Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

12 Chute et sauvetage de Daphnis

Un bouvier providentielLongus : Daphnis et Chloé Livre 01

Chute et sauvetage de Daphnis

12

1 Τράγοι παροξυνθέντες ἐς μάχην συνέπεσον. Τῷ οὖν ἑτέρῳ τὸ ἕτερον κέρας, βιαιοτέρας γενομένης μβολῆς, θραύεται, καὶ ἀλγήσας, φριμαξάμενος ἐς φυγὴν ἐτρέπετο· ὁ δὲ νικῶν κατ̓ ἴχνος ἑπόμενος ἄπαυστον ἐποίει τὴν φυγήν. Ἀλγεῖ Δάφνις περὶ τῷ κέρατι καὶ τῇ θρασύτητι ἀχθεσθεὶς τὴν καλαύροπα λαβὼν ἐδίωκε τὸν διώκοντα. 2 Οἷα δὲ τοῦ μὲν ὑπεκφεύγοντος, τοῦ δὲ ὀργῇ διώκοντος οὐκ ἀκριβὴς τῶν ἐν ποσὶν ἡ πρόσοψις ἦν, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χάσματος ἄμφω πίπτουσιν, ὁ τράγος πρότερος, ὁ Δάφνις δεύτερος. Τοῦτο καὶ ἔσωσε Δάφνιν, χρήσασθαι τῆς καταφορᾶς ὀχήματι τῷ τράγῳ. 3 Ὁ μὲν δὴ τὸν ἀνιμησόμενον, εἴ τις ἄρα γένοιτο, δακρύων ἀνέμενεν· ἡ δὲ Χλόη θεασαμένη τὸ συμβὰν δρόμῳ παραγίνεται πρὸς τὸν σιρόν, καὶ μαθοῦσα ὅτι ζῇ, καλεῖ τινα βουκόλον ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν πλησίον εἰς ἐπικουρίαν. 4 Ὁ δὲ ἐλθὼν σχοῖνον ἐζήτει μακράν, ἧς ἐχόμενος ἀνιμώμενος ἐκβήσεται. Καὶ σχοῖνος μὲν οὐκ ἦν, ἡ δὲ Χλόη λυσαμένη ταινίαν δίδωσι καθεῖναι τῷ βουκόλῳ· καὶ οὕτως οἱ μὲν ἐπὶ τοῦ χείλους ἑστῶτες εἷλκον, ὁ δὲ ἀνέβη ταῖς τῆς ταινίας ὁλκαῖς ταῖς χερσὶν ἀκολουθῶν. 5 Ἀνιμήσαντο δὲ καὶ τὸν ἄθλιον τράγον συντεθραυσμένον ἄμφω τὰ κέρατα· τοσοῦτον ἄρα ἡ δίκη μετῆλθε τοῦ νικηθέντος τράγου. Τοῦτον μὲν δὴ τυθησόμενον χαρίζονται σῶστρα τῷ βουκόλῳ, καὶ ἔμελλον ψεύδεσθαι πρὸς τοὺς οἴκοι λύκων ἐπιδρομήν, εἴ τις αὐτὸν ἐπόθησεν· αὐτοὶ δὲ ἐπανελθόντες ἐπεσκοποῦντο τὴν ποίμνην καὶ τὸ αἰπόλιον· καὶ ἐπεὶ κατέμαθον ἐν κόσμῳ νομῆς καὶ τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα, καθίσαντες ἐπὶ στελέχει δρυὸς ἐσκόπουν μή τι μέρος τοῦ σώματος ὁ Δάφνις ᾕμαξε καταπεσών. 6 Τέτρωτο μὲν οὖν οὐδὲν οὐδὲ ᾕμακτο οὐδέν, χώματος δὲ καὶ πηλοῦ πέπαστο καὶ τὰς κόμας καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. Ἐδόκει δὴ λούσασθαι, πρὶν αἴσθησιν γενέσθαι τοῦ συμβάντος Λάμωνι καὶ Μυρτάλῃ.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte ( sauf DC I 11) :

1

τράγος, ου (ὁ): le bouc

παρ-οξύνω : exciter, irriter

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de ;

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

συμ-πίπτω, -πεσοῦμαι, συνέπεσον, -πέπτωκα:  se rencontrer, se heurter

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

κέρας, ατος/ως (τό) : la corne

βίαιος, ος/α,ον : violent

βιαιοτέρας : pensez aux trois valeurs du comparatif en grec (assez, plus, trop....) !

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : le choc

θραύω : briser

ἀλγέω,ῶ: souffrir

φριμασσομαι ( aor ἐφριξάμην) : s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir

φυγή, ῆς (ἡ) : la fuite

τρέπομαι : se tourner (vers) , se mettre (à) ;

ἐτρέπετο ... ἐποίει ... ἐδίωκε... etc. ...: attention aux emplois de l’imparfait dans ce passage : l’imparfait a tantôt valeur inchoative (« se mettre à ... »), tantôt valeur de durée, ou valeur descriptive dans le passé.

νικάω,ῶ : vaincre

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant 

ἴχνος,ους (τό) : la trace

ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D): suivre ; poursuivre ;

ἄ-παυστος,ος,ον : qui ne cesse pas, sans fin

ποιέω,ῶ + 2 A : rendre (+ COD + attribut du COD)

περ +D : (poét.) par, par suite de, pour

θρασύτης ητος (ἡ) : l’arrogance

ἄχθομαι : être fâché de, supporter avec peine ;

καλαύροψ, οπος (ἡ) : le bâton recourbé, la houlette

διώκω : poursuivre ;

2

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

ὑπ-εκ-φεύγω : s’enfuir en toute hâte

ὀργή, ῆς () : la colère

ἀκριβής, ής, ές : précis, soigneux

τῶν ἐν ποσίν ... : τῶν : pluriel neutre : «  de ce qu’il y avait... »

πούς, ποδός () (D pl ποσίν): le pied

πρόσ-οψις, εως () : vue, regard, coup d’œil , la considération

κατά + G : au fond de 

ἄμφω (duel NVA) : tous deux

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πρότερος,α,ον : le premier, en premier

δεύτερος,α,ον : le second, en deuxième

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

Τοῦτο κα ... χρήσασθαι : le démonstratif annonce l’infinitif explicatif : «  ceci ... à savoir le fait qu’il ... »

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : sauver, préserver

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

κατα-φορά, ᾶς (ἡ) : la chute

ὄχημα, ατος (τό) : ce qui porte ou soutient, support, soutien (poétique)

ὀχήματι τῷ τράγῳ : ὀχήματι est attribut de τῷ τράγῳ

3

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

ἀν-ιμάω,ῶ ( f ἀνιμήσομαι aor. ἀνίμησα) ) : tirer en haut, hisser

τὸν ἀνιμησόμενον ... ἀνέμενεν : valeur finale du participe futur

εἰ : si, que 

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose

ἄρα adv. : 1 donc ; 2 peut-être ;

δακρύω : pleurer

ἀνα-μένω : attendre

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

θεάομαι,ῶμαι : être spectateur, voir

συμ-ϐαίνει : il arrive ; τὸ συμβάν, τοῦ συμβάντος : part. aor. neutre subst. : ce qui était arrivé, l’accident

δρόμος, ου (ὁ) : la course

παρα-γίγνομαι (-γενήσομαι, -εγενόμην, -γέγονα): survenir, arriver

πρός + Α : auprès de, près de

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : se rendre compte de ou que (ὅτι)

ζήω, ζῶ : vivre

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

βου-κόλος, ου (ὁ) : le bouvier

εἰς + Α : pour

ἐπικουρία,ας (ἡ) : le secours

4

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

σχοῖνος, ου (ἡ, ὁ) : la corde de joncs tressés, la corde

ζητέω,ῶ : chercher, rechercher

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

ἔχομαι + G : s’attacher à, prendre, tenir

ἧς ἐχόμενος ... ἐκϐήσεται : hellénisme intraduisible littéralement ; ἧς est complément de ἐχόμενος, apposé au sujet de ἐκϐήσεται.

ἐκ-βαίνω : sortir de

λύω : délier, dénouer

ταίνια,ας (ἡ) : bandelette qui soutient les seins, bandeau soutien-gorge

δίδωμι : donner ; + inf. complétif : donner pour ....

καθεῖναι : inf. aor. de καθ-ίημι , complétant δίδωσι

καθ-ίημι : faire tomber de haut en bas, laisser tomber

οὕτω(ς) : ainsi, de cette manière

ἐπ +G : sur

χεῖλος,ους (τό) : la lèvre, le bord

ἑστῶς,ῶτος : part pft de ἵστημι

ἵστημι, στήσω, ἔστησα( inf et part : ἱστάναι,ἱστάς. στῆσαι, στήσας/) : établir, placer ; MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout

ἕλκω : tirer

ἀνα-βαίνω : monter , grimper

ὁλκή, ῆς (ἡ) : la traction, le fait de tirer

ταῖς τῆς ταινίας ὁλκαῖς : datif complément de ἀκολουθῶν; le G enchâssé est un génitif objectif : « les tractions effectuées sur le bandeau »

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

ταῖς χερσίν : D de moyen

ἀκολουθέω,ῶ + D : accompagner, suivre, se conformer à

5

ἄθλιος‚α‚ον : malheureux, pitoyable

συν-θραύω: briser, fracasser

ἄμφω τὰ κέρατα : A de relation : « quant à .... »

τοσοῦτον : neutre adv. : à tel point, tellement

δίκη,ης (ἡ) : la compensation; la vengeance ;

μετ-έρχομαι ( f μετελεύσομαι/μέτειμι, aor μετῆλθον) : poursuivre, châtier

μετῆλθε s e αὐτόν.

τυθησόμενον part. futur tardif de θύω

θύω : offrir en sacrifice, sacrifier

χαρίζομαι : accorder, céder, offrir

σῶστρα / σῷστρα, ων (τά) : récompense pour qui sauve qqn, récompense

σῶστρα : attribut du COD τοῦτον τυθησόμενον

μέλλω + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de  

ψεύδω (f ψεύσω) +A + G : tromper qqn au sujet de ; // MP ψεύδομαι: alléguer mensongèrement (πρός + Α : pour, devant )

τοὺς οἴκοι : hellénisme : ceux de chez eux

οἴκοι : adv. à la maison

λύκος,ου () : le loup

ἐπι-δρομή, ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ποθέω,ῶ : demander de justifier l’absence de, demander, réclamer

ἐπ-αν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ῆλθον) : revenir

ἐπι-σκοπέω,ῶ : examiner, inspecter

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau de brebis, le troupeau

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

ἐπεί : quand, lorsque

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : 1 étudier, examiner, vérifier ; 2 être instruit de

κόσμος,ου (ὁ) : le bon ordre

νομή, ῆς (ἡ) : le pâturage, le pacage

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, brebis

καθίζω (aor ἐκάθισα): s'asseoir ;

στέλεχος, ου () : le tronc

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

σκοπέω,ῶ : regarder, examiner (μή : si)

μέρος, ους (τό) : la partie

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps

αἱμάσσω/αἱμάττω, αἱμάξω, ᾕμαξα (pft P ᾕμαγμαι) : ensanglanter, mettre du sang sur, blesser ; au pft P : avoir du sang sur

κατα-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber

6

τιτρώσκω ( pft P τέτρωμαι) : blesser

Τέτρωτο ... ᾕμακτο ... πέπαστο ... : sens fort des plus-que-parfait

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien ; A adv. οὐδέν : en rien, nullement

οὐδέ : et ne pas non plus

πηλός, οῦ (ὁ) : la boue

πάσσω (pft P πέπασμαι) : verser, répandre, maculer ; + G + A : répandre de qqch sur qqn, maculer qqn de qqch

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό): le reste de;

καὶ τὰς κόμας καὶ τὸ ἄλλο σῶμα : Α de relation

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître  ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ;

λούω : baigner, laver

πρίν + inf : avant de, avant que 

αἴσθησις, εως (ἡ) : la perception, la connaissance

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

Μυρτάλη, ης (ἡ) : Myrtalé


Vocabulaire alphabétique :

ἄθλιος‚α‚ον : malheureux, pitoyable

αἱμάσσω/αἱμάττω, αἱμάξω, ᾕμαξα (pft P ᾕμαγμαι) : ensanglanter, mettre du sang sur, blesser ; au pft P : avoir du sang sur

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἴσθησις, εως (ἡ) : la perception, la connaissance

ἀκολουθέω,ῶ + D : accompagner, suivre, se conformer à

ἀκριβής, ής, ές : précis, soigneux

ἀλγέω,ῶ: souffrir

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό): le reste de;

ἄμφω (duel NVA) : tous deux

ἀνα-βαίνω : monter , grimper

ἀνα-μένω : attendre

ἀν-ιμάω,ῶ ( f ἀνιμήσομαι aor. ἀνίμησα) ) : tirer en haut, hisser

ἄ-παυστος,ος,ον : qui ne cesse pas, sans fin

ἄρα adv. : 1 donc ; 2 peut-être ;

ἄχθομαι : être fâché de, supporter avec peine ;

βίαιος, ος/α,ον : violent

βου-κόλος, ου (ὁ) : le bouvier

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δακρύω : pleurer

δεύτερος,α,ον : le second, en deuxième

δίδωμι : donner ; + inf. complétif : donner pour ....

δίκη,ης (ἡ) : la compensation; la vengeance ;

διώκω : poursuivre ;

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître  ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ;

δρόμος, ου (ὁ) : la course

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

εἰ : si, que 

εἰς + Α : pour

ἐκ-βαίνω : sortir de

ἕλκω : tirer

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : le choc

ἐπ-αν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ῆλθον) : revenir

ἐπεί : quand, lorsque

ἐπ +G : sur

ἐπι-δρομή, ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπικουρία,ας (ἡ) : le secours

ἐπι-σκοπέω,ῶ : examiner, inspecter

ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D): suivre ; poursuivre ;

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de ;

ἑστῶς,ῶτος : part pft de ἵστημι

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

ἔχομαι + G : s’attacher à, prendre, tenir

ζητέω,ῶ : chercher, rechercher

ζήω, ζῶ : vivre

θεάομαι,ῶμαι : être spectateur, voir

θρασύτης ητος (ἡ) : l’arrogance

θραύω : briser

θύω : offrir en sacrifice, sacrifier

ἵστημι, στήσω, ἔστησα( inf et part : ἱστάναι,ἱστάς. στῆσαι, στήσας/) : établir, placer ; MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout

ἴχνος,ους (τό) : la trace

καθεῖναι : inf. aor. de καθ-ίημι

καθίζω (aor ἐκάθισα): s'asseoir ;

καθ-ίημι : faire tomber de haut en bas, laisser tomber

καλαύροψ, οπος (ἡ) : le bâton recourbé, la houlette

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant 

κατά + G : au fond de 

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : 1 étudier, examiner, vérifier ; 2 être instruit de

κατα-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber

κατα-φορά, ᾶς (ἡ) : la chute

κέρας, ατος/ως (τό) : la corne

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κόσμος,ου (ὁ) : le bon ordre

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λούω : baigner, laver

λύκος,ου () : le loup

λύω : délier, dénouer

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : se rendre compte de ou que (ὅτι)

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

μέλλω + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de  

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μέρος, ους (τό) : la partie

μετ-έρχομαι ( f μετελεύσομαι/μέτειμι, aor μετῆλθον) : poursuivre, châtier

Μυρτάλη, ης (ἡ) : Myrtalé

νικάω,ῶ : vaincre

νομή, ῆς (ἡ) : le pâturage, le pacage

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme

οἴκοι : adv. à la maison

ὁλκή, ῆς (ἡ) : la traction, le fait de tirer

ὀργή, ῆς () : la colère

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

οὐδέ : et ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien ; A adv. οὐδέν : en rien, nullement

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω(ς) : ainsi, de cette manière

ὄχημα, ατος (τό) : ce qui porte ou soutient, support, soutien (poétique)

παρα-γίγνομαι (-γενήσομαι, -εγενόμην, -γέγονα): survenir, arriver

παρ-οξύνω : exciter, irriter

πάσσω (pft P πέπασμαι) : verser, répandre, maculer ; + G + A : répandre de qqch sur qqn, maculer qqn de qqch

περ +D : (poét.) par, par suite de, pour

πηλός, οῦ (ὁ) : la boue

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

ποθέω,ῶ : demander de justifier l’absence de, demander, réclamer

ποιέω,ῶ + 2 A : rendre (+ COD + attribut du COD)

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau de brebis, le troupeau

πούς, ποδός () (D pl ποσίν): le pied

πρίν + inf : avant de, avant que 

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, brebis

πρός + Α : auprès de, près de

πρόσ-οψις, εως () : vue, regard, coup d’œil, la considération

πρότερος,α,ον : le premier, en premier

σκοπέω,ῶ : regarder, examiner (μή : si)

στέλεχος, ου () : le tronc

συμ-ϐαίνει : il arrive ; τὸ συμβάν, τοῦ συμβάντος : part. aor. neutre subst. : ce qui était arrivé, l’accident

συμ-πίπτω, -πεσοῦμαι, συνέπεσον, -πέπτωκα:  se rencontrer, se heurter

συν-θραύω: briser, fracasser

σχοῖνος, ου (ἡ, ὁ) : la corde de joncs tressés, la corde

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : sauver, préserver

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps

σῶστρα / σῷστρα, ων (τά) : récompense pour qui sauve qqn, récompense

ταίνια,ας (ἡ) : bandelette qui soutient les seins, bandeau soutien-gorge

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose

τιτρώσκω ( pft P τέτρωμαι) : blesser

τοσοῦτον : neutre adv. : à tel point, tellement

τράγος, ου (ὁ): le bouc

τρέπομαι : se tourner (vers) , se mettre (à) ;

ὑπ-εκ-φεύγω : s’enfuir en toute hâte

φριμασσομαι ( aor ἐφριξάμην) : s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir

φυγή, ῆς (ἡ) : la fuite

χαρίζομαι : accorder, céder, offrir

χεῖλος,ους (τό) : la lèvre, le bord

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

ψεύδω (f ψεύσω) +A + G : tromper qqn au sujet de ; // MP ψεύδομαι: alléguer mensongèrement (πρός + Α : pour, devant )


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό): le reste de;

ἄρα adv. : 1 donc ; 2 peut-être ;

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δίδωμι : donner ; + inf. complétif : donner pour ....

δίκη,ης (ἡ) : la compensation; la vengeance ;

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître  ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de ;

εἰ : si, que 

εἰς + Α : pour

ἐπεί : quand, lorsque

ἐπ +G : sur

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, marcher

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt); pour, en vue de ;

ἑστῶς,ῶτος : part pft de ἵστημι

ἕτερος,α,ον : l’un, l’autre (de deux)

ἔχομαι + G : s’attacher à, prendre, tenir

ζητέω,ῶ : chercher, rechercher

ζήω, ζῶ : vivre

ἵστημι, στήσω, ἔστησα( inf et part : ἱστάναι,ἱστάς. στῆσαι, στήσας/) : établir, placer ; MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

κατά + A : en descendant le long de, selon ,en suivant 

κατά + G : au fond de 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : se rendre compte de ou que (ὅτι)

μέλλω + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de  

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μέρος, ους (τό) : la partie

νικάω,ῶ : vaincre

ὁ μέν ... ὁ δέ ... : l’un... l’autre... 

οἷα neutre adv. + G abs : attendu que, comme

ὅς,, ὅ : relatif : qui,que, quoi

οὐδέ : et ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien ; A adv. οὐδέν : en rien, nullement

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω(ς) : ainsi, de cette manière

περ +D : (poét.) par, par suite de, pour

ποιέω,ῶ + 2 A : rendre (+ COD + attribut du COD)

πούς, ποδός () (D pl ποσίν): le pied

πρίν + inf : avant de, avant que 

πρός + Α : auprès de, près de

σκοπέω,ῶ : regarder, examiner (μή : si)

συμ-ϐαίνει : il arrive ; τὸ συμβάν, τοῦ συμβάντος : part. aor. neutre subst. : ce qui était arrivé, l’accident

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα : sauver, préserver

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

χράομαι,ῶμαι (f χρήσομαι aor ἐχρησάμην, pft κέχρημαι inf χρῆσθαι) + D : utiliser, se servir de

ψεύδω (f ψεύσω) +A + G : tromper qqn au sujet de ; // MP ψεύδομαι: alléguer mensongèrement (πρός + Α : pour, devant )

fréquence 2 :

ἄθλιος‚α‚ον : malheureux, pitoyable

ἀνα-βαίνω : monter , grimper

διώκω : poursuivre ;

θύω : offrir en sacrifice, sacrifier

λύω : délier, dénouer

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

ὀργή, ῆς () : la colère

παρα-γίγνομαι (-γενήσομαι, -εγενόμην, -γέγονα): survenir, arriver

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πρότερος,α,ον : le premier, en premier

φυγή, ῆς (ἡ) : la fuite

χαρίζομαι : accorder, céder, offrir


fréquence 3 :

ἐκ-βαίνω : sortir de

ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D): suivre ; poursuivre ;

θεάομαι,ῶμαι : être spectateur, voir

κόσμος,ου (ὁ) : le bon ordre

οἴκοι : adv. à la maison

τρέπομαι : se tourner (vers) , se mettre (à) ;

fréquence 4 :

ἀκολουθέω,ῶ + D : accompagner, suivre, se conformer à

ἀκριβής, ής, ές : précis, soigneux

ἀλγέω,ῶ: souffrir

ἄμφω (duel NVA) : tous deux

ἄχθομαι : être fâché de, supporter avec peine ;

βίαιος, ος/α,ον : violent

δακρύω : pleurer

δεύτερος,α,ον : le second, en deuxième

δρόμος, ου (ὁ) : la course

ἕλκω : tirer

ἐπ-αν-έρχομαι ( -ελεύσομαι, -ῆλθον) : revenir

ἴχνος,ους (τό) : la trace

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

ποθέω,ῶ : demander de justifier l’absence de, demander, réclamer

συμ-πίπτω, -πεσοῦμαι, συνέπεσον, -πέπτωκα:  se rencontrer, se heurter

τοσοῦτον : neutre adv. : à tel point, tellement


ne pas apprendre :

αἱμάσσω/αἱμάττω, αἱμάξω, ᾕμαξα (pft P ᾕμαγμαι) : ensanglanter, mettre du sang sur, blesser ; au pft P : avoir du sang sur

αἰπόλιον, ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἴσθησις, εως (ἡ) : la perception, la connaissance

ἀνα-μένω : attendre

ἀν-ιμάω,ῶ ( f ἀνιμήσομαι aor. ἀνίμησα) ) : tirer en haut, hisser

ἄ-παυστος,ος,ον : qui ne cesse pas, sans fin

βου-κόλος, ου (ὁ) : le bouvier

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

ἐμβολή, ῆς (ἡ) : le choc

ἐπι-δρομή, ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπικουρία,ας (ἡ) : le secours

ἐπι-σκοπέω,ῶ : examiner, inspecter

θρασύτης ητος (ἡ) : l’arrogance

θραύω : briser

καθεῖναι : inf. aor. de καθ-ίημι

καθίζω (aor ἐκάθισα): s'asseoir ;

καθ-ίημι : faire tomber de haut en bas, laisser tomber

καλαύροψ, οπος (ἡ) : le bâton recourbé, la houlette

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : 1 étudier, examiner, vérifier ; 2 être instruit de

κατα-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber

κατα-φορά, ᾶς (ἡ) : la chute

κέρας, ατος/ως (τό) : la corne

Λάμων, ωνος (ὁ) : Lamon

λούω : baigner, laver

λύκος,ου () : le loup

μετ-έρχομαι ( f μετελεύσομαι/μέτειμι, aor μετῆλθον) : poursuivre, châtier

Μυρτάλη, ης (ἡ) : Myrtalé

νομή, ῆς (ἡ) : le pâturage, le pacage

ὁλκή, ῆς (ἡ) : la traction, le fait de tirer

ὄχημα, ατος (τό) : ce qui porte ou soutient, support, soutien (poétique)

παρ-οξύνω : exciter, irriter

πάσσω (pft P πέπασμαι) : verser, répandre, maculer ; + G + A : répandre de qqch sur qqn, maculer qqn de qqch

πηλός, οῦ (ὁ) : la boue

ποίμνη, ης (ἡ) : le troupeau de brebis, le troupeau

πρόβατα, ων (τά) : le petit bétail : moutons, brebis

πρόσ-οψις, εως () : vue, regard, coup d’œil, la considération

στέλεχος, ου () : le tronc

συν-θραύω: briser, fracasser

σχοῖνος, ου (ἡ, ὁ) : la corde de joncs tressés, la corde

σῶστρα / σῷστρα, ων (τά) : récompense pour qui sauve qqn, récompense

ταίνια,ας (ἡ) : bandelette qui soutient les seins, bandeau soutien-gorge

τιτρώσκω ( pft P τέτρωμαι) : blesser

τράγος, ου (ὁ): le bouc

ὑπ-εκ-φεύγω : s’enfuir en toute hâte

φριμασσομαι ( aor ἐφριξάμην) : s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir

χεῖλος,ους (τό) : la lèvre, le bord

Χλόη, ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

Traduction au plus près du texte :

Longus : Daphnis et Chloé Livre 01 12

1 Τράγοι παροξυνθέντες ἐς μάχην συνέπεσον.

Des boucs excités se heurtèrent pour un combat.

Τῷ οὖν ἑτέρῳ τὸ ἕτερον κέρας, βιαιοτέρας γενομένης μβολῆς, θραύεται, καὶ ἀλγήσας, φριμαξάμενος ἐς φυγὴν ἐτρέπετο·

Alors, comme un choc trop violent était survenu, l’une des deux cornes est brisée par l’autre (= la corne de l’un est brisée par la corne de l’autre), et, en souffrant, pris d’un frissonnement convulsif, <un bouc> se tourne vers la fuite (= se met à fuir) ;

ὁ δὲ νικῶν κατ̓ ἴχνος ἑπόμενος ἄπαυστον ἐποίει τὴν φυγήν.

mais le vainqueur, le suivant à la trace, rend la fuite sans fin.

Ἀλγεῖ Δάφνις περὶ τῷ κέρατι καὶ τῇ θρασύτητι ἀχθεσθεὶς τὴν καλαύροπα λαβὼν ἐδίωκε τὸν διώκοντα.

Daphnis souffre pour la corne, et, fâché par son arrogance, ayant saisi sa houlette, se mit à poursuivre le poursuivant.

2 Οἷα δὲ τοῦ μὲν ὑπεκφεύγοντος, τοῦ δὲ ὀργῇ διώκοντος οὐκ ἀκριβὴς τῶν ἐν ποσὶν ἡ πρόσοψις ἦν, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χάσματος ἄμφω πίπτουσιν, ὁ τράγος πρότερος, ὁ Δάφνις δεύτερος.

Et attendu que l’un s’enfuyait en toute hâte, et que l’autre <le> poursuivait sous le coup de la colère, la considération de ce qui était devant les pieds n’était pas précise, bien au contraire : ils tombent tous les deux au fond d’un trou (gouffre...), le bouc en premier, Daphnis en second.

Τοῦτο καὶ ἔσωσε Δάφνιν, χρήσασθαι τῆς καταφορᾶς ὀχήματι τῷ τράγῳ.

Et cela sauva Daphnis, à savoir le fait qu’il se serve du bouc comme support (= comme amortisseur) de sa chute.

3 Ὁ μὲν δὴ τὸν ἀνιμησόμενον, εἴ τις ἄρα γένοιτο, δακρύων ἀνέμενεν·

Lui donc, il attend en pleurant, s’il y avait par hasard quelqu’un, celui qui pourrait le hisser dehors ;

ἡ δὲ Χλόη θεασαμένη τὸ συμβὰν δρόμῳ παραγίνεται πρὸς τὸν σιρόν, καὶ μαθοῦσα ὅτι ζῇ, καλεῖ τινα βουκόλον ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν πλησίον εἰς ἐπικουρίαν.

mais Chloé, ayant vu l’accident, arrive à la course près de la trappe, et, se rendant compte qu’il vit, appelle au secours un bouvier des champs d’alentour.

4 Ὁ δὲ ἐλθὼν σχοῖνον ἐζήτει μακράν, ἧς ἐχόμενος ἀνιμώμενος ἐκβήσεται.

Celui qui était venu se mit à chercher une corde longue, grâce à laquelle, en la tenant, hissé, <Daphnis> sortirait.

Καὶ σχοῖνος μὲν οὐκ ἦν, ἡ δὲ Χλόη λυσαμένη ταινίαν δίδωσι καθεῖναι τῷ βουκόλῳ·

Et il n’y avait pas de corde ; mais Chloé, ayant dénoué le bandeau qui soutenait sa poitrine, donne celui-ci au bouvier pour qu’il le laisse tomber <dans le trou> ;

καὶ οὕτως οἱ μὲν ἐπὶ τοῦ χείλους ἑστῶτες εἷλκον, ὁ δὲ ἀνέβη ταῖς τῆς ταινίας ὁλκαῖς ταῖς χερσὶν ἀκολουθῶν.

et ainsi, les uns, debout sur le bord, tiraient, et l’autre réussit à grimper en accompagnant avec ses bras les tractions du bandeau.

5 Ἀνιμήσαντο δὲ καὶ τὸν ἄθλιον τράγον συντεθραυσμένον ἄμφω τὰ κέρατα·

Alors ils hissèrent aussi le malheureux bouc qui avait les deux cornes entièrement brisées (litt. brisé quant à ses deux cornes) ;

τοσοῦτον ἄρα ἡ δίκη μετῆλθε τοῦ νικηθέντος τράγου.

à tel point donc la vengeance pour le bouc vaincu <le> poursuivit !

Τοῦτον μὲν δὴ τυθησόμενον χαρίζονται σῶστρα τῷ βουκόλῳ, καὶ ἔμελλον ψεύδεσθαι πρὸς τοὺς οἴκοι λύκων ἐπιδρομήν, εἴ τις αὐτὸν ἐπόθησεν·

Bref, ils cèdent au bouvier celui-ci pour qu’il soit sacrifié, comme récompense, et avaient l’intention d’alléguer mensongèrement devant ceux de chez eux une attaque soudaine des loups, si quelqu’un demandait de justifier son absence ;

αὐτοὶ δὲ ἐπανελθόντες ἐπεσκοποῦντο τὴν ποίμνην καὶ τὸ αἰπόλιον·

alors, eux, étant revenus, se mirent à inspecter le troupeau de brebis et le troupeau de chèvres ;

καὶ ἐπεὶ κατέμαθον ἐν κόσμῳ νομῆς καὶ τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα, καθίσαντες ἐπὶ στελέχει δρυὸς ἐσκόπουν μή τι μέρος τοῦ σώματος ὁ Δάφνις ᾕμαξε καταπεσών.

et lorsqu’ils eurent vérifié que les chèvres et les brebis <étaient> en bon ordre de pacage, s’asseyant sur un tronc de chêne, ils se mirent à examiner si Daphnis, en tombant, n’avait pas ensanglanté quelque partie de son corps.

6 Τέτρωτο μὲν οὖν οὐδὲν οὐδὲ ᾕμακτο οὐδέν, χώματος δὲ καὶ πηλοῦ πέπαστο καὶ τὰς κόμας καὶ τὸ ἄλλο σῶμα.

Bien qu’il (μὲν οὖν...δέ...) ne fût nullement blessé, et pas non plus en quoi que ce soit couvert de sang, il restait maculé de terre et de boue du trou à la fois sur (quant à) ses cheveux et sur le reste de son corps.

Ἐδόκει δὴ λούσασθαι, πρὶν αἴσθησιν γενέσθαι τοῦ συμβάντος Λάμωνι καὶ Μυρτάλῃ.

Il décida donc de se laver, avant que Lamon et Myrtalé n’eussent connaissance de l’accident. (litt. avant qu’une connaissance de l’accident ne soit à L. et M.)


Retour en haut du texte