Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

14 Le bain de Daphnis (2)

Monologue de ChloéLe bain de Daphnis (2)

Monologue de Chloé

XIII 6 (...) Ἐπῆλθόν ποτε αὐτῇ καὶ τοιοίδε λόγοι μόνῃ γενομένῃ.


XIV 1 « Νῦν ἐγὼ νοσῶ μέν, τί δὲ ἡ νόσος ἀγνοῶ· ἀλγῶ, καὶ ἕλκος οὐκ ἔστι μοι· λυποῦμαι, καὶ οὐδὲν τῶν προβάτων ἀπόλωλέ μοι· κάομαι, καὶ ἐν σκιᾷ τοσαύτῃ κάθημαι. 2 Πόσοι βάτοι με πολλάκις ἤμυξαν, καὶ οὐκ ἔκλαυσα· πόσαι μέλιτται κέντρα ἐνῆκαν, ἀλλὰ ἔφαγον· τουτὶ δὲ τὸ νύττον μου τὴν καρδίαν πάντων ἐκείνων πικρότερον. Καλὸς ὁ Δάφνις, καὶ γὰρ τὰ ἄνθη· καλὸν ἡ σῦριγξ αὐτοῦ φθέγγεται, καὶ γὰρ αἱ ἀηδόνες. Ἀλλ̓ ἐκείνων οὐδείς μοι λόγος. 3 Εἴθε αὐτοῦ σύριγξ ἐγενόμην, ἵν̓ ἐμπνέῃ μοι· εἴθε αἴξ, ἵν̓ ὑπ̓ ἐκείνου νέμωμαι. Ὦ πονηρὸν ὕδωρ, μόνον Δάφνιν καλὸν ἐποίησας, ἐγὼ δὲ μάτην ἀπελουσάμην. Οἴχομαι, Νύμφαι φίλαι· οὐδὲ ὑμεῖς σῴζετε τὴν παρθένον τὴν ἐν ὑμῖν τραφεῖσαν. Τίς ὑμᾶς στεφανώσει μετ ᾿ ἐμέ; 4 τίς τοὺς ἀθλίους ἄρνας ἀναθρέψει; τίς τὴν λάλον ἀκρίδα θεραπεύσει, ἣν πολλὰ καμοῦσα ἐθήρασα, ἵνα με κατακοιμίζῃ φθεγγομένη πρὸ τοῦ ἄντρου; νῦν δὲ ἐγὼ μὲν ἀγρυπνῶ διὰ Δάφνιν, ἡ δὲ μάτην λαλεῖ. »


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf DC Livre I 11-13) :

13

6 (fin)

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα) 4: + D : se présenter à l’esprit de

ποτέ (encl) : particule indiquant la possibilité : avec participe : chaque fois que

λόγος, ου (ὁ) 1: la parole, le mot ;

μόνος,η,ον 1: seul


14

1

νῦν 1: maintenant

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

νοσέω,ῶ 2: être malade

τίς, τίς, τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

constr. : ἐστι s e ; garder le sens du neutre τί

νόσος,ου (ἡ) 2: la maladie, la souffrance ;

-γνοέω, ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἕλκος , ους (τό) : la blessure

ἔστι μοι : transposer par le verbe avoir...

λυπέω,ῶ 2: causer du chagrin, chagriner, affliger

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην (inf aor. ἀπολέσθαι), -όλωλα 1: périr, mourir, être perdu

κάω, καύσω, ἔκαυσα : forme attique de καίω : brûler

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), chez

2

πόσος,η,ον; 3: combien nombreux ? combien?

βάτος, ου (ἡ) : la ronce

ἀμύσσω ( aor ἤμυξαν) : déchirer, égratigner

κλαίω ( f κλαύσομαι, aor ἔκλαυσα) 3: pleurer;

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

κέντρον, ου (τό) : l’aiguillon, le dard

ἐν-ίημι (aor. 3ème p pl : ἐνῆκαν) : envoyer dans, mettre dans, introduire, lancer dans

ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα : manger, dévorer

τουτὶ = τοῦτο + ι : renforcement : mais ce ...

νύττον : participe neutre substantivé

νύττω : percer, blesser

καρδία, ας () 4: 1 le coeur (organe, ou siège des passions) ;

πικρός,ά,όν 2: 1 piquant ; 2 pénible, cruel

γρ : oui, certes, assurément

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

φθέγγομαι 4: produire un son, émettre un son, faire retentir ;

ἀηδών‚ όνος (ἡ) : le rossignol

λόγος, ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ; οὐδείς μοι λόγος : aucune importance pour moi ;

3

εἴθε 4: ah si seulement ! (+ aor. : regret dans le passé)

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἐμ-πνέω : souffler dans

ὑπό (ὑπ devant voyelle) + 1: avec un vb passif : par 

νέμω 3: faire paître, garder un troupeau ; νέμομαι : M paître, se nourrir, se repaître de ; P être gardé

νέμωμαι : comment conserver l’ambiguïté érotique ?

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

πονηρός,ά,όν 1: misérable, mauvais, méchant, scélérat

ὕδωρ, ὕδατος (τό) 2: l’eau

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien

οἴχομαι 2: s’en aller, partir ; disparaître ; périr, être perdu

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

φίλος, η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami;

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν 1: vous

παρθένος,ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille, la fille

τραφεῖσα : part. aor. passif de τρέφω 2: ayant été nourrie, ayant grandi

στεφανόω : couronner

4

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

λάλος,ος,ον : bavard, babillard

ἀκρίς, ίδος (ἡ) : la sauterelle

θεραπεύω 3: soigner, prendre soin de, s'occuper de

πολλ adverbial : beaucoup

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον) 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer

θηράω, ῶ 3: poursuivre (à la chasse), chasser, rechercher

κατα-κοιμίζω : endormir (un enfant)

φθέγγομαι 4: faire entendre un son, un cri

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant

ἄντρον,ου (τό) 4: la grotte

δι +A 1: à cause de

δέ, ἡ δέ, τὸ δέ 1: lui, il (mise en relief)

λαλέω,ῶ : murmurer, bavarder, bourdonner, chanter


Vocabulaire alphabétique :

-γνοέω, ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀηδών‚ όνος (ἡ) : le rossignol

ἀκρίς, ίδος (ἡ) : la sauterelle

ἀμύσσω ( aor ἤμυξαν) : déchirer, égratigner

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

ἄντρον,ου (τό) 4: la grotte

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην (inf aor. ἀπολέσθαι), -όλωλα 1: périr, mourir, être perdu

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

βάτος, ου (ἡ) : la ronce

γρ : oui, certes, assurément

δι +A 1: à cause de

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἴθε 4: ah si seulement ! (+ aor. : regret dans le passé)

ἕλκος , ους (τό) : la blessure

ἐμ-πνέω : souffler dans

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), chez

ἐν-ίημι (aor. 3ème p pl : ἐνῆκαν) : envoyer dans, mettre dans, introduire, lancer dans

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα) 4: + D : se présenter à l’esprit de

ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα : manger, dévorer

θεραπεύω 3: soigner, prendre soin de, s'occuper de

θηράω, ῶ 3: poursuivre (à la chasse), chasser, rechercher

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον) 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer

καρδία, ας () 4: 1 le coeur (organe, ou siège des passions) ;

κατα-κοιμίζω : coucher (un enfant), endormir (un enfant)

κάω, καύσω, ἔκαυσα : forme attique de καίω : brûler

κέντρον, ου (τό) : l’aiguillon, le dard

κλαίω ( f κλαύσομαι, aor ἔκλαυσα) 3: pleurer;

λαλέω,ῶ : murmurer, bavarder, bourdonner, chanter

λάλος,ος,ον : bavard, babillard

λόγος, ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ; οὐδείς μοι λόγος : aucune importance pour moi ;

λόγος, ου (ὁ) 1: la parole, le mot ;

λυπέω,ῶ 2: causer du chagrin, chagriner, affliger

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

μόνος,η,ον 1: seul

νέμω 3: faire paître, garder un troupeau ; νέμομαι : M paître, se nourrir, se repaître de ; P être gardé

νοσέω,ῶ 2: être malade

νόσος,ου (ἡ) 2: la maladie, la souffrance ;

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

νῦν 1: maintenant

νύττω : percer, blesser

δέ, ἡ δέ, τὸ δέ 1: lui, il (mise en relief)

οἴχομαι 2: s’en aller, partir ; disparaître ; périr, être perdu

παρθένος,ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille, la fille

πικρός,ά,όν 2: 1 piquant ; 2 pénible, cruel

πολλ adverbial : beaucoup

πονηρός,ά,όν 1: misérable, mauvais, méchant, scélérat

πόσος,η,ον; 3: combien nombreux ? combien?

ποτέ (encl(particule indiquant la possibilité : avec participe : chaque fois que

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant

στεφανόω : couronner

τίς, τίς, τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

τραφεῖσα : part. aor. passif de τρέφω 2: ayant été nourrie, ayant grandi

ὕδωρ, ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν 1: vous

ὑπό (ὑπ devant voyelle) + 1: avec un vb passif : par 

φθέγγομαι 4: faire entendre un son, un cri

φθέγγομαι 4: produire un son, émettre un son, faire retentir ;

φίλος, η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην (inf aor. ἀπολέσθαι), -όλωλα 1: périr, mourir, être perdu

γρ : oui, certes, assurémentt

δι +A 1: à cause de

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) 1: moi, je

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), chez

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

λόγος, ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ; οὐδείς μοι λόγος : aucune importance pour moi ;

λόγος, ου (ὁ) 1: la parole, le mot ;

μόνος,η,ον 1: seul

νῦν 1: maintenant

δέ, ἡ δέ, τὸ δέ 1: lui, il (mise en relief)

πονηρός,ά,όν 1: misérable, mauvais, méchant, scélérat

ποτέ (encl:particule indiquant la possibilité : avec participe : chaque fois que

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant

τίς, τίς, τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ?

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν 1: vous

ὑπό (ὑπ devant voyelle) + 1: avec un vb passif : par 

φίλος, η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

fréquence 2 :

-γνοέω, ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

λυπέω,ῶ 2: causer du chagrin, chagriner, affliger

νοσέω,ῶ 2: être malade

νόσος,ου (ἡ) 2: la maladie, la souffrance ;

οἴχομαι 2: s’en aller, partir ; disparaître ; périr, être perdu

παρθένος,ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille, la fille

πικρός,ά,όν 2: 1 piquant ; 2 pénible, cruel

τραφεῖσα : part. aor. passif de τρέφω 2: ayant été nourrie, ayant grandi

ὕδωρ, ὕδατος (τό) 2: l’eau

fréquence 3 :

θεραπεύω 3: soigner, prendre soin de, s'occuper de

θηράω, ῶ 3: poursuivre (à la chasse), chasser, rechercher

κλαίω ( f κλαύσομαι, aor ἔκλαυσα) 3: pleurer;

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien

νέμω 3: faire paître, garder un troupeau ; νέμομαι : M paître, se nourrir, se repaître de ; P être gardé

πόσος,η,ον; 3: combien nombreux ? combien?

στεφανόω 3: couronner

fréquence 4 :

ἄντρον,ου (τό) 4: la grotte

εἴθε 4: ah si seulement ! (+ aor. : regret dans le passé)

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον) 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer

καρδία, ας () 4: 1 le coeur (organe, ou siège des passions) ;

φθέγγομαι 4: faire entendre un son, un cri ; produire un son, émettre un son, faire retentir ;


ne pas apprendre :

ἀηδών‚ όνος (ἡ) : le rossignol

ἀκρίς, ίδος (ἡ) : la sauterelle

ἀμύσσω ( aor ἤμυξαν) : déchirer, égratigner

ἀνα-τρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἄνθος,ους (τό) : la fleur

ἀρήν, ἄρνος (ὁ) : l’agneau

βάτος, ου (ἡ) : la ronce

ἕλκος , ους (τό) : la blessure

ἐμ-πνέω : souffler dans

ἐν-ίημι (aor. 3ème p pl : ἐνῆκαν) : envoyer dans, mettre dans, introduire, lancer dans

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα) 4: + D : se présenter à l’esprit de

ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα 1: manger, dévorer

κατα-κοιμίζω : endormir (un enfant)

κάω, καύσω, ἔκαυσα : forme attique de καίω : brûler

κέντρον, ου (τό) : l’aiguillon, le dard

λαλέω,ῶ : murmurer, bavarder, bourdonner, chanter

λάλος,ος,ον : bavard, babillard

μέλιττα, ης (ἡ) : l’abeille

Νύμφη‚ης (ἡ) : la Nymphe

νύττω : percer, blesser

πολλ adverbial : beaucoupTraduction au plus près du texte :


Le bain de Daphnis (2)

Monologue de Chloé

XIII 6 (...) Ἐπῆλθόν ποτε αὐτῇ καὶ τοιοίδε λόγοι μόνῃ γενομένῃ.

Les mots que voici se présentait aussi à son esprit, chaque fois qu’elle était seule :

XIV 1 « Νῦν ἐγὼ νοσῶ μέν, τί δὲ ἡ νόσος ἀγνοῶ·

« Maintenant certes, moi, je suis malade, mais ce qu’est ma maladie, je l’ignore ;

ἀλγῶ, καὶ ἕλκος οὐκ ἔστι μοι·

je souffre, et je n’ai pas de blessure ;

λυποῦμαι, καὶ οὐδὲν τῶν προβάτων ἀπόλωλέ μοι·

je suis affligée, et aucune de mes (μοι) brebis n’a été perdue ;

κάομαι, καὶ ἐν σκιᾷ τοσαύτῃ κάθημαι.

je brûle, etje suis assise sous une si grande ombre !

2 Πόσοι βάτοι με πολλάκις ἤμυξαν, καὶ οὐκ ἔκλαυσα·

Combien de ronces, souvent, m’ont déchirée, et je n’ai pas pleuré !

πόσαι μέλιτται κέντρα ἐνῆκαν, ἀλλὰ ἔφαγον·

Combien d’abeilles ont introduit leur dard <en moi>, cependant je m’alimentais !

τουτὶ δὲ τὸ νύττον μου τὴν καρδίαν πάντων ἐκείνων πικρότερον.

mais ce qui me perce le coeur <est> plus cruel que toutes ces choses-là.

Καλὸς ὁ Δάφνις, καὶ γὰρ τὰ ἄνθη·

Beau, Daphnis, les fleurs aussi, assurément ;

καλὸν ἡ σῦριγξ αὐτοῦ φθέγγεται, καὶ γὰρ αἱ ἀηδόνες.

sa flûte produit un beau son, les rossignols aussi, assurément ;

Ἀλλ̓ ἐκείνων οὐδείς μοι λόγος.

Mais de ces choses-là, aucune importance pour moi.

3 Εἴθε αὐτοῦ σύριγξ ἐγενόμην, ἵν̓ ἐμπνέῃ μοι·

Ah si seulement j’étais sa flûte, pour qu’il souffle en moi !

εἴθε αἴξ, ἵν̓ ὑπ̓ ἐκείνου νέμωμαι.

Ah si seulement <j’étais> une chèvre, pour que je sois gardée par lui !

Ὦ πονηρὸν ὕδωρ, μόνον Δάφνιν καλὸν ἐποίησας, ἐγὼ δὲ μάτην ἀπελουσάμην.

Ô méchante eau, tu as rendu le seul Daphnis beau, mais moi, je me baigne en vain .

Οἴχομαι, Νύμφαι φίλαι·

Je me meurs, Nymphes chéries ;

οὐδὲ ὑμεῖς σῴζετε τὴν παρθένον τὴν ἐν ὑμῖν τραφεῖσαν.

et vous, vous ne sauvez même pas la fille qui a grandi chez vous.

Τίς ὑμᾶς στεφανώσει μετ ᾿ ἐμέ;

Qui vous couronnera, après moi ?

4 τίς τοὺς ἀθλίους ἄρνας ἀναθρέψει;

qui nourrira mes pauvres agneaux ?

τίς τὴν λάλον ἀκρίδα θεραπεύσει, ἣν πολλὰ καμοῦσα ἐθήρασα, ἵνα με κατακοιμίζῃ φθεγγομένη πρὸ τοῦ ἄντρου;

qui prendra soin de la sauterelle bavarde, que j’ai poursuivie à la chasse en me fatiguant beaucoup, pour qu’elle m’endorme, en bruissant devant la grotte ?

νῦν δὲ ἐγὼ μὲν ἀγρυπνῶ διὰ Δάφνιν, ἡ δὲ μάτην λαλεῖ. »

Mais maintenant, moi, je dors mal à cause de Daphnis, et elle chante en vain. »


Retour en haut du texte