Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

11 Le piège

La louve et les bergersLongus : Daphnis et Chloé Livre 01 ch.11

Le piège 


11- 1 Τοιαῦτα δὲ αὐτῶν παιζόντων, τοιάνδε σπουδὴν Ἔρως ἀνέπλασε. Λύκαινα τρέφουσα σκύμνους νέους ἐκ τῶν πλησίον ἀγρῶν ἐξ ἄλλων ποιμνίων πολλ ἥρπαζε, πολλῆς τροφῆς ἐς ἀνατροφὴν τῶν σκύμνων δεομένη. 2 Συνελθόντες οὖν οἱ κωμῆται νύκτωρ σιροὺς ὀρύττουσι τὸ εὖρος ὀργυιᾶς, τὸ βάθος τεττάρων. Τὸ μὲν δὴ χῶμα τὸ πολὺ σπείρουσι κομίσαντες μακράν, ξύλα δὲ ξηρὰ μακρὰ τείναντες ὑπὲρ τοῦ χάσματος τὸ περιττὸν τοῦ χώματος κατέπασαν, τῆς πρότερον γῆς εἰκόνα, ὥστε κἂν λαγὼς ἐπιδράμῃ, κατακλᾶν τὰ ξύλα κάρφων ἀσθενέστερα ὄντα, καὶ τότε παρέχειν μαθεῖν ὅτι γῆ οὐκ ἦν, ἀλλὰ μεμίμητο γῆν. Τοιαῦτα πολλὰ ὀρύγματα κἀν τοῖς ὄρεσι κἀν τοῖς πεδίοις ὀρύξαντες τὴν μὲν λύκαιναν οὐκ εὐτύχησαν λαβεῖν· αἰσθάνεται γὰρ καὶ γῆς σεσοφισμένης· πολλὰς δὲ αἶγας καὶ ποίμνια διέφθειραν, καὶ Δάφνιν παρ ᾿ ὀλίγον ὧδε.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte, de ce genre

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

αὐτός, ή,ό : il, lui, elle (pr. de rappel) 

παίζω : jouer, s’amuser ; + A : jouer à ;

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

σπουδή,ῆς (ἡ) : le souci, l’inquiétude

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἀνα-πλάσσω (aor. ἀνέπλασα) : façonner, imaginer, inventer

λύκαινα, ης (ἡ) : la louve

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

νέος,α,ον : jeune, nouveau

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de, de 

πλησίον adv. : près , à proximité

ἀγρός,οῦ () : champ

constr. : Λύκαινα ... ἐκ τῶν πλησίον ἀγρῶν

ἄλλος,η,ο : autre ;

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant ; τὸ πολύ : la plus grande partie

ἁρπάζω : prendre, prendre violemment, s’emparer de, saisir, enlever

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de

ἀνα-τροφή, ῆς (ἡ) : nourriture, alimentation

δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην, δεδέημαι + G : avoir besoin de

2

συν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : se réunir

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

κωμήτης, ου (ὁ) : le villageois

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

σιρός, ου (ὁ) : la fosse, la trappe

ὀρύττω / ὀρύσσω (aor. ὤρυξα) : creuser

εὖρος, ους (τό) : la largeur

τὸ εὖρος ... τὸ βάθος : A de relation : -> de largeur ... de profondeur ; ὀργυιᾶς... τεττάρων : G de mesure

ὀργυία,ας (ἡ) : la brasse (1,77m à Athènes)

βάθος , ους (τό) : la profondeur

τέτταρες, ων : quatre

4 brasses = 7 m de profondeur... peu plausible ! la brasse de Lesbos doit être inférieure à celle d’Athènes, ou bien les chiffres sont volontairement exagérés...

δή : donc

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre ; certes ... mais... ;

χῶμα,ατος (τό) : amoncellement de terre, tas de terre ; -> terre (enlevée d’un trou, ou servant à le reboucher)

σπείρω : répandre

κομίζω : transporter, emmener 

μακράν : adv. loin

ξύλον,ου (τό) : le bois;

τὰ ξύλα : pluriel particularisant : les morceaux de bois ?

ξηρός,ά,όν : sec

μακρός,ά,όν : long

τείνω (aor. ἔτεινα) : tendre, fixer

ὑπέρ + G : au-dessus de ;

χάσμα, ατος (τό) : ouverture béante, trou, gouffre, abîme

περιττός,ή,όν : qui reste, en surplus ; τὸ περιττόν : le reste

κατα-πάσσω (aor. κατέπασα) : saupoudrer, recouvrir, répandre

πρότερον /τὸ πρότερον: auparavant, avant, d'abord

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

ἡ πρότερον γῆ : hellénisme : le sol d’avant

εἰκόνα + G : à l’image de, à la ressemblance de

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible, ou conséquence générale) ;

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

ἐπι-τρέχω (ἐπιδραμοῦμαι, ἐπέδραμον) : courir dessus

κατα-κλάω : briser, rompre ;

κάρφος,ους (τό) : le brin de paille, le fétu de paille

ἀ-σθενής,ής,ές : faible, fragile

εἰμι : être 

καί : et, même, aussi ;

τότε : alors, à ce moment

πάρεχει (τινι) + inf. : il est permis à qqn de 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : comprendre

ὅτι ou ὅ τι: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas)

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

ἀλλά : mais

μιμέομαι, οῦμαι : imiter

ὄρυγμα, ατος (τό) : la fosse

κἀν = καί + ἐν

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ὄρος,ους (τό) : la montagne, la colline

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

εὐ-τυχέω (aor εὐτύχησα= ηὐτύχησα): réussir

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, se rendre compte de

γάρ : car, en effet ;

σοφίζομαι (part. pft P : σεσοφισμένος) : être inventé avec art, être truqué

αἴξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος) : détruire, , tuer 

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis (racine lexicale : le laurier)

ὀλίγος,η,ον : peu, un peu de, petit ;  // expr.: παρ ᾿ ὀλίγον : à peu de choses près, peu s'en faut ;

ὦδε : ainsi, de la sorte, de la manière suivante ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρός,οῦ () : champ

αἴξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, se rendre compte de

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre ;

ἀνα-πλάσσω (aor. ἀνέπλασα) : façonner, imaginer, inventer

ἀνα-τροφή, ῆς (ἡ) : nourriture, alimentation

ἁρπάζω : prendre, prendre violemment, s’emparer de, saisir, enlever

ἀ-σθενής,ής,ές : faible, fragile

αὐτός, ή,ό : il, lui, elle (pr. de rappel) 

βάθος , ους (τό) : la profondeur

γάρ : car, en effet ;

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis (racine lexicale : le laurier)

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην, δεδέημαι + G : avoir besoin de

δή : donc

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος) : détruire, , tuer 

εἰκόνα + G : à l’image de, à la ressemblance de

εἰμι : être 

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de, de 

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἐπι-τρέχω (ἐπιδραμοῦμαι, ἐπέδραμον) : courir dessus

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de

εὖρος, ους (τό) : la largeur

εὐ-τυχέω (aor εὐτύχησα= ηὐτύχησα): réussir

καί : et, même, aussi ;

κἀν = καί + ἐν

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si

κάρφος,ους (τό) : le brin de paille, le fétu de paille

κατα-κλάω : briser, rompre ;

κατα-πάσσω (aor. κατέπασα) : saupoudrer, recouvrir, répandre

κομίζω : transporter, emmener 

κωμήτης, ου (ὁ) : le villageois

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre

λύκαινα, ης (ἡ) : la louve

μακράν : adv. loin

μακρός,ά,όν : long

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : comprendre

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre ; certes ... mais... ;

μιμέομαι, οῦμαι : imiter

νέος,α,ον : jeune, nouveau

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

ξηρός,ά,όν : sec

ξύλον,ου (τό) : le bois;

ὀλίγος,η,ον : peu, un peu de, petit ;  // expr.: παρ ᾿ ὀλίγον : à peu de choses près, peu s'en faut ;

ὀργυία,ας (ἡ) : la brasse (1,77m à Athènes)

ὄρος,ους (τό) : la montagne, la colline

ὄρυγμα, ατος (τό) : la fosse

ὀρύττω / ὀρύσσω (aor. ὤρυξα) : creuser

ὅτι ou ὅ τι: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas)

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

παίζω : jouer, s’amuser ; + A : jouer à ;

πάρεχει (τινι) + inf. : il est permis (à qqn) de 

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

περιττός,ή,όν : qui reste, en surplus ; τὸ περιττόν : le reste

πλησίον adv. : près , à proximité

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant ; τὸ πολύ : la plus grande partie

πρότερον /τὸ πρότερον: auparavant, avant, d'abord

σιρός, ου (ὁ) : la fosse, la trappe

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

σοφίζομαι (part. pft P : σεσοφισμένος) : être inventé avec art, être truqué

σπείρω : répandre

σπουδή,ῆς (ἡ) : le souci, l’inquiétude

συν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : se réunir

τείνω (aor. ἔτεινα) : tendre, fixer

τέτταρες, ων : quatre

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte, de ce genre

τότε : alors, à ce moment

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

ὑπέρ + G : au-dessus de ;

χάσμα, ατος (τό) : ouverture béante, trou, gouffre, abîme

χῶμα,ατος (τό) : amoncellement de terre, tas de terre ; -> terre (enlevée d’un trou, ou servant à le reboucher)

ὦδε : ainsi, de la sorte, de la manière suivante ;

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible, ou conséquence générale) ;


Vocabulaire par ordre de fréquence  :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre ;

αὐτός, ή,ό : il, lui, elle (pr. de rappel) 

γάρ : car, en effet ;

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part, alors

δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην, δεδέημαι + G : avoir besoin de

δή : donc

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος) : détruire, , tuer 

εἰμι : être 

ἐκ/ἐξ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de, de 

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de

καί : et, même, aussi ;

κομίζω : transporter, emmener 

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : comprendre

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre ; certes ... mais... ;

νέος,α,ον : jeune, nouveau

ὀλίγος,η,ον : peu, un peu de, petit ;  // expr.: παρ ᾿ ὀλίγον : à peu de choses près, peu s'en faut ;

ὅτι ou ὅ τι: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas)

οὐ, οὐκ, οὐχ (négation objective: non ; ne ... pas

οὖν : ainsi, donc, eh bien donc

πάρεχει (τινι) + inf. : il est permis (à qqn) de 

πολύς, πολλή, πολύ (πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, abondant ; τὸ πολύ : la plus grande partie

πρότερον /τὸ πρότερον: auparavant, avant, d'abord

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte, de ce genre

τότε : alors, à ce moment

ὑπέρ + G : au-dessus de ;

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible, ou conséquence générale) ;

fréquence 2 :

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, se rendre compte de

ἀ-σθενής,ής,ές : faible, fragile

Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

εὐ-τυχέω (aor εὐτύχησα= ηὐτύχησα): réussir

μακρός,ά,όν : long

τοιόσδε, τοιάδε/ τοίηδε, τοιόνδε : tel, tel que voici, tel que je vais dire

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, faire vivre, maintenir en vie ;

ὦδε : ainsi, de la sorte, de la manière suivante ;

fréquence 3 :

ἁρπάζω : prendre, prendre violemment, s’emparer de, saisir, enlever

μιμέομαι, οῦμαι : imiter

ξύλον,ου (τό) : le bois;

ὄρος,ους (τό) : la montagne, la colline

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πλησίον adv. : près , à proximité

τέτταρες, ων : quatre

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

fréquence 4 :

ἀγρός,οῦ () : champ

σπείρω : répandre

σπουδή,ῆς (ἡ) : le souci, l’inquiétude

συν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : se réunir


ne pas apprendre :

αἴξ, αἰγός (ἡ) : la chèvre

ἀνα-πλάσσω (aor. ἀνέπλασα) : façonner, imaginer, inventer

ἀνα-τροφή, ῆς (ἡ) : nourriture, alimentation

βάθος , ους (τό) : la profondeur

Δάφνις, ιδος (ὁ) : Daphnis (racine lexicale : le laurier)

εἰκόνα + G : à l’image de, à la ressemblance de

ἐπι-τρέχω (ἐπιδραμοῦμαι, ἐπέδραμον) : courir dessus

εὖρος, ους (τό) : la largeur

κἀν = καί + ἐν

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si

κάρφος,ους (τό) : le brin de paille, le fétu de paille

κατα-κλάω : briser, rompre ;

κατα-πάσσω (aor. κατέπασα) : saupoudrer, recouvrir, répandre

κωμήτης, ου (ὁ) : le villageois

λαγώς, ώ (ὁ) : le lièvre

λύκαινα, ης (ἡ) : la louve

μακράν : adv. loin

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

ξηρός,ά,όν : sec

ὀργυία,ας (ἡ) : la brasse (1,77m)

ὄρυγμα, ατος (τό) : la fosse

ὀρύττω / ὀρύσσω (aor. ὤρυξα) : creuser

παίζω : jouer, s’amuser ; + A : jouer à ;

περιττός,ή,όν : qui reste, en surplus ; τὸ περιττόν : le reste

ποίμνιον,ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

σιρός, ου (ὁ) : la fosse, la trappe

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

σοφίζομαι (part. pft P : σεσοφισμένος) : être inventé avec art, être truqué

τείνω (aor. ἔτεινα) : tendre, fixer

χάσμα, ατος (τό) : ouverture béante, trou, gouffre, abîme

χῶμα,ατος (τό) : amoncellement de terre, tas de terre ; -> terre (enlevée d’un trou, ou servant à le reboucher)


Traduction au plus près du texte :

Longus : Daphnis et Chloé Livre 01 XI

1 Τοιαῦτα δὲ αὐτῶν παιζόντων, τοιάνδε σπουδὴν Ἔρως ἀνέπλασε.

Mais alors qu’ils jouaient à des jeux de ce genre, Eros inventa un souci tel que je vais le dire.

Λύκαινα τρέφουσα σκύμνους νέους ἐκ τῶν πλησίον ἀγρῶν ἐξ ἄλλων ποιμνίων πολλ ἥρπαζε, πολλῆς τροφῆς ἐς ἀνατροφὴν τῶν σκύμνων δεομένη.

Une louve provenant des champs <qui étaient> à proximité, qui nourrissait ses petits nouveaux<-nés> , prenait de nombreuses <brebis> provenant des autres troupeaux, car elle avait besoin de beaucoup de nourriture pour l’alimentation de ses petits.

2 Συνελθόντες οὖν οἱ κωμῆται νύκτωρ σιροὺς ὀρύττουσι τὸ εὖρος ὀργυιᾶς, τὸ βάθος τεττάρων.

Les villageois donc, s’étant réunis, creusent pendant la nuit des trappes d’une brasse de large, de quatre <brasses> de profondeur.

Τὸ μὲν δὴ χῶμα τὸ πολὺ σπείρουσι κομίσαντες μακράν, ξύλα δὲ ξηρὰ μακρὰ τείναντες ὑπὲρ τοῦ χάσματος τὸ περιττὸν τοῦ χώματος κατέπασαν, τῆς πρότερον γῆς εἰκόνα, ὥστε κἂν λαγὼς ἐπιδράμῃ, κατακλᾶν τὰ ξύλα κάρφων ἀσθενέστερα ὄντα, καὶ τότε παρέχειν μαθεῖν ὅτι γῆ οὐκ ἦν, ἀλλὰ μεμίμητο γῆν.

D’une part donc , après l’avoir transportée, ils répandent au loin la plupart de la terre enlevée, d’autre part, ayant fixé de longs morceaux de bois sec ils saupoudrent le reste de la terre au-dessus du gouffre, à la ressemblance du sol d’avant, de telle sorte que, même si un lièvre avait couru dessus, les morceaux de bois, étant plus fragiles que des fétus de paille, se seraient brisés, et qu’alors il eût été permis de comprendre que <ce> n’était pas le sol, mais que ça imitait le sol.

Τοιαῦτα πολλὰ ὀρύγματα κἀν τοῖς ὄρεσι κἀν τοῖς πεδίοις ὀρύξαντες τὴν μὲν λύκαιναν οὐκ εὐτύχησαν λαβεῖν·

Ayant creusé de telles fosses en grand nombre à la fois dans les collines et dans les plaines, certes, ils ne réussirent pas à prendre la louve :

αἰσθάνεται γὰρ καὶ γῆς σεσοφισμένης·

car elle sent que le sol a été truqué ;

πολλὰς δὲ αἶγας καὶ ποίμνια διέφθειραν, καὶ Δάφνιν παρ ᾿ ὀλίγον ὧδε.

mais ils tuèrent beaucoup de chèvres et de brebis, et, à peu de choses près, Daphnis, de la manière suivante.

Retour en haut du texte