Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

13 Le bain de Daphnis (1)

Daphnis nu, Chloé émueLongus : Daphnis et Chloé Livre 1 13

Le bain de Daphnis (1)

Daphnis nu, Chloé émue


XIII 1 Καὶ ἐλθὼν ἅμα τῇ Χλόῃ πρὸς τὸ νυμφαῖον τῇ μὲν ἔδωκε καὶ τὸν χιτωνίσκον καὶ τὴν πήραν φυλάττειν, αὐτὸς δὲ τῇ πηγῇ προστὰς τήν τε κόμην καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἀπελούετο. 2 Ἦν δὲ ἡ μὲν κόμη μέλαινα καὶ πολλή, τὸ δὲ σῶμα ἐπίκαυτον ἡλίῳ· εἴκασεν ἄν τις αὐτὸ χρώζεσθαι τῇ σκιᾷ τῆς κόμης. Ἐδόκει δὲ τῇ Χλόῃ θεωμένῃ καλὸς ὁ Δάφνις, ὅτι δὲ μὴ πρότερον αὐτῇ καλὸς ἐδόκει, τὸ λουτρὸν ἐνόμιζε τοῦ κάλλους αἴτιον. Κα τὰ νῶτα δὲ ἀπολουούσης ἡ σὰρξ καθυπέπιπτε μαλθακή, ὥστε λαθοῦσα ἑαυτῆς ἥψατο πολλάκις, εἰ τρυφερωτέρα εἴη πειρωμένη. 3 Καὶ τότε μὲν - ἐπὶ δυσμαῖς ἦν ὁ ἥλιος - ἀπήλασαν τὰς ἀγέλας οἴκαδε, καὶ ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδέν, ὅτι μὴ Δάφνιν ἐπεθύμει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν. 4 Τῆς δὲ ἐπιούσης ὡς ἧκον εἰς τὴν νομήν, ὁ μὲν Δάφνις ὑπὸ τῇ δρυῒ τῇ συνήθει καθεζόμενος ἐσύριττε καὶ ἅμα τὰς αἶγας ἐπεσκόπει κατακειμένας καὶ ὥσπερ τῶν μελῶν ἀκροωμένας, ἡ δὲ Χλόη πλησίον καθημένη τὴν ἀγέλην μὲν τῶν προβάτων ἐπέβλεπε, τὸ δὲ πλέον εἰς Δάφνιν ἑώρα· καὶ ἐδόκει καλὸς αὐτῇ συρίττων πάλιν, καὶ αὖθις αἰτίαν ἐνόμιζε τὴν μουσικὴν τοῦ κάλλους, ὥστε μετ ᾿ ἐκεῖνον καὶ αὐτὴ τὴν σύριγγα ἔλαβεν, εἴ πως γένοιτο καὶ αὐτὴ καλή. 5 Ἔπεισε δὲ αὐτὸν καὶ λούσασθαι πάλιν καὶ λουόμενον εἶδε καὶ ἰδοῦσα ἥψατο καὶ ἀπῆλθε πάλιν ἐπαινέσασα, καὶ ὁ ἔπαινος ἦν ἔρωτος ἀρχή. Ὅ τι μὲν οὖν ἔπασχεν οὐκ ᾔδει, νέα κόρη καὶ ἐν ἀγροικίᾳ τεθραμμένη καὶ οὐδὲ ἄλλου λέγοντος ἀκούσασα τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα· ἄση δὲ αὐτῆς εἶχε τὴν ψυχήν, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν οὐκ ἐκράτει καὶ πολλὰ ἐλάλει Δάφνιν· 6 τροφῆς ἠμέλει, νύκτωρ ἠγρύπνει, τῆς ἀγέλης κατεφρόνει· νῦν ἐγέλα, νῦν ἔκλαεν· εἶτα ἐκάθευδεν, εἶτα ἀνεπήδα· ὠχρία τὸ πρόσωπον, ἐρυθήματι αὖθις ἐφλέγετο. Οὐδὲ βοὸς οἴστρῳ πληγείσης τοσαῦτα ἔργα. (...)


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf DC I 11-12) :

1

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

πρός + Α : à 

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

χιτωνίσκος, ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, pour un garçon)

πήρα, ας () : besace

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : surveiller

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

προ-ίστημι (aor. προέστην/προύστην, part.aor. παραστάς) : se placer devant

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : adj . tout

ἀπο-λούομαι : se laver, nettoyer

2

μέλας,μέλαινα,μέλαν (G μέλανος, μελαίνης, μέλανος) : noir, sombre

ἐπί-καυτος,ος,ον : hâlé, bronzé

ἥλιος, ου (ὁ) : le soleil

εἰκάζω : se représenter, conjecturer

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose ; exprime « on » en grec.

χρώζω : teindre, colorer

σκιά, ᾶς (ἡ) : l’ombre, l’ombre portée

καλός,ή,όν : beau

ὅτι : parce que

μή : ne ... pas (négation subjective)

ἐδόκει ici, comme il dépend de ὅτι et correspond dans la principale à l’aoriste ἐνόμισε, doit être traduit par un plus-que-parfait. Les temps du grec n’ont pas la même valeur fixe que les temps verbaux du français...

λουτρόν, οῦ (τό) : le bain

νόμιζω : considérer comme

κάλλος,ους (τό) : la beauté

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

νῶτα, ων (τά) : le dos

σάρξ, σαρκός () : la chair

καθ-υπο-πίπτω : tomber sous, se dérober sous les doigts de (+ G)

constr. : τὰ νῶτα δὲ ἀπολουούσης complète καθυπέπιπτε : « sous les doigts <de Chloé> qui nettoyait son dos... »

μαλθακός , , όν: doux, souple 

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

ἅπτω / ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα ( inf aor ἅψασθαι) + G : toucher, palper;

πολλάκις : souvent

εἰ : dépend de ... πειρωμένη

τρυφερός,ά,όν : mou, délicat (avec souvent une connotation de volupté)

πειράομαι,ῶμαι : + G  éprouver, faire l'expérience de ;

3

τότε : alors; τότε μέν : alors justement;

ἐπ +D : sur, à

δυσμή,ῆς (ἡ) : le coucher (d’un astre) (svt au pl.)

ἀπ-ελαύνω, aor.ἀπήλασα : ramener

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mvt)

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), éprouver un sentiment, avoir une idée

περιττόν : adv. en abondance, supérieurement, extrêmement

ὅτι μή : après une proposition négative : sinon que, sauf que, excepté que

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir, regarder

πάλιν :  de nouveau, encore;

4

ἔπ-ειμι : aller à la suite de, suivre ; expr. : τῆς ἐπιούσης < s e ἡμέρας> : le lendemain

ὡς + vb conjugué (conjonction) : quand, lorsque 

ἥκω (f ἥξω) : être arrivé, être venu;

ὑπ + D : sous

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, familier

καθέζομαι : être assis

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

κατά-κειμαι : être couché sur le sol

ὥσπερ: comme

μέλος,ους (τό) : l’air (musical)

ἀκροάομαι, ῶμαι : écouter avec attention

κάθημαι : être assis, être installé; καθήμενος,η,ον : assis

ἐπι-βλέπω + A: jeter les yeux sur, observer

πλέον (τό) : neutre adv. : plus souvent, davantage

εἰς + Α : vers

αὖθις : encore, de nouveau, une nouvelle fois 

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ;

μουσική, ῆς (ἡ) : musique

μετ + A : après

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela ; lui

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte (de Pan)

πως (enclitique) : en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

εἴ πως : <pour voir> si, de quelque façon ...

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

5

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα: persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...),

ἀπ-έρχομαι, λεύσομαι, -ῆλθον, λήλυθα : s’en aller

ἐπαινέω,ῶ : donner des éloges, admirer

ἀπῆλθε ... ἐπαινέσασα : le participe grec porte l’essentiel du sens

ἔπαινος ὁ : éloge, admiration

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

σ-τις, ἥ-τις, ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  : relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

μὲν οὖν : alors donc ; eh bien;

οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

νέα ... τεθραμμένη ... ἀκούσασα ... expliquent l’ignorance de Chloé.

κόρη, ης (ἡ) : la fille , la jeune fille

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἀγροικία, ας (ἡ) : rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

οὐδέ : ne pas même;

ἄλλος,η,ο : autre ;

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

ἀκούω : j’entends (A de la chose, G de la personne)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

ἄση,ης () : le dégoût, le tourment

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, posséder, tenir ;

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'esprit

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

κρατέω,ῶ : + G : 1 avoir le pouvoir, être puissant sur, avoir l’autorité sur; gouverner, commander

πολλά adv. : le plus souvent ;

λαλέω,ῶ : murmurer, marmonner, ne pas cesser de dire, répéter

6

ἀ-μελέω,ῶ : négliger, ne pas se soucier de

ἀγρ-υπνέω,ῶ : ne pas dormir, rester éveillé

κατα-φρονέω,ῶ : mépriser, négliger

νῦν... νῦν... : tout à l’heure... maintenant...

γελάω,ῶ : rire

κλάω, ω : pleurer

ἐγέλα ... ἔκλαεν... : sens inchoatif de l’imparfait (« elle se mettait à ... »)

εἶτα : ensuite, tout de suite après, puis, et puis

καθεύδω : 1 se coucher pour dormir, se mettre au lit, se coucher ; 2 s’endormir, dormir

ἀνα-πηδάω,ῶ : s’élancer, bondir, sursauter

ὠχριάω,ῶ : devenir jaune, pâlir, blêmir

ὠχρία : attention à l’accentuation !

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la figure

ἐρύθημα,ατος (τό) : la rougeur (peau, visage)

φλέγω : enflammer, allumer

βοῦς, βοός (ἡ) (Α τὸν βοῦν)  : vache, génisse

allusion probable à Iô, argienne aimée de Zeus, qui, transformée en génisse, fut poursuivie par la colère d’Héra ; cette dernière envoya un taon qui la piquait sans cesse, et la fit fuir jusqu’en Egypte, où elle accoucha de son fils Epaphos. Mais aussi image campagnarde naturelle dans ce milieu bucolique ! l’absence d’article signale la formule de portée générale.

οἶστρος, ου (ὁ) : le taon

πλήσσω ( aor 2 P ἐπλήγην) : frapper, blesser

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

ἔργον,ου (τό) : l’activité, l’action, l’agitation, le trouble


Vocabulaire alphabétique :

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγροικία, ας (ἡ) : rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἀγρ-υπνέω,ῶ : ne pas dormir, rester éveillé

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ;

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

ἀκούω : j’entends (A de la chose, G de la personne)

ἀκροάομαι, ῶμαι : écouter avec attention

ἄλλος,η,ο : autre ;

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ἀ-μελέω,ῶ : négliger, ne pas se soucier de

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀνα-πηδάω,ῶ : s’élancer, bondir, sursauter

ἀπ-ελαύνω, aor.ἀπήλασα : ramener

ἀπ-ρχομαι, -έλεύσομαι, -ῆλθον, λήλυθα : s’en aller

ἀπο-λούομαι : se laver, nettoyer

ἅπτω / ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα ( inf aor ἅψασθαι) + G : toucher, palper;

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

ἄση,ης () : le dégoût, le tourment

αὖθις : encore, de nouveau, une nouvelle fois 

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

βοῦς, βοός (ἡ) (Α τὸν βοῦν)  : vache, génisse

γελάω,ῶ : rire

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δυσμή,ῆς (ἡ) : le coucher (d’un astre) (svt au pl.)

ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

εἰκάζω : se représenter, conjecturer

εἰς + Α : vers

εἶτα : ensuite, tout de suite après, puis, et puis

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela ; lui

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἐπαινέω,ῶ : donner des éloges, admirer

ἔπαινος, ου () : éloge, admiration

ἔπ-ειμι : aller à la suite de, suivre ; expr. : τῆς ἐπιούσης < s e ἡμέρας> : le lendemain

ἐπ +D : sur, à

ἐπι-βλέπω + A: jeter les yeux sur, observer

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἐπί-καυτος,ος,ον : hâlé, bronzé

ἔργον,ου (τό) : l’activité, l’action, l’agitation, le trouble

ἐρύθημα,ατος (τό) : la rougeur (peau, visage)

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, posséder, tenir ;

ἥκω (f ἥξω) : être arrivé, être venu;

ἥλιος, ου (ὁ) : le soleil

καθέζομαι : être assis

καθεύδω : 1 se coucher pour dormir, se mettre au lit, se coucher ; 2 s’endormir, dormir

κάθημαι : être assis, être installé; καθήμενος,η,ον : assis

καθ-υπο-πίπτω : tomber sous, se dérober sous les doigts de (+ G)

κάλλος,ους (τό) : la beauté

καλός,ή,όν : beau

κατά-κειμαι : être couché sur le sol

κατα-φρονέω,ῶ : mépriser, négliger

κλάω, ω : pleurer

κόρη, ης (ἡ) : la fille , la jeune fille

κρατέω,ῶ : + G : 1 avoir le pouvoir, être puissant sur, avoir l’autorité sur; gouverner, commander

λαλέω,ῶ : murmurer, marmonner, ne pas cesser de dire, répéter

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

λουτρόν, οῦ (τό) : le bain

μαλθακός , , όν: doux, souple 

μέλας,μέλαινα,μέλαν (G μέλανος, μελαίνης, μέλανος) : noir, sombre

μέλος,ους (τό) : l’air (musical)

μὲν οὖν : alors donc ; eh bien;

μετ + A : après

μή : ne ... pas (négation subjective)

μουσική, ῆς (ἡ) : musique

νόμιζω : considérer comme

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

νῦν... νῦν... : tout à l’heure... maintenant...

νῶτα, ων (τά) : le dos

οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mvt)

οἶστρος, ου (ὁ) : le taon

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir, regarder

σ-τις, ἥ-τις, ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  : relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι μή : après une proposition négative : sinon que, sauf que, excepté que

ὅτι : parce que

οὐδέ : ne pas même;

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

πάλιν :  de nouveau, encore;

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : adj . tout

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), éprouver un sentiment, avoir une idée

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα: persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...),

πειράομαι,ῶμαι : + G  éprouver, faire l'expérience de ;

περιττόν : adv. en abondance, supérieurement, extrêmement

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πήρα, ας () : besace

πλέον (τό) : neutre adv. : plus souvent, davantage

πλήσσω ( aor 2 P ἐπλήγην) : frapper, blesser

πολλά adv. : le plus souvent ;

πολλάκις : souvent

προ-ίστημι (aor. προέστην/προύστην, part.aor. παραστάς) : se placer devant

πρός + Α : à 

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la figure

πως (enclitique) : en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

σάρξ, σαρκός () : la chair

σκιά, ᾶς (ἡ) : l’ombre, l’ombre portée

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, familier

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte (de Pan)

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose ; exprime « on » en grec.

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

τότε : alors; τότε μέν : alors justement;

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τρυφερός,ά,όν : mou, délicat (avec souvent une connotation de volupté)

ὑπ + D : sous

φλέγω : enflammer, allumer

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : surveiller

χιτωνίσκος, ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, pour un garçon)

χρώζω : teindre, colorer

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'esprit

ὡς + vb conjugué (conjonction) : quand, lorsque 

ὥσπερ: comme

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

ὠχριάω,ῶ : devenir jaune, pâlir, blêmir


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰτία,ας (ἡ) : la cause, la raison, le motif ;

ἀκούω : j’entends (A de la chose, G de la personne)

ἄλλος,η,ο : autre ;

ἅμα + D : en même temps que, en compagnie de, avec 

ν + aor. de l’ind. : irréel du passé

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le début, le commencement ;

αὐτός, ή,ό : 1 -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ;2 il, lui 

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p

εἰς + Α : vers

εἶτα : ensuite, tout de suite après, puis, et puis

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela ; lui

ἐν + D : dans (sans chgt de lieu)

ἐπαινέω,ῶ : donner des éloges, admirer

ἐπ +D : sur, à

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἔργον,ου (τό) : l’activité, l’action, l’agitation, le trouble

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, posséder, tenir ;

ἥκω (f ἥξω) : être arrivé, être venu;

καλός,ή,όν : beau

κόρη, ης (ἡ) : la fille , la jeune fille

κρατέω,ῶ : + G : 1 avoir le pouvoir, être puissant sur, avoir l’autorité sur; gouverner, commander

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de 

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : dire

μὲν οὖν : alors donc ; eh bien;

μετ + A : après

μή : ne ... pas (négation subjective)

νόμιζω : considérer comme

νῦν... νῦν... : tout à l’heure... maintenant...

οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

ὄνομα,ατος (τό) : le nom, la dénomination

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir, regarder

σ-τις, ἥ-τις, ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  : relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι : parce que

οὐδέ : ne pas même;

πάλιν :  de nouveau, encore;

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : adj . tout

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), éprouver un sentiment, avoir une idée

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα: persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...),

πειράομαι,ῶμαι : + G  éprouver, faire l'expérience de ;

πλέον (τό) : neutre adv. : plus souvent, davantage

πολλά adv. : le plus souvent ;

πολλάκις : souvent

πρός + Α : à 

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ;

τις, τις, τι G τινος: adj. indéfini : un, une ; pr. :   quelqu’un, quelque chose ; exprime « on » en grec.

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand ; aussi grand, aussi nombreux

τότε : alors; τότε μέν : alors justement;

ὑπ + D : sous

φυλάσσω / φυλάττω ( aor. ἐφύλαξα) : surveiller

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'esprit

ὡς + vb conjugué (conjonction) : quand, lorsque 

ὥσπερ: comme

ὥστε + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

fréquence 2 :

ἀ-μελέω,ῶ : négliger, ne pas se soucier de

ἀπ-ρχομαι, -έλεύσομαι, -ῆλθον, λήλυθα : s’en aller

αὖθις : encore, de nouveau, une nouvelle fois 

ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : l’amour

ἥλιος, ου (ὁ) : le soleil

κάθημαι : être assis, être installé; καθήμενος,η,ον : assis

κατα-φρονέω,ῶ : mépriser, négliger

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

fréquence 3 :

ἅπτω / ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα ( inf aor ἅψασθαι) + G : toucher, palper;

ἔπαινος, ου () : éloge, admiration

ἔπ-ειμι : aller à la suite de, suivre ; expr. : τῆς ἐπιούσης < s e ἡμέρας> : le lendemain

κάλλος,ους (τό) : la beauté

κλάω, ω : pleurer

μέλος,ους (τό) : l’air (musical)

fréquence 4 :

ἀκροάομαι, ῶμαι : écouter avec attention

ἀπ-ελαύνω, aor.ἀπήλασα : ramener

βοῦς, βοός (ἡ) (Α τὸν βοῦν)  : vache, génisse

εἰκάζω : se représenter, conjecturer

μέλας,μέλαινα,μέλαν (G μέλανος, μελαίνης, μέλανος) : noir, sombre

νῶτα, ων (τά) : le dos

οἴκαδε : chez soi, à la maison (avec mvt)

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

προ-ίστημι (aor. προέστην/προύστην, part.aor. παραστάς) : se placer devant

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la figure

πως (enclitique) : en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

σάρξ, σαρκός () : la chair

ne pas apprendre :

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἀγροικία, ας (ἡ) : rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἀγρ-υπνέω,ῶ : ne pas dormir, rester éveillé

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

ἀνα-πηδάω,ῶ : s’élancer, bondir, sursauter

ἀπο-λούομαι : se laver, nettoyer

ἄση,ης () : le dégoût, le tourment

γελάω,ῶ : rire

δυσμή,ῆς (ἡ) : le coucher (d’un astre) (svt au pl.)

ἐπι-βλέπω + A: jeter les yeux sur, observer

ἐπί-καυτος,ος,ον : hâlé, bronzé

ἐρύθημα,ατος (τό) : la rougeur (peau, visage)

καθέζομαι : être assis

καθεύδω : 1 se coucher pour dormir, se mettre au lit, se coucher ; 2 s’endormir, dormir

καθ-υπο-πίπτω : tomber sous, se dérober sous les doigts de (+ G)

κατά-κειμαι : être couché sur le sol

λαλέω,ῶ : murmurer, marmonner, ne pas cesser de dire, répéter

λουτρόν, οῦ (τό) : le bain

μαλθακός , , όν: doux, souple 

μουσική, ῆς (ἡ) : musique

νυμφαῖον, ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

οἶστρος, ου (ὁ) : le taon

ὅτι μή : après une proposition négative : sinon que, sauf que, excepté que

περιττόν : adv. en abondance, supérieurement, extrêmement

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πήρα, ας () : besace

πλήσσω ( aor 2 P ἐπλήγην) : frapper, blesser

σκιά, ᾶς (ἡ) : l’ombre, l’ombre portée

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, familier

σύριγξ, ιγγος (ὁ) : flûte (de Pan)

συρίττω /συρίζω : jouer de la flûte

τρυφερός,ά,όν : mou, délicat (avec souvent une connotation de volupté)

φλέγω : enflammer, allumer

χιτωνίσκος, ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, pour un garçon)

χρώζω : teindre, colorer

ὠχριάω,ῶ : devenir jaune, pâlir, blêmir


Longus : Daphnis et Chloé Livre 1 13

Le bain de Daphnis (1)

Daphnis nu, Chloé émue


1 Καὶ ἐλθὼν ἅμα τῇ Χλόῃ πρὸς τὸ νυμφαῖον τῇ μὲν ἔδωκε καὶ τὸν χιτωνίσκον καὶ τὴν πήραν φυλάττειν, αὐτὸς δὲ τῇ πηγῇ προστὰς τήν τε κόμην καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἀπελούετο.

Et, une fois arrivé en compagnie de Chloé au sanctuaire des Nymphes, d’une part il lui donna à garder et sa tunique de dessous et sa besace, d’autre part, s’étant placé lui-même devant la source, il se mit à nettoyer à la fois ses cheveux et son corps tout entier.

2 Ἦν δὲ ἡ μὲν κόμη μέλαινα καὶ πολλή, τὸ δὲ σῶμα ἐπίκαυτον ἡλίῳ·

Ses cheveux étaient noirs et abondants, et son corps <était> hâlé par le soleil ;

εἴκασεν ἄν τις αὐτὸ χρώζεσθαι τῇ σκιᾷ τῆς κόμης.

on aurait conjecturé qu’il était coloré par l’ombre portée des cheveux.

Ἐδόκει δὲ τῇ Χλόῃ θεωμένῃ καλὸς ὁ Δάφνις, ὅτι δὲ μὴ πρότερον αὐτῇ καλὸς ἐδόκει, τὸ λουτρὸν ἐνόμιζε τοῦ κάλλους αἴτιον.

A Chloé qui <le> regardait, Daphnis semblait beau, et, parce qu’il ne lui avait pas auparavant semblé beau, elle considéra le bain comme cause de sa beauté.

Κα τὰ νῶτα δὲ ἀπολουούσης ἡ σὰρξ καθυπέπιπτε μαλθακή, ὥστε λαθοῦσα ἑαυτῆς ἥψατο πολλάκις, εἰ τρυφερωτέρα εἴη πειρωμένη.

Et, sous les doigts de Chloé qui nettoyait son dos, la chair se dérobait, douce, si bien que, souvent, à son insu, elle se palpait elle-même, pour éprouver si <la sienne> serait plus délicate.

3 Καὶ τότε μὲν - ἐπὶ δυσμαῖς ἦν ὁ ἥλιος - ἀπήλασαν τὰς ἀγέλας οἴκαδε, καὶ ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδέν, ὅτι μὴ Δάφνιν ἐπεθύμει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν.

Et alors justement, - le soleil était à son coucher -, ils ramenèrent leurs troupeaux à la maison, et Chloé n’éprouvait rien <si> intensément, sinon qu’elle désirait voir Daphnis se laver de nouveau.

4 Τῆς δὲ ἐπιούσης ὡς ἧκον εἰς τὴν νομήν, ὁ μὲν Δάφνις ὑπὸ τῇ δρυῒ τῇ συνήθει καθεζόμενος ἐσύριττε καὶ ἅμα τὰς αἶγας ἐπεσκόπει κατακειμένας καὶ ὥσπερ τῶν μελῶν ἀκροωμένας, ἡ δὲ Χλόη πλησίον καθημένη τὴν ἀγέλην μὲν τῶν προβάτων ἐπέβλεπε, τὸ δὲ πλέον εἰς Δάφνιν ἑώρα·

Le lendemain, quand ils furent arrivés sur le pâturage, d’une part Daphnis, assis sous son chêne habituel, jouait de la flûte et en même temps surveillait ses chèvres couchées sur le sol et comme écoutant ( = comme si elles écoutaient) avec attention ses airs, d’autre part Chloé, assise tout près, jetait certes les yeux sur son troupeau de brebis, mais plus souvent regardait vers Daphnis ;

καὶ ἐδόκει καλὸς αὐτῇ συρίττων πάλιν, καὶ αὖθις αἰτίαν ἐνόμιζε τὴν μουσικὴν τοῦ κάλλους, ὥστε μετ ᾿ ἐκεῖνον καὶ αὐτὴ τὴν σύριγγα ἔλαβεν, εἴ πως γένοιτο καὶ αὐτὴ καλή.

et de nouveau, jouant de la flûte, il lui semblait beau, et une nouvelle fois elle se mit à considérer la musique comme cause de sa beauté, si bien qu’après lui, elle saisit elle aussi la flûte, pour voir si de quelque façon elle aussi deviendrait belle.

5 Ἔπεισε δὲ αὐτὸν καὶ λούσασθαι πάλιν καὶ λουόμενον εἶδε καὶ ἰδοῦσα ἥψατο καὶ ἀπῆλθε πάλιν ἐπαινέσασα, καὶ ὁ ἔπαινος ἦν ἔρωτος ἀρχή.

Et puis, elle le persuada aussi de se laver de nouveau, le vit en train de se laver, et, l’ayant vu, le palpa, l’admira en s’en allant, et cette admiration était un début d’amour.

Ὅ τι μὲν οὖν ἔπασχεν οὐκ ᾔδει, νέα κόρη καὶ ἐν ἀγροικίᾳ τεθραμμένη καὶ οὐδὲ ἄλλου λέγοντος ἀκούσασα τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα·

Eh bien, ce qu’elle éprouvait, elle ne le savait pas, <en> fille tout jeune, qui avait grandi dans un milieu campagnard, et n’avait pas même entendu quelqu’un d’autre prononcer le nom de l’amour.

ἄση δὲ αὐτῆς εἶχε τὴν ψυχήν, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν οὐκ ἐκράτει καὶ πολλὰ ἐλάλει Δάφνιν·

un dégoût tenait son âme, elle ne gouvernait pas ses yeux et, le plus souvent, marmonnait « Daphnis » !

6 τροφῆς ἠμέλει, νύκτωρ ἠγρύπνει, τῆς ἀγέλης κατεφρόνει·

elle négligeait la nourriture, ne dormait pas pendant la nuit, négligeait son troupeau ;

νῦν ἐγέλα, νῦν ἔκλαεν·

tout à l’heure elle riait, maintenant elle se mettait à pleurer ;

εἶτα ἐκάθευδεν, εἶτα ἀνεπήδα·

et puis elle se couchait pour dormir, et puis elle était prise d’un sursaut ;

ὠχρία τὸ πρόσωπον, ἐρυθήματι αὖθις ἐφλέγετο.

son visage pâlissait, puis s’enflammait de rougeur.

Οὐδὲ βοὸς οἴστρῳ πληγείσης τοσαῦτα ἔργα.

Même le trouble de la génisse blessée par le taon n’est pas si grand !


Retour en haut du texte