Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

27 Le conte de la tourterelle

Pouvoir magique de la musiqueLe conte de la tourterelle

Pouvoir magique de la musique

XXVII 1 Ἔτερψεν αὐτούς ποτε φάττα βουκολικὸν ἐκ τῆς ὕλης φθεγξαμένη. Καὶ τῆς Χλόης ζητούσης μαθεῖν ὅ τι λέγει, διδάσκει αὐτὴν ὁ Δάφνις μυθολογῶν τὰ θρυλούμενα.

2 « Ἦν παρθένος, παρθένε, οὕτω καλὴ καὶ ἔνεμε βοῦς πολλὰς οὕτως ἐν ὕλῃ· ἦν δὲ ἄρα καὶ ᾠδικὴ καὶ ἐτέρποντο αἱ βόες αὐτῆς τῇ μουσικῇ, καὶ ἔνεμεν οὔτε καλαύροπος πληγῇ οὔτε κέντρου προσβολῇ, ἀλλὰ καθίσασα ὑπὸ πίτυν καὶ στεφανωσαμένη πίτυϊ ᾖδε Πᾶνα καὶ τὴν Πίτυν, καὶ αἱ βόες τῇ φωνῇ παρέμενον. 3 Παῖς οὐ μακρὰν νέμων βοῦς, καὶ αὐτὸς καλὸς καὶ ᾠδικὸς ὡς ἡ παρθένος, φιλονεικήσας πρὸς τὴν μελῳδίαν, μείζονα ὡς ἀνήρ, ἡδεῖαν ὡς παῖς φωνὴν ἀντεπεδείξατο, καὶ τῶν βοῶν ὀκτὼ τὰς ἀρίστας ἐς τὴν ἰδίαν ἀγέλην θέλξας ἀπεβουκόλησεν. 4 Ἄχθεται ἡ παρθένος τῇ βλάβῃ τῆς ἀγέλης, τῇ ἥττῃ τῆς ᾠδῆς, καὶ εὔχεται τοῖς θεοῖς ὄρνις γενέσθαι πρὶν οἴκαδε ἀφικέσθαι. Πείθονται οἱ θεοὶ καὶ ποιοῦσι τήνδε τὴν ὄρνιν, ὄρειον ὡς ἡ παρθένος, μουσικὴν ὡς ἐκείνη. Καὶ ἔτι νῦν ᾄδουσα μηνύει τὴν συμφοράν, ὅτι βοῦς ζητεῖ πεπλανημένας. »


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 26)

XXVII

1

τέρπω : charmer, réjouir;

ποτέ (encl1: : un jour ;

φάττα / φάσσα , ης (ἡ) : pigeon ramier, tourterelle, colombe

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral ; bucolique ;

βουκολικόν : neutre substantivé : « un chant bucolique »

ὕλη , ης (ἡ) : le bois, la forêt

φθέγγομαι 4: faire retentir ; faire entendre ( aor ἔφθεγξα )

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: apprendre, savoir ;

στις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : celui qui, celle qui, ce qui ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A);

μυθολογέω , ῶ : raconter par une légende ;

θρυλέω , ω : raconter sans fin, répéter ; // τὸ θρυλούμενον : ce que l’on va répétant, ce qui est dit communément

2

εἰμι 1: être ; en début de phrase : il y a ;

παρθένος , ου (ἡ) 2: la jeune fille

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ;

οὕτω et οὕτως renvoient à Chloé

καλός , ή, όν  1: beau ;

νέμω  3: faire paître, garder un troupeau ;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf, vache, génisse

ἔνεμε βοῦς πολλὰς οὕτως : légère imprécision ; Chloé garde en effet des brebis...

ἄρα adv.  1: donc ;

ᾠδικός , ή , ό, : habile à chanter

μουσική , ῆς (ἡ) : l’art des Muses ; la musique ; l’habileté ;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

καλαύροψ , οπος : le bâton recourbé, la houlette

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

κέντρον , ου (τό) : l'aiguillon

προσϐολή , ης (ἡ) : l’incitation, l’approche, l’agression

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : s'asseoir ;

ὑπό + (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous (avec mvt) ;

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D πίτυϊ D pl πίτυσιν)

στεφανόω , 3: couronner

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

Πίτυς , Πίτυος (ἡ) : Pitys (nymphe aimée de Pan ; Borée, jaloux, la précipita d’un rocher ; Gaia transforma son corps en pin, dont les rameaux servent de couronne consacrée à Pan)

φων , ῆς (ἡ) 3: la voix ;

παραμένω (aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

τῇ φωνῇ παρέμενον : le datif peut être interprété soit comme complétant le verbe –métonymie -, soit comme un datif de cause (en ce cas, le complément sous-entendu serait la bergère )

3

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant ; le garçon ou la fille ;

μακράν : adv. loin 

ὡς adv comparatif  1: 1 comme, de même que ; 2 en tant que ;

φιλονεικέω , ῶ : 1 rivaliser ; 2 chercher querelle ;

πρός + Α 1: par, de  ; // expr. : πρὸς βίαν: par force, de force;

μελῳδία , ας (ἡ) : le chant (humain, en général)

μείζων , ονος  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἡδύς , δεῖα , 2: agréable

ἀντεπιδείκνυμι : montrer à son tour , faire preuve à son tour de

ὀκτώ : huit

ἄριστος , η, ον : le meilleur; très bon;

ἐς + Α 1: dans

ἴδιος , α, ον + 1: propre, particulier

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

θέλγω  ( part aor A θέλξας, P θελχθείς ) : charmer, ensorceler, séduire

ἀποβουκολέω , ῶ : détourner du troupeau

4

ἄχθομαι 4: + D : être affligé, fâché de;

Ἄχθεται ... : le récit passe au présent de « narration », ou de « premier plan », avant de retrouver, dans la dernière phrase, un « vrai » présent.

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage ;

ἧττα / ἧσσα , ης (ἡ) : échec, défaite

ᾠδή , ης (ἡ) : le chant

εὔχομαι 2: prier, demander par des prières ;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse) ;

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: devenir, se transformer en ;

πρίν 1: + inf : avant de;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : revenir ;

πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: se laisser persuader, obéir à

ποιέω , 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD);

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; 

ὄρειος , α, ον : montagnard, des montagnes ;

μουσικός , ή, όν : musicien, chanteur, habile à chanter

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

νῦν 1: à présent, désormais

ἔτι  1: encore ; ἔτι καὶ νῦν : encore maintenant

μηνύω 3: faire savoir, faire connaître ;

συμφορά , ᾶς (ἡ) 1: le malheur

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif) ; le fait que, à savoir que;

μηνύει τὴν συμφοράν, ὅτι βοῦς ζητεῖ πεπλανημένας : ὅτι développe τὴν συμφοράν ; sens définitif du part. pft.

πλανάομαι , ῶμαι : s’égarer


Vocabulaire alphabétique :

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἀντεπιδείκνυμι : montrer à son tour , faire preuve à son tour de

ἀποβουκολέω , ῶ : détourner du troupeau

ἄρα adv.  1: donc ;

ἄριστος , η, ον : le meilleur; très bon;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : revenir ;

ἄχθομαι 4: + D : être affligé, fâché de;

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage ;

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral ; bucolique ;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf, vache, génisse

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: devenir, se transformer en ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A);

εἰμι 1: être ; en début de phrase : il y a ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐς + Α 1: dans

ἔτι  1: encore ; ἔτι καὶ νῦν : encore maintenant

εὔχομαι 2: prier, demander par des prières ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ;

ἡδύς , δεῖα , 2: agréable

ἧττα / ἧσσα , ης (ἡ) : échec, défaite

θέλγω  ( part aor A θέλξας, P θελχθείς ) : charmer, ensorceler, séduire

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse) ;

θρυλέω , ω : raconter sans fin, répéter ; // τὸ θρυλούμενον : ce que l’on va répétant, ce qui est dit communément

ἴδιος , α, ον + 1: propre, particulier

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : s'asseoir ;

καλαύροψ , οπος : le bâton recourbé, la houlette

καλός , ή, όν  1: beau ;

κέντρον , ου (τό) : l'aiguillon

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter;

μακράν : adv. loin 

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: apprendre, savoir ;

μείζων , ονος  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort

μελῳδία , ας (ἡ) : le chant (humain, en général)

μηνύω 3: faire savoir, faire connaître ;

μουσική , ῆς (ἡ) : l’art des Muses ; la musique ; l’habileté ;

μουσικός , ή, όν : musicien, chanteur, habile à chanter

μυθολογέω , ῶ : raconter par une légende ;

νέμω  3: faire paître, garder un troupeau ;

νῦν 1: à présent, désormais

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; 

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

ὀκτώ : huit

ὄρειος , α, ον : montagnard, des montagnes ;

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

στις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif) ; le fait que, à savoir que;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ;

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant ; le garçon ou la fille ;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

παραμένω (aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

παρθένος , ου (ἡ) 2: la jeune fille

πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: se laisser persuader, obéir à

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D πίτυϊ D pl πίτυσιν)

Πίτυς , Πίτυος (ἡ) : Pitys (nymphe aimée de Pan ; Borée, jaloux, la précipita d’un rocher ; Gaia transforma son corps en pin, dont les rameaux servent de couronne consacrée à Pan)

πλανάομαι , ῶμαι : s’égarer

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

ποιέω , 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD);

ποτέ (encl1: : un jour ;

πρίν 1: + inf : avant de;

πρός + Α 1: par, de  ; // expr. : πρὸς βίαν: par force, de force;

προσϐολή , ης (ἡ) : l’incitation, l’approche, l’agression

στεφανόω , 3: couronner

συμφορά , ᾶς (ἡ) 1: le malheur

τέρπω : charmer, réjouir;

ὕλη , ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑπό + (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous (avec mvt) ;

φάττα / φάσσα , ης (ἡ) : pigeon ramier, tourterelle, colombe

φθέγγομαι 4: faire retentir ; faire entendre ( aor ἔφθεγξα )

φιλονεικέω , ῶ : 1 rivaliser ; 2 chercher querelle ;

φων , ῆς (ἡ) 3: la voix ;

ᾠδή , ης (ἡ) : le chant

ᾠδικός , ή , ό, : habile à chanter

ὡς adv comparatif  1: 1 comme, de même que ; 2 en tant que ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme

ἄρα adv.  1: donc ;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : revenir ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: devenir, se transformer en ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A);

εἰμι 1: être ; en début de phrase : il y a ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐς + Α 1: dans

ἔτι  1: encore ; ἔτι καὶ νῦν : encore maintenant

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse) ;

ἴδιος , α, ον + 1: propre, particulier

καλός , ή, όν  1: beau ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: apprendre, savoir ;

μείζων , ονος  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus fort

νῦν 1: à présent, désormais

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; 

στις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif) ; le fait que, à savoir que;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ;

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant ; le garçon ou la fille ;

πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: se laisser persuader, obéir à

ποιέω , 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD);

ποτέ (encl1: : un jour ;

πρίν 1: + inf : avant de;

πρός + Α 1: par, de  ; // expr. : πρὸς βίαν: par force, de force;

συμφορά , ᾶς (ἡ) 1: le malheur

ὑπό + (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous (avec mvt) ;

ὡς adv comparatif  1: 1 comme, de même que ; 2 en tant que ;


fréquence 2 :

εὔχομαι 2: prier, demander par des prières ;

ἡδύς , δεῖα , 2: agréable

παρθένος , ου (ἡ) 2: la jeune fille


fréquence 3 :

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage ;

μηνύω 3: faire savoir, faire connaître ;

νέμω  3: faire paître, garder un troupeau ;

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

στεφανόω , 3: couronner

φων , ῆς (ἡ) 3: la voix ;


fréquence 4 :

ἄχθομαι 4: + D : être affligé, fâché de;

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf, vache, génisse

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

φθέγγομαι 4: faire retentir ; faire entendre ( aor ἔφθεγξα )


ne pas apprendre :

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

ἀντεπιδείκνυμι : montrer à son tour , faire preuve à son tour de

ἀποβουκολέω , ῶ : détourner du troupeau

ἄριστος , η, ον : le meilleur; très bon;

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral ; bucolique ;

ἧττα / ἧσσα , ης (ἡ) : échec, défaite

θέλγω  ( part aor A θέλξας, P θελχθείς ) : charmer, ensorceler, séduire

θρυλέω , ω : raconter sans fin, répéter ; // τὸ θρυλούμενον : ce que l’on va répétant, ce qui est dit communément

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : s'asseoir ;

καλαύροψ , οπος : le bâton recourbé, la houlette

κέντρον , ου (τό) : l'aiguillon

μακράν : adv. loin 

μελῳδία , ας (ἡ) : le chant (humain, en général)

μουσική , ῆς (ἡ) : l’art des Muses ; la musique ; l’habileté ;

μουσικός , ή, όν : musicien, chanteur, habile à chanter

μυθολογέω , ῶ : raconter par une légende ;

ὀκτώ : huit

ὄρειος , α, ον : montagnard, des montagnes ;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

παραμένω (aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

πίτυς , πίτυος (ἡ) : le pin (le dieu Pan en porte une couronne ou un rameau) (D πίτυϊ D pl πίτυσιν)

Πίτυς , Πίτυος (ἡ) : Pitys (nymphe aimée de Pan ; Borée, jaloux, la précipita d’un rocher ; Gaia transforma son corps en pin, dont les rameaux servent de couronne consacrée à Pan)

πλανάομαι , ῶμαι : s’égarer

προσϐολή , ης (ἡ) : l’incitation, l’approche, l’agression

τέρπω : charmer, réjouir;

ὕλη , ης (ἡ) : le bois, la forêt

φάττα / φάσσα , ης (ἡ) : pigeon ramier, tourterelle, colombe

φιλονεικέω , ῶ : 1 rivaliser ; 2 chercher querelle ;

ᾠδή , ης (ἡ) : le chant

ᾠδικός , ή , ό, : habile à chanter

Traduction au plus près du texte :

XXVII 1 Ἔτερψεν αὐτούς ποτε φάττα βουκολικὸν ἐκ τῆς ὕλης φθεγξαμένη.

Un jour, une tourterelle qui faisait entendre depuis le bois un chant bucolique les charma.

Καὶ τῆς Χλόης ζητούσης μαθεῖν ὅ τι λέγει, διδάσκει αὐτὴν ὁ Δάφνις μυθολογῶν τὰ θρυλούμενα.

Et, comme Chloé désirait savoir ce qu’elle racontait, Daphnis <le> lui apprend en racontant par une légende ce que l’on va répétant (= ce que tout le monde dit).

2 « Ἦν παρθένος, παρθένε, οὕτω καλὴ καὶ ἔνεμε βοῦς πολλὰς οὕτως ἐν ὕλῃ·

« Jeune fille, il y avait une jeune fille, belle comme toi, et elle faisait paître de nombreuses génisses, comme toi, dans un bois ;

ἦν δὲ ἄρα καὶ ᾠδικὴ καὶ ἐτέρποντο αἱ βόες αὐτῆς τῇ μουσικῇ, καὶ ἔνεμεν οὔτε καλαύροπος πληγῇ οὔτε κέντρου προσβολῇ, ἀλλὰ καθίσασα ὑπὸ πίτυν καὶ στεφανωσαμένη πίτυϊ ᾖδε Πᾶνα καὶ τὴν Πίτυν, καὶ αἱ βόες τῇ φωνῇ παρέμενον.

elle était donc également habile à chanter, et les génisses étaient charmées par son art des Muses (sa musique), et elle ne menait paître ni à coups de houlette ni par approche (piqure) d’aiguillon, mais, s’étant assise sous un pin et s’étant couronnée de pin, elle chantait Pan et Pitys, et les génisses restaient près d’elle à cause de sa voix.

3 Παῖς οὐ μακρὰν νέμων βοῦς, καὶ αὐτὸς καλὸς καὶ ᾠδικὸς ὡς ἡ παρθένος, φιλονεικήσας πρὸς τὴν μελῳδίαν, μείζονα ὡς ἀνήρ, ἡδεῖαν ὡς παῖς φωνὴν ἀντεπεδείξατο, καὶ τῶν βοῶν ὀκτὼ τὰς ἀρίστας ἐς τὴν ἰδίαν ἀγέλην θέλξας ἀπεβουκόλησεν.

Non loin de là un garçon, qui faisait paître des bœufs, lui aussi beau et habile à chanter comme la jeune fille, ayant rivalisé de chant <avec elle>, fit montre à son tour d’une d’une voix plus forte en tant qu’homme (=parce qu’il était un homme), agréable en tant que garçon (idem), et, ayant ensorcelé huit des génisses, les plus belles, pour son propre troupeau, les détourna.

4 Ἄχθεται ἡ παρθένος τῇ βλάβῃ τῆς ἀγέλης, τῇ ἥττῃ τῆς ᾠδῆς, καὶ εὔχεται τοῖς θεοῖς ὄρνις γενέσθαι πρὶν οἴκαδε ἀφικέσθαι.

La jeune fille est affligée du dommage <causé> à son troupeau (littt : de son troupeau), de l’échec de son chant, et prie les dieux de devenir oiseau avant de revenir à la maison.

Πείθονται οἱ θεοὶ καὶ ποιοῦσι τήνδε τὴν ὄρνιν, ὄρειον ὡς ἡ παρθένος, μουσικὴν ὡς ἐκείνη.

Les dieux se laissent persuader, et font d’elle cet oiseau, vivant dans la montagne comme la jeune fille, habile dans l’art des Muses comme elle.

Καὶ ἔτι νῦν ᾄδουσα μηνύει τὴν συμφοράν, ὅτι βοῦς ζητεῖ πεπλανημένας. »

Et encore maintenant, en chantant, elle fait connaître son malheur, à savoir qu’elle cherche ses génisses égarées.


Retour en haut du texte