Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

15 Dorcon tente de séduire Chloé

la stratégie des cadeauxDorcon tente de séduire Chloé

La stratégie des cadeaux


XV 1 Τοιαῦτα ἔπασχε, τοιαῦτα ἔλεγεν, ἐπιζητοῦσα τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα. Δόρκων δὲ ὁ βουκόλος, ὁ τὸν Δάφνιν ἐκ τοῦ σιροῦ καὶ τὸν τράγον ἀνιμησάμενος, ἀρτιγένειος μειρακίσκος καὶ εἰδὼς ἔρωτος καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ ὀνόματα, εὐθὺς μὲν ἐπ̓ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐρωτικῶς τῆς Χλόης διετέθη, πλειόνων δὲ διαγενομένων, μᾶλλον τὴν ψυχὴν ἐξεπυρσεύθη , καὶ τοῦ Δάφνιδος ὡς παιδὸς καταφρονήσας, ἔγνω κατεργάσασθαι δώροις ἢ βίᾳ. 2 Τὰ μὲν δὴ πρῶτα δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισε, τῷ μὲν σύριγγα βουκολικήν, καλάμους ἐννέα χαλκῷ δεδεμένους ἀντὶ κηροῦ, τῇ δὲ νεβρίδα βακχικήν, καὶ αὐτῇ τὸ τρίχωμα ἦν ὥσπερ γεγραμμένον χρώμασιν. 3 Ἐντεῦθεν δὲ φίλος νομιζόμενος τοῦ μὲν Δάφνιδος ἠμέλει κατ̓ ὀλίγον, τῇ Χλόῃ δὲ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ἐπέφερεν ἢ τυρὸν ἁπαλὸν ἢ στέφανον ἀνθηρὸν ἢ μῆλον ὡραῖον· ἐκόμισε δέ ποτε αὐτῇ καὶ μόσχον ἀρτιγέννητον καὶ κισσύβιον διάχρυσον καὶ ὀρνίθων ὀρείων νεοττούς. Ἡ δὲ ἄπειρος οὖσα τέχνης ἐραστοῦ, λαμβάνουσα τὰ δῶρα ἔχαιρε, μᾶλλον δὲ ἔχαιρεν ὅτι Δάφνιδι εἶχεν αὐτ χαρίζεσθαι. 4 Καὶ - ἔδει γὰρ ἤδη καὶ Δάφνιν γνῶναι τὰ ἔρωτος ἔργα - γίνεταί ποτε τῷ Δόρκωνι πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ κάλλους ἔρις, καὶ ἐδίκαζε μὲν Χλόη, ἔκειτο δὲ ἆθλον τῷ νικήσαντι φιλῆσαι Χλόην. Δόρκων δὲ πρότερος ὧδε ἔλεγεν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 11-14)

XV

1

ἐπιζητέω : rechercher

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

ἀρτιγένειος , ος, ον : barbu depuis peu, à la barbe naissante

μειρακίσκος , ου (ὁ) : petit jeune homme

εἰδώς , ότος 1: sachant ; part. de οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

ἔργον,ου (τό) 1: l’oeuvre

εὐθύς 1: aussitôt, sur le champ, à l’instant

ἐπί +G 1: durant, au cours de 

ἡμέρα, ας (ἡ) : le jour, la journée

ἐρωτικῶς : en amoureux

διατιθεμαι (aor διετέθην) (P de διατίθημι) 2: + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

πλείων, ων, ον 1: plus nombreux

πλειόνων δὲ διαγενομένων < s e : ἡμερῶν > : G abs.

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : être dans l’intervalle, durer, passer (temps)

μᾶλλον 1: plus ;

ἐκπυρσεύομαι (aor : ἐξεπυρσεύθην) : s’enflammer

τὴν ψυχήν : acc. de rel.

ὡς 1: en tant que

παῖς, παιδός (ὁ) 1: l’enfant

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα 1:   choisir, décider de 

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: arriver à ses fins, vaincre

δῶρον, ου (τό) 3: le cadeau, le présent

 1: ou, ou bien ; ...... : ou ... ou ..., soit ... soit ...

βία, ας (ἡ) 2: la force, la violence

2

πρῶτον ou τὸ πρῶτον ou τὰ πρῶτα 1: d’abord, en premier ;

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

κομίζω 1: apporter

βουκολικός, ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral

κάλαμος,ου (ὁ) : le roseau

ἐννέα : neuf

χαλκός, οῦ (ὁ) : le bronze

δέω 2 2: lier

ἀντ+ G 1: au lieu de

νεβρίς, ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

βακχικός, ή, όν : de Bacchos, bachique

τρίχωμα, ατος, (τό) : la toison

ὥσπερ 1: comme ;   ὥσπερ + participe : comme si

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα 1: représenter, figurer, décrire ; peindre

χρῶμα, ατος (τό) : la couleur

3

ντεῦθεν 2: par la suite, ensuite

ὀλίγος,η,ον 1: peu, un peu de, petit ;  // expr.: κατ̓ ὀλίγον : peu à peu

ἀν + A 3: pendant

ἐπι-φέρω 4: apporter

τυρός, οῦ (ὁ) : le fromage

ἁπαλός, ή, όν : tendre, mou, moelleux

στέφανος, ου (ὁ) 2: la couronne

ἀνθηρός, ά, όν : de fleurs

μῆλον, ου (τό) 2 : la pomme

ὡραῖος, α, ον : mûr

ποτ  1: parfois ; un jour ;

μόσχος, ου (ὁ) : le veau

ἀρτιγέννητος,ος,ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

κισσύβιον , ου (τό) : la coupe rustique

διάχρυσος, ος, ον : rehaussé d’or, incrusté d’or

ὄρνις, ιθος (ὁ,ἡ) 4: l’oiseau

ὄρειος,α,ον : des montagnes, montagnard

νεοττός, οῦ (ὁ) : le petit (d’un animal)

ἄπειρος, ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de

ὤν, οὖσα, ὄν 1: étant

τέχνη, ης (ἡ) 2: art, artifice, ruse

ἐραστής, οῦ (ὁ) : l’amoureux

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα 1: prendre, recevoir

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; + part. : se réjouir de + inf.

μᾶλλον 1: plus ; davantage, plus encore;

ὅτι : parce que, du fait que, de ce que

ἔχω, impft εἶχον, f ἕξω ou σχῄσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα 1: + infinitif : pouvoir

4

δεῖ 1: il faut, il est nécessaire de (+ inf)

ἤδη 1: maintenant

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς) 1:   apprendre à connaître 

πρός + Α 1: contre, avec

ὑπέρ + 1: au sujet de

ἔρις , ιδος (ἡ) 3: la querelle ; // expr. : ἔρις γίνεταί τινι πρός + Α ὑπέρ + G : il survient entre une personne et une autre une querelle au sujet de qqchω

δικάζω 1: rendre la justice, être juge

κεῖμαι 1: être

ἆθλον, ου (τό) : le prix du combat, la récompense

φιλέω,(φιληθείς : part aor passif) 2: embrasser

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα 1: parler


Vocabulaire alphabétique :

ἆθλον , ου (τό) : le prix du combat, la récompense

ἀν + A 3: pendant

ἀνθηρός , ά, όν : de fleurs

ἀντ+ G 1: au lieu de

ἁπαλός , ή, όν : tendre, mou, moelleux

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de

ἀρτιγένειος , ος, ον : barbu depuis peu, à la barbe naissante

ἀρτιγέννητος , ος, ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

βακχικός , ή, όν : de Bacchos, bachique

βία , ας (ἡ) 2: la force, la violence

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral

γιγνώσκω , γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς) 1:  1 apprendre à connaître ;  2 choisir, décider de 

γράφω , γράψω, ἔγραψα, γέγραφα 1: représenter, figurer, décrire ; peindre

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de (+ inf)

δέω 2 2: lier

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : être dans l’intervalle, durer, passer (temps)

διατιθεμαι (aor διετέθην) (P de διατίθημι) 2: + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

διάχρυσος , ος, ον : rehaussé d’or, incrusté d’or

δικάζω 1: rendre la justice, être juge

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau, le présent

εἰδώς , ότος 1: sachant ; part. de οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

ἐκπυρσεύομαι (aor : ἐξεπυρσεύθην) : s’enflammer

ἐννέα : neuf

ντεῦθεν 2: par la suite, ensuite

ἐπί +G 1: durant, au cours de 

ἐπιζητέω : rechercher

ἐπιφέρω 4: apporter

ἐραστής , οῦ (ὁ) : l’amoureux

ἔργον , ου (τό) 1: l’oeuvre

ἔρις , ιδος (ἡ) 3: la querelle ; // expr. : ἔρις γίνεταί τινι πρός + Α ὑπέρ + G : il survient entre une personne et une autre une querelle au sujet de qqchω

ἐρωτικῶς : en amoureux

εὐθύς 1: aussitôt, sur le champ, à l’instant

ἔχω , impft εἶχον , f ἕξω ou σχῄσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα 1: + infinitif : pouvoir

 1: ou, ou bien ; ...... : ou ... ou ..., soit ... soit ...

ἤδη  1: maintenant

ἡμέρα , ας (ἡ) : le jour, la journée

κάλαμος ,ου (ὁ) : le roseau

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: arriver à ses fins, vaincre

κεῖμαι 1: être

κισσύβιον , ου (τό) : la coupe rustique

κομίζω 1: apporter

λαμβάνω , λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα  1: prendre, recevoir

λέγω , ἐρῶ (λέξω ), εἶπον (ἔλεξα ), εἴρηκα  1: parler

μᾶλλον 1: plus ; davantage, plus encore;

μειρακίσκος , ου (ὁ) : petit jeune homme

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme

μόσχος , ου (ὁ) : le veau

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

νεοττός , οῦ (ὁ) : le petit (d’un animal)

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ;  // expr.: κατ̓ ὀλίγον : peu à peu

ὄρειος , α, ον : des montagnes, montagnard

ὄρνις , ιθος (ὁ,ἡ) 4: l’oiseau

ὅτι : parce que, du fait que, de ce que

παῖς , παιδός (ὁ) 1: l’enfant

πλείων , ων, ον 1: plus nombreux

ποτ  1: parfois ; un jour ;

πρός + Α 1: contre, avec

πρῶτον ou τὸ πρῶτον ou τὰ πρῶτα 1: d’abord, en premier ;

στέφανος , ου (ὁ) 2: la couronne

τέχνη , ης (ἡ) 2: art, artifice, ruse

τρίχωμα , ατος, (τό) : la toison

τυρός , οῦ (ὁ) : le fromage

ὑπέρ + 1: au sujet de

φιλέω , ( φιληθείς  : part aor passif) 2: embrasser

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; + part. : se réjouir de + inf.

χαλκός , οῦ (ὁ) : le bronze

χρῶμα , ατος (τό) : la couleur

ὤν , οὖσα , ὄν 1: étant

ὡραῖος , α, ον : mûr

ὡς 1: en tant que

ὥσπερ 1: comme ;   ὥσπερ + participe : comme si


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀντ+ G 1: au lieu de

γιγνώσκω , γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα (part aor γνούς) 1:  1 apprendre à connaître ;  2 choisir, décider de 

γράφω , γράψω, ἔγραψα, γέγραφα 1: représenter, figurer, décrire ; peindre

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de (+ inf)

δικάζω 1: rendre la justice, être juge

εἰδώς , ότος 1: sachant ; part. de οἶδα (impft ᾔδη, 3ème p  ᾔδει) : je sais ;

ἐπί +G 1: durant, au cours de 

ἔργον , ου (τό) 1: l’oeuvre

εὐθύς 1: aussitôt, sur le champ, à l’instant

ἔχω , impft εἶχον , f ἕξω ou σχῄσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα 1: + infinitif : pouvoir

 1: ou, ou bien ; ...... : ou ... ou ..., soit ... soit ...

ἤδη  1: maintenant

ἡμέρα , ας (ἡ) : le jour, la journée

κεῖμαι 1: être

κομίζω 1: apporter

λαμβάνω , λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα  1: prendre, recevoir

λέγω , ἐρῶ (λέξω ), εἶπον (ἔλεξα ), εἴρηκα  1: parler

μᾶλλον 1: plus ; davantage, plus encore;

μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire;

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ;  // expr.: κατ̓ ὀλίγον : peu à peu

ὅτι 1: parce que, du fait que, de ce que

παῖς , παιδός (ὁ) 1: l’enfant

πλείων , ων, ον 1: plus nombreux

ποτ  1: parfois ; un jour ;

πρός + Α 1: contre, avec

πρῶτον ou τὸ πρῶτον ou τὰ πρῶτα 1: d’abord, en premier ;

ὑπέρ + 1: au sujet de

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; + part. : se réjouir de + inf.

ὤν , οὖσα , ὄν 1: étant

ὡς 1: en tant que

ὥσπερ 1: comme ;   ὥσπερ + participe : comme si

fréquence 2 :

βία , ας (ἡ) 2: la force, la violence

δέω 2 2: lier

διατιθεμαι (aor διετέθην) (P de διατίθημι) 2: + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

ντεῦθεν 2: par la suite, ensuite

στέφανος , ου (ὁ) 2: la couronne

τέχνη , ης (ἡ) 2: art, artifice, ruse

φιλέω , ( φιληθείς  : part aor passif) 2: embrasser

fréquence 3 :

ἀν + A 3: pendant

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau, le présent

fréquence 4 :

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de

ἐπιφέρω 4: apporter

ἔρις , ιδος (ἡ) 3: la querelle ; // expr. : ἔρις γίνεταί τινι πρός + Α ὑπέρ + G : il survient entre une personne et une autre une querelle au sujet de qqchω

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: arriver à ses fins, vaincre

ὄρνις , ιθος (ὁ,ἡ) 4: l’oiseau

ne pas apprendre :

ἆθλον , ου (τό) : le prix du combat, la récompense

ἀνθηρός , ά, όν : de fleurs

ἁπαλός , ή, όν : tendre, mou, moelleux

ἀρτιγένειος , ος, ον : barbu depuis peu, à la barbe naissante

ἀρτιγέννητος , ος, ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

βακχικός , ή, όν : de Bacchos, bachique

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : être dans l’intervalle, durer, passer (temps)

διάχρυσος , ος, ον : rehaussé d’or, incrusté d’or

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

ἐκπυρσεύομαι (aor : ἐξεπυρσεύθην) : s’enflammer

ἐννέα : neuf

ἐπιζητέω : rechercher

ἐραστής , οῦ (ὁ) : l’amoureux

ἐρωτικῶς : en amoureux

κάλαμος ,ου (ὁ) : le roseau

κισσύβιον , ου (τό) : la coupe rustique

μειρακίσκος , ου (ὁ) : petit jeune homme

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme

μόσχος , ου (ὁ) : le veau

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

νεοττός , οῦ (ὁ) : le petit (d’un animal)

ὄρειος , α, ον : des montagnes, montagnard

τρίχωμα , ατος, (τό) : la toison

τυρός , οῦ (ὁ) : le fromage

χαλκός , οῦ (ὁ) : le bronze

χρῶμα , ατος (τό) : la couleur

ὡραῖος , α, ον : mûrTraduction au plus près du texte :XV 1 Τοιαῦτα ἔπασχε, τοιαῦτα ἔλεγεν, ἐπιζητοῦσα τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα.

Elle endurait de telles choses, elle disait de telles choses, recherchant le nom de (= le mot qui désignait) l’amour.

Δόρκων δὲ ὁ βουκόλος, ὁ τὸν Δάφνιν ἐκ τοῦ σιροῦ καὶ τὸν τράγον ἀνιμησάμενος, ἀρτιγένειος μειρακίσκος καὶ εἰδὼς ἔρωτος καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ ὀνόματα, εὐθὺς μὲν ἐπ̓ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐρωτικῶς τῆς Χλόης διετέθη, πλειόνων δὲ διαγενομένων, μᾶλλον τὴν ψυχὴν ἐξεπυρσεύθη , καὶ τοῦ Δάφνιδος ὡς παιδὸς καταφρονήσας, ἔγνω κατεργάσασθαι δώροις ἢ βίᾳ.

Or le bouvier Dorcon, celui qui avait retiré de la fosse Daphnis et son bouc, un petit jeune homme à la barbe naissante et qui savait à la fois les œuvres et les dénominations d’amour, tout aussitôt, au cours de cette journée, se trouva dans une disposition amoureuse vis-à-vis de Chloé, et, davantage de jours passant (= plus les jours passaient), plus il s’enflamma quant à son âme, et, méprisant Daphnis en tant qu’enfant, décida de parvenir à ses fins par des cadeaux, ou bien par violence.

2 Τὰ μὲν δὴ πρῶτα δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισε, τῷ μὲν σύριγγα βουκολικήν, καλάμους ἐννέα χαλκῷ δεδεμένους ἀντὶ κηροῦ, τῇ δὲ νεβρίδα βακχικήν, καὶ αὐτῇ τὸ τρίχωμα ἦν ὥσπερ γεγραμμένον χρώμασιν.

Bref, d’abord, il leur apporta des cadeaux, à lui une flûte de Pan de bouvier, neuf roseaux liés ensemble par du bronze au lieu de cire, et à elle une nébride bachique, et celle-ci avait une toison comme peinte de couleurs.

3 Ἐντεῦθεν δὲ φίλος νομιζόμενος τοῦ μὲν Δάφνιδος ἠμέλει κατ̓ ὀλίγον, τῇ Χλόῃ δὲ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ἐπέφερεν ἢ τυρὸν ἁπαλὸν ἢ στέφανον ἀνθηρὸν ἢ μῆλον ὡραῖον·

Ensuite, étant considéré comme ami, d’une part il se mit à négliger peu à peu Daphnis, d’autre part il apportait à Chloé pendant toute la journée soit du fromage moelleux, soit une couronne de fleurs, soit une pomme mûre ;

ἐκόμισε δέ ποτε αὐτῇ καὶ μόσχον ἀρτιγέννητον καὶ κισσύβιον διάχρυσον καὶ ὀρνίθων ὀρείων νεοττούς.

et parfois même il lui apporta un veau nouveau-né, une coupe rustique incrustée d’or et des petits d’oiseaux des montagnes.

Ἡ δὲ ἄπειρος οὖσα τέχνης ἐραστοῦ, λαμβάνουσα τὰ δῶρα ἔχαιρε, μᾶλλον δὲ ἔχαιρεν ὅτι Δάφνιδι εἶχεν αὐτ χαρίζεσθαι.

Mais elle, étant ignorante de l’artifice d’un amoureux, se réjouissait de recevoir les cadeaux, et se réjouissait davantage <encore> parce qu’elle pouvait <les> céder à Daphnis .

4 Καὶ - ἔδει γὰρ ἤδη καὶ Δάφνιν γνῶναι τὰ ἔρωτος ἔργα - γίνεταί ποτε τῷ Δόρκωνι πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ κάλλους ἔρις, καὶ ἐδίκαζε μὲν Χλόη, ἔκειτο δὲ ἆθλον τῷ νικήσαντι φιλῆσαι Χλόην.

Et puis – car il fallait maintenant que Daphnis aussi connaisse les œuvres d’amour – il survient un jour entre Dorcon et Daphnis une querelle au sujet de <leur> beauté, et d’un côté Chloé était juge, de l’autre le prix pour le vainqueur était d’embrasser Chloé.

Δόρκων δὲ πρότερος ὧδε ἔλεγεν.

Et Dorcon, le premier, se mit à parler ainsi.


Retour en haut du texte