Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1160 1186 Plaidoyer de Polymestor (2)

La vengeance des femmesEuripide, Hécube v 1160-1186

Exodos

Plaidoyer de Polymestor devant Agamemnon

2) La vengeance des femmesΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

(...) Κᾆτ ἐκ γαληνῶν - πῶς δοκεῖς ; - προσφθεγμάτων 1160

εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν ἐκ πέπλων ποθέν,

κεντοῦσι παῖδας, αἳ δὲ πολεμίων δίκην

ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας,

καὶ κῶλα· παισὶ δἀρκέσαι χρῄζων ἐμοῖς,

εἰ μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐμόν, 1165

κόμης κατεῖχον, εἰ δὲ κινοίην χέρας,

πλήθει γυναικῶν οὐδὲν ἤνυον τάλας.

Τὸ λοίσθιον δέ, πῆμα πήματος πλέον,

ἐξειργάσαντο δείν · ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων,

πόρπας λαβοῦσαι, τὰς ταλαιπώρους κόρας 1170

κεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν· εἶτ ἀνὰ στέγας

φυγάδες ἔβησαν· ἐκ δὲ πηδήσας ἐγώ,

θὴρ ὥς, διώκω τὰς μιαιφόνους κύνας,

ἅπαντ ἐρευνῶν τοῖχον ὡς κυνηγέτης,

βάλλων, ἀράσσων. Τοιάδε σπεύδων χάριν 1175

πέπονθα τὴν σὴν πολέμιόν τε σὸν κτανών,

Ἀγάμεμνον. Ὡς δὲ μὴ μακροὺς τείνω λόγους,

εἴ τις γυναῖκας τῶν πρὶν εἴρηκεν κακῶς,

ἢ νῦν λέγων ἔστιν τις ἢ μέλλει λέγειν,

ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω· 1180

γένος γὰρ οὔτε πόντος οὔτε γῆ τρέφει

τοιόνδ · ὁ δ αἰεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται.


ΧΟΡ.

Μηδὲν θρασύνου, μηδὲ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς

τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψῃ γένος.

[ Πολλαὶ γὰρ ἡμῶν, αἳ μέν εἰσ ἐπίφθονοι, 1185

αἳ δ εἰς ἀριθμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν. ]N.B. : Seul est signalé le vocabulaire nouveau depuis le début de l’exodos (v 953)


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

1160

κᾆτα = καὶ εἶτα

εἶτα : ensuite, et puis

γαληνός,ός,όν : paisible

πῶς δοκεῖς : expression : Que t’en semble ? ( pourrait p ê être rendu par : « ou je m’y connais mal ! » ; l’expression porte sur le mot qui précède)

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole addressée à qqn, propos

εὐθύς : aussitôt, soudain, directement

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir

φάσγανον,ου (τό) :le coutelas, le poignard, l’épée, le glaive

ποθέν : de quelque part

κεντέω,ῶ : percer, transpercer

δίκην + G : à la manière de (placé ici après son régime)

ξυν-αρπάζομαι : saisir ensemble, se saisir simultanément de

κῶλον,ου (τό) : le membre

ἀρκέω,+ D : préserver, protéger

χρῄζω : désirer

1165

πρόσωπον, ου (τό) : le visage, la figure

ἐξ-αν-ίστημι : relever, redresser

κόμη,ης () : la chevelure

κατ-έχω : tenir entièrement, maintenir

κινέω,ῶ : bouger, remuer

πλῆθος,ους (τό) : la foule (datif de cause)

ἀνύω : mener à bon terme, venir à bout de

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

λοίσθιος,ος,ον : dernier (τὸ λοίσθιον : neutre adverbial : à la fin, pour finir)

πῆμα,ατος (τό) : épreuve, calamité

πλέ()ων,ων,ον G ονος : plus nombreux que, plus grand que + G

ἐξ-εργάζομαι : mener à terme, exécuter

δείνος,η,ον : terrible, horrible

μματα,ων (τά) : les yeux

1170

πόρπη,ης () : l’agrafe

ταλα-πωρος,ος,ον : malheureux, misérable, souffrant

κόρη,ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

αἱμάσσω : ensanglanter

ἀνά + Α : en remontant, sur, par, à travers

στέγη,ης () : tout lieu couvert d’un toit ; ici, tente, barraque

φυγάς, άδος : adj fuyard, qui s’enfuit, en s’enfuyant

βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα : marcher, aller

ἐκ-πηδάω,ῶ : bondir, se redresser en sautant

θήρ, θηρός () : la bête sauvage, le fauve (θὴρ ὣς = ὡς θήρ)

διώκω : poursuivre

μιαι-φόνος,ος,ον : souillé de meurtre

κύων, κυνός () : la chienne

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout sans exception

ἐρευνάω,ῶ : fouiller , chercher comme un enquêteur, perquisitionner

τοῖχος,ου () : le mur, la paroi

κυνηγέτης,ου () : le chasseur

1175

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα : jeter un trait, lancer un objet

ἀράσσω : frapper, donner des coups

σπεύδω : se donner de la peine pour, s’efforcer

χάρις,ιτος (Α ιν) () : la reconnaissance, le service ; τὴν σὴν χάριν : expr. : à ton service, pour te servir

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον , πέπονθα : supporter, souffrir, endurer

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα : tuer

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

μακρός,,όν : grand

τείνω : étendre, développer

πρίν : auparavant (οἱ πρίν : les hommes du passé)

κακῶς λέγειν + Α : dire du mal de qqn

μέλλω : devoir (+ inf ) : indique le futur proche

1180

συν-τέμνω (-τεμῶ, -ἔτεμον, -τέτμηκα) : couper, abréger, résumer

γένος,ους (τό) : la race, le genre, l’engeance

πόντος,ου () : la mer, la haute mer

γῆ, γῆς () : la terre

αἰεί : toujours, continuellement, chaque fois

ξυν-τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + D : rencontrer, avoir affaire à

πίσταμαι : savoir

μήδεν : en rien

θρασύνομαι : être insolent (impératif)

σ(ε)αυτόν,ήν : toi-même (pr réfléchi de la 2ème pers)

τοῖς κακοῖς : datif de cause

θῆλυς,εια,υ : féminin (τὸ θῆλυ : le genre féminin, le sexe féminin)

συν-τίθημι : placer ensemble, réunir, englober, envelopper

ὧδε : ainsi

1185

les 2 vers 1185 1186 sont d’interprétation difficile, et on les supprime souvent purement et simplement.

πολλαὶ γὰρ ἡμῶν, αἳ μὲν ... αἳ δέ : car parmi nous (G partitif), il en existe (verbe εἰσι sous entendu) beaucoup, les unes qui ... les autres qui ...

ἐπί-φθονος,ος,ον : odieux

ἀριθμός,οῦ () : l’ajustement, l’agencement harmonieux ; le nombre

εἰς ἀριθμόν : pour l’ajustement, d’où, p ê , pour la compensation

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître.


Vocabulaire alphabétique :


Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

αἰεί : toujours, continuellement, chaque fois

αἱμάσσω : ensanglanter

ἀνά + Α : en remontant, sur, par, à travers

ἀνύω : mener à bon terme, venir à bout de

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout sans exception

ἀράσσω : frapper, donner des coups

ἀριθμός,οῦ () : l’ajustement, l’agencement harmonieux ; le nombre

ἀρκέω,+ D : préserver, protéger

βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα : marcher, aller

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα : jeter un trait, lancer un objet

γαληνός,ός,όν : paisible

γένος,ους (τό) : la race, le genre, l’engeance

γῆ, γῆς () : la terre

δίκην + G : à la manière de (placé parfois après son régime)

δείνος,η,ον : terrible, horrible

διώκω : poursuivre

ἐπί-φθονος,ος,ον : odieux

ἐκ-πηδάω,ῶ : bondir, se redresser en sautant

εἰς + Α : dans (mvt), vers, pour

εἶτα : ensuite, et puis

ἐξ-αν-ίστημι : relever, redresser

ἐξ-εργάζομαι : mener à terme, exécuter

πίσταμαι : savoir

ἐρευνάω,ῶ : fouiller

εὐθύς : aussitôt, soudain, directement

θῆλυς,εια,υ : féminin (τὸ θῆλυ : le genre féminin, le sexe féminin)

θήρ, θηρός () : la bête sauvage, le fauve (θὴρ ὣς = ὡς θήρ)

θρασύνομαι : être insolent (impératif)

κακῶς λέγειν + Α : dire du mal de qqn

κᾆτα = καὶ εἶτα

κατ-έχω : tenir entièrement, maintenir

κεντέω,ῶ : percer, transpercer

κινέω,ῶ : bouger, remuer

κόμη,ης () : la chevelure

κόρη,ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα : tuer

κυνηγέτης,ου () : le chasseur

κύων, κυνός () : la chienne

κῶλον,ου (τό) : le membre

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir

λοίσθιος,ος,ον : dernier (τὸ λοίσθιον : neutre adverbial : à la fin, pour finir)

μακρός,,όν : grand

μέλλω : devoir (+ inf ) : indique le futur proche

μήδεν : en rien

μιαι-φόνος,ος,ον : souillé de meurtre

ξυν-(=συν-)αρπάζομαι : saisir ensemble, se saisir simultanément de

ξυν-τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + D : rencontrer, avoir affaire à

μματα,ων (τά) : les yeux

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον , πέπονθα : supporter, souffrir, endurer

πῆμα,ατος (τό) : épreuve, calamité

πλέ()ων,ων,ον G ονος : plus nombreux que, plus grand que + G

πλῆθος,ους (τό) : la foule

ποθέν : de quelque part

πόντος,ου () : la mer, la haute mer

πόρπη,ης () : l’agrafe

πρίν : auparavant (οἱ πρίν : les hommes du passé)

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole addressée à qqn, propos

πρόσωπον, ου (τό) : le visage, la figure

πῶς δοκεῖς : expression : Que t’en semble ? ( pourrait p ê être rendu par : « ou je m’y connais mal ! » )

σ(ε)αυτόν,ήν : toi-même (pr réfléchi de la 2ème pers)

σπεύδω : rechercher avidement, être ardent pour ; se donner de la peine pour, s’efforcer

στέγη,ης () : tout lieu couvert d’un toit ; ici, tente, barraque

συν-τέμνω (-τεμῶ, -ἔτεμον, -τέτμηκα) : couper, abréger, résumer

συν-τίθημι : placer ensemble, réunir, englober, envelopper

ταλα-πωρος,ος,ον : malheureux, misérable, souffrant

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

τείνω : étendre, développer

τοῖχος,ου () : le mur, la paroi

φάσγανον,ου (τό) :le coutelas, le poignard, l’épée, le glaive

φυγάς, άδος : adj fuyard, qui s’enfuit, en s’enfuyant

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître.

χάρις,ιτος (Α ιν) () : la reconnaissance, le service ; τὴν σὴν χάριν : expr. : à ton service, pour te servir

χρῄζω : désirer

ὧδε : ainsi


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰεί : toujours, continuellement, chaque fois

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout sans exception

γένος,ους (τό) : la race, le genre, l’engeance

γῆ, γῆς () : la terre

δείνος,η,ον : terrible, horrible

εἰς + Α : dans (mvt), vers, pour

εἶτα : ensuite, et puis

πίσταμαι : savoir

εὐθύς : aussitôt, soudain, directement

κακῶς λέγειν + Α : dire du mal de qqn

κᾆτα = καὶ εἶτα

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα : tuer

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir

μέλλω : devoir (+ inf ) : indique le futur proche

μήδεν : en rien

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον , πέπονθα : supporter, souffrir, endurer

πλέ()ων,ων,ον G ονος : plus nombreux que, plus grand que + G

πλῆθος,ους (τό) : la foule

πρίν : auparavant (οἱ πρίν : les hommes du passé)

πῶς δοκεῖς : expression : Que t’en semble ? ( pourrait p ê être rendu par : « ou je m’y connais mal ! » )

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître.

χάρις,ιτος (Α ιν) () : la reconnaissance, le service ; τὴν σὴν χάριν : expr. : à ton service, pour te servir


fréquence 2 :

βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα : marcher, aller

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα : jeter un trait, lancer un objet

διώκω : poursuivre

κατ-έχω : tenir entièrement, maintenir

μακρός,,όν : grand

μιαι-φόνος,ος,ον : souillé de meurtre

μματα,ων (τά) : les yeux

ποθέν : de quelque part

σ(ε)αυτόν,ήν : toi-même (pr réfléchi de la 2ème pers)

χρῄζω : désirer


fréquence 3 :

ἀνά + Α : en remontant, sur, par, à travers

ἀρκέω,+ D : préserver, protéger

θήρ, θηρός () : la bête sauvage, le fauve (θὴρ ὣς = ὡς θήρ)

κινέω,ῶ : bouger, remuer

κύων, κυνός () : la chienne

πῆμα,ατος (τό) : épreuve, calamité

πόντος,ου () : la mer, la haute mer

πρόσωπον, ου (τό) : le visage, la figure

σπεύδω : rechercher avidement, être ardent pour, se donner de la peine pour, s’efforcer

στέγη,ης () : tout lieu couvert d’un toit ; ici, tente, barraque

συν-τίθημι : placer ensemble, réunir, englober, envelopper

ταλα-πωρος,ος,ον : malheureux, misérable, souffrant

φυγάς, άδος : adj fuyard, qui s’enfuit, en s’enfuyant

ὧδε : ainsi


fréquence 4 :

ἀριθμός,οῦ () : l’ajustement, l’agencement harmonieux ; le nombre

ἐξ-εργάζομαι : mener à terme, exécuter

θῆλυς,εια,υ : féminin (τὸ θῆλυ : le genre féminin, le sexe féminin)

κόμη,ης () : la chevelure

φάσγανον,ου (τό) :le coutelas, le poignard, l’épée, le glaive


ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

αἱμάσσω : ensanglanter

ἀνύω : mener à bon terme, venir à bout de

ἀράσσω : frapper, donner des coups

γαληνός,ός,όν : paisible

δίκην + G : à la manière de (placé ici après son régime)

ἐπί-φθονος,ος,ον : odieux

ἐκ-πηδάω,ῶ : bondir, se redresser en sautant

ἐξ-αν-ίστημι : relever, redresser

ἐρευνάω,ῶ : fouiller

θρασύνομαι : être insolent (impératif)

κεντέω,ῶ : percer, transpercer

κόρη,ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

κυνηγέτης,ου () : le chasseur

κῶλον,ου (τό) : le membre

λοίσθιος,ος,ον : dernier (τὸ λοίσθιον : neutre adverbial : à la fin, pour finir)

ξυν-(=συν-)αρπάζομαι : saisir ensemble, se saisir simultanément de

ξυν-τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + D : rencontrer, avoir affaire à

πόρπη,ης () : l’agrafe

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole addressée à qqn, propos

συν-τέμνω (-τεμῶ, -ἔτεμον, -τέτμηκα) : couper, abréger, résumer

τείνω : étendre, développer

τοῖχος,ου () : le mur, la paroi
Euripide, Hécube v 1160-1186

Exodos

Plaidoyer de Polymestor devant Agamemnon

2) La vengeance des femmes

Traduction au plus près du texteΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

(...) Κᾆτ ἐκ γαληνῶν - πῶς δοκεῖς ; - προσφθεγμάτων 1160

εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν ἐκ πέπλων ποθέν,

κεντοῦσι παῖδας, αἳ δὲ πολεμίων δίκην

ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας,

καὶ κῶλα· παισὶ δἀρκέσαι χρῄζων ἐμοῖς,

εἰ μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐμόν, 1165

κόμης κατεῖχον, εἰ δὲ κινοίην χέρας,

πλήθει γυναικῶν οὐδὲν ἤνυον τάλας.

POLYMESTOR

(...) Et puis, au sortir de (= juste après) propos paisibles – que t’en semble ?- 1160

ayant saisi soudain des poignards de quelque part de leurs robes,

elles <en> percent mes enfants, et d’autres, à la manière d’ennemis,

ayant saisi toutes ensemble mes mains, les retiennent,

ainsi que mes membres ; et désirant (= alors que je désirais) protéger mes enfants,

si d’une part je redressais mon visage, 1165

elles <me> retenaient par les cheveux, si d’autre part je remuais les bras,

je ne venais à bout de rien, à cause de la foule des femmes, infortuné !


Τὸ λοίσθιον δέ, πῆμα πήματος πλέον,

ἐξειργάσαντο δείν · ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων,

πόρπας λαβοῦσαι, τὰς ταλαιπώρους κόρας 1170

κεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν· εἶτ ἀνὰ στέγας

φυγάδες ἔβησαν· ἐκ δὲ πηδήσας ἐγώ,

θὴρ ὥς, διώκω τὰς μιαιφόνους κύνας,

ἅπαντ ἐρευνῶν τοῖχον ὡς κυνηγέτης,

βάλλων, ἀράσσων. Τοιάδε σπεύδων χάριν 1175

πέπονθα τὴν σὴν πολέμιόν τε σὸν κτανών,

Ἀγάμεμνον. (...)

Pour finir, calamité plus grande qu’ne calamité,

elles exécutèrent des choses horribles : car de mes yeux,

après avoir pris des agrafes, elles percent (κεντοῦσιν) les misérables pupilles, 1170

elles <les> ensanglantent ; ensuite, à travers les baraques,

en s’enfuyant, elles s’en vont ; mais moi, me redressant d’un bond,

comme un fauve, je poursuis les chiennes souillées de meurtre,

en fouillant (perquisitionnant ?) toute la paroi comme un chasseur,

en jetant <des objets>, en frappant. En me donnant cette peine, 1175

et en tuant ton ennemi, pour te servir (τὴν σὴν ... χάριν), voilà ce que j’ai souffert (Τοιάδε ... πέπονθα),

Agamemnon. (...)

Ὡς δὲ μὴ μακροὺς τείνω λόγους,

εἴ τις γυναῖκας τῶν πρὶν εἴρηκεν κακῶς,

ἢ νῦν λέγων ἔστιν τις ἢ μέλλει λέγειν,

ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω· 1180

γένος γὰρ οὔτε πόντος οὔτε γῆ τρέφει

τοιόνδ · ὁ δ αἰεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται.

(...) Mais afin de ne pas développer de grands discours, (= pour faire bref)

si quelqu’un des gens du passé a dit du mal des femmes,

ou bien s’il y a quelqu’un qui <en> dit maintenant, ou qui doit <en> dire,

abrégeant toutes ces choses, moi, j’énoncerai :

eh bien une telle (τοιόνδε) engeance, ni la mer ni la terre n’en élève ;

celui qui à affaire à elles, chaque fois, le sait <bien> !


ΧΟΡ.

Μηδὲν θρασύνου, μηδὲ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς

τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψῃ γένος.

[ Πολλαὶ γὰρ ἡμῶν, αἳ μέν εἰσ ἐπίφθονοι, 1185

αἳ δ εἰς ἀριθμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν. ]

LE CORYPHÉE

Ne sois nullement insolent (= arrête d’être insolent), et , à cause de tes propres malheurs,

en faisant ainsi ta synthèse, ne blâme pas (μηδὲ μέμψῃ) en bloc le genre féminin.

[ car il en existe beaucoup parmi nous, qui, les unes, sont odieuses,

et nous, les autres, nous existons pour <équilibrer> le nombre des mauvaises.]Retour en haut du texte