Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

213 260 Ulysse et Pénélope (5) : Pénélope veut des preuves

Le "mentir-vrai- d'UlysseHomère, Odyssée 19, v 213-260 16

213-260 Ulysse et Pénélope  (5) : Pénélope veut des preuves

Le « mentir-vrai » d’Ulysse

Ἡ δ ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο ,ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε ·

« Νῦν μὲν δή σευ , ξεῖνέ , ὀΐω πειρήσεσθαι , 215εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ ’ ἑτάροισιξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν , ὡς ἀγορεύεις .Εἰπέ μοι ὁπποῖ ᾽ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο ,αὐτός θ᾽ οἷος ἔην , καὶ ἑταίρους , οἵ οἱ ἕποντο . »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς · 220

« Ὦ γύναι , ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόνταεἰπέμεν · ἤδη γάρ οἱ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶνἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης ·αὐτάρ τοι ἐρέω , ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ .Χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς , 225διπλῆν · αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτοαὐλοῖσιν διδύμοισι · πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν ·ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν ,ἀσπαίροντα λάων · τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες ,ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων , 230αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι .Τὸν δὲ χιτῶν ᾽ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα ,οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο ·τὼς μὲν ἔην μαλακός , λαμπρὸς δ ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς ·ἦ μὲν πολλαί γ ᾽ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες . 235Ἄλλο δέ τοι ἐρέω , σὺ δ ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν ·οὐκ οἶδ ᾽ ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ ᾽ Ὀδυσσεύς ,ἤ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι ,ἤ τίς που καὶ ξεῖνος · ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺςἔσκε φίλος · παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι . 240Καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκακαλὴν , πορφυρέην , καὶ τερμιόεντα χιτῶνα ·αἰδοίως δ ᾽ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός .Καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦεἵπετο · καὶ τόν τοι μυθήσομαι , οἷος ἔην περ . 245Γυρὸς ἐν ὤμοισιν , μελανόχροος , οὐλοκάρηνος ·Εὐρυβάτης δ ᾽ ὄνομ ᾽ ἔσκε · τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλωνὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς , ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδει . »

Ὣς φάτο ,·τῇ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο ,σήματ ᾽ ἀναγνούσῃ τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ ᾽ Ὀδυσσεύς . 250Ἡ δ ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο .καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε ·

« Νῦν μὲν δή μοι , ξεῖνε , πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός ,ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ᾽ ἔσῃ αἰδοῖός τε ·αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ ᾽ ἐγὼ πόρον , οἷ ᾽ ἀγορεύεις , 255πτύξασ ᾽ ἐκ θαλάμου · περόνην τ ᾽ ἐπέθηκα φαεινὴν ,κείνῳ ἄγαλμ ᾽ ἔμεναι · τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτιςοἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν .Τῷ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺςᾤχετ ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν . » 260


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire vu v1-212)

οὖν 1: mais ;

τέρπομαι (aor 2 ἐτάρφθην ; aor 2 sans augm 3ème p sg τάρφθη) : + G : être rassasié de

πολυδάκρυτος , ος, ον : : accompagné de larmes abondantes ; / G hom πολυδακρύτοιο ;

γόος , γόου (ὁ) 3: le gémissement, le sanglot ; / G hom γόοιο ;

ἐξαῦτις : de nouveau ;

215

οἴω / ὀΐω : (aor epq 3ème pers sg ὀΐσατο ) : projeter, avoir l’intention de , vouloir

πειράομαι / πειρῶμαι 1: ( inf futur : πειρήσεσθαι ) : + G  1 essayer, éprouver; 2 se mesurer avec ;

ἐτεόν : neutre adv. : vraiment, en vérité

κεῖθι : adv hom : là-bas

κεῖθι : là-bas ( = dans ton pays)

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de ;

ἀντίθεος , ος, ον G ἀντιθέου : semblable aux dieux

ἀγορεύω : dire

constr : εἰ ἐτεὸν δὴ ξείνισας ἐμὸν πόσιν σὺν ἀντιθέοισ ’ ἑτάροισι κεῖθι ἐν μεγάροισιν, ὡς ἀγορεύεις .

ὁποῖος / ὁπποῖος , α, ον 3: quel, de quelle sorte ;

ὁπποῖ ᾽ ἄσσα = ὁπποῖά τινα

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ; pl que pft 3ème p sg ἕστο ) : + A : se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

constr v 219: καὶ < εἰπέ μοι > ἑταίρους

220

ἀργαλέος , α, ον : difficile, pénible ; affreux, terrible ;

ἀργαλέον < ἐστί > : c’est chose (neutre ! ) difficile

ἀμφίς : à part, loin

ἀμφὶς ἐόντα sujet de l’infinitif εἰπέμεν (= εἰπεῖν ), qui a pour complément s e « cela »

εἰκοστός , η,ον : ( hom ἐεικοστός ) : vingtième

ἐξ οὗ 1: depuis que 

ἐκεῖθεν : ( hom κεῖθεν ) : à partir de là, de là-bas

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, partir ;

ἰνδάλλομαι : apparaître, se montrer

ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ : littéralement comme mon cœur se montre à moi , le cœur étant considéré comme le réceptacle du souvenir ; comme il m’apparaît dans mon cœur = d’après l’image qui est restée dans mon cœur ;

225

χλαῖνα  / χλαῖνη , ης (ἡ) : le manteau (gros manteau d’hiver)

πορφυρέος , α, ον : pourpre ; / f hom πορφυρέη ;

οὖλος , οὔλη , οὖλον : épais, lourd (étoffe)

διπλόος / διπλοῦς , διπλόη / διπλῆ , διπλόον / διπλοῦν 4: double ;

διπλῆν : double : pouvant envelopper 2 fois le corps ? dont le tissu est doublé ? οἱ : à lui ; le pronom renvoie à χλαῖνα ;

περόνη , ης (ἡ) : l’agrafe

χρυσός , χρυσοῦ (ὁ) 3: l’or (G homérique : χρυσοῖο )

τεύχω : ( τεύξω , ἔτευξα , τέτευχα ) : fabriquer ; // MP τεύχομαι (pft MP τέτυγμαι ; pl que pft hom 3ème p sg τέτυκτο ; part pft P f τετυγμένος ) : P : + G ou D : être fabriqué, être fait de ; être ;

αὐλός , αὐλοῦ (ὁ) : 1 conduit creux, trou de fixation ; 2 au pl : attaches, bandeaux ou boucles de fixation (d’un manteau) ;

δίδυμος, ος / η, ον G διδύμου : double

δαίδαλος , ος, ον : adj : travaillé avecv art, sculpé en relief ; / subs. δαίδαλον, ου (τό) : l’oeuvre d’art, la figure en relief (plutôt au pl ) ;

πρότερος , α, ον 2: qui est en avant (espace), de devant, antérieur ; / D pl hom προτέροισι ;

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί / πόδεσσι G duel : ποδοῖν ) : le pied ; la patte ;

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: le chien, la chienne

ποικίλος , η, ον : tacheté, moucheté (peau d’un animal) ;

ἐλλός , οῦ (ὁ) : le faon

ἀσπαίρω : ( impf ἤσπαιρον ) : palpiter, s’agiter, se débattre ; +D : agiter qqch ;

λάω : regarder d’un œil avide ou envieux, désirer ; regarder ;

θαυμάζω 1: ( impf ἐθαύμαζον ; impf hom θαυμάζεσκον ;): regarder avec étonnement ou admiration, admirer ; / θαυμάζειν ὡς ... : s’étonner de ce que, se demander avec admiration comment ... ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν G ἅπαντος 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout; pl : tous ;

230

οἱ : article en fonction de pronom, N m pl : eux ( le chien , repris juste après par ὁ μέν, et le faon repris v 231 par αὐτὰρ ὁ )

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: adj. : d’or, en or ; / autres graphies : χρύσειος , α, ον = χρύσεος , έα,εον ;

νεϐρός , νεϐροῦ (ὁ) : le faon, lejeune cerf

ἀπάγχω : étrangler ;

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: s’échapper ;

μεμαώς , μεμαῶτος : qui désire vivement, plein d’ardeur pour, brûlant de (+ inf.)

χιτών , χιτῶνος (ὁ) : la tunique (longue)

νοέω / νοῶ + Α : ( aor ἐνόησα , inf aor νοῆσαι ) : 1 percevoir, se mettre dans l’esprit ; 2 voir ;

σιγαλόεις , σιγαλόεσσα , σιγαλόεν G σιγαλόεντος : brillant, splendide

οἷόν τε accent d’enclise

κρόμυον , κρομύου (τό) : l’oignon; / G hom κρομύοιο ;

λοπός , λοποῦ (ὁ) : la pelure

ἰσχαλέος , α, ον : desséché, sec ; mince ( ?) ; G hom ἰσχαλέοιο ;

τώς : ainsi ; de même ;

μαλακός , ή, όν : agréable au toucher, doux, délicat, souple ;

λαμπρός , ά, όν 3: lumineux, brillant ;

ἥλιος , ἡλίου (ὁ) 2: le soleil ( ἠέλιος , ἠελίου hom )

ἠέλιος ὥς : ὡς (comme) est post-posé, d’où l’accentuation.

235

αὐτόν : renvoie à χιτῶνα

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο , inf θεᾶσθαι ) : regarder avec admiration, contempler ; / ionien θηέομαι , aor 3ème p pl ἐθηήσαντο ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ; impér hom 2ème p sg βάλλεο ; ) : 1 lancer, jeter ;  2 introduire ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή, τεόν ; D pl f hom σῇσιν ;

οἶδα 1: je sais 

οἴκοι / οἴκοθι 3: adv. : à la maison (sans mvt) ;

θοός , ή, όν G θοοῦ , θοῆς , θοοῦ : rapide

240

ἔσκε : imparfait itératif epq et ionien de εἰμι

φίλος , φίλου (ὁ) 1: (D pl poét φίλοισι ) : l’ami

παῦρος , α, ον : en petit nombre, bien peu, rare ;

χάλκειος , α, ον / χάλκεος , α, ον / χαλκοῦς , ῆ, οῦν / χαλκόος , όος, όον : de bronze ;

ἄορ , ἄορος (τό) : l’épée

δίπλαξ , δίπλακος : double

τερμιόεις , τερμιόεσσα , τερμιόεν G τερμιόεντος , τερμιοέσσης , τερμιόεντος : qui descend jusqu’aux pieds ;

αἰδοίως : avec respect

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 laisser partir, faire escorter, reconduire ; 2 prendre congé de ;

εὔσελμος , ος, ον / ἐΰσσελμος , ος, ον G ἐϋσσέλμου : au bon tillac, au pont solide, à la charpente solide

ὀλίγον 1: neutre adv. : un peu ;

προγενής , ής, ές : né auparavant ; / cpr : προγενέστερος : plus ancien, plus âgé ;

245

μυθέομαι / μυθοῦμαι : ( f μυθήσομαι ) : parler, dire, raconter

περ (encl) : tout à fait ;

γυρός , ά, όν : rond, arrondi, courbe, voûté

ὦμος , ὤμου (ὁ) : l’épaule

μελανόχροος , ος, ον : à la peau sombre ou noire, au teint sombre ou noir

οὐλοκάρηνος , ος , ον : aux cheveux frisés, à la tête crépue

Εὐρυβάτης , ου (ὁ) : Eurybate

τίω : (opt aor 3 pers pl : τίσειαν ;  impf sans augment τίεν) : honorer, estimer ;

ἔξοχον prép + G : plus que, supérieurement à ;

v 249 : ὧν : possessif ; οἱ : pronom personnel ;

ἄρτιος , ος, ον : bien ajusté ; s’adaptant parfaitement à (+D) ;

ἵμερος , ἱμέρου (ὁ) : le désir

250

σῆμα , σήματος (τό) : 1 signe ; 2 signe distinctif, signe de reconnaissance, marque ;

ἀναγιγνώσκω 1: ( aor ἀνέγνων , part aor ἀναγνών , ἀναγνοῦσα , ἀναγνόν) : reconnaître 

τά : relatif

ἔμπεδος , ος, ον : solide ; convaincant ;

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ; aor 2 epq 3ème p sg πέφραδε ) : expliquer, indiquer, exposer

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié

255

πόρω ; ( ἔπορον , πορεῖν , πορών ; impf hom sans augment πόρον ) : donner, procurer (défectif)

πτύσσω : ( part aor πτύξας ) : plier

ἐκ θαλάμου : action antérieure à πτύξασα, et postérieure à πόρον

ἐπιτίθημι 3: (aor ἐπέθηκα ) : placer sur ou dessus ; mettre par-dessus, rajouter ;

φαεινός , ή, όν : étincelant, brillant, luisant, resplendissant

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: l'ornement, la parure ;

l’infinitif ἔμεναι (de εἰμι) marque le but.

ὑποδέχομαι 4: (f ὑποδέξομαι , aor ὑπέδεκτο ) recevoir sous son toit, recevoir, accueillir

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

νοστέω / νοστῶ : ( part aor νόστησας , νοστήσαντος ) revenir, retourner, revenir dans sa patrie

τῷ ῥα : ainsi donc

αἶσα , αἴσης (ἡ) : le destin, la destinée;

κοῖλος , κοίλη , κοῖλον : creux

260

ἔφοράω / ἐφορῶ : ( f ἐπόψομαι ,part f ἐποψόμενος ) : 1 porter le regard sur, surveiller ; 2 voir ;

κακοΐλιος , ου (ὁ) : la funeste Ilion, la maudite Troie

ὀνομαστός , ή, όν : nommable ; / οὐκ ὀνομαστός: qui ne doit pas être nommé , = > au nom exécré, au nom maudit;


Vocabulaire alphabétique :

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: l'ornement, la parure ;

ἀγορεύω : dire

αἰδοίως : avec respect

αἶσα , αἴσης (ἡ) : le destin, la destinée;

ἀμφίς : à part, loin

ἀναγιγνώσκω 1: ( aor ἀνέγνων , part aor ἀναγνών , ἀναγνοῦσα , ἀναγνόν) : reconnaître 

ἀντίθεος , ος, ον G ἀντιθέου : semblable aux dieux

ἄορ , ἄορος (τό) : l’épée

ἀπάγχω : étrangler ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν G ἅπαντος 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout; pl : tous ;

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, partir ;

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 laisser partir, faire escorter, reconduire ; 2 prendre congé de ;

ἀργαλέος , α, ον : difficile, pénible ; affreux, terrible ;

ἄρτιος , ος, ον : bien ajusté ; s’adaptant parfaitement à (+D) ;

ἀσπαίρω : ( impf ἤσπαιρον ) : palpiter, s’agiter, se débattre ; +D : agiter qqch ;

αὐλός , αὐλοῦ (ὁ) : 1 conduit creux, trou de fixation ; 2 au pl : attaches, bandeaux ou boucles de fixation (d’un manteau) ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ; impér hom 2ème p sg βάλλεο ; ) : 1 lancer, jeter ;  2 introduire ;

γόος , γόου (ὁ) 3: le gémissement, le sanglot ; / G hom γόοιο ;

γυρός , ά, όν : rond, arrondi, courbe, voûté

δαίδαλος , ος, ον : adj : travaillé avecv art, sculpé en relief ; / subs. δαίδαλον, ου (τό) : l’oeuvre d’art, la figure en relief (plutôt au pl ) ;

δίδυμος, ος / η, ον G διδύμου : double

δίπλαξ , δίπλακος : double

διπλόος / διπλοῦς , διπλόη / διπλῆ , διπλόον / διπλοῦν 4: double ;

εἰκοστός , η,ον : ( hom ἐεικοστός ) : vingtième

ἐκεῖθεν : ( hom κεῖθεν ) : à partir de là, de là-bas

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: s’échapper ;

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié

ἐλλός , οῦ (ὁ) : le faon

ἔμπεδος , ος, ον : solide ; convaincant ;

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ; pl que pft 3ème p sg ἕστο ) : + A : se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

ἐξ οὗ 1: depuis que 

ἐξαῦτις : de nouveau ;

ἔξοχον prép + G : plus que, supérieurement à ;

ἐπιτίθημι 3: (aor ἐπέθηκα ) : placer sur ou dessus ; mettre par-dessus, rajouter ;

ἐτεόν : neutre adv. : vraiment, en vérité

Εὐρυβάτης , ου (ὁ) : Eurybate

εὔσελμος , ος, ον / ἐΰσσελμος , ος, ον G ἐϋσσέλμου : au bon tillac, au pont solide, à la charpente solide

ἔφοράω / ἐφορῶ : ( f ἐπόψομαι ,part f ἐποψόμενος ) : 1 porter le regard sur, surveiller ; 2 voir ;

ἥλιος , ἡλίου (ὁ) 2: le soleil ( ἠέλιος , ἠελίου hom )

θαυμάζω 1: ( impf ἐθαύμαζον ; impf hom θαυμάζεσκον ;): regarder avec étonnement ou admiration, admirer ; / θαυμάζειν ὡς ... : s’étonner de ce que, se demander avec admiration comment ... ;

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο , inf θεᾶσθαι ) : regarder avec admiration, contempler ; / ionien θηέομαι , aor 3ème p pl ἐθηήσαντο ;

θοός , ή, όν G θοοῦ , θοῆς , θοοῦ : rapide

ἵμερος , ἱμέρου (ὁ) : le désir

ἰνδάλλομαι : apparaître, se montrer

ἰσχαλέος , α, ον : desséché, sec ; mince ( ?) ; G hom ἰσχαλέοιο ;

κακοΐλιος , ου (ὁ) : la funeste Ilion, la maudite Troie

κεῖθι : adv hom : là-bas

κοῖλος , κοίλη , κοῖλον : creux

κρόμυον , κρομύου (τό) : l’oignon; / G hom κρομύοιο ;

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: le chien, la chienne

λαμπρός , ά, όν 3: lumineux, brillant ;

λάω : regarder d’un œil avide ou envieux, désirer ; regarder ;

λοπός , λοποῦ (ὁ) : la pelure

μαλακός , ή, όν : agréable au toucher, doux, délicat, souple ;

μελανόχροος , ος, ον : à la peau sombre ou noire, au teint sombre ou noir

μεμαώς , μεμαῶτος : qui désire vivement, plein d’ardeur pour, brûlant de (+ inf.)

μυθέομαι / μυθοῦμαι : ( f μυθήσομαι ) : parler, dire, raconter

νεϐρός , νεϐροῦ (ὁ) : le faon, lejeune cerf

νοέω / νοῶ + Α : ( aor ἐνόησα , inf aor νοῆσαι ) : 1 percevoir, se mettre dans l’esprit ; 2 voir ;

νοστέω / νοστῶ : ( part aor νόστησας , νοστήσαντος ) revenir, retourner, revenir dans sa patrie

οἶδα 1: je sais 

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἴκοι / οἴκοθι 3: adv. : à la maison (sans mvt) ;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

οἴω / ὀΐω : (aor epq 3ème pers sg ὀΐσατο ) : projeter, avoir l’intention de , vouloir

ὀλίγον 1: neutre adv. : un peu ;

ὀνομαστός , ή, όν : nommable ; / οὐκ ὀνομαστός: qui ne doit pas être nommé , = > au nom exécré, au nom maudit;

ὁποῖος / ὁπποῖος , α, ον 3: quel, de quelle sorte ;

οὐλοκάρηνος , ος , ον : aux cheveux frisés, à la tête crépue

οὖλος , οὔλη , οὖλον : épais, lourd (étoffe)

οὖν 1: mais ;

παῦρος , α, ον : en petit nombre, bien peu, rare ;

πειράομαι / πειρῶμαι 1: ( inf futur : πειρήσεσθαι ) : + G  1 essayer, éprouver; 2 se mesurer avec ;

περ (encl) : tout à fait ;

περόνη , ης (ἡ) : l’agrafe

ποικίλος , η, ον : tacheté, moucheté (peau d’un animal) ;

πολυδάκρυτος , ος, ον : : accompagné de larmes abondantes ; / G hom πολυδακρύτοιο ;

πορφυρέος , α, ον : pourpre ; / f hom πορφυρέη ;

πόρω ; ( ἔπορον , πορεῖν , πορών ; impf hom sans augment πόρον ) : donner, procurer (défectif)

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί / πόδεσσι G duel : ποδοῖν ) : le pied ; la patte ;

προγενής , ής, ές : né auparavant ; / cpr : προγενέστερος : plus ancien, plus âgé ;

πρότερος , α, ον 2: qui est en avant (espace), de devant, antérieur ; / D pl hom προτέροισι ;

πτύσσω : ( part aor πτύξας ) : plier

σῆμα , σήματος (τό) : 1 signe ; 2 signe distinctif, signe de reconnaissance, marque ;

σιγαλόεις , σιγαλόεσσα , σιγαλόεν G σιγαλόεντος : brillant, splendide

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή, τεόν ; D pl f hom σῇσιν ;

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de ;

τερμιόεις , τερμιόεσσα , τερμιόεν G τερμιόεντος , τερμιοέσσης , τερμιόεντος : qui descend jusqu’aux pieds ;

τέρπομαι (aor 2 ἐτάρφθην ; aor 2 sans augm 3ème p sg τάρφθη) : + G : être rassasié de

τεύχω : ( τεύξω , ἔτευξα , τέτευχα ) : fabriquer ; // MP τεύχομαι (pft MP τέτυγμαι ; pl que pft hom 3ème p sg τέτυκτο ; part pft P f τετυγμένος ) : P : + G ou D : être fabriqué, être fait de ; être ;

τίω : (opt aor 3 pers pl : τίσειαν ;  impf sans augment τίεν) : honorer, estimer ;

τῷ ῥα : ainsi donc

τώς : ainsi ; de même ;

ὑποδέχομαι 4: (f ὑποδέξομαι , aor ὑπέδεκτο ) recevoir sous son toit, recevoir, accueillir

φαεινός , ή, όν : étincelant, brillant, luisant, resplendissant

φίλος , φίλου (ὁ) 1: (D pl poét φίλοισι ) : l’ami

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ; aor 2 epq 3ème p sg πέφραδε ) : expliquer, indiquer, exposer

χάλκειος , α, ον / χάλκεος , α, ον / χαλκοῦς , ῆ, οῦν / χαλκόος , όος, όον : de bronze ;

χιτών , χιτῶνος (ὁ) : la tunique (longue)

χλαῖνα  / χλαῖνη , ης (ἡ) : le manteau (gros manteau d’hiver)

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: adj. : d’or, en or ; / autres graphies : χρύσειος , α, ον = χρύσεος , έα,εον ;

χρυσός , χρυσοῦ (ὁ) 3: l’or (G homérique : χρυσοῖο )

ὦμος , ὤμου (ὁ) : l’épaule

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀναγιγνώσκω 1: ( aor ἀνέγνων , part aor ἀναγνών , ἀναγνοῦσα , ἀναγνόν) : reconnaître 

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν G ἅπαντος 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout; pl : tous ;

θαυμάζω 1: ( impf ἐθαύμαζον ; impf hom θαυμάζεσκον ;): regarder avec étonnement ou admiration, admirer ; / θαυμάζειν ὡς ... : s’étonner de ce que, se demander avec admiration comment ... ;

οἶδα 1: je sais 

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

ὀλίγον 1: neutre adv. : un peu ;

οὖν 1: mais ;

πειράομαι / πειρῶμαι 1: ( inf futur : πειρήσεσθαι ) : + G  1 essayer, éprouver; 2 se mesurer avec ;

πούς , ποδός (ὁ) 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί / πόδεσσι G duel : ποδοῖν ) : le pied ; la patte ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien ; / epq : τεός , τεή, τεόν ; D pl f hom σῇσιν ;

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de ;

φίλος , φίλου (ὁ) 1: (D pl poét φίλοισι ) : l’ami

Fréquence 2 :

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, partir ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: (impft ἔϐαλλον ; aor hom βάλον, 3ème p sg βάλε ; MP part pft : βεϐλημένος ; impér hom 2ème p sg βάλλεο ; ) : 1 lancer, jeter ;  2 introduire ;

ἐξ οὗ 1: depuis que 

ἥλιος , ἡλίου (ὁ) 2: le soleil ( ἠέλιος , ἠελίου hom )

πρότερος , α, ον 2: qui est en avant (espace), de devant, antérieur ; / D pl hom προτέροισι ;

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ; aor 2 epq 3ème p sg πέφραδε ) : expliquer, indiquer, exposer

Fréquence 3 :

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: l'ornement, la parure ;

γόος , γόου (ὁ) 3: le gémissement, le sanglot ; / G hom γόοιο ;

ἐπιτίθημι 3: (aor ἐπέθηκα ) : placer sur ou dessus ; mettre par-dessus, rajouter ;

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο , inf θεᾶσθαι ) : regarder avec admiration, contempler ; / ionien θηέομαι , aor 3ème p pl ἐθηήσαντο ;

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: le chien, la chienne

λαμπρός , ά, όν 3: lumineux, brillant ;

οἴκοι / οἴκοθι 3: adv. : à la maison (sans mvt) ;

ὁποῖος / ὁπποῖος , α, ον 3: quel, de quelle sorte ;

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: adj. : d’or, en or ; / autres graphies : χρύσειος , α, ον = χρύσεος , έα,εον ;

χρυσός , χρυσοῦ (ὁ) 3: l’or (G homérique : χρυσοῖο )

Fréquence 4 :

διπλόος / διπλοῦς , διπλόη / διπλῆ , διπλόον / διπλοῦν 4: double ;

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ; inf aor 2 hom ἐκφυγέειν ) 4: s’échapper ;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

ὑποδέχομαι 4: (f ὑποδέξομαι , aor ὑπέδεκτο ) recevoir sous son toit, recevoir, accueillir

Ne pas apprendre :

ἀγορεύω : dire

αἰδοίως : avec respect

αἶσα , αἴσης (ἡ) : le destin, la destinée;

ἀμφίς : à part, loin

ἀντίθεος , ος, ον G ἀντιθέου : semblable aux dieux

ἄορ , ἄορος (τό) : l’épée

ἀπάγχω : étrangler ;

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 laisser partir, faire escorter, reconduire ; 2 prendre congé de ;

ἀργαλέος , α, ον : difficile, pénible ; affreux, terrible ;

ἄρτιος , ος, ον : bien ajusté ; s’adaptant parfaitement à (+D) ;

ἀσπαίρω : ( impf ἤσπαιρον ) : palpiter, s’agiter, se débattre ; +D : agiter qqch ;

αὐλός , αὐλοῦ (ὁ) : 1 conduit creux, trou de fixation ; 2 au pl : attaches, bandeaux ou boucles de fixation (d’un manteau) ;

γυρός , ά, όν : rond, arrondi, courbe, voûté

δαίδαλος , ος, ον : adj : travaillé avecv art, sculpé en relief ; / subs. δαίδαλον, ου (τό) : l’oeuvre d’art, la figure en relief (plutôt au pl ) ;

δίδυμος, ος / η, ον G διδύμου : double

δίπλαξ , δίπλακος : double

εἰκοστός , η,ον : ( hom ἐεικοστός ) : vingtième

ἐκεῖθεν : ( hom κεῖθεν ) : à partir de là, de là-bas

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié

ἐλλός , οῦ (ὁ) : le faon

ἔμπεδος , ος, ον : solide ; convaincant ;

ἕννυμι : revêtir, vêtir ; / M ἕννυμαι ( pft εἷμαι ; pl que pft 3ème p sg ἕστο ) : + A : se vêtir de, se revêtir de, s’envelopper de, se couvrir de ;

ἐξαῦτις : de nouveau ;

ἔξοχον prép + G : plus que, supérieurement à ;

ἐτεόν : neutre adv. : vraiment, en vérité

Εὐρυβάτης , ου (ὁ) : Eurybate

εὔσελμος , ος, ον / ἐΰσσελμος , ος, ον G ἐϋσσέλμου : au bon tillac, au pont solide, à la charpente solide

ἔφοράω / ἐφορῶ : ( f ἐπόψομαι ,part f ἐποψόμενος ) : 1 porter le regard sur, surveiller ; 2 voir ;

θοός , ή, όν G θοοῦ , θοῆς , θοοῦ : rapide

ἵμερος , ἱμέρου (ὁ) : le désir

ἰνδάλλομαι : apparaître, se montrer

ἰσχαλέος , α, ον : desséché, sec ; mince ( ?) ; G hom ἰσχαλέοιο ;

κακοΐλιος , ου (ὁ) : la funeste Ilion, la maudite Troie

κεῖθι : adv hom : là-bas

κοῖλος , κοίλη , κοῖλον : creux

κρόμυον , κρομύου (τό) : l’oignon; / G hom κρομύοιο ;

λάω : regarder d’un œil avide ou envieux, désirer ; regarder ;

λοπός , λοποῦ (ὁ) : la pelure

μαλακός , ή, όν : agréable au toucher, doux, délicat, souple ;

μελανόχροος , ος, ον : à la peau sombre ou noire, au teint sombre ou noir

μεμαώς , μεμαῶτος : qui désire vivement, plein d’ardeur pour, brûlant de (+ inf.)

μυθέομαι / μυθοῦμαι : ( f μυθήσομαι ) : parler, dire, raconter

νεϐρός , νεϐροῦ (ὁ) : le faon, lejeune cerf

νοέω / νοῶ + Α : ( aor ἐνόησα , inf aor νοῆσαι ) : 1 percevoir, se mettre dans l’esprit ; 2 voir ;

νοστέω / νοστῶ : ( part aor νόστησας , νοστήσαντος ) revenir, retourner, revenir dans sa patrie

οἴω / ὀΐω : (aor epq 3ème pers sg ὀΐσατο ) : projeter, avoir l’intention de , vouloir

ὀνομαστός , ή, όν : nommable ; / οὐκ ὀνομαστός: qui ne doit pas être nommé , = > au nom exécré, au nom maudit;

οὐλοκάρηνος , ος , ον : aux cheveux frisés, à la tête crépue

οὖλος , οὔλη , οὖλον : épais, lourd (étoffe)

παῦρος , α, ον : en petit nombre, bien peu, rare ;

περ (encl) : tout à fait ;

περόνη , ης (ἡ) : l’agrafe

ποικίλος , η, ον : tacheté, moucheté (peau d’un animal) ;

πολυδάκρυτος , ος, ον : : accompagné de larmes abondantes ; / G hom πολυδακρύτοιο ;

πορφυρέος , α, ον : pourpre ; / f hom πορφυρέη ;

πόρω ; ( ἔπορον , πορεῖν , πορών ; impf hom sans augment πόρον ) : donner, procurer (défectif)

προγενής , ής, ές : né auparavant ; / cpr : προγενέστερος : plus ancien, plus âgé ;

πτύσσω : ( part aor πτύξας ) : plier

σῆμα , σήματος (τό) : 1 signe ; 2 signe distinctif, signe de reconnaissance, marque ;

σιγαλόεις , σιγαλόεσσα , σιγαλόεν G σιγαλόεντος : brillant, splendide

τερμιόεις , τερμιόεσσα , τερμιόεν G τερμιόεντος , τερμιοέσσης , τερμιόεντος : qui descend jusqu’aux pieds ;

τέρπομαι (aor 2 ἐτάρφθην ; aor 2 sans augm 3ème p sg τάρφθη) : + G : être rassasié de

τεύχω : ( τεύξω , ἔτευξα , τέτευχα ) : fabriquer ; // MP τεύχομαι (pft MP τέτυγμαι ; pl que pft hom 3ème p sg τέτυκτο ; part pft P f τετυγμένος ) : P : + G ou D : être fabriqué, être fait de ; être ;

τίω : (opt aor 3 pers pl : τίσειαν ;  impf sans augment τίεν) : honorer, estimer ;

τῷ ῥα : ainsi donc

τώς : ainsi ; de même ;

φαεινός , ή, όν : étincelant, brillant, luisant, resplendissant

χάλκειος , α, ον / χάλκεος , α, ον / χαλκοῦς , ῆ, οῦν / χαλκόος , όος, όον : de bronze ;

χιτών , χιτῶνος (ὁ) : la tunique (longue)

χλαῖνα  / χλαῖνη , ης (ἡ) : le manteau (gros manteau d’hiver)

ὦμος , ὤμου (ὁ) : l’épaule


Comparaison de traductions :

τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλωνὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς , ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδει


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Ulysse avait pour lui des égards sans pareils et prisait ses avis plus que ceux d’aucun autre.

Traduction Mario Meunier (Belin 1961)

Ulysse l’honorait plus que tous ses autres compagnons, parce que ses sentiments étaient pleins d’à-propos.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1955-1982) :

Ulysse l’appréciait

Plus qu’aucun de ses gens, car leurs esprits s’accordaient bien.


οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδει

passage traduit dans 3 dictionnaires :

Chassang (1872) : ses pensées étaient justes.

Bailly (1950) : ses pensées étaient à l’unisson des siennes, il n’avait avec lui qu’un esprit et un cœur.

Magnien-Lacroix (1969) : il avait dans son âme des sentiments pareils aux siens.


(...) αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτοαὐλοῖσιν διδύμοισι · πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν ·ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν ,ἀσπαίροντα λάων · τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες ,ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων , αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι .


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

<manteau> que fermait une agrafe en or à double trou : c’était une oeuvre d’art représentant un chien, qui tenait entre ses deux pattes de devant un faon tout moucheté ; le faon se débattait, et le chien aboyait ; nos gens s’en venaient tous admirer cet ouvrage ! tous deux étaient en or ; et le chien regardait le faon qu’il étranglait et, pour s’enfuir, les pieds du faon se débattaient...

Traduction Mario Meunier (Belin 1961) :

L’agrafe était en or, munie de deux appliques ; c’était une oeuvre d’art ; on voyait, sur l’avers, un chien qui tenait entre ses pattes de devant un faon tout moucheté ; le chien jouissait du faon qui pantelait. Cet ouvrage faisait l’admiration de tous, car les deux animaux se trouvaient être en or ; l’un jouissait de ses yeux du faon qu’il étranglait, et l’autre, brûlant de s’évader, se débattait en agitant les pattes.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1982) :

( ...) <manteau> qui était fermé par une agrafe d’or

à double trou ; la face était un vrai joyau :

entre ses pattes de devant, un chien qui aboyait

tenait un faon tacheté palpitant ; tous l’admiraient ;

en or était le chien qui aboyait en l’étouffant

et le faon qui, tout palpitant, cherchait à fuir7.

Note 7 : Ce passage est douteux. On compprend mal le sens du mot λάων : est-ce aboyern regarder, tenir ? Leumann (op. cit. p 233 et s.) l’examine longuement. J’ai adopté sa traduction.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

(...) <manteau> fermé par une agrafe d’or

A double trou ; sur le devant était brodé un chien,

Qui surveillait des yeux un faon tigré se débattant

Entre ses pattes de devant : tous étaient en extase ;

En or était le chien qui le voyait perdre son souffle ;

En or , le faon qui agitait les pattes pour s’enfuir.Retour en haut du texte