Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

337 367 Derniers moments d'Hector

Dernier dialogue avec AchilleIliade XXII vers 337-367

La mort d'Hector


Τὸν δ ΄ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ · 337

΄ ΄ Λίσσομ ΄ ὑπὲρ ψυχῆς, καὶ γούνων, σῶν τε τοκήων,

μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν ·

ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις, χρυσόν τε δέδεξο, 340

δῶρα, τὰ τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ·

σῶμα δὲ οἴκαδ ΄ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα .΄ ΄

Τὸν δ ΄ ἄρ ΄ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς ·

΄ ΄ Μή με, κύον, γούνων γουνάζεο, μηδὲ τοκήων . 345

Αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνείη

ὤμ ΄ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά μ ΄ ἔοργας ·

ὣς οὐκ ἔσθ ΄ , ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι ·

οὐδ ΄ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσι νήριτ ΄ ἄποινα

στήσωσ ΄ ἐνθάδ ΄ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα · 350

οὐδ ΄ εἰ κέν σ ΄ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι

Δαρδανίδης Πρίαμος · οὐδ ΄ ὥς σέ γε πότνια μήτηρ

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέκεν αὐτή,

ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. ΄ ΄

Τὸν δὲ καταθνήσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ · 355

΄ ΄ Ἦ σ ΄ ἐῢ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ ΄ ἄρ ΄ ἔμελλον

πείσειν · ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός ·

φράζεο νῦν, μή τοι τι θεῶν μήνιμα γένωμαι

ἤματι τῷ, ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων,

ἐσθλὸν ἐόντ ΄ , ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. ΄ ΄ 360

Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε ·

ψυχὴ δ ΄ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδόσδε βεβήκει,

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ ΄ ἁδροτῆτα καὶ ἥβην.

Τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς ·

΄ ΄ Τέθναθι · κῆρα δ ΄ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 365

Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι, ἠδ ΄ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. ΄ ΄

Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος.


XXII Vers 337 365

Vocabulaire dans l'ordre du texte :


ὀλιγο-δρανέω : être à bout de forces, être exténué 337

κορυθαίολος ,ος,ον : au casque étincelant

λίσσομαι : je t'en prie, je supplie

ὑπὲρ +Γ : par, au nom de

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie

γόνυ, ατος (τό) : genou (gén pl γούνων)

σός,σή,σόν : ton, ta

τοκεύς,εως (ὁ) : parent, père et mère

ἐάω : laisser, permettre

παρά + Δ : auprès de

ναῦς, νεώς (ἡ) : le vaisseau, le navire

κύων,κυνός (ὁ) : le chien

κατα-δάπτω : déchirer

χαλκός,οῦ (ὁ) : cuivre, bronze 340

ἅλις : en foule, en quantité

χρυσός,οῦ (ὁ) : l'or

δέχομαι : (δέδεξο : impératif parfait) recevoir, accepter

πότνιος,α,ον : vénérable

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mouvement)

ἐμός,ή,όν : mon, ma

δίδωμι : donner (δόμεναι : infinitif à valeur d'impératif)

πάλιν : de nouveau, en retour

ὄφρα : afin que

πύρ, πυρός : le feu

ἄλοχος, ου (ἡ) : l'épouse

λαγχάνω : donner part à (qqn : acc) de (qqch : gén), faire participer qqn à qqch (λελάχωσι : 3ème pers du pluriel d'un aoriste)

θνῄσκω : mourir

ὑπόδρα : de travers, par en-dessous

γουνάζομαι : embrasser les genoux, supplier en embrassant les genoux 345

αἲ γάρ = εἲ γὰρ : plût aux dieux que

πως : en quelque sorte

μένος, ους (τό) : ardeur, volonté

θυμός , οῦ (ὁ) : courage, passion, colère

ἀν-ίημι : inciter à (ἀνείη: )

ὠμός,ή,όν : cru

ἀπο-τέμνω : découper, arracher

κρέας (τό) : viande, chair (κρέα : pluriel contracte)

ἔδω : manger (ἔδμεναι :infinitif homérique )

οἷά : relatif à l'accusatif à valeur causale ou explicative; étant donné tout ce que

ἔρδω ( ἔρξω, ἔοργα) : faire

ὣς : ici : aussi vrai que…

οὐκ ἔσθ ΄ , ὃς : il existe un homme capable de (expression)

κεφαλή, ῆς (ἡ) : la tête

ἀπαλάλκον : aoriste : écarter de, protéger de

κεν = ἄν

δεκάκις : dix fois

*εἰκοσι : vingt fois*

νή-ριτος,ος,ον : innombrable, immense, infini

ἄποινα,ων (τά) : rançon

στήσωσι : de ἵστημι : peser (sens rare); sujet à déduire du contexte 350

ἐνθάδε : ici

ἄγω : mener, amener

ὑπισχνέομαι : promettre (ὑπόσχωνται : subj aor 2)

ἐρύομαι : retirer, peser contre ou en échange de (+ datif), racheter avec

ἀνώγω : ordonner, commander

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi (expression)

ἐν-τίθημι : placer sur, installer sur

λέχος,ους (τό) : lit, couche

γοάω,ῶ : pleurer qqn, se lamenter sur

τίκτω (ἔτεκον) : engendrer

οἰωνός,οῦ (ὁ) : l'oiseau de proie, le charognard

κατα-δατέομαι : se partager (tmèse)

καταθνῄσκω : mourir 355

γιγνώσκω : connaître

προτιόσσομαι : je prévois mon sort ? je regarde vers + acc . ? (2 traductions possibles)

μέλλω : aller, être sur le point de , devoir

πείθω (πείσω) : persuader, convaincre

σιδήρεος,α,ον : en fer, de fer

φρήν, φρενός (ὁ) : le diaphragme, le centre du corps; l'esprit

θυμός, οῦ (ὁ) : le cœur

φράζομαι : réfléchir à ce que, réfléchir que

μήνιμα,ατος (τό) : la cause de ressentiment de la part de (+ génitif)

ἤμαρ,ατος (τό) : le jour

ὅτε : quand

ἐσθλός,η,ον : noble, précieux 360

ὀλλυμι : détruire, faire périr (ὀλέσω : futur )

πύλη,ης (ἡ) : la porte (d'une cité)

τέλος ,ους (τό) : la fin, le terme, la mort

καλυπτω : voiler, recouvrir

ῥέθος,ους (τό) : le membre (au pluriel : le corps)

πέτομαι : voler, s'envoler (πταμένη : part aor 2)

Ἄϊδόσδε : vers l'Hadès

βαίνω : marcher, aller (βεβήκει : plus que parfait , marque la rapidité : "était déjà partie" )

πότμος,ου (ὁ) : la mort, le trépas

λείπω : laisser, abandonner

ἁδροτής,ῆτος (ἡ) : force, vigueur

ἥβη,ης (ἡ) : jeunesse, vigueur, fleur de l'âge

τεθνηώς,ῶτος : mort (part parfait)

προσ-αυδάω : s'adresser à, parler à

δῖος,α,ον : divin

κῆρ, κῆρος (ἡ) : la mort, le trépas 365

ὁππότε : quand

ἐθέλω : vouloir bien, consentir à, vouloir

τελέω,ῶ : achever, accomplir, exécuter, réaliser

ἠδέ : et

ἀ-θάνατος,ος,ον : immortel

νεκρός,οῦ (ὁ) : le cadavre, le mort

ῥύομαι : retirer, tirer

χάλκεος,α,ον : de cuivre, de bronze

ἔγχος, ους (τό) : la lance


Vocabulaire alphabétique: v 337 367


ἄγω : mener, amener

ἁδροτής,ῆτος (ἡ) : force, vigueur

ἀ-θάνατος,ος,ον : immortel

αἲ γάρ = εἲ γὰρ : plût aux dieux que

Ἄϊδόσδε : vers l'Hadès

ἅλις : en foule, en quantité

ἄλοχος, ου (ἡ) : l'épouse

ἀν-ίημι : inciter à (ἀνείη: )

ἀνώγω : ordonner, commander

ἀπαλάλκον : aoriste : écarter de, protéger de

ἄποινα,ων (τά) : rançon

ἀπο-τέμνω : découper, arracher

βαίνω : marcher, aller (βεβήκει : plus que parfait , marque la rapidité : "était déjà partie" )

γιγνώσκω : connaître

γοάω,ῶ : pleurer qqn, se lamenter sur

γόνυ, ατος (τό) : genou (gén pl γούνων)

γουνάζομαι : embrasser les genoux, supplier en embrassant les genoux

δεκάκις : dix fois

δέχομαι : (δέδεξο : impératif parfait) recevoir, accepter

δίδωμι : donner (δόμεναι : infinitif à valeur d'impératif)

δῖος,α,ον : divin

ἐάω : laisser, permettre

ἔγχος, ους (τό) : la lance

ἔδω : manger (ἔδμεναι :infinitif homérique )

ἐθέλω : vouloir bien, consentir à, vouloir

εἰκοσι : vingt fois

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐνθάδε : ici

ἐν-τίθημι : placer sur, installer sur

ἔρδω ( ἔρξω, ἔοργα) : faire

ἐρύομαι : retirer, peser contre ou en échange de (+ datif), racheter avec

ἐσθλός,η,ον : noble, précieux

ἥβη,ης (ἡ) : jeunesse, vigueur, fleur de l'âge

ἠδέ : et

ἤμαρ,ατος (τό) : le jour

θνῄσκω : mourir

θυμός , οῦ (ὁ) : courage, passion, colère, cœur

καλυπτω : voiler, recouvrir

κατα-δάπτω : déchirer

κατα-δατέομαι : se partager (tmèse)

καταθνῄσκω : mourir

κεν = ἄν

κεφαλή, ῆς (ἡ) : la tête

κῆρ, κῆρος (ἡ) : la mort, le trépas

κορυθαίολος ,ος,ον : au casque étincelant

κρέας (τό) : viande, chair (κρέα : pluriel contracte)

κύων,κυνός (ὁ) : le chien

λαγχάνω : donner part à (qqn : acc) de (qqch : gén), faire participer qqn à qqch (λελάχωσι : 3ème pers du pluriel d'un aoriste)

λείπω : laisser, abandonner

λέχος,ους (τό) : lit, couche

λίσσομαι : je t'en prie, je supplie

μέλλω : aller, être sur le point de , devoir

μένος, ους (τό) : ardeur, volonté

μήνιμα,ατος (τό) : la cause de ressentiment de la part de (+ génitif)

ναῦς, νεώς (ἡ) : le vaisseau, le navire

νεκρός,οῦ (ὁ) : le cadavre, le mort

νή-ριτος,ος,ον : innombrable, immense, infini

οἷά : relatif à l'accusatif à valeur causale ou explicative; étant donné tout ce que

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mouvement)

οἰωνός,οῦ (ὁ) : l'oiseau de proie, le charognard

ὀλιγο-δρανέω : être à bout de forces, être exténué

ὀλλυμι : détruire, faire périr (ὀλέσω : futur )

ὁππότε : quand

ὅτε : quand

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi (expression)

οὐκ ἔσθ ΄ , ὃς : il existe un homme capable de (expression)

ὄφρα : afin que

πάλιν : de nouveau, en retour

παρά + Δ : auprès de

πείθω (πείσω) : persuader, convaincre

πέτομαι : voler, s'envoler (πταμένη : part aor 2)

πότμος,ου (ὁ) : la mort, le trépas

πότνιος,α,ον : vénérable

προσ-αυδάω : s'adresser à, parler à

προτιόσσομαι : je prévois mon sort ? je regarde vers + acc . ? (2 traductions possibles)

πύλη,ης (ἡ) : la porte (d'une cité)

πύρ, πυρός : le feu

πως : en quelque sorte

ῥέθος,ους (τό) : le membre (au pluriel : le corps)

ῥύομαι : retirer, tirer

σιδήρεος,α,ον : en fer, de fer

σός,σή,σόν : ton, ta

στήσωσι : de ἵστημι : peser (sens rare); sujet à déduire du contexte

τεθνηώς,ῶτος : mort (part parfait)

τελέω,ῶ : achever, accomplir, exécuter, réaliser

τέλος ,ους (τό) : la fin, le terme, la mort

τίκτω (ἔτεκον) : engendrer

τοκεύς,εως (ὁ) : parent, père et mère

ὑπὲρ +Γ : par, au nom de

ὑπισχνέομαι : promettre (ὑπόσχωνται : subj aor 2)

ὑπόδρα : de travers, par en-dessous

φράζομαι : réfléchir à ce que, réfléchir que

φρήν, φρενός (ὁ) : le diaphragme, le centre du corps; l'esprit

χάλκεος,α,ον : de cuivre, de bronze

χαλκός,οῦ (ὁ) : cuivre, bronze

χρυσός,οῦ (ὁ) : l'or

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie

ὠμός,ή,όν : cru

ὣς : ici : aussi vrai que…Vocabulaire par ordre de fréquence: v 337 367


Fréquence 1

ἄγω : mener, amener

γιγνώσκω : connaître

δέχομαι : (δέδεξο : impératif parfait) recevoir, accepter

δίδωμι : donner (δόμεναι : infinitif à valeur d'impératif)

ἐάω : laisser, permettre

ἐθέλω : vouloir bien, consentir à, vouloir

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐνθάδε : ici

λείπω : laisser, abandonner

μέλλω : aller, être sur le point de , devoir

ναῦς, νεώς (ἡ) : le vaisseau, le navire

οἷά : relatif à l'accusatif à valeur causale ou explicative; étant donné tout ce que

ὅτε : quand

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi (expression)

οὐκ ἔσθ ΄ , ὃς : il existe un homme capable de (expression)

πάλιν : de nouveau, en retour

παρά + Δ : auprès de

πείθω (πείσω) : persuader, convaincre

σός,σή,σόν : ton, ta

τίκτω (ἔτεκον) : engendrer

ὑπὲρ +Γ : par, au nom de

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie


fréquence 2

βαίνω : marcher, aller (βεβήκει : plus que parfait , marque la rapidité : "était déjà partie" )

ἐσθλός,η,ον : noble, précieux

καταθνῄσκω : mourir

λαγχάνω : donner part à (qqn : acc) de (qqch : gén), faire participer qqn à qqch (λελάχωσι : 3ème pers du pluriel d'un aoriste)

λέχος,ους (τό) : lit, couche

νεκρός,οῦ (ὁ) : le cadavre, le mort

πύλη,ης (ἡ) : la porte (d'une cité)

πύρ, πυρός : le feu

τέλος ,ους (τό) : la fin, le terme, la mort

ὑπισχνέομαι : promettre (ὑπόσχωνται : subj aor 2)

φράζομαι : réfléchir à ce que, réfléchir que

φρήν, φρενός (ὁ) : le diaphragme, le centre du corps; l'esprit


fréquence 3

ἀ-θάνατος,ος,ον : immortel

ἄλοχος, ου (ἡ) : l'épouse

γόνυ, ατος (τό) : genou (gén pl γούνων)

κύων,κυνός (ὁ) : le chien

πως : en quelque sorte

χρυσός,οῦ (ὁ) : l'or


fréquence 4

ἅλις : en foule, en quantité

ἀν-ίημι : inciter à (ἀνείη: )

ἐν-τίθημι : placer sur, installer sur

θυμός , οῦ (ὁ) : courage, passion, colère, cœur

κεφαλή, ῆς (ἡ) : la tête

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mouvement)

πότνιος,α,ον : vénérable

τελέω,ῶ : achever, accomplir, exécuter, réaliser


Ne pas apprendre :

ἁδροτής,ῆτος (ἡ) : force, vigueur

αἲ γάρ = εἲ γὰρ : plût aux dieux que

Ἄϊδόσδε : vers l'Hadès

ἀνώγω : ordonner, commander

ἀπαλάλκον : aoriste : écarter de, protéger de

ἄποινα,ων (τά) : rançon

ἀπο-τέμνω : découper, arracher

γοάω,ῶ : pleurer qqn, se lamenter sur

γουνάζομαι : embrasser les genoux, supplier en embrassant les genoux

δεκάκις : dix fois

δῖος,α,ον : divin

ἔγχος, ους (τό) : la lance

ἔδω : manger (ἔδμεναι :infinitif homérique )

εἰκοσι : vingt fois

ἔρδω ( ἔρξω, ἔοργα) : faire

ἐρύομαι : retirer, peser contre ou en échange de (+ datif), racheter avec

ἥβη,ης (ἡ) : jeunesse, vigueur, fleur de l'âge

ἠδέ : et

ἤμαρ,ατος (τό) : le jour

θνῄσκω : mourir

καλυπτω : voiler, recouvrir

κατα-δάπτω : déchirer

κατα-δατέομαι : se partager (tmèse)

κεν = ἄν

κῆρ, κῆρος (ἡ) : la mort, le trépas

κορυθαίολος ,ος,ον : au casque étincelant

κρέας (τό) : viande, chair (κρέα : pluriel contracte)

λίσσομαι : je t'en prie, je supplie

μένος, ους (τό) : ardeur, volonté

μήνιμα,ατος (τό) : la cause de ressentiment de la part de (+ génitif)

νή-ριτος,ος,ον : innombrable, immense, infini

οἰωνός,οῦ (ὁ) : l'oiseau de proie, le charognard

ὀλιγο-δρανέω : être à bout de forces, être exténué

ὀλλυμι : détruire, faire périr (ὀλέσω : futur )

ὁππότε : quand

ὄφρα : afin que

πέτομαι : voler, s'envoler (πταμένη : part aor 2)

πότμος,ου (ὁ) : la mort, le trépas

προσ-αυδάω : s'adresser à, parler à

προτιόσσομαι : je prévois mon sort ? je regarde vers + acc . ? (2 traductions possibles)

ῥέθος,ους (τό) : le membre (au pluriel : le corps)

ῥύομαι : retirer, tirer

σιδήρεος,α,ον : en fer, de fer

στήσωσι : de ἵστημι : peser (sens rare); sujet à déduire du contexte

τεθνηώς,ῶτος : mort (part parfait)

τοκεύς,εως (ὁ) : parent, père et mère

ὑπόδρα : de travers, par en-dessous

χάλκεος,α,ον : de cuivre, de bronze

χαλκός,οῦ (ὁ) : cuivre, bronze

ὠμός,ή,όν : cru

ὣς : ici : aussi vrai que…

Traduction au plus près du texte :

Exténué, Hector au casque rutilant s'adressa à lui : 337

" Je t'en supplie par ta vie, par tes genoux, et par tes parents,

ne laisse pas près des vaisseaux des Achéens les chiens me dévorer;

au contraire, toi, d'une part, accepte en abondance du cuivre et de l'or, 340

des présents, que te donneront mon père et ma vénérable mère;

d'autre part, donne mon corps en retour à la maison, afin que

les Troyens et les épouses des Troyens me livrent , une fois mort, à la flamme."

Alors, le regardant par en dessous, Achille rapide quant aux pieds s'adressa à lui :

" Ne m'implore pas, chien, par mes genoux, ni par mes parents. 345

Plaise aux dieux que ma volonté et mon cœur m'incitent moi-même en quelque sorte

À manger ta chair crue découpée en morceaux, vu ce que (quant à ce que) tu m'as fait;

Aussi vrai qu'il n'existe pas un homme qui puisse éloigner les chiens de ta tête;

Pas même si on pesait dix fois ou vingt fois des rançons immenses,

Les amenant ici, et si l'on m'en promettait encore d'autres; 350

Pas même s'il ordonnait de te peser toi-même contre de l'or,

Priam fils de Dardanos; pas même ainsi, assurément, ta vénérable mère,

T'ayant placé sur un lit funèbre, ne te pleurera, toi qu'elle a engendré;

Au contraire, les chiens et les oiseaux de proie te dévoreront tout entier."

Alors, en mourant, Hector au casque rutilant s'adressa à lui : 355

" Oui, te connaissant bien, je prévois mon sort; et assurément je n'étais pas destiné

à te persuader : car, oui, ton cœur est de fer dans ton sein;

réfléchis maintenant, à ce que je ne devienne pas pour toi une cause de colère des dieux,

le jour où Pâris et Phébus Apollon,

tout vaillant que tu sois, te feront périr dans les porte Scées." 360

Lui qui parlait donc ainsi, la fin de la mort l'enveloppa;

Sa vie s'envolant de ses membres, s'en était allée vers l'Hadès,

Pleurant sa destinée, abandonnant sève et fleur <de la jeunesse>;

Et, à lui déjà mort, le divin Achille s'adressa :

" Meurs; la mort, moi, je la recevrai quand justement 365

Zeus voudra l'accomplir, ainsi que les autres dieux immortels."

Il dit, et du cadavre retira sa lance de bronze.

Homère. Iliade XXII v 337-366 traduction Sausy (Fernand Lanore ed., Paris, 1962) ramenée aux vers grecs.D’une voix défaillante, Hector au casque rutilant répondit :

« Je t’en supplie, par ta vie, par tes genoux, par tes parents,

ne laisse pas les chiens me dévorer près des vaisseaux achéens.

Accepte de recevoir à ta suffisance bronze et or, 340

présents que t’offriront mon père et ma vénérable mère ;

rends-leur mon corps, pour qu’ils le ramènent à la maison, afin que

Troyens et Troyennes rendent à mon cadavre les honneurs du bûcher. »

Lui jetant un regard oblique, Achille aux pieds légers lui répondit :

« Ne me supplie pas, chien que tu es, par mes genoux ou par mes parents. 345

Ah ! que ne me laissè-je moi-même emporter par la fureur de mon cœur,

au point de découper ton corps en morceaux et de les manger tout crus, après ce que tu m’as fait endurer. Aussi vrai qu’il n’est personne au monde qui pourrait éloigner les chiens de ta tête

même si l’on m’amenait ici une rançon innombrable, même si l’on en faisait une pesée dix ou vingt fois plus forte, // même si l’on m’en promettait encore davantage, 350

même si Priam le Dardanide faisait jeter dans la balance ton propre pesant d’or ;

même à ce prix, il ne sera pas permis à ta vénérable mère

de te dresser un lit funèbre pour pleurer celui qu’elle a mis au monde ;

mais les chiens et les oiseaux te dévoreront tout entier. »

Lors, tout en mourant, Hector au casque rutilant répondit : 355

« Ah ! certes, il me suffit de te voir pour te connaître. Je n’avais garde

de t’attendrir : tu as un cœur de fer dans ta poitrine.

Méfie-toi seulement du courroux des dieux,

que ma cause suscitera contre toi le jour où Pâris et Phoibos Apollon

te feront périr, malgré ta vaillance, auprès des portes Scées. » 360

Il dit, et ce fut la fin : la mort l’enveloppa.

Son âme dégagée de ses membres prit son vol vers les demeures d’Hadès,

gémissant sur son sort, abandonnant force et jeunesse.

Et il était déjà mort, quand le divin Achille s’adressa encore à lui :

«  Meurs donc ! la mort, moi, je la recevrai le jour où 365

Zeus voudra ma fin, lui et les autres dieux immortels. »

Il dit et du cadavre retira sa pique de bronze (…)
Retour en haut du texte