Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

30 Les pirates (3)

Daphnis sauvéLes pirates (3)

Daphnis sauvé

XXX 1 Δόρκων μὲν τοσαῦτα εἰπὼν καὶ φίλημα φιλήσας ὕστατον ἀφῆκεν ἅμα τῷ φιλήματι καὶ τῇ φωνῇ τὴν ψυχήν· ἡ δὲ Χλόη λαβοῦσα τὴν σύριγγα καὶ ἐνθεῖσα τοῖς χείλεσιν ἐσύριζε μέγιστον ὡς δύνατο· καὶ αἱ βόες ἀκούουσι καὶ τὸ μέλος γνωρίζουσι καὶ ὁρμῇ μιᾷ μυκησάμεναι πηδῶσιν εἰς τὴν θάλατταν. 2 Βιαίου δὲ πηδήματος εἰς ἕνα τοῖχον τῆς νεὼς γενομένου, καὶ ἐκ τῆς ἐμπτώσεως τῶν βοῶν κοίλης τῆς θαλάττης διαστάσης, τρέπεται μὲν ἡ ναῦς καί, τοῦ κλύδωνος συνιόντος, ἀπόλλυται, οἱ δὲ ἐκπίπτουσιν οὐχ ὁμοίαν ἔχοντες ἐλπίδα σωτηρίας. 3 Οἱ μὲν γὰρ λῃσταὶ τὰς μαχαίρας παρήρτηντο καὶ τὰ ἡμιθωράκια λεπιδωτὰ ἐνεδέδυντο καὶ κνημῖδας εἰς μέσην κνήμην ὑπεδέδεντο· ὁ δὲ Δάφνις ἀνυπόδητος, ὡς ἐν πεδίῳ νέμων, καὶ ἡμίγυμνος, ὡς ἔτι τῆς ὥρας οὔσης καύματος. 4 Ἐκείνους μὲν οὖν ἐπ̓ ὀλίγον νηξαμένους τὰ ὅπλα κατήνεγκεν εἰς βυθόν· ὁ δὲ Δάφνις τὴν μὲν ἐσθῆτα ῥᾳδίως ἀπεδύσατο, περὶ δὲ τὴν νῆξιν ἔκαμνεν, οἷα πρότερον νηχόμενος ἐν ποταμοῖς μόνοις· 5 ὕστερον δὲ παρὰ τῆς ἀνάγκης τὸ πρακτέον διδαχθεὶς εἰς μέσας ὥρμησε τὰς βοῦς, καὶ βοῶν δύο κεράτων ταῖς δύο χερσὶ λαβόμενος ἐκομίζετο μέσος ἀλύπως καὶ ἀπόνως, ὥσπερ ἐλαύνων ἅμαξαν. [ 6 Νήχεται δὲ ἄρα βοῦς ὅσον οὐδὲ ἄνθρωπος· μόνων λείπεται τῶν ἐνύδρων ὀρνίθων καὶ αὖ τῶν ἰχθύων· οὐδ̓ ἂν ἀπόλοιτο βοῦς νηχόμενος, εἰ μὴ τῶν χηλῶν οἱ ὄνυχες περιπέσοιεν διάβροχοι γενόμενοι. Μαρτυροῦσι τῷ λόγῳ μέχρι νῦν πολλοὶ τόποι τῆς θαλάσσης, βοὸς πόροι λεγόμενοι.]


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 29)

1

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: au neutre : si petit, cela seulement, ne ... rien de plus

ἀφίημι 1: laisser, laisser aller, quitter, abandonner, laisser échapper, exhaler ;

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;

ἐντίθημι 4: (part aor 2 : ἐνθείς ) : placer dans, introduire dans, placer sur

συρίττω / συρίζω : jouer de la flûte

ἐσύριζε : imparfait inchoatif

μέγα 1: neutre adv : fort, puissamment; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; // expr: superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître;

ὁρμή, ῆς () : l’élan

μυκάομαι , ῶμαι : mugir, meugler

πηδάω , ῶ : bondir, s’élancer

2

3 G abs dans cette phrase, avec pour verbes γενομένου, διαστάσης, et συνιόντος

βίαιος , ος/α , ον 4: violent, fort ;

πήδημα , ατος (τό) : le bond

τοῖχος , ου (ὁ) : le flanc (d’un bateau)

ἔμπτωσις , εως (ἡ) : la chute

κοῖλος , η, ον : creux

διΐστημι : séparer ; / M et formes intransitives ( part aor 2 διαστάς ) : s’entr’ouvrir

τρέπω 3: ( τρέψω, ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, retourner ; // MP τρέπομαι 3: intr. : se retourner;

οἱ δέ : les hommes, par opposition à la fois au bateau, et aux génisses

κλύδων , ωνος (ὁ) : le flot, la vague ;

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter

ἐκπίπτω 3: + G tomber hors de, se précipiter hors de 

ὁμοῖος , α, ον 2: semblable à, égal

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: espoir ;

3

παραρτάομαι , ῶμαι : porter suspendu à son côté

λεπιδωτός , ή, όν : couvert d’écailles, couvert de lames de métal

ἐνεδέδυντο ... ὑπεδέδεντο : valeur forte des plus-que-parfaits

κνημίς , κνημῖδος (ἡ) : la cnémide, la jambière (protège tibia)

μέσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de

κνήμη , ης () : la jambe

ὑποδέω : ( P pft ὑποδέδεμαι) : attacher par en dessous, chausser ; / P être chaussé

ἀνυπόδητος , ος, ον : sans chaussures

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; 3 parce que ; 4 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ou 3 ;

ἡμίγυμνος , ος , ον : à moitié nu

4

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. ἐπ̓ ὀλίγον : quelque temps, un peu de temps ;

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

ὅπλον , ου (τό) 2: l'arme (défensive), l'équipement, le barda ;

καταφέρω ( κατοίσομαι , κατήνεγκα) : faire descendre ; faire couler ;

βυθός , οῦ () : les profondeurs, l’abîme

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον, sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

περί + Α 1: en vue de, pour;

νῆξις , εως (ἡ) : l’action de nager, la nage

κάμνω 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer, peiner  ;

μόνος , η, ον 1: seul, unique ;

ἐν ποταμοῖς μόνοις : l’adjectif, pour la traduction, prend valeur adverbiale, comme, plus loin μόνων.

5

στερον  1: ensuite

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, par l’entremise de ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité;

πράττω / πράσσω 1: (adj vb neutre πρακτέον ) : faire, accomplir;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr.: se mettre en mouvement, s’élancer, se jeter

δύο 2: deux;

δύο est ici indéclinable, comme dans la langue d’Homère, et très souvent dans la langue post-classique ; le terme μέσος , et la comparaison avec le chariot montre qu’il s’agit de deux génisses différentes...

λαμϐάνομαι +1: se saisir de

κομίζω 1: transporter, ramener;

ἀλύπως : sans souci

ἀπόνως : sans peine, sans fatigue

ὥσπερ 1: comme ; ὥσπερ + participe : comme si ;

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: pousser devant soi, faire avancer 

ἅμαξα , ης (ἡ) : le chariot

6

ἄρα adv.  1: en effet, effectivement (souligne le propos)

ὅσον adv. 1: autant que

οὐδέ 1: ne pas même;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

λείπω , λείψω , ἔλιπον , λέλοιπα 1: laisser; // MP λείπομαι , λειφθήσομαι , ἐλείφθην , λέλειμαι 1: + G : être inférieur à ;

ἔνυδρος , ος , ον : aquatique

αὖ 1: encore, par ailleurs, aussi

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἂν + optatif : potentiel ;

ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα 1: périr, mourir

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) ; // expr. : εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que, sauf si, à moins que ;

χηλή , ῆς (ἡ) : le sabot

ὄνυξ , υχος () : l’ongle

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα ; participe parfait περιπεπτωκώς , οτος) : sombrer , tomber à la renverse, tomber ;

διάβροχος , ος , ον : trempé, gorgé d’eau

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester

Comme μαρτυρέω ne se construit habituellement avec un D que s’il s’agit d’une personne pour laquelle on témoigne, je pense que τῷ λόγῳ doit avoir ici le sens de « désignation, appellation », repris qu’il est à la fin de la phrase par λεγόμενοι ( βοὸς πόροι λεγόμενοι : appelés passages du bœuf )

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ; 2 pendant ; // μέχρι νῦν : jusqu’à maintenant

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit ;

πόρος , ου (ὁ) 4: le passage 


Vocabulaire alphabétique :

ἀλύπως : sans souci

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ;

ἅμαξα , ης (ἡ) : le chariot

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἂν + optatif : potentiel ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀνυπόδητος , ος, ον : sans chaussures

ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα 1: périr, mourir

ἀπόνως : sans peine, sans fatigue

ἄρα adv.  1: en effet, effectivement (souligne le propos)

αὖ 1: encore, par ailleurs, aussi

ἀφίημι 1: laisser, laisser aller, quitter, abandonner, laisser échapper, exhaler ;

βίαιος , ος/α , ον 4: violent, fort ;

βυθός , οῦ () : les profondeurs, l’abîme

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître;

διάβροχος , ος , ον : trempé, gorgé d’eau

διΐστημι : séparer ; / M et formes intransitives ( part aor 2 διαστάς ) : s’entr’ouvrir

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; // expr: superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

δύο / δυώ , δυοῖν (D tardif δυσί )  2: deux;

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) ; // expr. : εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que, sauf si, à moins que ;

ἐκπίπτω 3: + G tomber hors de, se précipiter hors de 

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: pousser devant soi, faire avancer 

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: espoir ;

ἔμπτωσις , εως (ἡ) : la chute

ἐντίθημι 4: (part aor 2 : ἐνθείς ) : placer dans, introduire dans, placer sur

ἔνυδρος , ος , ον : aquatique

ἡμίγυμνος , ος , ον : à moitié nu

κάμνω 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer, peiner  ;

καταφέρω ( κατοίσομαι , κατήνεγκα) : faire descendre ; faire couler ;

κλύδων , ωνος (ὁ) : le flot, la vague ;

κνήμη , ης () : la jambe

κνημίς , κνημῖδος (ἡ) : la cnémide, la jambière (protège tibia)

κοῖλος , η, ον : creux

κομίζω 1: transporter, ramener;

λαμϐάνομαι +1: se saisir de

λείπω , λείψω , ἔλιπον , λέλοιπα 1: laisser; // MP λείπομαι , λειφθήσομαι , ἐλείφθην , λέλειμαι 1: + G : être inférieur à ;

λεπιδωτός , ή, όν : couvert d’écailles, couvert de lames de métal

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester

μέγα 1: neutre adv : fort, puissamment; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον;

μέσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ; 2 pendant ; // μέχρι νῦν : jusqu’à maintenant

μόνος , η, ον 1: seul, unique ;

μυκάομαι , ῶμαι : mugir, meugler

νῆξις , εως (ἡ) : l’action de nager, la nage

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. ἐπ̓ ὀλίγον : quelque temps, un peu de temps ;

ὁμοῖος , α, ον 2: semblable à, égal

ὄνυξ , υχος () : l’ongle

ὅπλον , ου (τό) 2: l'arme (défensive), l'équipement, le barda ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr.: se mettre en mouvement, s’élancer, se jeter

ὁρμή, ῆς () : l’élan

ὅσον adv. 1: autant que

οὐδέ 1: ne pas même;

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, par l’entremise de ;

παραρτάομαι , ῶμαι : porter suspendu à son côté

περί + Α 1: en vue de, pour;

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα ; participe parfait περιπεπτωκώς , οτος) : sombrer , tomber à la renverse, tomber ;

πηδάω , ῶ : bondir, s’élancer

πήδημα , ατος (τό) : le bond

πόρος , ου (ὁ) 4: le passage 

πράττω / πράσσω 1: (adj vb neutre πρακτέον ) : faire, accomplir;

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον, sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter

συρίττω / συρίζω : jouer de la flûte

τοῖχος , ου (ὁ) : le flanc (d’un bateau)

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: au neutre : si petit, cela seulement, ne ... rien de plus

τρέπω 3: ( τρέψω, ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, retourner ; // MP τρέπομαι 3: intr. : se retourner;

ὑποδέω : ( P pft ὑποδέδεμαι) : attacher par en dessous, chausser ; / P être chaussé

στερον  1: ensuite

χηλή , ῆς (ἡ) : le sabot

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; 3 parce que ; 4 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ou 3 ;

ὥσπερ 1: comme ; ὥσπερ + participe : comme si ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ;

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἂν + optatif : potentiel ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα 1: périr, mourir

ἄρα adv.  1: en effet, effectivement (souligne le propos)

αὖ 1: encore, par ailleurs, aussi

ἀφίημι 1: laisser, laisser aller, quitter, abandonner, laisser échapper, exhaler ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; // expr: superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

εἰ 1: si (dans un système conditionnel) ; // expr. : εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que, sauf si, à moins que ;

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: espoir ;

κομίζω 1: transporter, ramener;

λαμϐάνομαι + G : se saisir de

λείπω , λείψω , ἔλιπον , λέλοιπα 1: laisser; // MP λείπομαι , λειφθήσομαι , ἐλείφθην , λέλειμαι 1: + G : être inférieur à ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester

μέγα 1: neutre adv : fort, puissamment; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον;

μόνος , η, ον 1: seul, unique ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. ἐπ̓ ὀλίγον : quelque temps, un peu de temps ;

ὅσον adv 1: autant que

οὐδέ 1: ne pas même;

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, par l’entremise de ;

περί + Α 1: en vue de, pour;

πράττω / πράσσω 1: (adj vb neutre πρακτέον ) : faire, accomplir;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: au neutre : si petit, cela seulement, ne ... rien de plus

στερον  1: ensuite

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; 3 parce que ; 4 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ou 3 ;

ὥσπερ 1: comme ; ὥσπερ + participe : comme si ;


fréquence 2 :

δύο / δυώ , δυοῖν (D tardif δυσί )  2: deux;

μέσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ; 2 pendant ; // μέχρι νῦν : jusqu’à maintenant

ὁμοῖος , α, ον 2: semblable à, égal

ὅπλον , ου (τό) 2: l'arme (défensive), l'équipement, le barda ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα ) : intr.: se mettre en mouvement, s’élancer, se jeter

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον, sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit ;


fréquence 3 :

ἐκπίπτω 3: + G tomber hors de, se précipiter hors de 

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: pousser devant soi, faire avancer 

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα ; participe parfait περιπεπτωκώς , οτος) : sombrer , tomber à la renverse, tomber ;

τρέπω 3: ( τρέψω, ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, retourner ; // MP τρέπομαι 3: intr. : se retourner;


fréquence 4 :

βίαιος , ος/α , ον 4: violent, fort ;

ἐντίθημι 4: (part aor 2 : ἐνθείς ) : placer dans, introduire dans, placer sur

κάμνω 4: prendre de la peine, faire effort, se fatiguer, peiner  ;

πόρος , ου (ὁ) 4: le passage 


ne pas apprendre :

ἀλύπως : sans souci

ἅμαξα , ης (ἡ) : le chariot

ἀνυπόδητος , ος, ον : sans chaussures

ἀπόνως : sans peine, sans fatigue

βυθός , οῦ () : les profondeurs, l’abîme

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître;

διάβροχος , ος , ον : trempé, gorgé d’eau

διΐστημι : séparer ; / M et formes intransitives ( part aor 2 διαστάς ) : s’entr’ouvrir

ἔμπτωσις , εως (ἡ) : la chute

ἔνυδρος , ος , ον : aquatique

ἡμίγυμνος , ος , ον : à moitié nu

καταφέρω ( κατοίσομαι , κατήνεγκα) : faire descendre ; faire couler ;

κλύδων , ωνος (ὁ) : le flot, la vague ;

κνήμη , ης () : la jambe

κνημίς , κνημῖδος (ἡ) : la cnémide, la jambière (protège tibia)

κοῖλος , η, ον : creux

λεπιδωτός , ή, όν : couvert d’écailles, couvert de lames de métal

μυκάομαι , ῶμαι : mugir, meugler

νῆξις , εως (ἡ) : l’action de nager, la nage

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

ὄνυξ , υχος () : l’ongle

ὁρμή, ῆς () : l’élan

παραρτάομαι , ῶμαι : porter suspendu à son côté

πηδάω , ῶ : bondir, s’élancer

πήδημα , ατος (τό) : le bond

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter

συρίττω / συρίζω : jouer de la flûte

τοῖχος , ου (ὁ) : le flanc (d’un bateau)

ὑποδέω : ( P pft ὑποδέδεμαι) : attacher par en dessous, chausser ; / P être chaussé

χηλή , ῆς (ἡ) : le sabot

Traduction au plus près du texte : φωνή

XXX 1 Δόρκων μὲν τοσαῦτα εἰπὼν καὶ φίλημα φιλήσας ὕστατον ἀφῆκεν ἅμα τῷ φιλήματι καὶ τῇ φωνῇ τὴν ψυχήν·

Dorcon, n’ayant rien dit de plus et ayant donné ce dernier baiser, laissa échapper, en même temps que le baiser et la parole, son <dernier> souffle ;

ἡ δὲ Χλόη λαβοῦσα τὴν σύριγγα καὶ ἐνθεῖσα τοῖς χείλεσιν ἐσύριζε μέγιστον ὡς δύνατο·

Chloé, elle, ayant pris la flûte et <l’>ayant introduite entre ses lèvres, se mit à jouer de la flûte le plus fort possible ;

καὶ αἱ βόες ἀκούουσι καὶ τὸ μέλος γνωρίζουσι καὶ ὁρμῇ μιᾷ μυκησάμεναι πηδῶσιν εἰς τὴν θάλατταν.

les génisses entendent, reconnaissent la mélodie, et d’un seul élan, en meuglant, s’élancent dans la mer.

2 Βιαίου δὲ πηδήματος εἰς ἕνα τοῖχον τῆς νεὼς γενομένου, καὶ ἐκ τῆς ἐμπτώσεως τῶν βοῶν κοίλης τῆς θαλάττης διαστάσης, τρέπεται μὲν ἡ ναῦς καὶ τοῦ κλύδωνος συνιόντος ἀπόλλυται, οἱ δὲ ἐκπίπτουσιν οὐχ ὁμοίαν ἔχοντες ἐλπίδα σωτηρίας.

Alors, comme le bond violent s’était produit sur un seul côté du navire, et comme, par suite de la chute des génisses, la mer, creusée, s’était entr’ouverte, d’une part le navire se retourne et, la vague se contractant (= l’engloutissant), périt, d’autre part les hommes tombent <à l’eau>, sans avoir un espoir égal de salut.

3 Οἱ μὲν γὰρ λῃσταὶ τὰς μαχαίρας παρήρτηντο καὶ τὰ ἡμιθωράκια λεπιδωτὰ ἐνεδέδυντο καὶ κνημῖδας εἰς μέσην κνήμην ὑπεδέδεντο·

En effet les pirates portaient, suspendus à leur côté, leur sabre, ils étaient revêtu de leurs demi-cuirasses couvertes de lames de métal, et étaient chaussés de jambières jusqu’au milieu de leurs jambes ;

ὁ δὲ Δάφνις ἀνυπόδητος, ὡς ἐν πεδίῳ νέμων, καὶ ἡμίγυμνος, ὡς ἔτι τῆς ὥρας οὔσης καύματος.

tandis que Daphnis <était> sans chaussures, en tant que <quelqu’un> faisait paître dans la plaine, et à moitié nu, avec la pensée que c’était encore la saison de la pleine chaleur.

4 Ἐκείνους μὲν οὖν ἐπ̓ ὀλίγον νηξαμένους τὰ ὅπλα κατήνεγκεν εἰς βυθόν·

Donc leurs armes <les> firent couler dans l’abîme, eux, après avoir un peu nagé,;

ὁ δὲ Δάφνις τὴν μὲν ἐσθῆτα ῥᾳδίως ἀπεδύσατο, περὶ δὲ τὴν νῆξιν ἔκαμνεν, οἷα πρότερον νηχόμενος ἐν ποταμοῖς μόνοις·

tandis que Daphnis, lui, quitta facilement son vêtement, mais il peinait pour la nage, étant donné qu’auparavant il nageait seulement dans des rivières ;

5 ὕστερον δὲ παρὰ τῆς ἀνάγκης τὸ πρακτέον διδαχθεὶς εἰς μέσας ὥρμησε τὰς βοῦς, καὶ βοῶν δύο κεράτων ταῖς δύο χερσὶ λαβόμενος ἐκομίζετο μέσος ἀλύπως καὶ ἀπόνως, ὥσπερ ἐλαύνων ἅμαξαν.

mais ensuite, sous l’effet de la nécessité, ayant appris ce qu’il fallait faire, il s’élança au milieu des génisses et, s’étant saisi à deux mains des cornes de deux génisses, il se faisait transporter au milieu sans souci et sans fatigue, comme s’il menait un chariot.

[ 6 Νήχεται δὲ ἄρα βοῦς ὅσον οὐδὲ ἄνθρωπος·

[ Effectivement, le bœuf nage autant que pas même un homme <ne nagerait> (= mieux qu’un homme) ;

μόνων λείπεται τῶν ἐνύδρων ὀρνίθων καὶ αὖ τῶν ἰχθύων·

il est seulement inférieur aux oiseaux aquatiques et, aussi, aux poissons ;

οὐδ̓ ἂν ἀπόλοιτο βοῦς νηχόμενος, εἰ μὴ τῶν χηλῶν οἱ ὄνυχες περιπέσοιεν διάβροχοι γενόμενοι.

et, en nageant, un bœuf ne périrait pas, sauf si les ongles de ses sabots tombaient, étant gorgés d’eau.

Μαρτυροῦσι τῷ λόγῳ μέχρι νῦν πολλοὶ τόποι τῆς θαλάσσης, βοὸς πόροι λεγόμενοι.]

<En> attestent par leur appellation, jusqu’à maintenant, de nombreux endroits de la mer, appelés « passage du bœuf (Bosphore). »

Retour en haut du texte