Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

20 La voie de la violence (1)

Le plan de DorconLa voie de la violence (1)

le plan de Dorcon


XX 1 Δευτέρας δὴ διαμαρτὼν ὁ Δόρκων ἐλπίδος καὶ μάτην τυροὺς ἀγαθοὺς ἀπολέσας ἔγνω διὰ χειρῶν ἐπιθέσθαι τῇ Χλόῃ μόνῃ γενομένῃ· καὶ παραφυλάξας ὅτι παρ΄ ἡμέραν ἐπὶ ποτὸν ἄγουσι τὰς ἀγέλας ποτὲ μὲν ὁ Δάφνις ποτὲ δὲ ἡ παῖς, ἐπιτεχνᾶται τέχνην ποιμένι πρέπουσαν. 2 Λύκου δέρμα μεγάλου λαβών, ὅν ταῦρός ποτε πρὸ τῶν βοῶν μαχόμενος τοῖς κέρασι διέφθειρε, περιέτεινε τῷ σώματι, ποδῆρες κατανωτισάμενος, ὡς τούς τ̓ ἐμπροσθίους πόδας ἐφηπλῶσθαι ταῖς χερσὶ καὶ τοὺς κατόπιν τοῖς σκέλεσιν ἄχρι πτέρνης, καὶ τοῦ στόματος τὸ χάσμα σκέπειν τὴν κεφαλήν, ὥσπερ ἀνδρὸς ὁπλίτου κράνος· 3 ἐκθηριώσας δὲ αὑτὸν ὡς ἔνι μάλιστα, παραγίνεται πρὸς τὴν πηγήν, ἧς ἔπινον αἱ αἶγες καὶ τὰ πρόβατα μετὰ τὴν νομήν. Ἐν κοίλῃ δὲ πάνυ γῇ ἦν ἡ πηγή, καὶ περὶ αὐτὴν πᾶς ὁ τόπος ἀκάνθαις καὶ βάτοις καὶ ἀρκεύθῳ ταπεινῇ καὶ σκολύμοις ἠγρίωτο· 4 ῥᾳδίως ἂν ἐκεῖ καὶ λύκος ἀληθινὸς ἔλαθε λοχῶν. Ἐνταῦθα κρύψας ἑαυτὸν, ἐπετήρει τοῦ πότου τὴν ὥραν ὁ Δόρκων, καὶ πολλὴν εἶχε τὴν ἐλπίδα τῷ σχήματι φοβήσας λαβεῖν ταῖς χερσὶ τὴν Χλόην.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 11-18)

XX

1

διαμαρτάνω 3: + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de; être déçu dans

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: l’espoir ;

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : perdre;

διά + G 1: par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, par

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ; // M s’attaquer à (+ D)

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : prendre garde que, s’aviser que (ὅτι)

παρά + Α 1: locution : παῤ ἡμέραν : jour par jour, un jour après l’autre

ἐπί + A 1: pour, en vue de , en ce qui concerne

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ;

ἄγω 1: (ἄξω , ἤγαγον , ἧχα) : conduire, pousser, emmener, mener ;

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ...

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

ἐπιτεχνάω , ῶ : inventer, imaginer

ποιμήν , ένος (ὁ) : le berger

πρέπω 2: convenir, être convenable 


2

πρό + 1: pour

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

περιτείνω : tendre autour, étendre autour

περιέτεινε : imparfait inchoatif

ποδήρης , ης, ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποδῆρες accordé à δέρμα

κατανωτίζομαι : porter sur le dos

ὡς +infinitif = ὥστε + inf : de façon à ce que (sujet à l’A)

les deux infinitives qui suivent dépendent de ὡς

ἐμπρόσθιος , ος , ον : de devant, antérieur

ἐφαπλόω ,ῶ (inf pft MP ἐφηπλῶσθαι: étendre sur (poét) (+ D)

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

relier τούς τ̓ ἐμπροσθίους πόδας et ... καὶ τοὺς κατόπιν

σκέλος , ους (τό) : la jambe

χρι + G : jusqu’à

πτέρνα , ης (ἡ) : le talon

σκέπω : couvrir, protéger

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

κράνος , ους (τό) : le casque


3

ἐκθηριόω , ῶ : transformer en bête sauvage

ἔνι = ἔνεστι 1: il est possible

μάλιστα 1: le plus

πρός + Α 1: vers, près de

πίνω ( πίομαι, ἔπιον, πέπωκα) 3: boire, s’abreuver

πρὸς τὴν πηγήν, ἧς ἔπινον ... : le verbe est à l’imparfait d’habitude ; le génitif est partitif (normal avec les verbes indiquant le boire et le manger)

κοῖλος , η, ον : creux

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

ἄκανθα , ης (ἡ) : l’épine, le piquant

βάτος , ου (ἡ) : la ronce

ἄρκευθος , ου (ἡ) : le genévrier (arbuste méditerranéen compact et piquant)

ταπεινός , ή, όν 3: bas

σκόλυμος , ου (ὁ) : le chardon

ἀκάνθαις καὶ βάτοις καὶ ἀρκεύθῳ ταπεινῇ καὶ σκολύμοις : D de cause

ἀγριόω , ῶ : rendre sauvage


4

ῥᾳδίως 2: facilement, aisément;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : avec l’indicatif, marque l’irréel

ἐκεῖ 2:

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

λoχάω , ῶ : tendre une embuscade, un piège ;

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

κρύπτω ( pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler;

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ὥρα , ας (ἡ) 3: moment; heure;

σχῆμα , ατος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure, les gestes ; apparence ;

φοϐέω , ῶ 2: faire peur ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἀγριόω , ῶ : rendre sauvage

ἄγω 1: (ἄξω , ἤγαγον , ἧχα) : conduire, pousser, emmener, mener ;

ἄκανθα , ης (ἡ) : l’épine, le piquant

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : avec l’indicatif, marque l’irréel

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : perdre;

ἄρκευθος , ου (ἡ) : le genévrier (arbuste méditerranéen compact et piquant)

χρι + G : jusqu’à

βάτος , ου (ἡ) : la ronce

διά + G 1: par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, par

διαμαρτάνω 3: + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de; être déçu dans

ἐκεῖ 2:

ἐκθηριόω , ῶ : transformer en bête sauvage

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: l’espoir ;

ἐμπρόσθιος , ος , ον : de devant, antérieur

ἔνι = ἔνεστι 1: il est possible

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

ἐπί + A 1: pour, en vue de , en ce qui concerne

ἐπιτεχνάω , ῶ : inventer, imaginer

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ; // M s’attaquer à (+ D)

ἐφαπλόω ,ῶ (inf pft MP ἐφηπλῶσθαι: étendre sur (poét) (+ D)

κατανωτίζομαι : porter sur le dos

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

κοῖλος , η, ον : creux

κράνος , ους (τό) : le casque

κρύπτω ( pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler;

λoχάω , ῶ : tendre une embuscade, un piège ;

μάλιστα 1: le plus

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

παρά + Α 1: locution : παῤ ἡμέραν : jour par jour, un jour après l’autre

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : prendre garde que, s’aviser que (ὅτι)

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

περιτείνω : tendre autour, étendre autour

πίνω ( πίομαι, ἔπιον, πέπωκα) 3: boire, s’abreuver

ποδήρης , ης, ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποιμήν , ένος (ὁ) : le berger

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ...

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ;

πρέπω 2: convenir, être convenable 

πρό + 1: pour

πρός + Α 1: vers, près de

πτέρνα , ης (ἡ) : le talon

ῥᾳδίως 2: facilement, aisément;

σκέλος , ους (τό) : la jambe

σκέπω : couvrir, protéger

σκόλυμος , ου (ὁ) : le chardon

σχῆμα , ατος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure, les gestes ; apparence ;

ταπεινός , ή, όν 3: bas

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

φοϐέω , ῶ 2: faire peur ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: moment; heure;

ὡς +infinitif = ὥστε + inf : de façon à ce que (sujet à l’A)
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἄγω 1: (ἄξω , ἤγαγον , ἧχα) : conduire, pousser, emmener, mener ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : avec l’indicatif, marque l’irréel

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : perdre;

διά + G 1: par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, par

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: l’espoir ;

ἔνι = ἔνεστι 1: il est possible

ἐπί + A 1: pour, en vue de , en ce qui concerne

μάλιστα 1: le plus

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

παρά + Α 1: locution : παῤ ἡμέραν : jour par jour, un jour après l’autre

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ...

πρό + 1: pour

πρός + Α 1: vers, près de

fréquence 2 :

ἐκεῖ 2:

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

κρύπτω ( pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

πρέπω 2: convenir, être convenable 

ῥᾳδίως 2: facilement, aisément;

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

φοϐέω , ῶ 2: faire peur ;

fréquence 3 :

διαμαρτάνω 3: + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de; être déçu dans

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ; // M s’attaquer à (+ D)

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

πίνω ( πίομαι, ἔπιον, πέπωκα) 3: boire, s’abreuver

ταπεινός , ή, όν 3: bas

ὥρα , ας (ἡ) 3: moment; heure;

fréquence 4 :

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

σχῆμα , ατος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure, les gestes ; apparence ;


ne pas apprendre :

ἀγριόω , ῶ : rendre sauvage

ἄκανθα , ης (ἡ) : l’épine, le piquant

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἄρκευθος , ου (ἡ) : le genévrier (arbuste méditerranéen compact et piquant)

χρι + G : jusqu’à

βάτος , ου (ἡ) : la ronce

ἐκθηριόω , ῶ : transformer en bête sauvage

ἐμπρόσθιος , ος , ον : de devant, antérieur

ἐπιτεχνάω , ῶ : inventer, imaginer

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐφαπλόω ,ῶ (inf pft MP ἐφηπλῶσθαι: étendre sur (poét) (+ D)

κατανωτίζομαι : porter sur le dos

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κοῖλος , η, ον : creux

κράνος , ους (τό) : le casque

λoχάω , ῶ : tendre une embuscade, un piège ;

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : prendre garde que, s’aviser que (ὅτι)

περιτείνω : tendre autour, étendre autour

ποδήρης , ης, ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποιμήν , ένος (ὁ) : le berger

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ;

πτέρνα , ης (ἡ) : le talon

σκέλος , ους (τό) : la jambe

σκέπω : couvrir, protéger

σκόλυμος , ου (ὁ) : le chardon

ὡς +infinitif = ὥστε + inf : de façon à ce que (sujet à l’A)


Traduction au plus près du texte :


XX 1 Δευτέρας δὴ διαμαρτὼν ὁ Δόρκων ἐλπίδος καὶ μάτην τυροὺς ἀγαθοὺς ἀπολέσας ἔγνω διὰ χειρῶν ἐπιθέσθαι τῇ Χλόῃ μόνῃ γενομένῃ·

Donc Dorcon, déçu dans son deuxième espoir, et ayant perdu pour rien de bons fromages, décida de s’attaquer par l’entremise de ses mains (= de vive force) à Chloé quand elle serait seule.

καὶ παραφυλάξας ὅτι παρ΄ ἡμέραν ἐπὶ ποτὸν ἄγουσι τὰς ἀγέλας ποτὲ μὲν ὁ Δάφνις ποτὲ δὲ ἡ παῖς, ἐπιτεχνᾶται τέχνην ποιμένι πρέπουσαν.

et, s’étant avisé que un jour après l’autre tantôt Daphnis, tantôt Chloé mènent leurs troupeaux boir (littt : à l’abreuvement), il invente un artifice qui convient à un berger.

2 Λύκου δέρμα μεγάλου λαβών, ὅν ταῦρός ποτε πρὸ τῶν βοῶν μαχόμενος τοῖς κέρασι διέφθειρε, περιέτεινε τῷ σώματι, ποδῆρες κατανωτισάμενος, ὡς τούς τ̓ ἐμπροσθίους πόδας ἐφηπλῶσθαι ταῖς χερσὶ καὶ τοὺς κατόπιν τοῖς σκέλεσιν ἄχρι πτέρνης καὶ τοῦ στόματος τὸ χάσμα σκέπειν τὴν κεφαλήν, ὥσπερ ἀνδρὸς ὁπλίτου κράνος·

Ayant pris la peau d’un loup, qu’un jour un taureau, se battant pour ses vaches, avait tué à coups de corne (littt avec ses cornes), il se mit à l’étendre autour de son corps, l’ayant placéε sur son dos, de façon à ce que les pattes (=pieds) de devant soient étendues sur ses mains et que celles de derrière <soient étendues sur> ses jambes jusqu’au talon, et <de façon à ce que> l’ouverture de la gueule couvre sa tête, comme le casque d’un homme, d’un hoplite ;

3 ἐκθηριώσας δὲ αὑτὸν ὡς ἔνι μάλιστα, παραγίνεται πρὸς τὴν πηγήν, ἧς ἔπινον αἱ αἶγες καὶ τὰ πρόβατα μετὰ τὴν νομήν.

alors, s’étant transformé en bête sauvage le mieux possible (littt comme c’est le plus possible), il s’approche de la source à laquelle avaient l’habitude de boire les chèvres et les brebis après la pâture.

Ἐν κοίλῃ δὲ πάνυ γῇ ἦν ἡ πηγή, καὶ περὶ αὐτὴν πᾶς ὁ τόπος ἀκάνθαις καὶ βάτοις καὶ ἀρκεύθῳ ταπεινῇ καὶ σκολύμοις ἠγρίωτο·

La source était dans une terre tout à fait creuse (= dans un profond repli), et autour d’elle tout le lieu était rendu sauvage à cause des épines, des ronces, d’un genévrier bas et de chardons ;

4 ῥᾳδίως ἂν ἐκεῖ καὶ λύκος ἀληθινὸς ἔλαθε λοχῶν.

là, facilement, un loup véritable aurait pu se cacher pour tendre une embuscade.

Ἐνταῦθα κρύψας ἑαυτὸν, ἐπετήρει τοῦ πότου τὴν ὥραν ὁ Δόρκων, καὶ πολλὴν εἶχε τὴν ἐλπίδα τῷ σχήματι φοβήσας λαβεῖν ταῖς χερσὶ τὴν Χλόην.

S’étant dissimulé là, Dorcon guetta l’heure de l’abreuvement, et il avait un grand espoir, l’ayant effrayée par son aspect, de prendre Chloé de vive force.Retour en haut du texte