Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 32 lexique

Tout le vocabulaire des chapitres 23 32ἄγαλμα , ατος (τό) 3: la représentation, l'image ; la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent) ;

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ἀγέρωχος , ος, ον : hardi, entreprenant, insolent

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἀγρός , οῦ () 4: le champ, la campagne

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν : conduire, emmener, mener ;

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἄθλιος α‚ ον 2: malheureux

ἀθρόος / ἄθρους , α, ον : serré, compact, en masse, en foule serrée; // expr : ἐπ΄ ἄθρουν : en général, globalement

αἰδέομαι , οῦμαι 4: avoir de la honte, avoir honte ;

αἷμα , αἵματος (τό) 2: le sang

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

ἀκμάζω : être à son plus haut degré, être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκμή , ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, le comble de, la plénitude de ;

ἀκολουθέω , ῶ + D : suivre, se conformer à

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : écouter, entendre, + G

ἀλγέω , 4: souffrir, avoir mal

ἀλλά 1: mais, pourtant, cependant ;

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄλλος , η, ο 1: 1 autre ; 2 ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

ἀλύπως : sans souci

ἀλύω : errer çà et là, aller à l’aventure, flâner

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἅλωσις , εως () : la prise (d’une ville) , la capture ; le saisissement, le ravissement ;

ἅμα 1: en même temps ; // ἅμα + D 1: en même temps que, avec ;

ἅμαξα , ης (ἡ) : le chariot

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἀμέλγω ( inf aor ἀμέλξαι ) : traire

ἀμελέω , ῶ 2: + G : négliger, laisser tomber, ne pas se soucier de

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἂν + optatif : potentiel ; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité;

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀναπίμπλημι ( part aor ἀναπλήσας ) : remplir jusqu’en haut

ἄνεμος , ου () : vent, brise, souffle

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἄνθος , ους (τό) : la fleur ;

ἀνθοσμίας , ου adj : qui exhale une odeur de fleur, au bouquet agréable (vin)

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ; pft: ἀνέστηκα ) : se lever, se relever ;

ἀντεπιδείκνυμι : montrer à son tour , faire preuve à son tour de

ἀντί + 1: en échange de, pour

ἄντρον , ου (τό) (G hom ἄντροιο ) 4: la grotte, l’antre

ἀνυπόδητος , ος, ον : sans chaussures

ἀπαρχή , ῆς (ἡ) : offrande par laquelle on commence un sacrifice, prémice ; -> partie la plus belle, choix, élite

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout ; pl : tous ;

ἀπλήστως : insatiablement

ἀπό + G 1: à partir de, de;

ἀποβουκολέω , ῶ : détourner du troupeau

ἀποδύω : dépouiller, déshabiller, dévêtir ;

ἀποθνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -έθανον‚ -τέθνηκα) 1: mourir, périr

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : perdre, faire périr; // MP ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα 1: périr, mourir

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

ἀπολύω 3: délier, détacher ;

ἀπομάττω : frotter

ἀπόνως : sans peine, sans fatigue

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀποπνέω : exhaler, souffler, respirer

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être en difficulté ; / Μ ἀπορέομαι / ἀποροῦμαι ( pft ἠπόρημαι ) : être dans une situation désespérée

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher;

ἄρα adv.  1: donc ; en effet, effectivement (souligne le propos)

ἄριστος , η, ον : le meilleur; très bon;

ἁρπαγή , ῆς () : le butin

ἁρπάζω 3: saisir, enlever

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début

ἄρχω / ἄρχομαι +G 1: commencer

ἀσεβής , ής, ές : impie

ἄτακτος , ος, ον : sans ordre, désordonné

αὖ 1: encore, par ailleurs, aussi

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ; 3 ensuite

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontannément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

ἀφίημι 1: laisser, laisser aller, quitter, abandonner, laisser échapper, exhaler ;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : revenir ;

ἀφυπνίζω : éveiller, réveiller

ἄχθομαι 4: + D : être affligé, fâché de;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: lancer ; frapper, frapper à distance, atteindre;

βάρϐαρος , ος, ον 1: barbare ; // βάρϐαρος ‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur, excellent ; très bon;

βίαιος , ος/α , ον 4: violent, fort ;

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage ;

βλέπω 2: voir, regarder, considérer, contempler

βληχάομαι , ῶμαι : bêler

βληχή , ῆς (ἡ) : bêlement

βοάω , ῶ 3: pousser un cri, crier ; appeler en criant

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

βότρυς , βότρυος (ὁ) : la grappe

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral ; bucolique ;

βουκόλος , ου (ὁ) : le bouvier

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf, vache, génisse

βραδέως : tardivement (cpr βραδύτερον)

βυθός , οῦ () : les profondeurs, l’abîme

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γάρ 1: car, en effet;

γαυλός , ου (ὁ) : 1 vase à traire le lait (de forme arrondie) ; 2 écuelle, bol ;

γελάω , ῶ : rire ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι impér 3ème p sg γενηθήτω ; γεγώς , γεγῶσα ...: participe parfait1: 1devenir, se transformer en ; 2 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ;

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître;

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

γυμνός , ή, όν : nu

γυμνόω , ῶ : mettre à nu ; / γυμνοῦμαι : P être tout nu ;

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre, piquer

δακρύω 4: pleurer

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; or, alors

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δειλός , , όν : craintif

δεινός , ή, όν 1: habile à ; terrible ;

δένδρον , ου (τό): l’arbre

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: 1 avoir besoin de; 2 demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δέος , ους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

δ(particule post-posée) : hé bien ! , donc

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διάβροχος , ος , ον : trempé, gorgé d’eau

διακρίνω : séparer, diviser

διαφεύγω 3: échapper, se soustraire à

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, apprendre (+ 2 A);

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter

διΐστημι : séparer ; / M et formes intransitives ( part aor 2 διαστάς ) : s’entr’ouvrir

διώκω 2: 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 mettre en mouvement, chasser ; 3 chercher à atteindre, se lancer à la poursuite de ;

δίωξις , εως (ἡ) : la poursuite

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler, sembler bon; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de;

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

Δρύας , Δρύαντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; // expr: superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir

δύο / δυώ , δυοῖν (D tardif δυσί )  2: deux; (souvent indéclinable)

δῶρον,ου (τό) 3: le don, le cadeau, le présent

ἔαρ / ἦρ , ἔαρος / ἦρος (τό) : le printemps

ἐάω , ῶ ( f ἐάσω, impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près, environ ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  (με , μου , μοι  ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) , si jamais ; // expr. : εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que, sauf si, à moins que ;

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) 1 se représenter, conjecturer, se figurer, présumer ; // expr εἴκασεν ἄν τις : on aurait dit que (+ infinitive) ; 2 comparer à, assimiler à ;

εἰμι 1: 1 être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; 2 en début de phrase : il y a ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans (avec mvt) ; vers ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de 

ἐκβαίνω 3: débarquer ; (part aor 2 ἐκϐάς , ἐκϐάντος )

ἐκδαπανάω , ω : épuiser jusqu’au bout, dépenser complètement

ἐκεῖ  2: là-bas

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐκθρῴσκω ( aor ἐξέθορον) : + G : s’élancer hors de ; // τῶν ὕπνων ἐξέθορεν : s’éveilla en sursaut ;

ἐκκαλύπτω : découvrir, dévoiler (pft P ἐκκεκάλυμμαι )

ἐκκάω ( impft ἐξέκαον ) : brûler, enflammer

ἐκπίπτω 3: + G tomber hors de, se précipiter hors de 

ἐκπνέω (impf 3ème p sg : ἐξέπνει) : expirer, jaillir, s’échapper (souffle)

κσῴζομαι : se tirer d’un danger, se sauver

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: 1 pousser devant soi, faire avancer ; 2 enlever, emmener, dérober

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: espoir ;

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: entrer dans ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: 1 mettre dans ; 2 +D : se jeter sur ou dans ;

ἐμπίπτω (ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: 1 se précipiter dans ; +D tomber dans ; 2 tomber dans un état, être pénétré de ;

ἐμπνέω (aor ἔμπνευσα ) : 1 souffler dans ; 2 respirer, vivre

ἔμπτωσις , εως (ἡ) : la chute

ἐμπύρευμα , ατος (τό) : la braise, le charbon qui couve sous la cendre pour ranimer le feu

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de, chez, parmi 

ἐνδινεύω : tourner, tournoyer dedans

ἔνδοθεν adv : à l'intérieur, au fond ;

ἐνδύομαι : se vêtir de, s’habiller de, revêtir

ἐνερευθής , ής, ές : un peu rouge, rosé, tout rose

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela

ἐντίθημι 4: (part aor 2 : ἐνθείς ) : placer dans, introduire dans, placer sur

ἔνυδρος , ος , ον : aquatique

ἐξάγω 3: extraire, sortir, faire sortir

ἐξαρτάω , ῶ : ( aor ἐξήρτησα) : suspendre

ξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι , ἐξλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ; sortir d’une épreuve ;

ἐπεί conj 1: quand, lorsque, dès que ;

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: survenir ; venir ensuite

ἐπηχέω , ῶ : se mettre à chanter

ἐπί + A 1: 1 vers, sur, jusqu’à, à; 2 pendant ; expr. ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ἐπί + D 1: à propos de ;

ἐπ + G 1: sur

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπιλείπω : abandonner, faire défaut à (+ D)

ἐπισκοπέω , ῶ : observer, regarder, examiner, inspecter

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ou dessus;

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : 1 courir dessus; 2 parcourir ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D : suivre ; poursuivre ;

ἐράω 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔργον,ου (τό) 1: activité, travail ;

ἐρίζω : rivaliser, lutter dans un concours

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, marcher, arriver, entrer ; ( inf aor ἐλθεῖν )

ἔρως , ἔρωτος (ὁ) 2: l’amour

ἐς + Α 1: dans, pour ; en ce qui concerne ;

ἐσθής , ῆτος () : vêtement, habit

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα : dévorer

ἔτι  1: encore ; // ἔτι καὶ νῦν : encore maintenant ;

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

εὐεργέτης , ου (ὁ) 3: le bienfaiteur

εὐπρεπῶς : d’une manière spécieuse, en faisant semblant ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir 

εὔχομαι 2: prier, demander par des prières ;

ἔχω (impft εἶχον; f ἕξω ou σχήσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα ) 1:  1 tenir (sens premier) , avoir ; / 2 ἔχω + participe aoriste ou parfait (parfois présent) : périphrase fréquente en poésie, remplaçant le verbe; κηρύξας ἔχω : j’ai fait annoncer : marque fortement le résultat de l’action ; cf syntaxe Bizos p 125 ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ;

ζήω , ζῶ  1: vivre

ζώννυμι : ceindre ; // M ζώννυμαι (aor ἐζωσάμην, impf ζωννύμην )  : se ceindre de + D

ἤδη 1: déjà, dès lors, désormais; maintenant ;juste après

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἡδύς , δεῖα , 2: doux, agréable

ἥλιος , ου () 2: le soleil

ἥμερος , α, ον : cultivé (plante);

ἡμίγυμνος , ος , ον : à moitié nu

ἡμιθωράκιον , ου (τό) : demi-cuirasse (ne couvrant que la poitrine)

ἡμιολία , ας (ἡ) : barque, chaloupe (mue par un rang et demi de rameurs)

ἦρ , ἦρος (τό) : le printemps

ἠρέμα : doucement; tranquillement, paisiblement

ἧττα / ἧσσα , ης (ἡ) : échec, défaite

ἠχέω , ῶ : faire du bruit

ἠχώ , οῦς () : le bruit, le cri, le chant

θάλαττα / θάλασσα , ης (ἡ) 2: la mer

θάλπομαι : recevoir de la chaleur, être échauffé

θάπτω  2: rendre les honneurs funèbres (ensevelir, enterrer, ou brûler...)

θέλγω  ( part aor A θέλξας, P θελχθείς ) : charmer, ensorceler, séduire

θέλω / ἐθέλω 1: vouloir, désirer;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse) ;

θέρος , ους (τό) : l'été

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, rechercher

θνῄσκω , θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα : mourir (au pft : être mort) (ou ἀποθνῄσκω 1, ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) 

θρῆνος , ου () : le chant funèbre ; chant de deuil ; 

θρυλέω , ω : raconter sans fin, répéter ; // τὸ θρυλούμενον : ce que l’on va répétant, ce qui est dit communément

ἴδιος , α, ον + 1: propre, particulier

ἴθι : va! (impér de εἶμι  devenu adv)

ἱκέτης , ου (ὁ) 4: le suppliant

ἰχθύς , ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καθάπερ : comme ; + G abs : comme si ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide)

καθεύδω : dormir

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : s'asseoir ;

καθίημι (aor καθῆκα ) : laisser tomber, laisser glisser ;

καί 1: et, même, aussi ;

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι

κάλαμος , ου (ὁ) : le roseau

καλαύροψ , οπος : le bâton recourbé, la houlette

καλέω , 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα: appeler

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλός , ή, όν  1: beau ;

κάμνω 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer, peiner  ;

κἀμο = καὶ + ἐμοί

κἄν = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si (éventuel), et quand

καρδία , ας () 4: le coeur (organe, ou siège des passions) ;

Καρικός , ή, όν : de Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie , où l’on parlait grec.), carien

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

κατάγω 3: faire descendre, ramener ;

καταθλίϐω (aor κατέθλιψα ) : écraser, presser, pressurer

κατάκειμαι : être couché sur le sol

κατακλάω (aor κατέκλασα ): briser, rompre 

κατακόπτω (aor κατέκοψα) : abattre (sacrifice), sacrifier

κατανυστάζω ( aor κατενύσταξα) : s’endormir, s’assoupir 

καταπίπτω , καταπεσοῦμαι, κατέπεσον , καταπέπτωκα : tomber

κατασπένδω ( aor κατέσπεισα ) : verser une libation

κατασύρω : tirer de force, rafler, piller

κατατίθημι ( aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ; // M κατατίθεμαι (part aor 2 M : καταθέμενος) : déposer

καταφέρω ( κατοίσομαι , κατήνεγκα) : faire descendre ; faire couler ;

καταφιλέω , ῶ : embrasser tendrement, baiser tendrement

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

καῦμα , ατος (τό) : la brûlure, la chaleur intense

κεῖμαι 1: être allongé, être couché, gésir, être étendu 

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, inviter à; // MP κελεύομαι : recevoir l’ordre de, être invité à

κέντρον , ου (τό) : l'aiguillon

κέρας , ατος/ως (τό) : la corne ;

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

κηρίον , ου (τό) : le rayon de miel

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péril

κλάδος , ου (ὁ) : le rameau, la branche

κλάω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer;

κλύδων , ωνος (ὁ) : le flot, la vague ;

κνήμη , ης () : la jambe

κνημίς , κνημῖδος (ἡ) : la cnémide, la jambière (protège tibia)

κοῖλος , η, ον : creux

κοινός , ή, όν 1: commun ;

κόλπος , ου (ὁ) : 1 le sein ; 2 tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ;

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

κομίζω 1: transporter, ramener; apporter ; amener avec soi, amener;

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

κοσμέω , ῶ 3:   arranger, mettre en ordre ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux;

κρύφα : en cachette, en secret

κώπη , ης (ἡ) : la rame, l’aviron ;

λάϐρος , ος , ον : violent, impétueux, haletant

λαλέω , ῶ : bavarder, bourdonner, chanter

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: 1 prendre, saisir ; 2 recevoir ; // M λαμϐάνομαι +1: se saisir de

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter;

λείπω , λείψω , ἔλιπον , λέλοιπα 1: laisser; // MP λείπομαι , λειφθήσομαι , ἐλείφθην , λέλειμαι 1: + G : être inférieur à ;

λεπιδωτός , ή, όν : couvert d’écailles, couvert de lames de métal

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

ληΐον , ληΐου (τό) : moisson

λῃστήριον , ου (τό) : 1 la troupe de brigands ; 2 le brigandage ;

λῃστής , οῦ (ὁ) 4: le pirate

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, le mot ; le discours ;

λουτρόν , ου (τό) : le bain

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

λύκος , ου () : le loup

λυπέω , 2: ( inf aor λυπῆσαι )1 chagriner; 2 ennuyer, agacer;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: 1 être fou ; 2 rendre fou ;

μακράν : adv. loin 

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: apprendre, savoir ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester

μάχαιρα , ας (ἡ) : coutelas ; petit sabre ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μείζων , ονος  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) 2: c’est mon affaire

μέλι , ιτος (τό) : le miel

μέλος , ους (τό) 3: l’air (musical)

μελῳδία , ας (ἡ) : le chant (humain, en général)

μέμφομαι (f μέμψομαι ; aor 2ème pers sg : ἐμέμψω ; inf aor μέμψασθαι ; ) 3: blâmer

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part...; certes ... mais... ;

μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer ;

μέρος , ους (τό) 1: la partie

μεσημβρία , ας (ἡ) : midi

μεσημβρινόν / τὸ μεσημβρινόν : adv : à midi

μέσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de

μετ̓ ὀλίγον : après peu de temps, d’ici peu

μετά + A (μεθ᾿ devant esprit rude1: après ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ; 2 pendant ; // μέχρι νῦν : jusqu’à maintenant

μή + subj aor 1: que, de peur que (derrière un verbe ou une expression exprimant la crainte);

μηδέ employé une seule fois 1: même pas  (négation subjective) ; // μηδέ 1: répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήδεν adv : en rien, pas du tout

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme (l’un des attributs d’Aphrodite, symbole de fécondité)

μήν 1 1: pourtant

μηνύω 3: faire savoir, faire connaître ;

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ;

μνημονεύω 3: + G : se souvenir de

μόνος , η, ον 1: seul, unique ;

μουσική , ῆς (ἡ) : l’art des Muses ; la musique ; l’habileté ;

μουσικός , ή, όν : musicien, chanteur, habile à chanter

μυθολογέω , ῶ : raconter par une légende ;

μυῖα , μυίας (ἡ) : la mouche

μυκάομαι , ῶμαι : mugir, meugler

μύκημα , μυκήματος (τό) : meuglement, mugissement

μύρτος , ου (ἡ) : le myrte ; la baie de myrte (noire) ;

ναυάγιον , ου (τό) : le naufrage

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le bateau, le navire, la nef

νεανικός , ή, όν : de jeune homme ; -> excessif, violent, terrible

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

νέμω  3: faire paître, garder un troupeau ; // νέμομαι : M paître, se nourrir, se repaître de ; P être gardé

νέος , α, ον 1: jeune, nouveau;

νῆξις , εως (ἡ) : l’action de nager, la nage

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

νικάω , 1: vaincre

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer; + prop inf : croire que ;

Νύμφη ,ης (ἡ) 4: la Nymphe

νῦν 1: à présent, désormais

ὁ μέν ... ὁ δέ ... 1: l’un... l’autre... 

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; 

ὀδμή , ῆς (ἡ) : odeur, senteur

οἷα 1: neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ; οἷα neutre adv. + G abs 1: attendu que, comme, puisque

οἶδα 1: savoir ; (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα , 3ème p. pl. ἴσασι ; inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ) 

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation !) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

ὄϊς / οἶς / ὄϊς , ὄϊος / οἰός (ἡ) : la brebis

ὀκνέω , ῶ 3: craindre

ὀκτώ : huit

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu, un peu deneutre adv : ὀλίγον : un peu; // expr. ἐπ̓ ὀλίγον : quelque temps, un peu de temps ;

ὅμοιον neutre adv 2: + D : comme, de façon semblable à

ὁμοῖος , α, ον 2: semblable à, égal

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser ;

ὄνυξ , υχος () : l’ongle

ὅπλον , ου (τό) 2: l'arme (défensive), l'équipement, le barda ;

ὀπώρα , ας (ἡ) : saison des fruits

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι : être vu

ὀρέγω  (optatif aor 3ème pers pl ὀρέξειαν4: offrir, donner, présenter, tendre ;

ὄρειος , α, ον : montagnard, des montagnes ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr.: se mettre en mouvement, s’élancer, se jeter

ὁρμή, ῆς () : l’élan

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅσον adv. 1: autant que

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / neutre ὅσον : autant que ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

στις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι ou ὅ τι 1: parce que, du fait que; que (complétif) ; le fait que, à savoir que;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδέ 1: ne pas même; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖν 1: ainsi, donc; alors, eh bien donc;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ;

ὀφθαλμός , οῦ () 4: l’œil ;

παίδευμα , ατος (τό) : ce qu’on a appris ; le savoir ;

παιδεύω  2: enseigner ;

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant ; le garçon ou la fille ;

παΐω  4: frapper, cogner ; se heurter ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, par l’entremise de ;

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι, παρεγενόμην , παραγέγονα ) : survenir, arriver;

παραμένω (aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

παραρτάομαι , ῶμαι : porter suspendu à son côté

παρειά , ᾶς (ἡ) : la joue

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : procurer, fournir, donner, offrir;

παρθένος , ου (ἡ) 2: la jeune fille

πᾶς , πᾶσα , πᾶν 1: (G παντός , πάσης , παντός ) : adj . chaque, tout, toute; // pr. chacun,tout ;

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter, anéantir ; 2 intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de ; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πεδίον , ου (τό) 3: la plaine

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre ; // MP πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: se laisser persuader, obéir à

πεῖσμα , ατος (τό) : le cordage, l’amarre

πέλαγος , ους (τό) : la haute mer

περί + Α 1: 1 autour de, aux environs de ; 2 en vue de, pour;

περιεργάζομαι : ( part aor περιεργασάμενος ) prendre un soin superflu, se soucier davantage de ( εἰς + Α)

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα ; participe parfait περιπεπτωκώς , οτος) : sombrer , tomber à la renverse, tomber ;

πέτομαι (f πτέσομαι , aor 2 ἐπτόμην , part aor 2 : πταμένος ): voler

πέτρα , ας ()  2: le rocher, la pierre, le roc

πήγνυμι : faire coaguler, faire cailler ;

πηδάω , ῶ : bondir, s’élancer

πήδημα , ατος (τό) : le bond

πίνω 3: (πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber ;

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D pl πίτυσιν)

Πίτυς , Πίτυος (ἡ) : Pitys (nymphe aimée de Pan ; Borée, jaloux, la précipita d’un rocher ; Gaia transforma son corps en pin, dont les rameaux servent de couronne consacrée à Pan)

πλανάομαι , ῶμαι : s’égarer

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

πλησίον 3: adv : près, à proximité,  dans le voisinage ; tout à côté, tout près, proche ;

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

ποθέω , ῶ 4: regretter

ποι ( non accentué) : quelque part, où que ce soit

ποιέω , 1: faire ; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD); // expr : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

ποιμήν , ποιμένος (ὁ) : le berger

ποίμνιον , ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ;

πόρος , ου (ὁ) 4: le passage 

ποταμός , οῦ () 3: le fleuve, la rivière

ποτέ (encl1: : 1 un jour ; 2 parfois ; // ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ... ; 3 (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ;

πράττω / πράσσω 1: (adj vb neutre πρακτέον ) : faire, accomplir;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα/πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην; part aor P neutre πραχθέν) : faire

πρίν 1: + inf : avant de;

πρό + 1: pour ;

πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail (les moutons, les brebis)

πρός + Α 1: 1 vers, auprès de, chez; 2 par, de  ; // expr. : πρὸς βίαν: par force, de force;

προσϐολή , ης (ἡ) : l’incitation, l’approche, l’agression

προσέχω 2: (aor πρόσεσχον ) : aborder ;

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage

πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, prétexte

πρῶτον 1: pour la première fois ;

πτέρυξ , υγος () : l’aile

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ; opt aor 2ème p sg :πύθοιο) : demander

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

πῶς 1: comment ?

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον, sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

ῥέω : intr. couler, s’écouler;

ῥίπτω 3: jeter, lancer, abandonner

σϐέννυμι ( part futur σβέσων ) : éteindre, calmer 

σιωπάω , ῶ 3: se taire, rester en silence

σκιάζω : couvrir d’ombre, ombrager ; // P σκιάζομαι : prendre l’ombre, rester à l’ombre ;

σκιρτάω ,  : sauter, bondir

στέρνον , ου (τό) 4: la poitrine, le devant de la poitrine

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

στεφανόω , 3: couronner

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συγκόπτω : (part pft passif συγκεκομμένος,η,ον) : mettre en morceaux, tailler en pièces, déchiqueter, blesser de partout, assommer

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser 

συμφορά , ᾶς (ἡ) 1: le malheur

σύν +D  1: avec

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

σῦριγξ , σύριγγος (ἡ) : flûte de Pan, flûte de roseaux

συρίττω / συρίζω : jouer de la flûte

σῴζω , σώσω , ἔσωσα , σέσωκα  (inf aor σῶσαι  ; aor P ἐσώθην ) 1: sauver, préserver

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps ;

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

ταράττω : troubler, bouleverser; // MP ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τάφος , ου ()  2: le fait d’être enseveli, les funérailles, les obsèques;

τε ... καί / τε κα 1: à la fois ... et ; et en même temps ;

τελευτάω , 1: mourir

τέλος , ους (τό) 2: la fin

τερπνός , ή, όν : agréable, charmant , gracieux

τέρπω : charmer, réjouir;

τέρψις , εως (ἡ) : le charme, l’agrément

τέττιξ , ιγος (ἡ) : la cigale

τήκω : fondre, consumer

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer

τιμωρέω , 2: +D : venger qqn ;

τίς , τίς , τί 1: qui ? quoi ?

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

τοῖχος , ου (ὁ) : le flanc (d’un bateau)

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: au neutre : si petit, cela seulement, ne ... rien de plus

τότε 1: alors, à ce moment ;

τράγος , ου (ὁ): le bouc

τρέπω 3: ( τρέψω, ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, retourner ; // MP τρέπομαι 3: intr. : se retourner;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

Τύριος , α , ον : de Tyr, tyrien

ὕλη , ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil

ὑπό + (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous (avec mvt) ;

ὑπό + G 1: ( ὑπ devant voyelle ; ὑφ΄ devant esprit rude) : 1 avec un vb passif : par ; 2  sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à;

ὑποδέω : ( P pft ὑποδέδεμαι) : attacher par en dessous, chausser ; / P être chaussé

ὑποφθέγγομαι : parler tout bas, murmurer

ὕστερον  1: ensuite

φάρμακον , ου (τό) 3: poison 

φάττα / φάσσα , ης (ἡ) : pigeon ramier, tourterelle, colombe

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : φεύγω + Α : fuir, échapper à ;

φθέγγομαι 4: faire retentir ; faire entendre ( aor ἔφθεγξα )

φιλέω , 2: (φιληθείς : part aor passif) : embrasser ;

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φιλόκαλος , ος, ον : ami du beau, épris de la beauté

φιλονεικέω , ῶ : 1 rivaliser ; 2 chercher querelle ;

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

φριμάσσομαι ( aor ἐφριξάμην ) : 1 s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir; 2 être fougueux ; 3 souffler avec force, haleter ;

φυτεύω : planter

φυτόν , οῦ (τό) : la plante ;

φων , ῆς (ἡ) 3: la voix ;

φωράω , ῶ : découvrir (comme un voleur - φώρ - découvrant un trésor)

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

χαμαί adv : par terre

χαρίζομαι : céder, offrir

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance; expressions : χάριν ὁμολογεῖσθαι τινος : témoigner de sa reconnaissance pour qqch

χεῖλος , ους (τό) : la lèvre

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (G poét χερός pl χερῶν ; D sg poét χερί ; D pl χέρσι(ν) ;  duel τὼ χεῖρε, χεροῖν) : la main

χέω (épq χεύω )  : verser, répandre ; χέομαι : se répandre, ruisseler

χηλή , ῆς (ἡ) : le sabot

Χλόη , ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: 1 souffle de vie, la vie ; 2 l'âme, l'esprit, le cœur ;

3: oh !

ᾠδή , ης (ἡ) : le chant

ᾠδικός , ή , ό, : habile à chanter

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, saison;

ὡς 1:, comme , à ce que

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; 3 parce que ; 4 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ou 3 ; 5 ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : + subj ou opt obl pour que, afin que; ὡς ἄν : afin que;

ὡς 1: en tant que

ὥσπερ 1: 1 comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; 2 en tant que ; 3 ὥσπερ + participe : comme si ;

Retour en haut du texte