Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

001 052 Ulysse et Télémaque enlèvent les armes de la salle

... sous un prétexte mensongerHomère, Odyssée 19, v 01-52 28

01-52 : Ulysse et Télémaque enlèvent les armes de la salle

sous un prétexte mensonger

Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς ,
μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων ·
αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ·

« Τηλέμαχε , χρὴ τεύχε᾽ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω
πάντα μάλ
᾽ · αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσι 5
παρφάσθαι , ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες ·

Ἐκ καπνοῦ κατέθηκ , ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει
οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς
,
ἀλλὰ κατῄκισται
, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀϋτμή .
Πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν
ἔμβαλε δαίμων 10
μή πως οἰνωθέντες
, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν ,
ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
καὶ μνηστύν
· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος . »

Ὣς φάτο , Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί ,
ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν
· 15

« Μαῖ ᾽, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας ,
ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρὸς
καλά
, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
πατρὸς ἀποιχομένοιο
· ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα .
Νῦν δ᾽ ἐθέλω καταθέσθαι
, ἵν ᾽ οὐ πυρὸς ἵξετ ᾽ ἀϋτμή . » 20

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια ·

« Αἲ γὰρ δή ποτε , τέκνον , ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
οἴκου κήδεσθαι καὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν
.
Ἀλλ
᾽ ἄγε , τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει ;
δμῳὰς δ᾽ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν
, αἵ κεν ἔφαινον . » 25

Τὴν δ ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα ·

« Ξεῖνος ὅδ · οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι , ὅς κεν ἐμῆς γε
χοίνικος ἅπτηται
, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς . »

Ὣς ἄρ᾽ ἐφώνησεν · τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος .
Κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ ναιεταόντων
. 30
Τὼ δ
᾽ ἄρ ᾽ ἀναΐξαντ ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
ἔγχεά τ
᾽ ὀξυόεντα · πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη ,
χρύσεον λύχνον ἔχουσα
, φάος περικαλλὲς ἐποίει .
Δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε ὃν πατέρ
᾽ αἶψα · 35

« Ὦ πάτερ , ἦ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι .
Ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
,
εἰλάτιναί τε δοκοί
, καὶ κίονες ὑψόσ ᾽ ἔχοντες
φαίνοντ
᾽ ὀφθαλμοῖς ὡσεὶ πυρὸς αἰθομένοιο .
Ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον
, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι . » 40

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς ·

« Σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ ᾽ ἐρέεινε ·
αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν
, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν .
Ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι
, ἐγὼ δ ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ ,
ὄφρα κ
᾽ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω · 45
ἡ δέ μ
᾽ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶ ἕκαστα . »

Ὣς φάτο · Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
κείων ἐς θάλαμον , δαΐδων ὕπο λαμπομενάων ,
ἔνθα πάρος κοιμᾶθ
᾽ , ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι ·
ἔνθ
᾽ ἄρα καὶ τότ᾽ ἔλεκτο καὶ Ἠόα δῖαν ἔμιμνεν . 50
Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς ,
μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων
.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

αὐτάρ : 1 et, d’autre part ; 2 ensuite, puis ; 3 or, donc, alors; 4 mais, néanmoins ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle ; 3 μέν (ὁ μέν) ... δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 4 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 5 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 auprès de, chez ;

μέγαρον , μεγάρου (τό) : la grande salle ; parfois : l’appartement ; d’où, au pl surtout : le palais ;

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / P être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

δῖος , α, ον : divin, divine (+G : entre ou parmi)

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

μνηστήρ , μνηστῆρος (ὁ) : le prétendant

φόνος , φόνου (ὁ) 1: la mort, le meurtre, assassinat, massacre, carnage;

σύν / ξύν +D  1: avec

Ἀθηνᾶ , Ἀθηνᾶς / Ἀθήνη , Ἀθήνης (ἡ) : Athéna ;

μερμηρίζω  : tr. : méditer ( τί τινι : qqch contre qqn ) ;

αἶψα : 1 rapidement, vite, promptement, aussitôt, sur le champ ; 2 subitement, soudain ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors ; 4 parfois explicatif : car ;

Τηλέμαχος , ου (ὁ) : Télémaque

ἔπος , ἔπους (τό)  3: la parole (pl ἔπη , ἔπων (τά) : les paroles ; hom. : NVA pl. : ἔπεα , D pl. ἐπέεσσιν ) ;

πτερόεις , πτερόεσσα , πτερόεν , G πτερόεντος : ailé

προσαυδάω / προσαυδῶ : ( impf 3ème p sg : προσηύδα) : +2 acc. : adresser qqch à qqn; s’adresser à qqn avec… s’adresser à, parler à, adresser la parole à ;

χρή 1: il faut

χρή sous-entendu ἡμᾶς

τεῦχος , τεύχους (τό) 4: tout outil : ustensile, instrument, l’arme ; Hom τεύχεα , τευχέων (τά) : les armes ;

ἀρήϊος , α , ον : 1 consacré à Arès ; 2 de guerre ;

κατατίθημι (aor. : κατέθηκα ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν 3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

εἴσω / ἔσω 2: dedans, à l’intérieur, là-dedans

5

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout;

μάλα 1: 1 oui ; 2 tout à fait, entièrement, complètement ;

μαλακός , ή, όν : doux, souple ;

παράφημι : donner un conseil ; / M (inf aor παραφάσθαι ) : tromper par un mensonge ; παρφάσθαι = παραφάσθαι infinitif aoriste moyen de παράφημι , à sens d’impératif

ὅτε 1: quand, lorsque ;

κέν / κε / κεν (particule enclitique) = ἄν : particule indiquant un conditionnel ou un éventuel (ne se traduit pas)

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

μεταλλάω / μεταλλῶ : + acc. : poser des questions à qqn, questionner qqn

ποθέω / ποθῶ 4: demander de justifier l’absence de ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 loin de, à distance de, hors de portée de ;

καπνός , καπνοῦ (ὁ) : la fumée

ἐπεί 1: adv : car ; avec une expression négative : car autrement ;

οὐκέτι 2: ne... plus ;

τοῖσιν : datif pluriel de l’article à sens démonstratif ( = τοῖς)

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: ressembler à ;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

οἷά : second accent d’enclise devant ποτε ; οἷα a pour antécédent τοῖσιν ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie (avec mvt)

κίω : ( aor ἔκιον ; part aor κιών : aller

καταλείπω 1: (impf : κατέλειπον ) : + A laisser, laisser derrière soi ;

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien ; 3 allons ! ; 4 parfois : du moins ; 5 il n’indique parfois qu’une progression ou une particularisation ; ( élidé : ἀλλ’) ;

καταικίζω : ( pft P 3ème p sg κατῄκισται ): maltraiter, souiller ;

ὅσσον : adv. : dans la mesure où

ἱκνέομαι / ἱκνοῦμαι 4: ( ἵξομαι , ἱκόμην , ἷγμαι ; aor  3ème p sg : ἵκετο ;) : aller, venir, arriver ;

ἀϋτμή , ἀϋτμῆς (ἡ) : 1 le souffle ; 2 le souffle brûlant (notamment d’un soufflet de forge) ; 3 l’exhalaison ;
10

πρός adv. : en outre, en plus, d’ailleurs

ἔτι  1: encore , de plus ; ἔτι ... καί : en plus ; alors ;

καί 1: et, même, aussi ;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi) ; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

τόδε annonce la proposition introduite par μή πως ...

μείζων , μείζων , μεῖζον ( G μείζονος )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort, plus important, plus digne de confiance ;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : l’âme, l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα ; aor hom sans augment ἔμϐαλον ; ) 2: 1 jeter dans; 2 placer dans, mettre dans ;

ἔμϐαλε sous-entendu μοι, datif éthique

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

μή + subj 1: de peur que 

πως 3: (enclitique) de quelque manière ;

οἰνόω / οἰνῶ : enivrer ; / P (part aor P οἰνωθείς, οἰνωθέντος ) : être ivre ;

ἔρις , ἔριδος (ἡ) 3: (A ἔριν ) : la querelle ; la discorde ; la rixe ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; ) 1: établir, placer debout, dresser, élever;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre ;

τιτρώσκω : ( τρώσω , ἔτρωσα ; ) : blesser

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ4: déshonorer, souiller ;

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί 1: à la fois ... et ... ;

δαίς , δαιτός (ἡ) 4: le repas, banquet, la nourriture ( Α δαῖτα )

μνηστύς , μνηστύος (ἡ) : la demande en mariage

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...);

γάρ 1: car, en effet 

ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 attirer, entraîner ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : l’homme 

σίδηρος , σιδήρου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive ;

ὥς = οὕτως 4: ainsi

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il ;   // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ) : dire ;

φάτο : impf hom M sans augment

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri; mon cher ; mon, ma (possessif homérique) ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα ) : persuader ; // M πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ) : + D : obéir à ;

πατήρ , πατρός / πατέρος (ὁ) 1: (V ὦ πάτερ: le père 

15

ἐκκαλέω / ἐκκαλῶ ( part aor M hom : ἐκκαλεσσάμενος ) : appeler à l’extérieur, appeler à soi

ἐκ doit être joint à καλεσσάμενος : « ayant appelé à lui »(Euryclée est dans l’appartement des femmes)

πρόσφημι : ( impf ou aor 2 προσέφην ) : +Α : s’adresser à

τροφός , τροφοῦ (ἡ) : la nourrice

Εὐρύκλεια , Εὐρυκλείας (ἡ) : Euryclée

μαία , μαίας (ἡ) : ( V μαῖα ) : petite mère (terme d’affection pour les femmes âgées) ; nourrice ;

ἄγε : allons ! ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐρύκω  : ( impér aor ἔρυξον ) : 1 retenir, écarter, tenir à l’écart ; 2 retenir de force, enfermer ;

ἔρυξον : « enferme » ; μοι, datif éthique ; ἐνὶ μεγάροισι : μεγάροισι « palais » a plus précisément ici le sens de « appartement »

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme 

ὄφρα : tandis que

εἰς / ἐς + Α 1: dans

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: 1 la chambre ; 2 la réserve, le cellier, le magasin ;

καταθείομαι : forme épique de subjonctif, pour καταθῶμαι, de κατατίθημι

ἔντεα / ἔντη , ἐντέων / ἐντῶν (τά) : les armes

καλός , ή, όν  1: beau

τά : pronom relatif

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans , à l’intérieur de

οἶκος , οἴκου (ὁ) 1: la maison, habitation, séjour, la demeure

ἀκηδής , ής , ές : négligé, sans soin

ἀμέρδω : léser, abîmer

ἀποίχομαι : être parti, être loin, être absent

πατρὸς ἀποιχομένοιο : génitif absolu

νήπιος , α, ον : adj. qui ne parle pas, tout petit

ἦα : forme épique d’imparfait de εἰμί
20

νῦν 1: maintenant ; νῦν δέ : mais maintenant

ἐθέλω / θέλω 1: : vouloir, désirer ;

καταθέσθαι : sous-entendu ἔντεα

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

αὖτε : à son tour ; alors, ensuite ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα / hom προσέειπον , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : adresser la parole à, s’adresser à

αἲ γάρ hom = εἰ γάρ : ah si seulement…! (souhait) ; plût aux dieux que... ! (regret) ;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

τέκνον , τέκνου (τό)  1: l’enfant

ἐπιφροσύνη , ης (ἡ) : la sagesse ; / pl. : les conseils de sagesse, les sages pensées ;

ἀναιρέομαι / ἀναιροῦμαι 2: ( aor ἀνειλόμην ; opt aor 2 2ème p sg ἀνέλοιο ;) : obtenir, jouir de ;

κήδομαι : + G : s’inquiéter de, se soucier de

κήδεσθαι : infinitif complétant ἐπιφροσύνας, ou à valeur consécutive ( = ὥστε κήδεσθαι)

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ;

φυλάσσω 1: ( aor ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, protéger ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τοι  ( encl.) = σοί : fréquent chez Homère

ἔπειτα 1: ensuite, après, alors, par suite

ἔπειτα : c’est-à-dire quand les servantes seront dans leur appartement

μετοίχομαι : + D : aller avec, accompagner

μετοιχομένη : au féminin, car Euryclée pense aux servantes évoquées par Télémaque (v 15), et à ce qu’elle va dire au v 25 ;

φάος , φάους (τό) : la lumière

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter

25

δμῳή , δμῳῆς (ἡ) : la captive de guerre, la servante

δμῳὰς δέ : δέ est explicatif

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, interdire de ;

οὐκ εἴας : « tu ne permettais pas » = « tu viens d’interdire »

προϐλώσκω : ( inf hom : προβλωσκέμεν ) : s’avancer dehors , sortir

αἵ κεν + imparfait : lesquelles + conditionnel passé (irréel)

φαίνω 1: ( φανῶ , ἔφηνα , πέφαγκα ; impf : ἔφαινον ) : éclairer ;

αὖ 1: 1 à son tour  ; 2 mais, alors :

πεπνυμένος , η, ον : prudent , bien inspiré

ἀντίον adv : 1 en face ; 2 à son tour ;

αὐδάω / αὐδῶ 4: ( impf ηὔδων ) : dire avec force à, s’adresser à ;

ξένος / ξεῖνος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

ξεῖνος ὅδε < s e οἴσει φάος >

ἀεργός , ός , όν : inactif , oisif, paresseux

ἀνέχομαι 2: ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes , assurément

χοῖνιξ , χοίνικος (ἡ) : « chénice », mesure ou ration de grains qui couvre les besoins journaliers d’un individu

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft // M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  1 toucher, palper, mettre la main sur ; au M : toucher pour prendre, prendre, se nourrir de ;

καί : valeur restrictive : « encore que », « même si »

τηλόθεν : de loin

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα ; inf aor ἐλθεῖν ; part pft épique εἰληλουθώς ) : venir, arriver ;

ἄρα adv.  1: donc ; oui... ;

φωνέω / φωνῶ : (aor ἐφώνησα ; impér : φώνει ): 1 faire entendre ; 2 parler, dire, prononcer ;

ἄπτερος , ος,ον : non-ailée => qui ne peut s’envoler ; sans réplique (parole) ;

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) : se trouver, être

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours ;

30

κλείω / κλῄω 2 : ( κλείσω , ἔκλεισα / hom κλήϊσα ) : fermer

θύρα , θύρας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte ;

εὖ 1: adv. bien ;

ναιετάω : être habité ;

τὼ δ ᾽ : duel nominatif : eux deux

ἀναίσσω / ἀναΐσσω : (part aor ἀναΐξας ) : s’élancer

ἀναΐξαντε : participe aoriste au duel : s’étant élancés =>s’étant vivement mis à l’œuvre

φαίδιμος , ος, ον : 1 étincelant, brillant; 2 illustre, noble ;

υἱός / ὑός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; G homérique υἷος D irrégulier : υἱεῖ , D pl attique  υἱέσι ) : le fils

εἰσφορέω : ( impft épique ἐσφόρεον ) porter dans, porter à l’intérieur

ἐσφόρεον = ἐφόρουν εἰς θάλαμον

κόρυς , κόρυθος (ἡ) : le casque en métal, le casque

τε ... καί / τε καί 1: à la fois ... et ... ;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

ὀμφαλόεις, ὀμφαλόεσσα , ὀμφαλόεν : au centre saillant comme un nombril, bombé ;

ἔγχος , ἔγχους (τό) : la lance, la javeline, la pique ; / pl épq : ἔγχεα ;

ὀξυόεις , ὀξυόεσσα, ὀξυόεν : aigu, pointu ;

πάροιθε / πάροιθεν  4: adv : en avant, devant, par devant ;

Παλλάς , Παλλάδος (ἡ) : Pallas

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or ;

χρύσεον : synizèse : compte pour 2 syllabes

λύχνος , λύχνου (ὁ) : la lampe

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir ; // ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

περικαλλής , ής, ές : très beau, splendide

ποιέω , ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : faire, fabriquer, produire

35

τότε 1: alors, à ce moment ;

προσφωνέω / προσφωνῶ : ( impf hom 3ème p sg προσεφώνεε ) : 1 prononcer ; 2 s’adresser à ;

ὅς , ἥ , ὅν hom = ἑός ,ή ,όν : son, sa

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

adv 1: oui, certes, assurément ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

θαῦμα , θαύματος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux) ;

ὀφθαλμοῖσιν = ὀφθαλμοῖς

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: 1 l’œil ; 2 la lumière ; 3 la révélation précieuse ;

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

ἔμπης : en tout cas

ἔμπης μοι doit être joint à φαίνονται au vers 39

τοῖχος , τοίχου (ὁ) : le mur, la paroi ;

μεσόδμη , μεσόδμης (ἡ) : 1 poutre ; 2 espace entre les poutres ;

ἐλάτινος / εἰλάτινος , η, ον : de sapin ; en bois de sapin ;

δοκός , δοκοῦ (ἡ) : poutre

κίων , κίονος () : la colonne

ὑψόσε : adv. : vers le haut (mvt) ; en haut (sans mvt) ;

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ὑψόσ’ ἔχοντες : qui se dressent vers le haut

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : briller, étinceler ;

σεί : adv. : comme

ὡσεὶ πυρός : G de cause : comme par l’effet d’un feu ...

αἴθομαι : être enflamé, brûler

40

μάλα 1: 1 donc, oui , assurément ; 2 tout à fait;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

constr. : l’antécédant sous-entendu du relatif οἵ est : ἐκείνων θεῶν

οὐρανός , οὐρανοῦ (ὁ) 3: le ciel

εὐρύς , εὐρεῖα, εὐρύ(ν) : large, vaste

ἀπαμείβομαι : répondre

πολύμητις , ιος : adj : 1 très prudent, sage, avisé ; 2 habile, industrieux, ingénieux ;

σιγάω / σιγῶ 2: ( impér σίγα ) : faire silence, se taire;

joindre κατ (complètement) ... ἴσχανε

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, le coeur ; 2 la pensée

ἰσχνω : retenir, réfréner ;

μηδέ 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

ἐρεενω : poser une question, interroger

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci

τοι 1: ( encl.) : particule d’insistance : 1 il est sûr que, crois-moi ; 2 souvent utilisée pour introduire une sentence : vraiment, assurément, oui ;

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, coutume, façon de faire ;

αὕτη τοι δίκη ἐστι θεῶν : αὕτη reprend le sens des vers précédants

καταλέχομαι : (impératif aoriste : κατάλεξαι ) : aller se coucher, se mettre au lit

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même ;

45

ὄφρα : afin que, afin de

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère ;

ἐρεθίζω : provoquer au combat, provoquer, irriter

 : pronominal, reprend μητέρα σήν ; δέ explicatif ;

ὀδύρομαι : se lamenter, se plaindre ; pleurer ;

εἴρομαι : ( Hom. : futur 3ème p sg: εἰρήσεται ) : demander, poser des questions

ἀμφί  + Α 2: au sujet de, à propos de ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chaque chosse une par une ;

δικ : prép. + G : à travers, par

μέγαρον , μεγάρου (τό) : la grande salle ; ( G Hom μεγάροιο )

διὲκ μεγάροιο : la chambre de Télémaque est en effet dans la cour du palais

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

κείω : (défectif ) : avoir envie de se coucher

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα / δᾷδα ) : la torche

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’effet de, grâce à;

ὕπο préposition post-posée, d’où l’accentuation ; δαΐδων : pl poétique ; c’est Euryclée qui le raccompagne...

λμπω : faire briller ; / M : briller, répandre de la lumière ;

ἔνθα 2: adv rel : où, là où ;

κοιμάομαι / κοιμῶμαι : se reposer, dormir

κοιμᾶθ ᾽ = κοιμάτο : impft sans augment ; imparfait d’habitude ;

μιν (hom et trag ) = αὐτόν ou αὐτήν (pronom de rappel)

γλυκύς , γλυκεῖα , γλυκύ : doux

ὕπνος , ὕπνου (ὁ) 4: le sommeil ἱκάνοι

50

καὶ τότ᾽ : cette fois aussi => comme d’habitude

λέγομαι : ( aor 2 epq 3ème p sg ἔλεκτο ) : se coucher, s’endormir

Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom όα ) : Aurore

μίμνω = μένω : attendre


Vocabulaire alphabétique :

ἄγε : allons ! ;

ἀεργός , ός , όν : inactif , oisif, paresseux

Ἀθηνᾶ , Ἀθηνᾶς / Ἀθήνη , Ἀθήνης (ἡ) : Athéna ;

αἲ γάρ hom = εἰ γάρ : ah si seulement…! (souhait) ; plût aux dieux que... ! (regret) ;

αἴθομαι : être enflamé, brûler

αἶψα : 1 rapidement, vite, promptement, aussitôt, sur le champ ; 2 subitement, soudain ;

ἀκηδής , ής , ές : négligé, sans soin

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien ; 3 allons ! ; 4 parfois : du moins ; 5 il n’indique parfois qu’une progression ou une particularisation ; ( élidé : ἀλλ’) ;

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre ;

ἀμέρδω : léser, abîmer

ἀμφί  + Α 2: au sujet de, à propos de ;

ἀναιρέομαι / ἀναιροῦμαι 2: ( aor ἀνειλόμην ; opt aor 2 2ème p sg ἀνέλοιο ;) : obtenir, jouir de ;

ἀναίσσω / ἀναΐσσω : (part aor ἀναΐξας ) : s’élancer

ἀνέχομαι 2: ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : l’homme 

ἀντίον adv : 1 en face ; 2 à son tour ;

ἀπαμείβομαι : répondre

ἀποίχομαι : être parti, être loin, être absent

ἄπτερος , ος,ον : non-ailée => qui ne peut s’envoler ; sans réplique (parole) ;

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft // M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  1 toucher, palper, mettre la main sur ; au M : toucher pour prendre, prendre, se nourrir de ;

ἄρα adv.  1: donc ; oui... ;

ἀρήϊος , α , ον : 1 consacré à Arès ; 2 de guerre ;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

αὖ 1: 1 à son tour  ; 2 mais, alors :

αὐδάω / αὐδῶ 4: ( impf ηὔδων ) : dire avec force à, s’adresser à ;

αὐτάρ : 1 et, d’autre part ; 2 ensuite, puis ; 3 or, donc, alors; 4 mais, néanmoins ;

αὖτε : à son tour ; alors, ensuite ;

ἀϋτμή , ἀϋτμῆς (ἡ) : 1 le souffle ; 2 le souffle brûlant (notamment d’un soufflet de forge) ; 3 l’exhalaison ;

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...);

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même ;

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

γάρ 1: car, en effet 

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes , assurément

γλυκύς , γλυκεῖα , γλυκύ : doux

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme 

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα / δᾷδα ) : la torche

δαίς , δαιτός (ἡ) 4: le repas, banquet, la nourriture ( Α δαῖτα )

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors ; 4 parfois explicatif : car ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc ;

δικ : prép. + G : à travers, par

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, coutume, façon de faire ;

δῖος , α, ον : divin, divine (+G : entre ou parmi)

δμῳή , δμῳῆς (ἡ) : la captive de guerre, la servante

δοκός , δοκοῦ (ἡ) : poutre

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, interdire de ;

ἔγχος , ἔγχους (τό) : la lance, la javeline, la pique ; / pl épq : ἔγχεα ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐθέλω / θέλω 1: : vouloir, désirer ;

εἴρομαι : ( Hom. : futur 3ème p sg: εἰρήσεται ) : demander, poser des questions

εἰς / ἐς + Α 1: dans

εἰσφορέω : ( impft épique ἐσφόρεον ) porter dans, porter à l’intérieur

εἴσω / ἔσω 2: dedans, à l’intérieur, là-dedans

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 loin de, à distance de, hors de portée de ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chaque chosse une par une ;

ἐκκαλέω / ἐκκαλῶ ( part aor M hom : ἐκκαλεσσάμενος ) : appeler à l’extérieur, appeler à soi

ἐλάτινος / εἰλάτινος , η, ον : de sapin ; en bois de sapin ;

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα ; aor hom sans augment ἔμϐαλον ; ) 2: 1 jeter dans; 2 placer dans, mettre dans ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἔμπης : en tout cas

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 auprès de, chez ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἔνθα 2: adv rel : où, là où ;

ἔντεα / ἔντη , ἐντέων / ἐντῶν (τά) : les armes

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: ressembler à ;

ἐπεί 1: adv : car ; avec une expression négative : car autrement ;

ἔπειτα 1: ensuite, après, alors, par suite

ἐπιφροσύνη , ης (ἡ) : la sagesse ; / pl. : les conseils de sagesse, les sages pensées ;

ἔπος , ἔπους (τό)  3: la parole (pl ἔπη , ἔπων (τά) : les paroles ; hom. : NVA pl. : ἔπεα , D pl. ἐπέεσσιν ) ;

ἐρεενω : poser une question, interroger

ἐρεθίζω : provoquer au combat, provoquer, irriter

ἔρις , ἔριδος (ἡ) 3: (A ἔριν ) : la querelle ; la discorde ; la rixe ;

ἐρύκω  : ( impér aor ἔρυξον ) : 1 retenir, écarter, tenir à l’écart ; 2 retenir de force, enfermer ;

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα ; inf aor ἐλθεῖν ; part pft épique εἰληλουθώς ) : venir, arriver ;

ἔτι  1: encore , de plus ; ἔτι ... καί : en plus ; alors ;

εὖ 1: adv. bien ;

Εὐρύκλεια , Εὐρυκλείας (ἡ) : Euryclée

εὐρύς , εὐρεῖα, εὐρύ(ν) : large, vaste

ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 attirer, entraîner ;

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir ; // ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; / intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

adv 1: oui, certes, assurément ;

Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom όα ) : Aurore

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: 1 la chambre ; 2 la réserve, le cellier, le magasin ;

θαῦμα , θαύματος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux) ;

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ;

θύρα , θύρας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte ;

ἱκνέομαι / ἱκνοῦμαι 4: ( ἵξομαι , ἱκόμην , ἷγμαι ; aor  3ème p sg : ἵκετο ;) : aller, venir, arriver ;

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; ) 1: établir, placer debout, dresser, élever;

ἰσχνω : retenir, réfréner ;

καί 1: et, même, aussi ;

καλός , ή, όν  1: beau

καπνός , καπνοῦ (ὁ) : la fumée

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans , à l’intérieur de

καταικίζω : ( pft P 3ème p sg κατῄκισται ): maltraiter, souiller ;

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ4: déshonorer, souiller ;

καταλείπω 1: (impf : κατέλειπον ) : + A laisser, laisser derrière soi ;

καταλέχομαι : (impératif aoriste : κατάλεξαι ) : aller se coucher, se mettre au lit

κατατίθημι (aor. : κατέθηκα ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν 3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

κείω : (défectif ) : avoir envie de se coucher

κέν / κε / κεν (particule enclitique) = ἄν : particule indiquant un conditionnel ou un éventuel (ne se traduit pas)

κήδομαι : + G : s’inquiéter de, se soucier de

κίω : ( aor ἔκιον ; part aor κιών : aller

κίων , κίονος () : la colonne

κλείω / κλῄω 2 : ( κλείσω , ἔκλεισα / hom κλήϊσα ) : fermer

κοιμάομαι / κοιμῶμαι : se reposer, dormir

κόρυς , κόρυθος (ἡ) : le casque en métal, le casque

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ;

λμπω : faire briller ; / M : briller, répandre de la lumière ;

λέγομαι : ( aor 2 epq 3ème p sg ἔλεκτο ) : se coucher, s’endormir

λύχνος , λύχνου (ὁ) : la lampe

μαία , μαίας (ἡ) : ( V μαῖα ) : petite mère (terme d’affection pour les femmes âgées) ; nourrice ;

μάλα 1: 1 donc, oui , assurément ; 2 tout à fait; entièrement, complètement ;

μαλακός , ή, όν : doux, souple ;

μέγαρον , μεγάρου (τό) : la grande salle ; ( G Hom μεγάροιο ) ; parfois : l’appartement ; d’où, au pl surtout : le palais ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μείζων , μείζων , μεῖζον ( G μείζονος )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort, plus important, plus digne de confiance ;

μερμηρίζω  : tr. : méditer ( τί τινι : qqch contre qqn ) ;

μεσόδμη , μεσόδμης (ἡ) : 1 poutre ; 2 espace entre les poutres ;

μεταλλάω / μεταλλῶ : + acc. : poser des questions à qqn, questionner qqn

μετοίχομαι : + D : aller avec, accompagner

μή + subj 1: de peur que 

μηδέ 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère ;

μίμνω = μένω : attendre

μιν (hom et trag ) = αὐτόν ou αὐτήν (pronom de rappel)

μνηστήρ , μνηστῆρος (ὁ) : le prétendant

μνηστύς , μνηστύος (ἡ) : la demande en mariage

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours ;

ναιετάω : être habité ;

νήπιος , α, ον : adj. qui ne parle pas, tout petit

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, le coeur ; 2 la pensée

νῦν 1: maintenant ; νῦν δέ : mais maintenant

ξένος / ξεῖνος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle ; 3 μέν (ὁ μέν) ... δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 4 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 5 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi) ; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

ὀδύρομαι : se lamenter, se plaindre ; pleurer ;

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

οἶκος , οἴκου (ὁ) 1: la maison, habitation, séjour, la demeure

οἰνόω / οἰνῶ : enivrer ; / P (part aor P οἰνωθείς, οἰνωθέντος ) : être ivre ;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

ὀμφαλόεις, ὀμφαλόεσσα , ὀμφαλόεν : au centre saillant comme un nombril, bombé ;

ὀξυόεις , ὀξυόεσσα, ὀξυόεν : aigu, pointu ;

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅς , ἥ , ὅν hom = ἑός ,ή ,όν : son, sa

ὅσσον : adv. : dans la mesure où

ὅτε 1: quand, lorsque 

οὐκέτι 2: ne... plus ;

οὐρανός , οὐρανοῦ (ὁ) 3: le ciel

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: 1 l’œil ; 2 la lumière ; 3 la révélation précieuse ;

ὄφρα : 1 tandis que ; 2 afin que, afin de

ὄφρα :

Παλλάς , Παλλάδος (ἡ) : Pallas

παράφημι : donner un conseil ; / M (inf aor παραφάσθαι ) : tromper par un mensonge ;

πάροιθε / πάροιθεν  4: adv : en avant, devant, par devant ;

πάρος 3: avant, autrefois, auparavant ; / τὸ πάρος περ : locution adv ; // πάρος + G : en avant de, devant;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout;

πατήρ , πατρός / πατέρος (ὁ) 1: (V ὦ πάτερ: le père 

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα ) : persuader ; // M πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ) : + D : obéir à ;

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) : se trouver, être

πεπνυμένος , η, ον : prudent , bien inspiré

περικαλλής , ής, ές : très beau, splendide

ποθέω / ποθῶ 4: demander de justifier l’absence de ;

ποιέω , ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : faire, fabriquer, produire

πολύμητις , ιος : adj : 1 très prudent, sage, avisé ; 2 habile, industrieux, ingénieux ;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

προϐλώσκω : ( inf hom : προβλωσκέμεν ) : s’avancer dehors , sortir

πρός adv. : en outre, en plus, d’ailleurs

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα / hom προσέειπον , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : adresser la parole à, s’adresser à

προσαυδάω / προσαυδῶ : ( impf 3ème p sg : προσηύδα) : +2 acc. : adresser qqch à qqn; s’adresser à qqn avec… s’adresser à, parler à, adresser la parole à ;

πρόσφημι : ( impf ou aor 2 προσέφην ) : +Α : s’adresser à

προσφωνέω / προσφωνῶ : ( impf hom 3ème p sg προσεφώνεε ) : 1 prononcer ; 2 s’adresser à ;

πτερόεις , πτερόεσσα , πτερόεν , G πτερόεντος : ailé

πως 3: (enclitique) de quelque manière ;

σιγάω / σιγῶ 2: ( impér σίγα ) : faire silence, se taire;

σίδηρος , σιδήρου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

σύν / ξύν +D  1: avec

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί / τε καί 1: à la fois ... et ... ;

τέκνον , τέκνου (τό)  1: l’enfant

τεῦχος , τεύχους (τό) 4: tout outil : ustensile, instrument, l’arme ; Hom τεύχεα , τευχέων (τά) : les armes ;

Τηλέμαχος , ου (ὁ) : Télémaque

τηλόθεν : de loin

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

τιτρώσκω : ( τρώσω , ἔτρωσα ; ) : blesser

τοι 1: ( encl.) : particule d’insistance : 1 il est sûr que, crois-moi ; 2 souvent utilisée pour introduire une sentence : vraiment, assurément, oui ;

τοι  ( encl.) = σοί : fréquent chez Homère

τοῖχος , τοίχου (ὁ) : le mur, la paroi ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie (avec mvt)

τροφός , τροφοῦ (ἡ) : la nourrice

τὼ δ ᾽ : duel nominatif : eux deux

υἱός / ὑός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; G homérique υἷος D irrégulier : υἱεῖ , D pl attique  υἱέσι ) : le fils

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὕπνος , ὕπνου (ὁ) 4: le sommeil ἱκάνοι

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’effet de, grâce à;

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / MP être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

ὑψόσε : adv. : vers le haut (mvt) ; en haut (sans mvt) ;

φαίδιμος , ος, ον : 1 étincelant, brillant; 2 illustre, noble ;

φαίνω 1: ( φανῶ , ἔφηνα , πέφαγκα ; impf : ἔφαινον ) : éclairer ; / MP φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : briller, étinceler ;

φάος , φάους (τό) : la lumière

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il ;   // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ) : dire ;

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri; mon cher ; mon, ma (possessif homérique) ;

φόνος , φόνου (ὁ) 1: la mort, le meurtre, assassinat, massacre, carnage;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : l’âme, l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

φυλάσσω 1: ( aor ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, protéger ;

φωνέω / φωνῶ : (aor ἐφώνησα ; impér : φώνει ): 1 faire entendre ; 2 parler, dire, prononcer ;

χοῖνιξ , χοίνικος (ἡ) : « chénice », mesure ou ration de grains qui couvre les besoins journaliers d’un individu

χρή 1: il faut

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὥς = οὕτως 4: ainsi

σεί : adv. : comme


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien ; 3 allons ! ; 4 parfois : du moins ; 5 il n’indique parfois qu’une progression ou une particularisation ; ( élidé : ἀλλ’) ;

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : l’homme 

ἄρα adv.  1: donc ; oui... ;

αὖ 1: 1 à son tour  ; 2 mais, alors :

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...);

γάρ 1: car, en effet 

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes , assurément

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme 

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors ; 4 parfois explicatif : car ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc ;

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, coutume, façon de faire ;

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, interdire de ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐθέλω / θέλω 1: : vouloir, désirer ;

εἰς / ἐς + Α 1: dans

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 loin de, à distance de, hors de portée de ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chaque chosse une par une ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 auprès de, chez ;

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: ressembler à ;

ἐπεί 1: adv : car ; avec une expression négative : car autrement ;

ἔπειτα 1: ensuite, après, alors, par suite

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα ; inf aor ἐλθεῖν ; part pft épique εἰληλουθώς ) : venir, arriver ;

ἔτι  1: encore , de plus ; ἔτι ... καί : en plus ; alors ;

εὖ 1: adv. bien ;

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir ; // ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; / intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

adv 1: oui, certes, assurément ;

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ;

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; ) 1: établir, placer debout, dresser, élever;

καί 1: et, même, aussi ;

καλός , ή, όν  1: beau

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans , à l’intérieur de

καταλείπω 1: (impf : κατέλειπον ) : + A laisser, laisser derrière soi ;

μάλα 1: 1 donc, oui , assurément ; 2 tout à fait; entièrement, complètement ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μείζων , μείζων , μεῖζον ( G μείζονος )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort, plus important, plus digne de confiance ;

μή + subj 1: de peur que 

μηδέ 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère ;

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, le coeur ; 2 la pensée

νῦν 1: maintenant ; νῦν δέ : mais maintenant

ξένος / ξεῖνος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle ; 3 μέν (ὁ μέν) ... δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 4 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 5 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi) ; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

οἶκος , οἴκου (ὁ) 1: la maison, habitation, séjour, la demeure

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅτε 1: quand, lorsque 

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout;

πατήρ , πατρός / πατέρος (ὁ) 1: (V ὦ πάτερ: le père 

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα ) : persuader ; // M πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ) : + D : obéir à ;

ποιέω , ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : faire, fabriquer, produire

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

σύν / ξύν +D  1: avec

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί / τε καί 1: à la fois ... et ... ;

τέκνον , τέκνου (τό)  1: l’enfant

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

τοι 1: ( encl.) : particule d’insistance : 1 il est sûr que, crois-moi ; 2 souvent utilisée pour introduire une sentence : vraiment, assurément, oui ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

υἱός / ὑός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; G homérique υἷος D irrégulier : υἱεῖ , D pl attique  υἱέσι ) : le fils

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’effet de, grâce à;

φαίνω 1: ( φανῶ , ἔφηνα , πέφαγκα ; impf : ἔφαινον ) : éclairer ; / MP φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : briller, étinceler ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il ;   // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ) : dire ;

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri; mon cher ; mon, ma (possessif homérique) ;

φόνος , φόνου (ὁ) 1: la mort, le meurtre, assassinat, massacre, carnage;

φυλάσσω 1: ( aor ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, protéger ;

χρή 1: il faut

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);


Fréquence 2 :

ἀμφί  + Α 2: au sujet de, à propos de ;

ἀναιρέομαι / ἀναιροῦμαι 2: ( aor ἀνειλόμην ; opt aor 2 2ème p sg ἀνέλοιο ;) : obtenir, jouir de ;

ἀνέχομαι 2: ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

εἴσω / ἔσω 2: dedans, à l’intérieur, là-dedans

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα ; aor hom sans augment ἔμϐαλον ; ) 2: 1 jeter dans; 2 placer dans, mettre dans ;

ἔνθα 2: adv rel : où, là où ;

οὐκέτι 2: ne... plus ;

σιγάω / σιγῶ 2: ( impér σίγα ) : faire silence, se taire;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : l’âme, l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;


Fréquence 3 :

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft // M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  1 toucher, palper, mettre la main sur ; au M : toucher pour prendre, prendre, se nourrir de ;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἔπος , ἔπους (τό)  3: la parole (pl ἔπη , ἔπων (τά) : les paroles ; hom. : NVA pl. : ἔπεα , D pl. ἐπέεσσιν ) ;

ἔρις , ἔριδος (ἡ) 3: (A ἔριν ) : la querelle ; la discorde ; la rixe ;

κατατίθημι (aor. : κατέθηκα ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν 3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ;

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours ;

οὐρανός , οὐρανοῦ (ὁ) 3: le ciel

πάρος 3: avant, autrefois, auparavant ; / τὸ πάρος περ : locution adv ; // πάρος + G : en avant de, devant;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα / hom προσέειπον , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : adresser la parole à, s’adresser à

πως 3: (enclitique) de quelque manière ;

σίδηρος , σιδήρου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive ;

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / MP être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or ;


Fréquence 4 :

αὐδάω / αὐδῶ 4: ( impf ηὔδων ) : dire avec force à, s’adresser à ;

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même ;

δαίς , δαιτός (ἡ) 4: le repas, banquet, la nourriture ( Α δαῖτα )

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: 1 la chambre ; 2 la réserve, le cellier, le magasin ;

θύρα , θύρας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte ;

ἱκνέομαι / ἱκνοῦμαι 4: ( ἵξομαι , ἱκόμην , ἷγμαι ; aor  3ème p sg : ἵκετο ;) : aller, venir, arriver ;

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ4: déshonorer, souiller ;

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: 1 l’œil ; 2 la lumière ; 3 la révélation précieuse ;

πάροιθε / πάροιθεν  4: adv : en avant, devant, par devant ;

ποθέω / ποθῶ 4: demander de justifier l’absence de ;

τεῦχος , τεύχους (τό) 4: tout outil : ustensile, instrument, l’arme ; Hom τεύχεα , τευχέων (τά) : les armes ;

ὕπνος , ὕπνου (ὁ) 4: le sommeil ἱκάνοι

ὥς = οὕτως 4: ainsi


Ne pas apprendre :

ἄγε : allons ! ;

ἀεργός , ός , όν : inactif , oisif, paresseux

Ἀθηνᾶ , Ἀθηνᾶς / Ἀθήνη , Ἀθήνης (ἡ) : Athéna ;

αἲ γάρ hom = εἰ γάρ : ah si seulement…! (souhait) ; plût aux dieux que... ! (regret) ;

αἴθομαι : être enflamé, brûler

αἶψα : 1 rapidement, vite, promptement, aussitôt, sur le champ ; 2 subitement, soudain ;

ἀκηδής , ής , ές : négligé, sans soin

ἀμέρδω : léser, abîmer

ἀναίσσω / ἀναΐσσω : (part aor ἀναΐξας ) : s’élancer

ἀντίον adv : 1 en face ; 2 à son tour ;

ἀπαμείβομαι : répondre

ἀποίχομαι : être parti, être loin, être absent

ἄπτερος , ος,ον : non-ailée => qui ne peut s’envoler ; sans réplique (parole) ;

ἀρήϊος , α , ον : 1 consacré à Arès ; 2 de guerre ;

αὐτάρ : 1 et, d’autre part ; 2 ensuite, puis ; 3 or, donc, alors; 4 mais, néanmoins ;

αὖτε : à son tour ; alors, ensuite ;

ἀϋτμή , ἀϋτμῆς (ἡ) : 1 le souffle ; 2 le souffle brûlant (notamment d’un soufflet de forge) ; 3 l’exhalaison ;

γλυκύς , γλυκεῖα , γλυκύ : doux

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα / δᾷδα ) : la torche

δικ : prép. + G : à travers, par

δῖος , α, ον : divin, divine (+G : entre ou parmi)

δμῳή , δμῳῆς (ἡ) : la captive de guerre, la servante

δοκός , δοκοῦ (ἡ) : poutre

ἔγχος , ἔγχους (τό) : la lance, la javeline, la pique ; / pl épq : ἔγχεα ;

εἴρομαι : ( Hom. : futur 3ème p sg: εἰρήσεται ) : demander, poser des questions

εἰσφορέω : ( impft épique ἐσφόρεον ) porter dans, porter à l’intérieur

ἐκκαλέω / ἐκκαλῶ ( part aor M hom : ἐκκαλεσσάμενος ) : appeler à l’extérieur, appeler à soi

ἐλάτινος / εἰλάτινος , η, ον : de sapin ; en bois de sapin ;

ἔμπης : en tout cas

ἔντεα / ἔντη , ἐντέων / ἐντῶν (τά) : les armes

ἐπιφροσύνη , ης (ἡ) : la sagesse ; / pl. : les conseils de sagesse, les sages pensées ;

ἐρεενω : poser une question, interroger

ἐρεθίζω : provoquer au combat, provoquer, irriter

ἐρύκω  : ( impér aor ἔρυξον ) : 1 retenir, écarter, tenir à l’écart ; 2 retenir de force, enfermer ;

Εὐρύκλεια , Εὐρυκλείας (ἡ) : Euryclée

εὐρύς , εὐρεῖα, εὐρύ(ν) : large, vaste

ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 attirer, entraîner ;

Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom όα ) : Aurore

θαῦμα , θαύματος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux) ;

ἰσχνω : retenir, réfréner ;

καπνός , καπνοῦ (ὁ) : la fumée

καταικίζω : ( pft P 3ème p sg κατῄκισται ): maltraiter, souiller ;

καταλέχομαι : (impératif aoriste : κατάλεξαι ) : aller se coucher, se mettre au lit

κείω : (défectif ) : avoir envie de se coucher

κέν / κε / κεν (particule enclitique) = ἄν : particule indiquant un conditionnel ou un éventuel (ne se traduit pas)

κήδομαι : + G : s’inquiéter de, se soucier de

κίω : ( aor ἔκιον ; part aor κιών : aller

κίων , κίονος () : la colonne

κλείω / κλῄω 2 : ( κλείσω , ἔκλεισα / hom κλήϊσα ) : fermer

κοιμάομαι / κοιμῶμαι : se reposer, dormir

κόρυς , κόρυθος (ἡ) : le casque en métal, le casque

λμπω : faire briller ; / M : briller, répandre de la lumière ;

λέγομαι : ( aor 2 epq 3ème p sg ἔλεκτο ) : se coucher, s’endormir

λύχνος , λύχνου (ὁ) : la lampe

μαία , μαίας (ἡ) : ( V μαῖα ) : petite mère (terme d’affection pour les femmes âgées) ; nourrice ;

μαλακός , ή, όν : doux, souple ;

μέγαρον , μεγάρου (τό) : la grande salle ; ( G Hom μεγάροιο ) ; parfois : l’appartement ; d’où, au pl surtout : le palais ;

μερμηρίζω  : tr. : méditer ( τί τινι : qqch contre qqn ) ;

μεσόδμη , μεσόδμης (ἡ) : 1 poutre ; 2 espace entre les poutres ;

μεταλλάω / μεταλλῶ : + acc. : poser des questions à qqn, questionner qqn

μετοίχομαι : + D : aller avec, accompagner

μίμνω = μένω : attendre

μιν (hom et trag ) = αὐτόν ou αὐτήν (pronom de rappel)

μνηστήρ , μνηστῆρος (ὁ) : le prétendant

μνηστύς , μνηστύος (ἡ) : la demande en mariage

ναιετάω : être habité ;

νήπιος , α, ον : adj. qui ne parle pas, tout petit

ὀδύρομαι : se lamenter, se plaindre ; pleurer ;

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

οἰνόω / οἰνῶ : enivrer ; / P (part aor P οἰνωθείς, οἰνωθέντος ) : être ivre ;

ὀμφαλόεις, ὀμφαλόεσσα , ὀμφαλόεν : au centre saillant comme un nombril, bombé ;

ὀξυόεις , ὀξυόεσσα, ὀξυόεν : aigu, pointu ;

ὅς , ἥ , ὅν hom = ἑός ,ή ,όν : son, sa

ὅσσον : adv. : dans la mesure où

ὄφρα : 1 tandis que ; 2 afin que, afin de

Παλλάς , Παλλάδος (ἡ) : Pallas

παράφημι : donner un conseil ; / M (inf aor παραφάσθαι ) : tromper par un mensonge ;

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) : se trouver, être

πεπνυμένος , η, ον : prudent , bien inspiré

περικαλλής , ής, ές : très beau, splendide

πολύμητις , ιος : adj : 1 très prudent, sage, avisé ; 2 habile, industrieux, ingénieux ;

προϐλώσκω : ( inf hom : προβλωσκέμεν ) : s’avancer dehors , sortir

πρός adv. : en outre, en plus, d’ailleurs

προσαυδάω / προσαυδῶ : ( impf 3ème p sg : προσηύδα) : +2 acc. : adresser qqch à qqn; s’adresser à qqn avec… s’adresser à, parler à, adresser la parole à ;

πρόσφημι : ( impf ou aor 2 προσέφην ) : +Α : s’adresser à

προσφωνέω / προσφωνῶ : ( impf hom 3ème p sg προσεφώνεε ) : 1 prononcer ; 2 s’adresser à ;

πτερόεις , πτερόεσσα , πτερόεν , G πτερόεντος : ailé

Τηλέμαχος , ου (ὁ) : Télémaque

τηλόθεν : de loin

τιτρώσκω : ( τρώσω , ἔτρωσα ; ) : blesser

τοι  ( encl.) = σοί : fréquent chez Homère

τοῖχος , τοίχου (ὁ) : le mur, la paroi ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie (avec mvt)

τροφός , τροφοῦ (ἡ) : la nourrice

τὼ δ ᾽ : duel nominatif : eux deux

ὑψόσε : adv. : vers le haut (mvt) ; en haut (sans mvt) ;

φαίδιμος , ος, ον : 1 étincelant, brillant; 2 illustre, noble ;

φάος , φάους (τό) : la lumière

φωνέω / φωνῶ : (aor ἐφώνησα ; impér : φώνει ): 1 faire entendre ; 2 parler, dire, prononcer ;

χοῖνιξ , χοίνικος (ἡ) : « chénice », mesure ou ration de grains qui couvre les besoins journaliers d’un individu

σεί : adv. : comme

Comparaison de traductions :


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Télémaque, il faut emporter au trésor tous les engins de guerre et, si les prétendants en remarquaient l’absence et voulaient des raisons, paie-les de gentillesses ; dis-leur : « Je les ai mis à l’abri des fumées : qui pourrait aujourd’hui reconnaître ces armes qu’à son départ pour Troie Ulysse avaient laissées ? les vapeurs du foyer les ont mangées de rouille ! ...

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1955-1982) :

Télémaque, il nous faut aller cacher toutes les armes

d’Arès ; tu paieras les prétendants de quelques mots

de miel quand ils t’entreprendront sur leur absence :

elles sont à l’abri de la fumée ; loin de rester

telles qu’elles étaient quand Ulysse partit pour Troie,

elles avaient rouillé dans les vapeurs du feu.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Télémaque, il faut remiser tous ces engins de guerre ;

Et si les prétendants s’étonnent de ne plus les voir,

Use de tes mots les plus doux pour leur donner le change :

« Je les ai mises loin du feu, car comment reconnaître

Les armes que laissa Ulysse en s’embarquant pour Troie ?

Les vapeurs du foyer les ont complètement ternies.Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Il dit, et sans qu’un mot s’envolât de ses lèvres, la vieille alla fermer la porte du logis.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1982) :

Ces propos n’échappèrent pas à la nourrice ;

elle ferma les portes des spacieux appartements.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

A ces mots la nourrice, sans rien ajouter de plus,

alla fermer les portes des riches apparatements.
Retour en haut du texte