Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

00 10 lexique

tout le vocabulaire 00 10
ἁϐρός,ά,όν : délicat

ἀγάλμα, ατος (τό) : la représentation, l'image (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγκών, ῶνος (ὁ) : le coude, la courbure du bras

ἀγροικία, ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἀγρός,οῦ () : champ, propriété campagnarde

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener 

δω : chanter

ἄθυρμα,ατος (τό) : le jeu, l’amusement, le divertissement

αἰδέομαι,οῦμαι (aor epq ᾐδέσθην; part. aor. αἰδεσθείς) : éprouver de la honte, avoir honte

αἲξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ; αἰτίαν ... ἄγειν ἐς + Α : placer la cause de ... dans

ἀκλαυτί : sans pleurer

ἀκμάζω : être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκμάζω : être à son plus haut degré ; être dans toute sa force ;

ἀκούω : j’entends

ἀκριδο-θήκη, ης (ἡ) : cage à sauterelles

ἀλλά : mais, au contraire, pourtant, cependant 

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

λλομαι : sauter, bondir

ἄλλος,η,ο : autre ; τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste

ἁλουργής, ής, ές :teint en pourpre

ἄλσος, ους (τὸ) : le bois sacré

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ἀ-μελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

ἀμφοτέρος,α,ον : l’un et l’autre 

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀνα-βλύζω : jaillir en bouillonnant

ἀνα-ζητέω,ῶ : rechercher

ἀνάθημα, ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἀνα-κεῖμαι : être consacré en offrande votive

ἀνα-μιμνῄσκω, f ἀναμνήσω : faire souvenir, raviver les souvenirs de

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀνθέρικος, ου (ὁ) : l’asphodèle (variété de lys)

ἀνθηρός,ά,όν : fleuri

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

ἀνθρωπίνως : de façon humaine, à la façon humaine, comme une femme

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀντι-γράφω (ἀντιγράψαι ) : faire une copie, reproduire

ἄντρον,ου (τό) : la grotte

ἀν-υπό-δητος, ος, ον : sans chaussures

ἀπ-άγω : ramener (à la maison)

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀπ-ελαύνω : repousser, emmener, ramener

ἀπό + G : en s’éloignant de, depuis ;   avec des noms de nombre : à...

ἀπο-δέω + G : manquer, être inférieur

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -θανον‚ -τέθνηκα) : mourir, périr

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, abandonner

ἀπο-λιχμάομαι,ῶμαι : lécher

ἀπο-πλανάω,ῶ : égarer, écarter

ἀπο-τίθεμαι : déposer

ἀπώλεια, ἀπωλείας (ἡ) : la perte, la perdition, la disparition

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

ἄρρην, ην, εν, G ενος adj. : mâle, de sexe masculin

ἀρτι-γέννητος,ος,ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

ἀρτι-τόκος, ος, ον : qui vient d’agneler, qui vient de mettre bas

ἀρχή,ῆς (ἡ) : 1 le début, le commencement ; 2 le pouvoir, le commandement ; la magistrature, la charge

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

αὐλός,οῦ (ὁ) : flûte droite (à hanche)

αὐξάνω/αὔξω : croître, augmenter, grandir 

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la, lui, elle ...)

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou, la nuque, la gorge

ἀ-φανής,ής,ές : invisible

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, copieux

ἄχθομαι : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι εἰ : être fâché que

βάλλω : jeter, lancer

βαστάζω (part aor βαστάσας) : enlever

βάτος,ου (ἡ) : la ronce

βέλος,ους (τό) : le trait, la flèche

βίβλος, ου (ὁ) : le livre

βλάπτω : nuire à

βλέπω : voir, regarder

βομϐέω,ῶ : bruire, bourdonner

βόμβος , ου (ὁ) : tout bruit sourd, le bourdonnement

βουλεύω : projeter, décider 

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι: vouloir;

βρέφος, ους (τό) : le nouveau-né, le bébé, le nourrisson

βρόχος,ου (ὁ) : la corde

γάλα, γάλακτος (τό) : le lait

γάρ : car, en effet ; alors

γαυλός, ου (ὁ): vase à traire le lait (de forme arrondie)

γενεά,ᾶς (ἡ) : la naissance

γέφυρα,ας (ἡ) : le pont

γή-λοφος, ου (ὁ) : la colline

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα (γεγώς, γεγῶσα...: participe parfait: naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς):   choisir, décider de 

γλαφυρός, ά,όν : finement travaillé au ciseau, finement ciselé, artistiquement disposée

γλῶττα/γλῶσσα, ης (ἡ) : la langue

γνώρισμα, ατος (τό) : le signe de reconnaissance, l’objet de reconnaissance

γόνυ, ατος (τό)  : le nœud (entre 2 parties lisses du roseau)

γράμμα, ατος (τό) : la lettre

γραπτός,ή,όν : peint

γραφή,ῆς (ἡ) : le tableau (peinture, fresque) ; l’écriture 

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire

γυμνός,ή,όν : nu

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis (racine lexicale : le laurier)

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

δεῖ : il faut, il est nécessaire de (+ inf)

δείδω (aor ἔδεισα aor épq : ἔδδεισεν ) : craindre, avoir peur, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains 

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

δέκα : dix

δένδρον, ου (τό): l’arbre

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien

δ(particule post-posée) : certes, hé bien ! , donc

δι +A : à cause de

δια-δρομή, ῆς (ἡ) : course en tous sens, course erratique

διακόσιοι, αι, α : deux cents

δια-λαμϐάνω (διείληπται: pft passif 3ème p sg)  : diviser, entrecouper (de distance à distance)

δια-φυή, ῆς (ἡ) : la membrane intercalaire, la cloison

διά-χρυσος, ος, ον : brodé d’or

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, instruire 

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα ; inf et part pr. διδόναι,διδούς. inf aor δοῦναι, part aor : δούς, δόντος, inf pft δεδωκέναι, part pft δεδωκώς) : donner

δι-ετής,ής,ές G διετοῦς : de deux ans

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

δι-ικνέομαι, οῦμαι : passer, s’écouler

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître  ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ; croire

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance, la conjecture 

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument + D de la personne qui approuve: Δόξαν δ κἀκείνῃ : Quand elle eut décidé aussi , quand elle eut approuvé aussi...

Δρύας, αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

δρυμός, οῦ (ὁ) : la chênaie, la forêt de chênes, la forêt

δύο / δυώ, δυοῖν : deux

ἐγγύς : adv : auprès, tout près

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἔθος,ους (τό) : habitude

εἰ : si, que ; εἰ + futur : s’il est vrai que, puisque

εἰκός,ότος (τό) (cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; εἰκός ἐστιν : il est logique, il est naturel, c’est logique... 

εἰκών, εἰκόνος (ἡ): représentation, image

εἶμι (impératif 2ème p pl ἴτε ; part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir ( imparfait 3ème p pl ᾔεσαν)

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

εἰς + Α : 1 dans , vers, jusqu’à ; 2 pour

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐκ/ἐξ + G : 1 hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de ; 2 d’après, étant donné

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun , chaque chose

ἐκ-διδάσκω : apprendre en détail, enseigner à fond

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela

ἔκ-θεσις, εως (ἡ) : l’exposition (d’un enfant qu’on veut abandonner), l’abandon

ἔκ-κειμαι : être exposé (en parlant d’un enfant abandonné)

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, envoyer

ἐκ-πλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην) : être frappé de stupeur ou d’épouvante, être abasourdi

ἐκ-πονέω,ῶ (aor ἐξεπόνησα) : élaborer par son travail, façonner

ἐκ-τείνομαι ( pft ἐκτέταμαι) : s’étendre, étre étendu, se déployer

ἐκ-τέμνω ( -τεμῶ, -έτεμον, -τετμηκα): couper

ἐκ-φαίνω : montrer

ἐλεέω,ῶ : prendre en pitié

ἐλεφαντό-κωπος,ος,ον : à la poignée d’ivoire

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ): tirer, téter

ἕλος, ους (τό): marécage, marais

ἐλπίζω + A : s’attendre à, espérer

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : invasion, attaque

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν : à l'intérieur, vu de l’intérieur

ἐνταῦθα : là ; alors

ἐξηγητής, οῦ (ὁ) : celui qui explique, l’interprète

ἔξωθεν / τὰ ἔξωθεν : à l’extérieur, vu de l’extérieur

ἐπ̓ = ἐπ

ἐπ-αγγέλλομαι + A : être promis à

ἔπαυλις, εως () : la métairie, la ferme ; l’étable

ἐπεί : 1 quand, lorsque ; 2 parce que, comme

ἔπειτα : ensuite, puis

ἐπί +A : vers, pour, en vue de 

ἐπ +D : à l’occasion de

ἐπί +G : sur, contre ;  durant, au cours de ; du point de vue de, par rapport à, relativement à

ἐπι-νέμω : faire paître de nouveau

ἐπι-πλανάομαι, ῶμαι : se répandre sur, ramper sur

ἐπιρροή, ῆς (ἡ) : le flux, l’écoulement

ἐπι-τρέπω : transmettre, confier ; s’en remettre à (D) pour (Α)

ἐπι-τυγχάνω + D : tomber sur, se trouve par hasard devant, rencontrer

ἐπι-φέρω : apporter

ἐπί-χρυσος,ος, ον : doré

ἐράω, + G  : désirer passionément, désirer ardemment, aimer, être amoureux

ἔριφος, ου (ὁ) : le chevreau

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἐρωτικός,ή,όν : d’amour, amoureux

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt) , vers, jusqu’à ; pour, en vue de

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

τος,ους (τό) : l’année

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux, riche

εὐθύς : aussitôt, sur le champ, à l’instant

εὐ-νομία, ας (ἡ) : bon pâturage, bonne pâture, bonne manière de paître

εὑρήμα,ατος (τό) : la trouvaille

εὔριπος, ου (ὁ) : bras de mer, canal

εὑρίσκω, εὑρήσω, , ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα : trouver, découvrir 

εὔχομαι : prier, demander par des prières 

εὐ-ωρία, ας (ἡ) : la belle saison, le beau temps

ἐφ-άπτομαι ( ἐφάψομαι, ἐφαψάμην, ἐφῆμμαι) + G : se saisir de, atteindre

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι, aor 2 à sens MP ἐπέστη )  + D: venir près de, arriver auprès

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : comporter, avoir, posséder, tenir ; ἔχω + infinitif : pouvoir, être capable de, savoir

ζῶμα, ατος, (τό) : la ceinture

ἤ : derrière un comparatif : que

ἤ : ou bien 

ἤδη : déjà

ἤδη : dans ces circonstances, dès lors

ἠϊών, ἠϊόνος (ἡ) : le rivage

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἦρ, ἦρος (τό) = ἔαρ, ἔαρος (τό) : le printemps

ἦχος, ου (ὁ) : le bruit (flûte, source), le ramage, le gazouillis

θάλαττα/θάλασσα,ης (ἡ) : la mer

θατέρου = τοῦ ἑτέρου (crase attique)

θᾶττον : plutôt (comp. de ταχύ : vite, promptement)

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θεατής, οῦ (ὁ) : le spectateur, le contemplateur, l’admirateur

θεῖος,α,ον : divin, d’origine divine

θεός,οῦ (,) : le dieu (la déesse), la divinité

θέω : courir

θηλή, ῆς (ἡ) : la mamelle, le sein

θῆλυς,εια,υ : féminin, de sexe féminin

θηράω, ῶ : chasser

θηρο-τρόφος,ος,ον : qui nourrit des animaux sauvages, riche en gibier, giboyeux

θρασύς, εῖα,ύ : hardi, audacieux

θυγάτριον, ου (τό) : petite fille, fillette

θύω : sacrifier, faire un sacrifice 

ἰάομαι, ῶμαι : guérir

ἴδιος,α,ον + G : propre, particulier à, spécifique à ; privé

ἱκέτης, ου (ὁ) : le suppliant

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

ἰξύς, ύος (ἡ) : les reins, la taille

ἱστορία, ας (ἡ) : histoire, récit

ἴχνος,ους (τό) : la trace, l’empreinte 

καθ̓ ἧς = κατά + ἧς

καθαρός,ά,όν : propre, pur

καθ-ίστημι ( inf aor : καταστῆσαι) : placer ; rétablir ;

καί : et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ...

καιρός, οῦ (ὁ) : moment, moment favorable, moment opportun

κἀκείνῃ = καὶ+ ἐκείνη

κάλαμος,ου (ὁ) : le roseau, le pipeau, le chalumeau

καλαύροψ, οπος : le bâton recourbé, la houlette

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler, nommer, donner un nom; τοῦτο ὄνομα αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

κάλλος,ους (τό) : la beauté

καλός,ή,όν : beau

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant ; conformément à

κατά + G : 1 en descendant de, en descendant au fond de, au fond de ; 2 contre, sur (avec contact) ;

κατα-δρομή, ῆς (ἡ) : l’incursion, l’attaque, la descente (cf une descente de police...)

κατ-ᾴδω : remplir de chants, faire résonner de chants

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κατάρρυτος,ος,ον : arrosé, irrigué

κατ-ελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κατ-έχω : posséder, envelopper, remplir

καῦμα, ατος (τό) : la brûlure, le gros de la chaleur, la chaleur intense

κεῖμαι : 1) être allongé, être couché, gésir, être étendu ; 2) être placé, être situé, être établi, se trouver , se tenir, être

κελεύω : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, réclamer de, inviter à

κηρός, οῦ (ὁ) : la cire

κισσός/κιττός,οῦ (ἡ) : le lierre

κλῆμα,ατος (τό) : cep de vigne, vigne

κοῖλος,η,ον : creux

κοινῇ : en commun

κοινός,ή,όν : commun ; εἰς κοινὸν φέρειν : mettre en commun

κοινόω,ῶ : communiquer

κοινωνέω,ῶ : + G : mettre en commun, avoir en commun, partager

κοῖτος, ου (ὁ) : bergerie, gîte

κολάζω : châtier, réprimer

κόλπος , ου (ὁ) : tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ; giron

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κομίζω : apporter , rapporter 

κοπάζω : se relâcher, se calmer, tomber

κόρος, ου (ὁ) : la satiété, le rassasiement

κοσμέω, ῶ :   munir, parer, orner 

κοῦφα : neutre adv. : avec légèreté

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : plus fort, supérieur

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : trop fort, trop puissant, trop beau

κρημνός, οῦ (ὁ) : lieu escarpé, falaise, crête

κρύπτω : cacher, dissimuler

κτῆμα, ατος (τό) : acquisition, bien, objet

λάβρως : avec force, avec voracité, avidement

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

λειμών,ῶνος (ὁ) : la prairie, la pelouse, le pré

λεπτός, ή, όν : mince, frêle

Λέσϐος, ου (ἡ)  : Lesbos (île de la mer Egée)

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

λῃστής, οῦ (ὁ) : me brigand, le pirate

λίθος,ου () : la pierre

λοιπόν (τὸ λοιπόν): expr. adv. : le reste du temps, à l’avenir, désormais

λόχμη, ης (ἡ) : le fourré, le taillis

λυγίζω ( part aor N m sg λυγίσας) : courber comme de l’osier

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

λύω : délier, dénouer, libérer

μάλα : très, entièrement, complètement 

μαλακός, ή, όν : tendre, doux, délicat

μαλθακός , , όν: mou, souple ; doux, fin

μαλθακός,ή,όν : mou, malléable

μᾶλλον : plus ; μᾶλλον ἤ : plus que

μέγας, μεγάλη, μέγα (G μεγάλου,ης,ου) : grand, important, de grande conséquence

μειδίαμα, ατος (τό) : le sourire

μελετάω,ῶ + inf. : s’exercer à

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

μεμερισμένος, η, ον : partagé, divisé, séparé

μέν : d’une part, certes ; μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...; μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire; μὲν καί ... ἀλλά ...: assurément... mais... ;

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μεσαίτατος : superlatif de μέσος

μεσ-ημβρία,ας (ἡ) : midi, le midi

μέσος,η,ον adj: qui est au milieu, médian, moyen ; le milieu de, au milieu de

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après 

μετα-φέρω: porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α)

μέχρι +G : jusqu’à

μέχρι ἂν + subj. : aussi longtemps que, tant que

μή + subj: conj. : de peur que ; pour ne pas

μήδε : ne pas même (négation subjective)

μήτηρ, μητρός () : la mère

μητρῴος, α,ον : maternel

μιμέομαι, ούμαι : imiter, reproduire

μιμητής,οῦ (ὁ) : l’imitateur

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

μίτρα, ας (ἡ) : le bandeau (pour maintenir la coiffure des femmes ; mais aussi pour leur servir de ceinture...ou de soutien-gorge ... )

Μιτυλήνη, ης, (ἡ) : Mitylène

μόνος,η,ον : seul

μουσικός,ή,όν : musicien, chanteur

Μυρτάλη, ης (῾) : Myrtalé (racine lexicale : le myrte –arbrisseau–)

Νάπη, ης (ἡ) : Napé (racine lexicale : vallon boisé)

νέμω : faire paître 

νέοι (οἱ) : les jeunes gens

νῆσος, ου () : l’île

νομή, ῆς (ἡ) : pâturage

νόμιζω (part aor : νόμισας, αντος) : penser, croire, juger, estimer ; considérer comme

νοσέω,ῶ : être malade

νοτίς,ίδος () : l’humidité 

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

νύξ, νυκτός () : la nuit

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

ξεστός,η,ον : poli

ξιφίδιον, ου (τό) : la petite épée

δ, ἡ δέ, τὸ δέ : lui, il (mise en relief)

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (qui est proche de moi, que je désigne, souvent, au théâtre ; d’où, au Ν : moi qui suis là) ; adj. ce , cette

οἷα neutre adv. + adj. : attendu que, comme, puisque

οἷα neutre adv. + G abs ou + adj. : attendu que, comme, puisque

οἴκοθεν : de chez soi, de chez eux

οἰκτίρω/οἰκτείρω (part. aor. : οἰκτείρας ): avoir pitié de

οἶνος, οἴνου (ὁ) : le vin

ὄϊς/οἶς, ὄϊος /οἰός (ὁ,ἡ) : mouton, brebis

ὁλκή, ῆς (ἡ) : action de tirer à soi, tétée

ὅμοιος‚α‚ον + D : semblable, égal, de même force que, de rang (social) égal ; pareil, conforme ; ὁμοῖος ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

ὅμορος,ος,ον : voisin

ὄναρ, ὀνείρατος (τό) : le songe, le rêve

ὄνομα,ατος (τό) (contr. τοὔνομα): le nom, la dénomination

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὄρειος,α,ον : des montagnes, montagnard

ὄρνις, ιθος (ὁ,ἡ) : l’oiseau

ὄρος,ους (τό) : la montagne, la colline

ὀρχέω : danser

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὅσος,η,ον : aussi grand que, aussi nombreux que... ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

ὀφρύς (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

παιδεύω + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn

παιδικός,ή,όν : d’enfant, enfantin

παιδίον, ου (τό) : petit enfant (au-dessous de 7 ans)

Πάν, Πανός (ὁ)  : Pan

πάντως : absolument

πάνυ : tout à fait, très

παρά + D : chez

παρά+ G : de la part de, en le recevant de, par l’entremise de 

παρα-δίδωμι (futur παραδώσω) : livrer, confier

παρά-κειμαι : être placé auprès de

παρα-κελεύομαι : recommander de, engager à

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre avec soi recevoir, recevoir

παρα-μένω + D : rester auprès de

παρα-μυθέομαι,οῦμαι : encourager, consoler, réconforter

παρ-ευ-δοκιμέω,ῶ : surpasser en renommée

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: procurer, fournir, offrir; susciter; inspirer ; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout

πατέω, ῶ : fouler aux pieds

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πείθομαι , πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα + D : obéir à

πέντε : cinq

περ+ G : au sujet de, pour, à propos de 

περί + Α : autour de, aux environs de, dans la région de; à l’égard de

περι-βαίνω (part pft f περιβεβηκυῖα) : enfourcher (comme un cheval qui saillit une jument), se placer au-dessus de

περισκελίς, ίδος (ἡ) : anneau pour orner les jambes

περιττός,ή,όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux

περιφερής, ής, ές : arrondi

πέτρα,ας () : le rocher, le roc

πεφυλαγμένως : avec précaution

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πήρα, ας () : besace, sac ou poche de cuir

πίστις, εως (ἡ) : confiance, crédit, crédibilité

πλάγιος, α, ον : oblique, traversier

πλέκω : tresser, entrelacer

πλησίον + G : près de

πόα, ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

πόθος,ου (ὁ) : le désir (ardent, irrépressible)

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

ποιμαίνω : faire paître

ποιμενικός,ός,όν : de berger

ποιμήν, ένος (ὁ) : le berger

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολλάκις : souvent

πολύ-δενδρος, ος, όν : riche en arbres, abondant en arbres

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant

πονέω,ῶ περί + Α : se donner de la peine pour, s’affairer pour, s’occuper de

πόρπη,ης () : l’agrafe

ποτε encl. : 1 quelquefois ; 2 enfin ;

πότε : quand

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson, le fait de boire, le fait de s’abreuver

πούς, ποδός () (D pl ποσίν Hom ποσσί): le pied

πράττω : faire

πρέσβυς,εως adj. : âgé, vieux, vieille

πρό + G : 1 devant ; 2 avant

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, ou chèvres

πρό-νοια,ας () : prévoyance, providence 

προ-παιδεύω : instruire à l’avance, initier

πρός + Α : à ; en vue de, pour

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα + D : avancer vers, approcher de, progresser ; aller à la rencontre de

προσ-κλύζω+ D : briser ses flots contre, briser 

προσ-λιπαρέω,ῶ : s’attacher à , s’adonner à

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face , la figure

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

πυρο-φόρος,ος,ον : fertile en blé

πῶς ; : comment  ?

ῥάβδος, ου (ἡ) : la baguette, la branche

ῥεῖθρον, ου (τό) : courant d’eau, cours d’eau

σκιρτάω,ῶ : sauter, bondir

σκίρτημα, ατος (τό)  : le bond, le saut, la danse

σμίκρος‚α‚ον = μικρός,ά,όν : petit

σοβαρός,ά,όν : vif, impétueux

σπάργανον,ου (τό) : lange, maillot

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

στεφανίσκος , ου (ὁ) : petite couronne

στόμα, ατος (τό) : la bouche

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι, συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : prendre, capturer

συλ-λέγω (impf συνέλεγον) : rassembler, ramasser ; butiner

συν-αρτάω,ῶ : attacher ensemble, relier

συν-εκ-τεθέντα, ων (τά) : les objets exposés en même temps (part aor P neutre pl de συν-εκ-τίθημι)

συνεχές : neutre adverbial : continuellement, sans cesse

συν-τίθημι : échanger des promesses, faire des promesses d’amour

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte de Pan

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

συ-στέλλω (impf συνέστελλον) : ramener dans un espace étroit, ramener

συχνά : souvent, fréquemment

σχῆμα,ατος (τό) : la forme, l’attitude extérieure, les gestes

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα (inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην): sauver, préserver

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation

σωφρονέω,ῶ : être dépourvu de passions, être sage, être chaste

ταχ : rapidement

τε (toujours post-posé, et enclitique) : et 

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

τερπνός,ή,όν : agréable, charmant

τέτταρες, ων : quatre

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

τίθημι (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις,τίθει, ἐτίθεμεν, ἐτίθετε, ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα/ἔθεμεν ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο hom θέτο; part. aor. moyen θέμενος,η,ον) : poser, proposer, donner 

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

τις : façon d’exprimer « on » en grec.

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose

τιτράω, τρήσω, ἔτρησα : trouer, percer

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοξάριον,ου (τό) : le petit arc

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον (τοσουτουσί = τοσούτους): tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non) , la situation ; l’aventure

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὑπ-εισ-ρέω + A : couler tout doucement dans, s’insinuer , se glisser dans

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G , avec un vb passif : par 

ὑπόδημα, ατος (τό) : la chaussure

φαιδρός ,,όν : brillant, bien nettoyé, net

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα/ἤνεγκον, ἐνήνοχα (P φέρομαι, οἰσθήσομαι, ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι  part aor passif masc : ἐνεχθείς,έντος ): porter, apporter

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα + Α : échapper à

φήμη,ης () : rumeur, réputation , renommée

φιλανθρωπία, ας (ἡ) : l’amour de l’humanité, l’humanité

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour, chérir, avoir de l’affection pour

φοιτάω,ῶ : fréquenter, errer, aller et venir

φρουρέω,ῶ : surveiller, garder

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : 1 être sur ses gardes ; 2 surveiller,observer 

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix ; la langue, l’idiome, le dialecte

χαίρω : se réjouir, être heureux ;

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

χέω (épq χεύω)  : verser, répandre ; χέομαι : se répandre, ruisseler

χηλή, ῆς (ἡ) : le sabot

χλανίδιόν, ου (τό) : petite chlamyde (manteau court des cavaliers)

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χλωρός, ά, όν : vert, plein de sève

χορεία, ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, ronde, ballet

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

χρηστέον adj verbal de χράομαι,ῶμαι 

χρήστος,η,ον : bon, heureux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée

χρυσέος-οῦς,έα-, έον-οῦν : doré, d’or, en or, précieux

ψάμμος, ου (ἡ) : le sable

ὤα, ας (ἡ) : le bord, l’extrémité

ὦμος,ου () : l’épaule

ὡς : en tant que, comme ;  comme si

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de ; ὡς ἄν : afin que

ὡς conjonction: que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective

ὥσπερ : comme ;   ὥσπερ + participe : comme si

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

Retour en haut du texte