Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

00 Avant propos : le projet de Longus

Peinture et écritureDaphnis et Chloé

Avant-propos

Le projet de Longus

Peinture et écriture


1 Ἐν Λέσϐῳ θηρῶν, ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα εἶδον κάλλιστον ὧν εἶδον· εἰκόνα γραπτήν, ἱστορίαν ἔρωτος. Καλὸν μὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδενδρον, ἀνθηρόν, κατάρρυτον· μία πηγὴ πάντα ἔτρεφε, καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ δένδρα· ἀλλ̓ ἡ γραφὴ τερπνοτέρα καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν καὶ τύχην ἐρωτικήν· ὥστε πολλοὶ καὶ τῶν ξένων κατὰ φήμην ᾔεσαν, τῶν μὲν Νυμφῶν ἱκέται, τῆς δὲ εἰκόνος θεαταί. 2 Γυναῖκες ἐπ̓ αὐτῆς τίκτουσαι καὶ ἄλλαι σπαργάνοις κοσμοῦσαι, παιδία ἐκκείμενα, ποίμνια τρέφοντα, ποιμένες ἀναιρούμενοι, νέοι συντιθέμενοι, λῃστῶν καταδρομή, πολεμίων ἐμβολή. Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα με καὶ θαυμάσαντα πόθος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ· 3 καὶ ἀναζητησάμενος ἐξηγητὴν τῆς εἰκόνος τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάμην, ἀνάθημα μὲν Ἔρωτι καὶ Νύμφαις καὶ Πανί, κτῆμα δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὃ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται, καὶ λυπούμενον παραμυθήσεται, τὸν ἐρασθέντα ἀναμνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα προπαιδεύσει. 4 Πάντως γὰρ οὐδεὶς ἔρωτα ἔφυγεν ἢ φεύξεται, μέχρι ἂν κάλλος ᾖ καὶ ὀφθαλμοὶ βλέπωσιν. Ἡμῖν δ̓ ὁ θεὸς παράσχοι σωφρονοῦσι τὰ τῶν ἄλλων γράφειν.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

ἐν + D : dans (sans mvt)

Λέσϐος, ου (ἡ)  : Lesbos (île de la mer Egée)

θηράω, ῶ : chasser

θηρῶν porte sur le complément de lieu qui précède, car il est interdit de chasser dans un bois sacré

ἄλσος, ους (τὸ) : le bois sacré

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

ὧν : attraction du relatif : dans une relative déterminative, lorsque l’antécédent est au génitif et que le relatif devrait être à l’accusatif, le relatif se met au cas de son antécédent. L’antécédent, comme souvent, est ici sous-entendu : θέαμα ...κάλλιστον <θεαμάτων> ἃ εἶδον.

εἰκών, εἰκόνος (ἡ): représentation, image

γραπτός,ή,όν : peint

ἱστορία, ας (ἡ) : histoire, récit

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

καλός,ή,όν : beau

μέν : d’une part, certes ; μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...; μὲν καί ... ἀλλά ...: assurément... mais...

πολύ-δενδρος, ος, όν : riche en arbres, abondant en arbres

ἀνθηρός,ά,όν : fleuri

κατάρρυτος,ος,ον : arrosé, irrigué

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout;

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

καί : et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ...

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

δένδρον, ου (τό): l’arbre

ἀλλά : mais, au contraire, pourtant, cependant 

γραφή,ῆς (ἡ) : le tableau (peinture, fresque) ; l’écriture 

τερπνοτέρα : comparatif de τερπνός,ή,όν : agréable, charmant

τερπνός,ή,όν : agréable, charmant

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : comporter, avoir, posséder, tenir  

περιττός,ή,όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non; d’où , ici, l’aventure

ἐρωτικός,ή,όν : d’amour, amoureux

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant

καί est ici intensif, et porte sur ξένων

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

κατά + A : selon , en suivant, conformément à

φήμη,ης () : rumeur, réputation , renommée

εἶμι (impératif 2ème p pl ἴτε ; part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir ( imparfait 3ème p pl ᾔεσαν)

ἱκέτης, ου (ὁ) : le suppliant

θεατής, οῦ (ὁ) : le spectateur, le contemplateur, l’admirateur

2

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

ἐπ̓ = ἐπ +G : sur

ἐπ +G : sur

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la, lui, elle ...)

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

sous-entendre, pour compléter τίκτουσαι et κοσμοῦσαι, puis τρέφοντα et ἀναιρούμενοι, le complément παιδία : des bébés, des petits enfants

ἄλλος,η,ο : autre ; τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste

σπάργανον,ου (τό) : lange, maillot

κοσμέω, ῶ :  munir, parer

παιδίον, ου (τό) : petit enfant (au-dessous de 7 ans)

ἔκ-κειμαι : être exposé (en parlant d’un enfant abandonné)

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis

ποιμήν, ένος (ὁ) : le berger

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

νέοι (οἱ) : les jeunes gens

συν-τίθημι : échanger des promesses, faire des promesses d’amour

λῃστής, οῦ (ὁ) : me brigand, le pirate

καταδρομή, ῆς (ἡ) : l’incursion, l’attaque, la descente (cf une descente de police...)

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : invasion, attaque

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer

πόθος,ου (ὁ) : le désir (ardent, irrépressible)

ἀντι-γράφω (ἀντιγράψαι ) : faire une copie, reproduire

3

ἀναζητέω,ῶ : rechercher

ἐξηγητής, οῦ (ὁ) : celui qui explique, l’interprète

τέτταρες, ων : quatre

βίβλος, ου (ὁ) : le livre

ἐκ-πονέω,ῶ (aor ἐξεπόνησα) : élaborer par son travail, façonner

ἀνάθημα, ατος (τό) : l’offrande religieuse

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

Πάν, Πανός (ὁ)  : Pan

κτῆμα, ατος (τό) : acquisition, bien, objet

ἀνάθημα et κτῆμα sont apposés à τέτταρας βίϐλους

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

νοσέω,ῶ : être malade

ἰάομαι, ῶμαι : guérir

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

παρα-μυθέομαι,οῦμαι : encourager, consoler, réconforter

ἐράω, + G  : désirer passionément, désirer ardemment, aimer, être amoureux

ἀνα-μιμνῄσκω, f ἀναμνήσω : faire souvenir, raviver les souvenirs de

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

προ-παιδεύω : instruire à l’avance, initier

4

πάντως : absolument

γάρ : car, en effet ; alors

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα + Α : échapper à

ἤ : ou bien 

μέχρι ἂν + subj. : aussi longtemps que, tant que

κάλλος,ους (τό) : la beauté

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

βλέπω : voir, regarder

Toute cette phrase est dépourvue d’articles, car il s’agit d’une vérité générale, d’une sorte de maxime.

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors, quant à ...

θεός,οῦ (,) : le dieu (la déesse), la divinité

παρ-έχω : procurer, fournir, offrir ; + inf. : donner de, permettre de

παράσχοι : optatif aoriste de souhait

σωφρονέω,ῶ : être dépourvu de passions, être sage, être chaste

σωφρονοῦσι : participe présent au datif pluriel

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire


Vocabulaire alphabétique :


ἀλλά : mais, au contraire, pourtant, cependant 

ἄλλος,η,ο : autre ; τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste

ἄλσος, ους (τὸ) : le bois sacré

ἀναζητέω,ῶ : rechercher

ἀνάθημα, ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἀνα-μιμνῄσκω, f ἀναμνήσω : faire souvenir, raviver les souvenirs de

ἀνθηρός,ά,όν : fleuri

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀντι-γράφω (ἀντιγράψαι ) : faire une copie, reproduire

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la, lui, elle ...)

βίβλος, ου (ὁ) : le livre

βλέπω : voir, regarder

γάρ : car, en effet ; alors

γραπτός,ή,όν : peint

γραφή,ῆς (ἡ) : le tableau (peinture, fresque) ; l’écriture 

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

δένδρον, ου (τό): l’arbre

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰκών, εἰκόνος (ἡ): représentation, image

εἶμι (impératif 2ème p pl ἴτε ; part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir ( imparfait 3ème p pl ᾔεσαν)

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἔκ-κειμαι : être exposé (en parlant d’un enfant abandonné)

ἐκ-πονέω,ῶ (aor ἐξεπόνησα) : élaborer par son travail, façonner

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : invasion, attaque

ἐξηγητής, οῦ (ὁ) : celui qui explique, l’interprète

ἐπ̓ = ἐπ

ἐπ +G : sur

ἐράω, + G  : désirer passionément, désirer ardemment, aimer, être amoureux

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἐρωτικός,ή,όν : d’amour, amoureux

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : comporter, avoir, posséder, tenir  

ἤ : ou bien 

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θεατής, οῦ (ὁ) : le spectateur, le contemplateur, l’admirateur

θεός,οῦ (,) : le dieu (la déesse), la divinité

θηράω, ῶ : chasser

ἰάομαι, ῶμαι : guérir

ἱκέτης, ου (ὁ) : le suppliant

ἱστορία, ας (ἡ) : histoire, récit

καί : et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ...

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

κάλλος,ους (τό) : la beauté

καλός,ή,όν : beau

κατά + A : selon , en suivant, conformément à

καταδρομή, ῆς (ἡ) : l’incursion, l’attaque, la descente (cf une descente de police...)

κατάρρυτος,ος,ον : arrosé, irrigué

κοσμέω, ῶ :  munir, parer

κτῆμα, ατος (τό) : acquisition, bien, objet

Λέσϐος, ου (ἡ)  : Lesbos (île de la mer Egée)

λῃστής, οῦ (ὁ) : me brigand, le pirate

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

μέν : d’une part, certes ; μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...; μὲν καί ... ἀλλά ...: assurément... mais...

μέχρι ἂν + subj. : aussi longtemps que, tant que

νέοι (οἱ) : les jeunes gens

νοσέω,ῶ : être malade

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

παιδίον, ου (τό) : petit enfant (au-dessous de 7 ans)

Πάν, Πανός (ὁ)  : Pan

πάντως : absolument

παρα-μυθέομαι,οῦμαι : encourager, consoler, réconforter

παρ-έχω : procurer, fournir, offrir ; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout

περιττός,ή,όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πόθος,ου (ὁ) : le désir (ardent, irrépressible)

ποιμήν, ένος (ὁ) : le berger

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

πολύ-δενδρος, ος, όν : riche en arbres, abondant en arbres

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant

προ-παιδεύω : instruire à l’avance, initier

σπάργανον,ου (τό) : lange, maillot

συν-τίθημι : échanger des promesses, faire des promesses d’amour

σωφρονέω,ῶ : être dépourvu de passions, être sage, être chaste

τερπνός,ή,όν : agréable, charmant

τέτταρες, ων : quatre

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non; d’où , ici, l’aventure

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα + Α : échapper à

φήμη,ης () : rumeur, réputation , renommée

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais, au contraire, pourtant, cependant 

ἄλλος,η,ο : autre ; τὰ ἄλλα : les autres choses, le reste

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la, lui, elle ...)

γάρ : car, en effet ; alors

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἶμι (impératif 2ème p pl ἴτε ; part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir ( imparfait 3ème p pl ᾔεσαν)

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐπ +G : sur

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : comporter, avoir, posséder, tenir  

ἤ : ou bien 

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer

θεός,οῦ (,) : le dieu (la déesse), la divinité

καί : et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ...

καλός,ή,όν : beau

κατά + A : selon , en suivant, conformément à

μέν : d’une part, certes ; μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...; μὲν καί ... ἀλλά ...: assurément... mais...

νέοι (οἱ) : les jeunes gens

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

παρ-έχω : procurer, fournir, offrir ; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout;

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : engendrer, enfanter

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non; d’où , ici, l’aventure

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευκα + Α : échapper à

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)


fréquence 2 :

ἀνα-μιμνῄσκω, f ἀναμνήσω : faire souvenir, raviver les osuvenirs de

βλέπω : voir, regarder

γραφή,ῆς (ἡ) : le tableau (peinture, fresque) ; l’écriture 

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

μέχρι ἂν + subj. : aussi longtemps que, tant que

νοσέω,ῶ : être malade

σωφρονέω,ῶ : être dépourvu de passions, être sage, être chaste

τέχνη,ης (ἡ) : l’art


fréquence 3 :

ἐράω, + G  : désirer passionément, désirer ardemment, aimer, être amoureux

θηράω, ῶ : chasser

κάλλος,ους (τό) : la beauté

κοσμέω, ῶ :  munir, parer

κτῆμα, ατος (τό) : acquisition, bien, objet

παιδίον, ου (τό) : petit enfant (au-dessous de 7 ans)

συν-τίθημι : échanger des promesses, faire des promesses d’amour

τέτταρες, ων : quatre


fréquence 4 :

ἱκέτης, ου (ὁ) : le suppliant

λῃστής, οῦ (ὁ) : me brigand, le pirate

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

ne pas apprendre :

ἄλσος, ους (τὸ) : le bois sacré

ἀναζητέω,ῶ : rechercher

ἀνάθημα, ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀνθηρός,ά,όν : fleuri

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

ἀντι-γράφω (ἀντιγράψαι ) : faire une copie, reproduire

βίβλος, ου (ὁ) : le livre

γραπτός,ή,όν : peint

δένδρον, ου (τό): l’arbre

εἰκών, εἰκόνος (ἡ): représentation, image

ἔκ-κειμαι : être exposé (en parlant d’un enfant abandonné)

ἐκ-πονέω,ῶ (aor ἐξεπόνησα) : élaborer par son travail, façonner

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : invasion, attaque

ἐξηγητής, οῦ (ὁ) : celui qui explique, l’interprète

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἐρωτικός,ή,όν : d’amour, amoureux

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θεατής, οῦ (ὁ) : le spectateur, le contemplateur, l’admirateur

ἰάομαι, ῶμαι : guérir

ἱστορία, ας (ἡ) : histoire, récit

καταδρομή, ῆς (ἡ) : l’incursion, l’attaque, la descente (cf une descente de police...)

κατάρρυτος,ος,ον : arrosé, irrigué

Λέσϐος, ου (ἡ)  : Lesbos (île de la mer Egée)

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

Πάν, Πανός (ὁ)  : Pan

πάντως : absolument

παρα-μυθέομαι,οῦμαι : encourager, consoler, réconforter

περιττός,ή,όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πόθος,ου (ὁ) : le désir (ardent, irrépressible)

ποιμήν, ένος (ὁ) : le berger

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis

πολύ-δενδρος, ος, όν : riche en arbres, abondant en arbres

προ-παιδεύω : instruire à l’avance, initier

σπάργανον,ου (τό) : lange, maillot

τερπνός,ή,όν : agréable, charmant

φήμη,ης () : rumeur, réputation , renommée


Traduction au plus près du texte :

1 Ἐν Λέσϐῳ θηρῶν, ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα εἶδον κάλλιστον ὧν εἶδον·

En chassant à Lesbos, j’ai vu dans un bois sacré des Nymphes un spectacle, le plus beau de ceux que j’ai vus :

εἰκόνα γραπτήν, ἱστορίαν ἔρωτος.

une image peinte, une histoire d’amour.

Καλὸν μὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδενδρον, ἀνθηρόν, κατάρρυτον·

Beau assurément <était> le bois sacré, riche en arbres, fleuri, <bien> irrigué :

μία πηγὴ πάντα ἔτρεφε, καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ δένδρα·

une seule source maintenait tout en vie, à la fois les fleurs et les arbres ;

ἀλλ̓ ἡ γραφὴ τερπνοτέρα καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν καὶ τύχην ἐρωτικήν·

mais la peinture <était> plus charmante, comportant à la fois un art raffiné et une aventure d’amour ;

ὥστε πολλοὶ καὶ τῶν ξένων κατὰ φήμην ᾔεσαν, τῶν μὲν Νυμφῶν ἱκέται, τῆς δὲ εἰκόνος θεαταί.

si bien que beaucoup, même d’étrangers, venaient sur sa réputation, suppliants des Nymphes d’une part, d’autre part admirateurs de la peinture.

2 Γυναῖκες ἐπ̓ αὐτῆς τίκτουσαι καὶ ἄλλαι σπαργάνοις κοσμοῦσαι, παιδία ἐκκείμενα, ποίμνια τρέφοντα, ποιμένες ἀναιρούμενοι, νέοι συντιθέμενοι, λῃστῶν καταδρομή, πολεμίων ἐμβολή.

Des femmes, sur celle-là, engendrant <des enfants> et d’autres les munissant de langes, des petits enfants exposés, des brebis <les> nourrissant, des bergers qui <les> recueillaient, des jeunes gens échangeant des serments, une descente de pirates, une attaque d’ennemis.

Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα με καὶ θαυμάσαντα πόθος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ·

Pour moi qui voyait beaucoup d’autres choses, et toutes sur l’amour, et m’émerveillant, un désir fou se mit à me tenir de faire une copie de la peinture.

3 καὶ ἀναζητησάμενος ἐξηγητὴν τῆς εἰκόνος τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάμην, ἀνάθημα μὲν Ἔρωτι καὶ Νύμφαις καὶ Πανί, κτῆμα δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὃ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται, καὶ λυπούμενον παραμυθήσεται, τὸν ἐρασθέντα ἀναμνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα προπαιδεύσει.

Alors, ayant recherché un interprète de l’image, j’ai façonné quatre livres, comme offrande religieuse d’une part à Eros, aux Nymphes et à Pan, comme objet agréable pour tous les êtres humains, qui à la fois soignera celui qui est malade, à la fois consolera celui qui est affligé, ravivera les souvenirs de qui a été aimé, initiera celui qui n’a pas été aimé.

4 Πάντως γὰρ οὐδεὶς ἔρωτα ἔφυγεν ἢ φεύξεται, μέχρι ἂν κάλλος ᾖ καὶ ὀφθαλμοὶ βλέπωσιν.

Car absolument personne n’a échappé ni n’échappera à l’amour, aussi longtemps que la beauté existera et que les yeux <la>verront.

Ἡμῖν δ̓ ὁ θεὸς παράσχοι σωφρονοῦσι τὰ τῶν ἄλλων γράφειν.

Quant à nous, puisse la divinité nous permettre, à nous qui sommes chastes, de représenter les amours des autres !

Retour en haut du texte