Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

11 22 lexique

tout le vocabulaire 11 22ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγένειος , ος , ον : imberbe

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀγριόω , ῶ : rendre sauvage

ἀγροικία, ας (ἡ) : rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἀγροῖκος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἀγρός , οῦ () : champ

ἀγρυπνέω , ῶ : ne pas dormir, rester éveillé

ἄγω 1: (ἄξω , ἤγαγον , ἧχα) : conduire, pousser, emmener, mener ;

ἀδίδακτος , ος , ον : non appris, naturel

δω : chanter

ἀηδών‚ όνος (ἡ) : le rossignol

ἄθλιος α‚ ον : malheureux, pitoyable

ἆθλον , ου (τό) : le prix du combat, la récompense

αἱμάσσω/αἱμάττω, αἱμάξω, ᾕμαξα (pft P ᾕμαγμαι) : ensanglanter, mettre du sang sur, blesser ; au pft P : avoir du sang sur

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

αἰσθάνομαι , αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι + G : sentir, se rendre compte de

αἴσθησις , εως (ἡ) : la perception, la connaissance

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander, réclamer ;

αἰτία , ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ;

αἴτιον , ου (τό) : la cause, le motif

ἄκανθα , ης (ἡ) : l’épine, le piquant

ἀκμάζω : être à son plus haut degré ; être dans toute sa force, s’épanouir  ;

ἀκολουθέω , ῶ + D : accompagner, suivre, se conformer à

ἀκούω : j’entends (A de la chose, G de la personne)

ἀκριβής , ής , ές : précis, soigneux

ἀκρίς , ίδος (ἡ) : la sauterelle

ἀκροάομα ι, ῶμαι : écouter avec attention

ἀλγέω , ῶ: souffrir

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement

ἀλλά : mais ; ἀλλὰ καὶ εἶ + adj ... : mais tu n’en es pas moins ...

ἄλλος , η, ο : autre ; // ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό): le reste de;

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ἀμάωμαι , ῶμαι : moissonner

ἀμελέω , ῶ : négliger, ne pas se soucier de

ἀμύσσω ( aor ἤμυξαν ) : déchirer, égratigner

ἄμφω (duel NVA) : tous deux

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : avec l’indicatif, marque l’irréel ; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀν + A 3: 1 pendant ; 2 ... chaque (distributif);

ἀναβαίνω : monter , grimper

ἀναμένω : attendre

ἀνανεύω : faire un signe de refus, refuser

ἀναπηδάω , ῶ : s’élancer, bondir, sursauter

ἀναπλάσσω (aor. ἀνέπλασα ) : façonner, imaginer, inventer

ἀνατρέφω ( f ἀναθρέψω , aor ἀνέθρεψα ...) : nourrir

ἀνατρέχω, ἀναδραμοῦμαι, ἀνέδραμον... : s’élancer ou courir vers le haut, grimper, refluer

ἀνατροφ , ῆς (ἡ) : nourriture, alimentation

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἀνθέω , ῶ : fleurir

ἀνθηρός , ά, όν : de fleurs

ἄνθος , ους (τό) : la fleur

ἀνιμάω,ῶ ( f ἀνιμήσομαι aor. ἀνίμησα) ) : tirer en haut, hisser

ἀντ+ G 1: au lieu de

ἄξιος , α, ον 1: + G : digne de, qui mérite

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: + G : quitter, se séparer de ;

ἁπαλός , ή, όν : tendre, mou, moelleux

ἄπαυστος , ος, ον : qui ne cesse pas, sans fin

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de

ἀπελαύνω , aor.ἀπήλασα : ramener

ἀπέρχομαι , -ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα : s’en aller

ἀπό + G 1: en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;à partir de, à cause de, par, du fait de

ἀπογεύω : goûter à, goûter de

ἀποθνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -έθανον‚ -τέθνηκα) 1: mourir, périr

ἀποληρέω , ῶ : déraisonner en parlant, radoter, ressasser

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : perdre; subir la perte de ; // MP ἀπόλλυμαι , -όλοῦμαι, -ωλόμην (inf aor. ἀπολέσθαι), -όλωλα 1: périr, mourir, être perdu

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant

ἅπτω / ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα ( inf aor ἅψασθαι) + G : toucher, palper;

ἆρα 1: est-ce que ?

ἄρα adv. : 1 donc ; 2 peut-être ;

ἀργός , ός , όν : inactif, paresseux

ἄρκευθος , ου (ἡ) : le genévrier (arbuste méditerranéen compact et piquant)

ἀρκέω , 3: + D : suffire ; ἀρκεῖ : il suffit ;

ἀροτήρ , ῆρος : adj : laboureur, de labour

ἁρπάζω : prendre, prendre violemment, s’emparer de, saisir, enlever

ἀρτιγένειος , ος, ον : barbu depuis peu, à la barbe naissante

ἀρτιγέννητος , ος, ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

ἄρτος , ου () : le pain de froment

ἀρχή , ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

ἄρχομαι + G 1: commencer

ἄση , ης () : le dégoût, le tourment

ἀσθενής , ής, ές : faible, fragile

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville, la cité

ἄτεχνος , ος , ον : sans art

αὖθις : encore, de nouveau, une nouvelle fois 

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτός , ή, : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  

ἄχθομαι : être fâché de, supporter avec peine ;

χρι + G : jusqu’à

βάθος , ους (τό) : la profondeur

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

βακχικός , ή, όν : de Bacchos, bachique

βάτος , ου (ἡ) : la ronce

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur, excellent

βία , ας (ἡ) 2: la force, la violence

βιάζομαι 2: contraindre

βίαιος , ος/α,ον : violent

βλέπω 2: regarder

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral

βουκόλος , ου (ὁ) : le bouvier

βοῦς , βοός (ἡ) (Α τὸν βοῦν )  : vache, génisse

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage

γάρ : car, en effet ; oui, certes, assurément

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γελάω , ῶ : rire

γένειον , ου (τό) : le menton

γεννικός , ή , όν : excellent

γεύομαι + G: faire l’expérience de, manger, absorber

γῆ , γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα : devenir; naître, advenir, arriver, se produire  ;l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ) 1:  1 apprendre à connaître ;  2 choisir, décider de 

γλυκύς , εῖα, ύ : doux

γράφω , γράψω, ἔγραψα, γέγραφα 1: représenter, figurer, décrire ; peindre

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: femme

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς) : mordre, piquer

δακρύω : pleurer

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis (racine lexicale : le laurier)

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

δέδωκεν pft de δίδωμι

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de (+ inf)  ; // expr adv : (σ)μικροῦ δεῖν : à peu de chose près, presque, ou peu s’en faut ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα 1: craindre, avoir peur de; μή + subj : craindre que

δεινόν adv : terriblement

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι + G : avoir besoin de, désirer

δέρμα , ατος (τό) : la peau

δεύτερος,α,ον : le second, en deuxième

δέω 2 2: lier

δή : donc

διά + G 1: par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, par

διαϐρέχω : tremper, mouiller

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : être dans l’intervalle, durer, passer (temps)

διαμαρτάνω 3: + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de; être déçu dans

διατιθεμαι (aor διετέθην ) ( P de διατίθημι ) 2: + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

διαφέρω (f διοίσω1: + G : 1 différer de, être différent de; 2 l’emporter sur, être supérieur à

διαφθείρω , -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος ) : détruire, , tuer 

διάχρυσος , ος, ον : rehaussé d’or, incrusté d’or

δίδωμι : donner ; + inf. complétif : donner pour ....

δικάζω 1: rendre la justice, être juge

δίκη , ης (ἡ) : la compensation; la vengeance ;

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

διώκω : poursuivre ;

δοκέω ,ῶ1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) sembler, sembler bon, paraître  ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ;

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

Δρύας , αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

δρῦς , δρυός (ἡ) : le chêne

δυνάμενος , η, ον 1: + inf : capable de

δυσμή , ῆς (ἡ) : le coucher (d’un astre) (svt au pl.)

δωρέομαι , οῦμαι : donner, faire don de

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau, le présent

ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p 1

ἐγκώμιον , ου (τό) : l’éloge

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  (με , μου , μοι  ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir, désirer ;

εἰ 1: si, que 

εἰδώς , ότος 1: sachant ; part. de οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

εἴθε 4: ah si seulement ! (+ aor. : regret dans le passé)

εἰκάζω 4: se représenter, conjecturer

εἰκόνα + G : à l’image de, à la ressemblance de

εἰμι 1: être ; εἰμι+ G : participer de ; ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

εἰς + Α 1: dans, sur ; vers; pour ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, provenant de, tiré de, de 

ἐκβαίνω 3: sortir de

ἐκεῖ 2:

ἐκεῖνος , η, ον 1: pr. celui-là, celle-là, cela ; lui

ἐκθηριόω , ῶ : transformer en bête sauvage

ἐκπηδάω , ῶ : bondir, se redresser en sautant, s’affoler

ἐκπυρσεύομαι (aor : ἐξεπυρσεύθην : s’enflammer

ἕλκος , ους (τό) : la blessure

ἕλκω 4: tirer

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: l’espoir ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: jeter sur, jeter dans; lancer sur ; faire porter (un discours) sur (περ + G ) ;

ἐμβολή , ῆς (ἡ) : le choc

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐμπνέω : souffler dans

ἐμπρόσθιος , ος , ον : de devant, antérieur

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), chez

ἔνι = ἔνεστι 1: il est possible

ἐνίημι (aor. 3ème p pl : ἐνῆκαν) : envoyer dans, mettre dans, introduire, lancer dans

ἐννέα : neuf

ἐννοέω , ῶ : avoir dans l'esprit, considérer, songer

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

ντεῦθεν 2: par la suite, ensuite ; à partir de cela

ἐξάλλομαι : bondir hors de, tressauter, avoir des soubresauts, s’emballer

ἐπαγγέλω 3: promettre ;

ἐπαινέω , 1: donner des éloges, admirer

ἔπαινος , ου () 2: éloge, admiration

ἐπανέρχομαι ( -ελεύσομαι, -ῆλθον) 4: revenir

ἔπαυλις , εως () : l’étable

ἐπεί 1: quand, lorsque

ἔπειμι 3: aller à la suite de, suivre ; // expr. : τῆς ἐπιούσης < s e ἡμέρας> : le lendemain

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 venir ensuite, revenir ; 2 + D : se présenter à l’esprit de

ἐπί + A 1: pour, en vue de , en ce qui concerne

ἐπ + D 1: sur, à

ἐπί + G 1: 1 sur ; 2 durant, au cours de 

ἐπιβλέπω + A : jeter les yeux sur, observer

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπιζητέω : rechercher

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπίκαυτος , ος, ον : hâlé, bronzé

ἐπικουρία , ας (ἡ) : le secours

ἐπινεύω : approuver

ἐπισκοπέω , ῶ : examiner, inspecter

ἐπιτεχνάω , ῶ : inventer, imaginer

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ; // M s’attaquer à (+ D)

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : courir dessus

ἐπιφέρω 4: apporter

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D) 3: suivre ; poursuivre ;

ἐραστής , οῦ (ὁ) : l’amoureux

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην / ἐργασάμην , εἴργασμαι 1: + 2 A : faire qqch à qqn; / ἐργάζεσθαι κακά +Α : faire du mal à ;

ἔργον , ου (τό) 1: 1 l’oeuvre ; 2 l’activité, l’action, l’agitation, le trouble

ἔρις , ιδος (ἡ) 3: la querelle ; // expr. : ἔρις γίνεταί τινι πρός + Α ὑπέρ + G : il survient entre une personne et une autre une querelle au sujet de qqchω

ἔριφος , ου (ὁ) : le chevreau

ἐρύθημα , ατος (τό) : la rougeur (peau, visage)

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, marcher

ἔρως , ἔρωτος (ὁ) 2: l’amour

Ἔρως , ωτος (ὁ) : Eros

ἐρωτικός , ή, όν : d’amour, amoureux

ἐρωτικῶς : en amoureux

ἐς = εἰς + Α 1: dans (mvt); pour, en vue de

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα 1: manger, dévorer

ἕτερος , α, ον 1: l’un, l’autre (de deux)

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

εὐθύς 1: aussitôt, sur le champ, à l’instant, soudain

εὔμορφος , ος , ον : de belle forme, de bel aspect, beau

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ;

εὖρος , ους (τό) : la largeur

εὐτυχέω 2: (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ): réussir

ἐφαπλόω ,ῶ (inf pft MP ἐφηπλῶσθαι: étendre sur (poét) (+ D)

ἔχω , impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα 1: 1 avoir, posséder, tenir ; 2 + infinitif : pouvoir ; // ἔχομαι + G : s’attacher à, prendre, tenir

ζεῦγος , ους (τό) : attelage ; couple ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher

ζήω , ζῶ 1: vivre

 1: ou, ou bien ; ...... : ou ... ou ..., soit ... soit ...

ἤδη  1: maintenant

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἥκω (f ἥξω) 1: être arrivé, être venu;

ἥλιος , ου (ὁ) : le soleil

ἡμέρα , ας (ἡ) : le jour, la journée

ἡνίκα 2: quand, lorsque

θάλασσα , ης / θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

θεάομαι , ῶμαι 3: être spectateur, voir

θέλγω ( part aor P θελχθείς ) : charmer, ensorceler, séduire

θεραπεύω 3: soigner, prendre soin de, s'occuper de

θερινός , ή, όν : d’été, du plein été

θέρμαινω ( inf aor θερμᾶναι ) : échauffer, réchauffer

θέρος , ους (τό) : la moisson

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse), chasser, rechercher

θηρίον , ου (τό) 4: la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ;

θρασύτης , ητος (ἡ) : l’arrogance

θραύω : briser

θρίξ , τριχός (ἡ) : le poil

θύω 2: offrir en sacrifice, sacrifier

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἴον , ου (τό) : la violette

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( inf et part : ἱστάναι ,ἱστάς . στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer ; MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς , ἑστώς ): s’établir, se placer, se placer debout

ἴχνος , ους (τό) 4: la trace

κἀγ = καὶ ἐγώ

καθάπερ : comme

καθέζομαι : être assis

καθεύδω : 1 se coucher pour dormir, se mettre au lit, se coucher ; 2 s’endormir, dormir

κάθημαι 2: être assis, être installé; καθήμενος,η,ον : assis

καθίζω (aor ἐκάθισα): s'asseoir ;

καθίημι : faire tomber de haut en bas, laisser tomber

καθυποπίπτω : tomber sous, se dérober sous les doigts de (+ G)

καί 1: et, même, aussi ; // καὶ γάρ : les deux termes gardent souvent leur valeur de confirmation : γάρ : oui, et alors ; καί : aussi, également ;

καινός , ή, όν 2: étrange, extraordinaire

καίτοι 1: pourtant, cependant ; devant participe : bien que, quoique

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère ;

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, malheureux, méchant, malfaisant, pernicieux

κάλαμος ,ου (ὁ) : le roseau

καλαύροψ, οπος (ἡ) : le bâton recourbé, la houlette

καλέω ,ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλησα , κέκληκα ) :  appeler

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλός , , όν 1: beau

κάματος , ου (ὁ) : fatigue

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον) 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer

κἀν = καί + ἐν

κἄν 1= καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : 1 et si (éventuel) ; 2 même si

καρδία, ας () 4: 1 le coeur (organe, ou siège des passions) ;

κάρφος , ους (τό) : le brin de paille, le fétu de paille

κατά + 1: en descendant le long de, selon ,en suivant 

κατά + G 1: au fond de 

κατάκειμαι : être couché sur le sol

κατακλάω : briser, rompre ;

κατακοιμίζω : endormir (un enfant)

καταμανθάνω , -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : 1 étudier, examiner, vérifier ; 2 être instruit de

κατανωτίζομαι : porter sur le dos

καταπάσσω (aor. κατέπασα ) : saupoudrer, recouvrir, répandre

καταπίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber

κατατρέχω ( καταδραμοῦμαι , κατέδραμον ) : descendre en courant, dévaler ;

καταφορά , ᾶς (ἡ) : la chute

καταφρονέω ,ῶ 2: mépriser, négliger

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: arriver à ses fins, vaincre

κατέχω (κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: contenir, retenir

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κατορύττω / κατορύσσω : enfouir, enterrer, planter

κάω , καύσω , ἔκαυσα : forme attique de καίω : brûler

κεῖμαι 1: être

κέντρον , ου (τό) : l’aiguillon, le dard

κέρας , ατος / ως (τό) : la corne

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

κηρίον , ου (τό) : le rayon de miel

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péril

κινέω , 3: agiter, remuer, déplacer, bouger;

κισσύβιον , ου (τό) : la coupe rustique

κλαίω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer;

κλάω , 3: pleurer

κλῆμα , ατος (τό) : cep de vigne

κοῖλος , η, ον : creux

κοιμάομαι , ῶμαι : se reposer, dormir

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

κομίζω 1: apporter, transporter, emmener 

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

κόσμος , ου (ὁ) 3: le bon ordre

κράνος , ους (τό) : le casque

κρατέω , ῶ 1: + G : 1 avoir le pouvoir, être puissant sur, avoir l’autorité sur; gouverner, commander

κρείττων , ων , ον  1: supérieur ;

κρίνον , ου (τό) : le lys

κρύπτω ( pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler;

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, bien, objet

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

κωμήτης , ου (ὁ) : le villageois

λoχάω , ῶ : tendre une embuscade, un piège ;

λαγώς , ώ (ὁ) : le lièvre

λαλέω , ῶ : murmurer, marmonner, ne pas cesser de dire, répéter, bavarder, bourdonner, chanter

λαλίστερος , α, ον : comparatif renforcé de λάλος, bavard

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

λαμβάνω , λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα  1: prendre, recevoir

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λανθάνω , λήσω , ἔλαθον , λέληθα 1: être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

λέγω , ἐρῶ ( λέξω ), εἶπον ( ἔλεξα ), εἴρηκα  1: parler ; dire ;

λευκός , ή, όν 4: blanc ; clair ;

λήθη , ης (ἡ) : l’oubli

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; le propos ; 2 la considération, l’enjeu, l’importance ; // expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ; οὐδείς μοι λόγος : aucune importance pour moi ;

λουτρόν , οῦ (τό) : le bain

λούω : baigner, laver

λύκαινα , ης (ἡ) : la louve

λύκος , ου () : le loup

λύπη , ης (ἡ) 3: le chagrin, la douleur, la souffrance

λύω 2: délier, dénouer

μακράν : adv. loin

μακρός , ά, όν 2: long

μαλθακός , , όν: doux, souple 

μάλιστα 1: le plus

μᾶλλον 1: plus ; davantage, plus encore;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: se rendre compte de ou que (ὅτι) ; comprendre

μαραίνομαι : se faner, se flétrir

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μείζων , ονος  ( Α μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand

μειρακίσκος , ου (ὁ) : petit jeune homme

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος) 4: noir, sombre

μέλιττα , ης (ἡ) : l’abeille

μέλλω + inf présent ou futur 1: 1 devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; 2 se disposer à, avoir l’intention de  

μέλος , ους (τό) : l’air (musical)

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre ; certes ... mais... ;

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien;

μέρος , ους (τό) 1: la partie

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μετ + A 1: après

μετέρχομαι ( f μετελεύσομαι/μέτειμι, aor μετῆλθον) : poursuivre, châtier

μέχρι + G  2: jusqu’à

μή + subj 1: que (derrière un verbe ou une expression exprimant la crainte);

μή 1: ne ... pas (négation subjective)

μήδε  1: ne pas même (négation subjective)

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

μηλέα , ας (ἡ) : le pommier

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme

μήτηρ , μητρός () 1: la mère

μικρός , ά, όν 1: petit

μιμέομαι, οῦμαι 3: imiter

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι   1: ( μέμνησο : impératif pft à sens présent, 2ème p sg) songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

μόλις  4: avec peine, difficilement ;

μόνος , η, ον 1: seul, unique ; à lui seul ; renforce le superlatif, souvent

μόσχος , ου (ὁ) : le veau

μουσική , ῆς (ἡ) : musique

Μυρτάλη , ης (ἡ) : Myrtalé

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

νέμω 3: faire paître, garder un troupeau ; νέμομαι : M paître, se nourrir, se repaître de ; P être gardé

νέος , α, ον 1: jeune, nouveau

νεοττός , οῦ (ὁ) : le petit (d’un animal)

νικάω , 1: vaincre

νίκη , ης () 4: la victoire

νομ , ῆς (ἡ) : le pâturage, le pacage

νόμιζω 1: considérer comme

νόσος , ου (ἡ) 2: la maladie, la souffrance ;

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

νύμφιος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

νῦν 1: maintenant ; νῦν... νῦν... : tout à l’heure... maintenant...

νύξ , νυκτός () 2: la nuit;

νύττω : percer, blesser

νῶτα , ων (τά) 4: le dos

ξανθός , ή, όν : blond

ξηρός , ά, όν : sec

ξύλον , ου (τό) 3: le bois;

ὁ μέν ... ὁ δέ ... 1: l’un... l’autre... 

ὀβελίας : adj : cuit à la broche

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

ὄζω ( pft : ὄδωδα ; part pft : ὀδωδώς ) : avoir une odeur, puer ;

οἷα neutre adv. + G abs 3: attendu que, comme

οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) 1: je sais ;

οἴκαδε 4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἴκοι 3: adv. à la maison

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin

οἷον neutre adv 3: comme (excl.) !

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν))

ὄϊς / οἶς / ὄϊς , ὄϊος / οἰός (ὁ,ἡ) : le mouton, la brebis

οἶστρος , ου (ὁ) : le taon

οἴχομαι 2: s’en aller, partir ; disparaître ; périr, être perdu

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ;  // expr.: κατ̓ ὀλίγον : peu à peu ; παρ ᾿ ὀλίγον : à peu de choses près, peu s'en faut ;

ὁλκή , ῆς (ἡ) : la traction, le fait de tirer

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὄνομα , ατος (τό) 1: le nom, la dénomination

ὀνομάζω  3: nommer, appeler ; mentionner

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

ὁράω , ῶ, ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα 1: voir, regarder ; // MP ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὀργή , ῆς () 2: la colère

ὀργυία , ας (ἡ) : la brasse (1,77m)

ὄρειος , α, ον : des montagnes, montagnard

ὄρνις , ιθος (ὁ,ἡ) 4: l’oiseau

ὄρος ,ους (τό) 3: la montagne, la colline

ὄρυγμα , ατος (τό) : la fosse

ὀρύττω / ὀρύσσω (aor. ὤρυξα) : creuser

ὅς , , ὅ 1: relatif : qui,que, quoi

ὅσοι , αι, α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ὅσον + infinitif consécutif 1: autant qu’il faut pour...

στις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ )  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι 1: parce que, du fait que, de ce que

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas)

ὅτι μή : après une proposition négative : sinon que, sauf que, excepté que ; ὅτι μηδ: après une proposition négative : si ce n’est aussi, -> pas plus que

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective1: non ; ne ... pas

οὐδέ 1: ne pas même; et ne pas non plus

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien ; A adv. οὐδέν : en rien, nullement

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

οὖν 1: ainsi, donc, eh bien donc

οὔτε 1: et pas non plus ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο 1: adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω(ς) 1: ainsi, de cette manière

ὀφθαλμός , οῦ (ὁ) 4: l’œil

ὄχημα , ατος (τό) : ce qui porte ou soutient, support, soutien (poétique)

παιδεύω  2: éduquer ; enseigner ;

παίζω : jouer, s’amuser ; + A : jouer à ;

παῖς , παιδός (ὁ) 1: l’enfant

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

πάλαι 2: depuis longtemps;

πάλιν 1:  de nouveau, encore;

πάλλομαι : bondir, palpiter

Πάν , Πανός (ὁ)  : Pan

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement

παρά + Α 1: auprès de (avec mvt), près de; locution : παῤ ἡμέραν : jour par jour, un jour après l’autre

παραγίγνομαι (-γενήσομαι, -εγενόμην, -γέγονα) 2: survenir, arriver

παραιτέομαι , οῦμαι : refuser, récuser

παραπλήσιος , α, ον 4: presque pareil, semblable, comparable

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : prendre garde que, s’aviser que (ὅτι)

πάρεχει (τινι) + inf. 1: il est permis (à qqn) de 

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille, la fille

παροξύνω : exciter, irriter

πᾶς , πᾶσα , πᾶν 1: (G παντός , πάσης , παντός ) : adj . tout ; chaque ;

πάσσω (pft P πέπασμαι) : verser, répandre, maculer ; + G + A : répandre de qqch sur qqn, maculer qqn de qqch

πάσχω , πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ( ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) 1: éprouver (en bien ou en mal), éprouver un sentiment, avoir une idée

πεδίον , ου (τό) 3: la surface plane, la plaine

πείθω , πείσω , ἔπεισα , πέπεικα 1: persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...) ; // MP πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : obéir à

πειράομαι , ῶμαι 1: + G  éprouver, faire l'expérience de ;

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre

πεντήκοντα indécl.: cinquante

περ + 1: au sujet de, à propos de 

περ + D : (poét.) par, par suite de, pour

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα ; participe parfait περιπεπτωκώς , οτος) :, tomber sur, rencontrer ;

περισσά / περιττά = περισσῶς / περιττῶς : extrêmement (neutre adverbial) (comparatif : περιττότερα )

περιτείνω : tendre autour, étendre autour

περιττόν : adv. en abondance, supérieurement, extrêmement

περιττός , ή, όν : qui reste, en surplus ; τὸ περιττόν : le reste

πέτρα , ας ()  2:  le rocher, la pierre, le roc

πηγή , ῆς (ἡ) : la source

πηλός , οῦ (ὁ) : la boue

πήρα , ας () : besace

πηρόω , ῶ ( part pft P πεπηρωμένος ) : estropier, mutiler ( s’emploie souvent pur la vue : -> aveugle)

πικρός , ά, όν 2: 1 piquant ; 2 pénible, cruel

πίμπλημι (impft P 3ème p πίμπλατο ) : remplir, inonder, couvrir

πίνω ( πίομαι, ἔπιον, πέπωκα) 3: boire

πίπτω , πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα : tomber

πλαταγή , ῆς (ἡ) : battement, claquement ;

πλείων , ων, ον 1: plus nombreux

πλέκω : tresser, entrelacer

πλέον (τό) : neutre adv. 1: plus souvent, davantage

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πλησίον : adv 2: près , à proximité ; // prép : πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

πλήσσω ( aor 2 P ἐπλήγην) : frapper, blesser

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος , ου () : le riche

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

πόα , ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποδήρης , ης, ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποθέω , ῶ 4: demander de justifier l’absence de, demander, réclamer ; désirer ardemment ;

ποιέω , + 2 A 1: rendre (+ COD + attribut du COD)

ποιμήν , ένος (ὁ) : le berger

ποίμνη , ης (ἡ) : le troupeau de brebis, le troupeau

ποίμνιον , ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολλά adv. 1: le plus souvent ; beaucoup

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή , πολύ ( πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) 1: nombreux, beaucoup de, abondant ; τὸ πολύ : la plus grande partie

πόσος , η, ον; 3: combien nombreux ? combien?

ποτ   1: 1 parfois ; un jour ; // avec participe : chaque fois que ; 2 encl : particule indiquant la possibilité, ou une impatience : en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

ποτ  1: (encl(particule indiquant la possibilité) : ; ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ...

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ;

πούς , ποδός () (D pl ποσίν) 1: le pied

πρέπω 2: convenir, être convenable 

πρίν + inf 1: avant de, avant que 

πρό + 1: pour

πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail : moutons, brebis

προγένειος , ος , ον : barbu, à la barbe longue

προίστημι (aor προέστην / προύστην ) 3: se placer devant

πρός + Α 1: contre, avec ; vers, à, auprès de, près de

πρόσειμι 2 3: + D : s’approcher de, se présenter à ;

πρόσοψις , εως () : vue, regard, coup d’œil, la considération

προσφέρω 3: porter vers; // MP προσφέρομαι ( προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) : + A : porter à la bouche ;

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la figure

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

πρότερος , α, ον 2: 1 le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον ou τὰ πρῶτα 1: d’abord, en premier ; pour la première fois ;

πτέρνα , ης (ἡ) : le talon

πτοέω , ῶ : 1 faire fondre, liquéfier ; 2 épouvanter ;

πυρρός , , όν : rouge comme le feu, roux, doré

πως (enclitique) 3: en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

πῶς : comment ?

ῥᾳδίως 2: facilement, aisément;

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; part aor passif N pl ῥιφθέντες ; pl que pft P 3ème p : ἔρριπτο) : laisser tomber, abandonner, délaisser

ῥόδον , ου (τό) : la rose

σάρξ , σαρκός () 4: la chair

σατύρος , ου (ὁ) : le satyre

σιρός , ου (ὁ) : la fosse, la trappe

σιωπάω , ῶ 3: se taire, rester en silence

σιωπηλός , ή, όν : silencieux, frappé de mutisme

σκέλος , ους (τό) : la jambe

σκέπω : couvrir, protéger

σκιά , ᾶς (ἡ) : l’ombre, l’ombre portée

σκιρτάω ,  : sauter, bondir

σκόλυμος , ου (ὁ) : le chardon

σκοπέω , 1: regarder, examiner (μή : si)

σκυθρωπός , ος , ον : sombre

σκύλαξ , ακος (,) : chiot, petit chien

σκύμνος , ου (,) : le petit (d’un animal)

σμῆνος , ους (τὁ) : la ruche

σμικρόν, οῦ  1: un peu ;

σοφίζομαι (part. pft P : σεσοφισμένος ) : être inventé avec art, être truqué

σπείρω 4: répandre

σπουδή , ῆς (ἡ) 3: le souci, l’inquiétude

στέλεχος , ου () : le tronc

στέφανος , ου (ὁ) 2: la couronne

στεφανόω , 3: couronner

στόμα , ατος (τό) 2: la bouche

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συγγνώμη , ης (ἡ) 2: le pardon ; συγγνώμην ἔχειν : accorder le pardon (sujet à l’A) à (+ D);

συλλέγω 3: rassembler, réunir ;

συμϐαίνει 1: il arrive ; τὸ συμβάν, τοῦ συμβάντος : part. aor. neutre subst. : ce qui était arrivé, l’accident

συμπίπτω , -πεσοῦμαι, συνέπεσον, -πέπτωκα 4:  se rencontrer, se heurter

συνέρχομαι ( -ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) 4: se réunir

συνήθης , συνήθης, σύνηθες : habituel, familier

συνθραύω: briser, fracasser

σύριγξ , ιγγος (ὁ) : flûte (de Pan)

συρίττω / συρίζω : jouer de la flûte

σχῆμα , ατος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure, les gestes ; apparence ;

σχοῖνος , ου (ἡ, ὁ) : la corde de joncs tressés, la corde

σῴζω , σώσω , ἔσωσα , σέσωκα 1: sauver, préserver

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps

σῶστρα / σῷστρα , ων (τά) : récompense pour qui sauve qqn, récompense

τὰ μέν ... τὰ δέ ... 1: d’une part ... d’autre part ...

ταίνια , ας (ἡ) : bandelette qui soutient les seins, bandeau soutien-gorge

ταπεινός , ή, όν 3: bas

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην) : troubler, bouleverser, mettre la panique ;

ταῦρος , ου (ὁ) : taureau

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé) 1: à la fois ... et ; et en même temps ;

τείνω (aor. ἔτεινα ) : tendre, fixer

τέμνω 3: ( τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα ; aor 2 hom  : τάμε ) : 1 trancher, couper, abattre ; 2 déchirer, ravager

τέτταρες , ων 3: quatre

τέχνη , ης (ἡ) 2: art, artifice, ruse

τήκω : fondre, liquéfier, épuiser, consumer

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ?

τις , τις, τι G τινος 1: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose ; // exprime « on » en gre ; τις sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τιτρώσκω ( pft P τέτρωμαι ) : blesser

τὸ πλέον : accusatif adv1: le comparatif a valeur superlative quand il existe une idée de comparaison : pour la plus grande partie ;

τοιόσδε , τοιάδε / τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο(ν) 1: tel, de telle sorte, de ce genre

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

τοσοῦτον 1: neutre adv. : à tel point, tellement; // τοσοῦτον ... ὅσον ... : autant ... que....

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

τότε 1: alors, à ce moment; τότε μέν : alors justement;

τράγος , ου (ὁ): le bouc

τραφεῖσα : part. aor. passif de τρέφω 2: ayant été nourrie, ayant grandi

τρέπομαι 3: se tourner (vers) , se mettre (à) ;

τρέφω , θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα 2: nourrir, faire vivre, maintenir en vie ; // MP τρέφομαι, θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην / ἐτρέφθην , τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τρίχωμα , ατος, (τό) : la toison

τροφή , ῆς (ἡ) 3: la nourriture

τρυφερός , ά, όν : mou, délicat (avec souvent une connotation de volupté)

τυρίσκος , ου (ὁ) : le petit fromage

τυρός , οῦ (ὁ) : le fromage

άκινθος , ου (ὁ) : Hyacinthe (aimé d’Apollon, qui le tua involontairement, et le transforma en fleur  (jacinthe, ou lys martagon, on ne sait)

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ἡμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπεκφεύγω : s’enfuir en toute hâte

ὑπέρ + 1: 1 au-dessus de ; 2 au sujet de

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil

ὑπ + D 1: sous

ὑπό + 1: avec un vb passif : par  (ὑπ devant voyelle)

ὑπόδημα , ατος (τό) : la chaussure

φάρμακον , ου (τό) 3: 1 poison ; 2 médicament, remède ;

φημι 1: ( φῃς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί en incise : comme on dit ;

φθέγγομαι 4: faire entendre un son, un cri ; produire un son, émettre un son, faire retentir ;

φιλέω , ( φιληθείς  : part aor passif) 2: embrasser

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami;

φλέγω : enflammer, allumer

φοϐέω , ῶ 2: faire peur ;

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

φριμασσομαι ( aor ἐφριξάμην) : s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir

φυγή , ῆς (ἡ) 2: la fuite

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα ) 1: surveiller

φυτόν , οῦ (τό) : l’arbre, la plante ;

φων , ῆς (ἡ) 3: la voix ;

φωράω , ῶ : prendre en flagrant délit, prendre en défaut

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; + part. : se réjouir de + inf.

χαλκός , οῦ (ὁ) : le bronze

χαρίζομαι 2: accorder, céder, offrir

χάσμα , ατος (τό) : ouverture béante, trou, gouffre, abîme

χεῖλος , ους (τό) : la lèvre, le bord

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χιτωνίσκος , ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, pour un garçon)

Χλόη , ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χλωρός , , όν : vert ; d'un vert tendre ; jaune clair, jaune pâle ; pâle ;

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D 1: utiliser, se servir de

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ;

χρώζω : teindre, colorer

χρῶμα , ατος (τό) : la couleur

χῶμα , ατος (τό) : amoncellement de terre, tas de terre ; -> terre (enlevée d’un trou, ou servant à le reboucher)

ψεύδω (f ψεύσω) +A + G 1: tromper qqn au sujet de ; // MP ψεύδομαι: alléguer mensongèrement (πρός + Α : pour, devant )

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur

ψύχομαι : se refroidir, être glacé

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

3: oh !

ὦδε 3: ainsi, de la sorte, de la manière suivante ;

ὤν , οὖσα , ὄν 1: étant

ὥρα , ας (ἡ) 3: moment; heure;

ὡραῖος , α, ον : mûr

ὡς 1: + infinitif : au point de, de telle sorte que ( ionisme , à la place de ὥστε))  

ὡς 1: comme ;  

ὡς 1: en tant que

ὡς + vb conjugué (conjonction) 1: quand, lorsque 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὥσπερ 1: comme ;   ὥσπερ + participe : comme si

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que (conséquence possible, ou conséquence générale) ; = ὥστε + inf : de façon à (sujet à l’A)

ὥστε 1: par conséquent, en conséquence;

ὠχριάω , ῶ : devenir jaune, pâlir, blêmirRetour en haut du texte