Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1255 1295 les imprécations de Polymestor

Polymestor aveugle et voyantEuripide, Hécube v 1251 1295

Fin de l’exodos

Les prophéties de Polymestor

l’aveugle voyant


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Οἴμοι τέκνων τῶνδ ὀμμάτων τἐμῶν, τάλας. 1255

ἙΚΑΒΗ. Ἀλγεῖς ; τί δὴ ᾿μέ ; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοκεῖς ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Χαίρεις ὑβρίζουσ εἰς ἔμ’, ὦ πανοῦργε σύ ;

ἙΚΑΒΗ. Οὐ γάρ με χαίρειν χρή σε τιμωρουμένην ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἀλλ οὐ τάχ’, ἠνίκ ἄν σε ποντία νοτίς...

ἙΚΑΒΗ. Μῶν ναυστολήσῃ γῆς ὅρους Ἑλληνίδος ; 1260

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. ... κρύψῃ μὲν οὖν πεσοῦσαν ἐκ καρχησίων.

ἙΚΑΒΗ. Πρὸς τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν ἁλμάτων ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Αὐτὴ πρὸς ἱστὸν ναὸς ἀμβήσῃ ποδί.

ἙΚΑΒΗ. Ὑποπτέροις νώτοισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κύων γενήσῃ πύρσ’ ἔχουσα δέργματα. 1265

ἙΚΑΒΗ. Πῶς δοἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ὁ Θρῃξὶ μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε.

ἙΚΑΒΗ. Σοὶ δ οὐκ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις κακῶν ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Οὐ γάρ ποτ ἂν σύ μ εἷλες ὧδε σὺν δόλῳ.

ἙΚΑΒΗ. Θανοῦσα δ ἢ ζῶσ ἐνθάδ ἐκπλήσω βίον ; 1270

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Θανοῦσα· τύμβῳ δ’ ὄνομα σῷ κεκλήσεται ...

ἙΚΑΒΗ. Μορφῆς ἐπῳδόν, - ἢ τί ; - τῆς ἐμῆς ἐρεῖς ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. ... Κυνὸς ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέκμαρ.

ἙΚΑΒΗ. Οὐδὲν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίκην.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Καὶ σήν γ ἀνάγκη παῖδα Κασάνδραν θανεῖν. 1275

ἙΚΑΒΗ. Ἀπέπτυσ· αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ ἔχειν.


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κτενεῖ νιν ἡ τοῦδ ἄλοχος, οἰκουρὸς πικρά.

ἙΚΑΒΗ. Μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Καὐτόν γε τοῦτον, πέλεκυν ἐξάρασ ἄνω.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὗτος σύ, μαίνῃ ; καὶ κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν ; 1280

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κτεῖν’, ὡς ἐν Ἄργει φόνια λουτρά σ ἀμμένει.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐχ ἕλξετ αὐτόν, δμῶες, ἐκποδὼν βίᾳ ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἀλγεῖς ἀκούων ;

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐκ ἐφέξετε στόμα ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἐγκλῄετ· εἴρηται γάρ.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐχ ὅσον τάχος

νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐκβαλεῖτέ που, 1285

ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν θρασυστομεῖ ;

Ἑκάβη, σύ δ’, ὦ τάλαινα, διπτύχους νεκρούς

στείχουσα θάπτε· δεσποτῶν δ’ ὑμᾶς χρεών

σκηναῖς πελάζειν, Τρῳάδες· καὶ γὰρ πνοάς

πρὸς οἶκον ἤδη τάσδε πομπίμους ὁρῶ. 1290

Εὖ δἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τἀν δόμοις

ἔχοντ ἴδοιμεν τῶνδ ἀφειμένοι πόνων.


ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ . Ἴτε πρὸς λιμένας σκηνάς τε, φίλαι,

τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι

μόχθων· στερρὰ γὰρ ἀνάγκη. 1295


N.B. : Seul est signalé le vocabulaire nouveau depuis le début de l’exodos (v 953)


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

1255

οἴμοι : hélas !

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

ἀλγέω,+ G de la personne : souffrir au sujet de ...

τί δὴ ἐμέ : l’accusatif ἐμέ peut être considéré comme un acc de relation : « en ce qui me concerne »

δοκέω,ῶ : juger, estimer (construire : δοκεῖς <ἐμὲ> παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν ; )

χαίρω + participe : se réjouir de + infinitif

ὑβρίζω εἰς + Α : outrager qqn

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, vaurien

τιμωρέομαι,οῦμαι + Α : tirer vengeance de

v 1259 : construire : ἀλλ οὐ <χαιρήσεις> τάχα

τάχα : bientôt, vite, rapidement ; peut-être (en ce cas, le + souvent, avec ἄν)

ἥνικα : quand, lorsque

πόντιος,α,ον : marin

νοτίς,ίδος () : l’écume

1260

μῶν : est-ce que ?

ναυ-στολέω,ῶ : transporter par mer, faire voyager (ναυστολήσῃ : subj aor 3ème p sg ; le sujet est celui de la phrase interrompue !)

ὅρος,ου () : frontière (ὅρους = <εἰς> ὅρους)

Ἑλληνίς, ίδος : Grecque

κρύπτω : cacher, recouvrir (engloutir ?)

μὲν οὖν : dans un dialogue, sens adversatif en réplique : au contraire

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber (πεσοῦσαν s’accorde avec σε, v 1259)

καρχήσιοι, ων (οἱ) : la hune ( haut du mât)

πρός + G : de la part de

τοῦ = τίνος (attention à l’accent !)

βίαιος,ος/α, ον : violent, qui agit par force, par contrainte

τυγχάνουσαν : l’accusatif est entraîné par le σε du vers 1259

ἅλμα,ατος (τό) : le saut (pl poét)

πρός + A : vers, contre

ἱστός,οῦ () : le mât

ναός G dorien pour l’attique νεώς G de ναῦς () : le vaisseau

ἀμ-βαίνω (forme poétique ; 2ème p sg futur) = ἀνα-βαίνω : monter, grimper (ἀμβήσῃ : futur de forme moyenne, 2ème p sg)

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, muni d’ailes, ailé

νῶτον,ου (τό) : le dos ( νώτοισιν : D pl – poétique - , forme épique : manière ou moyen)

ποῖος,α,ον : quel ?

τρόπος,ου () : la tournure ; la manière

1265

πυρσός,,όν : enflammé, flamboyant

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir

δέργμα, ατος (τό) : le regard

πῶς ; : comment ?

μετά-στασις, εως () : le changement, la modification

Θρῃξί : D d’intérêt : pour les Thraces (peut se traduire ici comme un simple G)

μάντις, εως (,) : le devin, la devineresse

χράω,ῶ : faire savoir, faire connaître (en parlant d’un dieu ou d’un oracle), prophétiser

Διόνυσος,ου () : Dionysos

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien ; aucun

ὧν ἔχεις κακῶν = τῶν κακῶν ἃ ἔχεις : attraction du relatif

οὐ γάρ ποτε : non, car <autrement> jamais ...

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾑρηκα) : prendre ; triompher de, surprendre

δόλος,ου () : la ruse

1270

ἐνθάδε : là <où tu dis, v 1261>, au lieu <dont tu as parlé>

ἐκ-πίμπλημι (f ἐκπλήσω) : accomplir, terminer

βίος,ου () : la vie 

τύμβος,ου () : le tombeau

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

καλέω,: appeler, nommer, donner une appellation ou un nom( κεκλήσεται : 3ème p sg futur du parfait passif : sera donné comme appellation définitive) 

μορφή, ῆς ()  : la forme

ἐπ-ῳδός,ός,όν + G : qui chante sur, qui fait allusion à (s e : ὄνομα)

ἢ τι <ἄλλο>

σῆμα,ατος (τό) : signe, présage, signe auquel on reconnaît une sépulture, tombeau (un « tombeau d’Hécube » existait, paraît-il près d’un cap de l’Hellespont nommé « cap de la Chienne pitoyable»...)

ναυτίλος, ου () : le marin

τέκμαρ (τό) (indécl.) : signe de reconnaissance, guide, amer

μέλει μοι : il m’importe

2ème μοι : datif d’intérêt (en ce qui me concerne)

δίκην δίδοναι : rendre raison de, être puni, être châtié (σοῦ ... δόντος : G abs)

1275

ἀνάγκη <ἐστίν> + prop inf : le destin veut que...

Κασάνδρα,ας () : Cassandre

ἀπο-πτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser (ἀπέπτυσα)

ἔχειν ταῦτα infinitif de but après δίδωμι (donner à + inf)

νιν = αὐτήν

τοῦδε : désigne Agamemnon (geste)

ἄλοχος,ου () : l’épouse, la compagne de lit, la concubine, la maîtresse

οἰκουρός, ός, όν : gardien(ne) de la maison

πικρός,,όν : piquant, amer, cruel

μήπω : pas encore, (ici) jamais (nég subj, avec l’optatif)

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) : être fou

Τυνδαρὶς παῖς : l’enfant, fille de Tyndaréos (= Clytemnestre)

τοσόνδε : valeur adverbiale : à ce point

καὐτον γε τοῦτον <s e κτενεῖ >

καί : et, aussi, même

πέλεκυς, εως () : la hache

ἐξ-αίρω (ἀρῶ, ἦρα, ἤρκα) : lever, soulever

1280

οὖτος σύ : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !

ἐράω,ῶ : désirer ardemment, rechercher

κτεῖνε ... ώς... : tour elliptique : Tue-moi, <mais il n’en est pas moins vrai> que

φόνιος,α,ον : sanglant

λουτρόν,οῦ (τό) : le bain (pl poét)

ἀμμένω forme poétique de ἀνα-μένω : attendre

Ἄργος,ους (τό) : Argos

ἕλκω : traîner

δμώς, δμωός () : serviteur

ἐκ-ποδών adv : hors de mes pieds, au loin

βία,ας () : la force, la violence

ἐπ-έχω (f ἐφέξω) : retenir, maintenir fermé

στόμα,ατος (τό) : la bouche

ἐγκλῄω : fermer à clé, emprisonner, fermer

εἴρηται : valeur forte du parfait : ce qui est dit est dit !

οὐχ porte sur l’ensemble de l’interrogation

ὅσον τάχος < ἐστί> : autant que la vitesse le permet, le plus vite possible

1285

νῆσος, ου () : l’île (νήσων ἐρήμων dépend de που : quelque part, en quelque endroit)

ἔρημος, ος/η, ον : désert, vide

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα) : jeter, expédier

που : quelque part (enclitique)

ἐπεί-περ : car précisément, puisque

οὕτω : ainsi, à ce point

λίαν : trop (καὶ λίαν : et même trop)

θρασυ-στομέω,ῶ : avoir une bouche insolente, parler avec insolence

δίπτυχος,ος,ον : qui vont par paire, double, deux

νεκρός,οῦ () : le mort, le cadavre

στείχω : marcher, aller

θάπτω : enterrer, ensevelir

δεσπότης,ου () : le maître

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous (il s’adresse aux captives troyennes, qui forment le choeur)

χρεών <ἐστιν> : il faut

σκηνή,ῆς () : la tente, la baraque, le baraquement

πελάζω + D : se diriger vers, gagner, rejoindre

Τρῳάς, άδος () : la Troyenne

πνοή,ῆς () : le vent, la brise

1290

πόμπιμος,ος/η,ον : qui escorte, qui fait aller, qui conduit (cpt : πρὸς οἶκον)

ἐς = εἰς

πάτρα,ας () : la patrie

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, voguer

τἀν ... = τὰ ἐν δόμοις εὖ ἔχοντα

εὖ ἔχειν : aller bien, être en bon état

ἀφίεμαι + G : laisser aller, abandonner, être débarrassé de, être délivré de

πόνος,ου () : peine, souffrance, épreuve

1295

εἶμι (ἴτε : 2ème p pl pr impératif)  : aller

λιμήν, ένος () : le port, le mouillage

δεσπόσυνος,ος/η, ον : qui concerne les maîtres, du ou des maîtres, qui est lié aux maîtres

πειράομαι,ῶμαι + G : éprouver, faire l’expérience de

μόχθος,ου () : la souffrance

στερρός,,όν : solide, dur, inflexible


Vocabulaire alphabétique :

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾑρηκα) : prendre ; triompher de, surprendre

ἀλγέω,+ G de la personne : souffrir au sujet de ...

ἅλμα,ατος (τό) : le saut (pl poét)

ἄλοχος,ου () : l’épouse, la compagne de lit, la concubine, la maîtresse

ἀμ-βαίνω (forme poétique ; 2ème p sg futur) = ἀνα-βαίνω : monter, grimper (ἀμβήσῃ : futur de forme moyenne, 2ème p sg)

ἀμμένω forme poétique de ἀνα-μένω : attendre

ἀνάγκη <ἐστίν> + prop inf : le destin veut que...

ἀπο-πτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser (ἀπέπτυσα)

Ἄργος,ους (τό) : Argos

ἀφίεμαι + G : laisser aller, abandonner, être débarrassé de, être délivré de

βία,ας () : la force, la violence

βίαιος,ος/α, ον : violent, qui agit par force, par contrainte

βίος,ου () : la vie 

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir

δέργμα, ατος (τό) : le regard

δεσπόσυνος,ος/η, ον : qui concerne les maîtres, du ou des maîtres, qui est lié aux maîtres

δεσπότης,ου () : le maître

δίκην δίδοναι : rendre raison de, être puni, être châtié

Διόνυσος,ου () : Dionysos

δίπτυχος,ος,ον : qui vont par paire, double, deux

δμώς, δμωός () : serviteur

δοκέω,ῶ : juger, estimer

δόλος,ου () : la ruse

ἐγκλῄω : fermer à clé, emprisonner, fermer

εἶμι (ἴτε : 2ème p pl pr impératif)  : aller

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα) : jeter, expédier

ἐκ-πίμπλημι (f ἐκπλήσω) : accomplir, terminer

ἐκ-ποδών adv : hors de mes pieds, au loin

ἕλκω : traîner

Ἑλληνίς, ίδος : Grecque

ἐνθάδε :

ἐξ-αίρω (ἀρῶ, ἦρα, ἤρκα) : lever, soulever

ἐπεί-περ : car précisément, puisque

ἐπ-έχω (f ἐφέξω) : retenir, maintenir fermé

ἐπ-ῳδός,ός,όν + G : qui chante sur, qui fait allusion à

ἐράω,ῶ : désirer ardemment, rechercher

ἔρημος, ος/η, ον : désert, vide

ἐς = εἰς

εὖ ἔχειν : aller bien, être en bon état

ἥνικα : quand, lorsque

θάπτω : enterrer, ensevelir

θρασυ-στομέω,ῶ : avoir une bouche insolente, parler avec insolence

ἱστός,οῦ () : le mât

καί : et, aussi, même

καλέω,: appeler, nommer, donner une appellation ou un nom( κεκλήσεται : 3ème p sg futur du parfait passif ) 

καρχήσιοι, ων (οἱ) : la hune ( haut du mât)

Κασάνδρα,ας () : Cassandre

κρύπτω : cacher, recouvrir

λίαν : trop (καὶ λίαν : et même trop)

λιμήν, ένος () : le port, le mouillage

λουτρόν,οῦ (τό) : le bain (pl poét)

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) : être fou

μάντις, εως (,) : le devin, la devineresse

μέλει μοι : il m’importe

μὲν οὖν : dans un dialogue, sens adversatif en réplique : au contraire

μετά-στασις, εως () : le changement, la modification

μήπω : pas encore, (ici) jamais (nég subj, avec l’optatif)

μορφή, ῆς ()  : la forme

μόχθος,ου () : la souffrance

μῶν : est-ce que ?

ναός G dorien pour l’attique νεώς G de ναῦς () : le vaisseau

ναυ-στολέω,ῶ : transporter par mer, faire voyager (ναυστολήσῃ : subj aor 3ème p sg )

ναυτίλος, ου () : le marin

νεκρός,οῦ () : le mort, le cadavre

νῆσος, ου () : l’île

νιν = αὐτήν

νοτίς,ίδος () : l’écume

νῶτον,ου (τό) : le dos

οἰκουρός, ός, όν : gardien(ne) de la maison

οἴμοι : hélas !

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

ὅρος,ου () : frontière

ὅσον τάχος < ἐστί> : autant que la vitesse le permet, le plus vite possible

οὐ γάρ ποτε : non, car <autrement> jamais ...

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien ; aucun

οὖτος σύ : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !

οὕτω : ainsi, à ce point

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, vaurien

πάτρα,ας () : la patrie

πειράομαι,ῶμαι + G : éprouver, faire l’expérience de

πελάζω + D : se diriger vers, gagner, rejoindre

πέλεκυς, εως () : la hache

πικρός,,όν : piquant, amer, cruel

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, voguer

πνοή,ῆς () : le vent, la brise

ποῖος,α,ον : quel ?

πόμπιμος,ος/η,ον : qui escorte, qui fait aller, qui conduit

πόνος,ου () : peine, souffrance, épreuve

πόντιος,α,ον : marin

που : quelque part (enclitique)

πρός + A : vers, contre

πρός + G : de la part de

πυρσός,,όν : enflammé, flamboyant

πῶς ; : comment ?

σῆμα,ατος (τό) : signe, présage, signe auquel on reconnaît une sépulture, tombeau

σκηνή,ῆς () : la tente, la baraque, le baraquement

στείχω : marcher, aller

στερρός,,όν : solide, dur, inflexible

στόμα,ατος (τό) : la bouche

τάχα : bientôt, vite, rapidement ; peut-être (en ce cas, le + souvent, avec ἄν)

τάχος, ους (τό) : la vitesse

τέκμαρ (τό) (indécl.) : signe de reconnaissance, guide, amer

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

τιμωρέομαι,οῦμαι + Α : tirer vengeance de

τοσόνδε : valeur adverbiale : à ce point

τοῦ = τίνος (attention à l’accent !)

τρόπος,ου () : la tournure ; la manière

Τρῳάς, άδος () : la Troyenne

τύμβος,ου () : le tombeau

Τυνδαρὶς παῖς : l’enfant, fille de Tyndaréos (= Clytemnestre)

ὑβρίζω εἰς + Α : outrager qqn

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, muni d’ailes, ailé

φόνιος,α,ον : sanglant

χαίρω + participe : se réjouir de + infinitif

χράω,ῶ : faire savoir, faire connaître (en parlant d’un dieu ou d’un oracle), prophétiser

χρεών <ἐστιν> : il faut


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾑρηκα) : prendre ; triompher de, surprendre

ἀφίεμαι + G : laisser aller, abandonner, être débarrassé de, être délivré de

βίος,ου () : la vie 

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir

δίκην δίδοναι : rendre raison de, être puni, être châtié

εἶμι (ἴτε : 2ème p pl pr impératif)  : aller

ἐς = εἰς

δοκέω,ῶ : juger, estimer

ἐνθάδε :

εὖ ἔχειν : aller bien, être en bon état

καί : et, aussi, même

καλέω,: appeler, nommer, donner une appellation ou un nom( κεκλήσεται : 3ème p sg futur du parfait passif ) 

μὲν οὖν : dans un dialogue, sens adversatif en réplique : au contraire

ναῦς, νεώς () : le vaisseau

νιν = αὐτήν

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

οὐ γάρ ποτε : non, car <autrement> jamais ...

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien ; aucun

πειράομαι,ῶμαι + G : éprouver, faire l’expérience de

ποῖος,α,ον : quel ?

πόνος,ου () : peine, souffrance, épreuve

πρός + A : vers, contre

πρός + G : de la part de

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

τρόπος,ου () : la tournure ; la manière

ὑβρίζω εἰς + Α : outrager qqn

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

χαίρω + participe : se réjouir de + infinitif

χρεών <ἐστιν> : il faut

fréqence 2 :

ἀνα-βαίνω : monter, grimper (ἀμβήσῃ : futur de forme moyenne, 2ème p sg)

βία,ας () : la force, la violence

δεσπότης,ου () : le maître

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα) : jeter, expédier

ἔρημος, ος/η, ον : désert, vide

ἥνικα : quand, lorsque

θάπτω : enterrer, ensevelir

κρύπτω : cacher, recouvrir

λίαν : trop (καὶ λίαν : et même trop)

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) : être fou

μέλει μοι : il m’importe

νεκρός,οῦ () : le mort, le cadavre

οἴμοι : hélas !

πικρός,,όν : piquant, amer, cruel

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα : naviguer, voguer

που : quelque part (enclitique)

στείχω : marcher, aller

στόμα,ατος (τό) : la bouche

τάχα : bientôt, vite,rapidement ; peut-être (en ce cas, le + souvent, avec ἄν)

τιμωρέομαι,οῦμαι + Α : tirer vengeance de

fréquence 3 :

ἄλοχος,ου () : l’épouse, la compagne de lit, la concubine, la maîtresse

ἐξ-αίρω (ἀρῶ, ἦρα, ἤρκα) : lever, soulever

ἐράω,ῶ : désirer ardemment, rechercher

μόχθος,ου () : la souffrance

νῆσος, ου () : l’île

ὅρος,ου () : frontière

πάτρα,ας () : la patrie

τύμβος,ου () : le tombeau

fréquence 4 :

ἀλγέω,+ G de la personne : souffrir au sujet de ...

βίαιος,ος/α, ον : violent, qui agit par force, par contrainte

ἐκ-ποδών adv : hors de mes pieds, au loin

ἕλκω : traîner

λιμήν, ένος () : le port, le mouillage

μάντις, εως (,) : le devin, la devineresse

μορφή, ῆς ()  : la forme

μῶν : est-ce que ?

νῶτον,ου (τό) : le dos

τάχος, ους (τό) : la vitesse

πόντιος,α,ον : marin

τοσόνδε : valeur adverbiale : à ce point

ne pas apprendre :

ἅλμα,ατος (τό) : le saut

ἀμμένω forme poétique de ἀνα-μένω : attendre

ἀνάγκη <ἐστίν> + prop inf : le destin veut que...

ἀπο-πτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser (ἀπέπτυσα)

Ἄργος,ους (τό) : Argos

δέργμα, ατος (τό) : le regard

δεσπόσυνος,ος/η, ον : qui concerne les maîtres, du ou des maîtres, qui est lié aux maîtres

Διόνυσος,ου () : Dionysos

δίπτυχος,ος,ον : qui vont par paire, double, deux

δμώς, δμωός () : serviteur

δόλος,ου () : la ruse

ἐγκλῄω : fermer à clé, emprisonner, fermer

ἐκ-πίμπλημι (f ἐκπλήσω) : accomplir, terminer

Ἑλληνίς, ίδος : Grecque

ἐπεί-περ : car précisément, puisque

ἐπ-έχω (f ἐφέξω) : retenir, maintenir fermé

ἐπ-ῳδός,ός,όν + G : qui chante sur, qui fait allusion à

θρασυ-στομέω,ῶ : avoir une bouche insolente, parler avec insolence

ἱστός,οῦ () : le mât

καρχήσιοι, ων (οἱ) : la hune (haut du mât)

Κασάνδρα,ας () : Cassandre

λουτρόν,οῦ (τό) : le bain

μετά-στασις, εως () : le changement, la modification

μήπω : pas encore, (ici) jamais (nég subj, avec l’optatif)

ναυ-στολέω,ῶ : transporter par mer, faire voyager (ναυστολήσῃ : subj aor 3ème p sg )

ναυτίλος, ου () : le marin

νοτίς,ίδος () : l’écume

οἰκουρός, ός, όν : gardien(ne) de la maison

οὖτος σύ : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !

οὕτω : ainsi, à ce point

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, vaurien

πελάζω + D : se diriger vers, gagner, rejoindre

πέλεκυς, εως () : la hache

πνοή,ῆς () : le vent, la brise

πόμπιμος,ος/η,ον : qui escorte, qui fait aller, qui conduit

πυρσός,,όν : enflammé, flamboyant

πῶς ; : comment ?

σῆμα,ατος (τό) : signe, présage, signe auquel on reconnaît une sépulture, tombeau

σκηνή,ῆς () : la tente, la baraque, le baraquement

στερρός,,όν : solide, dur, inflexible

τέκμαρ (τό) (indécl.) : signe de reconnaissance, guide, amer

Τρῳάς, άδος () : la Troyenne

Τυνδαρὶς παῖς : l’enfant, fille de Tyndaréos (= Clytemnestre)

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, muni d’ailes, ailé

φόνιος,α,ον : sanglant

χράω,ῶ : faire savoir, faire connaître (en parlant d’un dieu ou d’un oracle), prophétiser


Euripide, Hécube v 1251 1295

Fin de l’exodos

Les prophéties de Polymestor

l’aveugle voyant

traduction au plus près du texte

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Οἴμοι τέκνων τῶνδ ὀμμάτων τἐμῶν, τάλας. 1255

ἙΚΑΒΗ. Ἀλγεῖς ; τί δὴ ᾿μέ ; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοκεῖς ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Χαίρεις ὑβρίζουσ εἰς ἔμ’, ὦ πανοῦργε σύ ;

ἙΚΑΒΗ. Οὐ γάρ με χαίρειν χρή σε τιμωρουμένην ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἀλλ οὐ τάχ’, ἠνίκ ἄν σε ποντία νοτίς...

ἙΚΑΒΗ. Μῶν ναυστολήσῃ γῆς ὅρους Ἑλληνίδος ; 1260

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. ... κρύψῃ μὲν οὖν πεσοῦσαν ἐκ καρχησίων.

ἙΚΑΒΗ. Πρὸς τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν ἁλμάτων ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Αὐτὴ πρὸς ἱστὸν ναὸς ἀμβήσῃ ποδί.

ἙΚΑΒΗ. Ὑποπτέροις νώτοισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κύων γενήσῃ πύρσ’ ἔχουσα δέργματα. 1265


POLYMESTOR Hélas ! à cause de ces enfants qui sont là, et de mes yeux, malheureux <que je suis> !

HÉCUBE Tu souffres ? Et quoi, en ce qui me concerne (= et moi, alors) ! Crois-tu que je ne souffre pas à cause de mon fils ?

POLYMESTOR Tu jouis de m’outrager, toi, scélérate !

HÉCUBE Bien sûr, car (γάρ) ne faut-il pas que je jouisse de me venger de toi ?

POLYMESTOR Mais bientôt, tu ne <te réjouiras> pas, quand l’écume marine te ...

HÉCUBE Est-ce qu’elle me transportera vers les frontières de la terre grecque ?

POLYMESTOR ... <te> recouvrira, au contraire, <lorsque tu seras> tombée de la hune.

HÉCUBE En obtenant un saut sous la contrainte de qui ?

POLYMESTOR Toi même, tu grimperas sur le mât du vaisseau avec tes pieds (ποδί).

HÉCUBE Avec un dos équipé d’ailes, ou de quelle manière ?

POLYMESTOR Tu deviendras une chienne avec (ἔχουσα) des regards flamboyants . 1265


ἙΚΑΒΗ. Πῶς δοἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ὁ Θρῃξὶ μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε.

ἙΚΑΒΗ. Σοὶ δ οὐκ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις κακῶν ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Οὐ γάρ ποτ ἂν σύ μ εἷλες ὧδε σὺν δόλῳ.

ἙΚΑΒΗ. Θανοῦσα δ ἢ ζῶσ ἐνθάδ ἐκπλήσω βίον ; 1270

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Θανοῦσα· τύμβῳ δ’ ὄνομα σῷ κεκλήσεται ...

ἙΚΑΒΗ. Μορφῆς ἐπῳδόν, - ἢ τί ; - τῆς ἐμῆς ἐρεῖς ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. ... Κυνὸς ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέκμαρ.

ἙΚΑΒΗ. Οὐδὲν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίκην.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Καὶ σήν γ ἀνάγκη παῖδα Κασάνδραν θανεῖν. 1275

ἙΚΑΒΗ. Ἀπέπτυσ· αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ ἔχειν.

HÉCUBE Mais comment sais-tu la modification de ma forme ?

POLYMESTOR Le devin des Thraces, Dionysos, m’a dit cela.

HÉCUBE Et il ne t’a rien prophétisé des malheurs que tu as !?

POLYMESTOR Non, car <autrement> jamais tu ne m’aurais pris ainsi, avec ta ruse.

HÉCUBE <Est-ce> morte ou vivante <que>, là <où tu dis>, je terminerai mon existence ? 1270

POLYMESTOR Morte ; et, pour ton tombeau, sera donné le nom ...

HÉCUBE célébrant ma forme, - ou quoi ? – <le> diras-tu ?

POLYMESTOR ... de tombe de la Chienne malheureuse, signal pour les marins.

HÉCUBE Il ne m’importe en rien, puisqu’assurément tu m’as rendu raison.

POLYMESTOR Et le destin veut en plus (γε) que ta fille Cassandre meure.

HÉCUBE J’ai craché là-contre ; <c’est> à toi-même que je donne cela à avoir.


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κτενεῖ νιν ἡ τοῦδ ἄλοχος, οἰκουρὸς πικρά.

ἙΚΑΒΗ. Μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Καὐτόν γε τοῦτον, πέλεκυν ἐξάρασ ἄνω.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὗτος σύ, μαίνῃ ; καὶ κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν ; 1280

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Κτεῖν’, ὡς ἐν Ἄργει φόνια λουτρά σ ἀμμένει.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐχ ἕλξετ αὐτόν, δμῶες, ἐκποδὼν βίᾳ ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἀλγεῖς ἀκούων ;

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐκ ἐφέξετε στόμα ;

POLYMESTOR Elle la (νιν) tuera, l’épouse de cet <homme>, amère gardienne de son foyer.

HÉCUBE Puisse la fille de Tyndare n’être jamais folle à ce point !

POLYMESTOR Et lui aussi, cet homme, <elle le tuera>, après avoir soulevé haut sa hache.

AGAMEMNON Holà, toi ! es-tu fou, et désires-tu aller au devant de malheurs ? 1280

POLYMESTOR Tue-moi, mais en tout cas, à Argos, un bain sanglant t’attend.

AGAMEMNON Ne le traînerez-vous pas, serviteurs, hors de mes pieds, de force ?

POLYMESTOR Tu souffres en m’entendant !

AGAMEMNON Ne lui fermerez-vous pas la bouche ?


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. Ἐγκλῄετ· εἴρηται γάρ.

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ. Οὐχ ὅσον τάχος

νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐκβαλεῖτέ που, 1285

ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν θρασυστομεῖ ;

Ἑκάβη, σύ δ’, ὦ τάλαινα, διπτύχους νεκρούς

στείχουσα θάπτε· δεσποτῶν δ’ ὑμᾶς χρεών

σκηναῖς πελάζειν, Τρῳάδες· καὶ γὰρ πνοάς

πρὸς οἶκον ἤδη τάσδε πομπίμους ὁρῶ. 1290

Εὖ δἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τἀν δόμοις

ἔχοντ ἴδοιμεν τῶνδ ἀφειμένοι πόνων.

POLYMESTOR Enserrez-la : car ce qui est dit est dit.

AGAMEMNON N’allez-vous pas, au plus vite,

l’expédier en quelque endroit des îles désertes, 1285

puisqu’il a une bouche à ce point effrontée, et même trop ?

Hécube, quant à toi, malheureuse, les deux cadavres,

en allant, enterre-les (= va les enterrer) ; et vous, il vous faut

rejoindre les baraquements de vos maîtres, Troyennes ; en effet, ces (τάσδε) brises

qui conduisent désormais à la maison, je les vois. 1290

Puissions-nous bien naviguer vers notre patrie, et voir (ἴδοιμεν) les affaires de nos maisons (τἀν δόμοις)

être en bon état (εὖ ἔχοντα) , en étant délivré de ces souffrances-ci.


ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ . Ἴτε πρὸς λιμένας σκηνάς τε, φίλαι,

τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι

μόχθων· στερρὰ γὰρ ἀνάγκη. 1295

LE CORYPHEE Allez vers les mouillages et les baraquements, mes amies,

en faisant l’expérience des souffrances (μόχθων) liées aux maîtres ;

car inflexible <est> la destinée.Retour en haut du texte