Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

09 10 Le printemps éveil des sens

Deux adolescents inséparablesLongus, Daphnis et Chloé, Livre I, 09-10


Le printemps


09 1 Ἦρος ἦν ἀρχὴ καὶ πάντα ἤκμαζεν ἄνθη, τὰ ἐν δρυμοῖς, τὰ ἐν λειμῶσι καὶ ὅσα ὄρεια· βόμβος ἦν ἤδη μελιττῶν, ἦχος ὀρνίθων μουσικῶν, σκιρτήματα ποιμνίων ἀρτιγεννήτων· ἄρνες ἐσκίρτων ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἐβόμβουν ἐν τοῖς λειμῶσι αἱ μέλιτται, τὰς λόχμας κατῇδον ὄρνιθες. 2 Τοσαύτης δὴ πάντα κατεχούσης εὐωρίας, οἷ ΄ ἁπαλοὶ καὶ νέοι μιμηταὶ τῶν ἀκουομένων ἐγίνοντο καὶ βλεπομένων· ἀκούοντες μὲν τῶν ὀρνίθων ᾀδόντων ᾖδον, βλέποντες δὲ σκιρτῶντας τοὺς ἄρνας ἥλλοντο κοῦφα, καὶ τὰς μελίττας δὲ μιμούμενοι τὰ ἄνθη συνέλεγον· καὶ τὰ μὲν εἰς τοὺς κόλπους ἔβαλλον, τὰ δὲ στεφανίσκους πλέκοντες ταῖς Νύμφαις ἐπέφερον.


10 1 Ἔπραττον δὲ κοινῇ πάντα, πλησίον ἀλλήλων νέμοντες. Καὶ πολλάκις μὲν ὁ Δάφνις τῶν προβάτων τὰ ἀποπλανώμενα συνέστελλε, πολλάκις δὲ ἡ Χλόη τὰς θρασυτέρας τῶν αἰγῶν ἀπὸ τῶν κρημνῶν κατήλαυνεν, ἤδη δέ τις καὶ τὰς ἀγέλας ἀμφοτέρας ἐφρούρησε θατέρου προσλιπαρήσαντος θύρματι. θύρματα δὲ ἦν αὐτοῖς ποιμενικὰ καὶ παιδικά. 2 Ἡ μὲν ἀνθερίκους ἀνελομένη ποθὲν ἐξ ἕλους ἀκριδοθήκην ἔπλεκε καὶ περὶ τοῦτο πονουμένη τῶν ποιμνίων ἠμέλησεν· ὁ δὲ καλάμους ἐκτεμὼν λεπτοὺς καὶ τρήσας τὰς τῶν γονάτων διαφυάς, ἀλλήλοις τε κηρῷ μαλθακῷ συναρτήσας, μέχρι νυκτὸς συρίττειν ἐμελέτα· 3 κα ποτε δὲ ἐκοινώνουν γάλακτος καὶ οἴνου, καὶ τροφάς, ἃς οἴκοθεν ἔφερον, εἰς κοινὸν ἔφερον. Θᾶττον ν τις εἶδε τὰ ποίμνια καὶ τὰς αἶγας ἀπ ᾿ ἀλλήλων μεμερισμένας ἢ Χλόην καὶ Δάφνιν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 01-08) :


09

1

ἦρ, ἦρος (τό) = ἔαρ, ἔαρος (τό) : le printemps

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

ἀκμάζω : être dans toute sa force , s’épanouir ;

ὄρειος,α,ον : des montagnes, montagnard

βόμβος , ου (ὁ) : tout bruit sourd, le bourdonnement

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

ἦχος, ου (ὁ) : le bruit (flûte, source), le ramage, le gazouillis

ὄρνις, ιθος (ὁ,ἡ) : l’oiseau

μουσικός,ή,όν : musicien, chanteur

σκίρτημα, ατος (τό)  : le bond, le saut, la danse

ἀρτι-γέννητος,ος,ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

σκιρτάω,ῶ : sauter, bondir

βομϐέω,ῶ : bruire, bourdonner

κατ-ᾴδω : remplir de chants, faire résonner de chants

2

κατ-έχω : posséder, envelopper, remplir

εὐ-ωρία, ας (ἡ) : la belle saison, le beau temps

οἷα neutre adv. + adj. : attendu que, comme, puisque

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

μιμητής,οῦ (ὁ) : l’imitateur

ἀκούω : j’entends

δω : chanter

λλομαι : sauter, bondir

κοῦφα : neutre adv. : avec légèreté

συλ-λέγω (impf συνέλεγον) : rassembler, ramasser ; butiner

κόλπος , ου (ὁ) : tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ; giron

βάλλω : jeter, lancer

στεφανίσκος , ου (ὁ) : petite couronne

πλέκω : tresser, entrelacer

ἐπι-φέρω : apporter


10

1

πράττω : faire

κοινῇ : en commun

πλησίον + G : près de

ἀπο-πλανάω,ῶ : égarer, écarter

συ-στέλλω (impf συνέστελλον) : ramener dans un espace étroit, ramener

θρασύς, εῖα,ύ : hardi, audacieux

le suffixe -τερος marque originellement la séparation par rapport à une norme ; c’est pour cela que le « comparatif » peut se traduire en faisant précéder l’adjectif français de « plus », « assez », ou « trop ».

κρημνός, οῦ (ὁ) : lieu escarpé, falaise, crête

κατ-ελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

ἤδη : dans ces circonstances, dès lors

τις : l’indéfini insiste sur l’indétermination ; il peut s’agir de l’un ou de l’autre ; balancement avec le G abs θατέρου προσλιπαρήσαντος θύρματι.

φρουρέω,ῶ : surveiller, garder

θατέρου = τοῦ ἑτέρου (crase attique)

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

προσ-λιπαρέω,ῶ : s’attacher à , s’adonner à

ἄθυρμα,ατος (τό) : le jeu, l’amusement, le divertissement

παιδικός,ή,όν : d’enfant, enfantin

2

ἀνθέρικος, ου (ὁ) : l’asphodèle (variété de lys)

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

ἕλος, ους (τό): marécage, marais

ἀκριδο-θήκη, ης (ἡ) : cage à sauterelles

πονέω,ῶ περί + Α : se donner de la peine pour, s’affairer pour, s’occuper de

ἐκ-τέμνω ( -τεμῶ, -έτεμον, -τετμηκα): couper

λεπτός, ή, όν : mince, frêle

τιτράω, τρήσω, ἔτρησα : trouer, percer

δια-φυή, ῆς (ἡ) : la membrane intercalaire, la cloison

γόνυ, ατος (τό)  : le nœud (entre 2 parties lisses du roseau)

κηρός, οῦ (ὁ) : la cire

μαλθακός,ή,όν : mou, malléable

συν-αρτάω,ῶ : attacher ensemble, relier

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

μελετάω,ῶ + inf. : s’exercer à

3

ποτε encl. : 1 quelquefois ; 2 enfin ;

2 valeurs possibles pour ποτε; en raison du contexte, je penche pour la seconde, concluant avec quelque impatience peut-être la liste des occupations communes ou parallèles.

κοινωνέω,ῶ : + G : mettre en commun, avoir en commun, partager

οἶνος, οἴνου (ὁ) : le vin

οἴκοθεν : de chez soi, de chez eux

τροφάς : complète ἔφερον εἰς κοινόν

κοινός,ή,όν : commun ; εἰς κοινὸν φέρειν : mettre en commun

θᾶττον : plutôt (comp. de ταχύ : vite, promptement)

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

τις : façon d’exprimer « on » en grec.

μεμερισμένος, η, ον : partagé, divisé, séparé

ἤ : derrière un comparatif : que


Vocabulaire alphabétique :

δω : chanter

ἄθυρμα,ατος (τό) : le jeu, l’amusement, le divertissement

ἀκμάζω : être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκούω : j’entends

ἀκριδο-θήκη, ης (ἡ) : cage à sauterelles

λλομαι : sauter, bondir

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀνθέρικος, ου (ὁ) : l’asphodèle (variété de lys)

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀπο-πλανάω,ῶ : égarer, écarter

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

ἀρτι-γέννητος,ος,ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

βάλλω : jeter, lancer

βομϐέω,ῶ : bruire, bourdonner

βόμβος , ου (ὁ) : tout bruit sourd, le bourdonnement

γόνυ, ατος (τό)  : le nœud (entre 2 parties lisses du roseau)

δια-φυή, ῆς (ἡ) : la membrane intercalaire, la cloison

ἐκ-τέμνω ( -τεμῶ, -έτεμον, -τετμηκα): couper

ἕλος, ους (τό): marécage, marais

ἐπι-φέρω : apporter

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

εὐ-ωρία, ας (ἡ) : la belle saison, le beau temps

ἤ : derrière un comparatif : que

ἤδη : dans ces circonstances, dès lors

ἦρ, ἦρος (τό) = ἔαρ, ἔαρος (τό) : le printemps

ἦχος, ου (ὁ) : le bruit (flûte, source), le ramage, le gazouillis

θατέρου = τοῦ ἑτέρου (crase attique)

θᾶττον : plutôt (comp. de ταχύ : vite, promptement)

θρασύς, εῖα,ύ : hardi, audacieux

κατ-ᾴδω : remplir de chants, faire résonner de chants

κατ-ελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κατ-έχω : posséder, envelopper, remplir

κηρός, οῦ (ὁ) : la cire

κοινῇ : en commun

κοινός,ή,όν : commun ; εἰς κοινὸν φέρειν : mettre en commun

κοινωνέω,ῶ : + G : mettre en commun, avoir en commun, partager

κόλπος , ου (ὁ) : tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ; giron

κοῦφα : neutre adv.: avec légèreté

κρημνός, οῦ (ὁ) : lieu escarpé, falaise, crête

λεπτός, ή, όν : mince, frêle

μαλθακός,ή,όν : mou, malléable

μελετάω,ῶ + inf. : s’exercer à

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

μεμερισμένος, η, ον : partagé, divisé, séparé

μιμητής,οῦ (ὁ) : l’imitateur

μουσικός,ή,όν : musicien, chanteur

οἷα neutre adv. + adj. : attendu que, comme, puisque

οἴκοθεν : de chez soi, de chez eux

οἶνος, οἴνου (ὁ) : le vin

ὄρειος,α,ον : des montagnes, montagnard

ὄρνις, ιθος (ὁ,ἡ) : l’oiseau

παιδικός,ή,όν : d’enfant, enfantin

πλέκω : tresser, entrelacer

πλησίον + G : près de

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

πονέω,ῶ περί + Α : se donner de la peine pour, s’affairer pour, s’occuper de

ποτε encl. : 1 quelquefois ; 2 enfin ;

πράττω : faire

προσ-λιπαρέω,ῶ : s’attacher à , s’adonner à

σκιρτάω,ῶ : sauter, bondir

σκίρτημα, ατος (τό)  : le bond, le saut, la danse

στεφανίσκος , ου (ὁ) : petite couronne

συλ-λέγω (impf συνέλεγον) : rassembler, ramasser ; butiner

συν-αρτάω,ῶ : attacher ensemble, relier

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

συ-στέλλω (impf συνέστελλον) : ramener dans un espace étroit, ramener

τις : façon d’exprimer « on » en grec.

τιτράω, τρήσω, ἔτρησα : trouer, percer

φρουρέω,ῶ : surveiller, garder


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω : j’entends

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

ἤ : derrière un comparatif : que

ἤδη : dans ces circonstances, dès lors

κοινός,ή,όν : commun ; εἰς κοινὸν φέρειν : mettre en commun

ποτε encl. : 1 quelquefois ; 2 enfin ;

πράττω : faire

τις : façon d’exprimer « on » en grec.

fréquence 2 :

βάλλω : jeter, lancer

κατ-έχω : posséder, envelopper, remplir

κοινῇ : en commun

fréquence 3 :

θρασύς, εῖα,ύ : hardi, audacieux

κοινωνέω,ῶ : + G : mettre en commun, avoir en commun, partager

οἷα neutre adv. + adj. : attendu que, comme, puisque

πονέω,ῶ περί + Α : se donner de la peine pour, s’affairer pour, s’occuper de

οἶνος, οἴνου (ὁ) : le vin

πλησίον + G : près de

συλ-λέγω (impf συνέλεγον) : rassembler, ramasser ; butiner

fréquence 4 :

ἐπι-φέρω : apporter

μελετάω,ῶ + inf. : s’exercer à

ὄρνις, ιθος (ὁ,ἡ) : l’oiseau

ne pas apprendre :

δω : chanter

ἄθυρμα,ατος (τό) : le jeu, l’amusement, le divertissement

ἀκμάζω : être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκριδο-θήκη, ης (ἡ) : cage à sauterelles

λλομαι : sauter, bondir

ἀνθέρικος, ου (ὁ) : l’asphodèle (variété de lys)

ἁπαλός,ή,όν : tendre, délicat

ἀπο-πλανάω,ῶ: égarer, écarter

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

ἀρτι-γέννητος,ος,ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

βομϐέω,ῶ : bruire, bourdonner

βόμβος , ου (ὁ) : tout bruit sourd, le bourdonnement

γόνυ, ατος (τό)  : le nœud (entre 2 parties lisses du roseau)

δια-φυή, ῆς (ἡ) : la membrane intercalaire, la cloison

ἐκ-τέμνω ( -τεμῶ, -έτεμον, -τετμηκα): couper

ἕλος, ους (τό): marécage, marais

εὐ-ωρία, ας (ἡ) : la belle saison, le beau temps

ἦρ, ἦρος (τό) = ἔαρ, ἔαρος (τό) : le printemps

ἦχος, ου (ὁ) : le bruit (flûte, source), le ramage, le gazouillis

θατέρου = τοῦ ἑτέρου (crase attique)

θᾶττον : plutôt (comp. de ταχύ : vite, promptement)

κατ-ᾴδω : remplir de chants, faire résonner de chants

κατ-ελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κηρός, οῦ (ὁ) : la cire

κόλπος , ου (ὁ) : tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ; giron

κοῦφα : neutre adv.: avec légèreté

κρημνός, οῦ (ὁ) : lieu escarpé, falaise, crête

λεπτός, ή, όν : mince, frêle

μαλθακός,ή,όν : mou, malléable

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

μεμερισμένος, η, ον : partagé, divisé, séparé

μιμητής,οῦ (ὁ) : l’imitateur

μουσικός,ή,όν : musicien, chanteur

οἴκοθεν : de chez soi, de chez eux

ὄρειος,α,ον : des montagnes, montagnard

παιδικός,ή,όν : d’enfant, enfantin

πλέκω : tresser, entrelacer

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

προσ-λιπαρέω,ῶ : s’attacher à, s’adonner à

σκιρτάω,ῶ : sauter, bondir

σκίρτημα, ατος (τό)  : le bond, le saut, la danse

στεφανίσκος , ου (ὁ) : petite couronne

συν-αρτάω,ῶ : attacher ensemble, relier

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

συ-στέλλω (impf συνέστελλον) : ramener dans un espace étroit, ramener

τιτράω, τρήσω, ἔτρησα : trouer, percer

φρουρέω,ῶ : surveiller, garder


Traduction au plus près du texte :

09


1 Ἦρος ἦν ἀρχὴ καὶ πάντα ἤκμαζεν ἄνθη, τὰ ἐν δρυμοῖς, τὰ ἐν λειμῶσι καὶ ὅσα ὄρεια·

C’était le début du printemps et toutes les fleurs s’épanouissaient, celles <qui étaient> dans les bois (= celles des bois), celles des prairies et toutes celles des montagnes ;

βόμβος ἦν ἤδη μελιττῶν, ἦχος ὀρνίθων μουσικῶν, σκιρτήματα ποιμνίων ἀρτιγεννήτων·

désormais, c’était un bourdonnement d’abeilles, un ramage d’oiseaux chanteurs, les bonds de moutons tout juste nés ;

ἄρνες ἐσκίρτων ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἐβόμβουν ἐν τοῖς λειμῶσι αἱ μέλιτται, τὰς λόχμας κατῇδον ὄρνιθες.

des agneaux bondissaient dans les collines, les abeilles bourdonnaient dans les prés, des oiseaux remplissaient de leurs chants les taillis.

2 Τοσαύτης δὴ πάντα κατεχούσης εὐωρίας, οἷ ΄ ἁπαλοὶ καὶ νέοι μιμηταὶ τῶν ἀκουομένων ἐγίνοντο καὶ βλεπομένων·

Et donc, comme une si belle saison enveloppait toutes choses, attendu qu’ils étaient tendres et jeunes, ils devenaient les imitateurs des choses entendues et vues (= ils se mirent à imiter ce qu’ils entendaient et ce qu’ils voyaient) ;

ἀκούοντες μὲν τῶν ὀρνίθων ᾀδόντων ᾖδον, βλέποντες δὲ σκιρτῶντας τοὺς ἄρνας ἥλλοντο κοῦφα, καὶ τὰς μελίττας δὲ μιμούμενοι τὰ ἄνθη συνέλεγον·

d’une part, entendant les oiseaux en train de chanter ils chantaient, d’autre part, en voyant les agneaux en train de bondir ils sautaient avec légèreté, et aussi, en imitant les abeilles, ils ramassaient butinaient  les fleurs ;

καὶ τὰ μὲν εἰς τοὺς κόλπους ἔβαλλον, τὰ δὲ στεφανίσκους πλέκοντες ταῖς Νύμφαις ἐπέφερον.

et ils jetaient les unes dans les replis de leurs vêtements, et, tressant de petites couronnes, apportaient les autres aux Nymphes.


10


1 Ἔπραττον δὲ κοινῇ πάντα, πλησίον ἀλλήλων νέμοντες.

Ils faisaient tout en commun, faisant paître l’un près de l’autre.

Καὶ πολλάκις μὲν ὁ Δάφνις τῶν προβάτων τὰ ἀποπλανώμενα συνέστελλε, πολλάκις δὲ ἡ Χλόη τὰς θρασυτέρας τῶν αἰγῶν ἀπὸ τῶν κρημνῶν κατήλαυνεν, ἤδη δέ τις καὶ τὰς ἀγέλας ἀμφοτέρας ἐφρούρησε θατέρου προσλιπαρήσαντος θύρματι.

Et souvent Daphnis d’une part ramenait celles des brebis qui s’étaient égarées, souvent Chloé quant à elle faisait descendre des crêtes celles des chèvres qui étaient trop audacieuses, et dans ces conditions n’importe lequel < des deux> gardait les deux troupeaux, tandis que l’autre s’adonnait à un amusement.

θύρματα δὲ ἦν αὐτοῖς ποιμενικὰ καὶ παιδικά.

Car ils avaient des amusements de bergers et d’enfants.

2 Ἡ μὲν ἀνθερίκους ἀνελομένη ποθὲν ἐξ ἕλους ἀκριδοθήκην ἔπλεκε καὶ περὶ τοῦτο πονουμένη τῶν ποιμνίων ἠμέλησεν·

Elle, ayant cueilli des asphodèles quelque part dans des marais, tressait une cage à sauterelles et, en s’affairant pour cela (= prise par son occupation), négligeait ses brebis ;

ὁ δὲ καλάμους ἐκτεμὼν λεπτοὺς καὶ τρήσας τὰς τῶν γονάτων διαφυάς, ἀλλήλοις τε κηρῷ μαλθακῷ συναρτήσας, μέχρι νυκτὸς συρίττειν ἐμελέτα·

lui, ayant coupé de frêles roseaux et ayant percé les cloisons des nœuds, et les ayant attachés ensemble avec de la cire malléable, s’exerçait jusqu’à la nuit à jouer de la flûte ;

3 κα ποτε δὲ ἐκοινώνουν γάλακτος καὶ οἴνου, καὶ τροφάς, ἃς οἴκοθεν ἔφερον, εἰς κοινὸν ἔφερον.

enfin, ils avaient en commun le lait et le vin, et les nourritures, qu’ils emportaient de chez eux, ils les mettaient en commun.

Θᾶττον ν τις εἶδε τὰ ποίμνια καὶ τὰς αἶγας ἀπ ᾿ ἀλλήλων μεμερισμένας ἢ Χλόην καὶ Δάφνιν.

On aurait plutôt vu les brebis et les chèvres séparées les unes des autres que Daphnis et Chloé <séparés l’un de l’autre>.


Comparaison de traductions :

Deux traductions littéraires, à un siècle de distance :

Paul-Louis Courier : 1810 (1825)

Or était-il lors environ le commencement du printemps, que toutes fleurs sont en vigueur, celles des bois, celles des prés, et celles des montagnes. Aussi jà commençait à s'ouïr parmi les champs bourdonnement d'abeilles, gazouillement d'oiseaux, bêlement d'agneaux nouveau-nés. Les troupeaux bondissaient sur les collines, les mouches à miel murmuraient par les prairies, les oiseaux faisaient résonner les buissons de leur chant. Toutes choses adonc faisant bien leur devoir de s'égayer à la saison nouvelle, eux aussi, tendres, jeunes d'âge, se mirent à imiter ce qu'ils entendaient et voyaient. Car entendant chanter les oiseaux, ils chantaient; voyant bondir les agneaux, ils sautaient à l'envi; et, comme les abeilles, allaient cueillant des fleurs, dont ils jetaient les unes dans leur sein, et des autres arrangeaient des chapelets pour les Nymphes; et toujours se tenaient ensemble, toute besogne faisaient en commun, paissant leurs troupeaux l'un près de l'autre. Souventefois Daphnis allait faire revenir les brebis de Chloé, qui s'étaient un peu loin écartées du troupeau; souvent Chloé retenait les chèvres trop hardies voulant monter au plus haut des rochers droits et coupés.


George Dalmeyda : 1934 (ed. Les Belles Lettres)

Or le printemps commençait et l'on voyait s'épanouir toute sorte de fleurs, celles des bois, celles des prés, celles des montagnes; on entendait bourdonner les abeilles et gazouiller les oiseaux chanteurs; on voyait sauter les moutons nouveau-nés et bondir les agneaux sur les collines; les abeilles bourdonnaient dans les prairies, les taillis étaient pleins de chants d'oiseaux. Et voyant toutes choses autour d'eux sentir la joie de la saison nouvelle, Daphnis et Chloé, tendres et jeunes êtres, imitaient ce qu'ils entendaient et voyaient. Entendant les oiseaux chanter, ils chantaient; voyant bondir les agneaux, ils faisaient des bonds légers; à l'envi des abeilles ils allaient cueillant des fleurs, jetant les unes au creux de leur tunique et, des autres, tressant de petites couronnes qu'ils portaient aux Nymphes.

Et ils faisaient tout en commun, paissant leurs troupeaux tout près l'un de l'autre. Souvent Daphnis ramenait les brebis de Chloé qui s'écartaient du troupeau, et souvent Chloé délogeait des roches abruptes les chèvres trop hardies.


Retour en haut du texte