Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

096 163 Ulysse et Pénélope (2)

éloge de Pénélope; la ruse du tissage.Homère, Odyssée 19, v 096-163 28

96-163 Ulysse et Pénélope  (2) : éloge de Pénélope

Le mensonge aux prétendants : la ruse du tissage

Ἦ ῥα καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν ·

« Εὐρυνόμη , φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ ,ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ ᾽ ἐπακούσῃὁ ξεῖνος ἐμέθεν · ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι . »

Ὣς ἔφαθ᾽ · ἡ δὲ μάλ ᾽ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα 100δίφρον ἐΰξεστον , καὶ ἐπ ᾽ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν ·ἔνθα καθέζετ ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς .Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια ·

« Ξεῖνε , τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή ·τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες ; » 105

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς ·

« Ὦ γύναι , οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ ᾽ ἀπείρονα γαῖαννεικέοι · ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει ,ὥστε τευ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος , ὅστε θεουδὴςἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων 110εὐδικίας ἀνέχῃσι , φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαιναπυροὺς καὶ κριθάς , βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ ,τίκτῃ δ ᾽ ἔμπεδα μῆλα , θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς ,ἐξ εὐηγεσίης , ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ ᾽ αὐτοῦ .Τῷ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ , 115μηδ ᾽ ἐμὸν ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν ,μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάωνμνησαμένῳ · μάλα δ ᾽ εἰμὶ πολύστονος · οὐδέ τί με χρὴοἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τεἧσθαι · ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί · 120μήτις μοι δμῳῶν νεμεσήσεται , ἠὲ σύγ ᾽ αὐτή ,φῇ δὲ δακρυπλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ . »

Τὸν δ ᾽ ἠμείβετ ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια ·

« Ξεῖν ᾽ , ἤτοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν , εἶδός τε δέμας τεὤλεσαν ἀθάνατοι , ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον 125Ἀργεῖοι , μετὰ τοῖσι δ ᾽ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύςεἰ κεῖνός γ ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι ,μεῖζον κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτως .Νῦν δ ᾽ ἄχομαι · τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων .Ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι , 130Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ ,οἵ τ ᾽ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται ,οἵ μ ᾽ ἀεκαζομένην μνῶνται , τρύχουσι δὲ οἶκον .Τῷ οὔτε ξείνων ἐμπάξομαι οὔθ ᾽ ἱκετάωνοὔτε τι κηρύκων , οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν · 135ἀλλ ᾽ Ὀδυσῆα ποθεῦσα , φίλον κατατήκομαι ἦτορ .Οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν · ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω .Φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων ,στησαμένῃ μέγαν ἱστόν , ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν ,λεπτὸν καὶ περίμετρον · ἄφαρ δ ᾽ αὐτοῖς μετέειπον · 140« Kοῦροι , ἐμοὶ μνηστῆρες , ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς ,μίμνετ ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον , εἰς ὅ κε φᾶροςἐκτελέσω (μή μοι μεταμώνια νήματ ᾽ ὄληται) ,Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον , εἰς ὅτε κέν μινΜοῖρ ᾽ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο · 145μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ ,αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας . »

Ὣς ἐφάμην · τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ .Ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν ,νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκον , ἐπεὶ δαΐδας παραθείμην . 150Ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς ·ἀλλ ᾽ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι ,[ μηνῶν φθινόντων , περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη ,]καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς , κύνας οὐκ ἀλεγούσας ,εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν . 155Ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα , καὶ οὐκ ἐθέλουσ ᾽ , ὑπ ᾽ ἀνάγκης ·νῦν δ ᾽ οὔτ ᾽ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον , οὔτε τιν᾽ ἄλληνμῆτιν ἔθ ᾽ εὑρίσκω · μάλα δ ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆεςγήμασθ ᾽ , ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων ,γιγνώσκων · ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἶός τε μάλιστα 160οἴκου κήδεσθαι , τῷ τε Ζεὺς κῦδος ὀπάζει .Ἀλλὰ καὶ ὥς μοι εἰπὲ τεὸν γένος , ὁππόθεν ἐσσί .Οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ ᾽ ἀπὸ πέτρης . »


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire vu v 1-95)

ῥα : donc, certes ; oui, assurément, oui ;

Εὐρυνόμη , ης (ἡ) : Eurynomé

ταμίη , ης (ἡ) : l’intendante

πρός ...ἔειπεν => προσέειπε

προσεῖπον : ( 3ème p sg ποσέειπε ) : epq : adresser à (+ 2 A)

δίφρος , ου (ὁ) : le tabouret, le siège;

καθέζομαι : s’asseoir, être assis

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐξερέω : interroger

100

ὀτραλέως : adv. : promptement, rapidement

ἐΰξεστος , η, ον : bien poli

πολύτλας , πολύτλαντος / πολύτλης , πολύτληντος : qui a beaucoup souffert

Τοῖσι : pour eux, entre eux deux, entre lui et elle

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) : commencer ; être à l’origine de ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle-ci , ceci ;

πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je

105

ποθέν : (encl.) : de quelque part (attention à l’accent !)

εἰς : forme homérique : pr 2ème p sg de εἰμί ; εἶς : l’accent est un accent d’enclise.

πόθι : inter. hom. de lieu : où ?

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville

τοκεύς , τοκέως (ὁ) : le géniteur, le parent (père ou mère) ; au pl les parents ; ( N pl Hom : τοκῆες )

οὐκ ἄν τίς σε : τίς accent d’enclise ; relier οὐκ à τις

βροτός , ός, όν : mortel, humain ; // βροτός , βροτοῦ (ὁ, ἡ) 1: le mortel, la mortelle, l’être humain ;

ἀπείρων , ων, ον : sans limite, infini

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ;

νεικέω / νεικῶ : + A de la personne : critiquer, blâmer ;

σύ , σέ , σοῦ / hom σε , σοί  ( σε , σου, σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

κλέος , κλέους (τό) : gloire, réputation, renom

ἱκάνω : venir jusqu’à , arriver, aller ;

στε = ὥς + τε; ὅστε = ὅς + τε

τις , τις , τι G τινος / του / hom τευ 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

1: sans alternative qui suive : par exemple

βασιλεύς , βασιλέως / βασιλῆος (ὁ) (hom A βασιλῆα D βασιλῆϊ1: le roi ;

ἀμύμων , ων, ον , G ἀμύμονος : irréprochable

θεουδής , ής, ές : qui craint les dieux, craignant les dieux

110

ἴφθιμος , ἰφθίμη , ἴφθιμον : fort, vaillant, courageux

ἀνάσσω : ἐν + D : régner sur

εὐδικία , εὐδικίας (ἡ) : la pratique d’une bonne justice, le droit conforme à la justice ;

ἀνέχω 2: (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν ; aor 2 hom ἀνεσχέθον ) : porter haut, maintenir ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter; 2 produire, causer ;

ἀνέχῃσι φέρῃσι βρίθῃσι : 3ème p sg subj épique ; petite rupture de construction après ἀνέχῃσι, par changement de sujet ; on peut sous-entendre, pour traduire, καὶ ὑφ’ οὗ ..., ou bien καὶ οὗ βασιλεύοντος...jusqu’au vers 114 dans lequel apparaît ὑπ’ αὐτου.

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombreπυρός , πυροῦ (ὁ) : le froment , le blé 

κριθή , κριθῆς (ἡ) : l’orge

βρίθω : 1 + D : être alourdi de, être chargé de, plier sous ; 2 l’emporter sur, être vainqueur

βρίθῃσι : REGLE : le verbe qui a un sujet au neutre pluriel s’accorde à la 3ème p du sg.

δένδρον / δένδρεον , δένδρου (τό): l’arbre

καρπός , καρποῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : 1 engendrer ; 2 produire ;

ἔμπεδος , ος, ον : ferme, solide, constant , immuable ; / neutre adv. : ἔμπεδα : constamment, sans arrêt, régulièrement ;

μῆλον , μήλου (τό) 1 : 1 le mouton, la brebis ; 2 le troupeau de moutons ;

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

παρέχω / παρίσχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

ἰχθύς , ἰχθύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθῦς )ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 à la suite de , par suite de ;

εὐηγεσίη, εὐηγεσίης (ἡ) : le bon gouvernement

ἀρετάω / ἀρετῶ : être dans la prospérité, être prospère, prospérer

λαός , λαοῦ (ὁ) : le peuple ;

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’influence de, sous le gouvernement de ;

115

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste ;

ἐξερεείνω : s’informer de/sur qqch (A) ;

γένος , γένους (τό) 1: 1 l’origine ; 2 la famille ; 3 race ;

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

ἐμπίπλημι (inf f hom ἐμπλησέμεν ; subj aor 2ème p sg hom ἐνιπλήσῃς ; aor M 3 p sg hom ἐμπλήσατο ) : remplir, rassasier, saturer (qqn : A, de qqch G)  ;

ὀδύνη , ὀδύνης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’afflictionμιμνῄσκομαι 1: ( μνησθήσομαι , ἐμνησάμην / ἐμνήσθην , μέμνημαι ; impér. μέμνησο ; part. aor μνησθείς ) : + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

μνησαμένῳ se rapporte à μοι du vers 117

πολύστονος , ος , ον : tout gémissant, tout plein de lamentations, de pleurs ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus ;

οὐδέ τί : τί : accent d’enclise ; τι, adverbial 1: en quelque manière

χρή 1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

γοόω / γοῶ : gémir, se lamenter

μύρομαι  : pleurer, verser des flots de larmes

120

ἧμαι : (impf ἥμην ; impf 3ème pers pl epq : εἵατο , ἧντο ; impér. ἧσο ; inf pr ἧσθαι ) : 1 être assis ; 2 + part. : rester à faire ceci ou cela;

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais ; / comparatif κακίων, κακίων , κάκιον 1; superlatif κακίστος , η, ον 1 ;

πενθέω / πενθῶ : ( inf hom πενθήμεναι ) : pleurer, s’affliger

ἄκριτος , ος, ον : interminable, sans fin ; / ἄκριτον : neutre adv : sans trêve, sans fin ;

ἀεί / αἰεί / αἰέν 1: toujours, continuellement, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀεί : sans interruption, sans cesse, continuellement ;

μήτις = μή + τις

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

δακρυπλώω : nager dans les larmes, être noyé dans les larmes, ne savoir que pleurer

βαρύνω : ( part pft hom G, βεϐαρηότος ) : alourdir, fatiguer, irriter ;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : 1 le diaphragme ; φρένες , φρένων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps ; 2 l’âme : partie affective , émotive de l’âme ; siège des sentiments, force des sens  ; les sens ; 3 l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ; 4 le caractère, l’intelligence ; φρενί : par la pensée, en pensée ; 5 le sentiment ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

ἤτοι : oui, assurément

ἀρετή , ἀρετῆς (ἡ) 1: excellence du corps, qualité du corps ;

εἶδος , εἴδους (τό) : la beauté des formes, la beauté

δέμας (τό) 2: le corps, la personne ; l’aspect général, la taille, la forme ;

125

ὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : faire périr, détruire, ruiner, anéantir ; // P ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( subj 3ème p sg ὄληται ) :être perdu ;

ἀθάνατος , ος, ον 3: adj. : im-mortel, im-périssable ; / subst pl : les immortels ;

Ἴλιον , Ἰλίου (τό) / Ἴλιος , Ἰλίου (ἡ) : Ilion, Troie

εἰσϐαίνω : (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ A) ; s’embarquer pour ;

Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει / hom ᾖεν , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ἐκεῖνο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

βίος , βίου (ὁ) 1: 1 la vie, l’existence ; 2 moyen de vivre, les moyens d’existence ;

ἀμφιπολεύω : + A : prendre soin de

καλλίων , ων, κάλλιον  1: plus beau

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition ;

νῦν 1: après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait ;

τόσος , η, ον (adv τόσον ): aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ;

ἐπισεύω: (impf 3ème p sg hom : ἐπέσσευεν ) : + D : lancer sur, envoyer à, exciter contre ;

κακόν , κακοῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère ;

130

ὅσοι / hom ὅσσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

ἐπικρατέω / ἐπικρατῶ : + D ; règner sur ;

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les chefs (Hom.) ;

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

Σάμη , ης (ἡ) : Samé (île, actuelle Céphallonie)

ὑλήεις , ὑλήεσσα, ὑλήεν G ὑλήεντος : boisé

Ζάκυνθος , Ζακύνθου (ἡ, ὁ) : Zakynthos (île ; actuelle Zante ))

Ἰθάκη , ης (ἡ) : Ithaque (île)

εὐδείελος , ος, ον : qu’on aperçoit de loin, bien visible de loin

ἀμφινέμομαι : + A : habiter autour, habiter dans les parages de

ἀεκαζόμενος , ἀεκαζομένην , ἀεκαζόμενον : qui n’y consent pas

μνάομαι / μνῶμαι : désirer, désirer comme femme, courtiser, rechercher en mariage ;

τρύχω : user par frottement, épuiser, ruiner

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; / formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄;

ἐμπάζομαι : ( f ἐμπάξομαι ) : + G : prendre soin de , s’intéresser à

ἐμπάξομαι : futur exprimant le désir, la possibilité

ἱκέτης , ἱκέτου (ὁ) 4: le suppliant ( G pl hom. : ἱκετάων )

135

τι adverbial

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

δημιουργός , δημιουργοῦ / δημιοεργός , οῦ : adj : qui exerce un métier pour le public, qui exerce un service public ;

les δημιοεργοί sont des hommes libres, qui louent leurs services au peuple (cf Od XVII v 383-385)

ποθέω / ποθῶ 4: ( forme ionienne de part pr f sg : ποθεῦσα ) : 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;

κατατήκομαι : se dissoudre, se consumer

ἦτορ (τό) : le cœur

Οἱ δ : eux , les prétendants...

γάμος , γάμου (ὁ) 1: le mariage

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr. presser, hâter ;

δόλος , δόλου (ὁ) : la ruse

τολυπεύω : 1 tirer, filer la laine, l’enrouler autour de la quenouille ; 2 tramer , ourdir;

φᾶρος , φάρους (τό) : 1 pièce d’étoffe, toile ; 2 la voile

φᾶρος : complément de ὑφαίνειν v 139

ἐμπνέω : (aor : ἐνέπνευσα ) : 1 souffler dans ; 2 inspirer (fig.) ;

ἱστός , ἱστοῦ (ὁ) : 1 métier à tisser ; 2 la toile ;

ὑφαίνω : (impf hom : ὑφαίνεσκον ; pft passif ὕφασμαι ) : tisser 

140

λεπτός , ή, όν : mince, léger, fin ;

περίμετρος , ος, ον : adj : qui dépasse la mesure, très grand , immense

ἄφαρ : aussitôt, sur le champ, juste après

κόρος 2 / κοῦρος , κόρου (ὁ) : jeune homme (non marié )

θνῄσκω : ( θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα inf pf τεθνάναι ) : ( aor 2 sans augment hom 3ème p sg : θάνε ) : mourir (au pft : être mort) ;

μίμνω : attendre ;

εἰς ὅ κε : jusqu’à ce que ( = ἕως ἄν ; ὅ est le pronom relatif neutre ) ; sens voisin , au vers 144, pour εἰς ὅτε κέν : quand ( ὅτε est le neutre du relatif ὅστε )

ἐκτελέω : ( f ἐκτελέσω , aor hom ἐξετέλεσσα ) : achever

μεταμώνιος , ος , ον : vain, qui ne sert à rien

νῆμα , νήματος (τό) : le fil

μεταμώνια : cet adjectif fait fonction d’adverbe

Λαέρτης , ου (ὁ) : Laerte

ἥρως , ἥρωος (ὁ) : le héros ( D ἥρωϊ )

ταφήϊος , α, ον :qui concerne les funérailles , fait pour les funérailles

ταφήϊον est à relier à φᾶρος v142

145

Μοῖρα , Μοίρας (ἡ) : la Moire, la Destinée, la Mort

ὀλοός , ή, όν : funeste

καθαιρέω / καθαιρῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ; f attique καθελῶ ) 4: abattre, anéantir, détruire, tuer ; (attention à l’accentuation !)

τανηλεγής , ής, ές : à la longue douleur , très douloureux, qui couche complètement (le mort) ; / G: τανηλεγέος ;

θάνατος , θανάτου (ὁ) 1: la mort ; / G hom θανάτοιο ;

κατά + A 1: dans, à travers, à l’intérieur de;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple

Ἀχαιΐς / Ἀχαΐς , Ἀχαιΐδος (ἡ) : Achéenne, femme d’Achaïe ( G pl hom Ἀχαιϊάδων )

ἄτερ + G  : sans ; à l’écart de ;

σπεῖρον , σπείρου (τό) : 1 ( surtout au pl.) le haillon ; 2 le linceul, le suaire ;

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; κεῖτ’ = ἔκειτο ) : être couché, gésir, être étendu, rester étendu ;

κεῖται ou bien κται ( subj. pr epq ) suivant les manuscrits

κτεατίζω : ( part aor κτεατίσσας ) : acquérir, gagner

πείθω 1: 1 persuader, ; 2 tromper ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ;part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader ;

ἀγήνωρ , ἀγήνορος : vaillant, courageux, arrogant

ἠμάτιος , α, ον : qui fait qqch pendant le jour ( fém hom N sg ἠματίη )

traduire l’adjectif ἠματίη comme s’il s’agissait d’un adverbe de remps

150

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ; / νύκτας : pendant la durée des nuits ;

νύκτας A de durée

ἀναλύω : ( impf hom ἀλλύεσκον ) : défaire

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque; 2 parce que, car ;

παρατίθημι ( aor hom 3 p pl παρέθεσαν ; opt aor M hom : παραθείμην ): placer qqch (A) auprès de qqn (D);

τρίετες : neutre adv : pendant trois ans

λήθω : ( impf ἔληθον ) : + A : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω;

Ἀχαιός , Ἀχαιοῦ (ὁ) : l’Achéen

τέταρτος , η, ον : quatrième ; / épq : τέτρατος , η, ον ;

ἔτος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; aor 2 epq : ἐπήλυθον ; part aor ἐπελθών ) : 1 s’avancer vers ; 2 survenir ;

ὥρα , ὥρας (ἡ) 3: saison ; / N pl  ὧραι ;

μήν , μηνός (ὁ) 2: le mois ; / G pl μηνῶν ;

φθίνω  4: s’écouler (tps) ;

περί : parfois adv. chez Homère : complètement

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : 1 mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, réaliser ;

πολλ’ ἐτελέσθη ou πολλὰ τελέσθη, selon les manuscrits : le sens est le même !

ἦμαρ , ἤματος (τό) : hom : le jour ;

διά + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 à cause de, grâce à  ;

ἀλέγω : prendre soin de, se soucier de, respecter

155

αἱρέω / αἱρῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; subj aor ἕλῃ ;) :  surprendre 

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller , pousser des cris (reproche ou encouragement) ;

καὶ οὐκ ἐθέλουσα : valeur concessive ; καὶ οὐκ : quoique sans le vouloir, bien que je ne le voulus pas , bien malgré moi ;

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de

ἀνάγκη , ἀνάγκης (ἡ) 1: la nécessité, contrainte

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: +A : échapper à ;

δύναμαι 1: ( δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ; δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ; ) 1: pouvoir, être capable de ;

μῆτις , μήτιος (ἡ) : ruse ;

εὑρίσκω 1: ( εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα ; inf aor εὑρεῖν ) : trouver

ὀτρύνω : exciter, presser

γαμέω / γαμῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme) ; // MP γαμέομαι , γαμοῦμαι : (inf aor 2 γήμασθαι ) : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse ;

ἀσχαλάω / ἀσχαλῶ : +G : être irrité de

βίοτος , βιότου (ὁ) 4: subsistance, moyen de vivre, moyen d’existence

κατέδω : (f κατέδομαι ) : dévorer

κατεδόντων < s e les prétendants >

160

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς ;) 1: prendre conscience de, se rendre compte, être conscient de, comprendre;

οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε ) + inf  1: je suis capable de, je peux ;

μάλιστα 1: très, tout à fait , absolument, parfaitement ;

κῦδος , κύδους (τό) : la gloire, l’honneur ;

ὀπάζω : (aor ὤπασα ) : faire présent de, donner

ἀλλὰ καὶ ὥς : quoi qu’il en soit

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή , τεόν ;

ὁπόθεν / ὁππόθεν : adv. rel de lieu : d’où

εἰμι 1: être ; formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ;

δρῦς , δρυός (ἡ) : arbre (chêne, pin, olivier)

παλαίφατος , ος, ον G παλαιφάτου : dont on parle depuis longtemps, proverbial, légendaire

πέτρα , πέτρας (ἡ)  2: ( πέτρη , πέτρης ; D pl hom πέτρῃσι ) :  le rocher, la pierre


Vocabulaire alphabétique :

ἀγήνωρ , ἀγήνορος : vaillant, courageux, arrogant

ἀεί / αἰεί / αἰέν 1: toujours, continuellement, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀεί : sans interruption, sans cesse, continuellement ;

ἀεκαζόμενος , ἀεκαζομένην , ἀεκαζόμενον : qui n’y consent pas

ἀθάνατος , ος, ον 3: adj. : im-mortel, im-périssable ; / subst pl : les immortels ;

αἱρέω / αἱρῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; subj aor ἕλῃ ;) :  surprendre 

ἄκριτος , ος, ον : interminable, sans fin ; / ἄκριτον : neutre adv : sans trêve, sans fin ;

ἀλέγω : prendre soin de, se soucier de, respecter

ἀλλὰ καὶ ὥς : quoi qu’il en soit

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste ;

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἀμύμων , ων, ον , G ἀμύμονος : irréprochable

ἀμφινέμομαι : + A : habiter autour, habiter dans les parages de

ἀμφιπολεύω : + A : prendre soin de

ἀνάγκη , ἀνάγκης (ἡ) 1: la nécessité, contrainte

ἀναλύω : ( impf hom ἀλλύεσκον ) : défaire

ἀνάσσω : ἐν + D : régner sur

ἀνέχω 2: (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν ; aor 2 hom ἀνεσχέθον ) : porter haut, maintenir ;

ἀπείρων , ων, ον : sans limite, infini

Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

ἀρετάω / ἀρετῶ : être dans la prospérité, être prospère, prospérer

ἀρετή , ἀρετῆς (ἡ) 1: excellence du corps, qualité du corps ;

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les chefs (Hom.) ;

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) : commencer ; être à l’origine de ;

ἀσχαλάω / ἀσχαλῶ : +G : être irrité de

ἄτερ + G  : sans ; à l’écart de ;

ἄφαρ : aussitôt, sur le champ, juste après

Ἀχαιΐς / Ἀχαΐς , Ἀχαιΐδος (ἡ) : Achéenne, femme d’Achaïe ( G pl hom Ἀχαιϊάδων )

Ἀχαιός , Ἀχαιοῦ (ὁ) : l’Achéen

βαρύνω : ( part pft hom G, βεϐαρηότος ) : alourdir, fatiguer, irriter ;

βασιλεύς , βασιλέως / βασιλῆος (ὁ) (hom A βασιλῆα D βασιλῆϊ1: le roi ;

βίος , βίου (ὁ) 1: 1 la vie, l’existence ; 2 moyen de vivre, les moyens d’existence ;

βίοτος , βιότου (ὁ) 4: subsistance, moyen de vivre, moyen d’existence

βρίθω : 1 + D : être alourdi de, être chargé de, plier sous ; 2 l’emporter sur, être vainqueur

βροτός , ός, όν : mortel, humain ; // βροτός , βροτοῦ (ὁ, ἡ) 1: le mortel, la mortelle, l’être humain ;

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ;

γαμέω / γαμῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme) ; // MP γαμέομαι , γαμοῦμαι : (inf aor 2 γήμασθαι ) : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse ;

γάμος , γάμου (ὁ) 1: le mariage

γένος , γένους (τό) 1: 1 l’origine ; 2 la famille ; 3 race ;

γιγνώσκω / γινώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς ;) : prendre conscience de, se rendre compte, être conscient de, comprendre;

γοόω / γοῶ : gémir, se lamenter

δακρυπλώω : nager dans les larmes, être noyé dans les larmes, ne savoir que pleurer

δέμας (τό) 2: le corps, la personne ; l’aspect général, la taille, la forme ;

δένδρον / δένδρεον , δένδρου (τό): l’arbre

δημιουργός , δημιουργοῦ / δημιοεργός , οῦ : adj : qui exerce un métier pour le public, qui exerce un service public ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple

διά + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 à cause de, grâce à  ;

δίφρος , ου (ὁ) : le tabouret, le siège;

δόλος , δόλου (ὁ) : la ruse

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

δρῦς , δρυός (ἡ) : arbre (chêne, pin, olivier)

δύναμαι 1: ( δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ; δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ; ) 1: pouvoir, être capable de ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je

εἶδος , εἴδους (τό) : la beauté des formes, la beauté

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει / hom ᾖεν , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller ;

εἰμι 1: être ; formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ;

εἰς ὅ κε : jusqu’à ce que ( = ἕως ἄν ; ὅ est le pronom relatif neutre ) ;

εἰς ὅτε κέν : quand (ὅτε est le neutre du relatif ὅστε )

εἰσϐαίνω : (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ A) ; s’embarquer pour ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ἐκεῖνο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐκτελέω : ( f ἐκτελέσω , aor hom ἐξετέλεσσα ) : achever

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: +A : échapper à ;

ἐμπάζομαι : ( f ἐμπάξομαι ) : + G : prendre soin de , s’intéresser à

ἔμπεδος , ος, ον : ferme, solide, constant , immuable ; / neutre adv. : ἔμπεδα : constamment, sans arrêt, régulièrement ;

ἐμπίπλημι (inf f hom ἐμπλησέμεν ; subj aor 2ème p sg hom ἐνιπλήσῃς ; aor M 3 p sg hom ἐμπλήσατο ) : remplir, rassasier, saturer (qqn : A, de qqch G)  ;

ἐμπνέω : (aor : ἐνέπνευσα ) : 1 souffler dans ; 2 inspirer (fig.) ;

ἐξερεείνω : s’informer de/sur qqch (A) ;

ἐξερέω : interroger

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque; 2 parce que, car ;

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; aor 2 epq : ἐπήλυθον ; part aor ἐπελθών ) : 1 s’avancer vers ; 2 survenir ;

ἐπικρατέω / ἐπικρατῶ : + D ; règner sur ;

ἐπισεύω: (impf 3ème p sg hom : ἐπέσσευεν ) : + D : lancer sur, envoyer à, exciter contre ;

ἔτος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année

εὐδείελος , ος, ον : qu’on aperçoit de loin, bien visible de loin

εὐδικία , εὐδικίας (ἡ) : la pratique d’une bonne justice, le droit conforme à la justice ;

εὐηγεσίη, εὐηγεσίης (ἡ) : le bon gouvernement

ἐΰξεστος , η, ον : bien poli

εὑρίσκω 1: ( εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα ; inf aor εὑρεῖν ) : trouver

Εὐρυνόμη , ης (ἡ) : Eurynomé

Ζάκυνθος , Ζακύνθου (ἡ, ὁ) : Zakynthos (île ; actuelle Zante ))

1: sans alternative qui suive : par exemple

ἧμαι : (impf ἥμην ; impf 3ème pers pl epq : εἵατο , ἧντο ; impér. ἧσο ; inf pr ἧσθαι ) : 1 être assis ; 2 + part. : rester à faire ceci ou cela;

ἦμαρ , ἤματος (τό) : hom : le jour ;

ἠμάτιος , α, ον : qui fait qqch pendant le jour ( fém hom N sg ἠματίη )

ἥρως , ἥρωος (ὁ) : le héros ( D ἥρωϊ )

ἤτοι : oui, assurément

ἦτορ (τό) : le cœur

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

θάνατος , θανάτου (ὁ) 1: la mort ; / G hom θανάτοιο ;

θεουδής , ής, ές : qui craint les dieux, craignant les dieux

θνῄσκω : ( θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα inf pf τεθνάναι ) : ( aor 2 sans augment hom 3ème p sg : θάνε ) : mourir (au pft : être mort) ;

Ἰθάκη , ης (ἡ) : Ithaque (île)

ἱκάνω : venir jusqu’à , arriver, aller ;

ἱκέτης , ἱκέτου (ὁ) 4: le suppliant ( G pl hom. : ἱκετάων )

Ἴλιον , Ἰλίου (τό) / Ἴλιος , Ἰλίου (ἡ) : Ilion, Troie

ἱστός , ἱστοῦ (ὁ) : 1 métier à tisser ; 2 la toile ;

ἴφθιμος , ἰφθίμη , ἴφθιμον : fort, vaillant, courageux

ἰχθύς , ἰχθύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθῦς )ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 à la suite de , par suite de ;

καθαιρέω / καθαιρῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ; f attique καθελῶ ) 4: abattre, anéantir, détruire, tuer ; (attention à l’accentuation !)

καθέζομαι : s’asseoir, être assis

κακόν , κακοῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère ;

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais ; / comparatif κακίων, κακίων , κάκιον 1; superlatif κακίστος , η, ον 1 ;

καλλίων , ων, κάλλιον  1: plus beau

καρπός , καρποῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

κατά + A 1: dans, à travers, à l’intérieur de;

κατατήκομαι : se dissoudre, se consumer

κατέδω : (f κατέδομαι ) : dévorer

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; κεῖτ’ = ἔκειτο ) : être couché, gésir, être étendu, rester étendu ;

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

κλέος , κλέους (τό) : gloire, réputation, renom

κόρος 2 / κοῦρος , κόρου (ὁ) : jeune homme (non marié )

κριθή , κριθῆς (ἡ) : l’orge

κτεατίζω : ( part aor κτεατίσσας ) : acquérir, gagner

κῦδος , κύδους (τό) : la gloire, l’honneur ;

Λαέρτης , ου (ὁ) : Laerte

λαός , λαοῦ (ὁ) : le peuple ;

λεπτός , ή, όν : mince, léger, fin ;

λήθω : ( impf ἔληθον ) : + A : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω;

μάλιστα 1: très, tout à fait , absolument, parfaitement ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombreπυρός , πυροῦ (ὁ) : le froment , le blé 

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

μεταμώνιος , ος , ον : vain, qui ne sert à rien

μῆλον , μήλου (τό) 1 : 1 le mouton, la brebis ; 2 le troupeau de moutons ;

μήν , μηνός (ὁ) 2: le mois ; / G pl μηνῶν ;

μῆτις , μήτιος (ἡ) : ruse ;

μίμνω : attendre ;

μνάομαι / μνῶμαι : désirer, désirer comme femme, courtiser, rechercher en mariage ;

Μοῖρα , Μοίρας (ἡ) : la Moire, la Destinée, la Mort

μύρομαι  : pleurer, verser des flots de larmes

νεικέω / νεικῶ : + A de la personne : critiquer, blâmer ;

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

νῆμα , νήματος (τό) : le fil

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

νῦν 1: après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait ;

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ; / νύκτας : pendant la durée des nuits ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle-ci , ceci ;

ὀδύνη , ὀδύνης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’afflictionμιμνῄσκομαι 1: ( μνησθήσομαι , ἐμνησάμην / ἐμνήσθην , μέμνημαι ; impér. μέμνησο ; part. aor μνησθείς ) : + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε ) + inf  1: je suis capable de, je peux ;

ὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : faire périr, détruire, ruiner, anéantir ; // P ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( subj 3ème p sg ὄληται ) : être perdu ;

ὀλοός , ή, όν : funeste

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller , pousser des cris (reproche ou encouragement) ;

ὀπάζω : (aor ὤπασα ) : faire présent de, donner

ὁπόθεν / ὁππόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὅσοι / hom ὅσσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ὀτραλέως : adv. : promptement, rapidement

ὀτρύνω : exciter, presser

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus ;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; / formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition ;

παλαίφατος , ος, ον G παλαιφάτου : dont on parle depuis longtemps, proverbial, légendaire

παρατίθημι ( aor hom 3 p pl παρέθεσαν ; opt aor M hom : παραθείμην ): placer qqch (A) auprès de qqn (D);

παρέχω / παρίσχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

πείθω 1: 1 persuader, ; 2 tromper ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ;part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader ;

πενθέω / πενθῶ : ( inf hom πενθήμεναι ) : pleurer, s’affliger

περί : parfois adv. chez Homère : complètement

περίμετρος , ος, ον : adj : qui dépasse la mesure, très grand , immense

πέτρα , πέτρας (ἡ)  2: ( πέτρη , πέτρης ; D pl hom πέτρῃσι ) :  le rocher, la pierre

ποθέν : (encl.) : de quelque part (attention à l’accent !)

ποθέω / ποθῶ 4: ( forme ionienne de part pr f sg : ποθεῦσα ) : 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;

πόθι : inter. hom. de lieu : où ?

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville

πολύστονος , ος , ον : tout gémissant, tout plein de lamentations, de pleurs ;

πολύτλας , πολύτλαντος / πολύτλης , πολύτληντος : qui a beaucoup souffert

προσεῖπον : ( 3ème p sg ποσέειπε ) : epq : adresser à (+ 2 A)

πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord ;

ῥα : donc, certes ; oui, assurément, oui ;

Σάμη , ης (ἡ) : Samé (île, actuelle Céphallonie)

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή , τεόν ;

σπεῖρον , σπείρου (τό) : 1 ( surtout au pl.) le haillon ; 2 le linceul, le suaire ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr. presser, hâter ;

σύ , σέ , σοῦ / hom σε , σοί  ( σε , σου, σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

ταμίη , ης (ἡ) : l’intendante

τανηλεγής , ής, ές : à la longue douleur , très douloureux, qui couche complètement (le mort) ; / G: τανηλεγέος ;

ταφήϊος , α, ον :qui concerne les funérailles , fait pour les funérailles

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : 1 mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, réaliser ;

τέταρτος , η, ον : quatrième ; / épq : τέτρατος , η, ον ;

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : 1 engendrer ; 2 produire ;

τις , τις , τι G τινος / του / hom τευ 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοκεύς , τοκέως (ὁ) : le géniteur, le parent (père ou mère) ; au pl les parents ; ( N pl Hom : τοκῆες )

τολυπεύω : 1 tirer, filer la laine, l’enrouler autour de la quenouille ; 2 tramer , ourdir;

τόσος , η, ον (adv τόσον ): aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ;

τρίετες : neutre adv : pendant trois ans

τρύχω : user par frottement, épuiser, ruiner

ὑλήεις , ὑλήεσσα, ὑλήεν G ὑλήεντος : boisé

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de ; 3 sous le gouvernement de ;

ὑφαίνω : (impf hom : ὑφαίνεσκον ; pft passif ὕφασμαι ) : tisser 

φᾶρος , φάρους (τό) : 1 pièce d’étoffe, toile ; 2 la voile

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter; 2 produire, causer ;

φθίνω  4: s’écouler (tps) ;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : 1 le diaphragme ; φρένες , φρένων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps ; 2 l’âme : partie affective , émotive de l’âme ; siège des sentiments, force des sens  ; les sens ; 3 l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ; 4 le caractère, l’intelligence ; φρενί : par la pensée, en pensée ; 5 le sentiment ;

χρή 1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

ὥρα , ὥρας (ἡ) 3: saison ; / N pl  ὧραι ;

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀεί / αἰεί / αἰέν 1: toujours, continuellement, chaque fois, successivement ;

αἱρέω / αἱρῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; subj aor ἕλῃ ;) :  surprendre 

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste ;

ἀνάγκη , ἀνάγκης (ἡ) 1: la nécessité, contrainte

ἀρετή , ἀρετῆς (ἡ) 1: excellence du corps, qualité du corps ;

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) : commencer ; être à l’origine de ;

βασιλεύς , βασιλέως / βασιλῆος (ὁ) (hom A βασιλῆα D βασιλῆϊ1: le roi ;

βίος , βίου (ὁ) 1: 1 la vie, l’existence ; 2 moyen de vivre, les moyens d’existence ;

βροτός , ός, όν : mortel, humain ; // βροτός , βροτοῦ (ὁ, ἡ) 1: le mortel, la mortelle, l’être humain ;

γάμος , γάμου (ὁ) 1: le mariage

γένος , γένους (τό) 1: 1 l’origine ; 2 la famille ; 3 race ;

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς ;) 1: prendre conscience de, se rendre compte, être conscient de, comprendre;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple

διά + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 à cause de, grâce à  ;

δύναμαι 1: ( δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ; δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ; ) 1: pouvoir, être capable de ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει / hom ᾖεν , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ;impf épq 3ème p sg ἴεν; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller ;

εἰμι 1: être ; formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ἐκεῖνο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque; 2 parce que, car ;

εὑρίσκω 1: ( εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα ; inf aor εὑρεῖν ) : trouver

1: sans alternative qui suive : par exemple

θάνατος , θανάτου (ὁ) 1: la mort ; / G hom θανάτοιο ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 à la suite de , par suite de ;

κακόν , κακοῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère ;

κακός , ή, όν 1: ( κακοῖσι : D pl poét.) : mauvais ; / comparatif κακίων, κακίων , κάκιον 1; superlatif κακίστος , η, ον 1 ;

καλλίων , ων, κάλλιον  1: plus beau

κατά + A 1: dans, à travers, à l’intérieur de;

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; κεῖτ’ = ἔκειτο ) : être couché, gésir, être étendu, rester étendu ;

μάλιστα 1: très, tout à fait , absolument, parfaitement ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μετά + D (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre ;

νῦν 1: après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle-ci , ceci ;

μιμνῄσκομαι 1: ( μνησθήσομαι , ἐμνησάμην / ἐμνήσθην , μέμνημαι ; impér. μέμνησο ; part. aor μνησθείς ) : + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε ) + inf  1: je suis capable de, je peux ;

ὅσοι / hom ὅσσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus ;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; / formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition ;

παρέχω / παρίσχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

πείθω 1: 1 persuader, ; 2 tromper ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; pl que pft 3ème p sg : ἐπεπείθετο ;part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader ;

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville

πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή , τεόν ;

σύ , σέ , σοῦ / hom σε , σοί  ( σε , σου, σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : 1 engendrer ; 2 produire ;

τις , τις , τι G τινος / του / hom τευ 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ὑπό + G 1: 1 sous ;  2 sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, sous l’influence de ; 3 sous le gouvernement de ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter; 2 produire, causer ;

χρή 1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

Fréquence 2 :

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἀνέχω 2: (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν ; aor 2 hom ἀνεσχέθον ) : porter haut, maintenir ;

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ;

γαμέω / γαμῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme) ; // MP γαμέομαι , γαμοῦμαι : (inf aor 2 γήμασθαι ) : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse ;

δέμας (τό) 2: le corps, la personne ; l’aspect général, la taille, la forme ;

ἔτος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

μήν , μηνός (ὁ) 2: le mois ; / G pl μηνῶν ;

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: ( A νύκτα ) : la nuit ; / νύκτας : pendant la durée des nuits ;

πέτρα , πέτρας (ἡ)  2: ( πέτρη , πέτρης ; D pl hom πέτρῃσι ) :  le rocher, la pierre

φρήν , φρενός (ἡ) 2: ( D pl φρεσίν ) : 1 le diaphragme ; φρένες , φρένων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps ; 2 l’âme : partie affective , émotive de l’âme ; siège des sentiments, force des sens  ; les sens ; 3 l’esprit, le cœur (souvent au pluriel) ; 4 le caractère, l’intelligence ; φρενί : par la pensée, en pensée ; 5 le sentiment ;

Fréquence 3 :

ἀθάνατος , ος, ον 3: adj. : im-mortel, im-périssable ; / subst pl : les immortels ;

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr. presser, hâter ;

ὥρα , ὥρας (ἡ) 3: saison ; / N pl  ὧραι ;

Fréquence 4 :

βίοτος , βιότου (ὁ) 4: subsistance, moyen de vivre, moyen d’existence

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: +A : échapper à ;

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; aor 2 epq : ἐπήλυθον ; part aor ἐπελθών ) : 1 s’avancer vers ; 2 survenir ;

ἱκέτης , ἱκέτου (ὁ) 4: le suppliant ( G pl hom. : ἱκετάων )

καθαιρέω / καθαιρῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ; f attique καθελῶ ) 4: abattre, anéantir, détruire, tuer ; (attention à l’accentuation !)

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombreποθέω / ποθῶ 4: ( forme ionienne de part pr f sg : ποθεῦσα ) : 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : 1 mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, réaliser ;

φθίνω  4: s’écouler (tps) ;

Ne pas apprendre :

ἀγήνωρ , ἀγήνορος : vaillant, courageux, arrogant

ἀεκαζόμενος , ἀεκαζομένην , ἀεκαζόμενον : qui n’y consent pas

ἄκριτος , ος, ον : interminable, sans fin ; / ἄκριτον : neutre adv : sans trêve, sans fin ;

ἀλέγω : prendre soin de, se soucier de, respecter

ἀλλὰ καὶ ὥς : quoi qu’il en soit

ἀμύμων , ων, ον , G ἀμύμονος : irréprochable

ἀμφινέμομαι : + A : habiter autour, habiter dans les parages de

ἀμφιπολεύω : + A : prendre soin de

ἀναλύω : ( impf hom ἀλλύεσκον ) : défaire

ἀνάσσω : ἐν + D : régner sur

ἀπείρων , ων, ον : sans limite, infini

Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

ἀρετάω / ἀρετῶ : être dans la prospérité, être prospère, prospérer

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les chefs (Hom.) ;

ἀσχαλάω / ἀσχαλῶ : +G : être irrité de

ἄτερ + G  : sans ; à l’écart de ;

ἄφαρ : aussitôt, sur le champ, juste après

Ἀχαιΐς / Ἀχαΐς , Ἀχαιΐδος (ἡ) : Achéenne, femme d’Achaïe ( G pl hom Ἀχαιϊάδων )

Ἀχαιός , Ἀχαιοῦ (ὁ) : l’Achéen

βαρύνω : ( part pft hom G, βεϐαρηότος ) : alourdir, fatiguer, irriter ;

βρίθω : 1 + D : être alourdi de, être chargé de, plier sous ; 2 l’emporter sur, être vainqueur

γοόω / γοῶ : gémir, se lamenter

δακρυπλώω : nager dans les larmes, être noyé dans les larmes, ne savoir que pleurer

δένδρον / δένδρεον , δένδρου (τό): l’arbre

δημιουργός , δημιουργοῦ / δημιοεργός , οῦ : adj : qui exerce un métier pour le public, qui exerce un service public ;

δίφρος , ου (ὁ) : le tabouret, le siège;

δόλος , δόλου (ὁ) : la ruse

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

δρῦς , δρυός (ἡ) : arbre (chêne, pin, olivier)

εἶδος , εἴδους (τό) : la beauté des formes, la beauté

εἰς ὅ κε : jusqu’à ce que ( = ἕως ἄν ; ὅ est le pronom relatif neutre ) ;

εἰς ὅτε κέν : quand (ὅτε est le neutre du relatif ὅστε )

εἰσϐαίνω : (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ A) ; s’embarquer pour ;

ἐκτελέω : ( f ἐκτελέσω , aor hom ἐξετέλεσσα ) : achever

ἐμπάζομαι : ( f ἐμπάξομαι ) : + G : prendre soin de , s’intéresser à

ἔμπεδος , ος, ον : ferme, solide, constant , immuable ; / neutre adv. : ἔμπεδα : constamment, sans arrêt, régulièrement ;

ἐμπίπλημι (inf f hom ἐμπλησέμεν ; subj aor 2ème p sg hom ἐνιπλήσῃς ; aor M 3 p sg hom ἐμπλήσατο ) : remplir, rassasier, saturer (qqn : A, de qqch G)  ;

ἐμπνέω : (aor : ἐνέπνευσα ) : 1 souffler dans ; 2 inspirer (fig.) ;

ἐξερεείνω : s’informer de/sur qqch (A) ;

ἐξερέω : interroger

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἐπικρατέω / ἐπικρατῶ : + D ; règner sur ;

ἐπισεύω: (impf 3ème p sg hom : ἐπέσσευεν ) : + D : lancer sur, envoyer à, exciter contre ;

εὐδείελος , ος, ον : qu’on aperçoit de loin, bien visible de loin

εὐδικία , εὐδικίας (ἡ) : la pratique d’une bonne justice, le droit conforme à la justice ;

εὐηγεσίη, εὐηγεσίης (ἡ) : le bon gouvernement

ἐΰξεστος , η, ον : bien poli

Εὐρυνόμη , ης (ἡ) : Eurynomé

Ζάκυνθος , Ζακύνθου (ἡ, ὁ) : Zakynthos (île ; actuelle Zante ))

ἧμαι : (impf ἥμην ; impf 3ème pers pl epq : εἵατο , ἧντο ; impér. ἧσο ; inf pr ἧσθαι ) : 1 être assis ; 2 + part. : rester à faire ceci ou cela;

ἦμαρ , ἤματος (τό) : hom : le jour ;

ἠμάτιος , α, ον : qui fait qqch pendant le jour ( fém hom N sg ἠματίη )

ἥρως , ἥρωος (ὁ) : le héros ( D ἥρωϊ )

ἤτοι : oui, assurément

ἦτορ (τό) : le cœur

θεουδής , ής, ές : qui craint les dieux, craignant les dieux

θνῄσκω : ( θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα inf pf τεθνάναι ) : ( aor 2 sans augment hom 3ème p sg : θάνε ) : mourir (au pft : être mort) ;

Ἰθάκη , ης (ἡ) : Ithaque (île)

ἱκάνω : venir jusqu’à , arriver, aller ;

Ἴλιον , Ἰλίου (τό) / Ἴλιος , Ἰλίου (ἡ) : Ilion, Troie

ἱστός , ἱστοῦ (ὁ) : 1 métier à tisser ; 2 la toile ;

ἴφθιμος , ἰφθίμη , ἴφθιμον : fort, vaillant, courageux

ἰχθύς , ἰχθύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθῦς )καθέζομαι : s’asseoir, être assis

καρπός , καρποῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

κατατήκομαι : se dissoudre, se consumer

κατέδω : (f κατέδομαι ) : dévorer

κλέος , κλέους (τό) : gloire, réputation, renom

κόρος 2 / κοῦρος , κόρου (ὁ) : jeune homme (non marié )

κριθή , κριθῆς (ἡ) : l’orge

κτεατίζω : ( part aor κτεατίσσας ) : acquérir, gagner

κῦδος , κύδους (τό) : la gloire, l’honneur ;

Λαέρτης , ου (ὁ) : Laerte

λαός , λαοῦ (ὁ) : le peuple ;

λεπτός , ή, όν : mince, léger, fin ;

λήθω : ( impf ἔληθον ) : + A : échapper à, être ignoré de ; cf λανθάνω;

πυρός , πυροῦ (ὁ) : le froment , le blé 

μεταμώνιος , ος , ον : vain, qui ne sert à rien

μῆλον , μήλου (τό) 1 : 1 le mouton, la brebis ; 2 le troupeau de moutons ;

μῆτις , μήτιος (ἡ) : ruse ;

μίμνω : attendre ;

μνάομαι / μνῶμαι : désirer, désirer comme femme, courtiser, rechercher en mariage ;

Μοῖρα , Μοίρας (ἡ) : la Moire, la Destinée, la Mort

μύρομαι  : pleurer, verser des flots de larmes

νεικέω / νεικῶ : + A de la personne : critiquer, blâmer ;

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

νῆμα , νήματος (τό) : le fil

ὀδύνη , ὀδύνης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’afflictionὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : faire périr, détruire, ruiner, anéantir ; // P ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( subj 3ème p sg ὄληται ) :être perdu ;

ὀλοός , ή, όν : funeste

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller , pousser des cris (reproche ou encouragement) ;

ὀπάζω : (aor ὤπασα ) : faire présent de, donner

ὁπόθεν / ὁππόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὀτραλέως : adv. : promptement, rapidement

ὀτρύνω : exciter, presser

παλαίφατος , ος, ον G παλαιφάτου : dont on parle depuis longtemps, proverbial, légendaire

παρατίθημι ( aor hom 3 p pl παρέθεσαν ; opt aor M hom : παραθείμην ): placer qqch (A) auprès de qqn (D);

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

πενθέω / πενθῶ : ( inf hom πενθήμεναι ) : pleurer, s’affliger

περί : parfois adv. chez Homère : complètement

περίμετρος , ος, ον : adj : qui dépasse la mesure, très grand , immense

ποθέν : (encl.) : de quelque part (attention à l’accent !)

πόθι : inter. hom. de lieu : où ?

πολύστονος , ος , ον : tout gémissant, tout plein de lamentations, de pleurs ;

πολύτλας , πολύτλαντος / πολύτλης , πολύτληντος : qui a beaucoup souffert

προσεῖπον : ( 3ème p sg ποσέειπε ) : epq : adresser à (+ 2 A)

ῥα : donc, certes ; oui, assurément, oui ;

Σάμη , ης (ἡ) : Samé (île, actuelle Céphallonie)

σπεῖρον , σπείρου (τό) : 1 ( surtout au pl.) le haillon ; 2 le linceul, le suaire ;

ταμίη , ης (ἡ) : l’intendante

τανηλεγής , ής, ές : à la longue douleur , très douloureux, qui couche complètement (le mort) ; / G: τανηλεγέος ;

ταφήϊος , α, ον :qui concerne les funérailles , fait pour les funérailles

τέταρτος , η, ον : quatrième ; / épq : τέτρατος , η, ον ;

τοκεύς , τοκέως (ὁ) : le géniteur, le parent (père ou mère) ; au pl les parents ; ( N pl Hom : τοκῆες )

τολυπεύω : 1 tirer, filer la laine, l’enrouler autour de la quenouille ; 2 tramer , ourdir;

τόσος , η, ον (adv τόσον ): aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ;

τρίετες : neutre adv : pendant trois ans

τρύχω : user par frottement, épuiser, ruiner

ὑλήεις , ὑλήεσσα, ὑλήεν G ὑλήεντος : boisé

ὑφαίνω : (impf hom : ὑφαίνεσκον ; pft passif ὕφασμαι ) : tisser 

φᾶρος , φάρους (τό) : 1 pièce d’étoffe, toile ; 2 la voile

Comparaison de traductions :

( ...) μάλα δ ᾽ εἰμὶ πολύστονος · οὐδέ τί με χρὴοἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τεἧσθαι · ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί ·μήτις μοι δμῳῶν νεμεσήσεται , ἠὲ σύγ ᾽ αὐτή ,φῇ δὲ δακρυπλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ . »


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

(...) je suis si malheureux ! Dans la maison d’autrui, il ne faut pas toujours gémir, se lamenter ; geindre sans fin n’est pas la meilleure attitude ... qui sait ? quelque servante agacée ou toi-même, vous finirez par mettre au compte de l’ivresse ce déluge de larmes.

Traduction Mario Meunier ( Albin Michel 1961 ) :

(...) j’ai déjà trop de raisons de pleurer. Au reste, il ne sied pas, dans la maison d’autrui, que je reste à gémir et à me lamenter, car il n’est pas bon de s’affliger sans mesure et sans fin. Je crains qu’une servante, ou toi-même, contre moi ne s’indigne, et qu’elle ne dise que ce flot de larmes est un effet du vin qui alourdit mes sens.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1982) :

(...) j’ai beaucoup enduré ; il ne faut pas,

dans la maison d’autrui rester à sangloter et à

gémir : il n’est pas bien d’être éternellement morose.

Je craindrais qu’une femme, ou toi-même, irritée,

n’aille dire que c’est le vin qui fait couler ces larmes ...

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Je suis déjà si malheureux ! Dans la maison d’autrui,

Il ne faut pas toujours gémir, toujours se lamenter ;

Il n’est pas bon de s’affliger sans mesure et sans fin.

J’aurais trop peur qu’une servante agacée, ou toi-même,

Vous ne disiez que c’est le vin qui me fait tant pleurer.


ἀλλ ᾽ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι ,[ μηνῶν φθινόντων , περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη ,]καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς , κύνας οὐκ ἀλεγούσας ,εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν . Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Quand vint la quatrième <année>, à ce printemps dernier, et que les mois échus ramenaient les longs jours, ils furent avertis par mes femmes, ces chiennes, qui ne respectent rien. Ils vinrent me surprendre : quels cris ! et quels reproches !

Traduction Mario Meunier ( Albin Michel 1961 )

Mais lorsque arriva la quatrième année, quand le printemps revint, et que le cours des mois eut parfait les longs jours, les prétendants, instruits par mes servantes, ces chiennes impudentes, vinrent alors me surprendre et m’accabler de reproches.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Mais lorsque le temps amena la quatrième année

[et que, les mois passant, les longs jours furent revenus,]

Instruits par mes servantes, qui n’en avaient rien à faire,

Ils vinrent me surprendre et m’accablèrent de reproches.
Retour en haut du texte