Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

261 307 Ulysse et Pénélope (6)

Aventures d'Ulysse, et son prochain retour!Homère, Odyssée 19, v 261-307

261-307 Ulysse et Pénélope (6)

Aventures d’Ulysse, et son prochain retour !


Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς ·

« Ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος ,

μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο , μηδέ τι θυμὸν

τῆκε , πόσιν γοόωσα . Νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν ·

καὶ γάρ τίς τ ᾽ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ ᾽ ὀλέσασα 265

κουρίδιον , τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα ,

ἢ Ὀδυσῆ ᾽ , ὅν φασι θεοῖς ἐναλίγκιον εἶναι .

Ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι , ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον ·

νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ ᾽ ἐπικεύσω

ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα , 270

ἀγχοῦ , Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ ,

ζωοῦ · αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ ,

αἰτίζων ἀνὰ δῆμον . Ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους

ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ ,

Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών · ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ 275

Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος · τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι .

Οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ ·

τὸν δ ᾽ ἄρ ᾽ ἐπὶ τρόπιος νεὸς ἔκβαλε κῦμ ᾽ ἐπὶ χέρσου ,

Φαιήκων ἐς γαῖαν , οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν ·

οἳ δή μιν πέρι κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο 280

καί οἱ πολλὰ δόσαν , πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ

οἴκαδ ᾽ ἀπήμαντον . Καί κεν πάλαι ἐνθάδ ᾽ Ὀδυσσεὺς

ἤην · ἀλλ ᾽ ἄρα οἱ τόγε κέρδιον εἴσατο θυμῷ ,

χρήματ ᾽ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι ·

ὣς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων 285

οἶδ ᾽ Ὀδυσεύς , οὐδ ᾽ ἄν τις ἐρίσσειεν βροτὸς ἄλλος .


Ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων ·

ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ ᾽ αὐτόν , ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ ,

νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους ,

οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν . 290

Ἀλλ ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε · τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς

ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον .

Καί μοι κτήματ ᾽ ἔδειξεν , ὅσα ξυναγείρατ ᾽ Ὀδυσσεύς ·

καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι ,

τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος . 295

Τὸν δ ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι , ὄφρα θεοῖο

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσῃ ,

ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν ,

ἤδη δὴν ἀπεών , ἤ ἀμφαδὸν ἠὲ κρυφηδόν .

Ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος , καὶ ἐλεύσεται ἤδη 300

ἄγχι μάλ ᾽ , οὐδ ᾽ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης

δηρὸν ἀπεσσεῖται · ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω .

Ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα , θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος ,

ἱστίη τ ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος , ἣν ἀφικάνω ·

ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται , ὡς ἀγορεύω . 305

Τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ ᾽ Ὀδυσσεύς ,

τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός , τοῦ δ ᾽ ἱσταμένοιο .»


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire vu v1-260)

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα/ Ὀδυσῆ , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !) ;

ἐναίρω : ( impératif M hom 2ème p sg ἐναίρεο ) : tuer, anéantir, détruire

τι  : adverbial 1 : en quelque manière, en quelque chose, en quoi que ce soit ;

τήκω : fondre, liquéfier ; faire fondre, épuiser, consumer ;

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι / νεμεσσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

265

τίς τε : accent d’enclise ; τις : pronom féminin ;

ἀλλοῖος , α, ον : différent ; d’une autre nature, d’une autre sorte ; autre qu’il faut, autre ; / ἀλλοῖος ... ἢ : autre (différent) ... que (de) ;

ὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : ( aor Hom ὄλεσα ) : perdre ;

κουρίδιος , α, ον : légitime

τῷ : pr relatif

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : engendrer, enfanter ;

φιλότης , φιλότητος (ἡ) : tendresse, amour, relations intimes

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor M : μιγείς , μιγεῖσα ; part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : 1 se mêler à ; 2 s’unir à, avoir des relations intimes avec, avoir des relations

ἐναλίγκιος , ος, ον : +D : semblable à

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

παύομαι 1: ( aor ἐπαυσάμην ; impér aor M 2ème p sg : παῦσαι ) :+ inf , oupart: cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je ;

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; impératif aor 2 2ème p sg : σύνθεο ; part. aor. συνθέμενος ) : fixer en soi-même, comprendre, entendre ;

νημερτέως : adv. : sans tromperie, de façon véridique

ἐπικεύθω : ( f ἐπικεύσω ) : cacher, dissimuler

οὐδ’ ἐπικεύσω : et je ne <le> cachrai pas => sans rien dissimuler

270

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective), le fait que (le propos introduit est subjectif ou mis en doute), en disant que ; comme quoi ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

νόστος , νόστου (ὁ) : le retour

ἄκουσα : aoriste sans augment ; ἀγχοῦ qualifie Ὀδυσῆος , ainsi que ζωοῦ

ἀγχοῦ : adv : près, tout près ;

Θεσπρωτοί , Θεσπρωτῶν (οἱ) : subst. : les Thesprotes (peuple du SW de l’Epire) ; adj. : des Thesprotes, Thesprotiens ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme 

πίων , πίων / πιείρα , πῖον , G πίονος: 1 plantureux, gras; 2 fertile, riche ;

ζωός , ζωή , ζωόν : vivant

κειμήλιον , ου (τό) : richesse, bien précieux

ἐσθλός , ή, όν 2: bon, utile; / τὰ ἐσθλά : les biens ;

αἰτίζω : demander avec insistance, solliciter

ἀτάρ 4: eh bien, mais, or ; quant à ; car ;

ἐρίηρες , ἐριήρων pl / ἐρίηρος ,ος, ον : très attaché, très fidèle

γλαφυρός , ά, όν : creux, bien creusé ;

275

Θρινακίη , ης (ἡ) : ( s e νῆσος ) 1 hom Thrinakiè / Thrinacie ; 2 Sicile ;

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

ἄπο : anastrophe

ὀδύσασθαι : ( aor 3ème p pl épque : ὀδύσαντο ; de *ὀδύσσομαι ) : s’irriter contre ( + D)

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il , lui, elle (avec un verbe à la 3ème personne) ;

τοῦ renvoie au Soleil

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς / βόας , G pl βοῶν 4: bœuf, vache, génisse

κτείνω 1: ( κτενῶ , ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα ; part futur à sens final κτενῶν ; aor epq ἔκταν ) : tuer, mettre à mort, massacrer;

ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( aor hom sans augment 3ème p p ὄλοντο ; subj 3ème p sg ὄληται ) : périr, mourir , mourir de mort violente;

πολύκλυστος , ος, ον G πολυκλύστου : aux vagues fortement agitées, déferlant

τὸν δέ : renvoie à Ulysse; ἐπὶ τρόπιος νεὸς < s e ἐζόμενον > ;

τρόπις , τρόπιος (ἡ) : la quille (d’un bateau)

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός / νεός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

ἐκβάλλω 2: ( ἐκβαλῶ , ἐξέβαλον , ἐκβέβληκα ) : ( 3ème p sg aor epq sans augment ἔκβαλε ) : lancer dehors, rejeter

κῦμα , κύματος (τό) : la vague, la lame, la houle, les vagues ; le flot ;

χέρσος , χέρσου (ἡ) : la terre ferme

Φαίηκες , Φαιήκων (οἱ) : les Phéaciens

ἀγχίθεος , ος , ον : tout proche des dieux, semblable aux dieux

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ;pft attique 3ème p pl : γεγάασιν; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;1: 1 naître ; 2 devenir ; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

280

κῆρ , κηρός (τό) : le cœur; / περὶ κῆρι φιλεῖν : aimer de tout son cœur;

θεὸν ὣς (attention à l’accent !) = ὡς θεόν ; τιμήσαντο, δόσαν etc. : aor sans augment ;

τιμάω / τιμ1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; 2 renvoyer ; 3 conduire, escorter ;

ἀπήματος , ος, ον : sain et sauf

πάλαι 2: depuis longtemps;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν / hom ἤην , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; f ἔσομαι ;inf pr εἶναι, inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

κεν + ἤην : irréel du présent

v 283 : constr : οἱ ... : pronom au datif, qui sera développé par ἰόντι ; τόγε :ceci (annonce ce qui suit)

κερδίων , ων, κερδίον G κερδίονος : plus profitable, plus rentable ; plus avantageux, plus utile

εἴδομαι : ( 3ème p sg aor εἴσατο ) : sembler , paraître ;

χρήματα , χρημάτων (τά) : les richesses, l’argent

ἀγυρτάζω : recueillir, rassembler, ramasser, quêter

285

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! combien !

περὶ ... οἶδ ᾽ : tmèse ; κέρδεα πολλά : complète περὶ ... οἶδ ᾽, ou bien accusatif de relation

περιοῖδα : + G : savoir mieux que, s’y connaître mieux que

κέρδος , κέρδους / κέρδεος (τό) 3: 1 le gain, le profit, l’intérêt ; 2 au pl. : expédients utiles, ruses profitables ;

καταθνητός , ή, όν : mortel, périssable

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain, la créature ;

ἐρίζω : (opt aor hom 3ème p sg : ἐρίσσειεν ) : + D : rivaliser avec ;

Φείδων , Φείδωνος (ὁ) : Phidon

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: ainsi, de cette façon ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; impf 3ème p sg ὤμνυε ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) : jurer, prêter serment ; ( πρός + Α : à )

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ( autre graphie : ἐμ’ αὐτόν )

ἀποσπένδω : verser une libation, faire une libation

κατερύω : ( inf aor hom κατειρύσθαι ) : tirer en bas, mettre à la mer, porter à la mer

ἐπαρτής , ής, ές : préparé, prêt

ἔμμεν , ἔμμεναι (épique)= εἶναι

290

πρίν 1: adv. : avant, auparavant ;

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 reconduire ; 2 prendre congé de ; 3 renvoyer;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι ; ἔτυχον / hom ετύχησα , τύχησα ; τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ;) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

πολύπυρος , ος, ον : riche en blé

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ; choses précieuses ;

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα ; impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir ;

συναγείρω / ξυναγείρω : ( aor συνήγειρα / hom ξυνάγειρα ) : rassembler

νύ , νυ , νυν 2: donc, assurément, certes, oui, voilà que ;

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne;

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la génération ; / hom γενεή , γενεῆς ;

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , le second ;

βόσκω  : nourrir

295

Δωδώνη , ης (ἡ) : Dodone, ville d’Epire , siège d’un temple oraculaire de Zeus : ses prophètes interprétaient le bruissement des feuilles d’un chêne sacré.

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ; aor 3ème p sg ss augment : φάτο ; ) : dire ;

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι /hom βήμεναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

ὄφρα : afin que, afin de ;

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; / G hom θεοῖο ;

ὑψίκομος , ος , ον : à la haute chevelure, à la haute frondaison ; / G hom ὑψικόμοιο

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: la volonté, l’avis ;

ἐπακούω : + A (personne) et + A ou + G (chose) : écouter, entendre

ὅπως / ὅππως 1: comment (interrogatif indirect);

δήν : longtemps

ἀμφαδόν : neutre adv : publiquement, ouvertement, aux yeux de tous

κρυφηδόν : adv : en cachette, en secret

300

σῶς , σῶς , σῶν (contraction de σάος ) : sain et sauf, sauf, intact ; / épq et ionien : σόος , σόη , σόον ;

ἄγχι : près (adv, à proximité, proche ;

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

τῆλε : prép. + G : loin de ;

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ; αἶα , αἴης ;

δηρόν : longtemps, longuement ;

ἄπειμι 1 3: (futur 3ème p : ἀπεσσεῖται ; subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être éloigné, être absent, être au loin ; / + G : rester loin de ;

ἔμπης : de toutes manières, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι ,3ème p ἴστω ; subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

πρῶτα 1: adv  en premier ;

ὕπατος , η,ον : le plus haut, le plus élevé, le plus grand ;

ἱστίη , ης (ἡ) 4: le foyer ;

ἀφικάνω : arriver à (+ A)

305

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, exécuter; / hom τελείω ; 3ème p sg pr. épique τελείεται ;

λυκάϐας , λυκάϐαντος (ὁ) : période de temps : mois, année ou jour ? ;

φθίνω  4: 1 se consumer, arriver à son terme; 2 s’écouler (tps) ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: établir, placer, installer ; // 2  formes intransitives : aor 2 ἕστην , aor2 hom ἔσταν , στῆ  ; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ἑστηκότος (debout) et MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pr ἱστάμενος , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir ; b) surgir, naître, arriver, commencer ;

Vocabulaire alphabétique :

ἀγυρτάζω : recueillir, rassembler, ramasser, quêter

ἄγχι : près (adv, à proximité, proche ;

ἀγχίθεος , ος , ον : tout proche des dieux, semblable aux dieux

ἀγχοῦ : adv : près, tout près ;

αἰτίζω : demander avec insistance, solliciter

ἀλλοῖος , α, ον : différent ; d’une autre nature, d’une autre sorte ; autre qu’il faut, autre ; / ἀλλοῖος ... ἢ : autre (différent) ... que (de) ;

ἀμφαδόν : neutre adv : publiquement, ouvertement, aux yeux de tous

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme 

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain, la créature ;

ἄπειμι 1 3: (futur 3ème p : ἀπεσσεῖται ; subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être éloigné, être absent, être au loin ; / + G : rester loin de ;

ἀπήματος , ος, ον : sain et sauf

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 reconduire ; 2 prendre congé de ; 3 renvoyer;

ἀποσπένδω : verser une libation, faire une libation

ἀτάρ 4: eh bien, mais, or ; quant à ; car ;

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il , lui, elle (avec un verbe à la 3ème personne) ;

ἀφικάνω : arriver à (+ A)

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι /hom βήμεναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

βόσκω  : nourrir

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: la volonté, l’avis ;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς / βόας , G pl βοῶν 4: bœuf, vache, génisse

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ; αἶα , αἴης ;

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la génération ; / hom γενεή , γενεῆς ;

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ;pft attique 3ème p pl : γεγάασιν; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;1: 1 naître ; 2 devenir ; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

γλαφυρός , ά, όν : creux, bien creusé ;

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα ; impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir ;

δήν : longtemps

δηρόν : longtemps, longuement ;

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

Δωδώνη , ης (ἡ) : Dodone, ville d’Epire , siège d’un temple oraculaire de Zeus : ses prophètes interprétaient le bruissement des feuilles d’un chêne sacré.

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je ;

εἴδομαι : ( 3ème p sg aor εἴσατο ) : sembler , paraître ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν / hom ἤην , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; f ἔσομαι ;inf pr εἶναι, inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne;

ἐκβάλλω 2: ( ἐκβαλῶ , ἐξέβαλον , ἐκβέβληκα ) : ( 3ème p sg aor epq sans augment ἔκβαλε ) : lancer dehors, rejeter

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ( autre graphie : ἐμ’ αὐτόν )

ἔμμεν , ἔμμεναι (épique)= εἶναι

ἔμπης : de toutes manières, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas

ἐναίρω : ( impératif M hom 2ème p sg ἐναίρεο ) : tuer, anéantir, détruire

ἐναλίγκιος , ος, ον : +D : semblable à

ἐπακούω : + A (personne) et + A ou + G (chose) : écouter, entendre

ἐπαρτής , ής, ές : préparé, prêt

ἐπικεύθω : ( f ἐπικεύσω ) : cacher, dissimuler

ἐρίζω : (opt aor hom 3ème p sg : ἐρίσσειεν ) : + D : rivaliser avec ;

ἐρίηρες , ἐριήρων pl / ἐρίηρος ,ος, ον : très attaché, très fidèle

ἐσθλός , ή, όν 2: bon, utile; / τὰ ἐσθλά : les biens ;

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , le second ;

ζωός , ζωή , ζωόν : vivant

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; / G hom θεοῖο ;

Θεσπρωτοί , Θεσπρωτῶν (οἱ) : subst. : les Thesprotes (peuple du SW de l’Epire) ; adj. : des Thesprotes, Thesprotiens ;

Θρινακίη , ης (ἡ) : ( s e νῆσος ) 1 hom Thrinakiè / Thrinacie ; 2 Sicile ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: établir, placer, installer ; // 2  formes intransitives : aor 2 ἕστην , aor2 hom ἔσταν , στῆ  ; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ἑστηκότος (debout) et MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pr ἱστάμενος , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir ; b) surgir, naître, arriver, commencer ;

ἱστίη , ης (ἡ) 4: le foyer ;

καταθνητός , ή, όν : mortel, périssable

κατερύω : ( inf aor hom κατειρύσθαι ) : tirer en bas, mettre à la mer, porter à la mer

κειμήλιον , ου (τό) : richesse, bien précieux

κερδίων , ων, κερδίον G κερδίονος : plus profitable, plus rentable ; plus avantageux, plus utile

κέρδος , κέρδους / κέρδεος (τό) 3: 1 le gain, le profit, l’intérêt ; 2 au pl. : expédients utiles, ruses profitables ;

κῆρ , κηρός (τό) : le cœur; / περὶ κῆρι φιλεῖν : aimer de tout son cœur;

κουρίδιος , α, ον : légitime

κρυφηδόν : adv : en cachette, en secret

κτείνω 1: ( κτενῶ , ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα ; part futur à sens final κτενῶν ; aor epq ἔκταν ) : tuer, mettre à mort, massacrer;

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ; choses précieuses ;

κῦμα , κύματος (τό) : la vague, la lame, la houle, les vagues ; le flot ;

λυκάϐας , λυκάϐαντος (ὁ) : période de temps : mois, année ou jour ? ;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor M : μιγείς , μιγεῖσα ; part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : 1 se mêler à ; 2 s’unir à, avoir des relations intimes avec, avoir des relations

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός / νεός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι / νεμεσσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

νημερτέως : adv. : sans tromperie, de façon véridique

νόστος , νόστου (ὁ) : le retour

νύ , νυ , νυν 2: donc, assurément, certes, oui, voilà que ;

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !) ;

ὀδύσασθαι : ( aor 3ème p pl épque : ὀδύσαντο ; de *ὀδύσσομαι ) : s’irriter contre ( + D)

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα/ Ὀδυσῆ , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι ,3ème p ἴστω ; subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( aor hom sans augment 3ème p p ὄλοντο ; subj 3ème p sg ὄληται ) : périr, mourir , mourir de mort violente;

ὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : ( aor Hom ὄλεσα ) : perdre ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; impf 3ème p sg ὤμνυε ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) : jurer, prêter serment ; ( πρός + Α : à )

ὅπως / ὅππως 1: comment (interrogatif indirect);

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

ὄφρα : afin que, afin de ;

πάλαι 2: depuis longtemps;

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

παύομαι 1: ( aor ἐπαυσάμην ; impér aor M 2ème p sg : παῦσαι ) :+ inf , oupart: cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; 2 renvoyer ; 3 conduire, escorter ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περιοῖδα : + G : savoir mieux que, s’y connaître mieux que

πίων , πίων / πιείρα , πῖον , G πίονος: 1 plantureux, gras; 2 fertile, riche ;

πολύκλυστος , ος, ον G πολυκλύστου : aux vagues fortement agitées, déferlant

πολύπυρος , ος, ον : riche en blé

πρίν 1: adv. : avant, auparavant ;

πρῶτα 1: adv  en premier ;

συναγείρω / ξυναγείρω : ( aor συνήγειρα / hom ξυνάγειρα ) : rassembler

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; impératif aor 2 2ème p sg : σύνθεο ; part. aor. συνθέμενος ) : fixer en soi-même, comprendre, entendre ;

σῶς , σῶς , σῶν (contraction de σάος ) : sain et sauf, sauf, intact ; / épq et ionien : σόος , σόη , σόον ;

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, exécuter; / hom τελείω ; 3ème p sg pr. épique τελείεται ;

τήκω : fondre, liquéfier ; faire fondre, épuiser, consumer ;

τῆλε : prép. + G : loin de ;

τι  : adverbial 1 : en quelque manière, en quelque chose, en quoi que ce soit ;

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : engendrer, enfanter ;

τιμάω / τιμ1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer

τρόπις , τρόπιος (ἡ) : la quille (d’un bateau)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι ; ἔτυχον / hom ετύχησα , τύχησα ; τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ;) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ὕπατος , η,ον : le plus haut, le plus élevé, le plus grand ;

ὑψίκομος , ος , ον : à la haute chevelure, à la haute frondaison ; / G hom ὑψικόμοιο

Φαίηκες , Φαιήκων (οἱ) : les Phéaciens

Φείδων , Φείδωνος (ὁ) : Phidon

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ; aor 3ème p sg ss augment : φάτο ; ) : dire ;

φθίνω  4: 1 se consumer, arriver à son terme; 2 s’écouler (tps) ;

φιλότης , φιλότητος (ἡ) : tendresse, amour, relations intimes

χέρσος , χέρσου (ἡ) : la terre ferme

χρήματα , χρημάτων (τά) : les richesses, l’argent

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective), le fait que (le propos introduit est subjectif ou mis en doute), en disant que ; comme quoi ;

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: ainsi, de cette façon ;

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! combien !


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme 

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain, la créature ;

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il , lui, elle (avec un verbe à la 3ème personne) ;

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: la volonté, l’avis ;

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ;pft attique 3ème p pl : γεγάασιν; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;1: 1 naître ; 2 devenir ; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα ; impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / hom ἐμεῖο / ἐμεῦ / ἐμέθεν , ἐμοί ) 1: moi, je ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν / hom ἤην , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; f ἔσομαι ;inf pr εἶναι, inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne;

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ( autre graphie : ἐμ’ αὐτόν )

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , le second ;

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

θεός , θεοῦ (ὁ, ἡ) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; / G hom θεοῖο ;

ἵστημι ( στήσω , ἔστησα ; inf et part pr. ἱστάναι , ἱστάς ; inf et part  aor. στῆσαι ; στήσας , στήσαντος ; opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; ) 1: établir, placer, installer ; // 2  formes intransitives : aor 2 ἕστην , aor2 hom ἔσταν , στῆ  ; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ἑστηκότος (debout) et MP ἴσταμαι ( στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα , pl que pft 3ème p pl ἕστασαν , inf ἵστασθαι , part pr ἱστάμενος , part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): a) s’établir ; b) surgir, naître, arriver, commencer ;

κτείνω 1: ( κτενῶ , ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα ; part futur à sens final κτενῶν ; aor epq ἔκταν ) : tuer, mettre à mort, massacrer;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς / νῆος / ναός / νεός , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί / νηυσί / νήεσσι ) : le vaisseau, le bateau, le navire, la nef ; / νῆα s’élide en νῆ’ ;

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !) ;

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 2ème p sg ᾔδησθα 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι ,3ème p ἴστω ; subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , εἰδότος , f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de;

ὅπως / ὅππως 1: comment (interrogatif indirect);

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

παύομαι 1: ( aor ἐπαυσάμην ; impér aor M 2ème p sg : παῦσαι ) :+ inf , oupart: cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; 2 renvoyer ; 3 conduire, escorter ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

πρίν 1: adv. : avant, auparavant ;

πρῶτα 1: adv  en premier ;

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; impératif aor 2 2ème p sg : σύνθεο ; part. aor. συνθέμενος ) : fixer en soi-même, comprendre, entendre ;

τι  : adverbial 1 : en quelque manière, en quelque chose, en quoi que ce soit ;

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : engendrer, enfanter ;

τιμάω / τιμ1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι ; ἔτυχον / hom ετύχησα , τύχησα ; τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ;) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; // M ( inf : φάσθαι; impft ἐφάμην ; aor 3ème p sg ss augment : φάτο ; ) : dire ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif ; nuance subjective), le fait que (le propos introduit est subjectif ou mis en doute), en disant que ; comme quoi ;

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! combien !


Fréquence 2 :

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα 2: (pl. que pft  : βεβήκει ; inf. aor βῆναι /hom βήμεναι ; part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , βεβηκότος / βεβώς = βεβηκώς ) : marcher, aller, s’en aller ;

γαῖα , ας (ἡ) 2: la terre ; / formes hom γαίη , γαίης , γαίῃ ; αἶα , αἴης ;

ἐκβάλλω 2: ( ἐκβαλῶ , ἐξέβαλον , ἐκβέβληκα ) : ( 3ème p sg aor epq sans augment ἔκβαλε ) : lancer dehors, rejeter

ἐσθλός , ή, όν 2: bon, utile; / τὰ ἐσθλά : les biens ;

νύ , νυ , νυν 2: donc, assurément, certes, oui, voilà que ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; impf 3ème p sg ὤμνυε ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) : jurer, prêter serment ; ( πρός + Α : à )

πάλαι 2: depuis longtemps;

χρήματα , χρημάτων (τά) : les richesses, l’argent


Fréquence 3 :

ἄπειμι 1 3: (futur 3ème p : ἀπεσσεῖται ; subj hom 3ème p sg ἀπέῃσιν ) : être éloigné, être absent, être au loin ; / + G : rester loin de ;

κέρδος , κέρδους / κέρδεος (τό) 3: 1 le gain, le profit, l’intérêt ; 2 au pl. : expédients utiles, ruses profitables ;

κτῆμα , κτήματος (τό) 3: bien, objet ; choses précieuses ;


Fréquence 4 :

ἀτάρ 4: eh bien, mais, or ; quant à ; car ;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α sg βοῦν , A pl βοῦς / βόας , G pl βοῶν 4: bœuf, vache, génisse

ἱστίη , ης (ἡ) 4: le foyer ;

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

τελέω / τελῶ 4: (f τελῶ , aor ἐτέλεσα  ; inf aor : τελέσαι ; aor P ἐτελέσθην / τελέσθην ) : mener à terme, terminer, achever, mener à bien, accomplir, exécuter; / hom τελείω ; 3ème p sg pr. épique τελείεται ;

φθίνω  4: 1 se consumer, arriver à son terme; 2 s’écouler (tps) ;

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: ainsi, de cette façon ;


Ne pas apprendre :

ἀγυρτάζω : recueillir, rassembler, ramasser, quêter

ἄγχι : près (adv, à proximité, proche ;

ἀγχίθεος , ος , ον : tout proche des dieux, semblable aux dieux

ἀγχοῦ : adv : près, tout près ;

αἰτίζω : demander avec insistance, solliciter

ἀλλοῖος , α, ον : différent ; d’une autre nature, d’une autre sorte ; autre qu’il faut, autre ; / ἀλλοῖος ... ἢ : autre (différent) ... que (de) ;

ἀμφαδόν : neutre adv : publiquement, ouvertement, aux yeux de tous

ἀπήματος , ος, ον : sain et sauf

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : 1 reconduire ; 2 prendre congé de ; 3 renvoyer;

ἀποσπένδω : verser une libation, faire une libation

ἀφικάνω : arriver à (+ A)

βόσκω  : nourrir

γενεά , γενεᾶς (ἡ) : la génération ; / hom γενεή , γενεῆς ;

γλαφυρός , ά, όν : creux, bien creusé ;

δήν : longtemps

δηρόν : longtemps, longuement ;

Δουλίχιον , Δουλιχίου (τό) : Doulikhion (île)

Δωδώνη , ης (ἡ) : Dodone, ville d’Epire , siège d’un temple oraculaire de Zeus : ses prophètes interprétaient le bruissement des feuilles d’un chêne sacré.

εἴδομαι : ( 3ème p sg aor εἴσατο ) : sembler , paraître ;

ἔμμεν , ἔμμεναι (épique)= εἶναι

ἔμπης : de toutes manières, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas

ἐναίρω : ( impératif M hom 2ème p sg ἐναίρεο ) : tuer, anéantir, détruire

ἐναλίγκιος , ος, ον : +D : semblable à

ἐπακούω : + A (personne) et + A ou + G (chose) : écouter, entendre

ἐπαρτής , ής, ές : préparé, prêt

ἐπικεύθω : ( f ἐπικεύσω ) : cacher, dissimuler

ἐρίζω : (opt aor hom 3ème p sg : ἐρίσσειεν ) : + D : rivaliser avec ;

ἐρίηρες , ἐριήρων pl / ἐρίηρος ,ος, ον : très attaché, très fidèle

ζωός , ζωή , ζωόν : vivant

Θεσπρωτοί , Θεσπρωτῶν (οἱ) : subst. : les Thesprotes (peuple du SW de l’Epire) ; adj. : des Thesprotes, Thesprotiens ;

Θρινακίη , ης (ἡ) : ( s e νῆσος ) 1 hom Thrinakiè / Thrinacie ; 2 Sicile ;

καταθνητός , ή, όν : mortel, périssable

κατερύω : ( inf aor hom κατειρύσθαι ) : tirer en bas, mettre à la mer, porter à la mer

κειμήλιον , ου (τό) : richesse, bien précieux

κερδίων , ων, κερδίον G κερδίονος : plus profitable, plus rentable ; plus avantageux, plus utile

κῆρ , κηρός (τό) : le cœur; / περὶ κῆρι φιλεῖν : aimer de tout son cœur;

κουρίδιος , α, ον : légitime

κρυφηδόν : adv : en cachette, en secret

κῦμα , κύματος (τό) : la vague, la lame, la houle, les vagues ; le flot ;

λυκάϐας , λυκάϐαντος (ὁ) : période de temps : mois, année ou jour ? ;

μίγνυμαι (f μίξομαι ; aor 1 ἐμείχθην , aor 2 ἐμίγην , part aor M : μιγείς , μιγεῖσα ; part aor P μειχθείς , pft μέμιγμαι , part pft f sg μεμιγμένη ): + D : 1 se mêler à ; 2 s’unir à, avoir des relations intimes avec, avoir des relations

νεμεσάομαι / νεμεσῶμαι / νεμεσσῶμαι : ( subj aor 3ème p sg hom : νεμεσήσεται ) :+ D : s’indigner contre qqn ;

νημερτέως : adv. : sans tromperie, de façon véridique

νόστος , νόστου (ὁ) : le retour

ὀδύσασθαι : ( aor 3ème p pl épque : ὀδύσαντο ; de *ὀδύσσομαι ) : s’irriter contre ( + D)

Ὀδυσσεύς / Ὀδυσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse ( Ὀδυσῆα/ Ὀδυσῆ , Ὀδυσῆος : formes d’A et de G)

ὄλλυμαι : ( ὀλοῦμαι , ὠλόμην , ὄλωλα ) : ( aor hom sans augment 3ème p p ὄλοντο ; subj 3ème p sg ὄληται ) : périr, mourir , mourir de mort violente;

ὄλλυμι : ( ὀλοῦμαι , ὤλεσα , ὀλώλεκα ) : ( aor Hom ὄλεσα ) : perdre ;

ὄφρα : afin que, afin de ;

πατρίς , πατρίδος adj : des pères, des ancêtres, de la patrie ;

περιοῖδα : + G : savoir mieux que, s’y connaître mieux que

πίων , πίων / πιείρα , πῖον , G πίονος: 1 plantureux, gras; 2 fertile, riche ;

πολύκλυστος , ος, ον G πολυκλύστου : aux vagues fortement agitées, déferlant

πολύπυρος , ος, ον : riche en blé

συναγείρω / ξυναγείρω : ( aor συνήγειρα / hom ξυνάγειρα ) : rassembler

σῶς , σῶς , σῶν (contraction de σάος ) : sain et sauf, sauf, intact ; / épq et ionien : σόος , σόη , σόον ;

τήκω : fondre, liquéfier ; faire fondre, épuiser, consumer ;

τῆλε : prép. + G : loin de ;

τρόπις , τρόπιος (ἡ) : la quille (d’un bateau)

ὕπατος , η,ον : le plus haut, le plus élevé, le plus grand ;

ὑψίκομος , ος , ον : à la haute chevelure, à la haute frondaison ; / G hom ὑψικόμοιο

Φαίηκες , Φαιήκων (οἱ) : les Phéaciens

Φείδων , Φείδωνος (ὁ) : Phidon

φιλότης , φιλότητος (ἡ) : tendresse, amour, relations intimes

χέρσος , χέρσου (ἡ) : la terre ferme


Grammaire :

impératifs présent et aoriste

subjonctif aoriste

emplois du subjonctif dans les subordonnées, notamment finales


Comparaison de traductions :

... νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ ᾽ ἐπικεύσω

ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα ,

ἀγχοῦ , Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ ,

ζωοῦ · αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ ,

αἰτίζων ἀνὰ δῆμον .


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

... car c’est la vérité sans détour que je dis. Ulysse va rentrer : j’en ai eu la nouvelle non loin d’ici, au bon pays de Threspotie. Il vit ; il vous ramène un gros butin de prix, quêté parmi le peuple.

Traduction Mario Meunier (Belin 1961)

... car je veux te dire en toute sincérité et sans rien te cacher, tout ce que j’ai appris sur le retour d’Ulysse. Il est non loin d’ici, dans le pays des Threspotes ; il est vivant, et il ramène avec lui les précieux et les nombreux trésors qu’il sollicita à travers le pays.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1955-1982) :

... ce que je vais te dire est conforme à la vérité.

J’ai entendu parler du retour de ton noble époux

non loin d’ici, dans le gras pays des Threspotes,

il est vivant et il rapporte maint trésor

gagné dans le pays.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Je te parlerai franchement et sans rien te cacher.

Ulysse va rentrer ; je viens d’en avoir la nouvelle :

Il vit non loin d’ici, dans le bon pays des Threspotes.

Il rapporte avec lui de nombreux et riches trésors

Glanés à travers le pays.


(...) ἀλλ ᾽ ἄρα οἱ τόγε κέρδιον εἴσατο θυμῷ ,

χρήματ ᾽ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι ·

ὣς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων

οἶδ ᾽ Ὀδυσεύς , οὐδ ᾽ ἄν τις ἐρίσσειεν βροτὸς ἄλλος .


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Mais il vit son profit à faire un long détour en quête de richesses : Ulysse n’est-il pas le plus entreprenant des hommes de ce monde ? Il n’a pas de rival !

Traduction Mario Meunier (Belin 1961) :

Mais il parut à son cœur plus avantageux de recueillir des richesses en parcourant la spacieuse terre. Car Ulysse s’y connaît plus, en expédients profitables, que tous les hommes mortels, et aucun autre humain ne saurait sur ce point rivaliser avec lui.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1982) :

(...) s’il ne lui avait paru profitable

d’aller de par le monde à la poursuite de richesses :

tant Ulysse connaît parmi les mortels son profit,

et sur ce point, nul ne peut lui en remontrer !

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

(...) mais il a cru qu’il valait mieux d’abord

Courir de par le monde afin d’amasser des richesses.

Car après tout, Ulysse est bien le plus entreprenant

Des hommes d’ici-bas, et nul n’arrive à sa cheville.


Καί μοι κτήματ ᾽ ἔδειξεν , ὅσα ξυναγείρατ ᾽ Ὀδυσσεύς ·

καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι ,

τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος .


Traduction Victor Bérard (Les Belles Lettres Paris, 1924-1933) :

Oui ! Phidon m’a montré tout le tas des richesses que ramenait Ulysse – de quoi bien vivre à deux pendant dix âges d’homme. Le manoir était plein de ces objets de prix.

Traduction Mario Meunier (Belin 1961) :

Il me montra toutes les richesses qu’Ulysse avait accumulées. Il y avait là de quoi nourrir de père en fils jusqu’à dix générations, tant étaient considérables les objets de prix qu’il avait déposés dans le palais du roi.

Traduction Philippe Jaccottet (La Découverte, Maspero, Paris 1982) :

Il me montra les biens qu’Ulysse avait accumulés :

deux hommes en vivraient sur dix générations,

si nombreux étaient ses trésors dans les salles du roi.

Traduction Frédéric Mugler (Babel Actes Sud 1995) :

Il me montra les biens qu’Ulysse avait accumulés,

De quoi bien vivre à deux pendant dix générations,

Tant le palais du roi renfermait de trésors à lui.

Retour en haut du texte