Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

507 534 sort cruel des fils de Japet

Atlas, Ménoitios, Prométhée, EpiméthéeHésiode, Théogonie, v.507-534

Les fils de Japet : Ménoitios, Atlas, Epiméthée, Prométhée


Κούρην δ΄ Ἰαπετὸς καλλίσφυρον Ὠκεανίνην 507

ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχος εἰσανέβαινεν·

ἣ δέ οἱ Ἄτλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·

τίκτε δ ΄ ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προμηθέα 510

ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοον τ΄ Ἀπιμηθέα,

ὃς κακὸν ἐξ ἀρχῆς γένετ΄ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν·

πρῶτος γάρ ῥα Διὸς πλαστὴν ὑπέδεκτο γυναῖκα

παρθένον. Ὑβριστὴν δὲ Μενοίτιον εὐρύοπα Ζεὺς

εἰς Ἔρεβος κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ 515

εἵνεκ΄ ἀτασθαλίης τε καὶ ἠνορέης ὑπερόπλου.

Ἄτλας δ΄ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ΄ ἀνάγκης

πείρασιν ἐν γαίης, πρόπαρ Ἑσπερίδων λιγυφώνων,

ἑστηὼς κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν·

ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύς. 520

Δῆσε δ΄ ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα ποικιλόβουλον,

δεσμοῖς ἀργαλέοισι, μέσον διὰ κίον΄ ἐλάσσας·

καὶ οἱ ἐπ΄ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον· αὐτὰρ ὅ γ΄ ἧπαρ

ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ΄ ἀέξετο ἶσον ἁπάντῃ

νυκτός, ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις. 525

Τὸν μὲν ἄρ΄ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱὸς

Ἡρακλέης ἔκτεινε, κακὴν δ΄ ἀπὸ νοῦσον ἄλαλκεν

Ἰαπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων

οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμπίου ὑψιμέδοντος,

ὄφρ΄ Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη 530

πλεῖον ἔτ΄ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν·

ταῦτ΄ ἄρα ἁζόμενος τίμα ἀριδείκετον υἱόν·

καίπερ χωόμενος παύθη χόλου ὃν πρὶν ἔχεσκεν

οὕνεκ΄ ἐρίζετο βουλὰς ὑπερμενέι Κρονίωνι.


Hésiode, Théogonie, v.507-534

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

κούρη,ης (ἡ) (κόρη) : jeune fille

καλλί-σφυρος,ος,ον : aux belles chevilles

ἄγομαι : épouser

ὅμοιος,α,ον (= ὁμός,η,ον) : semblable

λέχος,ους (τό) : le lit, la couche

κρατερό-φρων,ων,ον : au cœur fort

γείνομαι (aor 2 ἐγεινάμην) : engendrer

510

τίκτω (aor 2 ἔτεκον) : engendrer

ὑπερ-κύδας,αντος : glorieux entre tous

ἠδέ : et

ποικίλος,η,ον : varié, artificιeux, équivoque

αἰολο-μητις, ιος : aux ruses variées, agiles

ἁμαρτι-νοος,ος,ον : à l'esprit égaré

πλαστός,ή,όν : modelé, mensonger

ὑπο-δέχομαι (ὑπέδεκτο) : recevoir sous son toit, accueillir

ὑβριστής, οῦ : orgueilleux, arrogant

εὐρύ-οπα : qui voit au loin (inv.)

515

κεραυνός,οῦ (ὁ) : la foudre

ψολόεις,όεσσα,όεν : fumant

ἀτασθαλία,ας (ἡ) : l'orgueil insensé

ἠνορέη,ης (ἡ) : force+beauté

ὑπερ-οπλος, ος,ον : arrogant, très armé

κρατ-ερός,ά,όν : fort

πεῖραρ,ατος (τό) : l'extrémité

πρόπαρ (+G): devant

λιγύ-φωνος,ος,ον : à la voix harmonieuse

ἀ-κάματος,ος,ον : in-fatigable

ἵστημι (part pft : ἑστηώς,ἑστώς) : placer debout, installer

520

μοῖρα,ας (ἡ) : part, destinée, destin

δαίομαι (ἐδάσσατο) : distribuer

μητίετα (inv.): prudent, sage

δέω (aor 3ème pers δῆσε) : lier

ἀ-λυκτο-πέδη,ης (ἡ) : entrave dont on ne peut se dégager

ποικιλό-βουλος,ος,ον : aux expédients variés

δεσμός, οῦ (ὁ) : le lien, le fer

ἀργαλέος,α,ον : terrible

ἐλαύνω (aor ἔλασα) : pousser devant soi, faire avancer, chasser

κίων,ονος (ὁ) : la colonne

τανυ : idée de longueur, de déploiement

ἐπ-όρνυμι (futur -όρσω) : envoyer vers (+D)

αὐτάρ : ensuite

ἐσθίω (aor 2 ἔφαγον) : manger, dévorer

ἀέξω : grandir

ἀπάντῃ : en tout point

525

προπάς,πᾶσα, πάν : entier

ἄλκιμος,ος,ον : vaillant

κτείνω (aor 2 ἔκτανον) : tuer

ἀπαλαλκεῖν (ἀπαλλάσσειν) : écarter

δυσ-φροσύνη, ης (ἡ) : chagrin, inquiétude

ἀέκητι : malgré (+g)

ὑψι-μέδων,ων,ον : qui domine dans le ciel

530

ὄφρα : afin que

πάροιθε : avant

πολυ-βότειρα,ας : qui nourrit beaucoup, féconde

ἅζομαι : vénérer

ἀρι-δείκετος,ος,ον : remarquable

χώομαι : être irrité

οὕνεκα : parce que

ὑπερ-μενής,ής,ές : très puissant

Théogonie : vers 507-534

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄγομαι : épouser

γείνομαι (aor 2 ἐγεινάμην) : engendrer

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper complètement

ἐσθίω (aor 2 ἔφαγον) : manger, dévorer

ἵστημι (ἑστηώς,ἑστώς) : placer debout, installer

κούρη,ης (ἡ) (κόρη) : jeune fille

κτείνω (aor 2 ἔκτανον) : tuer

τίκτω (aor 2 ἔτεκον) : engendrer


fréquence 2 :

λέχος,ους (τό) : le lit, la couche

ὅμοιος,α,ον (= ὁμός,η,ον) : semblable

ὕβρις,εως (ἡ) : l'orgueil, l'arrogance

ὑβριστής, οῦ : orgueilleux, arrogant


fréquence 3 :

δεσμός, οῦ (ὁ) : le lien, le fer

ἐλαύνω (ἔλασα) : pousser devant soi, faire avancer, chasser

κοῖλος,η,ον : creux

μοῖρα,ας (ἡ) : part, destinée, destin


fréquence 4 :

ὑπο-δέχομαι (ὑπέδεκτο) : recevoir sous son toit, accueillir


Ne pas apprendre :

ἀέκητι : malgré (+g)

ἀέξω : grandir

ἅζομαι : vénérer

αἰολο-μητις, ιος : aux ruses variées, agiles

ἀ-κάματος,ος,ον : in-fatigable

ἄλκιμος,ος,ον : vaillant

ἀ-λυκτο-πέδη,ης (ἡ) : entrave dont on ne peut se dégager

ἁμαρτι-νοος,ος,ον : à l'esprit égaré

ἀπαλαλκεῖν (ἀπαλλάσσειν) : écarter

ἀπάντῃ : en tout point

ἀργαλέος,α,ον : terrible

ἀρι-δείκετος,ος,ον : remarquable

ἀτασθαλία,ας (ἡ) : l'orgueil insensé

αὐγή, ῆς (ἡ) : rayon , lueur

αὐτάρ : ensuite

δαίομαι (ἐδάσσατο) : distribuer

δάκνω (ἔδακον) : mordre

δέω (δῆσε) : lier

δυσ-φροσύνη, ης (ἡ) : chagrin, inquiétude

ἐπ-όρνυμι (όρσω) : envoyer vers (+D)

εὐρύ-οπα : qui voit au loin (inv.)

ἐύς : bon, brave

ἠδέ : et

ἠνορέη,ης (ἡ) : force+beauté

ἦτορ (τό) : le cœur

καλλί-σφυρος,ος,ον : aux belles chevilles

κεραυνός,οῦ (ὁ) : la foudre

κίων,ονος (ὁ) : la colonne

κρατ-ερός,ά,όν : fort

κρατερό-φρων,ων,ον : au cœur fort

λιγύ-φωνος,ος,ον : à la voix harmonieuse

μητίετα (inv.): prudent, sage

νειόθι (+G): au fond de

οὕνεκα : parce que

ὄφρα : afin que

πάροιθε : avant

πεῖραρ,ατος (τό) : l'extrémité

πλαστός,ή,όν : modelé, mensonger

ποικιλό-βουλος,ος,ον : aux expédients variés

ποικίλος,η,ον : varié, artificιeux, équivoque

πολυ-βότειρα,ας : qui nourrit beaucoup, féconde

πρόπαρ (+G): devant

προπάς,πᾶσα, πάν : entier

ῥα : donc, certes

τανυ : idée de longueur, de déploiement

τηλέ-σκοπος,ος,ον : qu'on peut voir de loin

ὑπερ-κύδας,αντος : glorieux entre tous

ὑπερ-μενής,ής,ές : très puissant

ὑπερ-οπλος, ος,ον : arrogant, très armé

ὑψι-βρεμέτης,ου : qui gronde dans le ciel

ὑψι-μέδων,ων,ον : qui domine dans le ciel

χολόω,ῶ : mettre en colère

χώομαι : être irrité

ψολόεις,όεσσα,όεν : fumant


Pistes de commentaire : Théogonie . Le jugement du narrateur. Caractérisation des divers personnages, grâce aux adjectifs, et aux verbes d'action. L'opposition Zeus / les Titanides (dont Prométhée). Ambiguïtés des caractérisations des Titanides; Zeus vengeur.


Question ( Premières : octobre 1999 ) :

A l'aide de l'ensemble du texte, situez les "personnages" dont il est question les uns par rapport aux autres, et caractérisez chacun d'eux en vous fondant sur le texte grec (verbes, adjectifs)


Retour en haut du texte