Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0620 0637 Etéocle et Polynice

sous les yeux de leur mèreEuripide, Les Phéniciennes v 620-637


L’affrontement des deux frères sous les yeux de Jocaste


ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

Ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Καὶ γὰρ ἀνθυβρίζομαι. 620

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

Ποῦ ποτε στήσῃ πρὸ πύργων ;

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Ὡς τί μ ἱστορεῖς τόδε ;

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

Ἀντιτάξομαι κτενῶν σε.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Κἀμὲ τοῦδ ἔρως ἔχει.

ΙΟΚΑΣΤΗ

Ὦ τάλαιν ἐγώ· τί δράσετ , ὦ τέκν ;

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

Αὐτὸ σημανεῖ.

ΙΟΚΑΣΤΗ

Πατρὸς οὐ φεύξεσθ’ Ἐρινῦς ;

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Ἐρρέτω πρόπας δόμος.

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

Ὡς τάχ' οὐκέθ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει ξίφος. 625

Τὴν δὲ θρέψασάν με γαῖαν καὶ θεοὺς μαρτύρομαι,

ὡς ἄτιμος οἰκτρὰ πάσχων ἐξελαύνομαι χθονός,

δοῦλος ὥς, ἀλλ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου γεγώς·

κἄν τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ ἐμέ, τόνδε δ αἰτιῶ·

οὐχ ἑκὼν γὰρ ἦλθον, ἄκων δ ἐξελαύνομαι χθονός. 630

(...)

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Ἔξιθ ἐκ χώρας· ἀληθῶς δ ὄνομα Πολυνείκη πατὴρ 636

ἔθετό σοι θείᾳ προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον.Vocabulaire dans l’ordre du texte :

620

ὅδε, ἥδε, τὁδε (τοῦδε, τῆσδε, τοῦδε) : celui-ci, celle-ci, ceci

γάρ : en effet

εἰς + Α : dans, contre

ἡμεῖς,ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ὑβρίζω : se conduire avec orgueil ou violence

καὶ γάρ : le fait est que, en fait

ἀνθ-υβρίζομαι : se venger d’un excès ou d’une violence, rendre violence pour violence

ποῦ  ; : où ? (sans mouvement)

ποτε : donc (marque dans une interrogation l’impatience)

στήσῃ : 2ème pers futur moyen de ἵστημι : je place, je poste

πρό +Γ : devant, avant

πύργος,ου () : la tour, le rempart

ς τί ; : dans quelle intention ? pourquoi ?

ἐγώ με μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοῖ) : moi, je

στορέω,+ 2 accusatifs : demander quelque chose(τι ) à quelqu’un (τινα )

ἀντι-τάττομαι : (futur ἀντιτάξομαι ) se placer en face de (pour se battre)

κτείνω (part futur à sens final κτενῶν ) : tuer

συ, σε, σου, σοι : toi, tu

Κἀμὲ = καὶ ἐμέ

ἔρως, ωτος () : le désir passionné ; l’amour

ἔχω : tenir, avoir, posséder

 : ô

τάλας, τάλαινα , τάλαν : malheureux

τίς, τίς, τί ; : qui ? que ?

δράω,ῶ : faire, accomplir

τέκνον,ου (τό) :   l’enfant

αὑτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, à lui seul, spontannément (traduire le genre par un pronom personnel ou un démonstratif)

σημαίνω (futur : σημανῶ) : expliquer, révéler

πατήρ, πατρός () : le père

οὐ, οὐχ, οὐχί : ne ... pas (négation objective) ; μή : ne ... pas (négation subjective)

φεύγω (futur de forme moyenne : φεύξομαι) : fuir, échapper à

Ἐρινύες, ύων (acc pl Ἐρινῦς) : les Erinyes, déesses de la vengeance ; par métonymie : les malédictions

ρρω : aller à sa perte, à sa ruine (Ἐρρέτω : impératif 3ème pers sg : traduire par un subjonctif précédé de que en français)

πρόπας, πασα, παν : tout entier

δόμος, ου () : la maison, la maisonnée, la famille

625

τάχα : rapidement, vite, bientôt

οὐκέτι : ne plus

αἱματηρός,,όν : sanglant, ensanglanté, avide de sang

τοὐμὸν = τὸ ἐμόν

ἐμός,,όν : mon, ma

ἀργέω,ῶ : rester inactif, se reposer

ξίφος, ους (τό) : l’épée

δέ : d’autre part

τρέφω (f θρέψω, aor ἔθρεψα, part aor acc f : θρέψασαν ) : nourrir, élever

γαῖα ας () : la terre

καί : et

θεός , οῦ () : le dieu, la divinité

μαρτύρομαι : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

ὡς : comme

-τιμος,ος,ον : privé d’honneur, sans honneur

οἰκτρός,,όν : pitoyable, misérable, lamentable (ici pl neutre substantivé)

πάσχω : je souffre, j’endure

ἐξ-ελαύνομαι + génitif : je suis chassé de

χθών, χθονός () : la terre

δοῦλος, ου () : l’esclave

ἀλλά : mais

ταὐτοῦ = τοῦ αὐτοῦ : ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό : le même

γίγνομαι (γεγώς : participe parfait) : naître, devenir ; arriver à (+ datif) (γένηται : forme impersonnelle, subj aoriste normal derrière ἐάν)

κἄν = καὶ ἐάν : et si

πόλις, εως () : la cité

αἰτιάομαι,ῶμαι (αἰτιῶ : impératif 2ème personne du sg) : accuser

ἑκών, οῦσα, όν, ἑκόντος, ούσης, όντος : spontanément, de mon plein gré, volontairement

630

ἔρχομαι (aor 2 ἦλθον) : venir

ἄκων, ουσα, ον, ἄκοντος, ούσης, οντος : malgré moi, de force, sous la contrainte

(...)

636

ξιθι : sors ! (impératif, 2ème p sg)

ἐκ + génitif : de, hors de

χώρα , ας () : le territoire, le pays

ἀληθῶς : vraiment, en vérité, réellement

ὄνομα , ατος (τό) : le nom

τίθημι ( 3ème pers aor 2 moyen ἔθετό) : poser, imposer, donner

θείος,α,ον : divin

προνοία,ας () : prévision, inspiration

νείκος, ους (τό) : querelle, rivalité

ἐπώνυμος,ος, ον + génitif : qui donne son nom par suite de, qui signifie

Vocabulaire par ordre alphabétique :

αἱματηρός,,όν : sanglant, ensanglanté, avide de sang

αἰτιάομαι,ῶμαι (αἰτιῶ : impératif 2ème personne du sg) : accuser

ἄκων, ουσα, ον, ἄκοντος, ούσης, οντος : malgré moi, de force, sous la contrainte

ἀληθῶς : vraiment, en vérité, réellement

ἀλλά : mais

ἀνθ-υβρίζομαι : se venger d’un excès ou d’une violence, rendre violence pour violence

ἀντι-τάττομαι : (futur ἀντιτάξομαι ) se placer en face de (pour se battre)

ἀργέω,ῶ : rester inactif, se reposer

-τιμος,ος,ον : privé d’honneur, sans honneur

αὑτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, à lui seul, spontannément (traduire le genre par un pronom personnel ou un démonstratif)

ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό : le même

γαῖα ας () : la terre

γάρ : en effet

γίγνομαι (γεγώς : participe parfait) : naître, devenir ; arriver à (+ datif) (γένηται : forme impersonnelle, subj aoriste normal derrière ἐάν)

δέ : d’autre part

δόμος, ου () : la maison, la maisonnée, la famille

δοῦλος, ου () : l’esclave

δράω,ῶ : faire, accomplir

ἐάν + subj : si

ἐγώ με μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοῖ) : moi, je

εἰς + Α : dans, contre

ἐκ + génitif : de, hors de

ἑκών, οῦσα, όν, ἑκόντος, ούσης, όντος : spontanément, de mon plein gré, volontairement

ἐμός,,όν : mon, ma

ἐξ-ελαύνομαι + génitif : je suis chassé de

ξιθι : sors ! (impératif, 2ème p sg)

ἐπώνυμος,ος, ον + génitif : qui donne son nom par suite de, qui signifie

Ἐρινύες, ύων (acc pl Ἐρινῦς) : les Erinyes, déesses de la vengeance ; par métonymie : les malédictions

ρρω : aller à sa perte, à sa ruine (Ἐρρέτω : impératif 3ème pers sg : traduire par un subjonctif précédé de que en français)

ἔρχομαι (aor 2 ἦλθον) : venir

ἔρως, ωτος () : le désir passionné ; l’amour

ἔχω : tenir, avoir, posséder

ἡμεῖς,ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θείος,α,ον : divin

θεός , οῦ () : le dieu, la divinité

ἵστημι : je place, je poste

στορέω,+ 2 accusatifs : demander quelque chose(τι ) à quelqu’un (τινα )

καί : et

καὶ γάρ : le fait est que, en fait

κτείνω (part futur à sens final κτενῶν ) : tuer

μαρτύρομαι : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

νείκος, ους (τό) : querelle, rivalité

ξίφος, ους (τό) : l’épée

ὅδε, ἥδε, τὁδε (τοῦδε, τῆσδε, τοῦδε) : celui-ci, celle-ci, ceci

οἰκτρός,,όν : pitoyable, misérable, lamentable (ici pl neutre substantivé)

ὄνομα , ατος (τό) : le nom

οὐ, οὐχ, οὐχί : ne ... pas (négation objective) ; μή : ne ... pas (négation subjective)

οὐκέτι : ne plus

πάσχω : je souffre, j’endure

πατήρ, πατρός () : le père

πόλις, εως () : la cité

ποτε : donc (marque dans une interrogation l’impatience)

ποῦ  ; : où ? (sans mouvement)

πρό +Γ : devant, avant

προνοία,ας () : prévision, inspiration

πρόπας, πασα, παν : tout entier

πύργος,ου () : la tour, le rempart

σημαίνω (futur : σημανῶ) : expliquer, révéler

συ, σε, σου, σοι : toi, tu

τάλας, τάλαινα , τάλαν : malheureux

τάχα : rapidement, vite, bientôt

τέκνον,ου (τό) :   l’enfant

τίθημι ( 3ème pers aor 2 moyen ἔθετό) : poser, imposer, donner

τίς, τίς, τί ; : qui ? que ?

τρέφω (f θρέψω, aor ἔθρεψα, part aor acc f : θρέψασαν ) : nourrir, élever

ὑβρίζω : se conduire avec orgueil ou violence

φεύγω (futur de forme moyenne : φεύξομαι) : fuir, échapper à

χθών, χθονός () : la terre

χώρα , ας () : le territoire, le pays

 : ô

ὡς : comme

ς τί ; : dans quelle intention ? pourquoi ?


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀλλά : mais

αὑτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, à lui seul, spontannément (traduire le genre par un pronom personnel ou un démonstratif)

ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό : le même

γάρ : en effet

γίγνομαι (γεγώς : participe parfait) : naître, devenir ; arriver à (+ datif)

δέ : d’autre part

δόμος, ου () : la maison, la maisonnée, la famille

δοῦλος, ου () : l’esclave

δράω,ῶ : faire, accomplir

ἐάν + subj : si

ἐγώ με μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοῖ) : moi, je

εἰς + Α : dans, contre

ἐκ + génitif : de, hors de

ἐμός,,όν : mon, ma

ἔρχομαι (aor 2 ἦλθον) : venir

ἔχω : tenir, avoir, posséder

ἡμεῖς,ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θεός , οῦ () : le dieu, la divinité

ἵστημι : je place, je poste

καί : et

καὶ γάρ : le fait est que, en fait

κτείνω (part futur à sens final κτενῶν ) : tuer

ὅδε, ἥδε, τὁδε (τοῦδε, τῆσδε, τοῦδε) : celui-ci, celle-ci, ceci

ὄνομα , ατος (τό) : le nom

οὐ, οὐχ, οὐχί : ne ... pas (négation objective) ; μή : ne ... pas (négation subjective)

πάσχω : je souffre, j’endure

πατήρ, πατρός () : le père

πόλις, εως () : la cité

ποτε : donc (marque dans une interrogation l’impatience)

πρό +Γ : devant, avant

ποῦ  ; : où ? (sans mouvement)

συ, σε, σου, σοι : toi, tu

τάλας, τάλαινα , τάλαν : malheureux

τέκνον,ου (τό) :   l’enfant

τίθημι ( 3ème pers aor 2 moyen ἔθετό) : poser, imposer, donner

τίς, τίς, τί ; : qui ? que ?

ὑβρίζω : se conduire avec orgueil ou violence

φεύγω (futur de forme moyenne : φεύξομαι) : fuir, échapper à

χθών, χθονός () : la terre

χώρα , ας () : le territoire, le pays

 : ô

ὡς : comme


Fréquence 2 :

αἰτιάομαι,ῶμαι (αἰτιῶ : impératif 2ème personne du sg) : accuser

ἄκων, ουσα, ον, ἄκοντος, ούσης, οντος : malgré moi, de force, sous la contrainte

γαῖα ας () : la terre

ἑκών, οῦσα, όν, ἑκόντος, ούσης, όντος : spontanément, de mon plein gré, volontairement

ἔρως, ωτος () : le désir passionné ; l’amour

θείος,α,ον : divin

μαρτύρομαι : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

οὐκέτι : ne plus

προνοία,ας () : prévision, inspiration

σημαίνω (futur : σημανῶ) : expliquer, révéler

τάχα : rapidement, vite, bientôt

τρέφω (f θρέψω, aor ἔθρεψα, part aor acc f : θρέψασαν ) : nourrir, élever

ς τί ; : dans quelle intention ? pourquoi ?


Fréquence 3 :

ἀληθῶς : vraiment, en vérité, réellement

ἐξ-ελαύνομαι + génitif : je suis chassé de

ξιθι : sors ! (impératif, 2ème p sg)

ξίφος, ους (τό) : l’épée

οἰκτρός,,όν : pitoyable, misérable, lamentable (ici pl neutre substantivé)


Fréquence 4 :

-τιμος,ος,ον : privé d’honneur, sans honneur

πύργος,ου () : la tour, le rempart


Ne pas apprendre :

αἱματηρός,,όν : sanglant, ensanglanté, avide de sang

ἀνθ-υβρίζομαι : se venger d’un excès ou d’une violence, rendre violence pour violence

ἀντι-τάττομαι : (futur ἀντιτάξομαι ) se placer en face de (pour se battre)

ἀργέω,ῶ : rester inactif, se reposer

ἐπώνυμος,ος, ον + génitif : qui donne son nom par suite de, qui signifie

Ἐρινύες, ύων (acc pl Ἐρινῦς) : les Erinyes, déesses de la vengeance ; par métonymie : les malédictions

ρρω : aller à sa perte, à sa ruine

στορέω,+ 2 accusatifs : demander quelque chose(τι ) à quelqu’un (τινα )

νείκος, ους (τό) : querelle, rivalité

πρόπας, πασα, παν : tout entier


Retour en haut du texte