Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

16 Joute entre Dorcon et Daphnis

La beauté masculineJoute entre Dorcon et Daphnis

la beauté masculine


XVI 1 « Ἐγώ, παρθένε, μείζων εἰμὶ Δάφνιδος, κἀγὼ μὲν βουκόλος, ὁ δ̓ αἰπόλος: τοσοῦτον κρείττων ὅσον αἰγῶν βόες· καὶ λευκός εἰμι ὡς γάλα, καὶ πυρρὸς ὡς θέρος μέλλον ἀμᾶσθαι, καὶ ἔθρεψε μήτηρ, οὐ θηρίον. 2 Οὗτος δέ ἐστι μικρὸς καὶ ἀγένειος ὡς γυνή, καὶ μέλας ὡς λύκος· νέμει δὲ τράγους, ὀδωδὼς ἀπ̓ αὐτῶν δεινόν, καὶ ἔστι πένης ὡς μηδὲ κύνα τρέφειν. Εἰ δέ, ὡς λέγουσι, καὶ αἲξ αὐτῷ γάλα δέδωκεν, οὐδὲν ἐρίφων διαφέρει. »

3 Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ὁ Δόρκων, καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Δάφνις ·

« Ἐμὲ αἲξ ἀνέθρεψεν ὥσπερ τὸν Δία· νέμω δὲ τράγους τῶν τούτου βοῶν μείζονας· ὄζω δὲ οὐδὲν ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι μηδὲ ὁ Πάν, καίτοι γε ὢν τὸ πλέον τράγος. 4 Ἀρκεῖ δέ μοι ὁ τυρὸς καὶ ἄρτος ὀβελίας καὶ οἶνος λευκός, ὅσα ἀγροίκων πλουσίων κτήματα. Ἀγένειός εἰμι, καὶ γὰρ ὁ Διόνυσος· μέλας, καὶ γὰρ ὁ άκινθος· ἀλλὰ κρείττων καὶ ὁ Διόνυσος Σατύρων καὶ ὁ άκινθος κρίνων. 5 Οὗτος δὲ καὶ πυρρὸς ὡς ἀλώπηξ καὶ προγένειος ὡς τράγος καὶ λευκὸς ὡς ἐξ ἄστεος γυνή· κἂν δέῃ σε φιλεῖν, ἐμοῦ μὲν φιλεῖς τὸ στόμα, τούτου δὲ τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου τρίχας. Μέμνησο δέ, ὦ παρθένε, ὅτι καὶ σὲ ποίμνιον ἔθρεψεν, ἀλλὰ καὶ εἶ καλή. »Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 11-15)

XVI

1

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  (με , μου , μοι  ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

μείζων , ονος  ( Α μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand

κἀγ = καὶ ἐγώ

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

τοσοῦτον ... ὅσον ... : autant ... que....

κρείττων , ων , ον  1: supérieur ;

λευκός , ή, όν 4: blanc ; clair ;

ὡς 1: comme ;  

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

πυρρός , , όν : rouge comme le feu, roux, doré

θέρος , ους (τό) : la moisson

μέλλον participe présent neutre

ἀμάωμαι , ῶμαι : moissonner

μήτηρ , μητρός () 1: la mère

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ;

2

μικρός , ά, όν 1: petit

ἀγένειος , ος , ον : imberbe

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: femme

ὄζω ( pft : ὄδωδα; part pft : ὀδωδώς ) : avoir une odeur, puer ;

ἀπό + G 1: à partir de, à cause de, par, du fait de

δεινόν adv : terriblement

ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre

ὡς 2: + infinitif : au point de, de telle sorte que ( ionisme , à la place de ὥστε))  

μήδε  1: ne pas même (négation subjective)

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

λέγουσι 3ème p pl = on

δέδωκεν pft de δίδωμι

ἔριφος , ου (ὁ) : le chevreau

διαφέρω (f διοίσω1: + G : 1 différer de, être différent de; 2 l’emporter sur, être supérieur à

3

ἀνατρέφω ( f ἀναθρέψω , aor ἀνέθρεψα ...) : nourrir

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

ὅτι μηδὲ: après une proposition négative : si ce n’est aussi, -> pas plus que

Πάν , Πανός (ὁ)  : Pan

καίτοι 1: devant participe : bien que, quoique

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

εἰμι+ G 1: participer de

τὸ πλέον 1: accusatif adv. : pour la plus grande partie ; le comparatif a valeur superlative car il existe ici une idée de comparaison

4

ἀρκέω , 3: + D : suffire ; ἀρκεῖ : il suffit ;

ἄρτος , ου () : le pain de froment

ὀβελίας : adj : cuit à la broche

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin

ὅσοι , αι, α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ὅσα ἀγροίκων πλουσίων κτήματα : sous-entendre ἐστιν.

ἀγροῖκος , ος , ον : de la campagne, campagnard

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου () : le riche

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, bien, objet

καὶ γάρ : les deux termes gardent leur valeur de confirmation : γάρ : oui, et alors ; καί : aussi, également ;

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

άκινθος , ου (ὁ) : Hyacinthe (aimé d’Apollon, qui le tua involontairement, et le transforma en fleur ; comme l’adjectif semble difficile à appliquer à la fleur (jacinthe, ou lys martagon, on ne sait, , il s’agit plutôt ici du nom propre ; Apollon lui-même est remarquable par ses longues boucles si noires qu’elles en sont presque bleues ! mais la phrase suivante joue sur le nom commun, en introduisant la comparaison avec les lys ; donc, pour μέλας, il faut choisir la valeur de « sombre » plutôt que de « noir » ou « brun »)

σατύρος , ου (ὁ) : le satyre

κρίνον , ου (τό) : le lys

5

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

προγένειος , ος , ον : barbu, à la barbe longue

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville, la cité

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si (éventuel)

δέῃ subj pr de δεῖ : il faut

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

στόμα , ατος (τό) 2: la bouche

γένειον , ου (τό) : le menton

θρίξ , τριχός (ἡ) : le poil

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι  1: songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

μέμνησο : impératif pft à sens présent, 2ème p sg

ἀλλὰ καὶ εἶ ... : mais que tu n’en es pas moins ...


Vocabulaire alphabétique :

ἀγένειος , ος , ον : imberbe

ἀγροῖκος , ος , ον : de la campagne, campagnard

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

ἀλλὰ καὶ εἶ + adj ... : mais tu n’en es pas moins ...

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἀμάωμαι , ῶμαι : moissonner

ἀνατρέφω ( f ἀναθρέψω , aor ἀνέθρεψα ...) : nourrir

ἀπό + G 1: à partir de, à cause de, par, du fait de

ἀρκέω , 3: + D : suffire ; ἀρκεῖ : il suffit ;

ἄρτος , ου () : le pain de froment

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville, la cité

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γένειον , ου (τό) : le menton

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: femme

δέδωκεν pft de δίδωμι

δεῖ : il faut

δεινόν adv : terriblement

διαφέρω (f διοίσω1: + G : 1 différer de, être différent de; 2 l’emporter sur, être supérieur à

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  (με , μου , μοι  ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι+ G : participer de ; // ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

ἔριφος , ου (ὁ) : le chevreau

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

θέρος , ους (τό) : la moisson

θηρίον , ου (τό) 4: la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ;

θρίξ , τριχός (ἡ) : le poil

κἀγ = καὶ ἐγώ

καὶ γάρ : les deux termes gardent souvent leur valeur de confirmation : γάρ : oui, et alors ; καί : aussi, également ;

καίτοι 1: devant participe : bien que, quoique

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si (éventuel)

κρείττων , ων , ον  1: supérieur ;

κρίνον , ου (τό) : le lys

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, bien, objet

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

λευκός , ή, όν 4: blanc ; clair ;

μείζων , ονος  ( Α μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand

μήδε  1: ne pas même (négation subjective)

μήτηρ , μητρός () 1: la mère

μικρός , ά, όν 1: petit

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι   1: (μέμνησο : impératif pft à sens présent, 2ème p sg) songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

ὀβελίας : adj : cuit à la broche

ὄζω ( pft : ὄδωδα; part pft : ὀδωδώς ) : avoir une odeur, puer ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin

ὅσοι , αι, α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ὅτι μηδὲ: après une proposition négative : si ce n’est aussi, -> pas plus que

Πάν , Πανός (ὁ)  : Pan

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου () : le riche

προγένειος , ος , ον : barbu, à la barbe longue

πυρρός , , όν : rouge comme le feu, roux, doré

σατύρος , ου (ὁ) : le satyre

στόμα , ατος (τό) 2: la bouche

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τὸ πλέον 1: accusatif adv. : le comparatif a valeur superlative quand il existe une idée de comparaison : pour la plus grande partie ;

τοσοῦτον ... ὅσον ... 1: autant ... que....

άκινθος , ου (ὁ) : Hyacinthe (aimé d’Apollon, qui le tua involontairement, et le transforma en fleur  (jacinthe, ou lys martagon, on ne sait)

ὡς 2: + infinitif : au point de, de telle sorte que ( ionisme , à la place de ὥστε)  

ὡς 1: comme ;  Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀπό + G 1: à partir de, à cause de, par, du fait de

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: femme

δέδωκεν pft de δίδωμι

διαφέρω (f διοίσω1: + G : 1 différer de, être différent de; 2 l’emporter sur, être supérieur à

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  (με , μου , μοι  ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι+ G : participer de ; // ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

καίτοι 1: devant participe : bien que, quoique

κρείττων , ων , ον  1: supérieur ;

μείζων , ονος  ( Α μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand

μήδε  1: ne pas même (négation subjective)

μήτηρ , μητρός () 1: la mère

μικρός , ά, όν 1: petit

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι   1: (μέμνησο : impératif pft à sens présent, 2ème p sg) songer à, se rappeler (au pft : je me souviens) 

ὅσοι , αι, α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

τὸ πλέον 1: accusatif adv. : le comparatif a valeur superlative quand il existe une idée de comparaison : pour la plus grande partie ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τοσοῦτον ... ὅσον ... 1: autant ... que....

ὡς 1: + infinitif : au point de, de telle sorte que ( ionisme , à la place de ὥστε)  

ὡς 1: comme ;  

fréquence 2 :

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville, la cité

δεῖ : il faut

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου () : le riche

στόμα , ατος (τό) 2: la bouche

fréquence 3 :

ἀρκέω , 3: + D : suffire ; ἀρκεῖ : il suffit ;

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, bien, objet

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin

fréquence 4 :

θηρίον , ου (τό) 4: la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ;

λευκός , ή, όν 4: blanc ; clair ;

ne pas apprendre :

ἀγένειος , ος , ον : imberbe

ἀγροῖκος , ος , ον : de la campagne, campagnard

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

ἀλλὰ καὶ εἶ + adj ... : mais tu n’en es pas moins ...

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἀμάωμαι , ῶμαι : moissonner

ἀνατρέφω ( f ἀναθρέψω , aor ἀνέθρεψα ...) : nourrir

ἄρτος , ου () : le pain de froment

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γένειον , ου (τό) : le menton

δεινόν adv : terriblement

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

ἔριφος , ου (ὁ) : le chevreau

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

θέρος , ους (τό) : la moisson

θρίξ , τριχός (ἡ) : le poil

κἀγ = καὶ ἐγώ

καὶ γάρ : les deux termes gardent souvent leur valeur de confirmation : γάρ : oui, et alors ; καί : aussi, également ;

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si (éventuel)

κρίνον , ου (τό) : le lys

ὀβελίας : adj : cuit à la broche

ὄζω ( pft : ὄδωδα; part pft : ὀδωδώς ) : avoir une odeur, puer ;

ὅτι μηδὲ: après une proposition négative : si ce n’est aussi, -> pas plus que

Πάν , Πανός (ὁ)  : Pan

προγένειος , ος , ον : barbu, à la barbe longue

πυρρός , , όν : rouge comme le feu, roux, doré

σατύρος , ου (ὁ) : le satyre

άκινθος , ου (ὁ) : Hyacinthe (aimé d’Apollon, qui le tua involontairement, et le transforma en fleur  (jacinthe, ou lys martagon, on ne sait)Traduction au plus près du texte :XVI 1 « Ἐγώ, παρθένε, μείζων εἰμὶ Δάφνιδος, κἀγὼ μὲν βουκόλος, ὁ δ̓ αἰπόλος:

« Moi, jeune fille, je suis plus grand que Daphnis, et moi, assurément, je suis bouvier, mais lui, < simple > chevrier ;

τοσοῦτον κρείττων ὅσον αἰγῶν βόες·

je suis supérieur <à lui > autant que les bœufs <le sont > aux chèvres ;

καὶ λευκός εἰμι ὡς γάλα, καὶ πυρρὸς ὡς θέρος μέλλον ἀμᾶσθαι, καὶ ἔθρεψε μήτηρ, οὐ θηρίον.

je suis blanc comme du lait, roux comme une moisson qui va être moissonnée, et <c’est> ma mère <qui> m’a nourri, et non un animal.

2 Οὗτος δέ ἐστι μικρὸς καὶ ἀγένειος ὡς γυνή, καὶ μέλας ὡς λύκος·

Tandis que cet individu < Οὗτος > est petit, imberbe comme une femme, et hâlé (litt.t noir) comme un loup ;

νέμει δὲ τράγους, ὀδωδὼς ἀπ̓ αὐτῶν δεινόν, καὶ ἔστι πένης ὡς μηδὲ κύνα τρέφειν.

d’autre part, il mène paître des boucs, puant terriblement à cause d’eux, et il est pauvre au point de ne pas même <pouvoir> nourrir un chien.

Εἰ δέ, ὡς λέγουσι, καὶ αἲξ αὐτῷ γάλα δέδωκεν, οὐδὲν ἐρίφων διαφέρει. »

Et puis, si, ; comme on <le> dit, une chèvre lui a donné son lait, il n’est en rien supérieur à un chevreau (ou : il ne diffère en rien d’un chevreau). »


3 Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ὁ Δόρκων, καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Δάφνις ·

Dorcon <dit> ces choses et des choses de ce genre, et, après cela, Daphnis <répondit> :

« Ἐμὲ αἲξ ἀνέθρεψεν ὥσπερ τὸν Δία·

« Moi, une chèvre m’a nourri, comme Zeus ;

νέμω δὲ τράγους τῶν τούτου βοῶν μείζονας·

et je mène paître des boucs plus gros que les bœufs de cet individu ;

ὄζω δὲ οὐδὲν ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι μηδὲ ὁ Πάν, καίτοι γε ὢν τὸ πλέον τράγος.

je ne pue nullement à cause d’eux, pas plus que Pan, bien qu’il participe assurément du bouc, pour l’essentiel ( litt.t : pour la plus grande partie ).

4 Ἀρκεῖ δέ μοι ὁ τυρὸς καὶ ἄρτος ὀβελίας καὶ οἶνος λευκός, ὅσα ἀγροίκων πλουσίων κτήματα.

Et < ce qui > me suffit, < c’est> le fromage, du pain cuit à la broche, et du vin clair, toutes choses qui sont les biens des riches paysans.

Ἀγένειός εἰμι, καὶ γὰρ ὁ Διόνυσος·

Je suis imberbe ? Oui, Dionysos aussi !

μέλας, καὶ γὰρ ὁ άκινθος·

Hâlé ? Oui, Hyacinthe aussi !

ἀλλὰ κρείττων καὶ ὁ Διόνυσος Σατύρων καὶ ὁ άκινθος κρίνων.

mais et Dionysos est supérieur aux Satyres, et l’hyacinthe < est supérieure > aux lys.

5 Οὗτος δὲ καὶ πυρρὸς ὡς ἀλώπηξ καὶ προγένειος ὡς τράγος καὶ λευκὸς ὡς ἐξ ἄστεος γυνή·

Quant à cet individu, <il est> roux comme un renard, barbu comme un bouc, et blanc domme une femme de la ville ;

κἂν δέῃ σε φιλεῖν, ἐμοῦ μὲν φιλεῖς τὸ στόμα, τούτου δὲ τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου τρίχας.

et s’il faut que tu donnes un baiser, moi, tu m’embrasses la bouche, mais lui, tu lui embrasses les poils sur son menton.

Μέμνησο δέ, ὦ παρθένε, ὅτι καὶ σὲ ποίμνιον ἔθρεψεν, ἀλλὰ καὶ εἶ καλή. »

et puis souviens toi, jeune fille, que toi aussi une brebis t’a nourrie, et tu n’en es pas moins belle ! »Retour en haut du texte