Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

32 Chloé nue, tourment redoublé

Conclusion du Livre IConclusion du livre I : Chloée nue, amour redoublé

XXXII 1 Μετὰ δὲ τὸν Δόρκωνος τάφον λούει τὸν Δάφνιν ἡ Χλόη πρὸς τὰς Νύμφας ἀγαγοῦσα [εἰς τὸ ἄντρον εἰσαγαγοῦσα]. Καὶ αὐτὴ τότε πρῶτον, Δάφνιδος ὁρῶντος, ἐλούσατο τὸ σῶμα λευκὸν καὶ καθαρὸν ὑπὸ κάλλους καὶ οὐδὲν λουτρῶν ἐς κάλλος δεόμενον· 2 καὶ ἄνθη τε συλλέξαντες, ὅσα ἄνθη τῆς ὥρας ἐκείνης, ἐστεφάνωσαν τὰ ἀγάλματα, καὶ τὴν τοῦ Δόρκωνος σύριγγα τῆς πέτρας ἐξήρτησαν ἀνάθημα. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐλθόντες ἐπεσκόπουν τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα. 3 Τὰ δὲ πάντα κατέκειτο μήτε νεμόμενα μήτε βληχώμενα, ἀλλ ᾿, οἶμαι, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν Χλόην ἀφανεῖς ὄντας ποθοῦντα. Ἐπε γοῦν ὀφθέντες καὶ ἐβόησαν τὸ σύνηθες καὶ ἐσύρισαν, τὰ μὲν πρόϐατα ἀναστάντα ἐνέμετο, αἱ δὲ αἶγες ἐσκίρτων φριμασσόμεναι, καθάπερ ἡδόμεναι σωτηρίᾳ συνήθους αἰπόλου. 4 Οὐ μὴν ὁ Δάφνις χαίρειν ἔπειθε τὴν ψυχήν, ἰδὼν τὴν Χλόην γυμνὴν καὶ τὸ πρότερον λανθάνον κάλλος ἐκκεκαλυμμένον. Ἤλγει τὴν καρδίαν ὡς ἐσθιομένην ὑπὸ φαρμάκων, καὶ αὐτῷ τὸ πνεῦμα ποτὲ μὲν λάβρον ἐξέπνει, καθάπερ τινὸς διώκοντος αὐτόν, ποτὲ δὲ ἐπέλειπε, καθάπερ ἐκδαπανηθὲν ἐν ταῖς προτέραις ἐπιδρομαῖς. Ἐδόκει τὸ λουτρὸν εἶναι τῆς θαλάσσης φοβερώτερον· ἐνόμιζε τὴν ψυχὴν ἔτι παρὰ τοῖς λῃσταῖς μένειν, οἷα νέος καὶ ἄγροικος καὶ ἔτι ἀγνοῶν τὸ ἔρωτος λῃστήριον.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 23 31)

1

τάφος , ου ()  2: le fait d’être enseveli, les funérailles, les obsèques;

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν : conduire, emmener, mener ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

πρῶτον 1: pour la première fois ;

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide)

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

λουτρόν , ου (τό) : le bain

ἐς + Α 1: pour, en ce qui concerne ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 1: avoir besoin de;

2

ἄνθος , ους (τό) : la fleur ;

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser 

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / neutre ὅσον : autant que ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: la représentation, l'image ; la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent) ;

πέτρα , ας ()  2: le rocher, la pierre, le roc

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀνάθημα : attribut du COD

ἐπισκοπέω , ῶ : observer, regarder, examiner, inspecter

ἐλθόντες ἐπεσκόπουν : le français utilise une formulation inversée : le participe devient verbe conjugué, le verbe conjugué devient infinitif complément.

3

κατάκειμαι : être couché sur le sol

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ;

οὐκ ou μή + participe : correspond au français : sans + infinitif.

βληχάομαι , ῶμαι : bêler

ἀλλά n’indique ici qu’ une particularisation : traduire par « et »

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

ποθέω , ῶ 4: regretter

ἐπεί conj 1: quand, lorsque, dès que ;

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ; pft: ἀνέστηκα ) : se lever, se relever ;

ἐνέμετο : impft inchoatif, comme le suivant

σκιρτάω ,  : sauter, bondir

φριμάσσομαι ( aor ἐφριξάμην ) : 1 s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir; 2 être fougueux ; 3 souffler avec force, haleter ;

καθάπερ : comme ; + G abs : comme si ;

4

μήν 1 1: pourtant

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre ;

ἔπειθε : impft d’effort : « ne réussissait pas à convaincre... »

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de

ἐκκαλύπτω : découvrir, dévoiler (pft P ἐκκεκάλυμμαι )

ἀλγέω , 4: souffrir, avoir mal

τὴν καρδίαν : A de relation : « quant à son cœur, dans son cœur »

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα : dévorer

φάρμακον , ου (τό) 3: poison 

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

λάϐρος , ος , ον : violent, impétueux, haletant

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ... ;

ἐκπνέω (impf 3ème p sg : ἐξέπνει) : expirer, jaillir, s’échapper (souffle)

ἐπιλείπω : abandonner, faire défaut à (+ D)

ἐκδαπανάω , ω : épuiser jusqu’au bout, dépenser complètement

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐν ταῖς προτέραις ἐπιδρομαῖς : il s’agit évidemment des attaques des pirates !

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer; + prop inf : croire que ;

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer ;

οἷα : neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ; οἷα neutre adv. + G abs 1: attendu que, comme, puisque

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

λῃστήριον , ου (τό) : le brigandage ;


Vocabulaire alphabétique :


ἄγαλμα , ατος (τό) 3: la représentation, l'image ; la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent) ;

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν : conduire, emmener, mener ;

ἀλγέω , 4: souffrir, avoir mal

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἄνθος , ους (τό) : la fleur ;

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ; pft: ἀνέστηκα ) : se lever, se relever ;

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

βληχάομαι , ῶμαι : bêler

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de;

ἐκδαπανάω , ω : épuiser jusqu’au bout, dépenser complètement

ἐκκαλύπτω : découvrir, dévoiler (pft P ἐκκεκάλυμμαι )

ἐκπνέω (impf 3ème p sg : ἐξέπνει) : expirer, jaillir, s’échapper (souffle)

ἐπεί conj 1: quand, lorsque, dès que ;

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπιλείπω : abandonner, faire défaut à (+ D)

ἐπισκοπέω , ῶ : observer, regarder, examiner, inspecter

ἐς + Α 1: pour, en ce qui concerne ;

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα 2: dévorer

καθάπερ : comme ; + G abs : comme si ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide)

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

κατάκειμαι : être couché sur le sol

λάϐρος , ος , ον : violent, impétueux, haletant

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de

λῃστήριον , ου (τό) : le brigandage ;

λουτρόν , ου (τό) : le bain

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer ;

μήν 1 1: pourtant

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ;

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer; + prop inf : croire que ;

οἷα : neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ; οἷα neutre adv. + G abs 1: attendu que, comme, puisque

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / neutre ὅσον : autant que ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre ;

πέτρα , ας ()  2: le rocher, la pierre, le roc

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

ποθέω , ῶ 4: regretter

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ... ;

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

πρῶτον 1: pour la première fois ;

σκιρτάω ,  : sauter, bondir

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser 

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps ;

τάφος , ου ()  2: le fait d’être enseveli, les funérailles, les obsèques;

τότε 1: alors, à ce moment ;

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à;

φάρμακον , ου (τό) 3: poison 

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible

φριμάσσομαι ( aor ἐφριξάμην ) : 1 s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir; 2 être fougueux ; 3 souffler avec force, haleter ;

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν : conduire, emmener, mener ;

ἐπεί conj 1: quand, lorsque, dès que ;

ἐς + Α 1: pour, en ce qui concerne ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer ;

μήν 1 1: pourtant

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ;

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer; + prop inf : croire que ;

οἷα : neutre adv. + participe ou + adj.: attendu que, comme, puisque ; οἷα neutre adv. + G abs 1: attendu que, comme, puisque

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / neutre ὅσον : autant que ; pl. : ὅσοι,αι,α : tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre ;

ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ ... 1: tantôt ... tantôt ... ;

πρῶτον 1: pour la première fois ;

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à;

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme, l'esprit, le cœur ;


fréquence 2 :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ; pft: ἀνέστηκα ) : se lever, se relever ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de;

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα 2: dévorer

πέτρα , ας ()  2: le rocher, la pierre, le roc

πρότερος , α, ον 2: précédent, antérieur ;

τάφος , ου ()  2: le fait d’être enseveli, les funérailles, les obsèques;


fréquence 3 :

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: la représentation, l'image ; la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent) ;

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide)

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser 

φάρμακον , ου (τό) 3: poison 

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible


fréquence 4 :

ἀλγέω , 4: souffrir, avoir mal

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

ποθέω , ῶ 4: regretter


ne pas apprendre :

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἄνθος , ους (τό) : la fleur ;

βληχάομαι , ῶμαι : bêler

ἐκδαπανάω , ω : épuiser jusqu’au bout, dépenser complètement

ἐκκαλύπτω : découvrir, dévoiler (pft P ἐκκεκάλυμμαι )

ἐκπνέω (impf 3ème p sg : ἐξέπνει) : expirer, jaillir, s’échapper (souffle)

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπιλείπω : abandonner, faire défaut à (+ D)

ἐπισκοπέω , ῶ : observer, regarder, examiner, inspecter

καθάπερ : comme ; + G abs : comme si ;

κατάκειμαι : être couché sur le sol

λάϐρος , ος , ον : violent, impétueux, haletant

λῃστήριον , ου (τό) : le brigandage ;

λουτρόν , ου (τό) : le bain

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

σκιρτάω ,  : sauter, bondir

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

φριμάσσομαι ( aor ἐφριξάμην ) : 1 s’agiter convulsivement, être pris d’un frissonnement convulsif , frémir; 2 être fougueux ; 3 souffler avec force, haleter ;

Traduction au plus près du texte :


Conclusion du livre I : Chloée nue, amour redoublé


XXXII 1 Μετὰ δὲ τὸν Δόρκωνος τάφον λούει τὸν Δάφνιν ἡ Χλόη πρὸς τὰς Νύμφας ἀγαγοῦσα [εἰς τὸ ἄντρον εἰσαγαγοῦσα].

Et après les funérailles de Dorcon, Chloé lave Daphnis après l’avoir amené chez les Nymphes.

Καὶ αὐτὴ τότε πρῶτον Δάφνιδος ὁρῶντος ἐλούσατο τὸ σῶμα λευκὸν καὶ καθαρὸν ὑπὸ κάλλους καὶ οὐδὲν λουτρῶν ἐς κάλλος δεόμενον·

Alors, elle aussi, pour la première fois, alors que Daphnis la voyait ( = sous les yeux de Daphnis), elle lava son corps blanc, éclatant sous l’effet de sa beauté (= d’une éclatante beauté), et qui n’avait en rien besoin de bain en ce qui concerne la beauté.

2 καὶ ἄνθη τε συλλέξαντες, ὅσα ἄνθη τῆς ὥρας ἐκείνης, ἐστεφάνωσαν τὰ ἀγάλματα, καὶ τὴν τοῦ Δόρκωνος σύριγγα τῆς πέτρας ἐξήρτησαν ἀνάθημα.

Après avoir cueilli des fleurs, toutes celles de cette saison-là, ils couronnèrent les statues, et suspendirent au roc la flûte de Dorcon, comme offrande.

Καὶ μετὰ τοῦτο ἐλθόντες ἐπεσκόπουν τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα.

Et après cela, ils allèrent inspecter les chèvres et les brebis.

3 Τὰ δὲ πάντα κατέκειτο μήτε νεμόμενα μήτε βληχώμενα, ἀλλ ᾿, οἶμαι, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν Χλόην ἀφανεῖς ὄντας ποθοῦντα.

Elles étaient toutes couchées sur le sol, sans maître ni bêler, et, crois-je (= à mon avis), regrettant Daphnis et Chloé qui étaient invisibles ( = parce qu’ils ne les voyaient plus).

Ἐπε γοῦν ὀφθέντες καὶ ἐβόησαν τὸ σύνηθες καὶ ἐσύρισαν, τὰ μὲν πρόϐατα ἀναστάντα ἐνέμετο, αἱ δὲ αἶγες ἐσκίρτων φριμασσόμεναι, καθάπερ ἡδόμεναι σωτηρίᾳ συνήθους αἰπόλου.

En tout cas, dès que, une fois vus (= à portée de vue désormais), ils poussèrent le cri habituel et jouèrent de la flûte, d’une part les brebis , s’étant relevées, se mirent à paître, d’autre part les chèvres, fougueuses, se mirent à bondir, comme se réjouissant de la préservation de leur chevrier habituel.

4 Οὐ μὴν ὁ Δάφνις χαίρειν ἔπειθε τὴν ψυχήν, ἰδὼν τὴν Χλόην γυμνὴν καὶ τὸ πρότερον λανθάνον κάλλος ἐκκεκαλυμμένον.

Pourtant, non, Daphnis ne réussissait pas à convaincre son âme d’être heureuse, bien qu’il eût vu Chloé nue, et sa beauté, qui échappait auparavant à sa connaissance, pleinement dévoilée.

Ἤλγει τὴν καρδίαν ὡς ἐσθιομένην ὑπὸ φαρμάκων, καὶ αὐτῷ τὸ πνεῦμα ποτὲ μὲν λάβρον ἐξέπνει, καθάπερ τινὸς διώκοντος αὐτόν, ποτὲ δὲ ἐπέλειπε, καθάπερ ἐκδαπανηθὲν ἐν ταῖς προτέραις ἐπιδρομαῖς.

Il souffrait quant à son cœur comme s’il <ce cœur> était dévoré par un poison, et pour lui, tantôt le souffle, impétueux, jaillissait, comme si quelqu’un le poursuivait, tantôt il lui manquait, comme épuisé complètement dans les attaques <des pirates> précédentes.

Ἐδόκει τὸ λουτρὸν εἶναι τῆς θαλάσσης φοβερώτερον·

Il lui semblait que le bain était plus redoutable que la mer ;

ἐνόμιζε τὴν ψυχὴν ἔτι παρὰ τοῖς λῃσταῖς μένειν, οἷα νέος καὶ ἄγροικος καὶ ἔτι ἀγνοῶν τὸ ἔρωτος λῃστήριον.

il estimait que son âme demeurait encore chez les pirates, attendu qu’il était jeune, et campagnard, et encore ignorant du brigandage d’amour.

Retour en haut du texte