Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1132 1159 Plaidoyer de Polymestor (1)

meurtre de Polydore; piège d'HécubeEuripide, Hécube v 1132-1159

Exodos

Plaidoyer de Polymestor devant Agamemnon

1) Le meurtre de Polydore, et le piège d’HécubeΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Λέγοιμ ἄν. Ἦν τις Πριαμιδῶν νεώτατος,

Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ

πατὴρ δίδωσι Πρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν,

ὕποπτος ὢν δὴ Τρωικῆς ἁλώσεως. 1135

Τοῦτον κατέκτειν · ἀνθ ὅτου δ ἔκτεινά νιν,

ἄκουσον, ὡς εὖ καὶ σοφῇ προμηθίᾳ.

δεισα μὴ σοὶ πολέμιος λειφθεὶς ὁ παῖς

Τροίαν ἀθροίσῃ καὶ ξυνοικίσῃ πάλιν,

γνόντες δ Ἀχαιοὶ ζῶντα Πριαμιδῶν τινα 1140

Φρυγῶν ἐς αἶαν αὖθις ἄρειαν στόλον,

κἄπειτα Θρῄκης πεδία τρίβοιεν τάδε

λεηλατοῦντες, γείτοσιν δεἴη κακὸν

Τρώων, ἐν ὧπερ νῦν, ἄναξ, ἐκάμνομεν.

Ἑκάβη δέ, παιδὸς γνοῦσα θανάσιμον μόρον, 1145

λόγῳ με τοιῷδ ἤγαγ , ὡς κεκρυμμένας

θήκας φράσουσα Πριαμιδῶν ἐν Ἰλιῳ

χρυσοῦ· μόνον δὲ σὺν τέκνοισί μ εἰσάγει

δόμους, ἵν ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε.

Ἵζω δὲ κλίνης ἐν μέσῳ, κάμψας γόνυ· 1150

πολλαὶ δέ, χειρὸς αἳ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς,

αἳ δ ἔνθεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων κόραι

θάκους ἔχουσαι, κερκίδ Ἠδωνῆς χερὸς

ᾔνουν, ὑπ αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέπλους·

ἄλλαι δὲ κάμακα Θρῃκίαν θεώμεναι 1155

γυμνόν μ ἔθηκαν διπτύχου στολίσματος.

Ὅσαι δὲ τοκάδες ἦσαν, ἐκπαγλούμεναι

τέκν ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς

γένοιντο, διαδοχαῖς ἀμείβουσαι χερῶν.N.B. : Seul est signalé le vocabulaire nouveau depuis le début de l’exodos (v 953)


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

λέγοιμι ἄν : optatif présent avec ἄν pour marquer un futur atténué

Πριαμίδης,ου () : Priamide, descendant de Priam

νέος,α,ον : jeune, nouveau

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

Ἑκάβη,ης () : Hécube

Τροία,ας () : Troie

δίδωμι : donner, confier (présent de narration)

Πρίαμος,ου () : Priam

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever (infinitif de but)

1135

ὕπ-οπτος, ος, ον + G : soupçonneux de, qui soupçonne (ὕποπτος ὤν = ὑποπτεύων : conjecturant)

Τρωικός,,ον : adj : de Troie

ἅλωσις,εως () : la prise (d’une ville)

κατα-κτείνω ( aor ἔκτεινα) : tuer, mettre à mort

ἀντί + G : en échange de, pour (ἀνθὅτου : en échange de quoi, pourquoi la subordonnée dépend de ἄκουσον ; ὅτου est le pronom interrogatif neutre au génitif)

ἀκούω : écouter, entendre

ὡς : sens final . Sous entendre εἰδῇς μὲ εὖ πράττειν... : pour que tu saches que j’ai bien agi...

προμηθία,ας () : la prévoyance

δείδω (aor ἔδεισαμή + subj : craindre que (suivent 4 prop subordonnées)

πολέμιος,α,ον : de guerre, qui concerne la guerre ; ennemi

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, épargner

ἀθροίζω : rassembler, assembler

ξυν-οικίζω : regrouper, réunir, rétablir

1140

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, apprendre

αἶα,ας () : la terre

αὖθις : de nouveau

ἄρειαν : 3ème p pl opt aor de αἴρω : lever, soulever, prendre ; l’optatif marque ici l’incertitude

στόλον,ου () : l’expédition militaire (στόλον αἴρειν : 1 lever une flotte ; 2 déclencher une expédition)

κἄπειτα = καὶ ἔπειτα

ἔπειτα : ensuite

Θρῄκη,ης () : la Thrace

πεδίον,ου (τό) : la plaine

τρίβω : user par frottement, épuiser

λεηλατέω, ῶ : piller

γείτων,ονος () : le voisin

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

Τρῶες, Τρώων (οἱ) : les Troyens

ὅσ-περ,-περ,-περ : pr rel : qui précisément, qui justement

ἄναξ, ἄνακτος () : seigneur, prince

κάμνω : être atteint de, souffrir

1145

θανάσιμος, ος,ον : mortel, de mort ; fatal, funeste

μόρος,ου () : le sort

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, faire venir, attirer

ὡς + participe : dans l’idée de, dans l’intention de, sous prétexte de

θήκη,ης () : le dépôt

Ἴλιον,ου(τό) : Ilion

σύν + D : avec, accompagné de

εἰσ-άγω : introduire qqn dans (+ 2 A ici)

1150

ἵζω : s’asseoir

κλίνη,ης () : le lit

κάμπτω : plier

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

ἐξ + G : ici : du côté de

ἀριστερός,,όν : situé à gauche

ἔνθεν : de l’autre côté (litt. de ce côté même ; jeu de scène ?)

ὡς : comme (comp)

παρά + D : auprès de, chez

κόρη, ης () (κούρη) : la jeune fille

θᾶκος, ου () : le siège

κερκίς,ιδος () : la navette (instrument de tissage)

Ἠδωνός,,όν : des Edônes (peuple de Thrace)

αἰνέω,ῶ : louer, faire l’éloge de (impft inchoatif : se mirent à ...)

ὑπό + A : sous, derrière

αὐγή,ῆς () : l’éclat du soleil, la lumière du jour, la pleine lumière

λεύσσω : regarder, examiner

1155

κάμαξ, ακος (,) : la javeline en roseau (ici, la double javeline cf v1156)

Θρῃκίος,α,ον : adj : thrace

θεάομαι, ῶμαι : contempler, examiner

γυμνός,,όν : nu ; + G : dépouillé de, débarrassé de

τίθημι : placer ; + 2 A (l’un COD, l’autre attr du COD) : rendre

δί-πτυχος,ος,ον : plié en deux, double

στόλισμα,ατος (τό) : équipement, armement

ὅσος,η,ον : au pl : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité)

τοκάς,άδος : adj f : qui a enfanté, qui est mère

ἐκ-παγλέομαι, οῦμαι : regarder avec admiration, s’extasier sur

πάλλω : faire sauter doucement

πρόσω + G : loin de

δια-δοχή,ῆς () : action de recevoir successivement, action de transmettre

ἀμείβω : échanger


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, faire venir, attirer

ἀθροίζω : rassembler, assembler

αἶα,ας () : la terre

αἰνέω,ῶ : louer, faire l’éloge de (impft inchoatif : se mirent à ...)

ἀκούω : écouter, entendre

ἅλωσις,εως () : la prise (d’une ville)

ἀμείβω : échanger

ἄναξ, ἄνακτος () : seigneur, prince

ἀντί + G : en échange de, pour (ἀνθὅτου : en échange de quoi, pourquoi 

ἄρειαν : 3ème p pl opt aor de αἴρω 

ἀριστερός,,όν : situé à gauche

αὐγή,ῆς () : l’éclat du soleil, la lumière du jour, la pleine lumière

αὖθις : de nouveau

γείτων,ονος () : le voisin

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, apprendre

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

γυμνός,,όν : nu ; + G : dépouillé de, débarrassé de

δείδω (aor ἔδεισαμή + subj : craindre que (suivent 4 prop subordonnées)

δια-δοχή,ῆς () : action de recevoir successivement, action de transmettre

δί-πτυχος,ος,ον : plié en deux, double

δίδωμι : donner, confier (présent de narration)

εἰσ-άγω : introduire qqn dans (+ 2 A ici)

Ἑκάβη,ης () : Hécube

ἐκ-παγλέομαι, οῦμαι : regarder avec admiration, s’extasier sur

ἔνθεν : de l’autre côté (litt. de ce côté même ; jeu de scène ?)

ἐξ + G : ici : du côté de

ἔπειτα : ensuite

Ἠδωνός,,όν : des Edônes (peuple de Thrace)

θᾶκος, ου () : le siège

θανάσιμος, ος,ον : mortel, de mort ; fatal, funeste

θεάομαι, ῶμαι : contempler, examiner

θήκη,ης () : le dépôt

Θρῄκη,ης () : la Thrace

Θρῃκίος,α,ον : adj : thrace

ἵζω : s’asseoir

Ἴλιον,ου(τό) : Ilion

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

κάμαξ, ακος (,) : la javeline en roseau (ici, la double javeline cf v1156)

κάμνω : être atteint de, souffrir

κάμπτω : plier

κἄπειτα = καὶ ἔπειτα

κατα-κτείνω ( aor ἔκτεινα) : tuer, mettre à mort

κερκίς,ιδος () : la navette (instrument de tissage)

κλίνη,ης () : le lit

κόρη, ης () (κούρη) : la jeune fille

λεηλατέω, ῶ : piller

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, épargner

λεύσσω : regarder, examiner

μόρος,ου () : le sort

νέος,α,ον : jeune, nouveau

ξυν-οικίζω : regrouper, réunir, rétablir

ὅσος,η,ον : au pl : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité)

ὅσ-περ,-περ,-περ : pr rel : qui précisément, qui justement

πάλλω : faire sauter doucement

παρά + D : auprès de, chez

πεδίον,ου (τό) : la plaine

πολέμιος,α,ον : de guerre, qui concerne la guerre ; ennemi

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

Πριαμίδης,ου () : Priamide, descendant de Priam

Πρίαμος,ου () : Priam

προμηθία,ας () : la prévoyance

πρόσω + G : loin de

στόλισμα,ατος (τό) : équipement, armement

στόλον,ου () : l’expédition militaire (στόλον αἴρειν : 1 lever une flotte ; 2 déclencher une expédition)

σύν + D : avec, accompagné de

τίθημι : placer ; + 2 A (l’un COD, l’autre attr du COD) : rendre

τοκάς,άδος : adj f : qui a enfanté, qui est mère

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever (infinitif de but)

τρίβω : user par frottement, épuiser

Τροία,ας () : Troie

Τρῶες, Τρώων (οἱ) : les Troyens

Τρωικός,,ον : adj : de Troie

ὑπό + A : sous, derrière

ὕπ-οπτος, ος, ον + G : soupçonneux de, qui soupçonne

ὡς + subj : sens final: pour que

ὡς : comme (comp)

ὡς + participe : dans l’idée de, dans l’intention de, sous prétexte de


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, faire venir, attirer

ἀκούω : écouter, entendre

ἀντί + G : en échange de, pour (ἀνθὅτου : en échange de quoi, pourquoi 

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, apprendre

δείδω (aor ἔδεισαμή + subj : craindre que (suivent 4 prop subordonnées)

δίδωμι : donner, confier (présent de narration)

ἐξ + G : ici : du côté de

ἔπειτα : ensuite

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

κόρη, ης () (κούρη) : la jeune fille

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, épargner

νέος,α,ον : jeune, nouveau

ὅσος,η,ον : au pl : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité)

ὅσ-περ,-περ,-περ : pr rel : qui précisément, qui justement

παρά + D : auprès de, chez

πολέμιος,α,ον : de guerre, qui concerne la guerre ; ennemi

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

σύν + D : avec, accompagné de

τίθημι : placer ; + 2 A (l’un COD, l’autre attr du COD) : rendre

ὑπό + A : sous, derrière

ὡς + subj : sens final: pour que

ὡς : comme (comp)

ὡς + participe : dans l’idée de, dans l’intention de, sous prétexte de

fréquence 2 :

ἄναξ, ἄνακτος () : seigneur, prince

αὖθις : de nouveau

εἰσ-άγω : introduire qqn dans (+ 2 A ici)

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever (infinitif de but)

fréquence 3 :

αἰνέω,ῶ : louer, faire l’éloge de (impft inchoatif : se mirent à ...)

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

θεάομαι, ῶμαι : contempler, examiner

λεύσσω : regarder, examiner

πεδίον,ου (τό) : la plaine

fréquence 4 :

ἀθροίζω : rassembler, assembler

ἀμείβω : échanger

γείτων,ονος () : le voisin

κάμνω : être atteint de, souffrir

κατα-κτείνω ( aor ἔκτεινα) : tuer, mettre à mort

πρόσω + G : loin de

ne pas apprendre :

αἶα,ας () : la terre

ἅλωσις,εως () : la prise (d’une ville)

ἀριστερός,,όν : situé à gauche

αὐγή,ῆς () : l’éclat du soleil, la lumière du jour, la pleine lumière

γυμνός,,όν : nu ; + G : dépouillé de, débarrassé de

δια-δοχή,ῆς () : action de recevoir successivement, action de transmettre

δί-πτυχος,ος,ον : plié en deux, double

Ἑκάβη,ης () : Hécube

ἐκ-παγλέομαι, οῦμαι : regarder avec admiration, s’extasier sur

ἔνθεν : de l’autre côté (litt. de ce côté même ; jeu de scène ?)

Ἠδωνός,,όν : des Edônes (peuple de Thrace)

θᾶκος, ου () : le siège

θανάσιμος, ος,ον : mortel, de mort ; fatal, funeste

θήκη,ης () : le dépôt

Θρῄκη,ης () : la Thrace

Θρῃκίος,α,ον : adj : thrace

ἵζω : s’asseoir

Ἴλιον,ου(τό) : Ilion

κάμαξ, ακος (,) : la javeline en roseau (ici, la double javeline cf v1156)

κάμτω : plier

κερκίς,ιδος () : la navette (instrument de tissage)

κλίνη,ης () : le lit

λεηλατέω, ῶ : piller

μόρος,ου () : le sort

ξυν-οικίζω : regrouper, réunir, rétablir

πάλλω : faire sauter doucement

Πολύδωρος,ου () : Polydore (fils d’Hécube et de Priam)

Πριαμίδης,ου () : Priamide, descendant de Priam

Πρίαμος,ου () : Priam

προμηθία,ας () : la prévoyance

στόλισμα,ατος (τό) : équipement, armement

στόλον,ου () : l’expédition militaire (στόλον αἴρειν : 1 lever une flotte ; 2 déclencher une expédition)

τοκάς,άδος : adj f : qui a enfanté, qui est mère

τρίβω : user par frottement, épuiser

Τροία,ας () : Troie

Τρῶες, Τρώων (οἱ) : les Troyens

Τρωικός,,ον : adj : de Troie

ὕπ-οπτος, ος, ον + G : soupçonneux de, qui soupçonne

Euripide, Hécube v 1132-1159

Exodos

Plaidoyer de Polymestor devant Agamemnon

1) Le meurtre de Polydore, et le piège d’Hécube

traduction au plus près du texte


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Λέγοιμ ἄν. Ἦν τις Πριαμιδῶν νεώτατος,

Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ

πατὴρ δίδωσι Πρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν,

ὕποπτος ὢν δὴ Τρωικῆς ἁλώσεως. 1135

Τοῦτον κατέκτειν · ἀνθ ὅτου δ ἔκτεινά νιν,

ἄκουσον, ὡς εὖ καὶ σοφῇ προμηθίᾳ.

POLYMESTOR

Je vais parler. Il y avait quelqu’un, le plus jeune des Priamides,

Polydore, enfant d’Hécube, que depuis Troie

son père Priam me(ἐμοὶ) donne à élever dans mon palais,

ayant sûrement (δὴ) le pressentiment de la prise de Troie. 1135

J’ai mis à mort celui-ci ; et la raison pour laquelle (litt. en échange de quoi) je l’ai tué,

écoute-<la>, afin que <tu saches que j’ai> bien <agi> par sage prévoyance.

δεισα μὴ σοὶ πολέμιος λειφθεὶς ὁ παῖς

Τροίαν ἀθροίσῃ καὶ ξυνοικίσῃ πάλιν,

γνόντες δ Ἀχαιοὶ ζῶντα Πριαμιδῶν τινα 1140

Φρυγῶν ἐς αἶαν αὖθις ἄρειαν στόλον,

κἄπειτα Θρῄκης πεδία τρίβοιεν τάδε

λεηλατοῦντες, γείτοσιν δεἴη κακὸν

Τρώων, ἐν ὧπερ νῦν, ἄναξ, ἐκάμνομεν.

J’ai craint que pour toi, l’enfant ennemi, ayant été épargné,

ne rassemblât de nouveau et ne rétablît Troie,

puis (δ’) que les Achéens, ayant appris qu’un enfant des Priamides était vivant, 1140

ne levassent une nouvelle fois une flotte contre la terre des Phrygiens,

et qu’ensuite ils n’épuisassent ces pàlaines-ci de Thrace

en <les> pillant, et (δ’) que ce fût un fléau pour les voisins

des Troyens, <fléau> au coeur duquel justement, prince, nous avons souffert.

Ἑκάβη δέ, παιδὸς γνοῦσα θανάσιμον μόρον, 1145

λόγῳ με τοιῷδ ἤγαγ , ὡς κεκρυμμένας

θήκας φράσουσα Πριαμιδῶν ἐν Ἰλιῳ

χρυσοῦ· μόνον δὲ σὺν τέκνοισί μ εἰσάγει

δόμους, ἵν ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε.

Mais Hécube, ayant appris le sort funeste de son enfant, 1145

m’a fait venir par un message prétendant que (litt. tel que : τοιῷδ’...ὡς)

elle m’indiquerait des dépôts cachés d’or (κεκρυμμένας θήκας χρυσοῦ) des Priamides dans Ilion ;

et, seul avec mes enfants, elle m’introduit

dans sa demeure, afin que personne d’autre ne sache ces choses.

Ἵζω δὲ κλίνης ἐν μέσῳ, κάμψας γόνυ· 1150

πολλαὶ δέ, χειρὸς αἳ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς,

αἳ δ ἔνθεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων κόραι

θάκους ἔχουσαι, κερκίδ Ἠδωνῆς χερὸς

ᾔνουν, ὑπ αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέπλους·

Je m’assieds donc au milieu du lit, ayant plié le genou ; 1150

et, en grand nombre, les unes du côté de la main gauche,

les autres de l’autre côté, exactement (δὴ) comme près d’un ami, les filles des Troyens

avec (ἔχουσαι : ayant) leurs sièges, se mirent à faire l’éloge (ᾔνουν) de la navette de la main édonienne,

en examinant sous l’éclat du soleil ces tissus-ci (τούσδε) (= mes vêtements).


ἄλλαι δὲ κάμακα Θρῃκίαν θεώμεναι 1155

γυμνόν μ ἔθηκαν διπτύχου στολίσματος.

Ὅσαι δὲ τοκάδες ἦσαν, ἐκπαγλούμεναι

τέκν ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς

γένοιντο, διαδοχαῖς ἀμείβουσαι χερῶν.

D’autres, contemplant mes doubles javelines thraces 1155

me mirent <dans la situation d’être> débarrassé de mon double armement.

Et toutes celles qui étaient mères, en s’extasiant

faisaient sauter doucement mes enfants dans leurs bras, pour qu’ils soient (γένοιντο) loin de leur père,

en les échangeant par l’action successive de leurs bras (= en se les passant de bras en bras).Retour en haut du texte