,ή,όν : caché, secret, dissimulé, trompeur, furtif

λίνο-κροκος,ος,ον : tissée en lin, de lin

λογχο-φόρος,ος,ον : porteur de lance

λύμη,ης (ἡ) : outrage, mauvais traitement, traitement cruel, ruine

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, violence, mutilation, ruine

μάρπτω : prendre, saisir, attraper

μελάγ-χρως,ωτος : qui a la peau noire, à la peau noire, de couleur noire

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel

ὄλλυμι : détruire, tuer

ὄσσε (τώ), ὄσσων : les deux yeux

ὀστέον,ου (τό) : l’os

οὔρειος,α,ον : montagnard, des montagnes, abandonné en montagne

ὀρέστερος,α,ον : montagnard, des montagnes

οὐράνιος,α,ον : céleste

πᾷ = πῇ : par où

πεῖσμα,ατος (τό) : le cordage

πόρθμος,ου (ὁ) : le passage, la traversée

πτώσσω : se blottir de peur, se cacher épouvanté

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σεύομαι (συθείς : participe aor. ) : s’élancer

στέλλω : rentrer, carguer

συγ-γνωστός,ός,όν : pardonnable ( συγγνώσθ΄ ὅταν = συγγνωστά <ἐστιν> ὅταν)

σφακτός,ή,όν : égorgé

τετρά-πους,-ποδος : à quatre pieds, à quatre pattes

ὑψι-πετής,ής,ές : qui vole haut, élevé, haut

φᾶρος,ους (τό) : la voile

φέγγος, ους (τό) : l’éclat, la lumière, la lumière des yeux

φλόγεος,α,ον : enflammé, embrasé, ardent, étincelant

φοίνιος,α,ον : sanglant

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

Ὠρίων,ωνος (ὁ) : Orion

Euripide, Exodos

Hécube v 1056-1108

Rage impuissante de Polymestor

Traduction au plus près du texte


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὤμοι ἐγώ, πᾷ βῶ,

πᾷ στῶ, πᾷ κέλσω;

Τετράποδος βάσιν θηρὸς ὀρεστέρου,

τιθέμενος ἐπὶ ποδὶ κατ΄ ἴχνος χέρα;

Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ τάνδ΄ 1060

ἐξαλλάξω, τὰς

ἀνδροφόνους μάρψαι χρῄζων Ἰλιάδας,

αἳ με διώλεσαν;


Pauvre de moi, par où puis-je aller,

où m’arrêter, par où aborder ?

quant à ma marche de fauve des montagnes à quatre pattes,

en plaçant une main près d’un pied, en allant de trace en trace (κατ΄ ἴχνος )?

Quelle <route>, soit celle-ci soit celle-là, 1060

puis-je prendre tour à tour,

moi qui désire (χρῄζων) attraper les Troyennes tueuses d’hommes,

qui m’ont détruit ?


Τάλαιναι, κόραι τάλαιναι Φρυγῶν,

ὦ κατάρατοι, 1065

ποῖ καί με φυγᾷ πτώσσουσι μυχῶν;

Εἴθε μοι ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον

ἀκέσαι ΄, ἀκέσαιο τυφλόν, Ἅλιε,

φέγγος ἀπαλλάξας.


Misérables, misérables filles des Phrygiens,

maudites, 1065

où parmi les recoins, en utilisant la fuite, se cachent-elles épouvantées en ce qui me concerne ?

Ah si seulement tu pouvais guérir, oui guérir (ἀκέσαι ΄, ἀκέσαιο)

la paupière ensanglantée de mes yeux, Soleil, (μοι ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον, Ἅλιε,)

après m’avoir délivré de la cécité (de la lumière aveuglée - τυφλόν... φέγγος).


Ἆ ἆ,

σίγα· κρυπτὰν βάσιν αἰσθάνομαι 1070

τάνδε γυναικῶν. Πᾷ πόδ΄ ἐπᾴξας

σαρκῶν ὀστέων τ΄ ἐμπλησθῶ,

θοίναν ἀγρίων θηρῶν τιθέμενος,

ἀρνύμενος λώϐαν,

λύμας ἀντίποιν΄ ἐμᾶς; ὦ τάλας. 1075


Ah ! ah !

fais silence ! je perçois la marche furtive,

oui, là (τάνδε : celle-là = geste), des femmes ! par où, ayant bondi à l’aide du pied, (= puis-je bondir d’un seul élan et)

puis-je me rassasier de leur chair et de leurs os,

en me ménageant un festin de fauves sauvages,

en cherchant à obtenir leur destruction,

représailles pour le traitement cruel que j’ai subi ? malheur à moi ! 1075


Ποῖ, πᾷ φέρομαι, τέκν΄ ἔρημα λιπών

Βάκχαις Ἅιδου διαμοιρᾶσαι,

σφακτὰ κυσίν τε φοινίαν δαῖτ΄, ἀνή-

μερον τ΄ οὐρείαν ἐκϐολάν;

Πᾷ στῶ, πᾷ κάμψω, [πᾷ βῶ,] 1080

ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασιν λινόκροκον

φᾶρος στέλλων, ἐπὶ τάνδε συθεὶς

τέκνων ἐμῶν φύλαξ ὀλέθριον κοίταν;


Vers où, par où me porté-je, ayant laissé mes enfants abandonnés

à déchiqueter aux Bacchantes d’Hadès,

égorgés, et sanglante nourriture pour les chiennes,

et débris atroces laissés sur les montagnes ?

Où puis-je m’arrêter, où plier <le genou>, [où aller], 1080

comme une barque, avec des cordages marins, qui cargue sa voile (φᾶρος στέλλων)de lin,

après m’être élancé vers ce

gîte funeste de mes enfants, en tant que protecteur ?


ΧΟΡΟΣ

Ὦ τλῆμον, ὥς σοι δύσφορ΄ εἴργασται κακά· 1085

Δράσαντι δ΄ αἰσχρὰ δεινὰ τἀπιτίμια

δαίμων ἔδωκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς.


CORYPHEE

Oh ! malheureux, comme ils <sont> intolérables pour toi, ces maux <qui> ont été accomplis ! 1085

Car à celui qui fait des actes honteux, terribles châtiments :

<tels ceux que> t’a donnés la divinité quelle qu’elle soit qui est accablante pour toi.


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Αἰαῖ, ἰὼ Θρῄκης

λογχοφόρον, ἔνοπλον, εὔιππον, Ἄ-

ρει κάτοχον γένος. 1090

Ἰὼ Ἀχαιοί, ἰὼ Ἀτρεῖδαι·

βοάν, βοὰν ἀϋτῶ, βοάν·

ὢ ἴτε· μόλετε πρὸς θεῶν.


Ah ! Holà, peuple (γένος) de Thrace

porteur de lance, guerrier, <peuple> de cavaliers, par Arès

possédé ! 1090

Holà Achéens, holà Atrides !

<C’est> un cri d’appel, un cri d’appel <que> je clame, un cri d’appel !

oh ! venez ! arrivez, au nom des dieux !


Κλύει τις, ἢ οὐδεὶς ἀρκέσει; τί μέλλετε;

Γυναῖκες ὤλεσάν με, 1095

γυναῖκες αἰχμαλωτίδες·

δεινά, δεινὰ πεπόνθαμεν.

Ὤμοι ἐμᾶς λώϐας.

Quelqu’un entend-il, ou bien personne ne <me> viendra en aide ? que tardez-vous ?

Des femmes m’ont détruit, 1095

des femmes, des captives de guerre !

terribles, terribles <sont> les choses <que> nous avons subies !

Pauvre de moi ! Quelle mutilation <est> la mienne !


Ποῖ τράπωμαι, ποῖ πορευθῶ;

αἰθέρ ἀμπτάμενος οὐράνιον 1100

ὑψιπετὲς ἐς μέλαθρον,

Ὠρίων ἢ Σείριος ἔνθα πυρὸς φλογέας ἀφίη-

σιν ὄσσων αὐγὰς; ἢ τὸν ἐς Ἀίδα 1105

μελάγχρωτα πορθμὸν ᾄξω τάλας;


Où puis-je me tourner, où puis-je aller ?

en prenant mon envol vers l’éther céleste, 1100

vers la voûte qui vole haut,

là où Orion ou bien Sirius lancent les rayons (αὐγὰς) étincelants de feu

de leurs deux yeux ? ou bien <est-ce> vers 1105

le passage noir de l’Hadès (Ἀίδα) <que> je m’élancerai, misérable ?


ΧΟΡΟΣ

Συγγνώσθ΄, ὅταν τις κρείσσον΄ ἢ φέρειν κακά

πάθῃ, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης.


CORYPHEE

Il est pardonnable, quand quelqu’un endure (πάθῃ) des malheurs trop forts pour qu’il les supporte,

qu’il se délivre d’une vie misérable.Comparaison de traductions :

v 1058-1059

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Vais-je, comme un fauve des montagnes, à quatre pattes, les suivre à la piste, en tâtant leurs traces du pied et de la main ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Me faudra-t-il marcher à quatre pattes

Comme un fauve dans les montagnes

Pour les traquer ?

v 1067-1069

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ah ! Guéris mes paupières sanglantes ! Guéris, Soleil, mes yeux aveuglés ! Ramène en eux la lumière !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Sous leur paupière ensanglantée

Guéris mes yeux, guéris-les, ô Soleil,

Rallume-les, du fond de leur lumière noire !


Retour en haut du texte