Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

31 Enterrement de Dorcon

Retrouvailles de Daphnis et ChloéLes funérailles de Dorcon

XXXI 1 Ἐκσῴζεται μὲν δὴ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ Δάφνις, δύο κινδύνους παρ ΄ ἐλπίδα πᾶσαν διαφυγών, λῃστηρίου καὶ ναυαγίου· ἐξελθὼν δὲ καὶ τὴν Χλόην ἐπὶ τῆς γῆς γελῶσαν ἅμα καὶ δακρύουσαν εὑρὼν ἐμπίπτει τε αὐτῆς τοῖς κόλποις καὶ ἐπυνθάνετο τί βουλομένη συρίσειεν· 2 ἡ δὲ αὐτῷ διηγεῖται πάντα· τὸν δρόμον τὸν ἐπὶ τὸν Δόρκωνα, τὸ παίδευμα τὸ τῶν βοῶν, πῶς κελευσθείη συρίσαι, καὶ ὅτι τέθνηκε Δόρκων· μόνον αἰδεσθεῖσα τὸ φίλημα οὐκ εἶπεν. Ἔδοξε δὴ τιμῆσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ ἐλθόντες μετὰ τῶν προσηκόντων Δόρκωνα θάπτουσι τὸν ἄθλιον. 3 Γῆν μὲν οὖν πολλὴν ἐπέθεσαν, φυτὰ δὲ ἥμερα πολλὰ ἐφύτευσαν καὶ ἐξήρτησαν αὐτ τῶν ἔργων ἀπαρχάς· ἀλλὰ καὶ γάλα κατέσπεισαν καὶ βότρυς κατέθλιψαν καὶ σύριγγας πολλὰς κατέκλασαν. 4 Ἠκούσθη καὶ τῶν βοῶν ἐλεεινὰ μυκήματα καὶ δρόμοι τινὲς ὤφθησαν ἅμα τοῖς μυκήμασιν ἄτακτοι· καὶ ὡς ἐν ποιμέσιν εἰκάζετο καὶ αἰπόλοις, ταῦτα θρῆνος ἦν τῶν βοῶν ἐπὶ βουκόλῳ τετελευτηκότι.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 30)

1

κσῴζομαι : se tirer d’un danger, se sauver

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péril

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

διαφεύγω 3: échapper, se soustraire à

λῃστήριον , ου (τό) : la troupe de brigands

ναυάγιον , ου (τό) : le naufrage

λῃστηρίου καὶ ναυαγίου complètent δύο κινδύνους

ξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι , ἐξλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ; sortir d’une épreuve ;

ἐπ + G 1: sur

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

δακρύω 4: pleurer

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir 

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: se précipiter dans ;

τε ... καί / τε κα 1: à la fois ... et ; et en même temps ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ; opt aor 2ème p sg :πύθοιο) : demander

τίς , τίς , τί 1: qui ? quoi ?

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

τί βουλομένη συρίσειεν : hellénisme ; τί complète βουλομένη ; en français, on fera de βουλομένη le verbe conjugué, et de συρίσειεν un gérondif.

2

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter

παίδευμα , ατος (τό) : ce qu’on a appris ; le savoir ;

πῶς 1: comment ?

συρίσαι : optatif aoriste 3ème p sg (optatif oblique)

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, inviter à; // MP κελεύομαι : recevoir l’ordre de, être invité à

θνῄσκω , θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα : mourir (au pft : être mort) (ou ἀποθνῄσκω 1, ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) 

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler, sembler bon; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de;

δοξε : sous-entendu αὐτοῖς

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer

εὐεργέτης , ου (ὁ) 3: le bienfaiteur

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, marcher

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

μετὰ τῶν προσηκόντων : d’après la suite du texte, le sens de προσήκοντες est plus large que celui de « parents » ; il s’agit de tous ceux qui ont un lien avec lui ; on peut traduire par « ses proches »...

θάπτω  2: rendre les honneurs funèbres (ensevelir, enterrer, ou brûler...)

ἄθλιος α‚ ον 2: malheureux

3

μὲν οὖν ... ἀλλά ... : il n’y a pas ici d’opposition, malgré les apparences ; dans μὲν οὖν, οὖν (« donc ») l’emporte sur μέν , qui ne fait qu’annoncer la particularisation soulignée par ἀλλὰ καί (« et en particulier ») ; d’un côté, on trouve les honneurs généralement donnés à tout mort, de l’autre ceux que les bergers musiciens accordent en plus à l’un des leurs.

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ou dessus;

φυτόν , οῦ (τό) : la plante ;

ἥμερος , α, ον : cultivé (plante);

φυτεύω : planter

ἐξαρτάω , ῶ : ( aor ἐξήρτησα) : suspendre

ἔργον,ου (τό) 1: activité, travail ;

ἀπαρχή , ῆς (ἡ) : offrande par laquelle on commence un sacrifice, prémice ; -> partie la plus belle, choix, élite

κατασπένδω ( aor κατέσπεισα ) : verser une libation

καταθλίϐω (aor κατέθλιψα ) : écraser, presser, pressurer

κατακλάω (aor κατέκλασα ): briser, rompre 

4

Ἠκούσθη : 3ème p sg de l’aor P de ἀκούω; le sujet est au pluriel neutre...

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

μύκημα , μυκήματος (τό) : meuglement, mugissement

relier δρόμοι τινὲς ... ἄτακτοι

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ;

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; aor hom sans augment ἴδον ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir, observer ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι

ἄτακτος , ος, ον : sans ordre, désordonné

ὡς 1: comme, à ce que

ἐν + 1: chez, parmi 

εἰκάζω 4: se représenter, conjecturer, se figurer,présumer ;

εἰκάζετο : passif impersonnel, ce qui est rare en grec pour exprimer le « on » français...

θρῆνος , ου () : le chant funèbre ; chant de deuil ; 

τελευτάω , 1: mourir
Vocabulaire alphabétique :

ἄθλιος α‚ ον 2: malheureux

ἀπαρχή , ῆς (ἡ) : offrande par laquelle on commence un sacrifice, prémice ; -> partie la plus belle, choix, élite

ἄτακτος , ος, ον : sans ordre, désordonné

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

δακρύω 4: pleurer

διαφεύγω 3: échapper, se soustraire à

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler, sembler bon; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de;

εἰκάζω 4: se représenter, conjecturer, se figurer,présumer ;

κσῴζομαι : se tirer d’un danger, se sauver

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: se précipiter dans ;

ἐν + 1: chez, parmi 

ἐξαρτάω , ῶ : ( aor ἐξήρτησα) : suspendre

ξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι , ἐξλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ; sortir d’une épreuve ;

ἐπ + G 1: sur

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ou dessus;

ἔργον,ου (τό) 1: activité, travail ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, marcher

εὐεργέτης , ου (ὁ) 3: le bienfaiteur

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir 

ἥμερος , α, ον : cultivé (plante);

θάπτω  2: rendre les honneurs funèbres (ensevelir, enterrer, ou brûler...)

θνῄσκω , θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα : mourir (au pft : être mort) (ou ἀποθνῄσκω 1, ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) 

θρῆνος , ου () : le chant funèbre ; chant de deuil ; 

καταθλίϐω (aor κατέθλιψα ) : écraser, presser, pressurer

κατακλάω (aor κατέκλασα ): briser, rompre 

κατασπένδω ( aor κατέσπεισα ) : verser une libation

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, inviter à; // MP κελεύομαι : recevoir l’ordre de, être invité à

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péril

λῃστήριον , ου (τό) : la troupe de brigands

μύκημα , μυκήματος (τό) : meuglement, mugissement

ναυάγιον , ου (τό) : le naufrage

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; aor hom sans augment ἴδον ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir, observer ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι

παίδευμα , ατος (τό) : ce qu’on a appris ; le savoir ;

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ; opt aor 2ème p sg :πύθοιο) : demander

πῶς 1: comment ?

τε ... καί / τε κα 1: à la fois ... et ; et en même temps ;

τελευτάω , 1: mourir

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer

τίς , τίς , τί 1: qui ? quoi ?

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

φυτεύω : planter

φυτόν , οῦ (τό) : la plante ;

ὡς 1: comme, à ce queVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler, sembler bon; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de;

ἐν + 1: chez, parmi 

ἐπ + G 1: sur

ἔργον,ου (τό) 1: activité, travail ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, marcher

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir 

θνῄσκω , θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα : mourir (au pft : être mort) (ou ἀποθνῄσκω 1, ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) 

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, inviter à; // MP κελεύομαι : recevoir l’ordre de, être invité à

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péril

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; aor hom sans augment ἴδον ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir, observer ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ; opt aor 2ème p sg :πύθοιο) : demander

πῶς 1: comment ?

τε ... καί / τε κα 1: à la fois ... et ; et en même temps ;

τελευτάω , 1: mourir

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer

τίς , τίς , τί 1: qui ? quoi ?

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

ὡς 1: comme, à ce que

fréquence 2 :

ἄθλιος α‚ ον 2: malheureux

ξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι , ἐξλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ; sortir d’une épreuve ;

θάπτω  2: rendre les honneurs funèbres (ensevelir, enterrer, ou brûler...)

fréquence 3 :

διαφεύγω 3: échapper, se soustraire à

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: se précipiter dans ;

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: placer sur ou dessus;

εὐεργέτης , ου (ὁ) 3: le bienfaiteur

fréquence 4 :

δακρύω 4: pleurer

εἰκάζω 4: se représenter, conjecturer, se figurer,présumer ;


ne pas apprendre :

ἀπαρχή , ῆς (ἡ) : offrande par laquelle on commence un sacrifice, prémice ; -> partie la plus belle, choix, élite

ἄτακτος , ος, ον : sans ordre, désordonné

κσῴζομαι : se tirer d’un danger, se sauver

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐξαρτάω , ῶ : ( aor ἐξήρτησα) : suspendre

ἥμερος , α, ον : cultivé (plante);

θρῆνος , ου () : le chant funèbre ; chant de deuil ; 

καταθλίϐω (aor κατέθλιψα ) : écraser, presser, pressurer

κατακλάω (aor κατέκλασα ): briser, rompre 

κατασπένδω ( aor κατέσπεισα ) : verser une libation

λῃστήριον , ου (τό) : la troupe de brigands

μύκημα , μυκήματος (τό) : meuglement, mugissement

ναυάγιον , ου (τό) : le naufrage

παίδευμα , ατος (τό) : ce qu’on a appris ; le savoir ;

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

φυτεύω : planter

φυτόν , οῦ (τό) : la plante ;


Traduction au plus près du texte :


XXXI 1 Ἐκσῴζεται μὲν δὴ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ Δάφνις, δύο κινδύνους παρ ΄ ἐλπίδα πᾶσαν διαφυγών, λῃστηρίου καὶ ναυαγίου·

Donc, de cette manière, Daphnis est sauvé, ayant échappé contre tout espoir à deux dangers, <celui> d’une troupe de brigands et <celui> d’un naufrage ;

ἐξελθὼν δὲ καὶ τὴν Χλόην ἐπὶ τῆς γῆς γελῶσαν ἅμα καὶ δακρύουσαν εὑρὼν ἐμπίπτει τε αὐτῆς τοῖς κόλποις καὶ ἐπυνθάνετο τί βουλομένη συρίσειεν·

et une fois sorti, trouvant Chloé sur la terre <ferme> en train de rire et en même temps en train de pleurer, à la fois il se précipite contre son sein et il se mit à <lui> demander ce qu’elle voulait <faire> en jouant de la flûte ;

2 ἡ δὲ αὐτῷ διηγεῖται πάντα·

Elle, elle lui raconte tout :

τὸν δρόμον τὸν ἐπὶ τὸν Δόρκωνα, τὸ παίδευμα τὸ τῶν βοῶν, πῶς κελευσθείη συρίσαι, καὶ ὅτι τέθνηκε Δόρκων·

la course jusqu’à Dorcon, le savoir des génisses, comment, <y> ayant été invitée, elle a joué de la flûte, et que Dorcon est mort ;

μόνον αἰδεσθεῖσα τὸ φίλημα οὐκ εἶπεν.

prise de honte (= par pudeur), seulement, elle ne dit pas le baiser...

Ἔδοξε δὴ τιμῆσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ ἐλθόντες μετὰ τῶν προσηκόντων Δόρκωνα θάπτουσι τὸν ἄθλιον.

Alors ils décidèrent d’honorer leur bienfaiteur, et, allant avec ses proches, ils rendent les honneurs funèbres au malheureux Dorcon.

3 Γῆν μὲν οὖν πολλὴν ἐπέθεσαν, φυτὰ δὲ ἥμερα πολλὰ ἐφύτευσαν καὶ ἐξήρτησαν αὐτ τῶν ἔργων ἀπαρχάς·

Donc ils jetèrent sur <lui> beaucoup de terre, plantèrent beaucoup de plantes cultivées et suspendirent en son honneur les parties les plus belles (les prémices) de leur travail ;

ἀλλὰ καὶ γάλα κατέσπεισαν καὶ βότρυς κατέθλιψαν καὶ σύριγγας πολλὰς κατέκλασαν.

et en particulier ils firent aussi des libations de lait, écrasèrent des grappes, et brisèrent beaucoup de flûtes ;

4 Ἠκούσθη καὶ τῶν βοῶν ἐλεεινὰ μυκήματα καὶ δρόμοι τινὲς ὤφθησαν ἅμα τοῖς μυκήμασιν ἄτακτοι·

Furent entendus aussi les meuglements pitoyables des bœufs, et furent vues des courses désordonnées <des bœufs> en même temps que les meuglements ;

καὶ ὡς ἐν ποιμέσιν εἰκάζετο καὶ αἰπόλοις, ταῦτα θρῆνος ἦν τῶν βοῶν ἐπὶ βουκόλῳ τετελευτηκότι.

et, à ce qu’on se figurait chez les bergers et les chevriers, cela, c’était le chant funèbre des bœufs pour leur bouvier qui était mort.


Retour en haut du texte