Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

25 26 La cigale

Tableau animéLa cigale

tableau animé

XXV 1 Συρίττοντος δὲ αὐτοῦ τὸ μεσημβρινὸν καὶ τῶν ποιμνίων σκιαζομένων, ἔλαθεν ἡ Χλόη κατανυστάξασα. Φωράσας τοῦτο ὁ Δάφνις καὶ καταθέμενος τὴν σύριγγα, πᾶσαν αὐτὴν ἔβλεπεν ἀπλήστως, οἷα μηδὲν αἰδούμενος, καὶ ἅμα κρύφα ἠρέμα ὑπεφθέγγετο · 2 « οἷοι καθεύδουσιν ὀφθαλμοί, οἷον δὲ ἀποπνεῖ τὸ στόμα. Οὐδὲ τὰ μῆλα τοιοῦτον, οὐδὲ αἱ λόχμαι. Ἀλλὰ φιλῆσαι δέδοικα· δάκνει τὸ φίλημα τὴν καρδίαν, καὶ ὥσπερ τὸ νέον μέλι μαίνεσθαι ποιεῖ· ὀκνῶ δὲ μὴ φιλήσας αὐτὴν ἀφυπνίσω. 3 Ὤ λάλων τεττίγων, οὐκ ἐάσουσιν αὐτὴν καθεύδειν μέγα ἠχοῦντες. Ἀλλὰ καὶ οἱ τράγοι τοῖς κέρασι παίουσι μαχόμενοι. Ὤ λύκων ἀλωπέκων δειλοτέρων, οἳ τούτους οὐχ ἥρπασαν. »

XXVI 1 Ἐν τοιούτοις ὄντος αὐτοῦ λόγοις, τέττιξ φεύγων χελιδόνα θηρᾶσαι θέλουσαν κατέπεσεν εἰς τὸν κόλπον τῆς Χλόης· καὶ ἡ χελιδὼν ἑπομένη τὸν μὲν οὐκ ἠδυνήθη λαβεῖν, ταῖς δὲ πτέρυξιν ἐγγὺς διὰ τὴν δίωξιν γενομένη τῶν παρειῶν αὐτῆς ἥψατο. 2 Ἡ δὲ οὐκ εἰδυῖα τὸ πραχθὲν μέγα βοήσασα τῶν ὕπνων ἐξέθορεν. Ἰδοῦσα δὲ καὶ τὴν χελιδόνα ἔτι πλησίον πετομένην καὶ τὸν Δάφνιν ἐπὶ τῷ δέει γελῶντα τοῦ φόβου μὲν ἐπαύσατο, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ἀπέματτεν ἔτι καθεύδειν θέλοντας. 3 Καὶ ὁ τέττιξ ἐκ τῶν κόλπων ἐπήχησεν ὅμοιον ἱκέτῃ χάριν ὁμολογοῦντι τῆς σωτηρίας. Πάλιν οὖν ἡ Χλόη μέγα ἐβόησεν, ὁ δὲ Δάφνις ἐγέλασε· καὶ προφάσεως λαβόμενος καθῆκεν αὐτῆς εἰς τὰ στέρνα τὰς χεῖρας καὶ ἐξάγει τὸν βέλτιστον τέττιγα, μηδὲ ἐν τῇ δεξιᾷ σιωπῶντα. Ἡ δὲ ἥδετο ἰδοῦσα καὶ ἐφίλησε λαβοῦσα καὶ αὖθις ἐνέβαλε τῷ κόλπῳ λαλοῦντα.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 24)

XXV

1

μεσημβρινόν / τὸ μεσημβρινόν : adv : à midi

σκιάζω : couvrir d’ombre, ombrager ; // P σκιάζομαι : prendre l’ombre, rester à l’ombre ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; opt aor epq λαθοίατο ) : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

κατανυστάζω ( aor κατενύσταξα) : s’endormir, s’assoupir 

φωράω , ῶ : découvrir (comme un voleur - φώρ - découvrant un trésor)

κατατίθημι ( aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ; // M κατατίθεμαι (part aor 2 M : καταθέμενος) : déposer

βλέπω 2: voir, regarder, considérer, contempler

ἔβλεπεν : imparfait inchoatif : se mit à ...)

ἀπλήστως : insatiablement

οἷα neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ;

μήδεν adv : en rien, pas du tout

αἰδέομαι , οῦμαι 4: avoir de la honte, avoir honte ;

ἅμα 1: en même temps

κρύφα : en cachette, en secret

ἠρέμα : doucement;

ὑποφθέγγομαι : parler tout bas, murmurer


2

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

καθεύδω : dormir

ἀποπνέω : exhaler, souffler, respirer

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

οὐδέ 1: derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

Οὐδὲ τὰ μῆλα τοιοῦτον, οὐδὲ αἱ λόχμαι : sous-entendre le verbe précédent ; τοιοῦτον est un neutre.

ἀλλά 1: mais, pourtant, cependant ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

καρδία , ας () 4: le coeur (organe, ou siège des passions) ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

μέλι , ιτος (τό) : le miel

νέος , α, ον 1: jeune, nouveau;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: 1 être fou ; 2 rendre fou ;

ποιέω , 1: faire ; // expressions : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

μαίνεσθαι ποιεῖ : formulation impersonnelle

ὀκνέω , ῶ 3: craindre

μή + subj aor 1: que, de peur que (derrière un verbe ou une expression exprimant la crainte);

φιλήσας : valeur forte du participe

ἀφυπνίζω : éveiller, réveiller


3

3: oh !

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

Ὤ λάλων τεττίγων, comme ensuite Ὤ λύκων ἀλωπέκων δειλοτέρων, sont des génitifs exclamatifs.

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

ἐάω , ῶ (f ἐάσω, impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν) 1: laisser, permettre;

μέγα 1: neutre adv : beaucoup, fort, très ;

ἠχέω , ῶ : faire du bruit

τράγος , ου (ὁ): le bouc

κέρας , ατος/ως (τό) : la corne ;

παΐω  4: frapper, cogner ; se heurter ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

λύκος , ου () : le loup

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

δειλός , , όν : craintif

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

οἳ τούτους οὐχ ἥρπασαν : relative explicative ; τούτους renvoie à οἱ τράγοι.


XXVI

1

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, le mot ; le discours ;

Ἐν τοιούτοις ὄντος αὐτοῦ λόγοις : G abs.

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : φεύγω + Α : fuir, échapper à ;

θέλω / ἐθέλω 1: vouloir, désirer;

καταπίπτω , καταπεσοῦμαι, κατέπεσον , καταπέπτωκα : tomber

κόλπος , ου (ὁ) : 1 le sein ; 2 tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D : suivre ; poursuivre ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: prendre, saisir ;

πτέρυξ , υγος () : l’aile

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près, environ ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de ;

δίωξις , εως (ἡ) : la poursuite

παρειά , ᾶς (ἡ) : la joue

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher;

2

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα , 3ème p. pl. ἴσασι ; inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ) : savoir ;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα/πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην; part aor P neutre πραχθέν) : faire

βοάω , ῶ 3: pousser un cri, crier

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil

ἐκθρῴσκω ( aor ἐξέθορον) : + G : s’élancer hors de ; // τῶν ὕπνων ἐξέθορεν : s’éveilla en sursaut ;

ἔτι  1: encore

πλησίον 3: adv : près, à proximité,  dans le voisinage ; tout à côté, tout près, proche ;

πέτομαι (f πτέσομαι , aor 2 ἐπτόμην , part aor 2 : πταμένος ): voler

ἐπί + D 1: à propos de ;

δέος , ους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

γελάω , ῶ : rire ;

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter, anéantir ; 2 intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de ; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

ἀπομάττω : frotter

3

ἐπηχέω , ῶ : se mettre à chanter

ὅμοιον neutre adv 2: + D : comme, de façon semblable à

ἱκέτης , ου (ὁ) 4: le suppliant

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance; expressions : χάριν ὁμολογεῖσθαι τινος : témoigner de sa reconnaissance pour qqch

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser ;

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, prétexte

καθίημι (aor καθῆκα) : laisser tomber, laisser glisser ;

στέρνον , ου (τό) 4: la poitrine, le devant de la poitrine

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (G poét χερός pl χερῶν ; D sg poét χερί ; D pl χέρσι(ν) ;  duel τὼ χεῖρε, χεροῖν) : la main

ἐξάγω 3: extraire, sortir, faire sortir

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur, excellent ; très bon;

μηδέ employé une seule fois 1: même pas  (négation subjective)

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite

σιωπάω , ῶ 3: se taire, rester en silence

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ; 3 ensuite

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα ( ἐμβληθείς : part. aor. passif) 2: mettre dans ;

λαλέω , ῶ : bavarder, bourdonner, chanter


Vocabulaire alphabétique :

αἰδέομαι , οῦμαι 4: avoir de la honte, avoir honte ;

ἀλλά 1: mais, pourtant, cependant ;

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἅμα 1: en même temps

ἀπλήστως : insatiablement

ἀπομάττω : frotter

ἀποπνέω : exhaler, souffler, respirer

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher;

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ; 3 ensuite

ἀφυπνίζω : éveiller, réveiller

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur, excellent ; très bon;

βλέπω 2: voir, regarder, considérer, contempler

βοάω , ῶ 3: pousser un cri, crier

γελάω , ῶ : rire ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δειλός , , όν : craintif

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite

δέος , ους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de ;

δίωξις , εως (ἡ) : la poursuite

ἐάω , ῶ ( f ἐάσω, impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près, environ ;

ἐκθρῴσκω ( aor ἐξέθορον) : + G : s’élancer hors de ; // τῶν ὕπνων ἐξέθορεν : s’éveilla en sursaut ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: mettre dans ;

ἐξάγω 3: extraire, sortir, faire sortir

ἐπηχέω , ῶ : se mettre à chanter

ἐπί + D 1: à propos de ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D : suivre ; poursuivre ;

ἔτι  1: encore

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἠρέμα : doucement;

ἠχέω , ῶ : faire du bruit

θέλω / ἐθέλω 1: vouloir, désirer;

ἱκέτης , ου (ὁ) 4: le suppliant

καθεύδω : dormir

καθίημι (aor καθῆκα) : laisser tomber, laisser glisser ;

καρδία , ας () 4: le coeur (organe, ou siège des passions) ;

κατανυστάζω ( aor κατενύσταξα) : s’endormir, s’assoupir 

καταπίπτω , καταπεσοῦμαι, κατέπεσον , καταπέπτωκα : tomber

κατατίθημι ( aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ; // M κατατίθεμαι (part aor 2 M : καταθέμενος) : déposer

κέρας , ατος/ως (τό) : la corne ;

κόλπος , ου (ὁ) : 1 le sein ; 2 tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ;

κρύφα : en cachette, en secret

λαλέω , ῶ : bavarder, bourdonner, chanter

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: prendre, saisir ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, le mot ; le discours ;

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

λύκος , ου () : le loup

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: 1 être fou ; 2 rendre fou ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

μέγα 1: neutre adv : beaucoup, fort, très ;

μέλι , ιτος (τό) : le miel

μεσημβρινόν / τὸ μεσημβρινόν : adv : à midi

μή + subj aor 1: que, de peur que (derrière un verbe ou une expression exprimant la crainte);

μηδέ employé une seule fois 1: même pas  (négation subjective)

μήδεν adv : en rien, pas du tout

νέος , α, ον 1: jeune, nouveau;

οἷα neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ;

οἶδα 1: savoir ; (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα , 3ème p. pl. ἴσασι ; inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ) 

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation !) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

ὀκνέω , ῶ 3: craindre

ὅμοιον neutre adv 2: + D : comme, de façon semblable à

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδέ 1: derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

παΐω  4: frapper, cogner ; se heurter ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παρειά , ᾶς (ἡ) : la joue

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter, anéantir ; 2 intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de ; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πέτομαι (f πτέσομαι , aor 2 ἐπτόμην , part aor 2 : πταμένος ): voler

πλησίον 3: adv : près, à proximité,  dans le voisinage ; tout à côté, tout près, proche ;

ποιέω , 1: faire ; // expressions : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα/πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην; part aor P neutre πραχθέν) : faire

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, prétexte

πτέρυξ , υγος () : l’aile

σιωπάω , ῶ 3: se taire, rester en silence

σκιάζω : couvrir d’ombre, ombrager ; // P σκιάζομαι : prendre l’ombre, rester à l’ombre ;

στέρνον , ου (τό) 4: la poitrine, le devant de la poitrine

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

τράγος , ου (ὁ): le bouc

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil

ὑποφθέγγομαι : parler tout bas, murmurer

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : φεύγω + Α : fuir, échapper à ;

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

φωράω , ῶ : découvrir (comme un voleur - φώρ - découvrant un trésor)

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance; expressions : χάριν ὁμολογεῖσθαι τινος : témoigner de sa reconnaissance pour qqch

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (G poét χερός pl χερῶν ; D sg poét χερί ; D pl χέρσι(ν) ;  duel τὼ χεῖρε, χεροῖν) : la main

3: oh !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais, pourtant, cependant ;

ἅμα 1: en même temps

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur, excellent ; très bon;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de ;

ἐάω , ῶ ( f ἐάσω, impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

ἐπί + D 1: à propos de ;

ἔτι  1: encore

θέλω / ἐθέλω 1: vouloir, désirer;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: prendre, saisir ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, le mot ; le discours ;

μέγα 1: neutre adv : beaucoup, fort, très ;

μή + subj aor 1: que, de peur que (derrière un verbe ou une expression exprimant la crainte);

μηδέ employé une seule fois 1: même pas  (négation subjective)

μήδεν adv : en rien, pas du tout

νέος , α, ον 1: jeune, nouveau;

οἷα neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ;

οἶδα 1: savoir ; (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα , 3ème p. pl. ἴσασι ; inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ) 

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation !) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ;

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδέ 1: derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter, anéantir ; 2 intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de ; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

ποιέω , 1: faire ; // expressions : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα/πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην; part aor P neutre πραχθέν) : faire

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : φεύγω + Α : fuir, échapper à ;

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance; expressions : χάριν ὁμολογεῖσθαι τινος : témoigner de sa reconnaissance pour qqch

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (G poét χερός pl χερῶν ; D sg poét χερί ; D pl χέρσι(ν) ;  duel τὼ χεῖρε, χεροῖν) : la main

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;


fréquence 2 :

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ; 3 ensuite

βλέπω 2: voir, regarder, considérer, contempler

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près, environ ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: mettre dans ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: 1 être fou ; 2 rendre fou ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

ὅμοιον neutre adv 2: + D : comme, de façon semblable à

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, prétexte

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi


fréquence 3 :

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher;

βοάω , ῶ 3: pousser un cri, crier

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite

ἐξάγω 3: extraire, sortir, faire sortir

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D : suivre ; poursuivre ;

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

κατατίθημι ( aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ; // M κατατίθεμαι (part aor 2 M : καταθέμενος) : déposer

ὀκνέω , ῶ 3: craindre

πλησίον 3: adv : près, à proximité,  dans le voisinage ; tout à côté, tout près, proche ;

σιωπάω , ῶ 3: se taire, rester en silence

3: oh !


fréquence 4 :

αἰδέομαι , οῦμαι 4: avoir de la honte, avoir honte ;

ἱκέτης , ου (ὁ) 4: le suppliant

καρδία , ας () 4: le coeur (organe, ou siège des passions) ;

παΐω  4: frapper, cogner ; se heurter ;

στέρνον , ου (τό) 4: la poitrine, le devant de la poitrine

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil


ne pas apprendre :

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἀπλήστως : insatiablement

ἀπομάττω : frotter

ἀποπνέω : exhaler, souffler, respirer

ἀφυπνίζω : éveiller, réveiller

γελάω , ῶ : rire ;

δειλός , , όν : craintif

δέος , ους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

δίωξις , εως (ἡ) : la poursuite

ἐκθρῴσκω ( aor ἐξέθορον) : + G : s’élancer hors de ; // τῶν ὕπνων ἐξέθορεν : s’éveilla en sursaut ;

ἐπηχέω , ῶ : se mettre à chanter

ἠρέμα : doucement;

ἠχέω , ῶ : faire du bruit

καθεύδω : dormir

καθίημι (aor καθῆκα) : laisser tomber, laisser glisser ;

κατανυστάζω ( aor κατενύσταξα) : s’endormir, s’assoupir 

καταπίπτω , καταπεσοῦμαι, κατέπεσον , καταπέπτωκα : tomber

κέρας , ατος/ως (τό) : la corne ;

κόλπος , ου (ὁ) : 1 le sein ; 2 tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ;

κρύφα : en cachette, en secret

λαλέω , ῶ : bavarder, bourdonner, chanter

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

λύκος , ου () : le loup

μέλι , ιτος (τό) : le miel

μεσημβρινόν / τὸ μεσημβρινόν : adv : à midi

παρειά , ᾶς (ἡ) : la joue

πέτομαι (f πτέσομαι , aor 2 ἐπτόμην , part aor 2 : πταμένος ): voler

πτέρυξ , υγος () : l’aile

σκιάζω : couvrir d’ombre, ombrager ; // P σκιάζομαι : prendre l’ombre, rester à l’ombre ;

τράγος , ου (ὁ): le bouc

ὑποφθέγγομαι : parler tout bas, murmurer

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φωράω , ῶ : découvrir (comme un voleur - φώρ - découvrant un trésor)

Traduction au plus près du texte :


XXV 1 Συρίττοντος δὲ αὐτοῦ τὸ μεσημβρινὸν καὶ τῶν ποιμνίων σκιαζομένων, ἔλαθεν ἡ Χλόη κατανυστάξασα.

Comme il jouait de la flûte à midi et comme les brebis restaient à l’ombre, Chloé, sans s’en apercevoir, s’assoupit.

Φωράσας τοῦτο ὁ Δάφνις καὶ καταθέμενος τὴν σύριγγα, πᾶσαν αὐτὴν ἔβλεπεν ἀπλήστως, οἷα μηδὲν αἰδούμενος, καὶ ἅμα κρύφα ἠρέμα ὑπεφθέγγετο ·

Daphnis, ayant découvert cela et déposé sa flûte, se mit à la contempler tout entière insatiablement, attendu qu’il n’avait pas du tout honte, et en même temps, en cachette, il murmurait tout doucement :

2 « οἷοι καθεύδουσιν ὀφθαλμοί, οἷον δὲ ἀποπνεῖ τὸ στόμα.

« Quels <beaux> yeux dorment, et quelle <belle> bouche exhale son souffle !

Οὐδὲ τὰ μῆλα τοιοῦτον, οὐδὲ αἱ λόχμαι.

Ni les pommes , ni les taillis <n’exhalent> quelque chose de tel !

Ἀλλὰ φιλῆσαι δέδοικα·

Pourtant, j’ai peur de l’embrasser :

δάκνει τὸ φίλημα τὴν καρδίαν, καὶ ὥσπερ τὸ νέον μέλι μαίνεσθαι ποιεῖ·

le baiser mord le coeur, et, comme le miel nouveau, fait qu’on devient fou ;

ὀκνῶ δὲ μὴ φιλήσας αὐτὴν ἀφυπνίσω.

et je crains, si je l’embrasse, de la réveiller.

3 Ὤ λάλων τεττίγων, οὐκ ἐάσουσιν αὐτὴν καθεύδειν μέγα ἠχοῦντες.

Oh les cigales bavardes ! elles ne la laisseront pas dormir, enchantant <si> fort !

Ἀλλὰ καὶ οἱ τράγοι τοῖς κέρασι παίουσι μαχόμενοι.

Mais les boucs aussi se heurtent avec leurs cornes en combattant.

Ὤ λύκων ἀλωπέκων δειλοτέρων, οἳ τούτους οὐχ ἥρπασαν. »

Oh, les loups plus craintifs que des renards, <eux> qui ne les ont pas pris ! »


XXVI 1 Ἐν τοιούτοις ὄντος αὐτοῦ λόγοις, τέττιξ φεύγων χελιδόνα θηρᾶσαι θέλουσαν κατέπεσεν εἰς τὸν κόλπον τῆς Χλόης·

Comme il était dans de tels discours, une cigale qui fuyait une hirondelle désirant la chasser tomba dans le sein de Chloé ;

καὶ ἡ χελιδὼν ἑπομένη τὸν μὲν οὐκ ἠδυνήθη λαβεῖν, ταῖς δὲ πτέρυξιν ἐγγὺς διὰ τὴν δίωξιν γενομένη τῶν παρειῶν αὐτῆς ἥψατο.

et l’hirondelle qui <la> poursuivait, d’une part ne put la prendre, mais, avec ses ailes, comme elle était tout près à cause de la poursuite, toucha les joues de Chloé (αὐτῆς).

2 Ἡ δὲ οὐκ εἰδυῖα τὸ πραχθὲν μέγα βοήσασα τῶν ὕπνων ἐξέθορεν.

Alors, elle, ne sachant pas ce qui s’était passé, ayant crié fort, s’éveilla en sursaut.

Ἰδοῦσα δὲ καὶ τὴν χελιδόνα ἔτι πλησίον πετομένην καὶ τὸν Δάφνιν ἐπὶ τῷ δέει γελῶντα τοῦ φόβου μὲν ἐπαύσατο, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ἀπέματτεν ἔτι καθεύδειν θέλοντας.

Et, voyant à la fois l’hirondelle encore toute proche et Daphnis qui riait à propos de sa frayeur, d’une part elle cessa d’avoir peur, d’autre part frottait ses yeux qui désiraient encore dormir.

3 Καὶ ὁ τέττιξ ἐκ τῶν κόλπων ἐπήχησεν ὅμοιον ἱκέτῃ χάριν ὁμολογοῦντι τῆς σωτηρίας.

Alors la cigale se mit à chanter à partir de son sein, à la façon d’un suppliant qui témoigne de sa reconnaissance pour son salut.

Πάλιν οὖν ἡ Χλόη μέγα ἐβόησεν, ὁ δὲ Δάφνις ἐγέλασε·

Donc, de nouveau, Chloé poussa un grand cri, et Daphnis éclata de rire ;

καὶ προφάσεως λαβόμενος καθῆκεν αὐτῆς εἰς τὰ στέρνα τὰς χεῖρας καὶ ἐξάγει τὸν βέλτιστον τέττιγα, μηδὲ ἐν τῇ δεξιᾷ σιωπῶντα.

et, saisissant le prétexte, il laissa glisser ses mains sur la poitrine de Chloé (αὐτῆς), et il extirpe l’excellente cigale qui, même dans sa main droite, ne reste pas en silence.


Ἡ δὲ ἥδετο ἰδοῦσα καὶ ἐφίλησε λαβοῦσα καὶ αὖθις ἐνέβαλε τῷ κόλπῳ λαλοῦντα.

Chloé, la voyant, se réjouit (= se réjouit de la voir), et, la prenant, l’embrassa, puis la remit dans son sein toute chantante (elle qui chantait).

Retour en haut du texte