Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

437 485 le deuil d'Andromaque

Andromaque découvre la mort d'HectorIliade, XXII, 437-485

Achille vient de tuer Hector. Priam et Hécube expriment leur douleur; pendant ce temps, Andromaque se prépare à recevoir Hector.


Ὧς ἔφατο κλαίουσ ΄ . Ἄλοχος, δ΄ οὔ πώ πέπυστο 437

Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν

ἤγγειλ΄ , ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,

ἀλλ ΄ ἥ γ ΄ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, 440

δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ ΄ ἔπασσε.

Κέκλετο δ ΄ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο

Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκνοστήσαντι,

νηπίη, οὐδ ΄ ἐνόησεν, ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν 445

χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.

Κωκυτοῦ δ ΄ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·

τῆς δ ΄ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κεκρίς.

Ἡ δ ΄ αὖτις δμωῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·

Δεῦτε, δύω μοι ἕπεσθον· ἴδωμ ΄ ὅτιν ΄ ἔργα τέτυκται. 450

Αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δέ μοι αὐτῇ

στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα

πήγνυται· ἐγγυς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.

αἲ γὰρ ἀπ ΄ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος · ἀλλὰ μάλ ΄ αἰνῶς

δείδω, μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς 455

μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος, πεδίονδε δίηται,

καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς,

ἥ μιν ἔχεσκ ΄, ἐπεὶ οὔ ποτ ΄ ἐνὶ πληθύϊ μένεν ανδρῶν,

ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.

Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση, 460

παλλομένη κραδίην · ἅμα δ ΄ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ.

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον,

ἔστη παπτήνασ ΄ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δ΄ ἐνόησεν

ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι

ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. 465

Τὴν δὲ κατ ΄ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,

ἤριπε δ ΄ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.

Τῆλε δ ΄ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,

ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην

κρήδεμνόν θ ΄ , ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη 470

ἤματι τῷ, ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ ΄ Ἕκτωρ

ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.

Ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,

αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.

Ἡ δ ΄ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 475

ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν ·

Ἕκτωρ, ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ ΄ αἴσῃ

ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,

αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ

ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ ΄ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν, 480

δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.

Νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης

ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις

χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ ΄ ἔτι νήπιος αὔτως,

ὃν τέκομεν σύ τ ΄ ἐγώ τε δυσάμμοροι· ... 485Iliade, XXII, 437-485 :

Vocabulaire classé par ordre de fréquence:

Fréquence 1

ἄγγελος, ου (ὁ) : messager

ἀγγέλλω (ἤγγειλα) : annoncer

ἄγω (ἠγάγεθ ΄) : mener, conduire

ἅμα : en même temps

ἀμφότεροι : les uns et les autres

ἀπόλλυμαι (ἀπολέσθαι): périr

δείδω : craindre

δίδωμι (δῶκε): donner

δόμος,ου: maison, maisonnée

δῶμα, ατος (τό): demeure, chambre

ἐπεὶ : après que, quand , puisque

ἔργον,ου : travail, action

ἔρχομαι (ἐλθὼν): aller

ἴσος,η,ον : semblable

ἵστημι (στῆσαι ) : placer, se placer

λείπω : laisser

μάλα : tout à fait, très

μέγας, μεγάλη,μέγα : grand

ναῦς (νῆας) (ἡ) : navire

νοέω : se rendre compte

ὀράω (εἶδον) : voir

ὅτε :quand

ὅττι : que, parce que

ὁφείλω : devoir (regret)

πυνθάνομαι (πέπυστο) :

τίκτω (ἔτεκον) : engendrer

φημι (ἔφατο) : dire

χεῖρ (χερσὶν) : main, bras


Fréquence 2

βάλλω (βάλε) : jeter, lancer

δύστηνος,ος,ον: malheureux

δύω = δύο deux

ἐγγύς : auprès, environ

ἵππος,ου : le cheval

κλύω : entendre

μάχη, ης (ἡ) : le combat

μυρίος,α,ον : innombrable

νύξ , νυκτός (ἡ) : la nuit

πόσις,ιος : époux,épouse

πύλη,ης (ἡ) : la porte

πῦρ , πυρός : le feu

στόμα, ατος : la bouche

τείχος,ους (τό) : rempart

τρέφω : nourrir, élever

φρῆν, φρενός : cœur, esprit


Fréquence 3

ἄλοχος, ου (ἡ) : l'épouse

γόνυ,ατος (γοῦνα) : genou

ἐκπίπτω (ἔκπεσε) : tomber

ἕπομαι (ἕπεσθον) : suivre

ἔπος , ους : parole

θρασύς,εῖα,ύ : hardi, audacieux

κλαίω : pleurer, déplorer

κράς,κρατός : tête

ταχύς εῖα,ύ : rapide

χρυσέος-οῦς,ῆ,οῦν : d'or


Fréquence 4

ἅλις : en foule

ἕλκω : tirer, entraîner

θυμός,οῦ : le cœur

πένθος,ους (τό) : deuil, malheur

πύργος,ου : la tour, le rempart


Iliade, XXII, 437-485

Aides de vocabulaire (mots qui ne figurent pas dans les 1600 mots les plus fréquents du grec classique)


ἀγείρω (ἀγέρθη) : assembler

ἀγηνορία,ας (ἡ): bravoure, fierté

αἰνόμορος,ος,ον : au destin terrible

αἰνῶς: terriblement

αἴσα,ης (ἡ): lot, destinée, loi

ἀκηδέστως : sans soin

ἀλεγεινός,ή,όν : douloureux

ἀμβλήδην : par intervalles

ἄμπυξ, υκος (ἡ) : bandeau, diadème

ἀμφιπόλος, ου : servante

ἀναδέσμη,ης : bandeau, ruban

ἀποτμήγω : couper, isoler

ἀτύζομαι : être effrayé, redouter

αὐτὰρ : et, d'autre part , mais

αὖτις : de nouveau, ensuite

αὔτως: ainsi, vainement

γαλόως,ω (ἡ) : belle-soeur

γείνομαι : engendrer

γλαυκῶπις : aux yeux brillants

γοάω, γοόω : gémir

γυῖον,ου (τό) : membre

δαμάζω : dompter

δέσμα,ατος (τό) : lien

δεῦτε: allons! Voyons!

διασσεύομαι (διέσσυτο): s'élancer à travers, franchir d'un bond

δίεμαι (δίηται) : s'enfuir à travers

δίπλαξ,ακος : double

δμωή,ῆς (ἡ) : servante

δυσάμμορος,ος,ον: profondément malheureux

δύσμορος ,ος,ον : malheureux

ἕδνα, ων (τά) : les présents de noce

εἴκω +Δ : cèder à

εἰνατέρες , ων (αἱ) : les belles soeurs

ἐκνοστέω : revenir

ἔκτοθι : dehors

ἑκυρά,ᾶς (ή,ῆς): belle mère

ἐμπνέω (ἔμπνυτο ) : reprendre souffle, haleine

ἐξοπίσω: en arrière

ἐρεβεννός,ή,όν: ténébreux

ἐρείπω (ἤριπε): renverser, ruiner

ἐτήτυμος ,ος,ον : réel, véridique

ἐϋπλόκαμος ,ος,ον: aux belles boucles

ἦμαρ, ἤματος (τό) : le jour

ἦτορ (τό) : le coeur

θερμός,ή,όν : chaud

θρόνα, ων (τά) : les fleurs

ἵκω (ἷξεν): venir, arriver

ἴος,α,ον: un seul

ἱστός,οῦ : mât, métier à tisser, toile

καλύπτω (ἐκάλυψεν): couvrir, cacher

καπύω : exhaler

καταπαύω :faire cesser (M cesser)

κεκρύφαλος,ου (ὁ) :la résille

κέλομαι (κέκλετο): ordonner

κερκίς, ίδος : la navette

κεύθος,ους (τό) : profondeurs, souterrain

κίω : aller

κοῖλος,η,ον : creux

κορυθαίολος,ος,ον : qui agite son casque

κραδίη,ης = καρδία,ας : coeur

κρήδεμνον, ου : le voile

κωκυτός,οῦ : gémissement

λοετρόν, οῦ : le bain

μαινάς,άδος : en délire

μεγάρον,ου (τό): grande salle, palais

μένος,οῦς : force, courage, fureur

μεταυδάω (μετηύδα) : parler au milieu de

μίμνω =μένω : rester, attendre

μοῦνος = μόνος,η,ον : seul

μυχός,οῦ : fond, chambre reculée

νέρθε (ν) : en dessous

νηπίος,η,ον : tout petit, fou

οἰμωγή, ῆς (ἡ) : lamentation

ὅμιλος,ου :foule, tumulte

οὖας,οὔατος (τό) :oreille

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil

ὄφρα : afin que, jusqu'à ce que

ὄψ,ὀπὸς (ἡ) : voix, parole

πάϊς = παῖς, παιδός : enfant

πάλλομαι : bondir, palpiter

παπταίνω :regarder partout

πάσσω : répandre

πεδίονδε : vers la plaine

πέλομαι : être

πήγνυμαι : être figé, raidi

πλεκτή,ῆς : tresse, filet

πληθύς,ύος = πλῆθος,ους

ποικίλος,α,ον : brodé

πόλιος= πολέως

πορφυρέος,α,ον : pourpre

πόρω : donner, procurer

προθέω : courir en avant

πρόσθεν : devant, en avant

s'informer, apprendre

ῥα donc, certes

σιγαλόεις,εσσα,εν : splendide

στήθος,ους: la poitrine

στυγερός,ά,όν : odieux, misérable

τέκος,ους : enfant

τεύχομαι (τέτυκται) : être fabriqué, fait; être

τῆλε :au loin

τρίπους, ποδος : le trépied

τυτθός,ή,όν : tout petit

ὑλήεις,εσσα,εν : boisé

ὑφαίνω : tisser

ὑψηλός,ή,όν : élevé, altier

χαμαί : par terre

χήρη,ης (ἡ) : veuve
traduction Sausy (Fernand Lanore ed., Paris, 1962)


Ainsi parla-t-elle éplorée. Mais la femme d'Hector ne savait encore rien. Nul messager véridique n'était venu lui annoncer que son époux était resté hors des portes de la ville ; et elle tissait, au fond de sa haute demeure, un ample manteau de pourpre, qu'elle par­semait de broderies variées. Elle venait d'ordonner à ses suivantes aux belles boucles de mettre au feu un grand trépied, afin qu'Hector pût avoir un bain chaud à son retour du combat. La pauvre ! Elle ne savait pas que, bien loin de son bain, il avait été, sous le bras d'Achille, dompté par Athéna aux yeux pers. Voici que des cris, des gémissements lui parviennent du rempart. Ses membres sont pris de vertige, sa navette lui échappe, tombe à terre. Aussitôt elle dit à ses cap­tives aux belles tresses

" Venez, que deux d'entre vous me suivent. Je veux aller voir ce qui ce passe. Je viens d'entendre la voix de ma vénérable belle-mère ; dans ma poitrine mon cœur bondit jusqu'à ma bouche ; je sens mes genoux se raidir sous moi ; un malheur menace les fils de Priam. Ah ! que les mots que je redoute restent loin de mes oreilles ! Mais je crains affreusement pour l'intrépide Hector, que le divin Achille ne l'ait isolé, coupé de la ville pour le poursuivre dans la plaine et qu'il n'ait mis fin à la funeste vaillance dont il était toujours possédé ; car il ne restait jamais dans la foule des guerriers, mais courait toujours en avant, et, pour la fougue, il n'avait pas son égal."

A ces mots, elle traversa le palais à une allure de folle, le cœur bondissant, suivie de ses servantes. Arri­vée aux murs, où se presse la foule, elle s'arrête, l'œil fureteur, debout sur le rempart : c'est lui ! Elle l'a vu ! Son corps est traîné devant la ville ; les chevaux rapides l'emportent impitoyablement vers les nefs creu­ses des Achéens !

Alors une nuit sombre voilà ses yeux ; elle s'abat­tit à la renverse et s'évanouit. Loin de sa tête alla rouler sa parure éclatante : diadème, résille, bandeau tressé, et le voile dont lui avait fait don l'Aphrodite d'or le jour où Hector au casque rutilant l'avait emmenée de la maison d'Eétion, après lui avoir remis d'innombrables présents. Autour d'elle se tenait le groupe des sœurs de son mari et des femmes de ses beaux-frères, qui s'ingéniaient à la retenir parmi elles, éperdue qu'elle était à en mourir.

Dès qu'elle eut repris haleine et que la force de vivre se fut à nouveau rassemblée dans son âme, elle lança, au milieu des Troyennes, ces paroles mêlées de sanglots

« Hector, quel malheur est le mien ! Ainsi nous sommes nés tous deux pour une même destinée, toi à Troie, dans le palais de Priam, moi à Thèbe, au pied du Placos couvert de forêts, dans la demeure d'Eétion, qui me nourrissait dès ma petite enfance pour pion malheur, le malheureux ! Il eût mieux fait de ne pas me donner la vie. Voici donc que tu t'en vas vers le séjour d'Hadès, dans les profondeurs souterraines, et que moi tu me laisses dans un deuil abominable, veuve en ta maison. Et il est encore si petit l'enfant que nous avons eu toi et moi, pour notre malheur.Retour en haut du texte