Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

28 Les pirates (1)

Daphnis prisonnierLes pirates (1)

Daphnis prisonnier

XXVIII 1 Τοιάσδε τέρψεις αὐτοῖς τὸ θέρος παρεῖχε. Μετοπώρου δὲ ἀκμάζοντος καὶ τοῦ βότρυος, Τύριοι λῃσταὶ Καρικὴν ἔχοντες ἡμιολίαν, ὡς ἂν μὴ δοκοῖεν βάρβαροι, προσέσχον τοῖς ἀγροῖς, καὶ ἐκβάντες σὺν μαχαίραις καὶ ἡμιθωρακίοις κατέσυρον πάντα τὰ εἰς χεῖρας ἐλθόντα, οἶνον ἀνθοσμίαν, πυρὸν ἄφθονον, μέλι ἐν κηρίοις· ἤλασάν τινας καὶ βοῦς ἐκ τῆς Δόρκωνος ἀγέλης. 2 Λαμβάνουσι καὶ τὸν Δάφνιν ἀλύοντα περὶ τὴν θάλατταν· ἡ γὰρ Χλόη βραδύτερον ὡς κόρη τὰ πρόβατα ἐξῆγε τοῦ Δρύαντος, φόβῳ τῶν ἀγερώχων ποιμένων. Ἰδόντες δὲ μειράκιον μέγα καὶ καλὸν καὶ κρεῖττον τῆς ἐξ ἀγρῶν ἁρπαγῆς, μηκέτι μηδὲν μηδὲ εἰς τὰς αἶγας μηδὲ εἰς τοὺς ἄλλους ἀγροὺς περιεργασάμενοι κατῆγον αὐτὸν ἐπὶ τὴν ναῦν κλάοντα καὶ ἠπορημένον καὶ μέγα Χλόην καλοῦντα. 3 Καὶ οἱ μὲν ἄρτι τὸ πεῖσμα ἀπολύσαντες καὶ ταῖς κώπαις ἐμβαλόντες ἀπέπλεον εἰς τὸ πέλαγος· Χλόη δὲ κατήλαυνε τὸ ποίμνιον, σύριγγα καινὴν τῷ Δάφνιδι δῶρον κομίζουσα. Ἰδοῦσα δὲ τὰς αἶγας τεταραγμένας καὶ ἀκούσασα τοῦ Δάφνιδος ἀεὶ μεῖζον αὐτὴν βοῶντος, προβάτων μὲν ἀμελεῖ καὶ τὴν σύριγγα ῥίπτει, δρόμῳ δὲ πρὸς τὸν Δόρκωνα παραγίνεται δεησομένη βοηθεῖν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 27)

1

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici

τέρψις , εως (ἡ) : le charme, l’agrément

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : procurer, fournir, donner, offrir;

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

ἀκμάζω : être à son plus haut degré, être dans toute sa force , s’épanouir ;

βότρυς , βότρυος (ὁ) : la grappe

Τύριος , α , ον : de Tyr, tyrien

λῃστής , οῦ (ὁ) 4: le pirate

Καρικός , ή, όν : de Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie ; on y parle grec), carien

ἡμιολία , ας (ἡ) : barque, chaloupe (mue par un rang et demi de rameurs)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : + subj ou opt obl pour que, afin que; ὡς ἄν : afin que;

βάρϐαρος , ος, ον 1: barbare ; // βάρϐαρος ‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

προσέχω 2: (aor πρόσεσχον ) : aborder ;

ἀγρός , οῦ () 4: le champ, la campagne

ἐκβαίνω 3: débarquer ; (part aor 2 ἐκϐάς , ἐκϐάντος )

σύν +D  1: avec

μάχαιρα , ας (ἡ) : coutelas ; petit sabre ;

ἡμιθωράκιον , ου (τό) : demi-cuirasse (ne couvrant que la poitrine)

κατασύρω : tirer de force, rafler, piller

κατέσυρον : imparfait inchoatif

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: arriver, entrer ; ( inf aor ἐλθεῖν )

ἀνθοσμίας , ου adj : qui exhale une odeur de fleur, au bouquet agréable (vin)

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

κηρίον , ου (τό) : le rayon de miel

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα , ἐλήλακα 3: enlever, emmener, dérober

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

2

ἀλύω : errer çà et là, aller à l’aventure, flâner

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

βραδέως : tardivement (cpr βραδύτερον)

ὡς : en tant que

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail (les moutons, les brebis)

Δρύας , Δρύαντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

ἀγέρωχος , ος, ον : hardi, entreprenant, insolent

ποιμήν , ποιμένος (ὁ) : le berger

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux;

ἁρπαγή , ῆς () : le butin

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

μηδέ 1: répété : ni (négation subjective)

règle : plusieurs négations composées qui se suivent se renforcent

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

περιεργάζομαι : ( part aor περιεργασάμενος ) prendre un soin superflu, se soucier davantage de ( εἰς + Α)

κατάγω 3: faire descendre, ramener ;

ἐπί + A 1: vers, sur, jusqu’à, à;

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le bateau, le navire, la nef

κλάω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer;

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être en difficulté ; / Μ ἀπορέομαι / ἀποροῦμαι ( pft ἠπόρημαι ) : être dans une situation désespérée

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον

καλέω , 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα: appeler

3

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste

πεῖσμα , ατος (τό) : le cordage, l’amarre

ἀπολύω 3: délier, détacher ;

κώπη , ης (ἡ) : la rame, l’aviron ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: +D : se jeter sur ou dans

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

εἰς ( ἐς ) + Α 1: vers

πέλαγος , ους (τό) : la haute mer

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

δῶρον,ου (τό) 3: le don, le cadeau, le présent

κομίζω 1: apporter ; amener avec soi, amener;

σύριγγα καινὴν τῷ Δάφνιδι δῶρον κομίζουσα : δῶρον attribut du COD σύριγγα καινήν

ταράττω : troubler, bouleverser; // MP ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τεταραγμένας : valeur forte du parfait !

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : écouter, entendre, + G

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

βοάω , ῶ 3: appeler en criant

ἀμελέω , ῶ 2: + G : négliger, laisser tomber, ne pas se soucier de

ῥίπτω 3: jeter, lancer, abandonner

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

πρός + Α 1: vers, auprès de, chez;

παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι, παρεγενόμην , παραγέγονα ) : survenir, arriver;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δεησομένη : participe futur à sens final

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 


Vocabulaire alphabétique :

ἀγέρωχος , ος, ον : hardi, entreprenant, insolent

ἀγρός , οῦ () 4: le champ, la campagne

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἀκμάζω : être à son plus haut degré, être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : écouter, entendre, + G

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

ἀλύω : errer çà et là, aller à l’aventure, flâner

ἀμελέω , ῶ 2: + G : négliger, laisser tomber, ne pas se soucier de

ἀνθοσμίας , ου adj : qui exhale une odeur de fleur, au bouquet agréable (vin)

ἀπολύω 3: délier, détacher ;

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être en difficulté ; / Μ ἀπορέομαι / ἀποροῦμαι ( pft ἠπόρημαι ) : être dans une situation désespérée

ἁρπαγή , ῆς () : le butin

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

βάρϐαρος , ος, ον 1: barbare ; // βάρϐαρος ‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βοάω , ῶ 3: appeler en criant

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

βότρυς , βότρυος (ὁ) : la grappe

βραδέως : tardivement (cpr βραδύτερον)

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

Δρύας , Δρύαντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

δῶρον,ου (τό) 3: le don, le cadeau, le présent

εἰς ( ἐς ) + Α 1: vers

ἐκβαίνω 3: débarquer ; (part aor 2 ἐκϐάς , ἐκϐάντος )

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα , ἐλήλακα 3: enlever, emmener, dérober

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: +D : se jeter sur ou dans

ἐπί + A 1: vers, sur, jusqu’à, à;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: arriver, entrer ; ( inf aor ἐλθεῖν )

ἡμιθωράκιον , ου (τό) : demi-cuirasse (ne couvrant que la poitrine)

ἡμιολία , ας (ἡ) : barque, chaloupe (mue par un rang et demi de rameurs)

θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

καλέω , 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα: appeler

Καρικός , ή, όν : de Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie ; on y parle grec), carien

κατάγω 3: faire descendre, ramener ;

κατασύρω : tirer de force, rafler, piller

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κηρίον , ου (τό) : le rayon de miel

κλάω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer;

κομίζω 1: apporter ; amener avec soi, amener;

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux;

κώπη , ης (ἡ) : la rame, l’aviron ;

λῃστής , οῦ (ὁ) 4: le pirate

μάχαιρα , ας (ἡ) : coutelas ; petit sabre ;

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

μηδέ 1: répété : ni (négation subjective)

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le bateau, le navire, la nef

παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι, παρεγενόμην , παραγέγονα ) : survenir, arriver;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : procurer, fournir, donner, offrir;

πεῖσμα , ατος (τό) : le cordage, l’amarre

πέλαγος , ους (τό) : la haute mer

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

περιεργάζομαι : ( part aor περιεργασάμενος ) prendre un soin superflu, se soucier davantage de ( εἰς + Α)

ποιμήν , ποιμένος (ὁ) : le berger

πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail (les moutons, les brebis)

πρός + Α 1: vers, auprès de, chez;

προσέχω 2: (aor πρόσεσχον ) : aborder ;

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

ῥίπτω 3: jeter, lancer, abandonner

σύν +D  1: avec

ταράττω : troubler, bouleverser; // MP ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τέρψις , εως (ἡ) : le charme, l’agrément

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici

Τύριος , α , ον : de Tyr, tyrien

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : + subj ou opt obl pour que, afin que; ὡς ἄν : afin que;

ὡς : en tant que


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : écouter, entendre, + G

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

βάρϐαρος , ος, ον 1: barbare ; // βάρϐαρος ‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

εἰς ( ἐς ) + Α 1: vers

ἐπί + A 1: vers, sur, jusqu’à, à;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: arriver, entrer ; ( inf aor ἐλθεῖν )

καλέω , 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα: appeler

κομίζω 1: apporter ; amener avec soi, amener;

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux;

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand

μηδέ 1: répété : ni (négation subjective)

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le bateau, le navire, la nef

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : procurer, fournir, donner, offrir;

περί + Α 1: autour de, aux environs de ;

πρός + Α 1: vers, auprès de, chez;

σύν +D  1: avec

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : + subj ou opt obl pour que, afin que; ὡς ἄν : afin que;

ὡς 1: en tant que


fréquence 2 :

ἀμελέω , ῶ 2: + G : négliger, laisser tomber, ne pas se soucier de

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être en difficulté ; / Μ ἀπορέομαι / ἀποροῦμαι ( pft ἠπόρημαι ) : être dans une situation désespérée

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: +D : se jeter sur ou dans

θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι, παρεγενόμην , παραγέγονα ) : survenir, arriver;

προσέχω 2: (aor πρόσεσχον ) : aborder ;

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici


fréquence 3 :

ἀπολύω 3: délier, détacher ;

βοάω , ῶ 3: appeler en criant

δῶρον,ου (τό) 3: le don, le cadeau, le présent

ἐκβαίνω 3: débarquer ; (part aor 2 ἐκϐάς , ἐκϐάντος )

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα , ἐλήλακα 3: enlever, emmener, dérober

κατάγω 3: faire descendre, ramener ;

κλάω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer;

ῥίπτω 3: jeter, lancer, abandonner


fréquence 4 :

ἀγρός , οῦ () 4: le champ, la campagne

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

λῃστής , οῦ (ὁ) 4: le pirate

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme

μηκέτι  4: ne ... plus (négation subjective)


ne pas apprendre :

ἀγέρωχος , ος, ον : hardi, entreprenant, insolent

ἀκμάζω : être à son plus haut degré, être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀλύω : errer çà et là, aller à l’aventure, flâner

ἀνθοσμίας , ου adj : qui exhale une odeur de fleur, au bouquet agréable (vin)

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἁρπαγή , ῆς () : le butin

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

βότρυς , βότρυος (ὁ) : la grappe

βραδέως : tardivement (cpr βραδύτερον)

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

Δρύας , Δρύαντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

ἡμιθωράκιον , ου (τό) : demi-cuirasse (ne couvrant que la poitrine)

ἡμιολία , ας (ἡ) : barque, chaloupe (mue par un rang et demi de rameurs)

Καρικός , ή, όν : de Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie ; on y parle grec), carien

κατασύρω : tirer de force, rafler, piller

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κηρίον , ου (τό) : le rayon de miel

κώπη , ης (ἡ) : la rame, l’aviron ;

μάχαιρα , ας (ἡ) : coutelas ; petit sabre ;

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

πεῖσμα , ατος (τό) : le cordage, l’amarre

πέλαγος , ους (τό) : la haute mer

περιεργάζομαι : ( part aor περιεργασάμενος ) prendre un soin superflu, se soucier davantage de ( εἰς + Α)

ποιμήν , ποιμένος (ὁ) : le berger

πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail (les moutons, les brebis)

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

ταράττω : troubler, bouleverser; // MP ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τέρψις , εως (ἡ) : le charme, l’agrément

Τύριος , α , ον : de Tyr, tyrien

Traduction au plus près du texte :

XXVIII 1 Τοιάσδε τέρψεις αὐτοῖς τὸ θέρος παρεῖχε.

Tels <étaient> les charmes <que> leur procurait l’été.

Μετοπώρου δὲ ἀκμάζοντος καὶ τοῦ βότρυος, Τύριοι λῃσταὶ Καρικὴν ἔχοντες ἡμιολίαν, ὡς ἂν μὴ δοκοῖεν βάρβαροι, προσέσχον τοῖς ἀγροῖς, καὶ ἐκβάντες σὺν μαχαίραις καὶ ἡμιθωρακίοις κατέσυρον πάντα τὰ εἰς χεῖρας ἐλθόντα, οἶνον ἀνθοσμίαν, πυρὸν ἄφθονον, μέλι ἐν κηρίοις·

Mais alors que (G abs) l’arrière-saison et la grappe étaient dans toute leur force, des pirates de Tyr ayant (= avec) une chaloupe carienne, afin de ne pas sembler <être> des barbares, abordèrent dans ces campagnes, et, ayant débarqué avec des sabres et des demi-cuirasses, ils se mirent à rafler tout ce qui arrivait dans leurs mains (= tout ce qui leur tombait sous la main), vin au bouquet agréable, blé à profusion, miel dans les rayons des ruches ;

ἤλασάν τινας καὶ βοῦς ἐκ τῆς Δόρκωνος ἀγέλης.

ils emmenèrent aussi quelques bœufs tirés du troupeau de Dorcon.

2 Λαμβάνουσι καὶ τὸν Δάφνιν ἀλύοντα περὶ τὴν θάλατταν·

Ils prennent aussi Daphnis qui flânait aux environs de la mer ;

ἡ γὰρ Χλόη βραδύτερον ὡς κόρη τὰ πρόβατα ἐξῆγε τοῦ Δρύαντος, φόβῳ τῶν ἀγερώχων ποιμένων.

en effet Chloé faisait sortir plus tardivement, en tant que fille, les brebis de Dryas, par crainte des bergers <trop> entreprenants.

Ἰδόντες δὲ μειράκιον μέγα καὶ καλὸν καὶ κρεῖττον τῆς ἐξ ἀγρῶν ἁρπαγῆς, μηκέτι μηδὲν μηδὲ εἰς τὰς αἶγας μηδὲ εἰς τοὺς ἄλλους ἀγροὺς περιεργασάμενοι κατῆγον αὐτὸν ἐπὶ τὴν ναῦν κλάοντα καὶ ἠπορημένον καὶ μέγα Χλόην καλοῦντα.

et, voyant un adolescent grand, beau, et plus précieux que le butin tiré des champs, sans plus se soucier du tout davantage ni des chèvres ni du reste des champs, ils se mirent à le ramener vers leur navire, <tout> pleurant, désespéré, et appelant fort Chloé.

3 Καὶ οἱ μὲν ἄρτι τὸ πεῖσμα ἀπολύσαντες καὶ ταῖς κώπαις ἐμβαλόντες ἀπέπλεον εἰς τὸ πέλαγος·

Et eux, d’une part, ayant à l’instant détaché l’amarre et s’étant jeté sur leurs avirons, ils prenaient le large vers la haute mer ;

Χλόη δὲ κατήλαυνε τὸ ποίμνιον, σύριγγα καινὴν τῷ Δάφνιδι δῶρον κομίζουσα.

Tandis que (δέ) Chloé, elle, faisait descendre son troupeau, en amenant avec elle une flûte neuve comme cadeau pour Daphnis.

Ἰδοῦσα δὲ τὰς αἶγας τεταραγμένας καὶ ἀκούσασα τοῦ Δάφνιδος ἀεὶ μεῖζον αὐτὴν βοῶντος, προβάτων μὲν ἀμελεῖ καὶ τὴν σύριγγα ῥίπτει, δρόμῳ δὲ πρὸς τὸν Δόρκωνα παραγίνεται δεησομένη βοηθεῖν.

Mais (δέ) en voyant les chèvres dans le plus grand désordre et entendant Daphnis l’appeler en criant toujours plus fort (ou de plus en plus fort), d’une part elle plante là ses brebis et jette la flûte, d’autre part, à la course, elle arrive chez Dorcon pour <le> supplier de <l’> aider.

Retour en haut du texte