Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

070 093 Achille se plaint à Thétis

Thétis vient consoler son filsXVIII vers 70-93 : Thétis et la détresse d’Achille

Τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ, 70

ἀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,

καί ῥ ΄ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ·

« Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἴκετο πένθος;

ἐξαύδα, μὴ κεῦθε · τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται

ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ ΄ εὔχεο χεῖρας ἀνασχών, 75

πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἷας Ἀχαιῶν

σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ ΄ ἀεκήλια ἔργα . »

Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς ·

« Μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν ·

ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ φίλος ὤλεθ ΄ ἑταῖρος, 80

Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων,

ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; Τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ ΄ Ἕκτωρ

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι,

καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα

ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. 85

Αἴθ ΄ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ ΄ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι

ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν ·

νῦν δ ΄ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη

παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις

οἴκαδε σοστήσαντ ΄ , ἐπεὶ οὐδ ΄ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε 90

ζώειν οὐδ ΄ ἄδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ

πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,

Πατρόκλοιο δ ΄ ἕλωρα Μενοιτιαδεω ἀποτίσῃ. »

Iliade, XVIII,vers 70-93 vocabulaire dans l'ordre du texte

70

βαρύ : lourdement, péniblement

στενάχω : sangloter, gémir

παρ-ίστημι : se placer à côté de

πότνια,ας : vénérable, digne

ὀξύ : de façon aiguë

κοκύω : pousser des cris

κάρα (καρή) (τό) : la tête

ὀλοφύρομαι : se lamenter

πτερόεις,εντος : ailé

προσ-αυδάω,ῶ: s'adresser à

κλαίω : pleurer

πένθος,ους (τό) : deuil

75

ἐξ-αυδάω,ῶ : s'exprimer

κεύθω : cacher, se dissimuler

τελέομαι : accomplir

ὡς = ὅτε : quand

εὔχομαι : prier, demander par des prières

εἰλέω (ἐάλην) : se grouper, être repoussé

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

ἐπιδεύομαι = ἐπι-δέω +Γ : avoir besoin de

ἀεκήλιος,ος,ον : inconvenant

80

ἐκ-τελέω : accomplir

ἦδος,ους (τό) : plaisir

ὄλλυμι (ἀπώλεσα): perdre, ruiner, anéantir tuer

τίω : estimer

ἶσος,η,ον : à l'égal de, égal à

τεῦχος,ους (τό) : l'arme

δηϊόω : tuer

ἀπο-δύω : dépouiller

πελώριος,α,ον : extraordinaire

θαῦμα,ατος (τό) : merveille

85

ἀγλαός,ή,όν : magnifique

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche

εἴθ ΄ ὄφελες : ah! Si seulement (regret)

ναίω : habiter

ἅλιος,α,ον : marin, de la mer

ἄκοιτις,εως (ἡ) : l'épouse

90

ἀποφθίνω : abattre, tuer

ὑπο-δέχομαι : recevoir, accueillir

νοστέω,ῶ : revenir, retourner

ἄνωγα : inciter (forme de parfait)

ζώω : vivre

τύπτω : frapper

ἕλωρ,ωρος (τό) : proie, butin

Vocabulaire, par ordre alphabétique :

ἀγλαός,ή,όν : magnifique

ἀγορεύω : parler, dire

ἀεκήλιος,ος,ον : inconvenant

ἄκοιτις,εως (ἡ) : l'épouse

ἅλιος,α,ον : marin, de la mer

ἄνωγα : inciter (forme de parfait)

ἀπο-δύω : dépouiller

ἀποφθίνω : abattre, tuer

ἀρά,ᾶς (ἡ) : le malheur

βαρύ : lourdement, péniblement

δηϊόω : tuer

εἴθ ΄ ὄφελες : ah! Si seulement (regret)

εἰλέω (ἐάλην) : se grouper, être repoussé

ἐκ-τελέω : accomplir

ἕλωρ,ωρος (τό) : proie, butin

ἐξ-αυδάω,ῶ : s'exprimer

ἐπ-αμύνω : secourir

ἐπιδεύομαι = ἐπι-δέω +Γ : avoir besoin de

ἑτοῖμος,ος,ον : prêt

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche

εὔχομαι : prier, demander par des prières

ζώω : vivre

ἦδος,ους (τό) : plaisir

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

θαῦμα,ατος (τό) : merveille

ἶσος,η,ον : à l'égal de, égal à

κάρα (καρή) (τό) : la tête

κεύθω : cacher, se dissimuler

κλαίω : pleurer

κοκύω : pousser des cris

ναίω : habiter

νοστέω,ῶ : revenir, retourner

ὄλλυμι (ἀπώλεσα): perdre, ruiner, anéantir tuer

ὀλοφύρομαι : se lamenter

ὀξύ : de façon aiguë

ὀχθέω : s'irriter

παρ-ίστημι : se placer à côté de

πελώριος,α,ον : extraordinaire

πένθος,ους (τό) : deuil

πότμος,ου (ὁ) : le destin, la mort

πότνια,ας : vénérable, digne

προσ-αυδάω,ῶ: s'adresser à

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

πτερόεις,εντος : ailé

στενάχω : sangloter, gémir

τελέομαι : accomplir

τεῦχος,ους (τό) : l'arme

τηλόθι : au loin

τίω : estimer

τύπτω : frapper

ὑπο-δέχομαι : recevoir, accueillir

ὠκύ-μορος,ος,ον : proche de la mort, près de mourir

ὡς = ὅτε


Vocabulaire par ordre de fréquence, à retenir :

Fréquence 1

εἴθ ΄ ὄφελες : ah! Si seulement (regret)

ἶσος,η,ον : à l'égal de, égal à

Fréquence 2

ἑτοῖμος,ος,ον : prêt

εὔχομαι : prier, demander par des prières

κάρα (καρή) (τό) : la tête

παρ-ίστημι : se placer à côté de

Fréquence 3

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche

κλαίω : pleurer

ναίω : habiter

τύπτω : frapper

ὑπο-δέχομαι : recevoir, accueillir

Fréquence 4

ἀρά,ᾶς (ἡ) : le malheur

βαρύ : lourdement, péniblement

πένθος,ους (τό) : deuil

πότνια,ας : vénérable, digne

τεῦχος,ους (τό) : l'arme


Chant XVIII, vers 70-93

Traduction Sausy, Belin, 1956


Il gémissait à lourds sanglots, quand son auguste mère s'arrêta près de lui. La douleur lui arracha un cri aigu ; elle prit dans ses mains la tête de son fils, et, toute plaintive, lui dit ces mots ailés :

« Mon enfant, pourquoi pleures-tu ? Quel deuil a pénétré ton cœur ? Parle, ne me cache rien. Tout s'est accompli, grâce à Zeus, comme tu l'en avais prié, à mains implorantes, pour obtenir que soient refoulés jusqu'à leurs navires les fils d'Achéens, et que privés de ton secours, ils aient à subir des épreuves déshono­rantes. »

Accablé par le chagrin, Achille aux pieds rapides répondit :

« Ma mère, sur ce point l'Olympien m'a bien exaucé ; mais quel agrément m'en reste-t-il, mainte­nant qu'a péri mon cher Patrocle, celui de mes com­pagnons que j'appréciais le plus, cet autre moi-même? Je l'ai perdu. Hector l'a tué, et l'a dépouillé de ses armes, ces armes prestigieuses, émerveillement des yeux, tellement elles étaient belles. Elles avaient été données à Pélée par les dieux, présent splendide qu'ils lui avaient offert le jour où ils te firent entrer dans la chambre nuptiale d'un mortel. Ah ! que n'es-tu demeurée là où tu étais, parmi les déesses de la mer, tandis que Pelée aurait pris une mortelle pour épouse! Mais il fallait que tu éprouves en ton coeur la douleur immense de la perte de ton enfant, car tu ne le verras pas rentrer chez lui, tu n'auras pas à l'accueillir !

D'ailleurs je n'ai plus le cœur à vivre ni à rester parmi les hommes, si Hector ne doit pas d'abord, sous les coups de ma lance, perdre la vie et expier le crime d'avoir fait sa proie de Patrocle, fils de Ménoetios. »Retour en haut du texte