Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

04 06 Seconde découverte

Dryas et Napé adoptent ChloéDécouverte d’une fille dans la grotte des Nymphes


04 1 Ἤδη δὲ διετοῦς χρόνου διικνουμένου, ποιμὴν ἐξ ἀγρῶν ὁμόρων νέμων, Δρύας τὸ ὄνομα, καὶ αὐτὸς ὁμοίοις ἐπιτυγχάνει καὶ εὑρήμασι καὶ θέαμασι. Νυμφῶν ἄντρον ἦν, πέτρα μεγάλη, τὰ ἔνδοθεν κοίλη, τὰ ἔξωθεν περιφερής. 2 Τὰ ἀγάλματα τῶν Νυμφῶν αὐτῶν λίθοις ἐπεποίητο· πόδες ἀνυπόδητοι, χεῖρες εἰς ὤμους γυμναί, κόμαι μέχρι τῶν αὐχένων λελυμέναι, ζῶμα περὶ τὴν ἰξύν, μειδίαμα περὶ τὴν ὀφρύν· τὸ πᾶν σχῆμα χορεία ἦν ὀρχουμένων. Ἡ ὤα τοῦ ἄντρου τῆς μεγάλης πέτρας ἦν τὸ μεσαίτατον. 3 Ἐκ πηγῆς ἀναβλύζον ὕδωρ ῥεῖθρον ἐποίει χεόμενον, ὥστε καὶ λειμὼν πάνυ γλαφυρὸς ἐκτέτατο πρὸ τοῦ ἄντρου, πολλῆς καὶ μαλακῆς πόας ὑπὸ τῆς νοτίδος τρεφομένης. Ἀνέκειντο δὲ καὶ γαυλοὶ καὶ αὐλοὶ πλάγιοι καὶ σύριγγες καὶ κάλαμοι, πρεσβυτέρων ποιμένων ἀναθήματα.


05 1 Εἰς τοῦτο τὸ νυμφαῖον ὄϊς ἀρτιτόκος συχνὰ φοιτῶσα δόξαν πολλάκις ἀπωλείας παρεῖχε. Κολάσαι δὴ βουλόμενος αὐτὴν καὶ εἰς τὴν πρότερον εὐνομίαν καταστῆσαι, δεσμὸν ῥάβδου χλωρᾶς λυγίσας ὅμοιον βρόχῳ τῇ πέτρᾳ προσῆλθεν, ὡς ἐκεῖ συλληψόμενος αὐτήν. 2 Ἐπιστὰς δὲ οὐδὲν εἶδεν ὧν ἤλπισεν, ἀλλὰ τὴν μὲν διδοῦσαν πάνυ ἀνθρωπίνως τὴν θηλὴν εἰς ἄφθονον τοῦ γάλακτος ὁλκήν, τὸ δὲ παιδίον ἀκλαυτὶ λάβρως εἰς ἀμφοτέρας τὰς θηλὰς μεταφέρον τὸ στόμα καθαρὸν καὶ φαιδρόν, οἷα τῆς ὄϊος τῇ γλώττῃ τὸ πρόσωπον ἀπολιχμωμένης μετὰ τὸν κόρον τῆς τροφῆς. 3 Θῆλυ ἦν τοῦτο τὸ παιδίον, καὶ παρέκειτο καὶ τούτῳ [σπάργανα] γνωρίσματα· μίτρα διάχρυσος, ὑποδήματα ἐπίχρυσα, περισκελίδες χρυσαῖ.


06 1 Θεῖον δή τι νομίσας τὸ εὕρημα καὶ διδασκόμενος παρὰ τῆς ὄϊος ἐλεεῖν τε τὸ παιδίον καὶ φιλεῖν ἀναιρεῖται μὲν τὸ βρέφος ἐπ̓ ἀγκῶνος, ἀποτίθεται δὲ τὰ γνωρίσματα κατὰ τῆς πήρας, εὔχεται δὲ ταῖς Νύμφαις ἐπὶ χρηστῇ τύχῃ θρέψαι τὴν ἱκέτιν αὐτῶν. 2 Καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν ἀπελαύνειν τὴν ποίμνην, ἐλθὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν τῇ γυναικὶ διηγεῖται τὰ ὀφθέντα, δείκνυσι τὰ εὑρεθέντα, παρακελεύεται θυγάτριον νομίζειν καὶ λανθάνουσαν ὡς ἴδιον τρέφειν. 3 Ἡ μὲν δὴ Νάπη - τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο - μήτηρ εὐθὺς ἦν καὶ ἐφίλει τὸ παιδίον, ὥσπερ ὑπὸ τῆς ὄϊος παρευδοκιμηθῆναι δεδοικυῖα, καὶ τίθεται καὶ αὐτὴ ποιμενικὸν ὄνομα πρὸς πίστιν αὐτῷ, Χλόην.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf celui du prologue, et 01 03) :

04

1

ἤδη : déjà

δι-ετής,ής,ές G διετοῦς : de deux ans

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée

δι-ικνέομαι, οῦμαι : passer, s’écouler

Ἤδη δὲ διετοῦς χρόνου διικνουμένου : G abs.

ὅμορος,ος,ον : voisin

ἐξ + G indique ici le lieu d’où les bêtes tirent leur subsistance ; il n’existe pas d’équivalent français ; on peut traduire par « sur »

Δρύας, αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, pareil

ἐπι-τυγχάνω + D : tomber sur, se trouve par hasard devant, rencontrer

εὑρήμα,ατος (τό) : la trouvaille

ἄντρον,ου (τό) : la grotte

πέτρα,ας () : le rocher, le roc

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν : à l'intérieur, vu de l’intérieur

κοῖλος,η,ον : creux

ἔξωθεν / τὰ ἔξωθεν : à l’extérieur, vu de l’extérieur

περιφερής, ής, ές : arrondi

2

ἀγάλμα, ατος (τό) : la représentation, l'image (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

πούς, ποδός () (D pl ποσίν Hom ποσσί): le pied

ἀν-υπό-δητος, ος, ον : sans chaussures

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

εἰς + Α : dans , vers, jusqu’à

γυμνός,ή,όν : nu

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

μέχρι +G : jusqu’à

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou, la nuque, la gorge

λύω : délier, dénouer, libérer

ζῶμα, ατος, (τό) : la ceinture

περ+ Α : autour de

ἰξύς, ύος (ἡ) : les reins, la taille

μειδίαμα, ατος (τό) : le sourire

περί + Α : autour de, aux environs de, dans la région de

ὀφρύς (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

σχῆμα,ατος (τό) : la forme, l’attitude extérieure, les gestes

χορεία, ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, ronde, ballet

ὀρχέω : danser

ὤα, ας (ἡ) : le bord, l’extrémité

μεσαίτατος :superlatif de μέσος

μέσος,η,ον adj: qui est au milieu, médian, moyen ; le milieu de, au milieu de

3

ἀνα-βλύζω : jaillir en bouillonnant

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ῥεῖθρον, ου (τό)  : courant d’eau, cours d’eau

χέω (épq χεύω)  : verser, répandre ; χέομαι : se répandre, ruisseler

λειμών,ῶνος (ὁ) : la prairie, la pelouse, le pré

πάνυ : tout à fait, très

γλαφυρός, ά,όν : finement travaillé au ciseau, finement ciselé, artistiquement disposée

ἐκτέτατο pl que pft MP de ἐκ-τείνω : étendre, déployer

πρό + G : devant 

μαλακός, ή, όν : tendre, doux, délicat

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + A : avec un vb passif : par 

νοτίς,ίδος () : l’humidité 

ἀνα-κεῖμαι : être consacré en offrande votive

γαυλός, ου (ὁ) : vase à traire le lait (de forme arrondie)

αὐλός,οῦ (ὁ) : flûte droite (à hanche)

πλάγιος, α, ον : oblique, traversier

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte de Pan

κάλαμος,ου (ὁ) : le roseau, le pipeau, le chalumeau

πρέσβυς,εως adj. : âgé, vieux, vieille


05

1

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ὄϊς/οἶς, ὄϊος /οἰός (ὁ,ἡ) : mouton, brebis

ἀρτι-τόκος, ος, ον : qui vient d’agneler, qui vient de mettre bas

συχνά : souvent, fréquemment

φοιτάω,ῶ : fréquenter, errer, aller et venir

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance, la conjecture 

ἀπώλεια, ἀπωλείας (ἡ) : la perte, la perdition, la disparition

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: procurer, fournir, susciter; inspirer

κολάζω : châtier, réprimer

κολάσαι : inf aor

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι: vouloir;

εὐ-νομία, ας (ἡ) : bon pâturage, bonne pâture, bonne manière de paître

καθ-ίστημι ( inf aor : καταστῆσαι) : placer ; rétablir ;

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien

ῥάβδος, ου (ἡ) : la baguette, la branche

χλωρός, ά, όν : vert, plein de sève

λυγίζω ( part aor N m sg λυγίσας) : courber comme de l’osier

ὅμοιος‚α‚ον + D : semblable, égal, de même force que, de rang (social) égal ; pareil, conforme ; ὁμοῖος ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

βρόχος,ου (ὁ) : la corde

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα + D : avancer vers, approcher de, progresser ; aller à la rencontre de

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

ἐκεῖ : là, là-bas

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι, συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : prendre, capturer

2

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι, aor 2 à sens MP ἐπέστη )  + D: venir près de, arriver auprès

ὧν : attraction du relatif (= τούτων ἅ)

ἐλπίζω + A : s’attendre à, espérer

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα ; inf et part pr. διδόναι,διδούς. inf aor δοῦναι, part aor : δούς, δόντος, inf pft δεδωκέναι, part pft δεδωκώς) : donner

πάνυ : tout à fait, très

ἀνθρωπίνως : de façon humaine, à la façon humaine, comme une femme

εἰς + Α : pour

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, copieux

ὁλκή, ῆς (ἡ) : action de tirer à soi, tétée

ἀκλαυτί : sans pleurer

λάβρως : avec force, avec voracité, avidement

ἀμφοτέρος,α,ον : l’un et l’autre 

μετα-φέρω: porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α)

στόμα, ατος (τό) : la bouche

καθαρός,ά,όν : propre, pur

φαιδρός ,,όν : brillant, bien nettoyé, net

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme, puisque

γλῶττα/γλῶσσα, ης (ἡ) : la langue

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face , la figure

ἀπο-λιχμάομαι,ῶμαι : lécher

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après 

κόρος, ου (ὁ) : la satiété, le rassasiement

3

θῆλυς,εια,υ : féminin, de sexe féminin

παρά-κειμαι : être placé auprès de

μίτρα, ας (ἡ) : le bandeau (pour maintenir la coiffure des femmes ; mais aussi pour leur servir de ceinture...ou de soutien-gorge ... )

διά-χρυσος, ος, ον : brodé d’or

ὑπόδημα, ατος (τό) : la chaussure

ἐπί-χρυσος,ος, ον : doré

περισκελίς, ίδος (ἡ) : anneau pour orner les jambes


06

1

θεῖος,α,ον : divin, d’origine divine

δ(particule post-posée) : certes, hé bien ! , donc

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose

εὑρήμα,ατος (τό) : la trouvaille

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, instruire 

παρά+ G : de la part de, en le recevant de, par l’entremise de 

ἐλεέω,ῶ : prendre en pitié

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour, chérir

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἐπ +G : sur, contre 

ἀγκών, ῶνος (ὁ) : le coude, la courbure du bras

ἀπο-τίθεμαι : déposer

κατ + G : en descendant de, en descendant au fond de, au fond de

πήρα, ας () : besace, sac ou poche de cuir

εὔχομαι : prier, demander par des prières 

χρήστος,η,ον : bon, heureux

θρέψαι inf aor de τρέφω

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

2

ἐπεί : 1 quand, lorsque ; 2 parce que, comme

καιρός, οῦ (ὁ) : moment, moment favorable, moment opportun

ἀπ-ελαύνω : repousser, emmener, ramener

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau

ἔπαυλις, εως () : la métairie, la ferme ; l’étable

τὰ ὀφθέντα, τὰ εὑρεθέντα: part. aor. passif substantivé de ὁράω,ῶ et εὑρίσκω

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

παρα-κελεύομαι : recommander de, engager à

θυγάτριον, ου (τό) : petite fille, filette

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

ἴδιος,α,ον + G : propre, particulier à, spécifique à ; privé

ὡς ἴδιον <θυγάτριον> : comme la sienne propre

3

Νάπη, ης (ἡ) : Napé (racine lexicale : vallon boisé)

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μήτηρ, μητρός () : la mère

εὐθύς : aussitôt, sur le champ, à l’instant

ὥσπερ + participe : comme si

παρ-ευ-δοκιμέω,ῶ : surpasser en renommée

δείδω (aor ἔδεισα aor épq : ἔδδεισεν ) : craindre, avoir peur, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains 

τίθημι (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις,τίθει, ἐτίθεμεν, ἐτίθετε, ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα/ἔθεμεν ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο hom θέτο; part. aor. moyen θέμενος,η,ον) : poser, proposer, donner 

πρός + Α : en vue de, pour

πίστις, εως (ἡ) : confiance, crédit, crédibilité

πρὸς πίστιν : en vue de la créance qu’on lui accorderait, dans une perspective de crédibilité

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)
Vocabulaire alphabétique :

ἀγάλμα, ατος (τό) : la représentation, l'image (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

ἀγκών, ῶνος (ὁ) : le coude, la courbure du bras

ἀκλαυτί : sans pleurer

ἀμφοτέρος,α,ον : l’un et l’autre 

ἀνα-βλύζω : jaillir en bouillonnant

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἀνα-κεῖμαι : être consacré en offrande votive

ἀνθρωπίνως : de façon humaine, à la façon humaine, comme une femme

ἄντρον,ου (τό) : la grotte

ἀν-υπό-δητος, ος, ον : sans chaussures

ἀπ-ελαύνω : repousser, emmener, ramener

ἀπο-λιχμάομαι,ῶμαι : lécher

ἀπο-τίθεμαι : déposer

ἀπώλεια, ἀπωλείας (ἡ) : la perte, la perdition, la disparition

ἀρτι-τόκος, ος, ον : qui vient d’agneler, qui vient de mettre bas

αὐλός,οῦ (ὁ) : flûte droite (à hanche)

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou, la nuque, la gorge

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, copieux

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι: vouloir;

βρόχος,ου (ὁ) : la corde

γαυλός, ου (ὁ) : vase à traire le lait (de forme arrondie)

γλαφυρός, ά,όν : finement travaillé au ciseau, finement ciselé, artistiquement disposée

γλῶττα/γλῶσσα, ης (ἡ) : la langue

γυμνός,ή,όν : nu

δείδω (aor ἔδεισα aor épq : ἔδδεισεν ) : craindre, avoir peur, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains 

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien

δ(particule post-posée) : certes, hé bien ! , donc

διά-χρυσος, ος, ον : brodé d’or

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, instruire 

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα ; inf et part pr. διδόναι,διδούς. inf aor δοῦναι, part aor : δούς, δόντος, inf pft δεδωκέναι, part pft δεδωκώς) : donner

δι-ετής,ής,ές G διετοῦς : de deux ans

δι-ικνέομαι, οῦμαι : passer, s’écouler

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance, la conjecture 

Δρύας, αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

εἰς + Α : dans , vers, jusqu’à

εἰς + Α : pour

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐλεέω,ῶ : prendre en pitié

ἐλπίζω + A : s’attendre à, espérer

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν : à l'intérieur, vu de l’intérieur

ἔξωθεν / τὰ ἔξωθεν : à l’extérieur, vu de l’extérieur

ἔπαυλις, εως () : la métairie, la ferme ; l’étable

ἐπεί : 1 quand, lorsque ; 2 parce que, comme

ἐπ +G : sur, contre 

ἐπι-τυγχάνω + D : tomber sur, se trouve par hasard devant, rencontrer

ἐπί-χρυσος,ος, ον : doré

εὐθύς : aussitôt, sur le champ, à l’instant

εὐ-νομία, ας (ἡ) : bon pâturage, bonne pâture, bonne manière de paître

εὑρήμα,ατος (τό) : la trouvaille

εὔχομαι : prier, demander par des prières 

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι, aor 2 à sens MP ἐπέστη )  + D: venir près de, arriver auprès

ζῶμα, ατος, (τό) : la ceinture

ἤδη : déjà

θεῖος,α,ον : divin, d’origine divine

θῆλυς,εια,υ : féminin, de sexe féminin

θυγάτριον, ου (τό) : petite fille, filette

ἴδιος,α,ον + G : propre, particulier à, spécifique à ; privé

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

ἰξύς, ύος (ἡ) : les reins, la taille

καθαρός,ά,όν : propre, pur

καθ-ίστημι ( inf aor : καταστῆσαι) : placer ; rétablir ;

καιρός, οῦ (ὁ) : moment, moment favorable, moment opportun

κάλαμος,ου (ὁ) : le roseau, le pipeau, le chalumeau

κατ + G : en descendant de, en descendant au fond de, au fond de

κοῖλος,η,ον : creux

κολάζω : châtier, réprimer

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κόρος, ου (ὁ) : la satiété, le rassasiement

λάβρως : avec force, avec voracité, avidement

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

λειμών,ῶνος (ὁ) : la prairie, la pelouse, le pré

λυγίζω ( part aor N m sg λυγίσας) : courber comme de l’osier

λύω : délier, dénouer, libérer

μαλακός, ή, όν : tendre, doux, délicat

μειδίαμα, ατος (τό) : le sourire

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μεσαίτατος :superlatif de μέσος

μέσος,η,ον adj: qui est au milieu, médian, moyen ; le milieu de, au milieu de

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après 

μετα-φέρω: porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α)

μέχρι +G : jusqu’à

μήτηρ, μητρός () : la mère

μίτρα, ας (ἡ) : le bandeau (pour maintenir la coiffure des femmes ; mais aussi pour leur servir de ceinture...ou de soutien-gorge ... )

Νάπη, ης (ἡ) : Napé (racine lexicale : vallon boisé)

νοτίς,ίδος () : l’humidité 

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme, puisque

ὄϊς/οἶς, ὄϊος /οἰός (ὁ,ἡ) : mouton, brebis

ὁλκή, ῆς (ἡ) : action de tirer à soi, tétée

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, pareil

ὅμοιος‚α‚ον + D : semblable, égal, de même force que, de rang (social) égal ; pareil, conforme ; ὁμοῖος ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

ὅμορος,ος,ον : voisin

ὀρχέω : danser

ὀφρύς (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

πάνυ : tout à fait, très

παρά+ G : de la part de, en le recevant de, par l’entremise de 

παρά-κειμαι : être placé auprès de

παρα-κελεύομαι : recommander de, engager à

παρ-ευ-δοκιμέω,ῶ : surpasser en renommée

παρ-έχω ( impft παρεῖχον:1) procurer, fournir, susciter; inspirer

περ+ Α : autour de

περί + Α : autour de, aux environs de, dans la région de

περισκελίς, ίδος (ἡ) : anneau pour orner les jambes

περιφερής, ής, ές : arrondi

πέτρα,ας () : le rocher, le roc

πήρα, ας () : besace, sac ou poche de cuir

πίστις, εως (ἡ) : confiance, crédit, crédibilité

πλάγιος, α, ον : oblique, traversier

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau

πούς, ποδός () (D pl ποσίν Hom ποσσί): le pied

πρέσβυς,εως adj. : âgé, vieux, vieille

πρό + G : devant 

πρός + Α : en vue de, pour

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα + D : avancer vers, approcher de, progresser ; aller à la rencontre de

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face , la figure

ῥάβδος, ου (ἡ) : la baguette, la branche

ῥεῖθρον, ου (τό) : courant d’eau, cours d’eau

στόμα, ατος (τό) : la bouche

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι, συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : prendre, capturer

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte de Pan

συχνά : souvent, fréquemment

σχῆμα,ατος (τό) : la forme, l’attitude extérieure, les gestes

τίθημι (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις,τίθει, ἐτίθεμεν, ἐτίθετε, ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα/ἔθεμεν ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο hom θέτο; part. aor. moyen θέμενος,η,ον) : poser, proposer, donner 

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + A : avec un vb passif : par 

ὑπόδημα, ατος (τό) : la chaussure

φαιδρός ,,όν : brillant, bien nettoyé, net

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour, chérir

φοιτάω,ῶ : fréquenter, errer, aller et venir

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

χέω (épq χεύω)  : verser, répandre ; χέομαι : se répandre, ruisseler

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χλωρός, ά, όν : vert, plein de sève

χορεία, ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, ronde, ballet

χρήστος,η,ον : bon, heureux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée

ὤα, ας (ἡ) : le bord, l’extrémité

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

ὥσπερ + participe : comme si


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀμφοτέρος,α,ον : l’un et l’autre 

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι: vouloir;

δείδω (aor ἔδεισα aor épq : ἔδδεισεν ) : craindre, avoir peur, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains 

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

δ(particule post-posée) : certes, hé bien ! , donc

διδάσκω ( διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα) : enseigner, instruire 

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα ; inf et part pr. διδόναι,διδούς. inf aor δοῦναι, part aor : δούς, δόντος, inf pft δεδωκέναι, part pft δεδωκώς) : donner

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance, la conjecture 

εἰς + Α : dans , vers, jusqu’à ; pour

ἐπεί : 1 quand, lorsque ; 2 parce que, comme

ἐπ +G : sur, contre 

εὐθύς : aussitôt, sur le champ, à l’instant

ἤδη : déjà

ἴδιος,α,ον + G : propre, particulier à, spécifique à ; privé

καθ-ίστημι ( inf aor : καταστῆσαι) : placer ; rétablir ;

καιρός, οῦ (ὁ) : moment, moment favorable, moment opportun

κατ + G : en descendant de, en descendant au fond de, au fond de

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après 

μήτηρ, μητρός () : la mère

παρά+ G : de la part de, en le recevant de, par l’entremise de 

παρ-έχω ( impft παρεῖχον:1) procurer, fournir, susciter; inspirer

περί + Α : autour de, aux environs de, dans la région de

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

πούς, ποδός () (D pl ποσίν Hom ποσσί): le pied

πρό + G : devant 

πρός + Α : en vue de, pour

τίθημι (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις,τίθει, ἐτίθεμεν, ἐτίθετε, ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα/ἔθεμεν ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο hom θέτο; part. aor. moyen θέμενος,η,ον) : poser, proposer, donner 

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + A : avec un vb passif : par 

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

χρήστος,η,ον : bon, heureux

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

ὥσπερ + participe : comme si

fréquence 2 :

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né) ; M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐλεέω,ῶ : prendre en pitié

ἐλπίζω + A : s’attendre à, espérer

εὔχομαι : prier, demander par des prières 

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι, aor 2 à sens MP ἐπέστη )  + D: venir près de, arriver auprès

κολάζω : châtier, réprimer

λύω : délier, dénouer, libérer

μέσος,η,ον adj: qui est au milieu, médian, moyen ; le milieu de, au milieu de

μέχρι +G : jusqu’à

ὅμοιος‚α‚ον + D : semblable, égal, de même force que, de rang (social) égal ; pareil, conforme ; ὁμοῖος ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

πάνυ : tout à fait, très

πέτρα,ας () : le rocher, le roc

πίστις, εως (ἡ) : confiance, crédit, crédibilité

πρέσβυς,εως adj. : âgé, vieux, vieille

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα + D : avancer vers, approcher de, progresser ; aller à la rencontre de

στόμα, ατος (τό) : la bouche

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) : aimer d’amitié ou d’amour, chérir

fréquence 3 :

ἀγάλμα, ατος (τό) : la représentation, l'image (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

γλῶττα/γλῶσσα, ης (ἡ) : la langue

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien

θεῖος,α,ον : divin, d’origine divine

καθαρός,ά,όν : propre, pur

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme, puisque

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face , la figure

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι, συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : prendre, capturer

fréquence 4 :

ἄντρον,ου (τό) : la grotte

ἀπ-ελαύνω : repousser, emmener, ramener

βρόχος,ου (ὁ) : la corde

θῆλυς,εια,υ : féminin, de sexe féminin

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

σχῆμα,ατος (τό) : la forme, l’attitude extérieure, les gestes


ne pas apprendre :

ἀγκών, ῶνος (ὁ) : le coude, la courbure du bras

ἀκλαυτί : sans pleurer

ἀνα-βλύζω : jaillir en bouillonnant

ἀνα-κεῖμαι : être consacré en offrande votive

ἀνθρωπίνως : de façon humaine, à la façon humaine, comme une femme

ἀν-υπό-δητος, ος, ον : sans chaussures

ἀπο-λιχμάομαι,ῶμαι : lécher

ἀπο-τίθεμαι : déposer

ἀπώλεια, ἀπωλείας (ἡ) : la perte, la perdition, la disparition

ἀρτι-τόκος, ος, ον : qui vient d’agneler, qui vient de mettre bas

αὐλός,οῦ (ὁ) : flûte droite (à hanche)

αὐχήν,αὐχένος (ὁ) : le cou, la nuque, la gorge

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, copieux

γαυλός, ου (ὁ) : vase à traire le lait (de forme arrondie)

γλαφυρός, ά,όν : finement travaillé au ciseau, finement ciselé, artistiquement disposée

γυμνός,ή,όν : nu

διά-χρυσος, ος, ον : brodé d’or

δι-ετής,ής,ές G διετοῦς : de deux ans

δι-ικνέομαι, οῦμαι : passer, s’écouler

Δρύας, αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν : à l'intérieur, vu de l’intérieur

ἔξωθεν / τὰ ἔξωθεν : à l’extérieur, vu de l’extérieur

ἔπαυλις, εως () : la métairie, la ferme ; l’étable

ἐπι-τυγχάνω + D : tomber sur, se trouve par hasard devant, rencontrer

ἐπί-χρυσος,ος, ον : doré

εὐ-νομία, ας (ἡ) : bon pâturage, bonne pâture, bonne manière de paître

εὑρήμα,ατος (τό) : la trouvaille

ζῶμα, ατος, (τό) : la ceinture

θυγάτριον, ου (τό) : petite fille, filette

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

ἰξύς, ύος (ἡ) : les reins, la taille

κάλαμος,ου (ὁ) : le roseau, le pipeau, le chalumeau

κοῖλος,η,ον : creux

κόρος, ου (ὁ) : la satiété, le rassasiement

λάβρως : avec force, avec voracité, avidement

λειμών,ῶνος (ὁ) : la prairie, la pelouse, le pré

λυγίζω ( part aor N m sg λυγίσας) : courber comme de l’osier

μαλακός, ή, όν : tendre, doux, délicat

μειδίαμα, ατος (τό) : le sourire

μεσαίτατος :superlatif de μέσος

μετα-φέρω: porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α)

μίτρα, ας (ἡ) : le bandeau (pour maintenir la coiffure des femmes ; mais aussi pour leur servir de ceinture...ou de soutien-gorge ... )

Νάπη, ης (ἡ) : Napé (racine lexicale : vallon boisé)

νοτίς,ίδος () : l’humidité 

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ὄϊς/οἶς, ὄϊος /οἰός (ὁ,ἡ) : mouton, brebis

ὁλκή, ῆς (ἡ) : action de tirer à soi, tétée

ὅμορος,ος,ον : voisin

ὀρχέω : danser

ὀφρύς (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

παρά-κειμαι : être placé auprès de

παρα-κελεύομαι : recommander de, engager à

παρ-ευ-δοκιμέω,ῶ : surpasser en renommée

περισκελίς, ίδος (ἡ) : anneau pour orner les jambes

περιφερής, ής, ές : arrondi

πήρα, ας () : besace, sac ou poche de cuir

πλάγιος, α, ον : oblique, traversier

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau

ῥάβδος, ου (ἡ) : la baguette, la branche

ῥεῖθρον, ου (τό) : courant d’eau, cours d’eau

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte de Pan

συχνά : souvent, fréquemment

ὑπόδημα, ατος (τό) : la chaussure

φαιδρός ,,όν : brillant, bien nettoyé, net

φοιτάω,ῶ : fréquenter, errer, aller et venir

χέω (épq χεύω)  : verser, répandre ; χέομαι : se répandre, ruisseler

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χλωρός, ά, όν : vert, plein de sève

χορεία, ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, ronde, ballet

ὤα, ας (ἡ) : le bord, l’extrémitéTraduction au plus près du texte :

04 1 Ἤδη δὲ διετοῦς χρόνου διικνουμένου, ποιμὴν ἐξ ἀγρῶν ὁμόρων νέμων, Δρύας τὸ ὄνομα, καὶ αὐτὸς ὁμοίοις ἐπιτυγχάνει καὶ εὑρήμασι καὶ θέαμασι.

Et comme déjà une durée de deux ans s’était écoulée, un berger qui faisait paître <son troupeau> sur des champs voisins, nommé Dryas, se trouve lui aussi par hasard devant de semblables trouvailles et spectacles.

Νυμφῶν ἄντρον ἦν, πέτρα μεγάλη, τὰ ἔνδοθεν κοίλη, τὰ ἔξωθεν περιφερής.

Il y avait une grotte des Nymphes, un grand roc, creux à l’intérieur, arrodi vu de l’extérieur.

2 Τὰ ἀγάλματα τῶν Νυμφῶν αὐτῶν λίθοις ἐπεποίητο·

Les représentations des Nymphes avaient été faites (gravées) sur des pierres :

πόδες ἀνυπόδητοι, χεῖρες εἰς ὤμους γυμναί, κόμαι μέχρι τῶν αὐχένων λελυμέναι, ζῶμα περὶ τὴν ἰξύν, μειδίαμα περὶ τὴν ὀφρύν·

pieds sans chaussures, bras nus jusqu’aux épaules, cheveux dénoués sur la nuque, une ceinture autour des reins, un sourire dans la région des sourcils ;

τὸ πᾶν σχῆμα χορεία ἦν ὀρχουμένων.

tous les gestes étaient <ceux d’> un ballet de danseuses.

Ἡ ὤα τοῦ ἄντρου τῆς μεγάλης πέτρας ἦν τὸ μεσαίτατον.

L’extrémité (= l’ouverture) de la grotte était en plein milieu du grand roc.

3 Ἐκ πηγῆς ἀναβλύζον ὕδωρ ῥεῖθρον ἐποίει χεόμενον, ὥστε καὶ λειμὼν πάνυ γλαφυρὸς ἐκτέτατο πρὸ τοῦ ἄντρου, πολλῆς καὶ μαλακῆς πόας ὑπὸ τῆς νοτίδος τρεφομένης.

De l’eau qui jaillissait en bouillonnant d’une source formait un cours d’eau qui ruisselait, si bien qu’une prairie artistiquement disposée se déployait, car une herbe abondante et tendre était nourrie par l’humidité.

Ἀνέκειντο δὲ καὶ γαυλοὶ καὶ αὐλοὶ πλάγιοι καὶ σύριγγες καὶ κάλαμοι, πρεσβυτέρων ποιμένων ἀναθήματα.

Etaient consacrés des vases à traire, des flûtes obliques, des flûtes de Pan et des pipeaux, offrandes religieuses de vieux bergers.


05 1 Εἰς τοῦτο τὸ νυμφαῖον ὄϊς ἀρτιτόκος συχνὰ φοιτῶσα δόξαν πολλάκις ἀπωλείας παρεῖχε.

Une brebis qui venait d’agneler qui allait et venait fréquemment dans ce sanctuaire des Nymphes, suscitait souvent la conjecture (donnait souvent l’impression) de sa disparition.

Κολάσαι δὴ βουλόμενος αὐτὴν καὶ εἰς τὴν πρότερον εὐνομίαν καταστῆσαι, δεσμὸν ῥάβδου χλωρᾶς λυγίσας ὅμοιον βρόχῳ τῇ πέτρᾳ προσῆλθεν, ὡς ἐκεῖ συλληψόμενος αὐτήν.

Alors, voulant la rétablir dans sa bonne manière de paître antérieure, ayant courbé comme de l’osier le lien d’une baguette pleine de sève, de même force qu’une corde, il s’approcha du roc, dans le but de la capturer là-bas.

2 Ἐπιστὰς δὲ οὐδὲν εἶδεν ὧν ἤλπισεν, ἀλλὰ τὴν μὲν διδοῦσαν πάνυ ἀνθρωπίνως τὴν θηλὴν εἰς ἄφθονον τοῦ γάλακτος ὁλκήν, τὸ δὲ παιδίον ἀκλαυτὶ λάβρως εἰς ἀμφοτέρας τὰς θηλὰς μεταφέρον τὸ στόμα καθαρὸν καὶ φαιδρόν, οἷα τῆς ὄϊος τῇ γλώττῃ τὸ πρόσωπον ἀπολιχμωμένης μετὰ τὸν κόρον τῆς τροφῆς.

Or une fois arrivé, il ne vit rien de ce à quoi il s’attendait, mais l’une (la brebis) d’une part donnant d’une façon tout à fait humaine le sein (la mamelle) pour une tétée abondante de lait, d’autre part le petit enfant qui, sans pleurer, avec voracité, portait tour à tour d’une mamelle à l’autre sa bouche propre et bien nettoyée, attendu que la brebis <lui> léchait le visage avec la langue après satiété de nourriture.

3 Θῆλυ ἦν τοῦτο τὸ παιδίον, καὶ παρέκειτο καὶ τούτῳ γνωρίσματα· μίτρα διάχρυσος, ὑποδήματα ἐπίχρυσα, περισκελίδες χρυσαῖ.

Ce petit enfant était de sexe féminin, et étaient aussi placés près de lui des objets de reconnaissance : bandeau brodé d’or, chaussures dorées, anneaux de cheville en or.

06 1 Θεῖον δή τι νομίσας τὸ εὕρημα καὶ διδασκόμενος παρὰ τῆς ὄϊος ἐλεεῖν τε τὸ παιδίον καὶ φιλεῖν ἀναιρεῖται μὲν τὸ βρέφος ἐπ̓ ἀγκῶνος, ἀποτίθεται δὲ τὰ γνωρίσματα κατὰ τῆς πήρας, εὔχεται δὲ ταῖς Νύμφαις ἐπὶ χρηστῇ τύχῃ θρέψαι τὴν ἱκέτιν αὐτῶν.

Donc, estimant que cette trouvaille était quelque chose d’origine divine, et instruit par l’entremise de la brebis à prendre en pitié le petit enfant et à lui donner de l’amour, d’une part il prend le bébé sur son coude (dans ses bras), d’autre part dépose les objets de reconnaissance au fond de sa besace, et il prie les Nymphes d’élever leur suppliante en vue d’un sort heureux.

2 Καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν ἀπελαύνειν τὴν ποίμνην, ἐλθὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν τῇ γυναικὶ διηγεῖται τὰ ὀφθέντα, δείκνυσι τὰ εὑρεθέντα, παρακελεύεται θυγάτριον νομίζειν καὶ λανθάνουσαν ὡς ἴδιον τρέφειν.

Et comme c’était le moment de ramener le troupeau, rentrant à la ferme il raconte à son épouse ce qu’il a vu, montre ce qu’il a trouvé, <et> l’engage à considérer <l’enfant> comme sa petite fille, et à l’élever en secret comme la sienne propre.

3 Ἡ μὲν δὴ Νάπη - τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο - μήτηρ εὐθὺς ἦν καὶ ἐφίλει τὸ παιδίον, ὥσπερ ὑπὸ τῆς ὄϊος παρευδοκιμηθῆναι δεδοικυῖα, καὶ τίθεται καὶ αὐτὴ ποιμενικὸν ὄνομα πρὸς πίστιν αὐτῷ, Χλόην.

Bref, Napé – car elle s’appelait ainsi – se mit aussitôt à être une mère et à aimer la petite, comme si elle avait craint d’âtre surpassée en renommée par une brebis, et lui donne également un nom de bergère dans une perspective de crédibilité : Chloé.


Retour en haut du texte