Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1187 1254 Réponse d'Hécube

Agamemnon se résout à jugerEuripide, Hécube v 1187-1254

Exodos

Réponse d’Hécube ; jugement d’Agamemnon


ΕΚΑΒΗ

Ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε

τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον·

ἀλλ΄ , εἴτε χρήστ΄ ἔδρασε, χρήστ΄ ἔδει λέγειν,

εἴτ΄ αὖ πονηρά, τοὺς λόγους εἶναι σαθρούς, 1190

καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ΄ εὖ λέγειν ποτέ.

Σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ΄ οἱ τάδ΄ ἠκριϐωκότες,

ἀλλ΄ οὐ δύνανται διὰ τέλους εἶναι σοφοί,

κακῶς δ΄ ἀπώλοντ΄· οὔτις ἐξήλυξέ πω.

Καὶ μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἔχει· 1195

πρὸς τόνδε δ΄ εἶμι καὶ λόγοις ἀμείψομαι·

ὃς φῂς Ἀχαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διπλοῦν

Ἀγαμέμνονός θ΄ ἕκατι παῖδ΄ ἐμὸν κτανεῖν.

Ἀλλ΄, ὦ κάκιστε, πρῶτον οὔποτ΄ ἂν φίλον

τὸ βάρϐαρον γένοιτ΄ ἂν Ἕλλησιν γένος 1200

οὐδ΄ ἂν δύναιτο. Τίνα δὲ καὶ σπεύδων χάριν

πρόθυμος ἦσθα; πότερα κηδεύσων τινά

ἢ συγγενὴς ὤν, ἢ τίν΄ αἰτίαν ἔχων;

Ἢ σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα

πλεύσαντες αὖθις; Τίνα δοκεῖς πείσειν τάδε; 1205

Ὁ χρυσός, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν,

ἔκτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα, καὶ κέρδη τὰ σά.

Ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο· πῶς, ὅτ΄ εὐτύχει

Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ΄ ἔτι πτόλιν,

ἔζη τε Πρίαμος Ἕκτορός τ΄ ἤνθει δόρυ, 1210

τί δ΄ οὐ τότ΄, εἴπερ τῷδ΄ ἐϐουλήθης χάριν

θέσθαι, τρέφων τὸν παῖδα κἀν δόμοις ἔχων

ἔκτεινας ἢ ζῶντ΄ ἦλθες Ἀργείοις ἄγων;

Ἀλλ΄ ἡνιχ΄ ἡμεῖς οὐκέτ΄ ἐσμὲν ἐν φάει,

καπνῷ δ΄ ἐσήμην΄ ἄστυ, πολεμίων ὕπο, 1215

ξένον κατέκτας σὴν μολόντ΄ ἐφ΄ ἑστίαν.

Πρὸς τοῖσδε νῦν ἄκουσον, ὡς φανῇς κακός.

Χρῆν σ΄, εἴπερ ἦσθα τοῖς Ἀχαιοῖσιν φίλος,

τὸν χρυσὸν, ὃν φῂς οὐ σὸν ἀλλὰ τοῦδ΄ ἔχειν,

δοῦναι φέροντα πενομένοις τε καὶ χρόνον 1220

πολὺν πατρῴας γῆς ἀπεξενωμένοις·

σὺ δ΄ οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερός

τολμᾷς, ἔχων δὲ καρτερεῖς ἔτ΄ ἐν δόμοις.

Καὶ μὴν τρέφων μὲν ὥς σε παῖδ΄ ἐχρῆν τρέφειν

σώσας τε τὸν ἐμόν, εἶχες ἂν καλὸν κλέος· 1225

ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἁγαθοὶ σαφέστατοι

φίλοι· τὰ χρηστὰ δ΄ αὖθ΄ ἕκαστ΄ ἔχει φίλους.

Εἰ δ΄ ἐσπάνιζες χρημάτων, ὃ δ΄ εὐτύχει,

θησαυρὸς ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ΄ οὑμὸς μέγας·

νῦν δ΄ οὔτ΄ ἐκεῖνον ἄνδρ΄ ἐχείς σαυτῷ φίλον, 1230

χρυσοῦ τ΄ ὄνησις οἴχεται παῖδές τε σοί,

αὐτός τε πράσσεις ὧδε. Σοὶ δ΄ ἐγὼ λέγω,

Ἀγάμεμνον, εἰ τῷδ΄ ἀρκέσεις, κακὸς φανῇ ·

οὔτ΄ εὐσεϐῆ γὰρ οὔτε πιστὸν οἷς ἐχρῆν,

οὐχ ὅσιον, οὐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον· 1235

αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς κακοῖς σὲ φήσομεν

τοιοῦτον ὄντα· δεσπότας δ΄ οὐ λοιδορῶ.

ΧΟΡ.

Φεῦ φεῦ· βροτοῖσι ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα

χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ΄ ἀεὶ λόγων.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἀχθεινὰ μέν μοι τἀλλότρια κρίνειν κακά, 1240

ὅμως δ΄ ἀνάγχη· καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει,

πρᾶγμ΄ ἐς χέρας λαϐόντ΄ ἀπώσασθαι τόδε.

Ἐμοὶ δ΄, ἵν΄ εἰδῇς, οὔτ΄ ἐμὴν δοκεῖς χάριν

οὔτ΄ οὖν Ἀχαιῶν ἄνδρ΄ ἀποκτεῖναι ξένον,

ἀλλ΄ ὡς ἔχῃς τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς. 1245

Λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ΄ ἐν κακοῖσιν ὤν.

Τάχ΄ οὖν παρ΄ ὑμῖν ῥᾴδιον ξενοκτονεῖν·

ἡμῖν δέ γ΄ αἰσχρὸν τοῖσιν Ἕλλησιν τόδε.

Πῶς οὖν σε κρίνας μὴ ἀδικεῖν φύγῳ ψόγον;

οὐκ ἂν δυναίμην. Ἀλλ΄ ἐπεὶ τὰ μὴ καλά 1250

πράσσειν ἐτόλμας, τλῆθι καὶ τὰ μὴ φίλα.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Οἴμοι, γυναικός, ὡς ἔοιχ΄, ἡσσώμενος

δούλης ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίκην.

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν δικαίως, εἴπερ εἰργάσω κακά;Vocabulaire dans l’ordre du texte :

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ποτε : un jour (οὔ ποτε : jamais)

πρᾶγμα,ατος (τό) : l’action accomplie, la réalité

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, la parole, le langage

ἰσχύω : être fort, avoir de la force

εἴτε...εἴτε... : soit...soit... ; si...et si...

χρήστος,η,ον : bon, utile, valable, vertueux

αὖ : mais, alors

πονηρός,ά,όν : fâcheux, mauvais, nuisible, scélérat

σαθρός,ά,όν : abîmé, gâté, fêlé

1190

ἄ-δικον,ου (τό) : l’injustice

μὲν οὖν ... ἀλλά ...: assurément... mais...

ἀκριϐόω,ῶ : examiner avec soin, bien comprendre, bien analyser

τέλος,ους (τό) : la fin ; διὰ τέλους : jusqu’à la fin, complètement, entièrement, jusqu’au bout

κακῶς adv : mal

οὔτις,τις,τι : personne, rien (poét.)

ἐξ-αλύσκω (aor ἐξήλυξα) : échapper à, éviter

πω : encore

1195

τὸ μὲν σὸν : A de relation

φροίμιον,ου (τό) : le préambule (D instrumental)

ἔχω + adv = être + adverbe ; (ex : οὕτως ἔχει : il en est ainsi)

πόνος,ου (ὁ) : peine, travail, fatigue

δι-πλοῦς,οῦς,οῦν : double

ἕκατι + G : dans l’intérêt de, par la volonté de, à cause de (souvent post-posé)

1200

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι

ἄν : + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas) de potentiel ; + imparfait de l’indicatif : marque l’irréel

οὐδε : et ne pas, pas non plus

πρόθυμος,ος,ον : ardent , bouillant, empressé, zèlé

πότερα ... ἤ...; : est-ce que... ou bien ?

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

συγ-γενής,ής,ές : parent, qui appartient à la parenté

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, le motif

τέμνω (τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα) : couper, abattre ; déchirer, ravager

βλάστημα,ατος (τό) : germe, bourgeon ; production, enfantement

1205

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, faire une traersée, prendre la mer

δοκέω,ῶ : sembler, croire

πείθω,πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

ἀληθής,ής,ές : vrai

κέρδος,ους (τό) : le gain, le profit ; le désir de profit, la cupidité

ἐπεί + impératif : dans ces conditions, car enfin

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, apprendre

πῶς ; : comment ? Comment se fait-il que ?

πέριξ : tout autour, en entourant

πτόλις = πόλις,εως (ἡ) : la cité

1210

Ἕκτώρ, ορός (ὁ) : Hector

ἀνθέω,ῶ : fleurir, être florissant, être dans sa fleur, être dans sa force

τότε : alors

εἴπερ : si précisément, si justement

Ἀργεῖος,α,ον : argien

ἡνίκα : quand, lorsque

οὐκέτι : ne plus

φάος,ους (τό) : la lumière

1215

καπνός,ου (ὁ) : la fumée

ἄστυ,εως (τό) : la ville (fortifiée, entourée de remparts)

ὑπό + G : par (attention à l’accentuation) ; note : le texte fait difficulté : on ne peut guère relier ce groupe prépositionnel qu’au vers précédent... mais le sens est clair.

κατέκτας = κατέκτεινας

ἑστία,ας (ἡ) : le foyer

πρός + D : outre, en plus de

φαίνω ( φανῶ, ἔφηνα,πέφαγκα) : paraître, apparaître, se montrer

v 1219 : οὐ σὸν (attribut du COD) ἀλλὰ τοῦδ΄ (G de provenance)

1220

πένομαι : être pauvre, être dans l’indigence, manquer de

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

πατρῷος,α,ον : du père, paternel, de la patrie

ἀπο-ξενόομαι : être exilé, être à l’écart de +G

ἀπ-αλλάσσω : écarter de + G

τολμάω,ῶ : avoir la force ou l’audace de

καρτερέω,ῶ +participe : avoir la patience de, endurer de ; persister à, s’obstiner à

μήν (καὶ μήν) : en vérité

1225

καλός,ή,όν : beau, bon

κλέος,ους (τό) : réputation, renom

ἀγαθός,ή,όν : bon (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί)

σαφής,ής,ές : clair

αὔτε : d’autre part

ἕκαστος,η,ον : chaque ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun

σπανίζω + G : manquer de

χρήματα,ων (τά) : l’argent

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

ὑπ-άρχω + attribut du sujet : se trouver, être

1230

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ὄνησις,εως (ἡ) : utilité, profit, avantage

οἴχομαι : s’en aller, passer, partir

αὐτός, ή,ό : apposé au sujet : -même (moi-même, toi-même, lui-même...)

1235

ὅσιος,α,ον : pieux, vertueux

δράω : faire ; εὖ δρᾶν + A : faire du bien à

χαίρω + D : se réjouir de, être heureux de

τοιοῦτος,τοιαύτη,τοιοῦτο(ν) : tel

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

λοιδορέω,ῶ : insulter, injurier (présent d’effort : « je ne veux pas injurier... »)

βροτός,ή,όν : mortel

ἀφ-ορμή, ῆς (ἡ) : point de départ pour, moyen pour, ressource pour

ἐν-δίδωμι : procurer, fournir

ἀεί : toujours

1240

ἀχθεινός,ή,όν : pénible, accablant, fâcheux, incommode

ἀλλότριος,α,ον : d’autrui

ὄμως : pourtant, cependant

ἀνάγχη,ης (ἡ) : la nécessité ( ἀνάγκη ἐστιν : il faut)

αἰσχύνη,ης (ἡ) : la honte, le déshonneur

ἀπ-ωθέω (aor M ἀπώσασθαι) : repousser, refuser, rejeter

εἰδῇς : cf οἶδα

ἀπο-κτείνω : tuer

1245

πρόσ-φορος,ος,ον : utile, avantageux pour

τάχα : peut-être, sans doute

ὑμεῖς,ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ῥᾴδιος,α,ον : facile, fait facilement, sans importance, sans conséquence

ξενο-κτονέω,ῶ : tuer son hôte

αἰσχρός,ά,όν : déshonorant, infâme, honteux

φεύγω + Α : échapper à

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme

1250

τλῆναι: supporter, endurer (τλῆθι : impératif; avoir la force de

ἔοικα : sembler bon, paraître ; ὡς ἔοικε : à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît

ἡσσάομαι,ῶμαι + G : être inférieur à, être vaincu par

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

ὑπ-έχω, ὑφέξω, ὑπέσχον : être soumis à, subir ; δίκην ὑπέχειν : subir un châtiment

κακίων : comparatif de κακός

οὔκουν : est-ce que ne pas ? (attention à l’accentuation)(marque l’indignation)

εἰργάσω : 2ème p aor moyen

Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός,ή,όν : bon (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί)

ἄ-δικον,ου (τό) : l’injustice

ἀεί : toujours

αἰσχρός,ά,όν : déshonorant, infâme, honteux

αἰσχύνη,ης (ἡ) : la honte, le déshonneur

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀκριϐόω,ῶ : examiner avec soin, bien comprendre, bien analyser

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἀλλότριος,α,ον : d’autrui

ἄν : + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas) de potentiel ; + imparfait de l’indicatif : marque l’irréel

ἀνάγχη,ης (ἡ) : la nécessité ( ἀνάγκη ἐστιν : il faut)

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀνθέω,ῶ : fleurir, être florissant, être dans sa fleur, être dans sa force

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀπ-αλλάσσω : écarter de + G

ἀπο-κτείνω : tuer

ἀπο-ξενόομαι : être exilé, être à l’écart de +G

ἀπ-ωθέω (aor M ἀπώσασθαι) : repousser, refuser, rejeter

Ἀργεῖος,α,ον : argien

ἄστυ,εως (τό) : la ville (fortifiée, entourée de remparts)

αὖ : mais, alors

αὔτε : d’autre part

αὐτός, ή,ό : apposé au sujet : -même (moi-même, toi-même, lui-même...)

ἀφ-ορμή, ῆς (ἡ) : point de départ pour, moyen pour, ressource pour

ἀχθεινός,ή,όν : pénible, accablant, fâcheux, incommode

βλάστημα,ατος (τό) : germe, bourgeon ; production, enfantement

βροτός,ή,όν : mortel

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, la parole, le langage

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, apprendre

δι-πλοῦς,οῦς,οῦν : double

δοκέω,ῶ : sembler, croire

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

δράω : faire ; εὖ δρᾶν + A : faire du bien à

εἴπερ : si précisément, si justement

εἴτε...εἴτε... : soit...soit... ; si...et si...

ἕκαστος,η,ον : chaque ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun

ἕκατι + G : dans l’intérêt de, par la volonté de, à cause de (souvent post-posé)

Ἕκτώρ, ορός (ὁ) : Hector

ἐν-δίδωμι : procurer, fournir

ἐξ-αλύσκω (aor ἐξήλυξα) : échapper à, éviter

ἔοικα : sembler bon, paraître ; ὡς ἔοικε : à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît

ἐπεί + impératif : dans ces conditions, car enfin

ἑστία,ας (ἡ) : le foyer

ἔχω + adv = être + adverbe ; (ex : οὕτως ἔχει : il en est ainsi)

ἡνίκα : quand, lorsque

ἡσσάομαι,ῶμαι + G : être inférieur à, être vaincu par

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

ἰσχύω : être fort, avoir de la force

κακίων : comparatif de κακός

κακῶς adv : mal

καλός,ή,όν : beau, bon

καπνός,ου (ὁ) : la fumée

καρτερέω,ῶ +participe : avoir la patience de, endurer de ; persister à, s’obstiner à

κατέκτας = κατέκτεινας

κέρδος,ους (τό) : le gain, le profit ; le désir de profit, la cupidité

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κλέος,ους (τό) : réputation, renom

λοιδορέω,ῶ : insulter, injurier

μὲν οὖν ... ἀλλά ...: assurément... mais...

μήν (καὶ μήν) : en vérité

ξενο-κτονέω,ῶ : tuer son hôte

οἴχομαι : s’en aller, passer, partir

ὄμως : pourtant, cependant

ὄνησις,εως (ἡ) : utilité, profit, avantage

ὅσιος,α,ον : pieux, vertueux

οὐδε : et ne pas, pas non plus

οὐκέτι : ne plus

οὔκουν : est-ce que ne pas ? (attention à l’accentuation)(marque l’indignation)

οὔτις,τις,τι : personne, rien (poét.)

πατρῷος,α,ον : du père, paternel, de la patrie

πείθω,πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

πένομαι : être pauvre, être dans l’indigence, manquer de

πέριξ : tout autour, en entourant

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, faire une traersée, prendre la mer

πονηρός,ά,όν : fâcheux, mauvais, nuisible, scélérat

πόνος,ου (ὁ) : peine, travail, fatigue

ποτε : un jour (οὔ ποτε : jamais)

πότερα ... ἤ...; : est-ce que... ou bien ?

πρᾶγμα,ατος (τό) : l’action accomplie, la réalité

πρόθυμος,ος,ον : ardent , bouillant, empressé, zèlé

πρός + D : outre, en plus de

πρόσ-φορος,ος,ον : utile, avantageux pour

πτόλις = πόλις,εως (ἡ) : la cité

πω : encore

πῶς ; : comment ? Comment se fait-il que ?

ῥᾴδιος,α,ον : facile, fait facilement, sans importance, sans conséquence

σαθρός,ά,όν : abîmé, gâté, fêlé

σαφής,ής,ές : clair

σπανίζω + G : manquer de

συγ-γενής,ής,ές : parent, qui appartient à la parenté

τάχα : peut-être, sans doute

τέλος,ους (τό) : la fin ; διὰ τέλους : jusqu’à la fin, complètement, entièrement, jusqu’au bout

τέμνω (τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα) : couper, abattre ; déchirer, ravager

τλῆναι: supporter, endurer (τλῆθι : impératif; avoir la force de

τοιοῦτος,τοιαύτη,τοιοῦτο(ν) : tel

τολμάω,ῶ : avoir la force ou l’audace de

τότε : alors

ὑμεῖς,ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπ-άρχω + attribut du sujet : se trouver, être

ὑπ-έχω, ὑφέξω, ὑπέσχον : être soumis à, subir ; δίκην ὑπέχειν : subir un châtiment

ὑπό + G : par

φαίνω ( φανῶ, ἔφηνα,πέφαγκα) : paraître, apparaître, se montrer

φάος,ους (τό) : la lumière

φεύγω + Α : échapper à

φροίμιον,ου (τό) : le préambule

χαίρω + D : se réjouir de, être heureux de

χρήματα,ων (τά) : l’argent

χρήστος,η,ον : bon, utile, valable, vertueux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν : bon (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί)

ἀεί : toujours

αἰσχρός,ά,όν : déshonorant, infâme, honteux

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἄν : + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas) de potentiel ; + imparfait de l’indicatif : marque l’irréel

ἀνάγχη,ης (ἡ) : la nécessité ( ἀνάγκη ἐστιν : il faut)

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀπ-αλλάσσω : écarter de + G

ἀπο-κτείνω : tuer

αὖ : mais, alors

αὐτός, ή,ό : apposé au sujet : -même (moi-même, toi-même, lui-même...)

βροτός,ή,όν : mortel

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, apprendre

δοκέω,ῶ : sembler, croire

δράω : faire ; εὖ δρᾶν + A : faire du bien à

εἴπερ : si précisément, si justement

ἕκαστος,η,ον : chaque ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun

ἔοικα : sembler bon, paraître ; ὡς ἔοικε : à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît

ἐπεί + impératif : dans ces conditions, car enfin

ἔχω + adv = être + adverbe ; (ex : οὕτως ἔχει : il en est ainsi)

κακίων : comparatif de κακός

κακῶς adv : mal

καλός,ή,όν : beau, bon

μὲν οὖν ... ἀλλά ...: assurément... mais...

μήν (καὶ μήν) : en vérité

ὄμως : pourtant, cependant

οὐδε : et ne pas, pas non plus

πείθω,πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

πονηρός,ά,όν : fâcheux, mauvais, nuisible, scélérat

πόνος,ου (ὁ) : peine, travail, fatigue

ποτε : un jour (οὔ ποτε : jamais)

πότερα ... ἤ...; : est-ce que... ou bien ?

πρᾶγμα,ατος (τό) : l’action accomplie, la réalité

πρός + D : outre, en plus de

πῶς ; : comment ? Comment se fait-il que ?

ῥᾴδιος,α,ον : facile, fait facilement, sans importance, sans conséquence

τοιοῦτος,τοιαύτη,τοιοῦτο(ν) : tel

τολμάω,ῶ : avoir la force ou l’audace de

τότε : alors

ὑμεῖς,ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπ-άρχω + attribut du sujet : se trouver, être

ὑπό + G : par

φαίνω ( φανῶ, ἔφηνα,πέφαγκα) : paraître, apparaître, se montrer

φεύγω + Α : échapper à

χαίρω + D : se réjouir de, être heureux de

χρήματα,ων (τά) : l’argent

χρήστος,η,ον : bon, utile, valable, vertueux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps


fréquence 2 :

ἄ-δικον,ου (τό) : l’injustice

αἰσχύνη,ης (ἡ) : la honte, le déshonneur

ἀλλότριος,α,ον : d’autrui

ἄστυ,εως (τό) : la ville (fortifiée, entourée de remparts)

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

εἴτε...εἴτε... : soit...soit... ; si...et si...

ἡνίκα : quand, lorsque

ἡσσάομαι,ῶμαι + G : être inférieur à, être vaincu par

ὄνησις,εως (ἡ) : utilité, profit, avantage

οἴχομαι : s’en aller, passer, partir

ὅσιος,α,ον : pieux, vertueux

οὐκέτι : ne plus

οὔκουν : est-ce que ne pas ? (attention à l’accentuation)(marque l’indignation)

πατρῷος,α,ον : du père, paternel, de la patrie

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, faire une traersée, prendre la mer

πτόλις = πόλις,εως (ἡ) : la cité

σαφής,ής,ές : clair

συγ-γενής,ής,ές : parent, qui appartient à la parenté

τάχα : peut-être, sans doute

τέλος,ους (τό) : la fin ; διὰ τέλους : jusqu’à la fin, complètement, entièrement, jusqu’au bout


fréquence 3 :

ἀφ-ορμή, ῆς (ἡ) : point de départ pour, moyen pour, ressource pour

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, la parole, le langage

κέρδος,ους (τό) : le gain, le profit ; le désir de profit, la cupidité

πρόθυμος,ος,ον : ardent , bouillant, empressé, zèlé

πω : encore

τέμνω (τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα) : couper, abattre ; déchirer, ravager

τλῆναι: supporter, endurer (τλῆθι : impératif; avoir la force de

ὑπ-έχω, ὑφέξω, ὑπέσχον : être soumis à, subir ; δίκην ὑπέχειν : subir un châtiment


fréquence 4 :

δι-πλοῦς,οῦς,οῦν : double

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

ἕκατι + G : dans l’intérêt de, par la volonté de, à cause de (souvent post-posé)

ἑστία,ας (ἡ) : le foyer

ἰσχύω : être fort, avoir de la force

οὔτις,τις,τι : personne, rien (poét.)


ne pas apprendre :

ἀκριϐόω,ῶ : examiner avec soin, bien comprendre, bien analyser

ἀνθέω,ῶ : fleurir, être florissant, être dans sa fleur, être dans sa force

ἀπο-ξενόομαι : être exilé, être à l’écart de +G

ἀπ-ωθέω (aor M ἀπώσασθαι) : repousser, refuser, rejeter

Ἀργεῖος,α,ον : argien

αὔτε : d’autre part

ἀχθεινός,ή,όν : pénible, accablant, fâcheux, incommode

βλάστημα,ατος (τό) : germe, bourgeon ; production, enfantement

Ἕκτώρ, ορός (ὁ) : Hector

ἐν-δίδωμι : procurer, fournir

ἐξ-αλύσκω (aor ἐξήλυξα) : échapper à, éviter

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

καπνός,ου (ὁ) : la fumée

καρτερέω,ῶ +participe : avoir la patience de, endurer de ; persister à, s’obstiner à

κατέκτας = κατέκτεινας

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κλέος,ους (τό) : réputation, renom

λοιδορέω,ῶ : insulter, injurier

ξενο-κτονέω,ῶ : tuer son hôte

πένομαι : être pauvre, être dans l’indigence, manquer de

πέριξ : tout autour, en entourant

πρόσ-φορος,ος,ον : utile, avantageux pour

σαθρός,ά,όν : abîmé, gâté, fêlé

σπανίζω + G : manquer de

φάος,ους (τό) : la lumière

φροίμιον,ου (τό) : le préambule

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme

Euripide, Hécube v 1187-1254

Exodos

Réponse d’Hécube ; jugement d’Agamemnon

Traduction au plus près du texte


ΕΚΑΒΗ

Ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε

τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον·

ἀλλ΄ , εἴτε χρήστ΄ ἔδρασε, χρήστ΄ ἔδει λέγειν,

εἴτ΄ αὖ πονηρά, τοὺς λόγους εἶναι σαθρούς, 1190

καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ΄ εὖ λέγειν ποτέ.

Σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ΄ οἱ τάδ΄ ἠκριϐωκότες,

ἀλλ΄ οὐ δύνανται διὰ τέλους εἶναι σοφοί,

κακῶς δ΄ ἀπώλοντ΄· οὔτις ἐξήλυξέ πω.

Agamemnon, il ne faudrait jamais pour les hommes

que la parole ait plus de force que les actions ;

mais, si <quelqu’un> faisait des choses valables, il faudrait qu’il dise des paroles valables,

et si à l’inverse il en faisait de mauvaises, que les mots soient fêlés, 1190

et que <l’on> ne puisse jamais présenter sous un jour favorable (εὖ λέγειν) des choses injustes.

Assurément ceux qui ont examiné avec soin cela (=les expert du langage) sont savants,

mais ils ne peuvent pas être savants jusqu’au bout,

et ont couru à leur perte : personne ne <l’> a encore évité.

Καὶ μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἔχει· 1195

πρὸς τόνδε δ΄ εἶμι καὶ λόγοις ἀμείψομαι·

ὃς φῂς Ἀχαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διπλοῦν

Ἀγαμέμνονός θ΄ ἕκατι παῖδ΄ ἐμὸν κτανεῖν.

Et pour moi, en ce qui te concerne, il en est ainsi, avec ces préliminaires ;

contre mon adversaire (πρὸς τόνδε δ΄) je vais marcher, et répondre avec mes mots,

contre toi qui prétends que <c’est> pour <les>délivrer d’une double peine,

dans l’intérêt des Achéens (Ἀχαιῶν) et d’Agamemnon, <que> tu as tué mon fils.

Ἀλλ΄, ὦ κάκιστε, πρῶτον οὔποτ΄ ἂν φίλον

τὸ βάρϐαρον γένοιτ΄ ἂν Ἕλλησιν γένος 1200

οὐδ΄ ἂν δύναιτο. Τίνα δὲ καὶ σπεύδων χάριν

πρόθυμος ἦσθα; πότερα κηδεύσων τινά

ἢ συγγενὴς ὤν, ἢ τίν΄ αἰτίαν ἔχων;

Ἢ σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα

πλεύσαντες αὖθις; Τίνα δοκεῖς πείσειν τάδε; 1205

Mais, misérable !, en premier lieu, jamais

les barbares (τὸ βάρϐαρον γένος) ne seraient amis (φίλον) pour les Grecs 1200

ni ne pourraient <l’être>. Et puis (δὲ καὶ), <c’est> en recherchant quel intérêt <que>

tu étais plein de zèle ? était-ce pour contracter une alliance,

ou en étant (parce que tu étais) un parent, ou en ayant quelque motif ?

ou bien est-ce qu’ils (= les Grecs) allaient ravager les productions de ta terre,

en faisant la traversée dans l’autre sens (αὖθις) ? Qui crois-tu que ces propos persuaderont ?

Ὁ χρυσός, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν,

ἔκτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα, καὶ κέρδη τὰ σά.

<C’est> l’or, si tu voulais dire vrai, <qui>

a fait tuer mon fils, et ta cupidité !

Ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο· πῶς, ὅτ΄ εὐτύχει

Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ΄ ἔτι πτόλιν,

ἔζη τε Πρίαμος Ἕκτορός τ΄ ἤνθει δόρυ, 1210

τί δ΄ οὐ τότ΄, εἴπερ τῷδ΄ ἐϐουλήθης χάριν

θέσθαι, τρέφων τὸν παῖδα κἀν δόμοις ἔχων

ἔκτεινας ἢ ζῶντ΄ ἦλθες Ἀργείοις ἄγων;

Car enfin, apprends-moi ceci : comment se fait-il que, quand elle était prospère,

Troie, quand tout autour, un rempart protégeait la cité,

que Priam vivait et qu’était dans sa force la lance d’Hector, 1210

pourquoi donc alors, si justement tu avais voulu rendre (θέσθαι) service à celui-ci (=Agamemnon),

puisque tu élevais (τρέφων) mon fils et le tenais dans ton palais,

ne l’as-tu pas (οὐ v1211) tué, ou n’es-tu pas venu l’amener vivant aux Argiens ?

Ἀλλ΄ ἡνιχ΄ ἡμεῖς οὐκέτ΄ ἐσμὲν ἐν φάει,

καπνῷ δ΄ ἐσήμην΄ ἄστυ, πολεμίων ὕπο, 1215

ξένον κατέκτας σὴν μολόντ΄ ἐφ΄ ἑστίαν.

Non, au contraire, maintenant que (ἡνιχ΄) nous ne sommes plus dans la lumière,

et que la ville, par sa fumée, du fait des ennemis, l’a signalé, 1215

tu as massacré l’hôte qui était venu à ton foyer.

Πρὸς τοῖσδε νῦν ἄκουσον, ὡς φανῇς κακός.

Χρῆν σ΄, εἴπερ ἦσθα τοῖς Ἀχαιοῖσιν φίλος,

τὸν χρυσὸν, ὃν φῂς οὐ σὸν ἀλλὰ τοῦδ΄ ἔχειν,

δοῦναι φέροντα πενομένοις τε καὶ χρόνον 1220

πολὺν πατρῴας γῆς ἀπεξενωμένοις·

σὺ δ΄ οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερός

τολμᾷς, ἔχων δὲ καρτερεῖς ἔτ΄ ἐν δόμοις.

Outre cela, maintenant, écoute, afin que tu apparaisses clairement comme mauvais.

Il aurait fallu que toi, s’il est vrai que tu étais un ami pour les Achéens,

cet or, que tu dis bien (φῂς) posséder non comme tien, mais comme venant de lui,

tu le donnes en l’apportant à ceux qui en manquaient et, depuis long- 1220

temps, étaient exilés loin de la terre de leurs pères ;

mais toi, pas même maintenant encore, tu n’as la force (τολμᾷς) de l’écarter de ta main,

et tu t’obstine à le tenir encore dans ton palais !

Καὶ μὴν τρέφων μὲν ὥς σε παῖδ΄ ἐχρῆν τρέφειν

σώσας τε τὸν ἐμόν, εἶχες ἂν καλὸν κλέος· 1225

ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἁγαθοὶ σαφέστατοι

φίλοι· τὰ χρηστὰ δ΄ αὖθ΄ ἕκαστ΄ ἔχει φίλους.

En vérité, si tu l’avais élevé (τρέφων μὲν) comme il aurait fallu que tu l’élèves,

et si tu avais maintenu en vie mon fils, tu aurais une belle réputation ; 1225

car <c’est> dans les malheurs <que> les hommes bons sont (restent), en toute clarté,

des amis ; alors que, d’autre part, toutes les situations heureuses comportent des amis.

Εἰ δ΄ ἐσπάνιζες χρημάτων, ὃ δ΄ εὐτύχει,

θησαυρὸς ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ΄ οὑμὸς μέγας·

νῦν δ΄ οὔτ΄ ἐκεῖνον ἄνδρ΄ ἐχείς σαυτῷ φίλον, 1230

χρυσοῦ τ΄ ὄνησις οἴχεται παῖδές τε σοί,

αὐτός τε πράσσεις ὧδε. Σοὶ δ΄ ἐγὼ λέγω,

Ἀγάμεμνον, εἰ τῷδ΄ ἀρκέσεις, κακὸς φανῇ ·

Et si tu manquais d’argent, et que lui (= mon fils) fût prospère,

mon fils aurait été pour toi un trésor, et un grand !

mais maintenant, tu n’as plus cet homme-là comme un ami pour toi-même,

et l’avantage de l’or, comme tes enfants, s’en sont allés pour toi,

et toi-même, tu es ainsi (=dans cet état) . Et moi, je te le dis,

Agamemnon, si tu lui viens en aide, tu apparaîtras clairement comme mauvais.

οὔτ΄ εὐσεϐῆ γὰρ οὔτε πιστὸν οἷς ἐχρῆν,

οὐχ ὅσιον, οὐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον· 1235

αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς κακοῖς σὲ φήσομεν

τοιοῦτον ὄντα· δεσπότας δ΄ οὐ λοιδορῶ.

car tu feras du bien (εὖ δράσεις ξένον) à un hôte qui n’est ni pieux, ni fiable pour ceux pour lesquels il aurait fallu,

ni vertueux, ni juste ; 1235

et nous dirons que toi-même, tu te réjouis des méchants,

parce que tu es tel (en étant tel) : mais je ne veux pas injurier des maîtres.

ΧΟΡ.

Φεῦ φεῦ· βροτοῖσι ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα

χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ΄ ἀεὶ λόγων.

CORYPHEE :

Ah ! Ah ! comme les bonnes actions

donnent toujours des ressources pour de bonnes paroles !

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἀχθεινὰ μέν μοι τἀλλότρια κρίνειν κακά, 1240

ὅμως δ΄ ἀνάγχη· καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει,

πρᾶγμ΄ ἐς χέρας λαϐόντ΄ ἀπώσασθαι τόδε.

Ἐμοὶ δ΄, ἵν΄ εἰδῇς, οὔτ΄ ἐμὴν δοκεῖς χάριν

οὔτ΄ οὖν Ἀχαιῶν ἄνδρ΄ ἀποκτεῖναι ξένον,

ἀλλ΄ ὡς ἔχῃς τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς. 1245

Certes, il est pénible pour moi de juger les vilenies d’autrui, 1240

mais pourtant, il le faut : car il apporte le déshonneur,

le fait de refuser cette affaire que l’on a prise en main.

Et pour moi, afin que tu le saches <bien>, tu ne me sembles, ni dans mon intérêt

ni dans celui des Achéens donc, avoir tué cet homme, cet hôte,

mais afin de conserver l’or dans ton palais. 1245

Λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ΄ ἐν κακοῖσιν ὤν.

Τάχ΄ οὖν παρ΄ ὑμῖν ῥᾴδιον ξενοκτονεῖν·

ἡμῖν δέ γ΄ αἰσχρὸν τοῖσιν Ἕλλησιν τόδε.

Πῶς οὖν σε κρίνας μὴ ἀδικεῖν φύγῳ ψόγον;

οὐκ ἂν δυναίμην. Ἀλλ΄ ἐπεὶ τὰ μὴ καλά 1250

πράσσειν ἐτόλμας, τλῆθι καὶ τὰ μὴ φίλα.

Et tu dis des choses qui te sont utiles à toi-même parce que tu es dans les malheurs.

Peut-être donc que chez vous il est sans conséquence de tuer un hôte ;

mais pour nous , les Grecs, c’est exécrable.

Comment donc, si je jugeais (en ayant jugé : κρίνας) que tu n’étais pas coupable, pourrais-je échapper au blâme ?

je ne le pourrais pas. Mais puisque <ce sont> des choses <vraiment> pas reluisantes 1250

que tu as osé faire, supporte toi aussi des choses <vraiment> pas agréables.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Οἴμοι, γυναικός, ὡς ἔοιχ΄, ἡσσώμενος

δούλης ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίκην.

Malheur à moi, vaincu à ce qu’il semble, par une femme,

une esclave, je vais subir un châtiment au profit de gens qui sont mes inférieurs.

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν δικαίως, εἴπερ εἰργάσω κακά;

N’est-ce pas à bon droit, si justement tu as accompli des forfaits ?


Comparaison de traductions :

v 1197-1198

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Donc, à t’entendre, c’est pour épargner double peine aux Achéens et pour servir Agamemnon que tu as tué mon fils ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Tu prétends que c’est pour épargner aux Grecs de reprendre le harnais , et pour servir Agamemnon que tu as tué mon fils ?

v 1214-1216

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Mais non ; c’est lorsque nous n’avons plus notre place au soleil, lorsque la fumée de nos remparts écrit dans les airs la victoire de l’ennemi, que tu massacres l’hôte venu se remettre à ton foyer !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Non, c’est au moment où sur nous (la fumée qui montait de la ville en fut le signe) s’étend la nuit où nous a fait descendre l’ennemi, que tu as assassiné l’hôte venu dans ton foyer !

v 1240-1241

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Bien fâcheux à juger, ces pénibles différends entre des tiers ! il le faut pourtant.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Il m’est pénible de porter sentence sur des tors qui ne me concernent pas. Il le faut pourtant.Retour en haut du texte