Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

116 153 Début de la création

du chaos aux hécatonchiresThéogonie 116-153 (Hésiode; VIIIème siècle)

La création du monde


Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ ΄ · αὐτὰρ ἔπειτα 116

Γαῖ ΄ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ

ἀθανάτων οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,

Τάρταρά τ ΄ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,

ἠδ ΄ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, 120

λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ ΄ ἀνθρώπων

δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

Ἐκ Χάεος δ ΄ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο·

Νυκτὸς δ ΄ αὖτ ΄ Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο,

οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα. 125

Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑωυτῇ

Οὐρανὸν ἀστερόενθ ΄ , ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,

ὄφρ ΄ εἴη μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί,

γείνατο δ ΄ οὔρεα μακρά, θεῶν χαρίεντας ἐναύλους

Νυμφέων, αἳ ναίουσιν ἀν ΄ οὔρεα βησσήεντα, 130

ἠδὲ καὶ ἀτρύγετον πέλαγος τέκεν οἴδματι θυῖον,

Πόντον, ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου· αὐτὰρ ἔπειτα

Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ ΄ Ὠκεανὸν βαθυδίνην

Κοῖόν τε Κρεῖόν θ ΄ ῾Υπερίονά τ ΄ Ἰαπετόν τε

Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε 135

Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ ΄ ἐρατεινήν.

Τοὺς δὲ μέθ ΄ ὁπλότατος γένετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,

δεινότατος παίδων, θαλερὸν δ ΄ ἤχθηρε τοκῆα.

Γείνατο δ ΄ αὖ Κύκλωπας ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντας,

Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ Ἄργην ὀβριμόθυμον, 140

οἳ Ζηνὶ βροντήν τ ΄ ἔδοσαν τεῦξάν τε κεραυνόν.

Οἱ δ ΄ ἤτοι τὰ μὲν ἄλλα θεοῖς ἐναλίγκιοι ἦσαν,

μοῦνος δ΄ ὀφθαλμὸς μέσσῳ ἐνέκειτο μετώπῳ ·

[ Κύκλωπες δ ΄ ὄνομ΄ ἦσαν ἐπώνυμον, οὕνεκ ΄ ἄρα σφέων

κυκλοτερὴς ὀφθαλμὸς ἕεις ἐνέκειτο μετώπῳ. ] 145

ἰσχὺς δ ΄ ἠδὲ βίη καὶ μηχαναὶ ἦσαν ἐπ ΄ ἔργοις.

Ἄλλοι δ ΄ αὖ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο

τρεῖς παῖδες μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, οὐκ ὀνομαστοί,

Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύγης θ ΄ , ὑπερήφανα τέκνα.

Τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ ΄ ὤμων ἀίσσοντο, 150

ἄπλαστοι, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα

ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν·

ἰσχὺς δ ΄ ἄπλητος κρατερὴ μεγάλῳ ἐπὶ εἴδει.Vocabulaire dans l'ordre du texte d'Hésiode

116 ἤτοι : oui, assurément

πρώτιστα : en tout premier, tout d'abord

Χάος, Χάεος (Χαοῦς) (τό) : Chaos (Béance)

ἐγένετο : il y eut; il naquit (naître)

αὐτάρ : d'autre part, ensuite; mais, néanmoins

ἔπειτα : ensuite, puis

ἐγένοντο : naquirent; furent

Γαῖα(η), Γαίης (ἡ) : Gaia (Terre)

εὐρύ-στερνος,ος,ον : à la large poiritne, au large sein, aux larges flancs

ἕδος ,ους (τό) : le siège, le séjour

ἀσφαλής,ής,ές : non-glissant

αἰεὶ = ἀεί : toujours

ἀθανάτος,ος,ον : immortel

ὅς, οἵ, αἵ, οὕς : qui (MS), qui(MP), qui(FS), que (MP accusatif)

ἔχω : tenir, posséder; occuper, séjourner sur

κάρη (τό) = κάρα : la tête (indéclinable)

νιφόεις,εσσα,εν : neigeux, couvert de neige

Ὄλυμπος,ου (ὁ) : l'Olympe

Τάρταρα (τά) = Τάρταρος,ου (ὁ) : le Tartare

... τε : et (se place après le mot introduit)

ἠερόεις, εντος : adj. brumeux

μυχός,οῦ (ὁ) : le fond, le bas, l'endroit reculé

χθών, χθονός (ἡ) : : la terre

εὐρυ-οδείη, ης : adj. aux larges routes

120 ἠδέ : et

Ἔρος,ου = Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

Κάλλιστος,η,ον : très beau, le plus beau

ἐν + Δ : dans, chez

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

λυσι-μελής,ής,ές : briseur de membres

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l'homme, l'être humain

δάμνημι = δαμάζω (δάμναμαι : ) : dompter, mettre sous le joug

στήθος, ους (τό) : la poitrine

νόος (ὁ) : l'esprit

ἐπί-φρων,ων,ον : sage

βουλή, ῆς (ἡ) : la volonté, le projet

ἐκ +Γ ( = ἐξ + Γ) : hors de, à partir de

Ἔρεβος, ους (τό) : Erèbe

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

Νὺξ, Νυκτὸς (ἡ) : Nuit

αὖτε : de nouveau; encore; au contraire; ensuite

Αἰθήρ, έρος (ὁ,ἡ) : Ether

Ἡμέρη,ης : Jour

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἐκ-γίγνομαι +Γ : naître de ou à la suite de

125 τίκτω (aor 2 ἔτεκον; ἔτεκε(ν) : il ou elle enfanta ) : engendrer, enfanter

κύω (ἔκυσα) : Μ être grosse de, être enceinte, porter dans son sein

φιλότης, φιλότητος (ἡ) : la tendresse ( datif quasiment adverbial, ici)

μίγνυμαι (aor 2 passif ἐμίγην) +Δ : s'unir avec qqn, faire l'amour à qqn

τοι : oui, assurément

πρῶτον μέν : d'abord

μέν...δέ...: d'une part… d'autre part (et)

γείνομαι : engendrer

ἶσος,η,ον : égal à, semblable à

ἑωυτῇ = ἑαυτῇ (pronom réfléchi)

Οὐρανός,οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

ἀστερόεις,εισα,εν : étoilé

ἵνα : afin que (conjonction de subordination)

μιν = αὐτήν (pronom de rappel)

περι-καλύπτω : voiler entièrement, cacher de partout

ὄφρα : afin que

εἰμί : je suis (ἦσαν : ils étaient)

μακάρ, μάκαιρα,μάκαρ : bienheureux

ἕδος ,ους (τό) : le séjour

οὔρος,ους (τό) : la montagne

μακρός,ά,όν : grand

χαρίεις,εσσα,εν : cher à, charmant pour

ἔναυλος,ου (ὁ) : lit d'un torrent, vallon, grotte

130 Νυμφή,ῆς (ἡ) : la Nymphe

ναίω : habiter

ἀνά : en remontant, en montant; prép + A : en haut de

βησσήεις, εσσα,εν : aux vallons encaissés

ἀ-τρύγετος,ος,ον : sans fruit, stérile

πέλαγος,ου (ὁ) : la mer, la haute mer

οἴδμα, ατος (τό) : le gonflement

θυίω : se ruer, s'élancer

Πόντος,ου (ὁ) : Pontos, la mer, le flot

ἄτερ : + génitif : sans

ἐφ-ιμέρος,ος,ον : émue de désir, tendue vers le désir

εὐνάω,ῶ (εὐνηθεῖσα part aor M de forme passive) : Μ dormir avec

Ὠκεανός,οῦ (ὁ) : Océan

βαθυ-δίνης,ου : adj : aux profonds tourbillon

Κοῖος,ου (ὁ) : Coïos

Κρεῖος,ου (ὁ) : Crios

῾Υπερίων, ονος (ὁ) : Hypérion

Ἰαπετός,οῦ (ὁ) : Japet

135 Θεία,ας (ἡ) : Théia (la Divine)

Ῥεία,ας (ἡ) : Rhéia

Θέμις (ἡ) : Thémis (Justice Originelle)

Μνημοσύνη,ης (ἡ) : Mnémosyne (Mémoire)

Φοίβη, ης (ἡ) : Phoibé (la Lumineuse)

χρυσο-στέφανος,ος,ον : à la couronne d'or

Τηθύς,ύος (ἡ) : Téthys

ἐρατεινός,ή,όν : qui inspire la passion

μετά+A : après (ici post-posé, cf l'accent)

ὁπλότατος,η,ον : tout armé, tout armé de jeunesse (?)

Κρόνος ,ου (ὁ) : Cronos

ἀγκυλο-μήτης,ης,ες : aux pensées courbes, fourbe

δεινός,ή,όν : terrible

παῖς, παιδός (ὁ) : l'enfant

θαλερός,ά,όν : fleurissant, fécond

ἐχθαίρω (aor : ἤχθηρα) : prendre en haine

τοκεύς,έως (ὁ) : (τοκῆα : Α) le géniteur, père, parent

αὖ : encore, de nouveau

Κύκλωψ, οπος (ὁ) : le Cyclope

ὑπέρ-βιος,ος,ον : très violent

ἦτορ (τό) : le cœur

140 Βρόντη, ης : Bronté (Tonnant) ou Brontès

Στερόπη,ης : Stéropé ou Stéropès (Eclair)

Ἄργη,ης : Argé ou Argès (Foudre)

ὀβριμό-θυμος,ος,ον : à la passion vigoureuse, aux pendants vigoureux

Ζεύς, Δίος, (Δ : Ζηνί ) : Zeus

βροντή, ῆς (ἡ) : le tonnerre

δίδωμι : donner (ἔδοσαν : ils ont donné, ils donnèrent)

τεύχω : fabriquer

κεραυνός,οῦ (ὁ) : la foudre (arme de Zeus)

τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste

ἄλλος,η,ον : autre

ἐναλίγκιος,ος,ον : semblable à + datif

μόνος,η,ον = μοῦνος,η,ον : seul, un seul, unique

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil

μέσ(σ)ος,η,ον : qui est au milieu; au milieu de

ἔγ-κειμαι : être dans ou sur

μέτωπον,ου (τό) : le visage

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ἐπώνυμος,ος,ον : éponyme, attribué comme dénomination

οὕνεκα : parce que, pour cette raison que

ἄρα : donc

σφεῖς , σφέων, σφισί : eux, d'eux, pour eux

145 κυκλοτερής, ής, ές : tout rond, en cercle, cycloïde

εἵς = ἕεις : un seul

ἰσχύς ,ύος (ἡ) : la force

βίη, ης (ἡ) : force, violence

μηχανή,ῆς (ἡ) : artifice, machine

ἐπί+Δ : pour, en vue de ; sur

ἔργον,ου (τό) : le travail, l'œuvre

τρεῖς : trois

μεγάλοι : grands (NP)

ὄβριμος,η,ον : vigoureux

οὐκ : ne … pas

ὀνομαστός,ή,όν : nommable

Κόττος (ὁ) : Cottos

Βριάρεως, εω (ὁ) : Briarée

Γύγης (ὁ) : Gigès

ὑπερ-ήφανος,ος,ον : très arrogants, d'une extrême arrogance

τέκνον,ου (τό) : l'enfant

150 ἑκατόν : cent

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

ἀπό + Γ : à partir de, depuis

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule

ἀΐσσω : je m'élance, je bondis

ἄ-πλαστος,ος,ον : informe

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

πεντήκοντα : cinquante

ἐπι-φύω : se dresser, pousser sur

στιβαρός,ά,όν : solide

μέλος,ους (τό) : le membre

ἄ-πλητος,ος,ον : invulnérable

κρατερός,ά,όν : fort, puissant

εἴδος,ους (τό) : forme, taille


Vocabulaire par ordre alphabétique :

ἀγκυλο-μήτης,ης,ες : aux pensées courbes, fourbe

ἀθανάτος,ος,ον : immortel

Αἰθήρ, έρος (ὁ,ἡ) : Ether

ἀΐσσω : je m'élance, je bondis

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste)

ἀνά : en remontant, en montant; prép + A : en haut de

ἄ-πλαστος,ος,ον : informe

ἄ-πλητος,ος,ον : invulnérable

ἄρα : donc

Ἄργη,ης : Argé ou Argès (Foudre)

ἀστερόεις,εισα,εν : étoilé

ἄτερ : + génitif : sans

ἀ-τρύγετος,ος,ον : sans fruit, stérile

αὐτάρ : d'autre part, ensuite; mais, néanmoins

αὖτε : de nouveau; encore; au contraire; ensuite

βαθυ-δίνης,ου : adj : aux profonds tourbillon

βησσήεις, εσσα,εν : aux vallons encaissés

βίη, ης (ἡ) : force, violence

Βριάρεως, εω (ὁ) : Briarée

Βρόντη, ης : Bronté (Tonnant) ou Brontès

βροντή, ῆς (ἡ) : le tonnerre

Γαῖα(η), Γαίης (ἡ) : Gaia (Terre)

γείνομαι : engendrer

Γύγης (ὁ) : Gigès

δάμνημι = δαμάζω (δάμναμαι : ) : dompter, mettre sous le joug

δίδωμι : donner

ἔγ-κειμαι : être dans ou sur

ἕδος ,ους (τό) : le siège, le séjour

εἴδος,ους (τό) : forme, taille

εἰμί : je suis

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

ἑκατόν : cent

ἐκ-γίγνομαι +Γ : naître de ou à la suite de

ἐν + Δ : dans, chez

ἐναλίγκιος,ος,ον : semblable à + datif

ἔναυλος,ου (ὁ) : lit d'un torrent, vallon, grotte

ἔπειτα : ensuite, puis

ἐπί-φρων,ων,ον : sage

ἐπι-φύω : se dresser, pousser sur

ἐπώνυμος,ος,ον : éponyme, attribué comme dénomination

ἐρατεινός,ή,όν : qui inspire la passion

Ἔρεβος, ους (τό) : Erèbe

Ἔρος,ου = Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

εὐνάω,ῶ (εὐνηθεῖσα part aor M de forme passive) : Μ dormir avec

εὐρυ-οδείη, ης : adj. aux larges routes

εὐρύ-στερνος,ος,ον : à la large poiritne, au large sein, aux larges flancs

ἐφ-ιμέρος,ος,ον : émue de désir, tendue vers le désir

ἐχθαίρω (aor : ἤχθηρα) : prendre en haine

ἔχω : tenir, posséder; occuper, séjourner sur

ἑωυτῇ = ἑαυτῇ (pronom réfléchi)

Ζεύς, Δίος, (Δ : Ζηνί ) : Zeus

ἠδέ : et

ἠερόεις, εντος : adj. brumeux

Ἡμέρη,ης : Jour

ἤτοι : oui, assurément

ἦτορ (τό) : le cœur

θαλερός,ά,όν : fleurissant, fécond

Θεία,ας (ἡ) : Théia (la Divine)

Θέμις (ἡ) : Thémis (Justice Originelle)

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

θυίω : se ruer, s'élancer

Ἰαπετός,οῦ (ὁ) : Japet

ἶσος,η,ον : égal à, semblable à

ἰσχύς ,ύος (ἡ) : la force

κάλλιστος,η,ον : très beau, le plus beau

κάρη (τό) = κάρα : la tête (indéclinable)

κεραυνός,οῦ (ὁ) : la foudre (arme de Zeus)

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

Κοῖος,ου (ὁ) : Coïos

Κόττος (ὁ) : Cottos

κρατερός,ά,όν : fort, puissant

Κρεῖος,ου (ὁ) : Crios

Κρόνος ,ου (ὁ) : Cronos

κυκλοτερής, ής, ές : tout rond, en cercle, cycloïde

Κύκλωψ, οπος (ὁ) : le Cyclope

κύω (ἔκυσα) : Μ être grosse de, être enceinte, porter dans son sein

λυσι-μελής,ηής,ές : briseur de membres

μακάρ, μάκαιρα,μάκαρ : bienheureux

μακρός,ά,όν : grand

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

μέλος,ους (τό) : le membre

μέσ(σ)ος,η,ον : qui est au milieu; au milieu de

μέτωπον,ου (τό) : le visage

μηχανή,ῆς (ἡ) : artifice, machine

μίγνυμαι (aor 2 passif ἐμίγην) +Δ : s'unir avec qqn, faire l'amour à qqn

μιν = αὐτήν (pronom de rappel)

Μνημοσύνη,ης (ἡ) : Mnémosyne (Mémoire)

μοῦνος,η,ον : seul, un seul

μυχός,οῦ (ὁ) : le fond, le bas, l'endroit reculé

ναίω : habiter

νιφόεις,εσσα,εν : neigeux, couvert de neige

Νυμφή,ῆς (ἡ) : la Nymphe

Νὺξ, Νυκτὸς (ἡ) : Nuit

ὀβριμό-θυμος,ος,ον : à la passion vigoureuse, aux pendants vigoureux

ὄβριμος,η,ον : vigoureux

οἴδμα, ατος (τό) : le gonflement

Ὄλυμπος,ου (ὁ) : l'Olympe

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὀνομαστός,ή,όν : nommable

ὁπλότατος,η,ον : tout armé, tout armé de jeunesse (?)

οὐκ : ne pas

οὕνεκα : parce que, pour cette raison que

Οὐρανός,οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

οὔρος,ους (τό) : la montagne

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil

ὄφρα : afin que

πέλαγος,ου (ὁ) : la mer, la haute mer

πεντήκοντα : cinquante

περι-καλύπτω : voiler entièrement, cacher de partout

Πόντος,ου (ὁ) : Pontos, la mer, le flot

πρώτιστα : en tout premier, tout d'abord

πρῶτον μέν : d'abord

Ῥεία,ας (ἡ) : Rhéia

Στερόπη,ης : Stéropé ou Stéropès (Eclair)

στήθος, ους (τό) : la poitrine

στιβαρός,ά,όν : solide

σφεῖς , σφέων, σφισί : eux, d'eux, pour eux

Τάρταρα (τά) = Τάρταρος,ου (ὁ) : le Tartare

τεύχω : fabriquer

Τηθύς,ύος (ἡ) : Téthys

τίκτω (aor 2 ἔτεκον) : engendrer, enfanter

τοι : oui, assurément

τοκεύς,έως (ὁ) : (τοκῆα : Α) le géniteur, père, parent

τρεῖς : trois

ὑπέρ-βιος,ος,ον : très violent

ὑπερ-ήφανος,ος,ον : très arrogants, d'une extrême arrogance

῾Υπερίων, ονος (ὁ) : Hypérion

φιλότης, φιλότητος (ἡ) : la tendresse ( datif quasiment adverbial, ici)

Φοίβη, ης (ἡ) : Phoibé (la Lumineuse)

Χάος, Χάεος (Χαοῦς) (τό) : Chaos (Béance)

χαρίεις,εσσα,εν : cher à, charmant pour

χθών, χθονός (ἡ) : : la terre

χρυσο-στέφανος,ος,ον : à la couronne d'or

Ὠκεανός,οῦ (ὁ) : Océan

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀεί : toujours

ἄλλος,η,ον : autre (τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste)

ἄνθρωπος,ου (ὁ) :l'homme, l'être humain

ἀπό + Γ : à partir de, depuis

ἄρα : donc

ἀσφαλής,ής,ές : non-glissant

αὖ : encore, de nouveau

βουλή, ῆς (ἡ) : la volonté, le projet

δεινός,ή,όν : terrible

δίδωμι : donner

εἰμί : je suis

εἵς : adj : un seul

ἐκ +Γ ( = ἐξ + Γ) : hors de, à partir de

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

ἐν + Δ : dans, chez

ἔπειτα : ensuite, puis

ἐπί+Δ : pour, en vue de ; sur

ἔργον,ου (τό) : le travail, l'œuvre

ἔχω : tenir, posséder; occuper, séjourner sur

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

ἵνα : afin que

ἶσος,η,ον : égal à, semblable à

κάλλιστος,η,ον : très beau, le plus beau

μεγάλοι : grands(masc NP)

μέν...δέ...: d'une part… d'autre part (et)

μετά+Γ : après (ici post-posé, cf l'accent)

μόνος,η,ον ( = μοῦνος) : unique seul, un seul

νόος (ὁ) : l'esprit

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅς, οἵ, αἵ, οὕς : qui (MS), qui(MP), qui(FS), que (MP accusatif)

οὐκ : ne pas

παῖς, παιδός (ὁ) : l'enfant

πρώτιστα : en tout premier, tout d'abord

πρῶτον μέν : d'abord

σφεῖς , σφέων, σφισί : eux, d'eux, pour eux

... τε (θ΄ ): et (se place après le mot introduit)

τέκνον,ου (τό) : l'enfant

τίκτω (ἔτεκον) : engendrer, enfanter

τοι : oui, assurément

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

χθών, χθονός (ἡ) : : la terreFréquence 2 :

βίη, ης (ἡ) : force, violence

Γαῖα(η), Γαίης (ἡ) : Gaia (Terre)

κάρη (τό) = κάρα : la tête (indéclinable)

μακρός,ά,όν : grand

μέσος,η,ον : qui est au milieu; au milieu de

τρεῖς : troisFréquence 3 :

ἀθανάτος,ος,ον : immortel

ἀνά : en remontant, en montant; prép + A : en haut de

μέλος,ους (τό) : le membre

ναίω : habiter


Fréquence 4 :

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir

μηχανή,ῆς (ἡ) : artifice, machine

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil


Ne pas apprendre :

ἀγκυλο-μήτης,ης,ες : aux pensées courbes, fourbe

Αἰθήρ, έρος (ὁ,ἡ) : Ether

ἀΐσσω : je m'élance, je bondis

ἄ-πλαστος,ος,ον : informe

ἄ-πλητος,ος,ον : invulnérable

Ἄργη,ης : Argé ou Argès (Foudre)

ἀστερόεις,εισα,εν : étoilé

ἄτερ : + génitif : sans

ἀ-τρύγετος,ος,ον : sans fruit, stérile

αὐτάρ : d'autre part, ensuite; mais, néanmoins

αὖτε : de nouveau; encore; au contraire; ensuite

βαθυ-δίνης,ου : adj : aux profonds tourbillon

βησσήεις, εσσα,εν : aux vallons encaissés

Βριάρεως, εω (ὁ) : Briarée

Βρόντη, ης : Bronté (Tonnant) ou Brontès

βροντή, ῆς (ἡ) : le tonnerre

γείνομαι : engendrer

Γύγης (ὁ) : Gigès

δάμνημι = δαμάζω (δάμναμαι : ) : dompter, mettre sous le joug

ἔγ-κειμαι : être dans ou sur

ἕδος ,ους (τό) : le siège, le séjour

εἴδος,ους (τό) : forme, taille

ἑκατόν : cent

ἐκ-γίγνομαι +Γ : naître de ou à la suite de

ἐναλίγκιος,ος,ον : semblable à + datif

ἔναυλος,ου (ὁ) : lit d'un torrent, vallon, grotte

ἐπί-φρων,ων,ον : sage

ἐπι-φύω : se dresser, pousser sur

ἐπώνυμος,ος,ον : éponyme, attribué comme dénomination

ἐρατεινός,ή,όν : qui inspire la passion

Ἔρεβος, ους (τό) : Erèbe

Ἔρος,ου = Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

εὐνάω,ῶ (εὐνηθεῖσα part aor M de forme passive) : Μ dormir avec

εὐρυ-οδείη, ης : adj. aux larges routes

εὐρύ-στερνος,ος,ον : à la large poiritne, au large sein, aux larges flancs

ἐφ-ιμέρος,ος,ον : émue de désir, tendue vers le désir

ἐχθαίρω (aor : ἤχθηρα) : prendre en haine

ἑωυτῇ = ἑαυτῇ (pronom réfléchi)

Ζεύς, Δίος, (Δ : Ζηνί ) : Zeus

ἠδέ : et

ἠερόεις, εντος : adj. brumeux

Ἡμέρη,ης : Jour

ἤτοι : oui, assurément

ἦτορ (τό) : le cœur

θαλερός,ά,όν : fleurissant, fécond

Θεία,ας (ἡ) : Théia (la Divine)

Θέμις (ἡ) : Thémis (Justice Originelle)

θυίω : se ruer, s'élancer

Ἰαπετός,οῦ (ὁ) : Japet

ἰσχύς ,ύος (ἡ) : la force

κεραυνός,οῦ (ὁ) : la foudre (arme de Zeus)

Κοῖος,ου (ὁ) : Coïos

Κόττος (ὁ) : Cottos

κρατερός,ά,όν : fort, puissant

Κρεῖος,ου (ὁ) : Crios

Κρόνος ,ου (ὁ) : Cronos

κυκλοτερής, ής, ές : tout rond, en cercle, cycloïde

Κύκλωψ, οπος (ὁ) : le Cyclope

κύω (ἔκυσα) : Μ être grosse de, être enceinte, porter dans son sein

λυσι-μελής,ηής,ές : briseur de membres

μακάρ, μάκαιρα,μάκαρ : bienheureux

μέτωπον,ου (τό) : le visage

μίγνυμαι (aor 2 passif ἐμίγην) +Δ : s'unir avec qqn, faire l'amour à qqn

μιν = αὐτήν (pronom de rappel)

Μνημοσύνη,ης (ἡ) : Mnémosyne (Mémoire)

μυχός,οῦ (ὁ) : le fond, le bas, l'endroit reculé

νιφόεις,εσσα,εν : neigeux, couvert de neige

Νυμφή,ῆς (ἡ) : la Nymphe

Νὺξ, Νυκτὸς (ἡ) : Nuit

ὀβριμό-θυμος,ος,ον : à la passion vigoureuse, aux pendants vigoureux

ὄβριμος,η,ον : vigoureux

οἴδμα, ατος (τό) : le gonflement

Ὄλυμπος,ου (ὁ) : l'Olympe

ὀνομαστός,ή,όν : nommable

ὁπλότατος,η,ον : tout armé, tout armé de jeunesse (?)

οὕνεκα : parce que, pour cette raison que

Οὐρανός,οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

οὔρος,ους (τό) : la montagne

ὄφρα : afin que

πέλαγος,ου (ὁ) : la mer, la haute mer

πεντήκοντα : cinquante

περι-καλύπτω : voiler entièrement, cacher de partout

Πόντος,ου (ὁ) : Pontos, la mer, le flot

Ῥεία,ας (ἡ) : Rhéia

Στερόπη,ης : Stéropé ou Stéropès (Eclair)

στήθος, ους (τό) : la poitrine

στιβαρός,ά,όν : solide

Τάρταρα (τά) = Τάρταρος,ου (ὁ) : le Tartare

τεύχω : fabriquer

Τηθύς,ύος (ἡ) : Téthys

τοκεύς,έως (ὁ) : (τοκῆα : Α) le géniteur, père, parent

ὑπέρ-βιος,ος,ον : très violent

ὑπερ-ήφανος,ος,ον : très arrogants, d'une extrême arrogance

῾Υπερίων, ονος (ὁ) : Hypérion

φιλότης, φιλότητος (ἡ) : la tendresse ( datif quasiment adverbial, ici)

Φοίβη, ης (ἡ) : Phoibé (la Lumineuse)

Χάος, Χάεος (Χαοῦς) (τό) : Chaos (Béance)

χαρίεις,εσσα,εν : cher à, charmant pour

χρυσο-στέφανος,ος,ον : à la couronne d'or

Ὠκεανός,οῦ (ὁ) : Océan

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule


Traduction au plus près du texte : Théogonie 116-153 (Hésiode; VIIIème siècle)

La création du monde


Oui, aux tout premiers temps, naquit Chaos (Béance); et ensuite 116

Gaia aux larges flancs, non-glissant séjour pour toujours de tous

les immortels qui occupent la cîme de l'Olympe neigeux

et le Tartare brumeux dans le plus profond de la terre aux larges routes,

et Eros, qui ,lui, le plus beau dans les dieux immortels , 120

briseur des membres, de tous les dieux et de tous les humains

dompte dans les poitrines l'esprit sensible et la sage décision.

De Chaos (Béance) naquirent Erèbe (Ténébreux) et la noire Nuit ;

et à la suite de Nuit, à leur tour, Ether (Splendeur) et Jour naquirent

qu'elle enfanta, ayant fait tendrement l'amour à Erèbe, et les avoir portés dans son sein .

Et Gaia, oui, d'abord, engendra, égal à elle-même

Ouranos l'étoilé, afin qu'il pût la cacher pour tout,

et pour qu'il fût pour les dieux bienheureux un séjour non-glissant, pour toujours,

et elle engendra les hautes montagnes, vallons charmants des divines

nymphes qui habitent en haut des montagnes aux vallons encaissés ; 130

et elle enfanta aussi la haute mer stérile qui, avec un gonflement, se rue ,

Flot, sans la tendresse émue de désir; mais ensuite

après avoir dormi avec Ouranos, elle enfanta Océan aux profonds tourbillons,

Coïos, Crion, Hypérion et Japet

Théia (la Divine), Rhéia, Thémis (Justice Originelle) et Mnémosyne (Mémoire) 135

et Phoibè (Lumineuse) à la couronne d'or, et Téthys qui inspire la passion.

Et après eux naquit, tout armé de jeunesse, Cronos aux pensées courbes,

le plus terrible des enfants, et il prit en haine son géniteur fécond.

Elle engendra encore les Cyclopes qui ont un cœur d'une extrême violence,

Brontès (Tonnant), Stéropès (Eclair) et Argès (Foudre) aux penchants vigoureux,140

qui donnèrent à Zeus le tonnerre et fabriquèrent la foudre;

et eux, oui, pour le reste, étaient semblables à des dieux,

mais un œil unique existait au milieu de leur front .

Ils étaient les Cyclopes, nom attribué pour cette raison

qu'un œil tout rond (cycloïde) existait sur leur front; 145

et vigueur, force et artifices étaient là pour leurs ouvrages.

D'autres encore naquirent de Gaia et d'Ouranos,

trois enfants, grands et vigoureux, innommables,

Cottos, Briarée et Gygès, rejetons d'une extrême arrogance;

Cent bras, de leurs épaules, s'élançaient, 150

informes, et cinquante têtes pour chacun,

à partir de leurs épaules, se dressaient sur leurs membres solides;

une puissante vigueur, invulnérable, en plus de leur forme immense.

Retour en haut du texte