Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

07 08 Le songe

Eros apparaîtDaphnis et Chloé Livre I 07-08

Le songe


07 1 Ταῦτα τὰ παιδία ταχὺ μάλα ηὔξησε, καὶ κάλλος αὐτοῖς ἐξεφαίνετο κρεῖττον ἀγροικίας. Ἤδη τε ἦν ὁ μὲν πέντε καὶ δέκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς, ἡ δὲ τοσούτων, δυοῖν ἀποδεόντοιν, καὶ ὁ Δρύας καὶ ὁ Λάμων ἐπὶ μιᾶς νυκτὸς ὁρῶσιν ὄναρ τοιόνδε τι. 2 Τὰς Νύμφας ἐδόκουν ἐκείνας, τὰς ἐν τῷ ἄντρῳ, ἐν ᾧ ἡ πηγή, ἐν ᾧ τὸ παιδίον εὗρεν ὁ Δρύας, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν Χλόην παραδιδόναι παιδίῳ μάλα σοβαρῷ καὶ καλῷ, πτερὰ ἐκ τῶν ὤμων ἔχοντι, βέλη σμικρὰ ἅμα τοξαρίῳ φέροντι· τὸ δὲ ἐφαψάμενον ἀμφοτέρων ἑνὶ βέλει κελεῦσαι λοιπὸν ποιμαίνειν τὸν μὲν τὸ αἰπόλιον, τὴν δὲ τὸ ποίμνιον.

08 1 Τοῦτο τὸ ὄναρ ἰδόντες ἤχθοντο μὲν εἰ ποιμένες ἔσοιντο καὶ αἰπόλοι, οἱ τύχην ἐκ σπαργάνων ἐπαγγελλόμενοι κρείττονα - δι ΄ ἣν αὐτοὺς καὶ τροφαῖς ἁϐροτέραις ἔτρεφον καὶ γράμματα ἐπαίδευον καὶ πάντα ὅσα καλὰ ἦν ἐπ̓ ἀγροικίας -, ἐδόκει δὲ πείθεσθαι θεοῖς περὶ τῶν σωθέντων προνοίᾳ θεῶν. 2 Καὶ κοινώσαντες ἀλλήλοις τὸ ὄναρ καὶ θύσαντες τῷ τὰ πτερὰ ἔχοντι παιδίῳ παρὰ ταῖς Νύμφαις - τὸ γὰρ ὄνομα λέγειν οὐκ εἶχον - ὡς ποιμένας ἐκπέμπουσιν αὐτοὺς ἅμα ταῖς ἀγέλαις, ἐκδιδάξαντες ἕκαστα· πῶς δεῖ νέμειν πρὸ μεσημβρίας, πῶς ἐπινέμειν κοπάσαντος τοῦ καύματος· 3 πότε γειν ἐπὶ πότον, πότε ἀπάγειν ἐπὶ κοῖτον· ἐπὶ τίσι καλαύροπι χρηστέον, ἐπὶ τίσι φωνῇ μόνῃ. Οἱ δὲ μάλα χαίροντες ὡς ἀρχὴν μεγάλην παρελάμβανον καὶ ἐφίλουν τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα μᾶλλον ἢ ποιμέσιν ἔθος, ἡ μὲν ἐς ποίμνιον γουσα τῆς σωτηρίας τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ μεμνημένος ὡς ἐκκείμενον αὐτὸν αἲξ ἀνέθρεψεν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 01-06) :

07

1

ταχ : rapidement

μάλα : très, entièrement, complètement 

αὐξάνω/αὔξω : croître, augmenter, grandir 

Ταῦτα τὰ παιδία ... ηὔξησε : règle : sujet neutre pl. , verbe à la 3ème p sg.

ἐκ-φαίνω : montrer , révéler depuis sa

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : plus fort, supérieur

ἀγροικίας < s e κάλλους>, G compl. du comparatif

ἀγροικία, ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

τε (toujours post-posé, et enclitique) : et 

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

πέντε : cinq

δέκα : dix

τος,ους (τό) : l’année

ἦν ... ἐτῶν , ... τοσούτων : G marquant l’âge

ἀπό + G : en s’éloignant de, depuis 

γενεά,ᾶς (ἡ) : la naissance

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

δύο / δυώ, δυοῖν : deux

ἀπο-δέω + G : manquer, être inférieur

δυοῖν ἀποδεόντοιν : G abs. 

ἐπ +G : durant, au cours de ;

ὄναρ, ὀνείρατος (τό) : le songe, le rêve

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini : un, une 

2

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler ; sembler bon ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de 

παρα-δίδωμι : livrer, confier

σοβαρός,ά,όν : vif, impétueux

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

ὦμος,ου () : l’épaule

βέλος,ους (τό) : le trait, la flèche

σμίκρος‚α‚ον = μικρός,ά,όν : petit

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

τοξάριον,ου (τό) : le petit arc

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα/ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

δ, ἡ δέ, τὸ δέ : lui, il (mise en relief)

ἐφ-άπτομαι ( ἐφάψομαι, ἐφαψάμην, ἐφῆμμαι) + G : se saisir de, atteindre

κελεύω : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, réclamer de, inviter à

λοιπόν (τὸ λοιπόν): expr. adv. : le reste du temps, à l’avenir, désormais

ποιμαίνω : faire paître

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres


08

1

ἄχθομαι : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι εἰ : être fâché que

εἰ : si, que

ἔσοιντο : optatif oblique, après un verbe principal au passé

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

ἐκ + G : d’après, étant donné

ἐπ-αγγέλλομαι + A : être promis à

δι +A : à cause de

ἁϐρός,ά,όν : délicat

γράμμα, ατος (τό) : la lettre

παιδεύω + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn

ὅσος,η,ον : aussi grand que, aussi nombreux que... ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ἐπί +G : du point de vue de, par rapport à, relativement à

πείθομαι , πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα + D : obéir à

περ+ G : au sujet de, pour, à propos de 

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα (inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην): sauver, préserver

τῶν σωθέντων : part. aor. P substantivé : ceux qui avaient été sauvés...

πρό-νοια,ας () : prévoyance, providence 

2

κοινόω,ῶ : communiquer

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres... 

θύω : sacrifier, faire un sacrifice 

παρά + D : chez

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

ἔχω + infinitif : pouvoir, être capable de, savoir

ὡς : en tant que, comme  

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, envoyer

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἐκ-διδάσκω : apprendre en détail, enseigner à fond

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun , chaque chose

δεῖ : il faut, il est nécessaire de (+inf)

πρό + G : avant

ἐπι-νέμω : faire paître de nouveau

κοπάσαντος τοῦ καύματος : G abs.

κοπάζω : se relâcher, se calmer, tomber

καῦμα, ατος (τό) : la brûlure, le gros de la chaleur, la chaleur intense

3

πότε : quand

πότε γειν <δεῖ ἀγέλην s e >..., πότε ἀπάγειν <δεῖ ἀγέλην s e >...

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener 

ἐπί +A : vers, pour, en vue de 

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson, le fait de boire, le fait de s’abreuver

ἀπ-άγω : ramener (à la maison)

κοῖτος, ου (ὁ) : bergerie, gîte

ἐπ +D : à l’occasion de

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

ἐπὶ τίσι : neutre pluriel

καλαύροψ, οπος : le bâton recourbé, la houlette

χρηστέον adj verbal de χράομαι,ῶμαι : valeur d’obligation

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix ; la langue, l’idiome, le dialecte

χαίρω : se réjouir, être heureux 

ὡς : comme si

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le pouvoir, le commandement ; la magistrature, la charge

μέγας, μεγάλη, μέγα (G μεγάλου,ης,ου) : grand, important, de grande conséquence

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα (part aor : παρα-λαβών,ών, όν ) : prendre avec soi, recevoir

φιλέω,ῶ : aimer, chérir, avoir de l’affection pour

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, ou chèvres

μᾶλλον : plus ; μᾶλλον ἤ : plus que

ἔθος,ους (τό) : habitude

μᾶλλον ἢ ποιμέσιν ἔθος < s e ἐστί>

ἡ μὲν ... γουσα ..., ὁ δὲ μεμνημένος ... : participes à valeur explicative.

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt) , vers, jusqu’à ; pour, en vue de

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ; αἰτίαν ... ἄγειν ἐς + Α : placer la cause de ... dans

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

ὡς conjonction: que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrirVocabulaire alphabétique :

ἁϐρός,ά,όν : délicat

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγροικία, ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener 

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ; αἰτίαν ... ἄγειν ἐς + Α : placer la cause de ... dans

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres... 

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἀπ-άγω : ramener (à la maison)

ἀπό + G : en s’éloignant de, depuis 

ἀπο-δέω + G : manquer, être inférieur

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le pouvoir, le commandement ; la magistrature, la charge

αὐξάνω/αὔξω : croître, augmenter, grandir 

ἄχθομαι : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι εἰ : être fâché que

βέλος,ους (τό) : le trait, la flèche

γενεά,ᾶς (ἡ) : la naissance

γράμμα, ατος (τό) : la lettre

δεῖ : il faut, il est nécessaire de (+inf)

δέκα : dix

δι +A : à cause de

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ; croire

δύο / δυώ, δυοῖν : deux

ἔθος,ους (τό) : habitude

εἰ : si, que

ἐκ + G : d’après, étant donné

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun , chaque chose

ἐκ-διδάσκω : apprendre en détail, enseigner à fond

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, envoyer

ἐκ-φαίνω : montrer

ἐπ-αγγέλλομαι + A : être promis à

ἐπί +A : vers, pour, en vue de 

ἐπ +D : à l’occasion de

ἐπί +G : durant, au cours de ; du point de vue de, par rapport à, relativement à

ἐπι-νέμω : faire paître de nouveau

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt) , vers, jusqu’à ; pour, en vue de

τος,ους (τό) : l’année

ἐφ-άπτομαι ( ἐφάψομαι, ἐφαψάμην, ἐφῆμμαι) + G : se saisir de, atteindre

ἔχω + infinitif : pouvoir, être capable de

θύω : sacrifier, faire un sacrifice 

καλαύροψ, οπος : le bâton recourbé, la houlette

καῦμα, ατος (τό) : la brûlure, le gros de la chaleur, la chaleur intense

κελεύω : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, réclamer de, inviter à

κοινόω,ῶ : communiquer

κοῖτος, ου (ὁ) : bergerie, gîte

κοπάζω : se relâcher, se calmer, tomber

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : plus fort, supérieur

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

λοιπόν (τὸ λοιπόν): expr. adv. : le reste du temps, à l’avenir, désormais

μάλα : très, entièrement, complètement 

μᾶλλον : plus ; μᾶλλον ἤ : plus que

μέγας, μεγάλη, μέγα (G μεγάλου,ης,ου) : grand, important, de grande conséquence

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

δ, ἡ δέ, τὸ δέ : lui, il (mise en relief)

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

ὄναρ, ὀνείρατος (τό) : le songe, le rêve

ὅσος,η,ον : aussi grand que, aussi nombreux que... ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

παιδεύω + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn

παρά + D : chez

παρα-δίδωμι (futur παραδώσω) : livrer, confier

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα (part aor : παρα-λαβών,ών, όν ) : prendre avec soi recevoir, recevoir

πείθομαι , πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα + D : obéir à

πέντε : cinq

περ+ G : au sujet de, pour, à propos de 

ποιμαίνω : faire paître

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πότε : quand

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson, le fait de boire, le fait de s’abreuver

πρό + G : avant

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, ou chèvres

πρό-νοια,ας () : prévoyance, providence 

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

σμίκρος‚α‚ον = μικρός,ά,όν : petit

σοβαρός,ά,όν : vif, impétueux

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα (inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην): sauver, préserver

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation

ταχ : rapidement

τε (toujours post-posé, et enclitique) : et 

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini : un, une 

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοξάριον,ου (τό) : le petit arc

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον (τοσουτουσί = τοσούτους): tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα/ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

φιλέω,ῶ : aimer, chérir, avoir de l’affection pour

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix 

χαίρω : se réjouir, être heureux 

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

χρηστέον adj verbal de χράομαι,ῶμαι : valeur d’obligation

ὦμος,ου () : l’épaule

ὡς : en tant que, comme ;  comme si

ὡς conjonction: que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener 

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ; αἰτίαν ... ἄγειν ἐς + Α : placer la cause de ... dans

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres... 

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ἀπό + G : en s’éloignant de, depuis 

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le pouvoir, le commandement ; la magistrature, la charge

δεῖ : il faut, il est nécessaire de (+inf)

δι +A : à cause de

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ; croire

εἰ : si, que

ἐκ + G : d’après, étant donné

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun , chaque chose

ἐπί +A : vers, pour, en vue de 

ἐπ +D : à l’occasion de

ἐπί +G : durant, au cours de ; du point de vue de, par rapport à, relativement à

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt) , vers, jusqu’à ; pour, en vue de

ἔχω + infinitif : pouvoir, être capable de, savoir

κελεύω : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, réclamer de, inviter à

κρείσσων / κρείττων, ων, ον : plus fort, supérieur

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

λοιπόν (τὸ λοιπόν): expr. adv. : le reste du temps, à l’avenir, désormais

μάλα : très, entièrement, complètement 

μᾶλλον : plus ; μᾶλλον ἤ : plus que

μέγας, μεγάλη, μέγα (G μεγάλου,ης,ου) : grand, important, de grande conséquence

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι : songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

δ, ἡ δέ, τὸ δέ : lui, il (mise en relief)

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

ὅσος,η,ον : aussi grand que, aussi nombreux que... ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

παρά + D : chez

παρα-δίδωμι : livrer, confier

πείθομαι , πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα + D : obéir à

περ+ G : au sujet de, pour, à propos de 

πρό + G : avant

σμίκρος‚α‚ον = μικρός,ά,όν : petit

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα (inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην): sauver, préserver

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation

τε (toujours post-posé, et enclitique) : et 

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini : un, une 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα/ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

χαίρω : se réjouir, être heureux 

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

ὡς : en tant que, comme ;  comme si

ὡς conjonction: que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective

fréquence 2 :

ἀπ-άγω : ramener (à la maison)

γράμμα, ατος (τό) : la lettre

δύο / δυώ, δυοῖν : deux

τος,ους (τό) : l’année

θύω : sacrifier, faire un sacrifice 

παιδεύω + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre avec soi recevoir, recevoir

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

φιλέω,ῶ : aimer, chérir, avoir de l’affection pour

fréquence 3 :

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, envoyer

ἐπ-αγγέλλομαι + A : être promis à

πρό-νοια,ας () : prévoyance, providence 

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix ; la langue, l’idiome, le dialecte

fréquence 4 :

αὐξάνω/αὔξω : croître, augmenter, grandir 

ἄχθομαι : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι εἰ : être fâché que

δέκα : dix

ἔθος,ους (τό) : habitude

πέντε : cinq

ne pas apprendre :

ἁϐρός,ά,όν : délicat

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγροικία, ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἰπόλος, ου (ὁ) : le chevrier

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἀπο-δέω + G : manquer, être inférieur

βέλος,ους (τό) : le trait, la flèche

γενεά,ᾶς (ἡ) : la naissance

ἐκ-διδάσκω : apprendre en détail, enseigner à fond

ἐκ-φαίνω : montrer

ἐπι-νέμω : faire paître de nouveau

ἐφ-άπτομαι ( ἐφάψομαι, ἐφαψάμην, ἐφῆμμαι) + G : se saisir de, atteindre

καλαύροψ, οπος : le bâton recourbé, la houlette

καῦμα, ατος (τό) : la brûlure, le gros de la chaleur, la chaleur intense

κοινόω,ῶ : communiquer

κοῖτος, ου (ὁ) : bergerie, gîte

κοπάζω : se relâcher, se calmer, tomber

ὄναρ, ὀνείρατος (τό) : le songe, le rêve

ποιμαίνω : faire paître

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πότε : quand

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson, le fait de boire, le fait de s’abreuver

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, ou chèvres

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

σοβαρός,ά,όν : vif, impétueux

ταχ : rapidement

τοξάριον,ου (τό) : le petit arc

χρηστέον adj verbal de χράομαι,ῶμαι : valeur d’obligation

ὦμος,ου () : l’épaule

Traduction au plus près du texte

Daphnis et Chloé Livre I 07-08

07 1 Ταῦτα τὰ παιδία ταχὺ μάλα ηὔξησε, καὶ κάλλος αὐτοῖς ἐξεφαίνετο κρεῖττον ἀγροικίας.

Ces enfants, très rapidement, ont grandi, et une beauté supérieure à celle de la grossièreté campagnarde se révélait en eux.

Ἤδη τε ἦν ὁ μὲν πέντε καὶ δέκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς, ἡ δὲ τοσούτων, δυοῖν ἀποδεόντοιν, καὶ ὁ Δρύας καὶ ὁ Λάμων ἐπὶ μιᾶς νυκτὸς ὁρῶσιν ὄναρ τοιόνδε τι.

Et déjà l’un avait 15 ans <passés> depuis sa naissance, et elle autant, moins deux (litt. deux manquant), et Dryas et Lamon, au cours d’une <même> nuit, voient un rêve tel que je vais le dire.

2 Τὰς Νύμφας ἐδόκουν ἐκείνας, τὰς ἐν τῷ ἄντρῳ, ἐν ᾧ ἡ πηγή, ἐν ᾧ τὸ παιδίον εὗρεν ὁ Δρύας, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν Χλόην παραδιδόναι παιδίῳ μάλα σοβαρῷ καὶ καλῷ, πτερὰ ἐκ τῶν ὤμων ἔχοντι, βέλη σμικρὰ ἅμα τοξαρίῳ φέροντι·

Il leur semblait que ces Nymphes-là, celles <qui étaient> dans la grotte, dans laquelle <il y avait> la source, <celle> dans laquelle Dryas avait trouvé le bébé, confiaient Daphnis et Chloé à un petit enfant très vif et beau, avec < ἔχοντι > des ailes sortant de ses épaules, portant de petites flèches en même temps qu’un petit arc ;

τὸ δὲ ἐφαψάμενον ἀμφοτέρων ἑνὶ βέλει κελεῦσαι λοιπὸν ποιμαίνειν τὸν μὲν τὸ αἰπόλιον, τὴν δὲ τὸ ποίμνιον.

et que lui, les ayant atteints tous les deux d’un seul trait, ordonnait que l’un fît paître le troupeau de chèvres, et l’autre (la fille), le troupeau de brebis.


08 1 Τοῦτο τὸ ὄναρ ἰδόντες ἤχθοντο μὲν εἰ ποιμένες ἔσοιντο καὶ αἰπόλοι, οἱ τύχην ἐκ σπαργάνων ἐπαγγελλόμενοι κρείττονα - δι ΄ ἣν αὐτοὺς καὶ τροφαῖς ἁϐροτέραις ἔτρεφον καὶ γράμματα ἐπαίδευον καὶ πάντα ὅσα καλὰ ἦν ἐπ̓ ἀγροικίας -, ἐδόκει δὲ πείθεσθαι θεοῖς περὶ τῶν σωθέντων προνοίᾳ θεῶν.

Ayant vu ce rêve, certes (μέν), ils étaient fâchés que soient bergers et chevriers des personnes qui étaient promises d’après leurs langes à un sort supérieur – à cause duquel ils les nourrissaient avec des nourritures plus délicates, leur faisaient apprendre les lettres et toutes les choses qui étaient belles du point de vue des mœurs paysannes –, mais (δέ) il leur sembla bon d’obéir aux dieux, à propos d’enfants sauvés par la providence des dieux.


2 Καὶ κοινώσαντες ἀλλήλοις τὸ ὄναρ καὶ θύσαντες τῷ τὰ πτερὰ ἔχοντι παιδίῳ παρὰ ταῖς Νύμφαις - τὸ γὰρ ὄνομα λέγειν οὐκ εἶχον - ὡς ποιμένας ἐκπέμπουσιν αὐτοὺς ἅμα ταῖς ἀγέλαις, ἐκδιδάξαντες ἕκαστα·

Et s’étant communiqué l’un à l’autre leur rêve, et ayant sacrifié au petit enfant qui avait des ailes chez les Nymphes – car ils ne savaient dire son nom – , ils les envoient dehors en tant que bergers en compagnie des troupeaux, après leur avoir appris en détail chacune de leurs tâches (litt. chaque chose) :

πῶς δεῖ νέμειν πρὸ μεσημβρίας, πῶς ἐπινέμειν κοπάσαντος τοῦ καύματος·

comment il faut faire paître avant midi, comment il faut faire paître de nouveau une fois tombé le gros de la chaleur ;

3 πότε γειν ἐπὶ πότον, πότε ἀπάγειν ἐπὶ κοῖτον·

quand <il faut> mener pour boire, quand ramener au gîte ;

ἐπὶ τίσι καλαύροπι χρηστέον, ἐπὶ τίσι φωνῇ μόνῃ.

en vue de quels <buts> il faut utiliser la houlette, en vue de quels buts la voix seule.


Οἱ δὲ μάλα χαίροντες ὡς ἀρχὴν μεγάλην παρελάμβανον, καὶ ἐφίλουν τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα μᾶλλον ἢ ποιμέσιν ἔθος, ἡ μὲν ἐς ποίμνιον γουσα τῆς σωτηρίας τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ μεμνημένος ὡς ἐκκείμενον αὐτὸν αἲξ ἀνέθρεψεν.

Et eux (D et C) , se réjouissant beaucoup comme s’ils recevaient une charge importante, ils aimaient et leurs chèvres et leurs brebis plus que <ce n’est> l’habitude pour des bergers (plus que les bergers n’ont l’habitude), elle, parce qu’elle plaçait (plaçant) la cause de son salut dans une brebis, lui, parce qu’il se souvenait (se souvenant) qu’une chèvre l’avait nourri.

Retour en haut du texte