Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 chaleur estivale ardeur amoureuse(1)

conjuration de la natureChaleurs estivales, ardeurs amoureuses (1)

conjuration de la nature...


XXIII 1 Ἐξέκαε δ αὐτοὺς καὶ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους. Ἦρος ἦν ἤδη τέλος καὶ θέρους ἀρχή, καὶ πάντα ἐν ἀκμῇ· δένδρα ἐν καρποῖς, πεδία ἐν ληΐοις. Ἡδεῖα μὲν τεττίγων ἠχή, γλυκεῖα δὲ ὀπώρας ὀδμή, τερπνὴ δὲ ποιμνίων βληχή. 2 Εἴκασεν ἄν τις καὶ τοὺς ποταμοὺς ᾄδειν ἠρέμα ῥέοντας καὶ τοὺς ἀνέμους συρίττειν ταῖς πίτυσιν ἐμπνέοντας καὶ τὰ μῆλα ἐρῶντα πίπτειν χαμαὶ καὶ τὸν ἥλιον φιλόκαλον ὄντα πάντας ἀποδύειν. Ὁ μὲν δὴ Δάφνις θαλπόμενος τούτοις ἅπασιν εἰς τοὺς ποταμοὺς ἐνέβαινε, καὶ ποτὲ μὲν ἐλούετο, ποτὲ δὲ τῶν ἰχθύων τοὺς ἐνδινεύοντας ἐθήρα· πολλάκις δὲ καὶ ἔπινεν, ὡς τὸ ἔνδοθεν καῦμα σβέσων. 3 Ἡ δὲ Χλόη μετὰ τὸ ἀμέλξαι τὰς ὄϊς καὶ τῶν αἰγῶν τὰς πολλὰς ἐπὶ πολὺν μὲν χρόνον εἶχε πηγνῦσα τὸ γάλα· δειναὶ γὰρ αἱ μυῖαι λυπῆσαι καὶ δακεῖν, εἰ διώκοιντο· τὸ δὲ ἐντεῦθεν ἀπολουσαμένη τὸ πρόσωπον πίτυος ἐστεφανοῦτο κλάδοις καὶ τῇ νεβρίδι ἐζώννυτο καὶ τὸν γαυλὸν ἀναπλήσασα οἴνου καὶ γάλακτος κοινὸν μετὰ τοῦ Δάφνιδος πότον εἶχε.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte

XXIII

1

ἐκκάω ( impft ἐξέκαον ) : brûler, enflammer

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; mais, or, alors

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

καί 1: et, même, aussi ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, saison;

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

ἔαρ / ἦρ , ἔαρος / ἦρος (τό) : le printemps

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

ἤδη 1: déjà, dès lors, désormais;

τέλος , ους (τό) 2: la fin

θέρος , ους (τό) : l'été

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début

πᾶς , πᾶσα , πᾶν 1: (G παντός , πάσης , παντός ) : adj . chaque, tout, toute; // pr. chacun,tout ;

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu), au milieu de

ἀκμή , ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, le comble, la plénitude ;

δένδρον , ου (τό): l’arbre

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

πεδίον , ου (τό) 3: la plaine

ληΐον , ληΐου (τό) : moisson

ἡδύς , δεῖα , 2: doux, agréable

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part...; certes ... mais... ;

τέττιξ , ιγος (ἡ) : la cigale

ἠχώ , οῦς () : le bruit, le cri, le chant

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

ὀπώρα , ας (ἡ) : saison des fruits

ὀδμή , ῆς (ἡ) : odeur, senteur

τερπνός , ή, όν : agréable, charmant , gracieux

ποίμνιον , ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

βληχή , ῆς (ἡ) : bêlement

2

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) se représenter, conjecturer, se figurer; // expr εἴκασεν ἄν τις : on aurait dit que (+ infinitive) ;

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ποταμός , οῦ () 3: le fleuve, la rivière

ᾄδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter, entonner

ἠρέμα : tranquillement, paisiblement

ῥέω : intr. couler, s’écouler;

ἄνεμος , ου () : vent, brise, souffle

συρίττω : jouer de la flûte

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D pl πίτυσιν)

ἐμπνέω : souffler dans ;

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme (l’un des attributs d’Aphrodite, symbole de fécondité)

ἐράω 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber ;

χαμαί adv : par terre

ἥλιος , ου () 2: le soleil

φιλόκαλος , ος, ον : ami du beau, épris de la beauté

ἀποδύω : dépouiller, déshabiller, dévêtir ; (sens factitif possible ici)

μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire;

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis

θάλπομαι : recevoir de la chaleur, être échauffé

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout; pl : tous ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans (avec mvt) ;

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: entrer dans ;

ποτέ (encl1: : parfois ; // ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... : tantôt ... tantôt ... ;

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

ἰχθύς , ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

ἐνδινεύω : tourner, tournoyer dedans

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou à la pêche), chasser, rechercher

πολλάκις 1: souvent

πίνω 3: (πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

ὡς + participe  1: ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ἔνδοθεν adv : à l'intérieur, au fond ;

καῦμα , ατος (τό) : la brûlure, la chaleur intense

σϐέννυμι ( part futur σβέσων ) : éteindre, calmer 

3

Χλόη , ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

μετά + A (μεθ᾿ devant esprit rude1: après ;

ἀμέλγω ( inf aor ἀμέλξαι ) : traire

τὸ ἀμέλξαι : infinitif substantivé : le fait de traire ... etc.

ὄϊς / οἶς / ὄϊς , ὄϊος / οἰός (ἡ) : la brebis

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ;

ἐπί + A 1: pendant ; expr. ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ἔχω (impft εἶχον; f ἕξω ou σχήσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα ) 1:  1 tenir (sens premier) , avoir ; / 2 ἔχω + participe aoriste ou parfait (parfois présent) : périphrase fréquente en poésie, remplaçant le verbe; κηρύξας ἔχω : j’ai fait annoncer : marque fortement le résultat de l’action ; cf syntaxe Bizos p 125 ;

πήγνυμι : faire coaguler, faire cailler ;

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

δεινός , ή, όν 1: habile à , terrible

γάρ 1: car, en effet;

μυῖα , μυίας (ἡ) : la mouche

λυπέω , 2: ( inf aor λυπῆσαι ) 1 chagriner, affliger ; 2 ennuyer, agacer;

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre, piquer

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) , si jamais

διώκω 2: 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 mettre en mouvement, chasser ;

διώκοιντο : l’optatif renforce l’idée de potentialité ; on peut rendre la formulation passive par « on » + actif.

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: à partir de ce moment, ensuite

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage

στεφανόω , 3: couronner

κλάδος , ου (ὁ) : le rameau, la branche

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos ; cadeau de Dorcon, cf chapitre XV)

ζώννυμι : ceindre ; // M ζώννυμαι (aor ἐζωσάμην, impf ζωννύμην )  : se ceindre de + D

γαυλός , ου (ὁ) : 1 vase à traire le lait (de forme arrondie) ; 2 écuelle, bol ;

ἀναπίμπλημι ( part aor ἀναπλήσας ) : remplir jusqu’en haut

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

κοινός , ή, όν 1: commun ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ;

κοινὸν μετὰ τοῦ Δάφνιδος πότον εἶχε : on pourrait traduire : « faisait boisson commune avec Daphnis » ; on dit bien : « faire chambre commune... » !Vocabulaire alphabétique :

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

ἀκμή , ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, le comble de, la plénitude de ;

ἀμέλγω ( inf aor ἀμέλξαι ) : traire

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀναπίμπλημι ( part aor ἀναπλήσας ) : remplir jusqu’en haut

ἄνεμος , ου () : vent, brise, souffle

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout ; pl : tous ;

ἀποδύω : dépouiller, déshabiller, dévêtir ;

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βληχή , ῆς (ἡ) : bêlement

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γάρ 1: car, en effet;

γαυλός , ου (ὁ) : 1 vase à traire le lait (de forme arrondie) ; 2 écuelle, bol ;

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre, piquer

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; or, alors

δεινός , ή, όν 1: habile à ; terrible ;

δένδρον , ου (τό): l’arbre

διώκω 2: 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 mettre en mouvement, chasser

ἔαρ / ἦρ , ἔαρος / ἦρος (τό) : le printemps

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) , si jamais

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) se représenter, conjecturer, se figurer; // expr εἴκασεν ἄν τις : on aurait dit que (+ infinitive) ;

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans (avec mvt) ;

ἐκκάω ( impft ἐξέκαον ) : brûler, enflammer

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: entrer dans ;

ἐμπνέω : souffler dans ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de

ἐνδινεύω : tourner, tournoyer dedans

ἔνδοθεν adv : à l'intérieur, au fond ;

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: à partir de ce moment, ensuite

ἐπί + A 1: pendant ; expr. ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ἐράω 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

ἔχω (impft εἶχον; f ἕξω ou σχήσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα ) 1:  1 tenir (sens premier) , avoir ; / 2 ἔχω + participe aoriste ou parfait (parfois présent) : périphrase fréquente en poésie, remplaçant le verbe; κηρύξας ἔχω : j’ai fait annoncer : marque fortement le résultat de l’action ; cf syntaxe Bizos p 125 ;

ζώννυμι : ceindre ; // M ζώννυμαι (aor ἐζωσάμην, impf ζωννύμην )  : se ceindre de + D

ἤδη 1: déjà, dès lors, désormais;

ἡδύς , δεῖα , 2: doux, agréable

ἥλιος , ου () 2: le soleil

ἦρ , ἦρος (τό) : le printemps

ἠρέμα : tranquillement, paisiblement

ἠχώ , οῦς () : le bruit, le cri, le chant

θάλπομαι : recevoir de la chaleur, être échauffé

θέρος , ους (τό) : l'été

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, rechercher

ἰχθύς , ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καί 1: et, même, aussi ;

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

καῦμα , ατος (τό) : la brûlure, la chaleur intense

κλάδος , ου (ὁ) : le rameau, la branche

κοινός , ή, όν 1: commun ;

ληΐον , ληΐου (τό) : moisson

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

λυπέω , 2: ( inf aor λυπῆσαι )1 chagriner; 2 ennuyer, agacer;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part...; certes ... mais... ;

μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire;

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis

μετά + A (μεθ᾿ devant esprit rude1: après ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme (l’un des attributs d’Aphrodite, symbole de fécondité)

μυῖα , μυίας (ἡ) : la mouche

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

ὀδμή , ῆς (ἡ) : odeur, senteur

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

ὄϊς / οἶς / ὄϊς , ὄϊος / οἰός (ἡ) : la brebis

ὀπώρα , ας (ἡ) : saison des fruits

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν 1: (G παντός , πάσης , παντός ) : adj . chaque, tout, toute; // pr. chacun,tout ;

πεδίον , ου (τό) 3: la plaine

πήγνυμι : faire coaguler, faire cailler ;

πίνω 3: (πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber ;

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D pl πίτυσιν)

ποίμνιον , ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ;

ποταμός , οῦ () 3: le fleuve, la rivière

ποτέ (encl1: : parfois ; // ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... : tantôt ... tantôt ... ;

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ;

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage

ῥέω : intr. couler, s’écouler;

σϐέννυμι ( part futur σβέσων ) : éteindre, calmer 

στεφανόω , 3: couronner

συρίττω : jouer de la flûte

τέλος , ους (τό) 2: la fin

τερπνός , ή, όν : agréable, charmant , gracieux

τέττιξ , ιγος (ἡ) : la cigale

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

φιλόκαλος , ος, ον : ami du beau, épris de la beauté

χαμαί adv : par terre

Χλόη , ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, saison;

ὡς + participe  1: ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout ; pl : tous ;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

γάρ 1: car, en effet;

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; or, alors

δεινός , ή, όν 1: habile à ; terrible ;

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) , si jamais

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans (avec mvt) ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de

ἐπί + A 1: pendant ; expr. ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ἔχω (impft εἶχον; f ἕξω ou σχήσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα ) 1:  1 tenir (sens premier) , avoir ; / 2 ἔχω + participe aoriste ou parfait (parfois présent) : périphrase fréquente en poésie, remplaçant le verbe; κηρύξας ἔχω : j’ai fait annoncer : marque fortement le résultat de l’action ; cf syntaxe Bizos p 125 ;

ἤδη 1: déjà, dès lors, désormais;

καί 1: et, même, aussi ;

κοινός , ή, όν 1: commun ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part...; certes ... mais... ;

μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire;

μετά + A (μεθ᾿ devant esprit rude1: après ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν 1: (G παντός , πάσης , παντός ) : adj . chaque, tout, toute; // pr. chacun,tout ;

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ;

ποτέ (encl1: : parfois ; // ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... : tantôt ... tantôt ... ;

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

ὡς + participe  1: ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;


fréquence 2 :

διώκω 2: 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 mettre en mouvement, chasser

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: à partir de ce moment, ensuite

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

ἡδύς , δεῖα , 2: doux, agréable

ἥλιος , ου () 2: le soleil

λυπέω , 2: ( inf aor λυπῆσαι )1 chagriner; 2 ennuyer, agacer;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber ;

τέλος , ους (τό) 2: la fin


fréquence 3 :

ἐράω 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, rechercher

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

πεδίον , ου (τό) 3: la plaine

πίνω 3: (πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

ποταμός , οῦ () 3: le fleuve, la rivière

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage

στεφανόω , 3: couronner

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, saison;


fréquence 4 :

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) se représenter, conjecturer, se figurer; // expr εἴκασεν ἄν τις : on aurait dit que (+ infinitive) ;

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: entrer dans ;


ne pas apprendre :

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

ἀκμή , ῆς (ἡ) : la pointe, le faîte, le comble de, la plénitude de ;

ἀμέλγω ( inf aor ἀμέλξαι ) : traire

ἀναπίμπλημι ( part aor ἀναπλήσας ) : remplir jusqu’en haut

ἄνεμος , ου () : vent, brise, souffle

ἀποδύω : dépouiller, déshabiller, dévêtir ;

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

βληχή , ῆς (ἡ) : bêlement

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

γαυλός , ου (ὁ) : 1 vase à traire le lait (de forme arrondie) ; 2 écuelle, bol ;

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος) : mordre, piquer

δένδρον , ου (τό): l’arbre

ἔαρ / ἦρ , ἔαρος / ἦρος (τό) : le printemps

ἐκκάω ( impft ἐξέκαον ) : brûler, enflammer

ἐμπνέω : souffler dans ;

ἐνδινεύω : tourner, tournoyer dedans

ἔνδοθεν adv : à l'intérieur, au fond ;

ζώννυμι : ceindre ; // M ζώννυμαι (aor ἐζωσάμην, impf ζωννύμην )  : se ceindre de + D

ἠρέμα : tranquillement, paisiblement

ἠχώ , οῦς () : le bruit, le cri, le chant

θάλπομαι : recevoir de la chaleur, être échauffé

θέρος , ους (τό) : l'été

ἰχθύς , ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

καῦμα , ατος (τό) : la brûlure, la chaleur intense

κλάδος , ου (ὁ) : le rameau, la branche

ληΐον , ληΐου (τό) : moisson

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis

μῆλον , ου (τό) 2 : la pomme (l’un des attributs d’Aphrodite, symbole de fécondité)

μυῖα , μυίας (ἡ) : la mouche

νεβρίς , ίδος (ἡ) : peau de faon, nébride (vêtement porté par les bacchantes pendant les fêtes de Dionysos)

ὀδμή , ῆς (ἡ) : odeur, senteur

ὄϊς / οἶς / ὄϊς , ὄϊος / οἰός (ἡ) : la brebis

ὀπώρα , ας (ἡ) : saison des fruits

πήγνυμι : faire coaguler, faire cailler ;

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D pl πίτυσιν)

ποίμνιον , ου (τό) : le troupeau de moutons ou de brebis ; par métonymie : brebis

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ;

ῥέω : intr. couler, s’écouler;

σϐέννυμι ( part futur σβέσων ) : éteindre, calmer 

συρίττω : jouer de la flûte

τερπνός , ή, όν : agréable, charmant , gracieux

τέττιξ , ιγος (ἡ) : la cigale

φιλόκαλος , ος, ον : ami du beau, épris de la beauté

χαμαί adv : par terre

Χλόη , ης (ἡ) : Chloé (racine lexicale : verdoyante, pousse nouvelle)

Traduction au plus près du texte :

Chaleurs estivales, ardeurs amoureuses (1)


XXIII 1 Ἐξέκαε δ αὐτοὺς καὶ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους.

Alors , aussi, la saison de l’année les enflammait.

Ἦρος ἦν ἤδη τέλος καὶ θέρους ἀρχή, καὶ πάντα ἐν ἀκμῇ·

C’était désormais la fin du printemps et le début de l’été, et tout <était> dans sa plénitude :

δένδρα ἐν καρποῖς, πεδία ἐν ληΐοις.

les arbres <étaient> en fruits, les plaines <étaient> en moissons.

Ἡδεῖα μὲν τεττίγων ἠχή, γλυκεῖα δὲ ὀπώρας ὀδμή, τερπνὴ δὲ ποιμνίων βληχή.

D’une part agréable chant des cigales, d’autre part douce senteur de la saison des fruits, et charmants bêlements des troupeaux (ou : des moutons).

2 Εἴκασεν ἄν τις καὶ τοὺς ποταμοὺς ᾄδειν ἠρέμα ῥέοντας καὶ τοὺς ἀνέμους συρίττειν ταῖς πίτυσιν ἐμπνέοντας καὶ τὰ μῆλα ἐρῶντα πίπτειν χαμαὶ καὶ τὸν ἥλιον φιλόκαλον ὄντα πάντας ἀποδύειν.

On aurait dit que les fleuves chantaient en coulant paisiblement, que les brises jouaient de la flûte en soufflant dans les pins, que les pommes prises d’amour tombaient par terre, et que le soleil, épris de beauté, faisait déshabiller chacun.

Ὁ μὲν δὴ Δάφνις θαλπόμενος τούτοις ἅπασιν εἰς τοὺς ποταμοὺς ἐνέβαινε, καὶ ποτὲ μὲν ἐλούετο, ποτὲ δὲ τῶν ἰχθύων τοὺς ἐνδινεύοντας ἐθήρα·

Daphnis donc, échauffé par toutes ces choses, entrait dans les fleuves, et tantôt se lavait, tantôt cherchait à pêcher ceux des poissons qui tournoyaient dedans ;

πολλάκις δὲ καὶ ἔπινεν, ὡς τὸ ἔνδοθεν καῦμα σβέσων.

et souvent même il buvait, dans l’espoir d’éteindre la brûlure <qui était> à l’intérieur <de lui>.

3 Ἡ δὲ Χλόη μετὰ τὸ ἀμέλξαι τὰς ὄϊς καὶ τῶν αἰγῶν τὰς πολλὰς ἐπὶ πολὺν μὲν χρόνον εἶχε πηγνῦσα τὸ γάλα·

Quant à Chloé, après le fait d’avoir trait les brebis et la plupart des chèvres, certes, elle passait une grande partie de son temps à cailler le lait :

δειναὶ γὰρ αἱ μυῖαι λυπῆσαι καὶ δακεῖν, εἰ διώκοιντο·

car les mouches (taons ?) étaient habiles à l’agacer, et à la piquer, si elles étaient chassées (= si on les chassait).

τὸ δὲ ἐντεῦθεν ἀπολουσαμένη τὸ πρόσωπον πίτυος ἐστεφανοῦτο κλάδοις καὶ τῇ νεβρίδι ἐζώννυτο καὶ τὸν γαυλὸν ἀναπλήσασα οἴνου καὶ γάλακτος κοινὸν μετὰ τοῦ Δάφνιδος πότον εἶχε.

mais ensuite, après s’être lavé le visage, elle se couronnait de rameaux de pin, se ceignait de sa peau de faon, et, après avoir rempli à ras bord son écuelle de vin et de lait, elle faisait boisson commune avec Daphnis .


Retour en haut du texte