Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

164 212 Ulysse et Pénélope (4) : le mensonge d'Ulysse

Aithon le Crétois, hôte d'Ulysse ; Ulysse dédoubléHomère, Odyssée 19, v 164-212 1

164-212 Ulysse et Pénélope  (4) : le mensonge d’Ulysse

Aithon le Crétois, hôte d’Ulysse…

Τὴν δ ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς ·

«Ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος , 165οὐκέτ᾽ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα ;ἀλλ ᾽ ἔκ τοι ἐρέω · ἦ μέν μ ᾽ ἀχέεσσί γε δώσειςπλείοσιν ἢ ἔχομαι · ἡ γὰρ δίκη , ὁππότε πάτρηςἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον , ὅσσον ἐγὼ νῦν ,πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε ᾽ ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων · 170ἀλλὰ καὶ ὣς ἐρέω ὅ μ ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς .

Κρήτη τις γαῖ ᾽ ἔστι , μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ ,καλὴ καὶ πίειρα , περίρρυτος · ἐν δ ᾽ ἄνθρωποιπολλοί , ἀπειρέσιοι , καὶ ἐννήκοντα πόληες .Ἄλλη δ ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη · ἐν μὲν Ἀχαιοί , 175ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες , ἐν δὲ Κύδωνες ,Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί .Τῇσι δ ᾽ ἐνὶ Κνωσός , μεγάλη πόλις , ἔνθα τε Μίνωςἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής ,πατρὸς ἐμοῖο πατήρ , μεγαθύμου Δευκαλίωνος . 180Δευκαλίων δ ᾽ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα ·ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσωᾤχεθ ᾽ ἅμ ᾽ Ἀτρείδῃσιν , ἐμοὶ δ ᾽ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων ,ὁπλότερος γενεῇ · ὁ δ ᾽ ἄρα πρότερος καὶ ἀρείων .Ἔνθ ᾽ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα . 185Καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο ,ἱέμενον Τροίηνδε παραπλάγξασα Μαλειῶν ·στῆσε δ ᾽ ἐν Ἀμνισῷ , ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης ,ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι , μόγις δ ᾽ ὑπάλυξεν ἀέλλας .Αὐτίκα δ ᾽ Ἰδομενῆα μετάλλα , ἄστυδ ᾽ ἀνελθών · 190ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ᾽ ἔμεν αἰδοῖόν τε .Τῷ δ᾽ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼςοἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσι Ἴλιον εἴσω .Τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ ᾽ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα ,ἐνδυκέως φιλέων , πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων · 195καί οἱ τοῖσ ’ ἄλλοισ ’ ἑτάροισ ’ , οἳ ἅμ ᾽ αὐτῷ ἕποντο ,δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείραςκαὶ βοῦς ἱρεύσασθαι , ἵνα πλησαίατο θυμόν .Ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί ·εἴλει γὰρ Βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ ᾽ ἐπὶ γαίῃ 200εἴα ἵστασθαι · χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων ·τῇ τρισκαιδεκάτῃ δ ᾽ ἄνεμος πέσε · τοὶ δ᾽ ἀνάγοντο . »

Ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα ·τῆς δ᾽ ἄρ ᾽ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα , τήκετο δὲ χρώς ·ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ ᾽ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν , 205ἥν τ ᾽ Εὖρος κατέτηξεν , ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύῃ ·τηκομένης δ ᾽ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες ·ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης ,κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα παρήμενον . Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺςθυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα , 210ὀφθαλμοὶ δ ᾽ ὡσεὶ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος ,ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι · δόλῳ δ ᾽ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν .


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu v1-163)

165

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse ;

αἰδοῖος , α (hom αἰδοίη ), ον : vénérable, digne de respect

Λαερτιάδης, Λαερτιάδου ( hom Λαερτιάδεω ) (ὁ) : fils de Laerte

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

ἀπολήγω : ( f ἀπολήξω , 2ème p f hom ἀπολλήξεις ) : + part. : cesser de

γόνος , γόνου (ὁ) 3: origine, naissance

ἔκ ... ἐρέω : tmèse : ἐξερέω

ἐκλέγω 4: ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) :  dire complètement ;

ἄχος , ἄχεος / ἄχους (τό) : la douleur morale, la peine ; / D pl hom ἀχέεσσι ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; D pl πλείοσιν epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; πλείων,ονος… ἤ : plus nombreux … que ;

πλείοσιν ἢ ἔχομαι : ellipse : = πλείοσιν ἢ < οἷς > ἔχομαι 

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir, posséder ;

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, façon de faire, règle ordinaire ;

ἡ γὰρ δίκη < s e ἐστί >

ὁπότε / ὁππότε2: quand

πάτρα , πάτρας (ἡ) 3: la patrie, la famille (hom πάτρη , πάτρης )

ἑός / ὅς , ἑή / ἥ , ἑόν / ὅν (G f ἧς ) : adj poss hom et poét. : son, sa

ἄπειμι 1 3: ( subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être absent ; / + G : rester loin de ;

τόσος / τόσσος , η, ον (adv τόσον ): tel (autant) ; aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ; / τόσος (τόσσος),η,ον ... ὅσος ( ὅσσος ) ,η,ον ... : aussi grand ... que ;

χρόνος , χρόνου (ὁ) 1: le temps, la durée

170

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), à , dans ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude) ;

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

ἀλάομαι / ἀλῶμαι : ( part pr ἀλώμενος ) : errer çà et là

ἄλγος , ἄλγους / ἄλγεος (τό) 4: la douleur, la souffrance (physique ou morale) ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / ἐρέω / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν inf aor attique λέξαι ; εἶπας 2ème p sg rare et poétique de l’ind aor ) : parler, dire, raconter ;

ἀνείρομαι : ( pr 2ème p sg ἀνείρεαι ) : + 2 A (hom) : demander qqch à qqn

μεταλλάω / μεταλλῶ : + A : s’enquérir de, s’informer sur ;

Κρήτη , Κρήτης (ἡ) : La Crète

μέσος , η, ον / μέσσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de ;

οἶνοψ , οἴνοπος : vineux, couleur de vin

πόντος , πόντου (ὁ) 3: la mer, la haute mer ;

πίειρα / πιείρα , ας: adj f ( α long): grasse, épaisse, fertile, féconde, plantureuse; cf πίων ;

περίρρυτος , ος, ον : entouré par les flots 

ἐν : adv. : dedans

ἀπειρέσιος , α, ον ( = ἀπερείσιος ) : sans limite, infini, immense

ἐννήκοντα : quatre-vingt-dix

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état ; / autres formes : N pl hom πόληες ; G πόλιος ; (attention à l’accent) / πόλεος ;

175

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; ἄλλος répété à des cas différents : l’un, l’autre ; chacun ... différent ;

γλῶσσα , γλώσσης (ἡ) 3: la langue, le langage

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : se mêler à ;

Ἄλλη δ ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη : formule très concise ; comprendre : Ἄλλη δ ᾽ ἄλλων < γλώσσαις > γλῶσσα μεμιγμένη < ἐστίν > : « la langue des uns est mêlée aux langues des autres » => « des langues différentes s’y mêlent les unes aux autres »

Ἐτεόκρητες , ων (οἱ) : les Etéocrétois

μεγαλήτωρ , μεγαλήτορος : au grand cœur, magnanime, valeureux, fier, hardi ;

Κύδωνες , ων (οἱ) : les Cydoniens

Δωριέες , ων (οἱ) : les Doriens

τριχάϊκες , ων : 1 formant trois tribus , aux trois tribus, tripartites ; 2 = τρίχας ἀϊσσοντες : qui agitent la crinière de leur casque, => belliqueux ;

Πελασγοί , ῶν (οἱ) : les Pélasges

Τῇσι δ’ ἐνί : « or, parmi elles ... » ( parmi ces villes) ; ἐνί est post-posée

Κνωσός , οῦ (ὁ) : Cnossos

Μίνως (ὁ) : (décl irr , A Μίνω , G Μίνωος ) : Minos

ἐννέωρος , ος, ον : dès l’âge de neuf ans (ἐννέωρος : 3 syllabes, par synizèse)

βασιλεύω 4: ( impf hom sans augment βασίλευε ) : régner ;

ὀαριστής , οῦ (ὁ) : le confident

180

μεγάθυμος , ος, ον G μεγαθύμου : au grand cœur

Δευκαλίων , Δευκαλίωνος (ὁ) : Deucalion

Ἰδομενεύς , Ἰδομενέως (ὁ) : ( Α hom Ἰδομενῆα ) : Idoménée

ἄναξ , ἄνακτος (ὁ) 2: le prince, le chef, le seigneur, le roi

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

κορωνίς , κορωνίδος : adj. : ( D pl κορωνίσιν ) : aux extrémités recourbées

εἴσω 2: avec l’A, postposé : jusqu’à, à ;

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : 1 s’en aller, partir; 2 être parti ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; // ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; / élidé en ἅμ’ ;

Ἀτρείδης , Ἀτρείδου (ὁ) : l’Atride, le fils d’Atrée ; D pl hom : Ἀτρείδῃσιν

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

κλυτός , ή, όν : illustre, glorieux, splendide

Αἴθων , Αἴθωνος (ὁ) : Aithôn

ὁπλότερος , α, ον : le plus jeune, plus jeune

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la naissance ; / hom γενεή , γενεῆς ;

πρότερος , α, ον 2: antérieur ; plus ancien, aîné ;

ἀρείων , ων, ον  (G ἀρείονος ) : plus fort, meilleur, supérieur, plus courageux, plus vaillant, plus puissant ;

185

ἔνθα : là , en Crète

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; impft : ἑωρῶν ; M aor 2 hom sans augment ἰδόμην ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών ) : voir ;

ξένια / ξείνια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité ;

δῶκα aor 2 sans augment de δίδωμι

Κρήτηνδε : vers la Crète, en Crète (mvt)

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : 1 faire descendre ; 2 ramener ;

ἴς , ἰνός (ἡ) : la vigueur, l’énergie, la force

ἄνεμος , ἀνέμου (ὁ) : vent

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : 1 lancer, jeter, envoyer ; 2 s’élancer; // M ἵεμαι : (part pr ἱέμενος ) : s’élancer, se diriger vers ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie , vers Troie (avec mvt)

παραπλάζω : ( aor παρέπλαγξα , part aor :παράπλαγξας , παραπλάγξαντος ) : égarer ; +G : faire dévier de ;

Μαλεῖαι , Μαλειῶν (αἱ) : le cap Malée, au sud du Péloponnèse

Ἀμνισός , οῦ (ο) :  : l’Amnisos , fleuve et port de Crète

Εἰλείθυια , Εἰλειθυίας / Εἰλειθυίη , Εἰλειθυίης  (ἡ) : Ilithye , déesse de l’accouchement, de la délivrance

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le mouillage ; pluriel au sens du sg fréquent ; / D pl λιμέσιν ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

μόγις : avec peine

ὑπαλύσκω ( aor 3ème p sg ὑπάλυξεν ) : +A : esquiver, échapper à

ἄελλα / ἀέλλη , ἀέλλης (ἡ) : bourrasque, coup de vent

190

αὐτίκα 3: aussitôt, à l’instant, immédiatement ;

μεταλλάω / μεταλλῶ : + acc. : s’enquérir de, s’informer sur ; / impf hom sans augment μετάλλα ;

ἄστυδε : vers la ville, à la ville (mvt)

ἀνέρχομαι : ( ἀνελεύσομαι , ἀνῆλθον , ἀνελήλυθα ; imparfait fréquent ἀνῄει  ; aor epq 3 p sg  ἀνήλυθεν ; part aor ἀνελθών ) : monter, remonter, aller vers l’intérieur ;

οἱ = αὐτῷ ou αὐτῇ datif du pronom personnel de la 3ème personne

φάσκω 1: ( impf ἔφασκον ) :dire, déclarer, affirmer

εἰμι 1: être // formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ,3ème p pl ἔασιν ; ἦα : impf épique ; opt pr 3ème p sg ἔοι ; inf pr ἔμεν ; part pr ἐών , ἐόντος;

τῷ δέ : désigne Idoménée ; au v 194, τὸν δέ désignera Ulysse

ἤδη 1: déjà

δέκατος , δεκάτη , δέκατον : adj. : le (la) dixième

ἑνδέκατος , ἑνδεκάτη , ἑνδέκατον : adj. : le (la) onzième

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) / πέλω ( impf sans augment πέλεν ): se trouver, être ; se produire, être accompli ;

ἠώς , ἠοῦς (ἡ) : l’aurore ; / Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom Ἠόα ) : Aurore

πρός + Α 1: vers, dans, à 

δῶμα , δώματος (τό) 1: la maison, la demeure

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : conduire, mener, amener ;

ἐΰ = εὐ : adv. bien

ξενίζω / ξεινίζω ( aor hom ἐξείνισσα ) : bien accueillir, recevoir comme hôte, donner l’hospitalité ;

195

ἐνδυκέως : avec bienveillance

φιλέω , φιλῶ 2: (part aor P: φιληθείς ) : traiter qqn comme un proche, traiter amicalement, accueillir comme un hôte ;

πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων : G abs

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: / hom ἕταρος , ἑτάρου (ὁ) (D pl hom ἑτάροισι ) : le compagnon ;

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ; impf hom sans augment 3ème p pl ἕποντο ) : +D ou μετά + G ou ἅμα + D : suivre, accompagner ;

δημόθεν : du peuple ; aux frais du peuple ;

δημόθεν : se rapporte à ἀγείρας

ἄλφιτον , ἀλφίτου (τό) : la farine d’orge, la farine

αἴθοψ , αἴθοπος : adj. : couleur de feu ; étincelant ;

ἀγείρω : (part aor ἀγείρας ) : recueillir, rassembler

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

ἱερεύω : ( inf aor M hom ἱρεύσασθαι ) : immoler, sacrifier

ἱρεύσασθαι : infinitif de destination

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de ;

πίμπλημι : (impft P 3ème p ἐπίμπλατο ; aor hom sans augment πλῆσαν ; opt hom 3ème p pl πλησαίατο ) : 1 remplir ; 2 au M : rassasier ; / + θυμόν : son coeur, c-à-d son appétit ;

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le coeur, la chaleur du coeur, la chaleur de la vie ;

ἔνθα : adv de temps : alors, dans cette circonstance

δυώδεκα : douze

μένω 1: ( μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα ) : rester ; / impf hom sans augment : μένον ;

εἴλω / εἴλλω / εἰλέω / εἰλῶ ( impf hom 3ème p sg εἴλει ; inf aor ἔλσαι ;) : 1 rouler, ramasser ; 2 acculer, bloquer ;

εἴλει : s e Ἀχαιούς

Βορέης , ου (ὁ) : le Borée, vent du nord-ouest

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: 1 établir, placer, placer debout ; // 2  MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer ; b) se tenir debout, être debout ;

ὄρνυμι : ( ὄρσω , ὦρσα , ὄρωρα ;aor 2 à rdt : ὤρορα ; part aor 2 : ὄρσας ) : faire lever, faire se lever, éveiller, faire surgir, soulever, susciter ;

τρισκαιδέκατος, τρισκαιδεκάτη , τρισκαιδέκατον : treizième

τῇ τρισκαιδεκάτῃ < s e ἡμέρᾳ >

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; aor 2 sans augm 3ème p sg πέσε ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ; faiblir (vent) ;

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : emmener au large ; // M et P gagner le large ;

ἴσκω : (impf sans augm 3ème p sg ἴσκε ) : 1 rendre semblable ; 2 imaginer ;

ἴσκε : impf : il faisait ressembler ( fait pléonasme avec ὁμοῖα en fin de vers)

ψεῦδος , ψεύδους / ψευδέος (τὸ) : le mensonge ;

ἔτυμος , ος , ον : vrai ; / D pl hom ἐτύμοισιν ;

ὅμοιος ‚ α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : semblable à, pareil à

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

δάκρυ , δάκρυος (τό) , défectif  3: la larme, le sanglot, les pleurs, les larmes

τήκω : fondre, liquéfier, épuiser, consumer

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau, la chair, le corps ;

205

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme , ὡς ... ὥς: comme... ainsi ; de même que ... de même ;

χιών , χιόνος (ἡ) : la neige

κατατήκομαι : ( aor κατέτηξα ) :se dissoudre, se consumer, fondre

ἀκροπόλος , ος, ον : élevé

ὄρος , ὄρους (τό) 3: la montagne

ἥντε : a pour antécédent χιών

Εὖρος , ου (ὁ) : l’Euros, vent chaud de sud-ouest

ἐπήν : quand

Ζέφυρος , ου (ὁ) : le Zéphyr, vent froid d’ouest -nord-ouest

καταχέω ( aor epq κατέχευα , subj aor 3ème p sg : καταχεύῃ ) : 1 verser, répandre sur + D ; ou verser (A) sur (G) ; 2 faire tomber partout, faire tomber ;

ποταμός , ποταμοῦ (ὁ) 3: le fleuve, la rivière

πλήθω : se remplir, s’enfler ;

παρήϊον , ου (τό) : la joue

χέω : (part χέων, χέοντος, χέουσα, χεούσης ) :  verser, répandre

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) : pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : le mari , l’époux ;

πάρημαι : ( part pr παρήμενος , η, ον ) : être assis à côté ; / + D : être assis auprès de

210

θυμῷ se rapporte à ἐλέαιρε

γοάω / γοῶ / et γοόω ( part pr hom γοόων, γοόωσα )/ γοῶ : gémir, pleurer, se lamenter

ἐλεαίρω : ( impf hom sans augm 3ème p sg ἐλέαιρε ) : avoir pitié de

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: l’œil ;

κέρα  , κέρατος (τό) : 1 la corne ; 2 la corne (matière) ;

ἀτρέμα / ἀτρέμας adv. : 1 sans trembler ; 2 sans bouger, immobile ;

βλέφαρον , βλεφάρου (τό) : la paupière

κεύθω : ( impf hom sans augm κεῦθεν ) : couvrir, recouvrir, cacher (+D : par) ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγείρω : (part aor ἀγείρας ) : recueillir, rassembler

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : conduire, mener, amener ;

ἄελλα / ἀέλλη , ἀέλλης (ἡ) : bourrasque, coup de vent

αἰδοῖος , α (hom αἰδοίη ), ον : vénérable, digne de respect

αἴθοψ , αἴθοπος : adj. : couleur de feu ; étincelant ;

Αἴθων , Αἴθωνος (ὁ) : Aithôn

ἀκροπόλος , ος, ον : élevé

ἀλάομαι / ἀλῶμαι : ( part pr ἀλώμενος ) : errer çà et là

ἄλγος , ἄλγους / ἄλγεος (τό) 4: la douleur, la souffrance (physique ou morale) ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; ἄλλος répété à des cas différents : l’un, l’autre ; chacun ... différent ;

ἄλφιτον , ἀλφίτου (τό) : la farine d’orge, la farine

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; // ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; / élidé en ἅμ’ ;

Ἀμνισός , οῦ (ο) :  : l’Amnisos , fleuve et port de Crète

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : emmener au large ; // M et P gagner le large ;

ἄναξ , ἄνακτος (ὁ) 2: le prince, le chef, le seigneur, le roi

ἀνείρομαι : ( pr 2ème p sg ἀνείρεαι ) : + 2 A (hom) : demander qqch à qqn

ἄνεμος , ἀνέμου (ὁ) : vent

ἀνέρχομαι : ( ἀνελεύσομαι , ἀνῆλθον , ἀνελήλυθα ; imparfait fréquent ἀνῄει  ; aor epq 3 p sg  ἀνήλυθεν ; part aor ἀνελθών ) : monter, remonter, aller vers l’intérieur ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : le mari , l’époux ;

ἄπειμι 1 3: ( subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être absent ; / + G : rester loin de ;

ἀπειρέσιος , α, ον ( = ἀπερείσιος ) : sans limite, infini, immense

ἀπολήγω : ( f ἀπολήξω , 2ème p f hom ἀπολλήξεις ) : + part. : cesser de

ἀρείων , ων, ον  (G ἀρείονος ) : plus fort, meilleur, supérieur, plus courageux, plus vaillant, plus puissant ;

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

ἄστυδε : vers la ville, à la ville (mvt)

Ἀτρείδης , Ἀτρείδου (ὁ) : l’Atride, le fils d’Atrée ; D pl hom : Ἀτρείδῃσιν

ἀτρέμα / ἀτρέμας adv. : 1 sans trembler ; 2 sans bouger, immobile ;

αὐτίκα 3: aussitôt, à l’instant, immédiatement ;

ἄχος , ἄχεος / ἄχους (τό) : la douleur morale, la peine ; / D pl hom ἀχέεσσι ;

βασιλεύω 4: ( impf hom sans augment βασίλευε ) : régner ;

βλέφαρον , βλεφάρου (τό) : la paupière

Βορέης , ου (ὁ) : le Borée, vent du nord-ouest

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la naissance ; / hom γενεή , γενεῆς ;

γλῶσσα , γλώσσης (ἡ) 3: la langue, le langage

γοάω / γοῶ / et γοόω ( part pr hom γοόων, γοόωσα )/ γοῶ : gémir, pleurer, se lamenter

γόνος , γόνου (ὁ) 3: origine, naissance

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse ;

δάκρυ , δάκρυος (τό) , défectif  3: la larme, le sanglot, les pleurs, les larmes

δέκατος , δεκάτη , δέκατον : adj. : le (la) dixième

Δευκαλίων , Δευκαλίωνος (ὁ) : Deucalion

δημόθεν : du peuple ; aux frais du peuple ;

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, façon de faire, règle ordinaire ;

δυώδεκα : douze

δῶμα , δώματος (τό) 1: la maison, la demeure

Δωριέες , ων (οἱ) : les Doriens

Εἰλείθυια , Εἰλειθυίας / Εἰλειθυίη , Εἰλειθυίης  (ἡ) : Ilithye , déesse de l’accouchement, de la délivrance

εἴλω / εἴλλω / εἰλέω / εἰλῶ ( impf hom 3ème p sg εἴλει ; inf aor ἔλσαι ;) : 1 rouler, ramasser ; 2 acculer, bloquer ;

εἰμι 1: être // formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ,3ème p pl ἔασιν ; ἦα : impf épique ; opt pr 3ème p sg ἔοι ; inf pr ἔμεν ; part pr ἐών , ἐόντος;

εἴσω 2: avec l’A, postposé : jusqu’à, à ;

ἐκλέγω 4: ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) :  dire complètement ;

ἐλεαίρω : ( impf hom sans augm 3ème p sg ἐλέαιρε ) : avoir pitié de

ἐν : adv. : dedans

ἑνδέκατος , ἑνδεκάτη , ἑνδέκατον : adj. : le (la) onzième

ἐνδυκέως : avec bienveillance

ἔνθα : adv de temps : alors, dans cette circonstance

ἐννέωρος , ος, ον : dès l’âge de neuf ans (ἐννέωρος : 3 syllabes, par synizèse)

ἐννήκοντα : quatre-vingt-dix

ἑός / ὅς , ἑή / ἥ , ἑόν / ὅν (G f ἧς ) : adj poss hom et poét. : son, sa

ἐπήν : quand

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), à , dans ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude) ;

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ; impf hom sans augment 3ème p pl ἕποντο ) : +D ou μετά + G ou ἅμα + D : suivre, accompagner ;

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: / hom ἕταρος , ἑτάρου (ὁ) (D pl hom ἑτάροισι ) : le compagnon ;

Ἐτεόκρητες , ων (οἱ) : les Etéocrétois

ἔτυμος , ος , ον : vrai ; / D pl hom ἐτύμοισιν ;

ἐΰ = εὐ : adv. bien

Εὖρος , ου (ὁ) : l’Euros, vent chaud de sud-ouest

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir, posséder ;

Ζέφυρος , ου (ὁ) : le Zéphyr, vent froid d’ouest -nord-ouest

ἤδη 1: déjà

ἠώς , ἠοῦς (ἡ) : l’aurore ; / Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom Ἠόα ) : Aurore

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le coeur, la chaleur du coeur, la chaleur de la vie ;

Ἰδομενεύς , Ἰδομενέως (ὁ) : ( Α hom Ἰδομενῆα ) : Idoménée

ἱερεύω : ( inf aor M hom ἱρεύσασθαι ) : immoler, sacrifier

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : 1 lancer, jeter, envoyer ; 2 s’élancer; // M ἵεμαι : (part pr ἱέμενος ) : s’élancer, se diriger vers ;

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de ;

ἴς , ἰνός (ἡ) : la vigueur, l’énergie, la force

ἴσκω : (impf sans augm 3ème p sg ἴσκε ) : 1 rendre semblable ; 2 imaginer ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: 1 établir, placer, placer debout ; // 2  MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer ; b) se tenir debout, être debout ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : 1 faire descendre ; 2 ramener ;

κατατήκομαι : ( aor κατέτηξα ) :se dissoudre, se consumer, fondre

καταχέω ( aor epq κατέχευα , subj aor 3ème p sg : καταχεύῃ ) : 1 verser, répandre sur + D ; ou verser (A) sur (G) ; 2 faire tomber partout, faire tomber ;

κέρα  , κέρατος (τό) : 1 la corne ; 2 la corne (matière) ;

κεύθω : ( impf hom sans augm κεῦθεν ) : couvrir, recouvrir, cacher (+D : par) ;

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) : pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

κλυτός , ή, όν : illustre, glorieux, splendide

Κνωσός , οῦ (ὁ) : Cnossos

κορωνίς , κορωνίδος : adj. : ( D pl κορωνίσιν ) : aux extrémités recourbées

Κρήτη , Κρήτης (ἡ) : La Crète

Κρήτηνδε : vers la Crète, en Crète (mvt)

Κύδωνες , ων (οἱ) : les Cydoniens

Λαερτιάδης, Λαερτιάδου ( hom Λαερτιάδεω ) (ὁ) : fils de Laerte

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / ἐρέω / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν inf aor attique λέξαι ; εἶπας 2ème p sg rare et poétique de l’ind aor ) : parler, dire, raconter ;

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le mouillage ; pluriel au sens du sg fréquent ; / D pl λιμέσιν ;

Μαλεῖαι , Μαλειῶν (αἱ) : le cap Malée, au sud du Péloponnèse

μεγάθυμος , ος, ον G μεγαθύμου : au grand cœur

μεγαλήτωρ , μεγαλήτορος : au grand cœur, magnanime, valeureux, fier, hardi ;

μένω 1: ( μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα ) : rester ; / impf hom sans augment : μένον ;

μέσος , η, ον / μέσσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de ;

μεταλλάω / μεταλλῶ : + A : s’enquérir de, s’informer sur ; / impf hom sans augment μετάλλα ;

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : se mêler à ;

Μίνως (ὁ) : (décl irr , A Μίνω , G Μίνωος ) : Minos

μόγις : avec peine

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

ξένια / ξείνια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité ;

ξενίζω / ξεινίζω ( aor hom ἐξείνισσα ) : bien accueillir, recevoir comme hôte, donner l’hospitalité ;

ὀαριστής , οῦ (ὁ) : le confident

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

οἱ = αὐτῷ ou αὐτῇ datif du pronom personnel de la 3ème personne

οἶνοψ , οἴνοπος : vineux, couleur de vin

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : 1 s’en aller, partir; 2 être parti ;

ὅμοιος ‚ α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : semblable à, pareil à

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὁπλότερος , α, ον : le plus jeune, plus jeune

ὁπότε / ὁππότε2: quand

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; impft : ἑωρῶν ; ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών ; M aor 2 hom sans augment ἰδόμην ;) : voir ;

ὄρνυμι : ( ὄρσω , ὦρσα , ὄρωρα ;aor 2 à rdt : ὤρορα ; part aor 2 : ὄρσας ) : faire lever, faire se lever, éveiller, faire surgir, soulever, susciter ;

ὄρος , ὄρους (τό) 3: la montagne

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: l’œil ;

παραπλάζω : ( aor παρέπλαγξα , part aor :παράπλαγξας , παραπλάγξαντος ) : égarer ; +G : faire dévier de ;

παρήϊον , ου (τό) : la joue

πάρημαι : ( part pr παρήμενος , η, ον ) : être assis à côté ; / + D : être assis auprès de

πάτρα , πάτρας (ἡ) 3: la patrie, la famille (hom πάτρη , πάτρης )

Πελασγοί , ῶν (οἱ) : les Pélasges

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) / πέλω ( impf sans augment πέλεν ): se trouver, être ; se produire, être accompli ;

περίρρυτος , ος, ον : entouré par les flots 

πίειρα / πιείρα , ας: adj f ( α long): grasse, épaisse, fertile, féconde, plantureuse; cf πίων ;

πίμπλημι : (impft P 3ème p ἐπίμπλατο ; aor hom sans augment πλῆσαν ; opt hom 3ème p pl πλησαίατο ) : 1 remplir ; 2 au M : rassasier ; / + θυμόν : son coeur, c-à-d son appétit ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; aor 2 sans augm 3ème p sg πέσε ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ; faiblir (vent) ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; D pl πλείοσιν epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; πλείων,ονος… ἤ : plus nombreux … que ;

πλήθω : se remplir, s’enfler ;

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état ; / autres formes : N pl hom πόληες ; G πόλιος ; (attention à l’accent) / πόλεος ;

πόντος , πόντου (ὁ) 3: la mer, la haute mer ;

ποταμός , ποταμοῦ (ὁ) 3: le fleuve, la rivière

πρός + Α 1: vers, dans, à 

πρότερος , α, ον 2: antérieur ; plus ancien, aîné ;

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

τήκω : fondre, liquéfier, épuiser, consumer

τόσος / τόσσος , η, ον (adv τόσον ): tel (autant) ; aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ; / τόσος (τόσσος),η,ον ... ὅσος ( ὅσσος ) ,η,ον ... : aussi grand ... que ;

τρισκαιδέκατος, τρισκαιδεκάτη , τρισκαιδέκατον : treizième

τριχάϊκες , ων : 1 formant trois tribus , aux trois tribus, tripartites ; 2 = τρίχας ἀϊσσοντες : qui agitent la crinière de leur casque, => belliqueux ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie , vers Troie (avec mvt)

ὑπαλύσκω ( aor 3ème p sg ὑπάλυξεν ) : +A : esquiver, échapper à

φάσκω 1: ( impf ἔφασκον ) :dire, déclarer, affirmer

φιλέω , φιλῶ 2: (part aor P: φιληθείς ) : traiter qqn comme un proche, traiter amicalement, accueillir comme un hôte ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

χέω : (part χέων, χέοντος, χέουσα, χεούσης ) :  verser, répandre

χιών , χιόνος (ἡ) : la neige

χρόνος , χρόνου (ὁ) 1: le temps, la durée

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau, la chair, le corps ;

ψεῦδος , ψεύδους / ψευδέος (τὸ) : le mensonge ;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme , ὡς ... ὥς: comme... ainsi ; de même que ... de même ;

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : conduire, mener, amener ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; ἄλλος répété à des cas différents : l’un, l’autre ; chacun ... différent ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; // ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; / élidé en ἅμ’ ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ;) : le mari , l’époux ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse ;

δίκη , δίκης (ἡ) 1: usage, façon de faire, règle ordinaire ;

δῶμα , δώματος (τό) 1: la maison, la demeure

εἰμι 1: être // formes homériques : pr 2ème p sg εἰς / ἐσσί ,3ème p pl ἔασιν ; ἦα : impf épique ; opt pr 3ème p sg ἔοι ; inf pr ἔμεν ; part pr ἐών , ἐόντος;

ἔνθα : adv de temps : alors, dans cette circonstance

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), à , dans ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude) ;

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν hom σχεθέειν ) : tr. tenir, avoir, posséder ;

ἤδη 1: déjà

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: 1 établir, placer, placer debout ; // 2  MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer ; b) se tenir debout, être debout ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / ἐρέω / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν inf aor attique λέξαι ; εἶπας 2ème p sg rare et poétique de l’ind aor ) : parler, dire, raconter ;

μένω 1: ( μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα ) : rester ; / impf hom sans augment : μένον ;

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; impft : ἑωρῶν ; M aor 2 hom sans augment ἰδόμην ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών ) : voir ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; D pl πλείοσιν epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; πλείων,ονος… ἤ : plus nombreux … que ;

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état ; / autres formes : N pl hom πόληες ; G πόλιος ; (attention à l’accent) / πόλεος ;

πρός + Α 1: vers, dans, à 

φάσκω 1: ( impf ἔφασκον ) :dire, déclarer, affirmer

χρόνος , χρόνου (ὁ) 1: le temps, la durée

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme , ὡς ... ὥς: comme... ainsi ; de même que ... de même ;

Fréquence 2 :

ἄναξ , ἄνακτος (ὁ) 2: le prince, le chef, le seigneur, le roi

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

εἴσω 2: avec l’A, postposé : jusqu’à, à ;

μέσος , η, ον / μέσσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de ;

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : 1 s’en aller, partir; 2 être parti ;

ὅμοιος ‚ α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : semblable à, pareil à

ὁπότε / ὁππότε2: quand

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; aor 2 sans augm 3ème p sg πέσε ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ; faiblir (vent) ;

πρότερος , α, ον 2: antérieur ; plus ancien, aîné ;

φιλέω , φιλῶ 2: (part aor P: φιληθείς ) : traiter qqn comme un proche, traiter amicalement, accueillir comme un hôte ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

Fréquence 3 :

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : emmener au large ; // M et P gagner le large ;

ἄπειμι 1 3: ( subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être absent ; / + G : rester loin de ;

αὐτίκα 3: aussitôt, à l’instant, immédiatement ;

γλῶσσα , γλώσσης (ἡ) 3: la langue, le langage

γόνος , γόνου (ὁ) 3: origine, naissance

δάκρυ , δάκρυος (τό) , défectif  3: la larme, le sanglot, les pleurs, les larmes

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ; impf hom sans augment 3ème p pl ἕποντο ) : +D ou μετά + G ou ἅμα + D : suivre, accompagner ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : 1 faire descendre ; 2 ramener ;

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) : pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

ὄρος , ὄρους (τό) 3: la montagne

πάτρα , πάτρας (ἡ) 3: la patrie, la famille (hom πάτρη , πάτρης )

πόντος , πόντου (ὁ) 3: la mer, la haute mer ;

ποταμός , ποταμοῦ (ὁ) 3: le fleuve, la rivière

Fréquence 4 :

ἄλγος , ἄλγους / ἄλγεος (τό) 4: la douleur, la souffrance (physique ou morale) ;

βασιλεύω 4: ( impf hom sans augment βασίλευε ) : régner ;

ἐκλέγω 4: ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) :  dire complètement ;

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: / hom ἕταρος , ἑτάρου (ὁ) (D pl hom ἑτάροισι ) : le compagnon ;

θυμός , θυμοῦ (ὁ) 4: le coeur, la chaleur du coeur, la chaleur de la vie ;

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα , ἧκας , ἧκε (ν), εἷμεν , εἷτε , εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα ) : 1 lancer, jeter, envoyer ; 2 s’élancer; // M ἵεμαι : (part pr ἱέμενος ) : s’élancer, se diriger vers ;

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le mouillage ; pluriel au sens du sg fréquent ; / D pl λιμέσιν ;

ὀφθαλμός , ὀφθαλμοῦ (ὁ) 4: l’œil ;

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau, la chair, le corps ;

Ne pas apprendre :

ἀγείρω : (part aor ἀγείρας ) : recueillir, rassembler

ἄελλα / ἀέλλη , ἀέλλης (ἡ) : bourrasque, coup de vent

αἰδοῖος , α (hom αἰδοίη ), ον : vénérable, digne de respect

αἴθοψ , αἴθοπος : adj. : couleur de feu ; étincelant ;

Αἴθων , Αἴθωνος (ὁ) : Aithôn

ἀκροπόλος , ος, ον : élevé

ἀλάομαι / ἀλῶμαι : ( part pr ἀλώμενος ) : errer çà et là

ἄλφιτον , ἀλφίτου (τό) : la farine d’orge, la farine

Ἀμνισός , οῦ (ο) :  : l’Amnisos , fleuve et port de Crète

ἀνείρομαι : ( pr 2ème p sg ἀνείρεαι ) : + 2 A (hom) : demander qqch à qqn

ἄνεμος , ἀνέμου (ὁ) : vent

ἀνέρχομαι : ( ἀνελεύσομαι , ἀνῆλθον , ἀνελήλυθα ; imparfait fréquent ἀνῄει  ; aor epq 3 p sg  ἀνήλυθεν ; part aor ἀνελθών ) : monter, remonter, aller vers l’intérieur ;

ἀπειρέσιος , α, ον ( = ἀπερείσιος ) : sans limite, infini, immense

ἀπολήγω : ( f ἀπολήξω , 2ème p f hom ἀπολλήξεις ) : + part. : cesser de

ἀρείων , ων, ον  (G ἀρείονος ) : plus fort, meilleur, supérieur, plus courageux, plus vaillant, plus puissant ;

ἄστυδε : vers la ville, à la ville (mvt)

Ἀτρείδης , Ἀτρείδου (ὁ) : l’Atride, le fils d’Atrée ; D pl hom : Ἀτρείδῃσιν

ἀτρέμα / ἀτρέμας adv. : 1 sans trembler ; 2 sans bouger, immobile ;

ἄχος , ἄχεος / ἄχους (τό) : la douleur morale, la peine ; / D pl hom ἀχέεσσι ;

βλέφαρον , βλεφάρου (τό) : la paupière

Βορέης , ου (ὁ) : le Borée, vent du nord-ouest

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la naissance ; / hom γενεή , γενεῆς ;

γοάω / γοῶ / et γοόω ( part pr hom γοόων, γοόωσα )/ γοῶ : gémir, pleurer, se lamenter

δέκατος , δεκάτη , δέκατον : adj. : le (la) dixième

Δευκαλίων , Δευκαλίωνος (ὁ) : Deucalion

δημόθεν : du peuple ; aux frais du peuple ;

δυώδεκα : douze

Δωριέες , ων (οἱ) : les Doriens

Εἰλείθυια , Εἰλειθυίας / Εἰλειθυίη , Εἰλειθυίης  (ἡ) : Ilithye , déesse de l’accouchement, de la délivrance

εἴλω / εἴλλω / εἰλέω / εἰλῶ ( impf hom 3ème p sg εἴλει ; inf aor ἔλσαι ;) : 1 rouler, ramasser ; 2 acculer, bloquer ;

ἐλεαίρω : ( impf hom sans augm 3ème p sg ἐλέαιρε ) : avoir pitié de

ἐν : adv. : dedans

ἑνδέκατος , ἑνδεκάτη , ἑνδέκατον : adj. : le (la) onzième

ἐνδυκέως : avec bienveillance

ἐννέωρος , ος, ον : dès l’âge de neuf ans (ἐννέωρος : 3 syllabes, par synizèse)

ἐννήκοντα : quatre-vingt-dix

ἑός / ὅς , ἑή / ἥ , ἑόν / ὅν (G f ἧς ) : adj poss hom et poét. : son, sa

ἐπήν : quand

Ἐτεόκρητες , ων (οἱ) : les Etéocrétois

ἔτυμος , ος , ον : vrai ; / D pl hom ἐτύμοισιν ;

ἐΰ = εὐ : adv. bien

Εὖρος , ου (ὁ) : l’Euros, vent chaud de sud-ouest

Ζέφυρος , ου (ὁ) : le Zéphyr, vent froid d’ouest -nord-ouest

ἠώς , ἠοῦς (ἡ) : l’aurore ; / Ἠώς , Ἠοῦς (ἡ) (Α Ἠῶ hom Ἠόα ) : Aurore

Ἰδομενεύς , Ἰδομενέως (ὁ) : ( Α hom Ἰδομενῆα ) : Idoménée

ἱερεύω : ( inf aor M hom ἱρεύσασθαι ) : immoler, sacrifier

ἴς , ἰνός (ἡ) : la vigueur, l’énergie, la force

ἴσκω : (impf sans augm 3ème p sg ἴσκε ) : 1 rendre semblable ; 2 imaginer ;

κατατήκομαι : ( aor κατέτηξα ) :se dissoudre, se consumer, fondre

καταχέω ( aor epq κατέχευα , subj aor 3ème p sg : καταχεύῃ ) : 1 verser, répandre sur + D ; ou verser (A) sur (G) ; 2 faire tomber partout, faire tomber ;

κέρα  , κέρατος (τό) : 1 la corne ; 2 la corne (matière) ;

κεύθω : ( impf hom sans augm κεῦθεν ) : couvrir, recouvrir, cacher (+D : par) ;

κλυτός , ή, όν : illustre, glorieux, splendide

Κνωσός , οῦ (ὁ) : Cnossos

κορωνίς , κορωνίδος : adj. : ( D pl κορωνίσιν ) : aux extrémités recourbées

Κρήτη , Κρήτης (ἡ) : La Crète

Κρήτηνδε : vers la Crète, en Crète (mvt)

Κύδωνες , ων (οἱ) : les Cydoniens

Λαερτιάδης, Λαερτιάδου ( hom Λαερτιάδεω ) (ὁ) : fils de Laerte

Μαλεῖαι , Μαλειῶν (αἱ) : le cap Malée, au sud du Péloponnèse

μεγάθυμος , ος, ον G μεγαθύμου : au grand cœur

μεγαλήτωρ , μεγαλήτορος : au grand cœur, magnanime, valeureux, fier, hardi ;

μεταλλάω / μεταλλῶ : + A : s’enquérir de, s’informer sur ; ; / impf hom sans augment μετάλλα ;

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : se mêler à ;

Μίνως (ὁ) : (décl irr , A Μίνω , G Μίνωος ) : Minos

μόγις : avec peine

ξένια / ξείνια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité ;

ξενίζω / ξεινίζω ( aor hom ἐξείνισσα ) : bien accueillir, recevoir comme hôte, donner l’hospitalité ;

ὀαριστής , οῦ (ὁ) : le confident

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

οἱ = αὐτῷ ou αὐτῇ datif du pronom personnel de la 3ème personne

οἶνοψ , οἴνοπος : vineux, couleur de vin

ὁπλότερος , α, ον : le plus jeune, plus jeune

ὄρνυμι : ( ὄρσω , ὦρσα , ὄρωρα ;aor 2 à rdt : ὤρορα ; part aor 2 : ὄρσας ) : faire lever, faire se lever, éveiller, faire surgir, soulever, susciter ;

παραπλάζω : ( aor παρέπλαγξα , part aor :παράπλαγξας , παραπλάγξαντος ) : égarer ; +G : faire dévier de ;

παρήϊον , ου (τό) : la joue

πάρημαι : ( part pr παρήμενος , η, ον ) : être assis à côté ; / + D : être assis auprès de

Πελασγοί , ῶν (οἱ) : les Pélasges

πέλομαι : (impf 2ème p sg : ἔπλεο , 3ème p ἔπλετο ) / πέλω ( impf sans augment πέλεν ): se trouver, être ; se produire, être accompli ;

περίρρυτος , ος, ον : entouré par les flots 

πίειρα / πιείρα , ας: adj f ( α long): grasse, épaisse, fertile, féconde, plantureuse; cf πίων ;

πίμπλημι : (impft P 3ème p ἐπίμπλατο ; aor hom sans augment πλῆσαν ; opt hom 3ème p pl πλησαίατο ) : 1 remplir ; 2 au M : rassasier ; / + θυμόν : son coeur, c-à-d son appétit ;

πλήθω : se remplir, s’enfler ;

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

τήκω : fondre, liquéfier, épuiser, consumer

τόσος / τόσσος , η, ον (adv τόσον ): tel (autant) ; aussi nombreux, si nombreux ; aussi grand, si grand ; / τόσος (τόσσος),η,ον ... ὅσος ( ὅσσος ) ,η,ον ... : aussi grand ... que ;

τρισκαιδέκατος, τρισκαιδεκάτη , τρισκαιδέκατον : treizième

τριχάϊκες , ων : 1 formant trois tribus , aux trois tribus, tripartites ; 2 = τρίχας ἀϊσσοντες : qui agitent la crinière de leur casque, => belliqueux ;

Τροίηνδε : adv. : à Troie , vers Troie (avec mvt)

ὑπαλύσκω ( aor 3ème p sg ὑπάλυξεν ) : +A : esquiver, échapper à

χέω : (part χέων, χέοντος, χέουσα, χεούσης ) :  verser, répandre

χιών , χιόνος (ἡ) : la neige

ψεῦδος , ψεύδους / ψευδέος (τὸ) : le mensonge ;

Comparaison de traductions :

Ἄλλη δ ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη · ἐν μὲν Ἀχαιοί , ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες , ἐν δὲ Κύδωνες ,Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί . (...)

ἔνθα τε Μίνωςἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

<villes> dontles langues se mêlent : côte à côte,on y voit Achéens, Kydoniens, vaillants Etéocrètes, Doriens trpartites et Pélasges divins ; (...) ce roi Minos que le grand Zeus, toutes les neuf années, prenait pour confident.

Traduction Mario Meunier ( Albin Michel 1961) :

Tous les langages s’y mêlent ; ici se voient les Achéens ; là, des Etéocrétois au grand courage, des Cydoniens, des Doriens à flottante crinière et les divins Pélasges. (...) dès l’âge de neuf ans, règna Minos, confident du grand Zeus.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Tous les parlers s’y font entendre : il est des Achéens,

De vaillants Etéocrétois et des Cydoniens,

Trois tribus de Doriens et des Pélasges magnanimes

( ...) Minos,

Régna par cycles de neuf ans, confident du grand ZeusἼσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα ·


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

A tant de menteries, comme il savait donner l’apparence du vrai !

Traduction Mario Meunier ( Albin Michel 1961) :

Proférant maints mensonges, il leur donnait ainsi des airs de vérités.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Ulysse inventait tout, mais le faisait passer pour vrai.Retour en haut du texte