Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

034 052 La peste d'Apollon

Apollon venge ChrysèsIliade I 34-52


βῆ δ ΄ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 34

πολλὰ δ ΄ ἔπειτ ΄ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ ΄ ὁ γεραιὸς 35

Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠΰκομος τέκε Λητώ·

- Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας,

Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,

Σμινθεῦ· εἴ ποτέ τοι χαρίεντ ΄ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ᾿ ἔκῃα 40

ταύρων ἠδ ΄ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.

Ὣς ἔφατ ΄ εὐχόμενος· τοῦ δ ΄ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων·

βῆ δὲ κατ ΄ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,

τόξ ΄ ὤμοισιν ἔχων, ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην· 45

ἔκλαγξαν δ ΄ ἄρ ΄ ὀϊστοὶ ἐπ ΄ ὤμων χωομένοιο,

αὐτοῦ κινηθέντος · ὁ δ ΄ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς·

Ἕζετ ΄ ἔπειτ ΄ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ ΄ ἰὸν ἕηκεν·

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ ΄ ἀργυρέοιο βιοῖο.

Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο, καὶ κύνας ἀργούς· 50

αὺτὰρ ἐπειτ ΄ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς

βάλλ ΄ · αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.

Vocabulaire, dans l'ordre du texte grec :

βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : marcher, aller

ἀκέων,ουσα : silencieux

θίς,θινός (ἡ) : la grève, le sable, la plage

πολύφλοισβος,ος,ον : qui fait beaucoup de bruit, bruissant, grondant

ἀπάνευθε(ν) : à l'écart (+G de)

κίω : aller

ἀράομαι,ῶμαι : faire des vœux ou des imprécations

γεραιός,ά,όν : vieux

τίκτω ( τέξομαι, ἔτεκον,τέτοκα) : engendrer

ἠΰκομος = εὔκομος,ος,ον : aux beaux cheveux

κλύω : entendre, exaucer

ἀργυρό-τοξος,ου : à l'arc d'argent

ἀμφι-βαίνω : marcher autour; protéger

ζαθέος,α,ον : divin, cher aux dieux

ἶφι : avec force

ἀνάσσω : diriger, gouverner

Σμινθεύς,έως : Destructeur de rats, Sminthien

χαρίεις,ίεσσα,ίεν : agréable

ἐρέφω : couvrir d'un toit, couronner de guirlandes

ναός,οῦ (ὁ) : le temple

πίων,ονος : gras

μηρ(ί)α,ων (τά) : les cuisses, les cuissots

καίω ( καύσω, ἔκηα) : brûler

ταύρος,ου (ὁ) : le taureau

αἴξ,αἰγός (ἡ) : la chèvre

κραιαίνω (impér aor κρήηνον) : achever, accomplir, exaucer

ἐέλδωρ,ορος (τό) : le souhait, le vœu

τίω : évaluer, estimer qqch à l'aune de (+datif)

δάκρυα,ων (τά) : les larmes

σός,σή, σόν : ton,ta

βέλος,ους (τό) : le trait

εὔχομαι : prier

κάρηνον,ου (τό) : la cîme

χώομαι : être irrité

κῆρ, κῆρος (τό) : le cœur (acc de rel ici)

τόξον,ου (τό) : l'arc, les flèches

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule

φαρέτρη,ης (ἡ) : le carquois

ἀμφ-ηρεφής,ής,ές : fermé de partout, bien clos

κλάζω (κλάγξω, ἔκλαξα, κέκλαγγα) : retentir, faire entendre un son clair

ὀϊστός,ου (ὁ) : la flèche

κινέω : déplacer, mouvoir

εἶμι (imparfait : ἤιον) : aller

ἐοικώς,οτος +Δ : semblable à

ἕζομαι : s'asseoir

ναῦς (ναῦ, τὴν ναῦν, τῆς νεώς, τῇ νηί; αἱ νῆες, νῆες, τὰς ναῦς, τῶν νεῶν, ταῖς ναυσί) (ἡ) !!! le navire

ἰός, ἰοῦ (ὁ) : le trait

μεθ-ίημι : envoyer, lancer

κλαγγή,ῆς(ἡ) : lebruit retentissant, le fracas

βιός,οῦ (ὁ) : l'arc (attention à l'accent!)

ὀυρεύς,έως (ὁ) : le mulet

ἐπ-οίχομαι : attaquer

ἀργός,ή,όν : agile

ἐφ-ίημι : envoyer sur

ἐχεπευκής,ής,ές : pointu

πυρά, ᾶς (ἡ) : le bûche

νέκυς,υος : le mort

θαμειός,ά,όν : nombreux

Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1

βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : marcher, aller

εἶμι (imparfait : ἤιον) : aller

ναῦς (ναῦ, τὴν ναῦν, τῆς νεώς, τῇ νηί; αἱ νῆες, νῆες, τὰς ναῦς, τῶν νεῶν, ταῖς ναυσί) (ἡ) !!! le navire

σός,σή, σόν : ton,ta

τίκτω ( τέξομαι, ἔτεκον,τέτοκα) : engendrer


Fréquence 2

κλύω : entendre, exaucer

δάκρυα,ων (τά) : les larmes

εὔχομαι : prier

Fréquence 3

γεραιός,ά,όν : vieux

ἐφ-ίημι : envoyer sur

κινέω : déplacer, mouvoir

ναός,οῦ (ὁ) : le temple

Fréquence 4

κραιαίνω (impér aor κρήηνον) : achever, accomplir, exaucer

μεθ-ίημι : envoyer, lancer, lâcher

νέκυς,υος : le mort

τόξον,ου (τό) : l'arc, les flèches

Ne pas apprendre

αἴξ,αἰγός (ἡ) : la chèvre

ἀκέων,ουσα : silencieux

ἀμφ-ηρεφής,ής,ές : fermé de partout, bien clos

ἀμφι-βαίνω : marcher autour; protéger

ἀνάσσω : diriger, gouverner

ἀπάνευθε(ν) : à l'écart (+G de)

ἀράομαι,ῶμαι : faire des vœux ou des imprécations

ἀργυρό-τοξος,ου : à l'arc d'argent

βέλος,ους (τό) : le trait

βιός,οῦ (ὁ) : l'arc (attention à l'accent!)

ἐέλδωρ,ορος (τό) : le souhait, le vœu

ἕζομαι : s'asseoir

ἐοικώς,οτος +Δ : semblable à

ἐπ-οίχομαι : attaquer

ἐρέφω : couvrir d'un toit, couronner de guirlandes

ἐχεπευκής,ής,ές : pointu

ζαθέος,α,ον : divin, cher aux dieux

ἠΰκομος = εὔκομος,ος,ον : aux beaux cheveux

θαμειός,ά,όν : nombreux

θίς,θινός (ἡ) : la grève, le sable, la plage

ἰός, ἰοῦ (ὁ) : le trait

ἶφι : avec force

καίω ( καύσω, ἔκηα) : brûler

κάρηνον,ου (τό) : la cîme

κῆρ, κῆρος (τό) : le cœur (acc de rel ici)

κίω : aller

κλαγγή,ῆς(ἡ) : lebruit retentissant, le fracas

κλάζω (κλάγξω, ἔκλαξα, κέκλαγγα) : retentir, faire entendre un son clair

μηρ(ί)α,ων (τά) : les cuisses, les cuissots

ὀϊστός,ου (ὁ) : la flèche

ὀυρεύς,έως (ὁ) : le mulet

πίων,ονος : gras

πολύφλοισβος,ος,ον : qui fait beaucoup de bruit, bruissant, grondant

πυρά, ᾶς (ἡ) : le bûche

Σμινθεύς,έως : Destructeur de rats, Sminthien

ταύρος,ου (ὁ) : le taureau

τίω : évaluer, estimer qqch à l'aune de (+datif)

φαρέτρη,ης (ἡ) : le carquois

χαρίεις,ίεσσα,ίεν : agréable

χώομαι : être irrité

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule

TRADUCTION de AD et P Waltz, Armand Colin, 1934


Il (le vieillard) suivit en silence le rivage de la mer aux flots retentissants ; et quand il fut assez loin, il invoqua le puissant Apollon, fils de Lêto à la belle chevelure : «Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent, Dieu de Sminthe, toi qui protèges Chrysé et Cilla, la ville sainte, toi qui règnes sur Ténédos. S'il est vrai que je t'ai bâti un temple qui t'est cher, que j'ai brûlé sur tes autels les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce le vœu que je t'adresse : que tes coups fassent payer aux Grecs les larmes qu'ils m'ont fait verser ! »

Telle fut sa prière. Phébus Apollon l'entendit, et descen­dit, tout courroucé, des hauteurs de l'Olympe; il portait à l'épaule son arc et son carquois bien fermé, et à chacun de ses pas les flèches résonnaient sur le dos du dieu irrité. Il s'avançait, sombre comme la Nuit. Il s'arrêta enfin à quelque distance des vaisseaux, et lança une flèche; son arc d'argent fit entendre un bruit terrible. Il frappa d'abord les mulets et les chiens agiles; ensuite il dirigea ses traits acérés sur les hommes eux-mêmes; et les bûchers funé­raires brûlaient sans relâche.


Retour en haut du texte