Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

139 165 Hélène sur les remparts

Hélène, les vieillards de Troie, et PriamIliade III 139 165 Hélène sur les remparts


Ὣς εἰπουσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ 139

ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων· 140

αὐτίκα δ ΄ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσι

ὡρμᾶτ ΄ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα,

οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ ΄ ἕποντο,

Αἴθρη, Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις·

αἶψα δ ΄ ἔπειθ ΄ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. 145

Οἱ δ ΄ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην

Λάμπόν τε Κλυτίον θ ΄ Ἱκετάονά τ ΄ , ὄζον Ἄρυος,

Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω,

εἵατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,

γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ ΄ ἀγορηταὶ 150

ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵ τε καθ ΄ ὕλην

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·

τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ ΄ ἐπὶ πύργῳ.

Οἱ δ ΄ ὡς οὖν εἴδονθ ΄ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,

ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ ΄ ἀγόρευον · 155

« Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς

τοιῇδ ΄ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·

αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·

ἀλλὰ καὶ ὣς τοίη περ ἐοῦσ ΄ ἐν νηυσὶ νεέσθω,

μηδ ΄ ἡμῖν τεκέεσσί τ ΄ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. » 160

Ὣς ἄρ ΄ ἔφαν, Πρίαμος δ ΄ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ ·

« Δεῦρο πάροιθ ΄ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο,

ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε ·

οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν,

οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν. » 165


Vocabulaire par ordre alphabétique :


ἀγορεύω : parler, dire

ἀγορητής, οῦ (ὁ) : l'orateur

ἀ-θάνατος,ος,ον : immortel

αἰνῶς : terriblement

αἴτιος,η,ον: responsable de

αἶψα : sur le champ

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

ἀλλά : mais

ἀλλήλους,ας,α : les uns les autres

ἅμα : en même temps

ἀμφί + Δ : autour de, au sujet de, à cause de

ἀμφίπολος,ου (ὁ,ἡ) : serviteur, servante

ἄμφω : tous les deux (duel NVA)

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme, le héros

ἄρα : donc

ἀργεννός,ή,όν : brillant de blancheur, blanc brillant

ἄστυ, ἄστεως (ἄστεος ) (τό) : la cité

αὐτίκα: aussitôt

βοῶπις, ιδος: aux grands yeux, aux yeux de vache

γε: certes, assurément

γλυκύς,εῖα,ύ : doux

γῆρας, ως (τό) (γήραϊ) : la vieillesse

γυνή, αικός (ἡ) : la femme

δάκρυ, υος (τό) : la larme

δένδρεον, ου = δένδρον,ου (τό) : l'arbre

δεῦρο : ici

δή : précisément, justement

δημο-γέρων,οντος (ὁ) : ancien du peuple

δύο : deux

ἐγώ,ἐμέ, ἐμοῦ (ἐμεῖο) , ἐμοῖ : moi, je

ἐγώ,με,μου,μοι : moi, je

εἰς +Α : dans, vers

ἐκ +Γ : hors de

ἐμ-βάλλω : jeter dans

ἐν +Δ : dans

ἔοικεν : il semble (impersonnel) ou il (elle) ressemble

ἐοικώς,ότος : ce qui est convenabe, raisonnable

ἔπειτα : ensuite

ἐπί : sur

ἕπομαι +Δ : suivre

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἔρχομαι (ἐλθοῦσα) : aller

ἐσθλος,η,ον : bon, vertueux, honnête, utile

ἐϋκνήμις,ιδος : aux belles jambières

ἐφ-έζομαι : s'aaseoir sur

ἐφ-ορμάω,ῶ : susciter, provoquer; s'élancer

ἡγήτωρ, ορος (ὁ) : le conducteur

ἠδέ : et

ἦκα : doucement

ἧμαι (εἵατο)(ἧντο) : être assis, rester immobile

ἡμεῖς,ἡμᾶς, ἡμῶν,ἡμῖν : nous

θάλαμος,ου (ὁ) : la chambre nuptiale, l'hymen

θεά,ᾶς (ἡ) : la déesse

θεός,οῦ (ὁ) : le dieu

θυγάτηρ, τρος (ἡ) : la fille

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur

ἵζω : s'asseoir, se poster; faire asseoir

ἵημι (ἱεῖσι): lancer, envoyer, répandre

ἱκάνω : aller

ἵμερος,ου (ὁ) : le désir

καὶ ὥς : même ainsi

καλέω, ῶ : appeler, inviter

καλύπτω : cacher, recouvrir

λέγω (εἶπον) : dire

λείπω : laisser

λειριόεις,εσσα,εν : qui ressemble au lis, doux comme le lis

μηδέ : et ne pas, ni

ναῦς = νηῦς : bateau, vaisseau

νέμεσις,εως (ἡ) : indignation, vengeance des dieux

νέω ou νέομαι (νεέσθω) : aller, retourner

νυ : donc

ὄζος,ου (ὁ) : rameau, rejeton

ὅθι : où, là où

ὀθόνη,ης (ἡ) : le linge fin

οἶος,η,ον : seul, séparé

ὀπίσσω : derrière, en arrière; dans la suite, dans l'avenir

ὁράω,ῶ (εἶδον) : voir, regarder

ὁρμάω,ῶ : s'élancer, tenter

ὅς,ἥ,ὅ : qui

οὖν : donc

οὔ τι : rien, en rien

ὄφρα : afin que, tandis que, jusqu'à ce que

ὄψ, ὀπός (ἡ) : la voix

πάροιθε(ν)+Γ : devant

πάσχω : souffrir, supporter

παύομαι : cesser

πεπνυμένος,η,ον : prudent

περ : + part bien que

πηός,οῦ (ὁ) : le parent par alliance

πῆμα,ατος (τό) : le malheur, le fléau

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πολύδακρυς,υος (ὁ,ἡ) : qui fait naître beaucoup de pleurs

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

πόσις,ιος (ὁ) : l'époux

πρός : vers

πρότερος,α,ον : le premier

πτερόεις,εσσα,εν : ailé

πύλη,ης (ἡ) : la porte (d'une ville)

πύργος,ου (ὁ) : le rempart

τε : et

τέκος,ους (τό) : l'enfant

τέρην, τέρεινα,τέρεν : tendre, délicat

τέττιξ,ιγος (ὁ) : la cigale

τοῖος,τοίη,τοῖον : tel

τοῖοσδε,τοίηδε,τοῖονδε : tel que je vais le dire

τοκεύς,έως (ὁ) : le père

ὕλη, ης (ἡ) : le bois

φίλος,η,ον : cher, chéri; mon

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix

χέω : verser

χρόνος,ου (ὁ) le temps

ὡς : quand

ὤψ, ὦπος (ὁ) : visage, yeux


Vocabulaire à apprendre, par ordre de fréquence :

Fréquence 1

αἴτιος,η,ον: responsable de

ἀλλά : mais

ἀλλήλους,ας,α : les uns les autres

ἅμα : en même temps

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme, le héros

ἄρα : donc

γε: certes, assurément

γυνή, αικός (ἡ) : la femme

δή : précisément, justement

ἐγώ,ἐμέ, ἐμοῦ (ἐμεῖο) , ἐμοῖ : moi, je

ἐγώ,με,μου,μοι : moi, je

εἰς +Α : dans, vers

ἐκ +Γ : hors de

ἐν +Δ : dans

ἔοικεν : il semble (impersonnel) ou il (elle) ressemble

ἔπειτα : ensuite

ἐπί : sur

ἔρχομαι (ἐλθοῦσα) : aller

ἡμεῖς,ἡμᾶς, ἡμῶν,ἡμῖν : nous

θεός,οῦ (ὁ) : le dieu

θυγάτηρ, τρος (ἡ) : la fille

καὶ ὥς : même ainsi

καλέω, ῶ : appeler, inviter

λέγω (εἶπον) : dire

λείπω : laisser

μηδέ : et ne pas, ni

ναῦς = νηῦς : bateau, vaisseau

ὁράω,ῶ (εἶδον) : voir, regarder

ὅς,ἥ,ὅ : qui

οὖν : donc

πάσχω : souffrir, supporter

παύομαι : cesser

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup de

πρός : vers

τε : et

φίλος,η,ον : cher, chéri; mon

χρόνος,ου (ὁ) le temps

ὡς : quand


Fréquence 2

ἀμφί + Δ : autour de, au sujet de, à cause de

ἄστυ, ἄστεως (ἄστεος ) (τό) : la cité

δεῦρο : ici

δύο : deux

ἐμ-βάλλω : jeter dans

ἐσθλος,η,ον : bon, vertueux, honnête, utile

θεά,ᾶς (ἡ) : la déesse

ὁρμάω,ῶ : s'élancer, tenter

πόσις,ιος (ὁ) : l'époux

πρότερος,α,ον : le premier

πύλη,ης (ἡ) : la porte (d'une ville)

τοῖοσδε,τοίηδε,τοῖονδε : tel que je vais le dire


Fréquence 3

ἀ-θάνατος,ος,ον : immortel

αὐτίκα: aussitôt

γῆρας, ως (τό) (γήραϊ) : la vieillesse

δάκρυ, υος (τό) : la larme

ἕπομαι +Δ : suivre

ἔπος,ους (τό) : la parole

πῆμα,ατος (τό) : le malheur, le fléau

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix


Fréquence 4

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

ἄμφω : tous les deux (duel NVA)

θάλαμος,ου (ὁ) : la chambre nuptiale, l'hymen

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur

ἵημι (ἱεῖσι): lancer, envoyer, répandre

οὔ τι : rien, en rien

πάροιθε(ν)+Γ : devant

πύργος,ου (ὁ) : le rempart


Retour en haut du texte