Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

21 La voie de la violence (2)

échec du raptLa voie de la violence (2)

échec du rapt

XXI 1 Χρόνος ὀλίγος διαγίνεται καὶ Χλόη κατήλαυνε τὰς ἀγέλας εἰς τὴν πηγήν, καταλιποῦσα τὸν Δάφνιν φυλλάδα χλωρὰν κόπτοντα τοῖς ἐρίφοις τροφὴν μετὰ τὴν νομήν. 2 Καὶ οἱ κύνες οἱ τῶν προβάτων ἐπὶ φυλακὴν καὶ τῶν αἰγῶν ἑπόμενοι, οἵα δὴ κυνῶν ἐν ῥινηλασίαις περιεργία, κινούμενον τὸν Δόρκωνα πρὸς τὴν ἐπίθεσιν τῆς κόρης φωράσαντες, πικρὸν μάλα ὑλακτήσαντες ὥρμησαν ὡς ἐπὶ λύκον· καὶ περισχόντες, πρὶν ὅλως ἀναστῆναι δι ᾿ ἔκπληξιν, ἔδακνον κατὰ τοῦ δέρματος. 3 Τέως μὲν οὖν τὸν ἔλεγχον φοϐούμενος καὶ ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐπισκέποντος φρουρούμενος ἔκειτο σιωπῶν ἐν τῇ λόχμῃ· ἐπεὶ δὲ ἥ τε Χλόη πρὸς τὴν πρώτην θέαν διαταραχθεῖσα τὸν Δάφνιν ἐκάλει βοηθόν, οἵ τε κύνες περισπῶντες τὸ δέρμα τοῦ σώματος ἥπτοντο αὐτοῦ, μέγα οἰμώξας ἱκέτευε βοηθεῖν τὴν κόρην καὶ τὸν Δάφνιν ἤδη παρόντα. 4 Τοὺς μὲν δὴ κύνας ἀνακαλέσαντες συνήθως ταχέως ἡμέρωσαν, τὸν δὲ Δόρκωνα κατά τε μηρῶν καὶ ὤμων δεδηγμένον ἀγαγόντες ἐπὶ τὴν πηγὴν ἀπένιψαν τὰ δήγματα, ἵνα ἦσαν τῶν ὀδόντων αἱ ἐμϐολαί, καὶ διαμασησάμενοι φλοιὸν χλωρὸν πτελέας ἐπέπασαν· 5 ὑπό τε ἀπειρίας ἐρωτικῶν τολμημάτων ποιμενικὴν παιδιὰν νομίζοντες τὴν ἐπιβολὴν τοῦ δέρματος, οὐδὲν ὀργισθέντες, ἀλλὰ καὶ παραμυθησάμενοι καὶ μέχρι τινὸς χειραγωγήσαντες ἀπέπεμψαν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 11-20)

XXI

1

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

καταλείπω (καταλείψω, κατέλιπον, καταλέλοιπα) 1: laisser, laisser derrière soi

φυλλάς , άδος (ἡ) : le feuillage

κόπτω : couper ;

τροφήν : attribut du cod


2

ἐπί + A 1: 1 sur, contre ; 2 pour, en vue de ;

φυλακή , ῆς (ἡ) 3: garde, défense, surveillance

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D) 3: suivre ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que, comme ;

οἵα <ἐστι s e >

ῥινηλασία, ας (ἡ) : l’action de suivre une piste en la flairant

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite

κινέω , 3: remuer, bouger;

πρός + Α 1: 1 en fonction de, par rapport à;2 pour, en vue de ;

ἐπίθεσις , εως (ἡ) : l’attaque

πικρός , ά, όν 2: aigu, perçant (son)

πικρόν : neutre adverbial

μάλα 1: beaucoup

ὑλακτέω , ῶ : hurler ; aboyer ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr. s’élancer, se jeter

περιέχω : (part aor N pl περισχόντες) se tenir autour de, envelopper ; bloquer, enfermer

ὅλως  2: totalement, entièrement

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (inf aor : ἀναστῆναι ;) : se lever, se relever ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre

κατ + G 1: contre, sur (avec contact)  


3

τέως : pendant un certain temps d’abord ;

ἔλεγχος , ου () 2: le fait d’être dévoilé, la preuve ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre

ἐπισκέπω : couvrir, recouvrir

φρουρέω, ῶ : protéger

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

ἐπεί 1: quand, lorsque

πρῶτος , η, ον 1: premier ;

θέα , ας (ἡ) : le spectacle  (attention à l'accent)

διαταράττω / διαταράσσω (part aor P διαταραχθείς) : bouleverser

βοηθός, ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

βοηθόν : attribut du cod

περισπάω , ῶ : arracher, déchirer, lacérer

μεγά 1: neutre adv : grandement, beaucoup, puissamment, très ;

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας) : pousser un (des) cri(s) de douleur

ἱκετεύω 2: supplier; + infinitif : prier instamment de

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de ;

ἤδη 1: déjà

πάρειμι 1 1: être là;

4

ἀνακαλέω , ῶ : rappeler

συνήθως : de la manière habituelle ;

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

συνήθως ταχέως : le premier adverbe porte sur le participe qui précède, le second sur le verbe conjugué

ἡμερόω : adoucir ( par la civilisation), adoucir, calmer (un être sauvage)

μηρ , ων (τά) : les cuisses

ὦμος , ου () : l’épaule

ἀπονίπτω (aor ἀπένιψαν) : laver

δῆγμα , ατος (τό) : la morsure

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

ὀδούς , ὀδόντος (ὁ) : la dent

ἐμβολή , ῆς (ἡ) : le coup, l’incision, la meurtrissure

διαμασάω , ῶ : mâcher

φλοιός , οῦ (ὁ) : l'écorce

πτελέα, ας (ἡ) : l’orme (dont l’écorce aurait des vertus cicatrisantes)

ἐπιπάσσω ( aor ἐπέπασα ) : répandre, étendre, appliquer

5

ἀπειρία , ας (ἡ) : l'inexpérience

ἐρωτικός , ή,ό ν : d’amour, amoureux

τόλμημα , ατος (τό) : action hardie, action audacieuse ; hardiesse, audace, entreprise violente ;

ποιμενικός , ή, όν : de berger, des bergers

παιδιά, ᾶς (ἡ) : jeu, divertissement, espièglerie

ποιμενικὴν παιδιὰν νομίζοντες τὴν ἐπιβολὴν τοῦ δέρματος : le premier accusatif est attribut du second (attribut du COD)

νόμιζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : considérer ... comme ;

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : action de jeter sur ; le fait de prendre un vêtement, le fait de s’affubler de, le déguisement ;

ὀργίζομαι 2: se fâcher ;

μέχρι + G  2: pendant ; // μέχρι τινός : pendant quelque temps, un petit moment

παραμυθέομαι , οῦμαι : consoler, réconforter

χειραγωγέω , ῶ : mener par la main, conduire en tenant la main

ἀποπέμπω : prendre congé de


Vocabulaire alphabétique :

ἀνακαλέω , ῶ : rappeler

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (inf aor : ἀναστῆναι ;) : se lever, se relever ;

ἀπειρία , ας (ἡ) : l'inexpérience

ἀπονίπτω (aor ἀπένιψαν) : laver

ἀποπέμπω : prendre congé de

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de ;

βοηθός, ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre

δῆγμα , ατος (τό) : la morsure

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

διαμασάω , ῶ : mâcher

διαταράττω / διαταράσσω (part aor P διαταραχθείς) : bouleverser

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

ἔλεγχος , ου () 2: le fait d’être dévoilé, la preuve ;

ἐμβολή , ῆς (ἡ) : le coup, l’incision, la meurtrissure

ἐπεί 1: quand, lorsque

ἐπί + A 1: 1 sur, contre ; 2 pour, en vue de ;

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : action de jeter sur ; le fait de prendre un vêtement, le fait de s’affubler de, le déguisement ;

ἐπίθεσις , εως (ἡ) : l’attaque

ἐπιπάσσω ( aor ἐπέπασα ) : répandre, étendre, appliquer

ἐπισκέπω : couvrir, recouvrir

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D) 3: suivre ;

ἐρωτικός , ή,ό ν : d’amour, amoureux

ἤδη 1: déjà

ἡμερόω : adoucir ( par la civilisation), adoucir, calmer (un être sauvage)

θέα , ας (ἡ) : le spectacle  (attention à l'accent)

ἱκετεύω 2: supplier; + infinitif : prier instamment de

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

κατ + G 1: contre, sur (avec contact)  

καταλείπω (καταλείψω, κατέλιπον, καταλέλοιπα) 1: laisser, laisser derrière soi

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κινέω , 3: remuer, bouger;

κόπτω : couper ;

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

μάλα 1: beaucoup

μεγά 1: neutre adv : grandement, beaucoup, puissamment, très ;

μέχρι + G  2: pendant ; // μέχρι τινός : pendant quelque temps, un petit moment

μηρ , ων (τά) : les cuisses

νόμιζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : considérer ... comme ;

ὀδούς , ὀδόντος (ὁ) : la dent

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας) : pousser un (des) cri(s) de douleur

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que, comme ;

ὅλως  2: totalement, entièrement

ὀργίζομαι 2: se fâcher ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr. s’élancer, se jeter

παιδιά, ᾶς (ἡ) : jeu, divertissement, espièglerie

παραμυθέομαι , οῦμαι : consoler, réconforter

πάρειμι 1 1: être là;

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite

περιέχω : (part aor N pl περισχόντες) se tenir autour de, envelopper ; bloquer, enfermer

περισπάω , ῶ : arracher, déchirer, lacérer

πικρός , ά, όν 2: aigu, perçant (son)

ποιμενικός , ή, όν : de berger, des bergers

πρός + Α 1: 1 en fonction de, par rapport à;2 pour, en vue de ;

πρῶτος , η, ον 1: premier ;

πτελέα, ας (ἡ) : l’orme (dont l’écorce aurait des vertus cicatrisantes)

ῥινηλασία, ας (ἡ) : l’action de suivre une piste en la flairant

συνήθως : de la manière habituelle ;

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

τέως : pendant un certain temps d’abord ;

τόλμημα , ατος (τό) : action hardie, action audacieuse ; hardiesse, audace, entreprise violente ;

ὑλακτέω , ῶ : hurler ; aboyer ;

φλοιός , οῦ (ὁ) : l'écorce

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre

φρουρέω, ῶ : protéger

φυλακή , ῆς (ἡ) 3: garde, défense, surveillance

φυλλάς , άδος (ἡ) : le feuillage

χειραγωγέω , ῶ : mener par la main, conduire en tenant la main

ὦμος , ου () : l’épaule


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

ἐπεί 1: quand, lorsque

ἐπί + A 1: 1 sur, contre ; 2 pour, en vue de ;

ἤδη 1: déjà

ἵνα 1: (+ indicatif) où, là où ;

κατ + G 1: contre, sur (avec contact)  

καταλείπω (καταλείψω, κατέλιπον, καταλέλοιπα) 1: laisser, laisser derrière soi

μάλα 1: beaucoup

μεγά 1: neutre adv : grandement, beaucoup, puissamment, très ;

νόμιζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : considérer ... comme ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que, comme ;

πάρειμι 1 1: être là;

πρός + Α 1: 1 en fonction de, par rapport à;2 pour, en vue de ;

πρῶτος , η, ον 1: premier ;

fréquence 2 :

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (inf aor : ἀναστῆναι ;) : se lever, se relever ;

ἔλεγχος , ου () 2: le fait d’être dévoilé, la preuve ;

ἱκετεύω 2: supplier; + infinitif : prier instamment de

μέχρι + G  2: pendant ; // μέχρι τινός : pendant quelque temps, un petit moment

ὅλως  2: totalement, entièrement

ὀργίζομαι 2: se fâcher ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr. s’élancer, se jeter

πικρός , ά, όν 2: aigu, perçant (son)

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre

fréquence 3 :

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην (+D) 3: suivre ;

κινέω , 3: remuer, bouger;

φυλακή , ῆς (ἡ) 3: garde, défense, surveillance


ne pas apprendre :

ἀνακαλέω , ῶ : rappeler

ἀπειρία , ας (ἡ) : l'inexpérience

ἀπονίπτω (aor ἀπένιψαν) : laver

ἀποπέμπω : prendre congé de

βοηθός, ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

δάκνω (aor ἔδακον ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre

δῆγμα , ατος (τό) : la morsure

διαμασάω , ῶ : mâcher

διαταράττω / διαταράσσω (part aor P διαταραχθείς) : bouleverser

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

ἐμβολή , ῆς (ἡ) : le coup, l’incision, la meurtrissure

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : action de jeter sur ; le fait de prendre un vêtement, le fait de s’affubler de, le déguisement ;

ἐπίθεσις , εως (ἡ) : l’attaque

ἐπιπάσσω ( aor ἐπέπασα ) : répandre, étendre, appliquer

ἐπισκέπω : couvrir, recouvrir

ἐρωτικός , ή,ό ν : d’amour, amoureux

ἡμερόω : adoucir ( par la civilisation), adoucir, calmer (un être sauvage)

θέα , ας (ἡ) : le spectacle  (attention à l'accent)

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κόπτω : couper ;

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

μηρ , ων (τά) : les cuisses

ὀδούς , ὀδόντος (ὁ) : la dent

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας) : pousser un (des) cri(s) de douleur

παιδιά, ᾶς (ἡ) : jeu, divertissement, espièglerie

παραμυθέομαι , οῦμαι : consoler, réconforter

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite

περιέχω : (part aor N pl περισχόντες) se tenir autour de, envelopper ; bloquer, enfermer

περισπάω , ῶ : arracher, déchirer, lacérer

ποιμενικός , ή, όν : de berger, des bergers

πτελέα, ας (ἡ) : l’orme (dont l’écorce aurait des vertus cicatrisantes)

ῥινηλασία, ας (ἡ) : l’action de suivre une piste en la flairant

συνήθως : de la manière habituelle ;

τέως : pendant un certain temps d’abord ;

τόλμημα , ατος (τό) : action hardie, action audacieuse ; hardiesse, audace, entreprise violente ;

ὑλακτέω , ῶ : hurler ; aboyer ;

φλοιός , οῦ (ὁ) : l'écorce

φρουρέω, ῶ : protéger

φυλλάς , άδος (ἡ) : le feuillage

χειραγωγέω , ῶ : mener par la main, conduire en tenant la main

ὦμος , ου () : l’épaule


Traduction au plus près du texte :


XXI 1 Χρόνος ὀλίγος διαγίνεται καὶ Χλόη κατήλαυνε τὰς ἀγέλας εἰς τὴν πηγήν, καταλιποῦσα τὸν Δάφνιν φυλλάδα χλωρὰν κόπτοντα τοῖς ἐρίφοις τροφὴν μετὰ τὴν νομήν.

Un peu de temps se passe, et Chloé faisait descendre les troupeaux vers la source, après avoir laissé derrière elle Daphnis qui coupait du feuillage vert comme nourriture pour les chevreaux, après la pâture.

2 Καὶ οἱ κύνες οἱ τῶν προβάτων ἐπὶ φυλακὴν καὶ τῶν αἰγῶν ἑπόμενοι, οἵα δὴ κυνῶν ἐν ῥινηλασίαις περιεργία, κινούμενον τὸν Δόρκωνα πρὸς τὴν ἐπίθεσιν τῆς κόρης φωράσαντες, πικρὸν μάλα ὑλακτήσαντες ὥρμησαν ὡς ἐπὶ λύκον· καὶ περισχόντες, πρὶν ὅλως ἀναστῆναι δι ᾿ ἔκπληξιν, ἔδακνον κατὰ τοῦ δέρματος.

Et les chiens qui suivaient pour la surveillance des brebis et des chèvres, comme <c’est> l’activité des chiens dans l’action de suivre des pistes en les flairant ( = en suivant des pistes comme le font habituellement les chiens), ayant pris en flagrant délit Dorcon qui bougeait en vue de l’attaque de la fille, en aboyant beaucoup de façon aiguë, se jetèrent <sur lui> comme sur un <vrai> loup ; et, l’ayant enveloppé, avant qu’il se fût complètement redressé, à cause de son épouvante qui le paralysait, ils se mirent à mordre sur la peau.

3 Τέως μὲν οὖν τὸν ἔλεγχον φοϐούμενος καὶ ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐπισκέποντος φρουρούμενος ἔκειτο σιωπῶν ἐν τῇ λόχμῃ·

Alors, pendant un premier temps, redoutant le fait d’être dévoilé, et protégé par la peau qui le recouvrait, il resta en se taisant dans le fourré ;

ἐπεὶ δὲ ἥ τε Χλόη πρὸς τὴν πρώτην θέαν διαταραχθεῖσα τὸν Δάφνιν ἐκάλει βοηθόν, οἵ τε κύνες περισπῶντες τὸ δέρμα τοῦ σώματος ἥπτοντο αὐτοῦ, μέγα οἰμώξας ἱκέτευε βοηθεῖν τὴν κόρην καὶ τὸν Δάφνιν ἤδη παρόντα.

mais lorsque Chloé, bouleversée par rapport à ce premier spectacle, eût appelé Daphnis en tant que défenseur (= ayant appelé Daphnis à l’aide), et que les chiens, lacérant la peau, se mirent à toucher son propre corps, poussant fort des cris de douleur, il supplie la fille et Daphnis, qui était déjà là, de l’aider.

4 Τοὺς μὲν δὴ κύνας ἀνακαλέσαντες συνήθως ταχέως ἡμέρωσαν, τὸν δὲ Δόρκωνα κατά τε μηρῶν καὶ ὤμων δεδηγμένον ἀγαγόντες ἐπὶ τὴν πηγὴν ἀπένιψαν τὰ δήγματα, ἵνα ἦσαν τῶν ὀδόντων αἱ ἐμϐολαί, καὶ διαμασησάμενοι φλοιὸν χλωρὸν πτελέας ἐπέπασαν·

Alors, d’une part, rappelant les chiens de la manière habituelle, ils les calmèrent rapidement, d’autre part, après l’avoir conduit à la source, ils lavèrent Dorcon qui était tout couvert de morsures sur les cuisses et sur les épaules, là où il y avait les coups de dents, et, après avoir mâché l’écorce fraîche (pour χλωρὸν : plutôt que « verte ») d’un orme, ils la lui appliquèrent ;

5 ὑπό τε ἀπειρίας ἐρωτικῶν τολμημάτων ποιμενικὴν παιδιὰν νομίζοντες τὴν ἐπιβολὴν τοῦ δέρματος, οὐδὲν ὀργισθέντες, ἀλλὰ καὶ παραμυθησάμενοι καὶ μέχρι τινὸς χειραγωγήσαντες ἀπέπεμψαν.

et, par inexpérience des entreprises amoureuses violentes , considérant comme une espièglerie de berger le fait de s’affubler de cette peau, sans se fâcher en rien, mais même en le consolant et en le conduisant quelque temps par la main, ils prirent congé de lui.Retour en haut du texte