Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

17 Chloé arbitre

Daphnis blessé par un baiserChloé arbitre

Daphnis blessé par son baiser

XVII 1 Οὐκέθ̓ ἡ Χλόη περιέμεινεν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἡσθεῖσα τῷ ἐγκωμίῳ, τὰ δὲ πάλαι ποθοῦσα φιλῆσαι Δάφνιν, ἀναπηδήσασα αὐτὸν ἐφίλησεν, ἀδίδακτον μὲν καὶ ἄτεχνον, πάνυ δὲ ψυχὴν θερμᾶναι δυνάμενον. 2 Δόρκων μὲν οὖν ἀλγήσας ἀπέδραμε, ζητῶν ἄλλην ὁδὸν ἔρωτος· Δάφνις δέ, ὥσπερ οὐ φιληθείς, ἀλλὰ δηχθείς, σκυθρωπός τις εὐθὺς ἦν καὶ πολλάκις ἐψύχετο καὶ τὴν καρδίαν παλλομένην κατεῖχε, καὶ βλέπειν μὲν ἤθελε τὴν Χλόην, βλέπων δ ᾿ἐρυθήματι πίμπλατο. 3 Τότε πρῶτον καὶ τὴν κόμην αὐτῆς ἐθαύμασεν ὅτι ξανθή, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅτι μεγάλοι καθάπερ βοός, καὶ τὸ πρόσωπον ὅτι λευκότερον ἀληθῶς καὶ τοῦ τῶν αἰγῶν γάλακτος, ὥσπερ τότε πρῶτον ὀφθαλμοὺς κτησάμενος, τὸν δὲ πρότερον χρόνον πεπηρωμένος. 4 Οὔτε οὖν τροφὴν προσεφέρετο πλὴν ὅσον ἀπογεύσασθαι· καὶ ποτόν, εἴ ποτε ἐβιάσθη, μέχρι τοῦ ἂν διαβρέξαι τὸ στόμα προσεφέρετο. Σιωπηλὸς ἦν ὁ πρότερον τῶν ἀκρίδων λαλίστερος, ἀργὸς ὁ περιττότερα τῶν αἰγῶν κινούμενος. Ἠμέλητο καὶ ἡ ἀγέλη· ἔρριπτο καὶ ἡ σῦριγξ· χλωρότερον τὸ πρόσωπον ἦν πόας θερινῆς. Εἰς μόνην Χλόην ἐγίνετο λάλος· καὶ εἴ ποτε ἀπ ᾿ αὐτῆς ἐγένετο, τοιαῦτα πρὸς αὑτὸν ἀπελήρει ·


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 11-16)

XVII

1

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

τὰ μέν ... τὰ δέ ... : d’une part ... d’autre part ...

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἐγκώμιον , ου (τό) : l’éloge

πάλαι 2: depuis longtemps;

ποθέω , ῶ 4: désirer ardemment, désirer ;

ἀδίδακτον ... ἄτεχνον, ... δυνάμενον : φίλημα (d’un baiser) sous-entendu

ἀδίδακτος , ος , ον : non appris, naturel

ἄτεχνος , ος , ον : sans art

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement

ψυχή , ῆς (ἡ) : l'âme, l'esprit, le cœur

θέρμαινω ( inf aor θερμᾶναι ) : échauffer, réchauffer

δυνάμενος , η, ον : + inf : capable de

2

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς) : mordre, piquer

σκυθρωπός , ος , ον : sombre

τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

εὐθύς 1: soudain

ψύχομαι : se refroidir, être glacé

πάλλομαι : bondir, palpiter

κατέχω (κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: contenir, retenir

κατεῖχε : impft à valeur d’effort

βλέπω 2: regarder

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir, désirer ;

πίμπλημι (impft P 3ème p πίμπλατο ) : remplir, inonder, couvrir

3

πρῶτον 1: pour la première fois

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

ξανθός , ή, όν : blond

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

καθάπερ : comme

καθάπερ βοός sous-entendu ὀφθαλμοί

ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement

ὥσπερ régit à la fois κτησάμενος, et πεπηρωμένος

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ;

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

πηρόω , ῶ ( part pft P πεπηρωμένος ) : estropier, mutiler ( s’emploie souvent pur la vue : -> aveugle)

4

οὔτε 1: et pas non plus ;

προσφέρω 3: porter vers; // MP προσφέρομαι ( προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) : + A : porter à la bouche ;

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

ὅσον + infinitif consécutif 1: autant qu’il faut pour...

ἀπογεύω : goûter à, goûter de

ποτόν , οῦ (τό) : la boisson

βιάζομαι 2: contraindre

μέχρι + G  2: jusqu’à, juste jusqu’à

τοῦ ἂν διαβρέξαι : infinitif substantivé ; a pour complément τὸ στόμα ; la particule ἄν renforce l’idée d’éventualité

διαϐρέχω : tremper, mouiller

σιωπηλός , ή, όν : silencieux, frappé de mutisme

πρότερον adv 1: auparavant

λαλίστερος , α, ον : comparatif renforcé de λάλος, bavard

ἀργός , ός , όν : inactif, paresseux

περισσά / περιττά = περισσῶς / περιττῶς : extrêmement (neutre adverbial) (comparatif : περιττότερα )

κινέω , 3: agiter, remuer, déplacer, bouger;

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; part aor passif N pl ῥιφθέντες ; pl que pft P 3ème p : ἔρριπτο) : laisser tomber, abandonner,délaisser

χλωρός , , όν : vert ; d'un vert tendre ; jaune clair, jaune pâle ; pâle ;

πόα , ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

θερινός , ή, όν : d’été, du plein été

μόνος , η, ον 1: seul

ἀπό + G 1: en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν, ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

ἀποληρέω , ῶ : déraisonner en parlant, radoter, ressasser


Vocabulaire alphabétique :

ἀδίδακτος , ος , ον : non appris, naturel

ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement

ἀπό + G 1: en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

ἀπογεύω : goûter à, goûter de

ἀποληρέω , ῶ : déraisonner en parlant, radoter, ressasser

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant

ἀργός , ός , όν : inactif, paresseux

ἄτεχνος , ος , ον : sans art

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

βιάζομαι 2: contraindre

βλέπω 2: regarder

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς) : mordre, piquer

διαϐρέχω : tremper, mouiller

δυνάμενος , η, ον 1: + inf : capable de

ἐγκώμιον , ου (τό) : l’éloge

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir, désirer ;

εὐθύς 1: soudain

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

θερινός , ή, όν : d’été, du plein été

θέρμαινω ( inf aor θερμᾶναι ) : échauffer, réchauffer

καθάπερ : comme

κατέχω (κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: contenir, retenir

κινέω , 3: agiter, remuer, déplacer, bouger;

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

λαλίστερος , α, ον : comparatif renforcé de λάλος, bavard

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μέχρι + G  2: jusqu’à

μόνος , η, ον 1: seul

ξανθός , ή, όν : blond

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

ὅσον + infinitif consécutif 1: autant qu’il faut pour...

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

οὔτε 1: et pas non plus ;

πάλαι 2: depuis longtemps;

πάλλομαι : bondir, palpiter

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

περισσά / περιττά = περισσῶς / περιττῶς : extrêmement (neutre adverbial) (comparatif : περιττότερα )

πηρόω , ῶ ( part pft P πεπηρωμένος ) : estropier, mutiler ( s’emploie souvent pur la vue : -> aveugle)

πίμπλημι (impft P 3ème p πίμπλατο ) : remplir, inonder, couvrir

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πόα , ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποθέω , ῶ 4: désirer ardemment ;

ποτόν , οῦ (τό) : la boisson

προσφέρω 3: porter vers; // MP προσφέρομαι ( προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) : + A : porter à la bouche ;

πρότερον adv 1: auparavant

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

πρῶτον 1: pour la première fois

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; part aor passif N pl ῥιφθέντες ; pl que pft P 3ème p : ἔρριπτο) : laisser tomber, abandonner,délaisser

σιωπηλός , ή, όν : silencieux, frappé de mutisme

σκυθρωπός , ος , ον : sombre

τὰ μέν ... τὰ δέ ... 1: d’une part ... d’autre part ...

τις 1: sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

χλωρός , , όν : vert ; d'un vert tendre ; jaune clair, jaune pâle ; pâle ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur

ψύχομαι : se refroidir, être glacé


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀπό + G 1: en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ;

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

δυνάμενος , η, ον 1: + inf : capable de

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir, désirer ;

εὐθύς 1: soudain

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μόνος , η, ον 1: seul

ὅσον + infinitif consécutif 1: autant qu’il faut pour...

οὔτε 1: et pas non plus ;

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πρότερον adv 1: auparavant

πρῶτον 1: pour la première fois

τὰ μέν ... τὰ δέ ... 1: d’une part ... d’autre part ...

τις 1: sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur

fréquence 2 :

βιάζομαι 2: contraindre

βλέπω 2: regarder

κατέχω (κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: contenir, retenir

μέχρι + G  2: jusqu’à

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

πάλαι 2: depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

fréquence 3 :

ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

κινέω , 3: agiter, remuer, déplacer, bouger;

προσφέρω 3: porter vers; // MP προσφέρομαι ( προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) : + A : porter à la bouche ;

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; part aor passif N pl ῥιφθέντες ; pl que pft P 3ème p : ἔρριπτο) : laisser tomber, abandonner, délaisser

fréquence 4 :

ποθέω , ῶ 4: désirer ardemment ;


ne pas apprendre :

ἀδίδακτος , ος , ον : non appris, naturel

ἀπογεύω : goûter à, goûter de

ἀποληρέω , ῶ : déraisonner en parlant, radoter, ressasser

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant

ἀργός , ός , όν : inactif, paresseux

ἄτεχνος , ος , ον : sans art

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς) : mordre, piquer

διαϐρέχω : tremper, mouiller

ἐγκώμιον , ου (τό) : l’éloge

θερινός , ή, όν : d’été, du plein été

θέρμαινω ( inf aor θερμᾶναι ) : échauffer, réchauffer

καθάπερ : comme

λαλίστερος , α, ον : comparatif renforcé de λάλος, bavard

ξανθός , ή, όν : blond

πάλλομαι : bondir, palpiter

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

περισσά / περιττά = περισσῶς / περιττῶς : extrêmement (neutre adverbial) (comparatif : περιττότερα )

πηρόω , ῶ ( part pft P πεπηρωμένος ) : estropier, mutiler ( s’emploie souvent pur la vue : -> aveugle)

πίμπλημι (impft P 3ème p πίμπλατο ) : remplir, inonder, couvrir

πόα , ας (ἡ) : l’herbe, le gazon

ποτόν , οῦ (τό) : la boisson

σιωπηλός , ή, όν : silencieux, frappé de mutisme

σκυθρωπός , ος , ον : sombre

χλωρός , , όν : vert ; d'un vert tendre ; jaune clair, jaune pâle ; pâle ;

ψύχομαι : se refroidir, être glacé


Traduction au plus près du texte :

XVII 1 Οὐκέθ̓ ἡ Χλόη περιέμεινεν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἡσθεῖσα τῷ ἐγκωμίῳ, τὰ δὲ πάλαι ποθοῦσα φιλῆσαι Δάφνιν, ἀναπηδήσασα αὐτὸν ἐφίλησεν, ἀδίδακτον μὲν καὶ ἄτεχνον, πάνυ δὲ ψυχὴν θερμᾶναι δυνάμενον.

Chloé n’attendit plus, mais, comme d’une part elle prenait plaisir à l’éloge, et que d’autre part elle désirait depuis longtemps embrasser Daphnis, s’étant élancée elle l’embrasse, <d’un baiser> certes naturel et sans art, mais tout à fait capable d’échauffer son âme.

2 Δόρκων μὲν οὖν ἀλγήσας ἀπέδραμε, ζητῶν ἄλλην ὁδὸν ἔρωτος·

Eh bien donc Dorcon, éprouvant de la souffrance, s’éloigne en courant, recherchant un autre chemin pour son amour ;

Δάφνις δέ, ὥσπερ οὐ φιληθείς, ἀλλὰ δηχθείς, σκυθρωπός τις εὐθὺς ἦν καὶ πολλάκις ἐψύχετο καὶ τὴν καρδίαν παλλομένην κατεῖχε, καὶ βλέπειν μὲν ἤθελε τὴν Χλόην, βλέπων δ ᾿ἐρυθήματι πίμπλατο.

Quant à Daphnis, comme s’il n’avait pas été embrassé, mais mordu, il était soudainement comme sombre, et souvent était glacé, cherchait à contenir son cœur qui palpitait, et d’une part voulait voir Chloé, d’autre part, <la> voyant, était inondé de rougeur.

3 Τότε πρῶτον καὶ τὴν κόμην αὐτῆς ἐθαύμασεν ὅτι ξανθή, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅτι μεγάλοι καθάπερ βοός, καὶ τὸ πρόσωπον ὅτι λευκότερον ἀληθῶς καὶ τοῦ τῶν αἰγῶν γάλακτος, ὥσπερ τότε πρῶτον ὀφθαλμοὺς κτησάμενος, τὸν δὲ πρότερον χρόνον πεπηρωμένος.

Alors pour la première fois il se prit à admirer sa chevelure parce qu’ <elle était> blonde, et ses yeux parce qu’ils étaient immenses comme <ceux> d’une génisse, et son visage parce qu’<il était> en vérité plus clair même que le lait des chèvres, comme si alors pour la première fois il acquérait des yeux, alors que jusque-là il était aveugle.

4 Οὔτε οὖν τροφὴν προσεφέρετο πλὴν ὅσον ἀπογεύσασθαι·

Et donc, il ne portait pas non plus à sa bouche de nourriture, sauf autant qu’il faut pour y gôuter ;

καὶ ποτόν, εἴ ποτε ἐβιάσθη, μέχρι τοῦ ἂν διαβρέξαι τὸ στόμα προσεφέρετο.

et la boisson, si jamais il y était contraint, il la portait à ses lèvres juste jusqu’à y mouiller sa bouche.

Σιωπηλὸς ἦν ὁ πρότερον τῶν ἀκρίδων λαλίστερος, ἀργὸς ὁ περιττότερα τῶν αἰγῶν κινούμενος.

Il était mutique, lui, auparavant encore plus bavard que les sauterelles, et inactif, lui qui se déplaçait encore plus que ses chèvres.

Ἠμέλητο καὶ ἡ ἀγέλη·

Même son troupeau était négligé ;

ἔρριπτο καὶ ἡ σῦριγξ·

même sa flûte restait délaissée ;

χλωρότερον τὸ πρόσωπον ἦν πόας θερινῆς.

son visage était plus jaune que l’herbe du plein été .

Εἰς μόνην Χλόην ἐγίνετο λάλος·

Pour la seule Chloé il devenait bavard ;

καὶ εἴ ποτε ἀπ ᾿ αὐτῆς ἐγένετο, τοιαῦτα πρὸς αὑτὸν ἀπελήρει ·

et si jamais il était éloigné d’elle, voici ce qu’il ressassait pour lui-même :


Retour en haut du texte