Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

24 chaleur estivale ardeur amoureuse(2)

corps amoureuxChaleurs estivales, ardeurs amoureuses (2)

corps amoureux


XXIV 1 Τῆς δὲ μεσημβρίας ἐπελθούσης ἐγίνετο ἤδη τῶν ὀφθαλμῶν ἅλωσις αὐτοῖς· ἡ μὲν γὰρ γυμνὸν ὁρῶσα τὸν Δάφνιν ἐπ ᾿ ἄθρουν ἐνέπιπτε τὸ κάλλος, καὶ ἐτήκετο μηδὲν αὐτοῦ μέρος μέμψασθαι δυναμένη· ὁ δὲ ἰδὼν ἐν νεβρίδι καὶ στεφάνῳ πίτυος ὀρέγουσαν τὸν γαυλὸν μίαν ᾤετο τῶν ἐκ τοῦ ἄντρου Νυμφῶν ὁρᾶν. 2 Ὁ μὲν οὖν τὴν πίτυν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἁρπάζων αὐτὸς ἐστεφανοῦτο, πρότερον φιλήσας τὸν στέφανον· ἡ δὲ τὴν ἐσθῆτα αὐτοῦ λουομένου καὶ γυμνωθέντος ἐνεδύετο, πρότερον καὶ αὐτὴ φιλήσασα. 3 Ἤδη ποτὲ καὶ μήλοις ἀλλήλους ἔβαλον καὶ τὰς κεφαλὰς ἀλλήλων ἐκόσμησαν διακρίνοντες τὰς κόμας· καὶ ἡ μὲν εἴκασεν αὐτοῦ τὴν κόμην, ὅτι μέλαινα, μύρτοις, ὁ δὲ μήλῳ τὸ πρόσωπον αὐτῆς, ὅτι λευκὸν καὶ ἐνερευθὲς ἦν. 4 Ἐδίδασκεν αὐτὴν καὶ συρίττειν· καὶ ἀρξαμένης ἐμπνεῖν ἁρπάζων τὴν σύριγγα τοῖς χείλεσιν αὐτὸς τοὺς καλάμους ἐπέτρεχε· καὶ ἐδόκει μὲν διδάσκειν ἁμαρτάνουσαν, εὐπρεπῶς δὲ διὰ τῆς σύριγγος Χλόην κατεφίλει.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23)

XXIV

1

μεσημβρία , ας (ἡ) : midi

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: survenir ; venir ensuite

Τῆς δὲ μεσημβρίας ἐπελθούσης : G abs.

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; γεγώς , γεγῶσα ...: participe parfait1: advenir, arriver, se produire ; arriver à (+D) ;

ὀφθαλμός , οῦ () 4: l’œil ;

ἅλωσις , εως () : la prise (d’une ville) , la capture ; le saisissement, le ravissement ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontannément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ὁ μέν ... ὁ δέ ... 1: l’un... l’autre... 

γυμνός , ή, όν : nu

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir, , regarder, observer ;

ἀθρόος / ἄθρους , α, ον : serré, compact, en masse, en foule serrée; // expr : ἐπ΄ ἄθρουν : en général, globalement

ἐμπίπτω (ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber dans un état, être pénétré de ;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

τήκω : fondre, consumer

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μέρος , ους (τό) 1: la partie

μέμφομαι (f μέμψομαι ; aor 2ème pers sg : ἐμέμψω ; inf aor μέμψασθαι ; ) 3: blâmer

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

ὀρέγω  (optatif aor 3ème pers pl ὀρέξειαν4: offrir, donner, présenter, tendre ;

ἰδὼν ... ὀρέγουσαν : sous-entendre αὐτήν; le participe au féminin insiste sur l’action en train de se faire (la voyant en train de <lui> tendre...)

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une (attention à l’esprit !)

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire

ἐκ / ἐξ + G 1: provenant de, au sortir de, tiré de

ἄντρον , ου (τό) (G hom ἄντροιο ) 4: la grotte, l’antre

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

2

οὖν 1: ainsi, donc; alors, eh bien donc;

ἀπό + G 1: à partir de, de;

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

ἁρπάζω 3: saisir, enlever

πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

φιλέω , 2: (φιληθείς : part aor passif) : embrasser ;

ἐσθής , ῆτος () : vêtement, habit

λούομαι : se laver

γυμνόω , ῶ : mettre à nu ; / γυμνοῦμαι : P être tout nu ;

ἐνδύομαι : se vêtir de, s’habiller de, revêtir

3

ἤδη 1: juste après

ποτέ (encl1: : 1 parfois ; 2 (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: lancer ; frapper, frapper à distance, atteindre;

les bergers se jetaient des pommes pour déclarer leur amour

κοσμέω , ῶ 3:   arranger, mettre en ordre ; parer ;

διακρίνω : séparer, diviser

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

τὰς κεφαλὰς ... τὰς κόμας : le grec emploie le pluriel, mais chacun n’a qu’une tête, et une chevelure !

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) comparer à, assimiler à ;

ὅτι 1: parce que, du fait que;

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μύρτος , ου (ἡ) : le myrte ; la baie de myrte (noire) ;

λευκός , ή, όν 4: blanc, clair

ἐνερευθής , ής, ές : un peu rouge, rosé, tout rose

4

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, apprendre, donner une leçon ;

ἄρχω / ἄρχομαι +G 1: commencer

σῦριγξ , σύριγγος (ἡ) : flûte de Pan, flûte de roseaux

χεῖλος , ους (τό) : la lèvre

κάλαμος , ου (ὁ) : le roseau

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : 1 courir dessus; 2 parcourir ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἁμαρτάνουσαν : participe à sens causal : parce qu’elle se trompait

εὐπρεπῶς : d’une manière spécieuse, en faisant semblant ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

καταφιλέω , ῶ : embrasser tendrement, baiser tendrement


Vocabulaire alphabétique :

ἀθρόος / ἄθρους , α, ον : serré, compact, en masse, en foule serrée; // expr : ἐπ΄ ἄθρουν : en général, globalement

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἅλωσις , εως () : la prise (d’une ville) , la capture ; le saisissement, le ravissement ;

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἄντρον , ου (τό) (G hom ἄντροιο ) 4: la grotte, l’antre

ἀπό + G 1: à partir de, de;

ἁρπάζω 3: saisir, enlever

ἄρχω / ἄρχομαι +G 1: commencer

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontannément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: lancer ; frapper, frapper à distance, atteindre;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; γεγώς , γεγῶσα ...: participe parfait1: advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ;

γυμνός , ή, όν : nu

γυμνόω , ῶ : mettre à nu ; / γυμνοῦμαι : P être tout nu ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διακρίνω : séparer, diviser

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, apprendre , donner une leçon ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) comparer à, assimiler à ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: provenant de, au sortir de, tiré de

ἐμπίπτω (ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber dans un état, être pénétré de ;

ἐνδύομαι : se vêtir de, s’habiller de, revêtir

ἐνερευθής , ής, ές : un peu rouge, rosé, tout rose

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: survenir ; venir ensuite

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : 1 courir dessus; 2 parcourir ;

ἐσθής , ῆτος () : vêtement, habit

εὐπρεπῶς : d’une manière spécieuse, en faisant semblant ;

ἤδη 1: juste après

κάλαμος , ου (ὁ) : le roseau

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καταφιλέω , ῶ : embrasser tendrement, baiser tendrement

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

κοσμέω , ῶ 3:   arranger, mettre en ordre ; parer ;

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μέμφομαι (f μέμψομαι ; aor 2ème pers sg : ἐμέμψω ; inf aor μέμψασθαι ; ) 3: blâmer

μέρος , ους (τό) 1: la partie

μεσημβρία , ας (ἡ) : midi

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μύρτος , ου (ἡ) : le myrte ; la baie de myrte (noire) ;

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

ὁ μέν ... ὁ δέ ... 1: l’un... l’autre... 

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) : voir, regarder, observer ;

ὀρέγω  (optatif aor 3ème pers pl ὀρέξειαν4: offrir, donner, présenter, tendre ;

ὅτι 1: parce que, du fait que;

οὖν 1: ainsi, donc; alors, eh bien donc;

ὀφθαλμός , οῦ () 4: l’œil ;

ποτέ (encl1: : 1 parfois ; 2 (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

σῦριγξ , σύριγγος (ἡ) : flûte de Pan, flûte de roseaux

τήκω : fondre, consumer

φιλέω , 2: (φιληθείς : part aor passif) : embrasser ;

χεῖλος , ους (τό) : la lèvre
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἀπό + G 1: à partir de, de;

ἄρχω / ἄρχομαι +G 1: commencer

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontannément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: lancer ; frapper, frapper à distance, atteindre;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; γεγώς , γεγῶσα ...: participe parfait1: advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, apprendre , donner une leçon ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: provenant de, au sortir de, tiré de

ἤδη 1: juste après

μέρος , ους (τό) 1: la partie

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ὁ μέν ... ὁ δέ ... 1: l’un... l’autre... 

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) : voir, regarder, observer ;

ὅτι 1: parce que, du fait que;

οὖν 1: ainsi, donc; alors, eh bien donc;

ποτέ (encl1: : 1 parfois ; 2 (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ;

πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord


fréquence 2 :

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

φιλέω , 2: (φιληθείς : part aor passif) : embrasser ;


fréquence 3 :

ἁρπάζω 3: saisir, enlever

ἐμπίπτω (ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber dans un état, être pénétré de ;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

κοσμέω , ῶ 3:   arranger, mettre en ordre ; parer ;

μέμφομαι (f μέμψομαι ; aor 2ème pers sg : ἐμέμψω ; inf aor μέμψασθαι ; ) 3: blâmer


fréquence 4 :

ἄντρον , ου (τό) (G hom ἄντροιο ) 4: la grotte, l’antre

εἰκάζω 4: ( aor εἴκασα ) comparer à, assimiler à ;

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: survenir ; venir ensuite

κεφαλ , ῆς (ἡ) 4: la tête

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

ὀρέγω  (optatif aor 3ème pers pl ὀρέξειαν4: offrir, donner, présenter, tendre ;

ὀφθαλμός , οῦ () 4: l’œil ;


ne pas apprendre :

ἀθρόος / ἄθρους , α, ον : serré, compact, en masse, en foule serrée; // expr : ἐπ΄ ἄθρουν : en général, globalement

ἅλωσις , εως () : la prise (d’une ville) , la capture ; le saisissement, le ravissement ;

γυμνός , ή, όν : nu

γυμνόω , ῶ : mettre à nu ; / γυμνοῦμαι : P être tout nu ;

διακρίνω : séparer, diviser

ἐνδύομαι : se vêtir de, s’habiller de, revêtir

ἐνερευθής , ής, ές : un peu rouge, rosé, tout rose

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : 1 courir dessus; 2 parcourir ;

ἐσθής , ῆτος () : vêtement, habit

εὐπρεπῶς : d’une manière spécieuse, en faisant semblant ;

κάλαμος , ου (ὁ) : le roseau

καταφιλέω , ῶ : embrasser tendrement, baiser tendrement

μεσημβρία , ας (ἡ) : midi

μύρτος , ου (ἡ) : le myrte ; la baie de myrte (noire) ;

σῦριγξ , σύριγγος (ἡ) : flûte de Pan, flûte de roseaux

τήκω : fondre, consumer

χεῖλος , ους (τό) : la lèvre

Traduction au plus près du texte :

XXIV 1 Τῆς δὲ μεσημβρίας ἐπελθούσης ἐγίνετο ἤδη τῶν ὀφθαλμῶν ἅλωσις αὐτοῖς·

Midi survenant, il leur arrivait désormais un ravissement des yeux :

ἡ μὲν γὰρ γυμνὸν ὁρῶσα τὸν Δάφνιν ἐπ ᾿ ἄθρουν ἐνέπιπτε τὸ κάλλος, καὶ ἐτήκετο μηδὲν αὐτοῦ μέρος μέμψασθαι δυναμένη·

car elle, voyant Daphnis nu, était pénétrée par la beauté, globalement, et se liquéfiait (se consumait), ne pouvantblâmer aucune partie de son corps (litt: de lui) ;

ὁ δὲ ἰδὼν ἐν νεβρίδι καὶ στεφάνῳ πίτυος ὀρέγουσαν τὸν γαυλὸν μίαν ᾤετο τῶν ἐκ τοῦ ἄντρου Νυμφῶν ὁρᾶν.

quant à lui, <la> voyant dans sa nébride et sous sa couronne lui tendre son écuelle, il croyait voir l’une des Nymphes de la grotte.

2 Ὁ μὲν οὖν τὴν πίτυν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἁρπάζων αὐτὸς ἐστεφανοῦτο, πρότερον φιλήσας τὸν στέφανον·

Lui, alors, lui enlevant le <rameau de> pin de la tête, s’en couronnait lui-même, ayant auparavant embrassé la couronne ;

ἡ δὲ τὴν ἐσθῆτα αὐτοῦ λουομένου καὶ γυμνωθέντος ἐνεδύετο, πρότερον καὶ αὐτὴ φιλήσασα.

elle, elle s’habillait de son vêtement (litt: de lui qui se lavait et était tout nu) alors qu’il se lavait et s’était mis tout nu, l’ayant elle-même aussi, auparavant, embrassé.

3 Ἤδη ποτὲ καὶ μήλοις ἀλλήλους ἔβαλον καὶ τὰς κεφαλὰς ἀλλήλων ἐκόσμησαν διακρίνοντες τὰς κόμας·

Juste après, parfois, ils se jetaient des pommes l’un à l’autre (litt: ils s’atteignaient l’un l’autre avec des pommes) , et paraient la tête de l’autre en divisant sa chevelure ;

καὶ ἡ μὲν εἴκασεν αὐτοῦ τὴν κόμην, ὅτι μέλαινα, μύρτοις, ὁ δὲ μήλῳ τὸ πρόσωπον αὐτῆς, ὅτι λευκὸν καὶ ἐνερευθὲς ἦν.

et l’une comparait la chevelure de son compagnon (litt: de lui), parce qu’elle <était> noire,aux baies de myrte, et lui, le visage de sa compagne (litt: d’elle) , parce qu’il était clair et rosé.

4 Ἐδίδασκεν αὐτὴν καὶ συρίττειν·

Il lui apprenait aussi à jouer de la flûte ;

καὶ ἀρξαμένης ἐμπνεῖν ἁρπάζων τὴν σύριγγα τοῖς χείλεσιν αὐτὸς τοὺς καλάμους ἐπέτρεχε·

et, lui enlevant la flûte alors qu’elle avait à peine commencé de souffler dedans ( litt: enlevant la flûte d’elle ayant commencé à souffler dedans), il parcourait lui-même les roseaux de ses lèvres ; (NB : on peut aussi considérer que τοῖς χείλεσιν, datif de moyen, est en facteur commun pour ἐμπνεῖν et ἐπέτρεχε : c ’est plus suggestif ! mais difficile à rendre...)

καὶ ἐδόκει μὲν διδάσκειν ἁμαρτάνουσαν, εὐπρεπῶς δὲ διὰ τῆς σύριγγος Χλόην κατεφίλει.

et certes il semblait lui donner une leçon parce qu’elle se trompait, mais, en faisant semblant <de cela> , à travers la flûte, il embrassait tendrement Chloé.


Retour en haut du texte