Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

306 336 La mise à mort d'Hector

Combat trop inégalIliade chant XXII, vers 306-336

Le duel entre Achille et Hector

La mise à mort

Hector vient de se rendre compte que Déiphobe, son frère, qu'il croyait à ses côtés pour l'aider contre Achille, n'y est pas, et que son destin est scellé.


Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ, 306

τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,

οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ ΄ αἰετὸς ὑψιπετήεις,

ὅς τ ΄ εἶσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν

ἁρπάξων ἢ ἄρν ΄ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν · 310

ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.

Ὡρμήθη δ ΄ Ἀχιλεύς, μένεος δ ΄ ἐμπλήσατο θυμὸν

ἀγρίοο, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε

καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ ΄ ἐπένευε φαεινῇ

τετραφάλῳ · καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 315

χρύσειαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.

Οἷος δ ΄ ἀστὴρ εἶσι μετ ΄ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ

ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,

ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ ΄ εὐήκεος, ἣν ἄρ ΄ Ἀχιλλεὺς

πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ, 320

εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.

Τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη,

καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς,

φαίνετο δ ΄ , ᾗ κληῖδες ἀπ ΄ ὤμων αὐχέν ΄ ἔχουσι,

λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος · 325

τῇ ῥ ΄ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ ΄ ἔλασ ΄ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,

ἀντικρὺς δ ΄ ἁπαλοῖο δι ΄ αὐχένος ἤλυθ ΄ ἀκωκή.

Οὐδ ΄ ἄρ ΄ ἀπ ΄ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,

ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.

Ἤριπε δ ΄ ἐν κονίῃς· ὁ δ ΄ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς · 330

΄ ΄ Ἕκτορ, ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ ΄ ἐξεναρίζων

σῶς ἔσσεσθ ΄ , ἐμὲ δ ΄ οὐδὲν ὁπίζεο νόσφιν ἐόντα,

νήπιε· τοῖο δ ΄ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ ΄ ἀμείνων

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,

ὅς τοι γούνατ ΄ ἔλυσα. Σὲ μὲν κύνες ἠδ ΄ οἰωνοὶ 335

ἑλκήσουσ ΄ αἰκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί . ΄ ΄Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ἄρα : donc

φωνέω : faire entendre; parler; nommer

ἐρύω : tirer, faire sortir, dégainer

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, l'épée

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu

ὑπό+ A : sous

λαπάρη, ης (ἡ) : partie creuse entre les basses côtes et le ventre, flanc

τείνω (τέτατο) : tendre, fixer

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

στιβαρός,ά,όν : compact, solide, robuste

οἰμάω (οἴμησα) : s'élancer

ἀλείς , εῖσα, έν (εἴλλω) : s'étant ramassé (ramasser, faire rouler sur soi-même)

ὥς : comme… ainsi…

αἰετός = ἀετός,οῦ (ὁ) : l'aigle

ὑψι-πετήεις, εσσα,εν : qui vole haut

εἶμι (εἶσιν) : aller (il va)

πεδίονδε : dans la plaine

διά +Γ : à travers

νέφος,ους (τό) : la nuée sombre

ἐρεβεννός;ή,όν : obscur comme l'Erèbe

ἁρπάζω : saisir, arracher 310

ἢ ... ἢ ... : ou bien… ou bien…

πτώξ, πτωκός : qui se blottit, effrayé

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

ἀρήν, ἄρνος (ὁ, ἡ) : l'agneau, l'agnelle

ἀμαλός,ή,όν : tendre, délicat

Ἕκτωρ,ορος : Hector

τινάσσω : agiter en tous sens, brandir

ὁρμάομαι,ῶμαι : s'élancer

Ἀχιλ(λ)εύς, έως : Achille

μένος, ους-εος (τό) : colère

ἐμ-πίπλημι : remplir

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, l'esprit (siège des passions)

ἀγρίος,α,ον : sauvage

πρόσθεν + Γ : devant

σάκος, ους (τό) : le bouclier d'osier couvert de peau ou de métal

στέρνον,ου (τό) : la poitrine, le devant de la poitrine

καλύπτω : voiler, couvrir, protéger

καλός,ή,όν : beau

δαιδάλεος,α,ον : bien travaillé, ouvragé, brodé (pour un tissu)

κόρυς,υθος (ἡ) : le casque en métal

ἐπι-νεύω : faire bouger un panache avec la tête sur …

φαεινός,ή,όν : étincelant

τετρά-φαλος,η,ον : aux quatre cimiers 315

περι-σσείω : agiter alentour

ἔθειρα,ας (ἡ) : les cheveux, les crins, la crinière

χρύσειος,α,ον : en or, d'or

Ἥφαιστος, ου : Héphaistos

ἵημι (ἵει) : répandre, laisser tomber

λόφος,ου (ὁ) : le cimier

ἀμφί +Α : autour

θαμειός,ά,όν : en grand nombre, sans discontinuer

οἷος,α,ον : tel

ἀστήρ, έρος (ὁ) (ἀστράσι) : l'astre, l'étoile

μετά+Γ : avec

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ἀμολγῷ : au point culminant de, au plus profond + G

ἕσπερος,α,ον : du soir, vespéral

ἐν +Δ : dans

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

ἵστημι : je place

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe de lance, la lance

ἀπο-λάμπω (ἀπέλαμπει : impersonnel : la lumière jaillit de + G) resplendir

εὐ-ήκης,ης,ες : bien pointu, bien aiguisé

πάλλω : brandir, agiter 320

δεξιτερή,ῆς (ἡ) : la main droite

φρονέω,ῶ : méditer, penser à

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

δῖος,α,ον : divin

εἰσορόω = εἰσ-οράω : regarder vers, considérer, examiner

χρώς,χρόος (ὁ) : la surface du corps, la peau

ὅπῃ : par où, où

εἴκω (εἴξειε) : céder, être vulnérable, se laisser pénétrer

μάλιστα : le plus

ἄλλος,η,ο : autre

τόσος,η,ον (τόσον): tel (autant)

ἔχω : avoir, tenir

χάλκεος,α ,ον : de bronze

τεῦχος,ους (τό) : l'arme

Πάτροκλος,ου : Patrocle

βίη,ης (ἡ) : la force (expr hom : "la force de "= le vaillant…)

ἐναρίζω (τινά τι) : dépouiller (qqn de qqch)

κατα-κτείνω (κατακτάς) : massacrer, tuer (part aor)

φαίνομαι : apparaître

κληΐς, ῖδος (ἡ) : la clé, la clavicule

ἀπό +Γ : à partir de

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou

λαυκανίη,ης (ἡ) : la gorge, le gosier 325

ἵνα : là où

ψυχή, ῆς (ἡ) : la vie

ὤκιστος (ὠκύς,εῖα,ύ) : le plus rapide (rapide)

ὄλεθρος,ου (ὁ) : la mort, la destruction , la perte, la ruine

τῇ : ici, là (adv.)

ἐπί +Δ : sur, contre

μεμαώς,ῶτος (de μάω) : qui désire vivement, plein d'ardeur

ἐλαύνω (ἔλασ ΄ ) : pousser; s'avancer, se jeter

ἔγχος,ους (τό): la lance

ἀντικρὺς : droit devant soi, directement

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

διά + Γ: à travers

ἔρχομαι (ἤλυθ ΄ ) : aller

ἀκωκή ῆς (ἡ) : la pointe

οὐδέ : et ne pas

ἀσφάραγος,ου (ὁ) : le gosier, la trachée

μελίη,ης (ἡ) : la pique en bois de frêne

ἀπο-τέμνω (ἀπ ΄ ... τάμε ) : trancher, couper (aor 2 homérique)

χαλκο-βάρυς,εια,υ : alourdie par le bronze

ὄφρα : jusqu'à ce que, en lui laissant le temps de; afin de

μιν = αὐτόν

προτιείποι = προσ-εῖποι : de προσ-εῖπον : adresser la parole

ἀμείβομαι : prendre la parole à son tour, répondre

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἔρείπω (2 ἤριπε) : renverser (il se renversa, il s'écroula) 330

κονία,ας (ἡ) : la poussière

ἐπ-εύχομαι : supplier; se vanter, se glorifier

ἀτάρ : eh bien

που : sans doute

φημί : je dis, j'affirme, je prétends

ἐξ-εναρίζω : dépouiller

σῶς = σάος,α,ον : sain et sauf, intact

εἰμι (ἔσσεσθαι) : je suis (inf futur)

ὁπίζομαι +Α ; se préoccuper de, respecter, redouter

νόσφιν : à l'écart

ἐόντα part pr verbe être à l'accusatif

νήπιος,ου : sot, niais, enfant

τοῖο = τοῦ

ἄνευθεν : loin

ἀοσσητήρ , ῆρος (ὁ) : le défenseur, le vengeur

ἀγαθός,ή,όν (ἀμείνων) : bon, brave (plus brave)

ναῦς, νῆος (νηυσίν) (ἡ) : le vaisseau (dat pl), la nef

γλαφυρός,ά,όν : creux, creusé

ἐγὼ : moi

μετ-όπισθε : à l'arrière

λείπω (λελείμμην) : laisser (j'étais resté)

γόνυ,ατος (τό) (γούνατ ΄) : le genou (pl ) 335

λύω : délier, briser, dissoudre

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ : tu, toi

κύων,κυνός (ὁ,ἡ) : le chien

ἠδέ : et

οἰωνός,οῦ (ὁ) : l'oiseau de proie, le rapace

ἑλκέω : déchirer, dépecer

αἰκῶς = ἀ-εικῶς : honteusement, indignement

κτερίζω : donner les honneurs funèbres à + acc

Ἀχαιός,ου (ὁ) : l'AchéenVocabulaire par ordre alphabétique

ἀγαθός,ή,όν (ἀμείνων) : bon, brave (plus brave)

ἀγρίος,α,ον : sauvage

αἰετός = ἀετός,οῦ (ὁ) : l'aigle

αἰκῶς = ἀ-εικῶς : honteusement, indignement

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe de lance, la lance

ἀκωκή ῆς (ἡ) : la pointe

ἀλείς , εῖσα, έν (εἴλλω) : s'étant ramassé (ramasser, faire rouler sur soi-même)

ἄλλος,η,ο : autre

ἀμαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀμείβομαι : prendre la parole à son tour, répondre

ἀμολγῷ : au point culminant de, au plus profond + G

ἀμφί +Α : autour

ἄνευθεν : loin

ἀντικρὺς : droit devant soi, directement

ἀοσσητήρ , ῆρος (ὁ) : le défenseur, le vengeur

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀπό +Γ : à partir de

ἀπο-λάμπω (ἀπέλαμπει : impersonnel : la lumière jaillit de + G) resplendir

ἄρα : donc

ἀρήν, ἄρνος (ὁ, ἡ) : l'agneau, l'agnelle

ἁρπάζω : saisir, arracher

ἀστήρ, έρος (ὁ) (ἀστράσι) : l'astre, l'étoile

ἀσφάραγος,ου (ὁ) : le gosier, la trachée

ἀτάρ : eh bien

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou

Ἀχαιός,ου (ὁ) : l'Achéen

Ἀχιλ(λ)εύς, έως : Achille

βίη,ης (ἡ) : la force (expr hom : "la force de "= le vaillant…)

γλαφυρός,ά,όν : creux, creusé

γόνυ,ατος (τό) (γούνατ ΄) : le genou (pl )

δαιδάλεος,α,ον : bien travaillé, ouvragé, brodé (pour un tissu)

δεξιτερή,ῆς (ἡ) : la main droite

διά + Γ: à travers

δῖος,α,ον : divin

ἔγχος,ους (τό): la lance

ἐγὼ : moi

ἔθειρα,ας (ἡ) : les cheveux, les crins, la crinière

εἴκω (εἴξειε) : céder, être vulnérable, se laisser pénétrer

εἰμι (ἔσσεσθαι) : je suis (inf futur)

εἶμι (εἶσιν) : aller (il va)

εἰσορόω = εἰσ-οράω : regarder vers, considérer, examiner

Ἕκτωρ,ορος : Hector

ἐλαύνω (ἔλασ ΄ ) : pousser; s'avancer, se jeter

ἑλκέω : déchirer, dépecer

ἐμ-πίπλημι : remplir

ἐν +Δ : dans

ἐναρίζω (τινά τι) : dépouiller (qqn de qqch)

ἐξ-εναρίζω : dépouiller

ἐπ-εύχομαι : supplier; se vanter, se glorifier

ἐπί +Δ : sur, contre

ἐπι-νεύω : faire bouger un panache avec la tête sur …

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἐρεβεννός;ή,όν : obscur comme l'Erèbe

ἔρείπω (2 ἤριπε) : renverser (il se renversa, il s'écroula)

ἐρύω : tirer, faire sortir, dégainer

ἔρχομαι : aller

ἕσπερος,α,ον : du soir, vespéral

εὐ-ήκης,ης,ες : bien pointu, bien aiguisé

ἔχω : avoir, tenir

ἢ ... ἢ ... : ou bien… ou bien…

ἠδέ : et

Ἥφαιστος, ου : Héphaistos

θαμειός,ά,όν : en grand nombre, sans discontinuer

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, l'esprit (siège des passions)

ἵημι (ἵει) : répandre, laisser tomber

ἵνα : la où

ἵστημι : je place

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

καλός,ή,όν : beau

καλύπτω : voiler, couvrir, protéger

κατα-κτείνω (κατακτάς) : massacrer, tuer (part aor)

κληΐς, ῖδος (ἡ) : la clé, la clavicule

κονία,ας (ἡ) : la poussière

κόρυς,υθος (ἡ) : le casque en métal

κτερίζω : donner les honneurs funèbres à + acc

κύων,κυνός (ὁ,ἡ) : le chien

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

λαπάρη, ης (ἡ) : partie creuse entre les basses côtes et le ventre, flanc

λαυκανίη,ης (ἡ) : la gorge, le gosier

λείπω (λελείμμην) : laisser (j'étais resté)

λόφος,ου (ὁ) : le cimier

λύω : délier, briser, dissoudre

μάλιστα : le plus

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μελίη,ης (ἡ) : la pique en bois de frêne

μεμαώς,ῶτος (μάω) : qui désire vivement, plein d'ardeur

μένος, ους-εος (τό) : colère

μετά+Γ : avec

μετ-όπισθε : à l'arrière

ναῦς, νῆος (νηυσίν) (ἡ) : le vaisseau (dat pl), la nef

νέφος,ους (τό) : la nuée sombre

νήπιος,ου : sot, niais, enfant

νόσφιν : à l'écart

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

οἰμάω (οἴμησα) : s'élancer

οἷος,α,ον : tel

οἰωνός,οῦ (ὁ) : l'oiseau de proie, le rapace

ὄλεθρος,ου (ὁ) : la mort, la destruction , la perte, la ruine

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu

ὅπῃ : par où, où

ὁπίζομαι +Α ; se préoccuper de, respecter, redouter

ὁρμάομαι,ῶμαι : s'élancer

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

οὐδέ : et ne pas

ὄφρα : jusqu'à ce que, en lui laissant le temps de; afin de

πάλλω : brandir, agiter

Πάτροκλος,ου : Patrocle

πεδίονδε : dans la plaine

περι-σσείω : agiter alentour

που : sans doute

πρόσθεν + Γ : devant

προτιείποι = προσ-εῖποι : adresser la parole

πτώξ, πτωκός : qui se blottit, effrayé

σάκος, ους (τό) : le bouclier d'osier couvert de peau ou de métal

στέρνον,ου (τό) : la poitrine, le devant de la poitrine

στιβαρός,ά,όν : compact, solide, robuste

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ : tu, toi

σῶς = σάος,α,ον : sain et sauf, intact

τείνω (τέτατο) : tendre, fixer

τέμνω (τάμε ) : trancher, couper (aor 2)

τετρά-φαλος,η,ον : aux quatre cimiers

τεῦχος,ους (τό) : l'arme

τῇ : ici, là

τινάσσω : agiter en tous sens, brandir

τόσος,η,ον (τόσον): tel (autant)

ὑπό+ A : sous

ὑψι-πετήεις, εσσα,εν : qui vole haut

φαεινός,ή,όν : étincelant

φαίνομαι : apparaître

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, l'épée

φημί : je dis, j'affirme, je prétends

φρονέω,ῶ : méditer, penser à

φωνέω : faire entendre; parler; nommer

χάλκεος,α ,ον : de bronze

χαλκο-βάρυς,εια,υ : alourdie par le bronze

χρύσειος,α,ον : en or, d'or

χρώς,χρόος (ὁ) : la surface du corps, la peau

ψυχή, ῆς (ἡ) : la vie

ὤκιστος (ὠκύς,εῖα,ύ) : le plus rapide (rapide)

ὦμος,ου (ὁ) : l'épaule

ὥς : comme… ainsi…Vocabulaire par ordre de fréquence : Iliade XXII vers 306 336

Fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν (ἀμείνων) : bon, brave (plus brave)

ἄλλος,η,ο : autre

ἀπό +Γ : à partir de

ἄρα : donc

διά + Γ: à travers

ἐγὼ : moi

εἰμι (ἔσσεσθαι) : je suis (inf futur)

εἶμι (εἶσιν) : aller (il va)

ἐν +Δ : dans

ἐπί +Δ : sur, contre

ἔρχομαι : aller

ἔχω : avoir, tenir

ἢ ... ἢ ... : ou bien… ou bien…

ἵνα : là où; afin que

ἵστημι : je place

κακόν,οῦ (τό) : le malheur

καλός,ή,όν : beau

λείπω (λελείμμην) : laisser (j'étais resté)

μάλιστα : le plus

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μετά+Γ : avec

ναῦς, νῆος (νηυσίν) (ἡ) : le vaisseau (dat pl), la nef

οἷος,α,ον : tel

οὐδέ : et ne pas

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ : tu, toi

ὑπό+ A : sous

φαίνομαι : apparaître

φημί : je dis, j'affirme, je prétends

φρονέω,ῶ : méditer, penser à

ψυχή, ῆς (ἡ) : la vie


Fréquence 2 :

ἀμφί +Α : autour

βίη,ης (ἡ) : la force (expr hom : "la force de "= le vaillant…)

εἰσορόω = εἰσ-οράω : regarder vers, considérer, examiner

λύω : délier, briser, dissoudre

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὁρμάομαι,ῶμαι : s'élancer

που : sans doute

πρόσθεν + Γ : devant


Fréquence 3 :

ἁρπάζω : saisir, arracher

ἀρήν, ἄρνος (ὁ, ἡ) : l'agneau, l'agnelle

γόνυ,ατος (τό) (γούνατ ΄) : le genou (pl )

ἐλαύνω (ἔλασ ΄ ) : pousser; s'avancer, se jeter

ἔπος,ους (τό) : la parole

κύων,κυνός (ὁ,ἡ) : le chien

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

τέμνω (τάμε ) : trancher, couper (aor 2)


Fréquence 4 :

ἀμείβομαι : prendre la parole à son tour, répondre

ἀτάρ : eh bien

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, l'esprit (siège des passions)

ἵημι (ἵει) : répandre, laisser tomber

κατα-κτείνω (κατακτάς) : massacrer, tuer (part aor)

στέρνον,ου (τό) : la poitrine, le devant de la poitrine

τεῦχος,ους (τό) : l'arme

χρώς,χρόος (ὁ) : la surface du corps, la peau

ὥς : comme… ainsi…


Ne pas apprendre :

ἀγρίος,α,ον : sauvage

αἰετός = ἀετός,οῦ (ὁ) : l'aigle

αἰκῶς = ἀ-εικῶς : honteusement, indignement

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe de lance, la lance

ἀκωκή ῆς (ἡ) : la pointe

ἀλείς , εῖσα, έν (εἴλλω) : s'étant ramassé (ramasser, faire rouler sur soi-même)

ἀμαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀμολγῷ : au point culminant de, au plus profond + G

ἄνευθεν : loin

ἀντικρὺς : droit devant soi, directement

ἀοσσητήρ , ῆρος (ὁ) : le défenseur, le vengeur

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀπο-λάμπω (ἀπέλαμπει : impersonnel : la lumière jaillit de + G) resplendir

ἀστήρ, έρος (ὁ) (ἀστράσι) : l'astre, l'étoile

ἀσφάραγος,ου (ὁ) : le gosier, la trachée

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou

Ἀχαιός,ου (ὁ) : l'Achéen

Ἀχιλ(λ)εύς, έως : Achille

γλαφυρός,ά,όν : creux, creusé

δαιδάλεος,α,ον : bien travaillé, ouvragé, brodé (pour un tissu)

δεξιτερή,ῆς (ἡ) : la main droite

δῖος,α,ον : divin

ἔγχος,ους (τό): la lance

ἔθειρα,ας (ἡ) : les cheveux, les crins, la crinière

εἴκω (εἴξειε) : céder, être vulnérable, se laisser pénétrer

Ἕκτωρ,ορος : Hector

ἑλκέω : déchirer, dépecer

ἐμ-πίπλημι : remplir

ἐναρίζω (τινά τι) : dépouiller (qqn de qqch)

ἐξ-εναρίζω : dépouiller

ἐπ-εύχομαι : supplier; se vanter, se glorifier

ἐπι-νεύω : faire bouger un panache avec la tête sur …

ἐρεβεννός;ή,όν : obscur comme l'Erèbe

ἔρείπω (2 ἤριπε) : renverser (il se renversa, il s'écroula)

ἐρύω : tirer, faire sortir, dégainer

ἕσπερος,α,ον : du soir, vespéral

εὐ-ήκης,ης,ες : bien pointu, bien aiguisé

ἠδέ : et

Ἥφαιστος, ου : Héphaistos

θαμειός,ά,όν : en grand nombre, sans discontinuer

καλύπτω : voiler, couvrir, protéger

κληΐς, ῖδος (ἡ) : la clé, la clavicule

κονία,ας (ἡ) : la poussière

κόρυς,υθος (ἡ) : le casque en métal

κτερίζω : donner les honneurs funèbres à + acc

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

λαπάρη, ης (ἡ) : partie creuse entre les basses côtes et le ventre, flanc

λαυκανίη,ης (ἡ) : la gorge, le gosier

λόφος,ου (ὁ) : le cimier

μελίη,ης (ἡ) : la pique en bois de frêne

μεμαώς,ῶτος (μάω) : qui désire vivement, plein d'ardeur

μένος, ους-εος (τό) : colère

μετ-όπισθε : à l'arrière

νέφος,ους (τό) : la nuée sombre

νήπιος,ου : sot, niais, enfant

νόσφιν : à l'écart

οἰμάω (οἴμησα) : s'élancer

ὄλεθρος,ου (ὁ) : la mort, la destruction , la perte, la ruine

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu

ὅπῃ : par où, où

ὁπίζομαι +Α ; se préoccuper de, respecter, redouter

ὄφρα : jusqu'à ce que, en lui laissant le temps de; afin de

πάλλω : brandir, agiter

Πάτροκλος,ου : Patrocle

πεδίονδε : dans la plaine

περι-σσείω : agiter alentour

προτιείποι = προσ-εῖποι : adresser la parole

πτώξ, πτωκός : qui se blottit, effrayé

σάκος, ους (τό) : le bouclier d'osier couvert de peau ou de métal

στιβαρός,ά,όν : compact, solide, robuste

σῶς = σάος,α,ον : sain et sauf, intact

τείνω (τέτατο) : tendre, fixer

τετρά-φαλος,η,ον : aux quatre cimiers

τῇ : ici, là

τινάσσω : agiter en tous sens, brandir

τόσος,η,ον (τόσον): tel (autant)

ὑψι-πετήεις, εσσα,εν : qui vole haut

φαεινός,ή,όν : étincelant

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, l'épée

φωνέω : faire entendre; parler; nommer

χάλκεος,α ,ον : de bronze

χαλκο-βάρυς,εια,υ : alourdie par le bronze

χρύσειος,α,ον : en or, d'or

ὤκιστος (ὠκύς,εῖα,ύ) : le plus rapide (rapide)

ὦμος,ου (ὁ) : l'épauleHomère. Iliade XXII v 306-336 traduction Sausy (Fernand Lanore ed., Paris, 1962,) ramenée aux vers grecs.

Il dit et il tira le glaive aigu ,

qui pendait à son flanc, glaive long et robuste ;

puis il se ramassa pour bondir, tel l’aigle de haut vol

fonce vers la plaine à travers les nuées ténébreuses,

pour saisir un tendre agneau ou un lièvre qui se blottit ; 310

ainsi s’élança Hector, brandissant son glaive aigu.

Achille, lui aussi, a bondi, le cœur rempli d’une rage

sauvage ; pour se couvrir il tient devant sa poitrine

son bel écu ouvragé, sur sa tête tressaute son casque étincelant,

à quatre bossettes, où s’ébroue en tous sens la belle crinière 315

d’or, qu’Héphaïstos avait laissé pendre en masse autour du cimier.

Comme s’avance parmi les autres astres, lors de la traite d’une nuit,

Vesper, la plus belle des étoiles qui ait sa place dans le ciel,

ainsi luisait la pique acérée qu’Achille

brandissait dans sa droite, pour le malheur du divin Hector, 320

tandis qu’il cherchait des yeux quel endroit de son beau corps se laisserait le mieux pénétrer.

Or partout ailleurs sa peau était protégée par les belles armes de bronze

dont il avait dépouillé Patrocle le Fort, après l’avoir tué :

sur un seul point elle se faisait voir, la où la clavicule sépare le cou des épaules,

à la gorge, à l’endroit où la vie va le plus vite à sa perte. 325

C’est là qu’en pleine ardeur Hector reçut le coup de lance du divin Achille.

Droit devant elle, à travers le cou délicat, la pique s’enfonça.

Toutefois la lourde pointe de bronze ne trancha pas la trachée ;

elle lui laissait la possibilité de dire encore quelques mots.

Il s’écroula dans la poussière ; et le divin Achille s’en glorifia : 330

« Hector, tu te disais sans doute, en dépouillant Patrocle,

que tu aurais la vie sauve ; de moi tu ne te souciais guère :je n’étais pas là !

pauvre sot ! Un vengeur, bien plus brave encore,

était resté à l’arrière, près des vaisseaux creux : moi, oui moi,

qui ai rompu la force de tes genoux. Et toi, chiens et oiseaux 335

te dépèceront indignement, tandis que lui, il recevra des Achéens les honneurs funèbres. »Retour en haut du texte