Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 03 une découverte extraordinaire

Lamon et Myrtalé adoptent DaphnisLivre 1

Découverte de Daphnis 01-03


01 1 Πόλις ἐστὶ τῆς Λέσβου Μιτυλήνη, μεγάλη καὶ καλή· διείληπται γὰρ εὐρίποις ὑπεισρεούσης τῆς θαλάττης, καὶ κεκόσμηται γεφύραις ξεστοῦ καὶ λευκοῦ λίθου. Νομίσαις οὐ πόλιν ὁρᾶν ἀλλὰ νῆσον. 2 Ταύτης τῆς πόλεως τῆς Μιτυλήνης ὅσον ἀπὸ σταδίων διακοσίων ἀγρὸς ἦν ἀνδρὸς εὐδαίμονος, κτῆμα κάλλιστον· ὄρη θηροτρόφα, πεδία πυροφόρα· γήλοφοι κλημάτων, νομαὶ ποιμνίων· καὶ ἡ θάλασσα προσέκλυζεν ἠϊόνι ἐκτεταμένῃ, ψάμμου μαλθακῆς.

02 1 Ἐν τῷδε τῷ ἀγρῷ νέμων αἰπόλος, Λάμων τοὔνομα, παιδίον εὗρεν ὑπὸ μιᾶς τῶν αἰγῶν τρεφόμενον. Δρυμὸς ἦν καὶ λόχμη βάτων καὶ κιττὸς ἐπιπλανώμενος καὶ πόα μαλθακή, καθ̓ ἧς ἔκειτο τὸ παιδίον. Ἐνταῦθα ἡ αἲξ θέουσα συνεχὲς ἀφανὴς ἐγίνετο πολλάκις καὶ τὸν ἔριφον ἀπολιποῦσα τῷ βρέφει παρέμενε. 2 Φυλάττει τὰς διαδρομὰς ὁ Λάμων οἰκτείρας ἀμελούμενον τὸν ἔριφον, καὶ μεσημβρίας ἀκμαζούσης κατ̓ ἴχνος ἐλθὼν ὁρᾷ τὴν μὲν αἶγα πεφυλαγμένως περιβεβηκυῖαν, μὴ ταῖς χηλαῖς βλάπτοι πατοῦσα, τὸ δὲ ὥσπερ ἐκ μητρῴας θηλῆς τὴν ἐπιρροὴν ἕλκον τοῦ γάλακτος. 3 Θαυμάσας, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, πρόσεισιν ἐγγὺς καὶ εὑρίσκει παιδίον ἄρρεν, μέγα καὶ καλὸν καὶ τῆς κατὰ τὴν ἔκθεσιν τύχης ἐν σπαργάνοις κρείττοσι: χλανίδιόν τε γὰρ ἦν ἁλουργὲς καὶ πόρπη χρυσῆ καὶ ξιφίδιον ἐλεφαντόκωπον.

03 1 Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐβουλεύσατο μόνα τὰ γνωρίσματα βαστάσας ἀμελῆσαι τοῦ βρέφους· ἔπειτα αἰδεσθεὶς εἰ μηδὲ αἰγὸς φιλανθρωπίαν μιμήσεται, νύκτα φυλάξας κομίζει πάντα πρὸς τὴν γυναῖκα Μυρτάλην, καὶ τὰ γνωρίσματα καὶ τὸ παιδίον καὶ τὴν αἶγα αὐτήν. 2 Τῆς δὲ ἐκπλαγείσης εἰ παιδία τίκτουσιν αἶγες, πάντα αὐτῇ διηγεῖται, πῶς εὗρεν ἐκκείμενον, πῶς εἶδε τρεφόμενον, πῶς ᾐδέσθη καταλιπεῖν ἀποθανούμενον. Δόξαν δὴ κἀκείνῃ, τὰ μὲν συνεκτεθέντα κρύπτουσι, τὸ δὲ παιδίον αὑτῶν νομίζουσι, τῇ δὲ αἰγὶ τὴν τροφὴν ἐπιτρέπουσιν. Ὡς δ̓ ἂν καὶ τοὔνομα τοῦ παιδίου ποιμενικὸν δοκοίη, Δάφνιν αὐτὸν ἔγνωσαν καλεῖν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf celui du prologue) :

01

1

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

Μιτυλήνη, ης, (ἡ) : Mitylène

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

δια-λαμϐάνω (διείληπται: pft passif 3ème p sg)  : diviser, entrecouper (de distance à distance)

εὔριπος, ου (ὁ) : bras de mer, canal , chenal

ὑπ-εισ-ρέω + A : couler tout doucement dans, s’insinuer , se glisser dans

θάλαττα/θάλασσα,ης (ἡ) : la mer

κοσμέω, ῶ :   parer, orner 

γέφυρα,ας (ἡ) : le pont

ξεστός,η,ον : poli

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

λίθος,ου () : la pierre

νόμιζω (part aor : νόμισας, αντος) : penser, croire, juger, estimer ;

νομίσαις : opt. aor. 2ème p sg à valeur conditionnelle et impersonnelle

νῆσος, ου () : l’île

2

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

Ταύτης τῆς πόλεως τῆς Μιτυλήνης : génitif d’éloignement

ὅσον adv.: à peu près, environ

ἀπό + G , avec des noms de nombre : à...

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

διακόσιοι, αι, α : deux cents

ἀγρός,οῦ () : champ, propriété campagnarde

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux, riche

ὄρος,ους (τό) : la montagne

θηρο-τρόφος,ος,ον : qui nourrit des animaux sauvages, riche en gibier, giboyeux

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πυρο-φόρος,ος,ον : fertile en blé

γή-λοφος, ου (ὁ) : la colline

κλῆμα,ατος (τό) : cep de vigne, vigne

νομή, ῆς (ἡ) : pâturage

γήλοφοι κλημάτων, νομαὶ ποιμνίων : les génitifs, adnominaux, indiquent ici la destination, l’usage des lieux ; on peut utiliser en français la préposition « pour »

προσ-κλύζω+ D : briser ses flots contre, briser 

ἠϊών, ἠϊόνος (ἡ) : le rivage

ἐκ-τείνομαι ( pft ἐκτέταμαι) : s’étendre, étre étendu, se déployer

ψάμμος, ου (ἡ) : le sable

μαλθακός , , όν: mou, souple ; doux, fin


02

1

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (qui est proche de moi, que je désigne, souvent, au théâtre ; d’où, au Ν : moi qui suis là) ; adj. ce , cette

νέμω : faire paître 

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

ὄνομα,ατος (τό) (contr. τοὔνομα): le nom, la dénomination

τοὔνομα : A de rel. : quant au nom, d’où nommé

εὑρίσκω, εὑρήσω, , ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα : trouver, découvrir ; εὑρίσκομαι, ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G , avec un vb passif : par 

αἲξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

δρυμός, οῦ (ὁ) : la chênaie, la forêt de chênes, la forêt

λόχμη, ης (ἡ) : le fourré, le taillis

βάτος,ου (ἡ) : la ronce

κισσός/κιττός,οῦ (ἡ) : le lierre

ἐπι-πλανάομαι, ῶμαι : se répandre sur, ramper sur

πόα, ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

καθ̓ ἧς = κατά + ἧς

κατά + G : contre, sur (avec contact)

κεῖμαι : 1) être allongé, être couché, gésir, être étendu ; 2) être placé, être situé, être établi, se trouver , se tenir, être

ἐνταῦθα : là ; alors

θέω : courir

συνεχές : neutre adverbial : continuellement, sans cesse

ἀ-φανής,ής,ές : invisible

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα (γεγώς, γεγῶσα...: participe parfait: naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

πολλάκις : souvent

ἔριφος, ου (ὁ) : le chevreau

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, abandonner

βρέφος, ους (τό) : le nouveau-né, le bébé, le nourrisson

παρα-μένω + D : rester auprès de

2

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : 1 être sur ses gardes ; 2 surveiller,observer ; 3 attendre ;

δια-δρομή, ῆς (ἡ) : course en tous sens, course erratique

οἰκτίρω/οἰκτείρω (part. aor. : οἰκτείρας ): avoir pitié de

ἀ-μελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

μεσ-ημβρία,ας (ἡ) : midi, le midi

ἀκμάζω : être à son plus haut degré

μεσημβρίας ἀκμαζούσης : G abs.

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant

ἴχνος,ους (τό) : la trace, l’empreinte 

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

πεφυλαγμένως : avec précaution

περι-βαίνω (part pft f περιβεβηκυῖα) : enfourcher (comme un cheval qui saillit une jument), se placer au-dessus de

μή + subj: conj. : de peur que ; pour ne pas

χηλή, ῆς (ἡ) : le sabot

βλάπτω : nuire à

βλάπτοι : optatif oblique, après un vb principal au passé

πατέω, ῶ : fouler aux pieds

τὸ δέ : reprend τὸ βρέφος

ὥσπερ : comme 

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de

μητρῴος, α,ον : maternel

θηλή, ῆς (ἡ) : la mamelle, le sein

ἐπιρροή, ῆς (ἡ) : le flux, l’écoulement

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ): tirer, téter

γάλα, γάλακτος (τό) : le lait

3

εἰκός,ότος (τό) (cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; εἰκός ἐστιν : il est logique, il est naturel, c’est logique... 

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

ἐγγύς : adv : auprès, tout près

ἄρρην, ην, εν, G ενος adj. : mâle, de sexe masculin

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

ἔκ-θεσις, εως (ἡ) : l’exposition (d’un enfant qu’on veut abandonner), l’abandon

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non) , la situation

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : plus fort, plus puissant, plus beau

le génitif qui complète le comparatif marque l’étalon qui sert à évaluer la beauté des objets entourant le bébé, comme dans la langue d’Homère ; littéralement, on traduirait : » beaux, en fonction de l’étalon que donnerait la situation conforme à l’abandon », d’où « trop beaux par rapport à la situation... etc . ». cf Syntaxe Humbert p 281

χλανίδιόν, ου (τό) : petite chlamyde (manteau court des cavaliers)

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

ἁλουργής, ής, ές :teint en pourpre

πόρπη,ης () : l’agrafe

χρυσέος-οῦς,έα-, έον-οῦν : doré, d’or, en or, précieux

ξιφίδιον, ου (τό) : la petite épée

ἐλεφαντό-κωπος,ος,ον : à la poignée d’ivoire


03

1

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

βουλεύω : projeter, décider 

μόνος,η,ον : seul

γνώρισμα, ατος (τό) : le signe de reconnaissance, l’objet de reconnaissance

βαστάζω (part aor βαστάσας) : enlever

ἔπειτα : ensuite, puis

αἰδέομαι,οῦμαι (aor epq ᾐδέσθην; part. aor. αἰδεσθείς) : éprouver de la honte, avoir honte

εἰ : si, que ; εἰ + futur : s’il est vrai que, puisque

μήδε : ne pas même (négation subjective)

φιλανθρωπία, ας (ἡ) : l’amour de l’humanité, l’humanité

μιμέομαι, ούμαι : imiter, reproduire

νύξ, νυκτός () : la nuit;

κομίζω : apporter , rapporter 

πρός + Α : à

Μυρτάλη, ης (῾) : Myrtalé

2

ἐκπλαγείσης : part. aor. passif de ἐκ-πλήσσω ; G abs.

ἐκ-πλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην) : être frappé de stupeur ou d’épouvante, être abasourdi

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

πῶς ; : comment 

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -θανον‚ -τέθνηκα) : mourir, périr

ἀποθανούμενον : valeur finale du participe futur : « voué à la mort »

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument + D de la personne qui approuve: Δόξαν δ κἀκείνῃ : Quand elle eut décidé aussi , quand elle eut approuvé aussi...

δ(particule post-posée) : donc

κἀκείνῃ = καὶ+ ἐκείνη

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela

συν-εκ-τεθέντα, ων (τά) : les objets exposés en même temps (part aor P neutre pl de συν-εκ-τίθημι)

κρύπτω : cacher, dissimuler

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

νόμιζω : considérer comme

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

ἐπι-τρέπω : transmettre, confier ; s’en remettre à (D) pour (Α)

ὡς ἄν : afin que

ποιμενικός,ός,όν : de berger

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

δοκοίη : opt. oblique

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς):   choisir, décider de 

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler, nommer, donner un nom; τοῦτο ὄνομα αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρός,οῦ () : champ, propriété campagnarde

αἰδέομαι,οῦμαι (aor epq ᾐδέσθην; part. aor. αἰδεσθείς) : éprouver de la honte, avoir honte

αἲξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

ἀκμάζω : être à son plus haut degré

ἁλουργής, ής, ές :teint en pourpre

ἀ-μελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀπό + G , avec des noms de nombre : à...

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -θανον‚ -τέθνηκα) : mourir, périr

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, abandonner

ἄρρην, ην, εν, G ενος adj. : mâle, de sexe masculin

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

ἀ-φανής,ής,ές : invisible

βαστάζω (part aor βαστάσας) : enlever

βάτος,ου (ἡ) : la ronce

βλάπτω : nuire à

βουλεύω : projeter, décider 

βρέφος, ους (τό) : le nouveau-né, le bébé, le nourrisson

γάλα, γάλακτος (τό) : le lait

γέφυρα,ας (ἡ) : le pont

γή-λοφος, ου (ὁ) : la colline

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα (γεγώς, γεγῶσα...: participe parfait: naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς):   choisir, décider de 

γνώρισμα, ατος (τό) : le signe de reconnaissance, l’objet de reconnaissance

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis

δ(particule post-posée) : donc

δια-δρομή, ῆς (ἡ) : course en tous sens, course erratique

διακόσιοι, αι, α : deux cents

δια-λαμϐάνω (διείληπται: pft passif 3ème p sg)  : diviser, entrecouper (de distance à distance)

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument + D de la personne qui approuve: Δόξαν δ κἀκείνῃ : Quand elle eut décidé aussi , quand elle eut approuvé aussi...

δρυμός, οῦ (ὁ) : la chênaie, la forêt de chênes, la forêt

ἐγγύς : adv : auprès, tout près

εἰ : si, que ; εἰ + futur : s’il est vrai que, puisque

εἰκός,ότος (τό) (cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; εἰκός ἐστιν : il est logique, il est naturel, c’est logique... 

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela

ἔκ-θεσις, εως (ἡ) : l’exposition (d’un enfant qu’on veut abandonner), l’abandon

ἐκ-πλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην) : être frappé de stupeur ou d’épouvante, être abasourdi

ἐκ-τείνομαι ( pft ἐκτέταμαι) : s’étendre, étre étendu, se déployer

ἐλεφαντό-κωπος,ος,ον : à la poignée d’ivoire

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ): tirer, téter

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἐνταῦθα : là ; alors

ἔπειτα : ensuite, puis

ἐπι-πλανάομαι, ῶμαι : se répandre sur, ramper sur

ἐπιρροή, ῆς (ἡ) : le flux, l’écoulement

ἐπι-τρέπω : transmettre, confier ; s’en remettre à (D) pour (Α)

ἔριφος, ου (ὁ) : le chevreau

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux, riche

εὔριπος, ου (ὁ) : bras de mer, canal , chenal

εὑρίσκω, εὑρήσω, , ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα : trouver, découvrir ; εὑρίσκομαι, ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G , avec un vb passif : par 

ἠϊών, ἠϊόνος (ἡ) : le rivage

θάλαττα/θάλασσα,ης (ἡ) : la mer

θέω : courir

θηλή, ῆς (ἡ) : la mamelle, le sein

θηρο-τρόφος,ος,ον : qui nourrit des animaux sauvages, riche en gibier, giboyeux

ἴχνος,ους (τό) : la trace, l’empreinte 

καθ̓ ἧς = κατά + ἧς

κἀκείνῃ = καὶ+ ἐκείνη

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler, nommer, donner un nom; τοῦτο ὄνομα αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant

κατά + G : contre, sur (avec contact)

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κεῖμαι : 1) être allongé, être couché, gésir, être étendu ; 2) être placé, être situé, être établi, se trouver , se tenir, être

κισσός/κιττός,οῦ (ἡ) : le lierre

κλῆμα,ατος (τό) : cep de vigne, vigne

κομίζω : apporter , ramener 

κοσμέω, ῶ :   parer, orner 

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : trop fort, trop puissant, trop beau

κρύπτω : cacher, dissimuler

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

λίθος,ου () : la pierre

λόχμη, ης (ἡ) : le fourré, le taillis

μαλθακός , , όν: mou, souple ; doux, fin

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μεσ-ημβρία,ας (ἡ) : midi, le midi

μή + subj: conj. : de peur que ; pour ne pas

μήδε : ne pas même (négation subjective)

μητρῴος, α,ον : maternel

μιμέομαι, ούμαι : imiter, reproduire

Μιτυλήνη, ης, (ἡ) : Mitylène

μόνος,η,ον : seul

Μυρτάλη, ης (ἡ) : Myrtalé

νέμω : faire paître 

νῆσος, ου () : l’île

νομή, ῆς (ἡ) : pâturage

νόμιζω (part aor : νόμισας, αντος) : penser, croire, juger, estimer ; considérer comme

νύξ, νυκτός () : la nuit

ξεστός,η,ον : poli

ξιφίδιον, ου (τό) : la petite épée

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (qui est proche de moi, que je désigne, souvent, au théâtre ; d’où, au Ν : moi qui suis là) ; adj. ce , cette

οἰκτίρω/οἰκτείρω (part. aor. : οἰκτείρας ): avoir pitié de

ὄνομα,ατος (τό) (contr. τοὔνομα): le nom, la dénomination

ὄρος,ους (τό) : la montagne

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παρα-μένω + D : rester auprès de

πατέω, ῶ : fouler aux pieds

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

περι-βαίνω (part pft f περιβεβηκυῖα) : enfourcher (comme un cheval qui saillit une jument), se placer au-dessus de

πεφυλαγμένως : avec précaution

πόα, ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποιμενικός,ός,όν : de berger

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολλάκις : souvent

πόρπη,ης () : l’agrafe

πρός + Α : à

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

προσ-κλύζω+ D : briser ses flots contre, briser 

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πυρο-φόρος,ος,ον : fertile en blé

πῶς ; : comment 

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συν-εκ-τεθέντα, ων (τά) : les objets exposés en même temps (part aor P neutre pl de συν-εκ-τίθημι)

συνεχές : neutre adverbial : continuellement, sans cesse

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non) , la situation

ὑπ-εισ-ρέω + A : couler tout doucement dans, s’insinuer , se glisser dans

φιλανθρωπία, ας (ἡ) : l’amour de l’humanité, l’humanité

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : 1 être sur ses gardes ; 2 surveiller,observer ;3 attendre

χηλή, ῆς (ἡ) : le sabot

χλανίδιόν, ου (τό) : petite chlamyde (manteau court des cavaliers)

χρυσέος-οῦς,έα-, έον-οῦν : doré, d’or, en or, précieux

ψάμμος, ου (ἡ) : le sable

ὡς ἄν : afin que

ὥσπερ : comme 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀπό + G , avec des noms de nombre : à...

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -θανον‚ -τέθνηκα) : mourir, périr

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

βουλεύω : projeter, décider 

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα (γεγώς, γεγῶσα...: participe parfait: naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς):   choisir, décider de 

δ(particule post-posée) : donc

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument + D de la personne qui approuve: Δόξαν δ κἀκείνῃ : Quand elle eut décidé aussi , quand elle eut approuvé aussi...

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἔπειτα : ensuite, puis

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

εὑρίσκω, εὑρήσω, , ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα : trouver, découvrir ; εὑρίσκομαι, ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G , avec un vb passif : par 

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler, nommer, donner un nom; τοῦτο ὄνομα αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant

κατά + G : contre, sur (avec contact)

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κεῖμαι : 1) être allongé, être couché, gésir, être étendu ; 2) être placé, être situé, être établi, se trouver , se tenir, être

κομίζω : apporter , ramener 

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : trop fort, trop puissant, trop beau

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μή + subj: conj. : de peur que ; pour ne pas

μήδε : ne pas même (négation subjective)

μόνος,η,ον : seul

νόμιζω (part aor : νόμισας, αντος) : penser, croire, juger, estimer ; considérer comme

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (qui est proche de moi, que je désigne, souvent, au théâtre ; d’où, au Ν : moi qui suis là) ; adj. ce , cette

ὄνομα,ατος (τό) (contr. τοὔνομα): le nom, la dénomination

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολλάκις : souvent

πρός + Α : à

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πῶς ; : comment 

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

τύχη,ης (ἡ) : le hasard, le sort (favorable ou non) , la situation

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : 1 être sur ses gardes ; 2 surveiller,observer ; 3 attendre 

ὡς ἄν : afin que

ὥσπερ : comme 


fréquence 2 :

ἀ-μελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, abandonner

βλάπτω : nuire à

ἐγγύς : adv : auprès, tout près

εἰ : si, que ; εἰ + futur : s’il est vrai que, puisque

ἐνταῦθα : là ; alors

ἐπι-τρέπω : transmettre, confier ; s’en remettre à (D) pour (Α)

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux, riche

θάλαττα/θάλασσα,ης (ἡ) : la mer

κρύπτω : cacher, dissimuler

νύξ, νυκτός () : la nuit

fréquence 3 :

ἄρρην, ην, εν, G ενος adj. : mâle, de sexe masculin

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

κοσμέω, ῶ :   parer, orner 

μιμέομαι, ούμαι : imiter, reproduire

νέμω : faire paître 

νῆσος, ου () : l’île

ὄρος,ους (τό) : la montagne

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

χρυσέος-οῦς,έα-, έον-οῦν : doré, d’or, en or, précieux

fréquence 4 :

ἀγρός,οῦ () : champ, propriété campagnarde

αἰδέομαι,οῦμαι (aor epq ᾐδέσθην; part. aor. αἰδεσθείς) : éprouver de la honte, avoir honte

ἀ-φανής,ής,ές : invisible

ἐκ-πλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην) : être frappé de stupeur ou d’épouvante, être abasourdi

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ): tirer, téter

ἴχνος,ους (τό) : la trace, l’empreinte 

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

οἰκτίρω/οἰκτείρω (part. aor. : οἰκτείρας ): avoir pitié de

φιλανθρωπία, ας (ἡ) : l’amour de l’humanité, l’humanité

ne pas apprendre :

αἲξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

ἀκμάζω : être à son plus haut degré

ἁλουργής, ής, ές :teint en pourpre

βαστάζω (part aor βαστάσας) : enlever

βάτος,ου (ἡ) : la ronce

βρέφος, ους (τό) : le nouveau-né, le bébé, le nourrisson

γάλα, γάλακτος (τό) : le lait

γέφυρα,ας (ἡ) : le pont

γή-λοφος, ου (ὁ) : la colline

γνώρισμα, ατος (τό) : le signe de reconnaissance, l’objet de reconnaissance

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis

δια-δρομή, ῆς (ἡ) : course en tous sens, course erratique

διακόσιοι, αι, α : deux cents

δια-λαμϐάνω (διείληπται: pft passif 3ème p sg)  : diviser, entrecouper (de distance à distance)

δρυμός, οῦ (ὁ) : la chênaie, la forêt de chênes, la forêt

εἰκός,ότος (τό) (cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; εἰκός ἐστιν : il est logique, il est naturel, c’est logique... 

ἔκ-θεσις, εως (ἡ) : l’exposition (d’un enfant qu’on veut abandonner), l’abandon

ἐκ-τείνομαι ( pft ἐκτέταμαι) : s’étendre, étre étendu, se déployer

ἐλεφαντό-κωπος,ος,ον : à la poignée d’ivoire

ἐπι-πλανάομαι, ῶμαι : se répandre sur, ramper sur

ἐπιρροή, ῆς (ἡ) : le flux, l’écoulement

ἔριφος, ου (ὁ) : le chevreau

εὔριπος, ου (ὁ) : bras de mer, canal , chenal

ἠϊών, ἠϊόνος (ἡ) : le rivage

θέω : courir

θηλή, ῆς (ἡ) : la mamelle, le sein

θηρο-τρόφος,ος,ον : qui nourrit des animaux sauvages, riche en gibier, giboyeux

καθ̓ ἧς = κατά + ἧς

κἀκείνῃ = καὶ+ ἐκείνη

κισσός/κιττός,οῦ (ἡ) : le lierre

κλῆμα,ατος (τό) : cep de vigne, vigne

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λίθος,ου () : la pierre

λόχμη, ης (ἡ) : le fourré, le taillis

μαλθακός , , όν: mou, souple ; doux, fin

μεσ-ημβρία,ας (ἡ) : midi, le midi

μητρῴος, α,ον : maternel

Μιτυλήνη, ης, (ἡ) : Mitylène

Μυρτάλη, ης (ἡ) : Myrtalé

νομή, ῆς (ἡ) : pâturage

ξεστός,η,ον : poli

ξιφίδιον, ου (τό) : la petite épée

παρα-μένω + D : rester auprès de

πατέω, ῶ : fouler aux pieds

περι-βαίνω (part pft f περιβεβηκυῖα) : enfourcher (comme un cheval qui saillit une jument), se placer au-dessus de

πεφυλαγμένως : avec précaution

πόα, ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποιμενικός,ός,όν : de berger

πόρπη,ης () : l’agrafe

προσ-κλύζω+ D : briser ses flots contre, briser 

πυρο-φόρος,ος,ον : fertile en blé

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συν-εκ-τεθέντα, ων (τά) : les objets exposés en même temps (part aor P neutre pl de συν-εκ-τίθημι)

συνεχές : neutre adverbial : continuellement, sans cesse

ὑπ-εισ-ρέω + A : couler tout doucement dans, s’insinuer , se glisser dans

χηλή, ῆς (ἡ) : le sabot

χλανίδιόν, ου (τό) : petite chlamyde (manteau court des cavaliers)

ψάμμος, ου (ἡ) : le sable


Traduction au plus près du texte :


01

1 Πόλις ἐστὶ τῆς Λέσβου Μιτυλήνη, μεγάλη καὶ καλή·

Il existe une cité, Mitylène de Lesbos, grande et belle :

διείληπται γὰρ εὐρίποις ὑπεισρεούσης τῆς θαλάττης, καὶ κεκόσμηται γεφύραις ξεστοῦ καὶ λευκοῦ λίθου.

elle est en effet entrecoupée de bras de la mer qui s’insinuent <en elle>, et ornée de ponts <faits> d’une pierre polie étincelante de blancheur.

Νομίσαις οὐ πόλιν ὁρᾶν ἀλλὰ νῆσον.

On croirait voir non une cité, mais une île.


2 Ταύτης τῆς πόλεως τῆς Μιτυλήνης ὅσον ἀπὸ σταδίων διακοσίων ἀγρὸς ἦν ἀνδρὸς εὐδαίμονος, κτῆμα κάλλιστον·

Eloignée de cette cité de Mitylène, à environ deux cents stades, il y avait une propriété d’un homme riche, un bien splendide :

ὄρη θηροτρόφα, πεδία πυροφόρα·

montagnes giboyeuses, plaines fertiles en blé ;

γήλοφοι κλημάτων, νομαὶ ποιμνίων·

collines pour les vignes, pâturages pour les troupeaux ;

καὶ ἡ θάλασσα προσέκλυζεν ἠϊόνι ἐκτεταμένῃ, ψάμμου μαλθακῆς.

et la mer brisait contre un rivage étendu, de sable fin.


02

1 Ἐν τῷδε τῷ ἀγρῷ νέμων αἰπόλος, Λάμων τοὔνομα, παιδίον εὗρεν ὑπὸ μιᾶς τῶν αἰγῶν τρεφόμενον.

Dans cette propriété, faisant paître, un chevrier, nommé Lamon, découvrit un petit enfant nourri par l’une de ses chèvres.

Δρυμὸς ἦν καὶ λόχμη βάτων καὶ κιττὸς ἐπιπλανώμενος καὶ πόα μαλθακή, καθ̓ ἧς ἔκειτο τὸ παιδίον.

Il y avait une forêt de chênes, un fourré de ronces et du lierre qui rampait dessus <le sol>, et un fin gazon, sur lequel gisait le petit enfant.

Ἐνταῦθα ἡ αἲξ θέουσα συνεχὲς ἀφανὴς ἐγίνετο πολλάκις καὶ τὸν ἔριφον ἀπολιποῦσα τῷ βρέφει παρέμενε.

Là, la chèvre courant sans cesse disparaissait souvent et, ayant abandonné son chevreau, restait auprès du nourrisson.


2 Φυλάττει τὰς διαδρομὰς ὁ Λάμων οἰκτείρας ἀμελούμενον τὸν ἔριφον, καὶ μεσημβρίας ἀκμαζούσης κατ̓ ἴχνος ἐλθὼν ὁρᾷ τὴν μὲν αἶγα πεφυλαγμένως περιβεβηκυῖαν, μὴ ταῖς χηλαῖς βλάπτοι πατοῦσα, τὸ δὲ ὥσπερ ἐκ μητρῴας θηλῆς τὴν ἐπιρροὴν ἕλκον τοῦ γάλακτος.

Il observe ces courses erratiques, Lamon, pris de pitié pour le chevreau abandonné, et, alors que midi était dans son plein, ayant marché en suivant la trace, il voit d’une part la chèvre qui s’est placée précautionneusement au-dessus <de l’enfant>, pour ne pas le blesser en le foulant aux pieds avec ses sabots, d’autre part ce dernier qui, comme d’un sein maternel, tète l’écoulement du lait.


3 Θαυμάσας, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, πρόσεισιν ἐγγὺς καὶ εὑρίσκει παιδίον ἄρρεν, μέγα καὶ καλὸν καὶ τῆς κατὰ τὴν ἔκθεσιν τύχης ἐν σπαργάνοις κρείττοσι :

Pris d’étonnement, comme il est naturel, il s’avance tout près et découvre un petit enfant de sexe masculin, grand et beau, et dans des langes trop beaux pour cette situation qui correspond à un abandon.

χλανίδιόν τε γὰρ ἦν ἁλουργὲς καὶ πόρπη χρυσῆ καὶ ξιφίδιον ἐλεφαντόκωπον.

car il y avait à la fois un petit chlamyde pourpre, une agrafe d’or, et une petite épée à la poignée d’ivoire.


03

1 Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐβουλεύσατο μόνα τὰ γνωρίσματα βαστάσας ἀμελῆσαι τοῦ βρέφους·

Eh bien, tout d’abord, il décida, après avoir enlevé les seuls objets de reconnaissance, d’abandonner le nourrisson ;

ἔπειτα αἰδεσθεὶς εἰ μηδὲ αἰγὸς φιλανθρωπίαν μιμήσεται, νύκτα φυλάξας κομίζει πάντα πρὸς τὴν γυναῖκα Μυρτάλην, καὶ τὰ γνωρίσματα καὶ τὸ παιδίον καὶ τὴν αἶγα αὐτήν.

ensuite, pris de honte de ne pas même reproduire l’humanité d’une chèvre, ayant attendu la nuit, il rapporte tout à son épouse Myrtalé, à la fois les objets de reconnaissance, le petit enfant et la chèvre elle-même.


2 Τῆς δὲ ἐκπλαγείσης εἰ παιδία τίκτουσιν αἶγες, πάντα αὐτῇ διηγεῖται, πῶς εὗρεν ἐκκείμενον, πῶς εἶδε τρεφόμενον, πῶς ᾐδέσθη καταλιπεῖν ἀποθανούμενον.

Et comme elle était abasourdie que des chèvres engendrent de petits enfants, il lui raconte tout, comment il <l’> a découvert gisant, comment il <l’> vu en train de se nourrir, comment il a été pris de honte de l’abandonner voué à la mort.

Δόξαν δὴ κἀκείνῃ, τὰ μὲν συνεκτεθέντα κρύπτουσι, τὸ δὲ παιδίον αὑτῶν νομίζουσι, τῇ δὲ αἰγὶ τὴν τροφὴν ἐπιτρέπουσιν.

Donc, quand elle eut approuvé également <sa conduite>, d’une part ils dissimulent les objets exposés en même temps < que l’enfant>, d’autre part ils considèrent le petit enfant comme le leur propre, et ils s’en remettent à la chèvre pour sa nourriture.

Ὡς δ̓ ἂν καὶ τοὔνομα τοῦ παιδίου ποιμενικὸν δοκοίη, Δάφνιν αὐτὸν ἔγνωσαν καλεῖν.

Et afin que le nom du petit enfant semblât un nom de berger, ils décidèrent de l’appeler Daphnis.


Retour en haut du texte