Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

053 095 Ulysse et Pénélope (1)

Altercation avec MélanthoHomère, Odyssée 19, v 053 095 1

53-95 Ulysse et Pénélope  (1) : Pénélope réprimande Mélantho


Ἡ δ ᾽ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια ,
Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ .
Τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν , ἔνθ
᾽ ἄρ ᾽ ἐφῖζεν , 55
δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ · ἥν ποτε τέκτων
ποίησ
᾽ Ἰκμάλιος , καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
προσφυέ
᾽ ἐξ αὐτῆς , ὅθ ᾽ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας .
Ἔνθα καθέζετ
᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια .
Ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο . 60
Αἱ δ
᾽ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
καὶ δέπα , ἔνθεν ἄρ
᾽ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον ·
πῦρ δ
᾽ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον , ἄλλα δ ᾽ ἐπ ᾽ αὐτῶν
νήησαν ξύλα πολλά , φόως ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι .
Ἡ δ
᾽ Ὀδυσῆ ᾽ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις · 65

Ξεῖν ᾽ , ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ ᾽ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
δινεύων κατὰ οἶκον , ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας ;
ἀλλ
᾽ ἔξελθε θύραζε , τάλαν , καὶ δαιτὸς ὄνησο ·
ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε . »

Τὴνδ ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς · 70

« Δαιμονίη , τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ ;
ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω , κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι ,
πτωχεύω δ
᾽ ἀνὰ δῆμον ; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει .
Τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασι
ν.
Καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον 75
ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ ,
τοίῳ ὁποῖος ἔοι
, καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι ·
ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι , ἄλλα τε πολλὰ
οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται .
Ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων
( ἤθελε γάρ που ) · 80
τῷ νῦν μήποτε καὶ σύ , γύναι , ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
ἀγλαΐην , τῇ νῦν γε μετὰ δμῳῇσι κέκασσαι ,
ἤν πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ ,
ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ
· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα .
Εἰ δ
᾽ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν , 85
ἀλλ
᾽ ἤδη παῖς τοῖος , Ἀπόλλωνός γε ἕκητι ,
Τηλέμαχος
· τὸν δ᾽ οὔτις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
λήθει ἀτασθάλλουσ
· ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν . »

Ὣς φάτο , τοῦ δ ᾽ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια ,
ἀμφίπολον δ
᾽ ἐνένιπε , ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν · 90

« Πάντως , θαρσαλέη , κύον ἀδεές , οὔτί με λήθεις
ἔρδουσα μέγα ἔργον
, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις ·
πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ
, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς ,
ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι
, ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι . » 95


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

εἶμι : (pr 2ème p sg : εἶσθα , 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais ;

περίφρων , περίφρονος adj : très sage

Πηνελόπεια , Πηνελοπείας (ἡ) : Pénélope

Ἄρτεμις , Ἀρτέμιδος (ἡ) : Artémis

ἴκελος , ἰκέλη , κελον : +D : semblable à

1: ( Hom ἠέ ) : 1 employé seul : ou, ou bien, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

Ἀφροδίτη , Ἀφροδίτης (ἡ) : Aphrodite

55

τῇ : datif d’intérêt : pour elle

παρά + D 1: près de, auprès de, à côté de

μέν 1: employé seul, valeur intensive dans les épopées : donc, assurément, certes ;

κλισίη , κλισίης (ἡ) : chaise longue, fauteuil ;

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

κατατίθημι ( aor. : κατέθηκα ;aor hom 3ème p pl κάτθεσαν ; pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν ; καταθείομαι : 1ère p subj M épique ;3: déposer, placer en bas, poser en bas, placer ;

ἐφίζω : (impf 3ème p sg ἐφῖζεν ) : s’asseoir

ἐφῖζεν : impf d’habitude

δινωτός , δινωτή , δινωτόν : fait au tour, fabriqué au tour (meuble) ;

ἐλέφας , ἐλέφαντος (ὁ) : l’ivoire ;

ἄργυρος , ἀγύρου (ὁ) : l’argent (métal)

ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ datif instrumental (au moyen de , avec)

ποτέ (encl1: un jour, jadis

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan ;

Ἰκμάλιος , ου (ὁ) : Icmalios

ὑπό 1: adv. : dessous, en-dessous, par dessous , en bas

θρῆνυς , θρήνυος (ὁ) : le tabouret 

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied

ποσίν dat pl de destination

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : laisser tomber ; suspendre ;

προσφυής , ής, ές : attaché solidement, adhérant

προσφυέ ᾽ = προσφυέα ; relier : ἐπὶ...βάλλετο ;

ὅθι : où, là où

κῶας (τό) : toison, peau de brebis

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α) ;

ἔνθα 2: ici, là 

καθίζομαι : ( impf καθέζετο ) : s’asseoir, s’établir ;

60

λευκώλενος , ος, ον : aux bras blancs

relier : ἀπὸ ... ᾕρεον

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; impf αφῄρουν ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter

σῖτος , σίτου (ὁ) 2: le pain

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

ἠδέ ( hom ) = καί : et

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

δέπας , δέπαος (τό) : la coupe ( Α pl δέπα )

ἔνθεν : rel de lieu : d’où, où ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ὑπερμενέοντες , ων : orgueilleux de leur puissance, arrogants

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

ἔπινον traduire par un pl que pft ou pr un impf d’habitude

ἀπό + G 1: à partir de, issu de

λαμπτήρ , λαμπτῆρος (ὁ) : le vase à feu, torchère

χαμάδις adv : par terre, à terre

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ) : 1 lancer, jeter : 2 + A : frapper, atteindre;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre 

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

νηέω : ( aor sans augment νήησαν ) : entasser, amonceler

ξύλον , ου (τό) 3: le bois ; le bout de bois, le morceau de bois, la bûche ;

φῶς / φάος / φόως , φωτός (τό) 2: la lumière

θέρομαι : se chauffer ; chauffer ;

ἔμεν hom = εἶναι ; ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι : infinitifs à valeur consécutive

65

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse ( Ὀδυσῆα : forme d’A)

ἐνίπτω : ( ἐνίψω , ἔνισπον ; aor 3ème p sg hom ἠνίπαπε / ἐνέπιπε ) : blâmer violemment, invectiver, prendre à partie ;

Μελανθώ , Μελανθοῦς (ἡ) : Mélanthô

δεύτερον adv : pour la seconde fois ; en second ; ensuite ;

δεύτερον : la première altercation avait eu lieu au chant 18, v 321-336

αὖτις : de nouveau, une deuxième fois, encore;

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même;

ἀνιάω / ἀνιῶ ( impft : ἠνίων , ἠνίας, ἠνία ; f 2ème p sg ἀνιήσεις ) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter, importuner ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : pendant ;

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ;

δινεύω : aller et venir, circuler, rôder ;

ὀπιπεύω : épier, espionner

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα ; impér ἔξελθε 2: sortir, partir ;

θύραζε : à la porte, dehors (mvt) ;

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν ) : misérable (péj.) ;

ὀνίνημι 4: être utile à, secourir ; // M ὀνίναμαι 4: ( ὀνήσομαι, ὠνήμην ; imper aor 2 2ème p sg ὄνησο ) : + G : être satisfait de, se contenter de ;

τάχα  2: bientôt, vite, rapidement ;

καί 1: en outre, en plus ;

δαλός , δαλοῦ (ὁ) : le tison

70

ὑπόδρα : adv. : de travers, par en-dessous

δαιμόνιος , α, ον : au voc. : δαιμόνιε ( f hom δαιμονίη ) : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ;

τί  1: pourquoi ?

ὦδε 3: ainsi, de la sorte

ἐπέχω / ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: +D : s’acharner contre ;

κοτέω : ( part pft : κεκοτηώς , κεκοτηότος ; part aor M : κοτεσσάμενος , κοτεσσαμένη ) : être irrité, avoir du ressentiment

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le cœur (siège des sentiments) , l’esprit (siège des passions) , l’âme ;

1: est-ce que ?

ὅτι  / ὅττι 1: parce que

ῥυπόω / ῥυπῶ : être sale

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais, malheureux, méchant ; / superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais ;

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : la peau, le corps ;

εἷμα , εἵματος (τό) : le vêtement

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ) : + A :se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

πτωχεύω : mendier

ἀνά + Α 3: à travers, dans toute l’étendue de, dans ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le pays (hom) ;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire, forcé, inévitable; / fém hom ἀναγκαίη , substantivé : la nécessité ;

ἐπείγω : presser, pousser

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) : tel, de ce genre ;

πτωχός , πτωχοῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant ;

ἀλήμων , ων , ον G ἀλήμονος : vagabond

εἰμι 1: être (hom pr 3ème p pl ἔασιν ; opt pr 3ème p sg ἔοι ;)

75

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ; il faut vous dire que.... ;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain; /D pl hom ἀνθρώποισιν;

ναίω 3: ( impf ἔναιον ) : habiter

ὄλϐιος , α, ον 4: 1 fortuné, heureux; 2 opulent, riche, prospère ;

ἀφνειός , ά/ός , όν : riche, opulent

πολλάκις / πολλάκι 1: souvent, plusieurs fois

δίδωμι : (Homère : : aoriste 2 hom : δόσκον  ; infinitif hom : δόμεναι ; inf aor 2 homérique : δόμεν ; aor 3ème p sg hom : δῶκε ; opt aor δοίην ) : donner

ἀλήτης , ἀλήτου (ὁ) : l’errant, le mendiant

τοῖος , τοία / τοίη , τοῖον : tel ; τοῖος...οἷος ... : tel que… tel ; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

ὁποῖος , α, ον 3: tel que, tel; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

ὅτευ génitif épique du relatif indéfini ὅστις, ἥτις, ὅτι : qui que ce soit 

κεχρημένος + G : ayant besoin de ;

μυρίος , α, ον 2: par milliers, innombrable ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre 

οἷσίν : second accent d’enclise ; οἷσιν : datif pl épique du relatif ὅς ;

εὖ 1: adv. bien ;

ζάω / ζήω / ζώω / ζῶ 1: (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  : vivre ;

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; ( M : s’appeler) ;

ζώουσι ...καλέονται ... : 3ème p pl à valeur d’indéfini (« on »)

80

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ἀλαπάζω  : ( aor 3ème p sg ἀλάπαξε ) : vider, ne rien laisser à, ruiner

Κρονίων , Κρονίονος : fils de Kronos

που encl. 2: probablement, peut-être, je suppose

τῷ : adverbial : pour cette raison, par conséquent, donc ; alors ;

μήποτε + subj. : = μή ποτε + subj. prends garde qu’un jour ou l’autre

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : perdre

ἀπὸ ... ὀλέσσῃς : subj aor 2ème p sg de ἀπόλλυμι

ἀγλαΐη , ης (ἡ) : éclat, beauté

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

καίνυμαι : (pft 2ème p sg κέκασσαι ) : briller

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) ;

δέσποινα , δεσποίνης (ἡ) 3: maîtresse

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère (contre) ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre;

αἶσα , αἴσης (ἡ) : la portion;

ἐλπίδος αἶσα s e ἐστί

85

εἰ  1: 1 si ; 2 s’il est vrai que;

ὥς = οὕτως 4: ainsi ; par exemple ;

ὣς : ainsi = comme on le dit

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος , inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : périr, mourir, être perdu

νόστιμος , ος, ον : susceptible de revenir ;

ἤδη 1: désormais;

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ ) : le fils

παῖς s e ἐστί ; τοῖος tel (que lui), digne de lui ;

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἕκατι / ἕκητι + G 4: par la volonté de, par, à cause de, par la faveur de , par la grâce de ; (souvent post-posé)

οὔτις , οὔτις , οὔτι 4: personne, rien (poét.) ;

λήθω : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω ;

ἀτασθάλλω : avoir un fol orgueil, être follement coupable

τηλίκος , η , ον : d’un tel âge, si vieux, ou si jeune

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : écouter, entendre (+ G qqn );

90

ἀμφίπολος , ἀμφιπόλου (ἡ) : servante

relier ἔκ ... ὀνόμαζεν

ἐξονομάζω : appeler par son nom ;

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

Πάντως renforce οὔτί

θαρσαλέος / θαρραλέος , α, ον : ( f hom θαρσαλέη ) : hardi, plein d’audace ; trop hardi ;

κύων , κυνός (ἡ) 3: chienne

ἀδεής , ἀδεής , ἀδεές : 1 sans peur ; 2 impudent ;

ἔρδω : ( ἔρξω , ἔοργα ) : faire

ἔργον , ἔργου (τό) 1: l’acte, le méfait, le forfait

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête ; => la vie ;

ἀναμάσσω : ( f ἀναμάξω ) : nettoyer , essuyer; expier;

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

ἐμεῦ = ἐμοῦ

κλύω 2: (impf ἔκλυον , impératif : κλῦθι ) : + G  1 entendre ; 2 apprendre ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective)

ὡς développe πάντα

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

95

ἀμφί + D 2: au sujet de ;

πόσις , πόσιος (ὁ) (ἡ) 2: l’époux,épouse (attention à la déclinaison! datif πόσει )

πυκινῶς : fermement, profondément, intensément

ἄχομαι : ( pft à sens pr ἀκάχημαι ) : être affligé


Vocabulaire alphabétique :

ἀγλαΐη , ης (ἡ) : éclat, beauté

ἀδεής , ἀδεής , ἀδεές : 1 sans peur ; 2 impudent ;

αἶσα , αἴσης (ἡ) : la portion;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : écouter, entendre (+ G qqn );

ἀλαπάζω  : ( aor 3ème p sg ἀλάπαξε ) : vider, ne rien laisser à, ruiner

ἀλήμων , ων , ον G ἀλήμονος : vagabond

ἀλήτης , ἀλήτου (ὁ) : l’errant, le mendiant

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre 

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre 

ἀμφί + D 2: au sujet de ;

ἀμφίπολος , ἀμφιπόλου (ἡ) : servante

ἀνά + Α 3: à travers, dans toute l’étendue de, dans ;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire, forcé, inévitable; / fém hom ἀναγκαίη , substantivé : la nécessité ;

ἀναμάσσω : ( f ἀναμάξω ) : nettoyer , essuyer; expier;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain; /D pl hom ἀνθρώποισιν;

ἀνιάω / ἀνιῶ ( impft : ἠνίων , ἠνίας, ἠνία ; f 2ème p sg ἀνιήσεις ) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter, importuner ;

ἀπό + G 1: à partir de, issu de

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος , inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : périr, mourir, être perdu

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : perdre

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἄργυρος , ἀγύρου (ὁ) : l’argent (métal)

Ἄρτεμις , Ἀρτέμιδος (ἡ) : Artémis

ἀτασθάλλω : avoir un fol orgueil, être follement coupable

αὖτις : de nouveau, une deuxième fois, encore;

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; impf αφῄρουν ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter

ἀφνειός , ά/ός , όν : riche, opulent

Ἀφροδίτη , Ἀφροδίτης (ἡ) : Aphrodite

ἄχομαι : ( pft à sens pr ἀκάχημαι ) : être affligé

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ) : 1 lancer, jeter : 2 + A : frapper, atteindre;

δαιμόνιος , α, ον : au voc. : δαιμόνιε ( f hom δαιμονίη ) : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ;

δαλός , δαλοῦ (ὁ) : le tison

δέπας , δέπαος (τό) : la coupe ( Α pl δέπα )

δέσποινα , δεσποίνης (ἡ) 3: maîtresse

δεύτερον adv : pour la seconde fois ; en second ; ensuite ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le pays (hom) ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : pendant ;

δίδωμι : (Homère : : aoriste 2 hom : δόσκον  ; infinitif hom : δόμεναι ; inf aor 2 homérique : δόμεν ; aor 3ème p sg hom : δῶκε ; opt aor δοίην ) : donner

δινεύω : aller et venir, circuler, rôder ;

δινωτός , δινωτή , δινωτόν : fait au tour, fabriqué au tour (meuble) ;

εἰ  1: 1 si ; 2 s’il est vrai que;

εἷμα , εἵματος (τό) : le vêtement

εἶμι : (pr 2ème p sg : εἶσθα , 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais ;

εἰμι 1: être (hom pr 3ème p pl ἔασιν ; opt pr 3ème p sg ἔοι ;)

ἕκατι / ἕκητι + G 4: par la volonté de, par, à cause de, par la faveur de , par la grâce de ; (souvent post-posé)

ἐλέφας , ἐλέφαντος (ὁ) : l’ivoire ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre;

ἔνθα 2: ici, là 

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même;

ἔνθεν : rel de lieu : d’où, où ;

ἐνίπτω : ( ἐνίψω , ἔνισπον ; aor 3ème p sg hom ἠνίπαπε / ἐνέπιπε ) : blâmer violemment, invectiver, prendre à partie ;

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ) : + A :se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα ; impér ἔξελθε 2: sortir, partir ;

ἐξονομάζω : appeler par son nom ;

ἐπείγω : presser, pousser

ἐπέχω / ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: +D : s’acharner contre ;

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α) ;

ἔργον , ἔργου (τό) 1: l’acte, le méfait, le forfait

ἔρδω : ( ἔρξω , ἔοργα ) : faire

εὖ 1: adv. bien ;

ἐφίζω : (impf3ème p sg ἐφῖζεν ) : s’asseoir

ζάω / ζήω / ζώω / ζῶ 1: (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  : vivre ;

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

1: ( Hom ἠέ ) : 1 employé seul : ou, ou bien, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

1: est-ce que ?

ἠδέ ( hom ) = καί : et

ἤδη 1: désormais;

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) ;

θαρσαλέος / θαρραλέος , α, ον : ( f hom θαρσαλέη ) : hardi, plein d’audace ; trop hardi ;

θέρομαι : se chauffer ; chauffer ;

θρῆνυς , θρήνυος (ὁ) : le tabouret 

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le cœur (siège des sentiments) , l’esprit (siège des passions) , l’âme ;

θύραζε : à la porte, dehors (mvt) ;

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : laisser tomber ; suspendre ;

ἴκελος , ἰκέλη , κελον : +D : semblable à

Ἰκμάλιος , ου (ὁ) : Icmalios

καθίζομαι : ( impf καθέζετο ) : s’asseoir, s’établir ;

καί 1: en outre, en plus ;

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ; il faut vous dire que.... ;

καίνυμαι : (pft 2ème p sg κέκασσαι ) : briller

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais, malheureux, méchant ; / superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais ;

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; ( M : s’appeler) ;

κατατίθημι ( aor. : κατέθηκα ;aor hom 3ème p pl κάτθεσαν ; pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν ; καταθείομαι : 1ère p subj M épique ;3: déposer, placer en bas, poser en bas, placer ;

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête ; => la vie ;

κεχρημένος + G : ayant besoin de ;

κλισίη , κλισίης (ἡ) : chaise longue, fauteuil ;

κλύω 2: (impf ἔκλυον , impératif : κλῦθι ) : + G  1 entendre ; 2 apprendre ;

κοτέω : ( part pft : κεκοτηώς , κεκοτηότος ; part aor M : κοτεσσάμενος , κοτεσσαμένη ) : être irrité, avoir du ressentiment

Κρονίων , Κρονίονος : fils de Kronos

κύων , κυνός (ἡ) 3: chienne

κῶας (τό) : toison, peau de brebis

λαμπτήρ , λαμπτῆρος (ὁ) : le vase à feu, torchère

λευκώλενος , ος, ον : aux bras blancs

λήθω : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω ;

Μελανθώ , Μελανθοῦς (ἡ) : Mélanthô

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μέν 1: employé seul, valeur intensive dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

μήποτε + subj. : = μή ποτε + subj. prends garde qu’un jour ou l’autre

μυρίος , α, ον 2: par milliers, innombrable ;

ναίω 3: ( impf ἔναιον ) : habiter

νηέω : ( aor sans augment νήησαν ) : entasser, amonceler

νόστιμος , ος, ον : susceptible de revenir ;

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ;

ξύλον , ου (τό) 3: le bois ; le bout de bois, le morceau de bois, la bûche ;

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse ( Ὀδυσῆα : forme d’A)

ὅθι : où, là où

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

ὄλϐιος , α, ον 4: 1 fortuné, heureux; 2 opulent, riche, prospère ;

ὀνίνημι 4: être utile à, secourir ; // M ὀνίναμαι 4: ( ὀνήσομαι, ὠνήμην ; imper aor 2 2ème p sg ὄνησο ) : + G : être satisfait de, se contenter de ;

ὀπιπεύω : épier, espionner

ὁποῖος , α, ον 3: tel que, tel; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

ὅτι  / ὅττι 1: parce que

οὔτις , οὔτις , οὔτι 4: personne, rien (poét.) ;

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ ) : le fils

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

παρά + D 1: près de, auprès de, à côté de

περίφρων , περίφρονος adj : très sage

Πηνελόπεια , Πηνελοπείας (ἡ) : Pénélope

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πολλάκις / πολλάκι 1: souvent, plusieurs fois

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

πόσις , πόσιος (ὁ) (ἡ) 2: l’époux,épouse (attention à la déclinaison! datif πόσει )

ποτέ (encl1: un jour, jadis

που encl. 2: probablement, peut-être, je suppose

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied

προσφυής , ής, ές : attaché solidement, adhérant

πτωχεύω : mendier

πτωχός , πτωχοῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant ;

πυκινῶς : fermement, profondément, intensément

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ῥυπόω / ῥυπῶ : être sale

σῖτος , σίτου (ὁ) 2: le pain

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν ) : misérable (péj.) ;

τάχα  2: bientôt, vite, rapidement ;

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan ;

τηλίκος , η , ον : d’un tel âge, si vieux, ou si jeune

τί  1: pourquoi ?

τοῖος , τοία / τοίη , τοῖον : tel ; τοῖος...οἷος ... : tel que… tel ; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) : tel, de ce genre ;

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τῷ : adverbial : pour cette raison, par conséquent, donc ; alors ;

ὑπερμενέοντες , ων : orgueilleux de leur puissance, arrogants

ὑπό 1: adv. : dessous, en-dessous, par dessous , en bas

ὑπόδρα : adv. : de travers, par en-dessous

φῶς / φάος / φόως , φωτός (τό) 2: la lumière

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère (contre) ;

χαμάδις adv : par terre, à terre

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : la peau, le corps ;

ὦδε 3: ainsi, de la sorte

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective)

ὥς = οὕτως 4: ainsi ; par exemple ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : écouter, entendre (+ G qqn );

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre 

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain; /D pl hom ἀνθρώποισιν;

ἀπό + G 1: à partir de, issu de

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος , inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : périr, mourir, être perdu

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : perdre

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; impf αφῄρουν ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le pays (hom) ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : pendant ;

δίδωμι : (Homère : : aoriste 2 hom : δόσκον  ; infinitif hom : δόμεναι ; inf aor 2 homérique : δόμεν ; aor 3ème p sg hom : δῶκε ; opt aor δοίην ) : donner

εἰ  1: 1 si ; 2 s’il est vrai que;

εἶμι : (pr 2ème p sg : εἶσθα , 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais ;

εἰμι 1: être (hom pr 3ème p pl ἔασιν ; opt pr 3ème p sg ἔοι ;)

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre;

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même;

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔργον , ἔργου (τό) 1: l’acte, le méfait, le forfait

εὖ 1: adv. bien ;

ζάω / ζήω / ζώω / ζῶ 1: (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  : vivre ;

1: ( Hom ἠέ ) : 1 employé seul : ou, ou bien, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

1: est-ce que ?

ἤδη 1: désormais;

ἤν = ἐάν 1: si (éventuel + subjonctif) ;

καί 1: en outre, en plus ;

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ; il faut vous dire que.... ;

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais, malheureux, méchant ; / superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais ;

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; ( M : s’appeler) ;

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μέν 1: employé seul, valeur intensive dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

ὅτι  / ὅττι 1: parce que

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ ) : le fils

παρά + D 1: près de, auprès de, à côté de

πολλάκις / πολλάκι 1: souvent, plusieurs fois

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

ποτέ (encl1: un jour, jadis

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν ) : misérable (péj.) ;

τί  1: pourquoi ?

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) : tel, de ce genre ;

ὑπό 1: adv. : dessous, en-dessous, par dessous , en bas

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective)


Fréquence 2 :

ἀμφί + D 2: au sujet de ;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire, forcé, inévitable; / fém hom ἀναγκαίη , substantivé : la nécessité ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ) : 1 lancer, jeter : 2 + A : frapper, atteindre;

ἔνθα 2: ici, là 

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα ; impér ἔξελθε 2: sortir, partir ;

κλύω 2: (impf ἔκλυον , impératif : κλῦθι ) : + G  1 entendre ; 2 apprendre ;

μυρίος , α, ον 2: par milliers, innombrable ;

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ;

πόσις , πόσιος (ὁ) (ἡ) 2: l’époux,épouse (attention à la déclinaison! datif πόσει )

που encl. 2: probablement, peut-être, je suppose

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

σῖτος , σίτου (ὁ) 2: le pain

τάχα  2: bientôt, vite, rapidement ;

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

φῶς / φάος / φόως , φωτός (τό) 2: la lumière


Fréquence 3 :

ἀνά + Α 3: à travers, dans toute l’étendue de, dans ;

δέσποινα , δεσποίνης (ἡ) 3: maîtresse

ἐπέχω / ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: +D : s’acharner contre ;

κατατίθημι ( aor. : κατέθηκα ;aor hom 3ème p pl κάτθεσαν ; pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην ; inf. hom. κατθέμεν / καταθέμεν ; καταθείομαι : 1ère p subj M épique ;3: déposer, placer en bas, poser en bas, placer ;

κύων , κυνός (ἡ) 3: chienne

ναίω 3: ( impf ἔναιον ) : habiter

ξύλον , ου (τό) 3: le bois ; le bout de bois, le morceau de bois, la bûche ;

ὁποῖος , α, ον 3: tel que, tel; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

ὦδε 3: ainsi, de la sorte


Fréquence 4 :

ἕκατι / ἕκητι + G 4: par la volonté de, par, à cause de, par la faveur de , par la grâce de ; (souvent post-posé)

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le cœur (siège des sentiments) , l’esprit (siège des passions) , l’âme ;

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : laisser tomber ; suspendre ;

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête ; => la vie ;

ὄλϐιος , α, ον 4: 1 fortuné, heureux; 2 opulent, riche, prospère ;

ὀνίνημι 4: être utile à, secourir ; // M ὀνίναμαι 4: ( ὀνήσομαι, ὠνήμην ; imper aor 2 2ème p sg ὄνησο ) : + G : être satisfait de, se contenter de ;

οὔτις , οὔτις , οὔτι 4: personne, rien (poét.) ;

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : la peau, le corps ;

ὥς = οὕτως 4: ainsi ; par exemple ;


Ne pas apprendre :

ἀγλαΐη , ης (ἡ) : éclat, beauté

ἀδεής , ἀδεής , ἀδεές : 1 sans peur ; 2 impudent ;

αἶσα , αἴσης (ἡ) : la portion;

ἀλαπάζω  : ( aor 3ème p sg ἀλάπαξε ) : vider, ne rien laisser à, ruiner

ἀλήμων , ων , ον G ἀλήμονος : vagabond

ἀλήτης , ἀλήτου (ὁ) : l’errant, le mendiant

ἀμφίπολος , ἀμφιπόλου (ἡ) : servante

ἀναμάσσω : ( f ἀναμάξω ) : nettoyer , essuyer; expier;

ἀνιάω / ἀνιῶ ( impft : ἠνίων , ἠνίας, ἠνία ; f 2ème p sg ἀνιήσεις ) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter, importuner ;

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἄργυρος , ἀγύρου (ὁ) : l’argent (métal)

Ἄρτεμις , Ἀρτέμιδος (ἡ) : Artémis

ἀτασθάλλω : avoir un fol orgueil, être follement coupable

αὖτις : de nouveau, une deuxième fois, encore;

ἀφνειός , ά/ός , όν : riche, opulent

Ἀφροδίτη , Ἀφροδίτης (ἡ) : Aphrodite

ἄχομαι : ( pft à sens pr ἀκάχημαι ) : être affligé

δαιμόνιος , α, ον : au voc. : δαιμόνιε ( f hom δαιμονίη ) : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ;

δαλός , δαλοῦ (ὁ) : le tison

δέπας , δέπαος (τό) : la coupe ( Α pl δέπα )

δεύτερον adv : pour la seconde fois ; en second ; ensuite ;

δινεύω : aller et venir, circuler, rôder ;

δινωτός , δινωτή , δινωτόν : fait au tour, fabriqué au tour (meuble) ;

εἷμα , εἵματος (τό) : le vêtement

ἐλέφας , ἐλέφαντος (ὁ) : l’ivoire ;

ἔνθεν : rel de lieu : d’où, où ;

ἐνίπτω : ( ἐνίψω , ἔνισπον ; aor 3ème p sg hom ἠνίπαπε / ἐνέπιπε ) : blâmer violemment, invectiver, prendre à partie ;

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ) : + A :se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

ἐξονομάζω : appeler par son nom ;

ἐπείγω : presser, pousser

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α) ;

ἔρδω : ( ἔρξω , ἔοργα ) : faire

ἐφίζω : ( impf 3ème p sg ἐφῖζεν ) : s’asseoir

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ἠδέ ( hom ) = καί : et

θαρσαλέος / θαρραλέος , α, ον : ( f hom θαρσαλέη ) : hardi, plein d’audace ; trop hardi ;

θέρομαι : se chauffer ; chauffer ;

θρῆνυς , θρήνυος (ὁ) : le tabouret 

θύραζε : à la porte, dehors (mvt) ;

ἴκελος , ἰκέλη , κελον : +D : semblable à

Ἰκμάλιος , ου (ὁ) : Icmalios

καθίζομαι : ( impf καθέζετο ) : s’asseoir, s’établir ;

καίνυμαι : (pft 2ème p sg κέκασσαι ) : briller

κεχρημένος + G : ayant besoin de ;

κλισίη , κλισίης (ἡ) : chaise longue, fauteuil ;

κοτέω : ( part pft : κεκοτηώς , κεκοτηότος ; part aor M : κοτεσσάμενος , κοτεσσαμένη ) : être irrité, avoir du ressentiment

Κρονίων , Κρονίονος : fils de Kronos

κῶας (τό) : toison, peau de brebis

λαμπτήρ , λαμπτῆρος (ὁ) : le vase à feu, torchère

λευκώλενος , ος, ον : aux bras blancs

λήθω : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω ;

Μελανθώ , Μελανθοῦς (ἡ) : Mélanthô

μήποτε + subj. : = μή ποτε + subj. prends garde qu’un jour ou l’autre

νηέω : ( aor sans augment νήησαν ) : entasser, amonceler

νόστιμος , ος, ον : susceptible de revenir ;

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse ( Ὀδυσῆα : forme d’A)

ὅθι : où, là où

ὀπιπεύω : épier, espionner

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

περίφρων , περίφρονος adj : très sage

Πηνελόπεια , Πηνελοπείας (ἡ) : Pénélope

προσφυής , ής, ές : attaché solidement, adhérant

πτωχεύω : mendier

πτωχός , πτωχοῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant ;

πυκινῶς : fermement, profondément, intensément

ῥυπόω / ῥυπῶ : être sale

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan ;

τηλίκος , η , ον : d’un tel âge, si vieux, ou si jeune

τοῖος , τοία / τοίη , τοῖον : tel ; τοῖος...οἷος ... : tel que… tel ; τοῖος ὁποῖος : tel que ;

τῷ : adverbial : pour cette raison, par conséquent, donc ; alors ;

ὑπερμενέοντες , ων : orgueilleux de leur puissance, arrogants

ὑπόδρα : adv. : de travers, par en-dessous

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère (contre) ;

χαμάδις adv : par terre, à terre

Retour en haut du texte