Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 Ménippe se venge des puissants

le cynique face aux rois légendairesMénippe se venge des Puissants


ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΝΕΚΡΩΝ


ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α.


ΚΡΟΙΣΟΣ, ΠΛΟΥΤΩΝ, ΜΕΝΙΠΠΟΣ, ΜΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ.


ΚΡΟΙΣΟΣ

Οὐ φέρομεν, ὦ Πλούτων, Μένιππον τουτονὶ τὸν κύνα παροικοῦντα· ὤστε ἢ ἐκεῖνόν ποι κατάστησον, ἢ ἡμεῖς μετοικήσομεν εἰς ἕτερον τόπον.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Τί δ ΄ ὑμᾶς δεινὸν ἐργάζεται, ὁμόνεκρος ὤν;

ΚΡΟΙΣΟΣ

Ἐπειδὰν ἡμεῖς οἰμώζωμεν καὶ στένωμεν, ἐκείνων μεμνημένοι τῶν ἄνω, Μίδας μὲν οὑτοσὶ τοῦ χρυσίου, Σαρδανάπαλος δὲ τῆς πολλῆς τρυφῆς, ἐγὼ δὲ τῶνθησαυρῶν, ἐπιγελᾷ καὶ ἐξονειδίζει, ἀνδράποδα καὶ καθάρματα ἡμᾶς ἀποκαλῶν· ἐνίοτε δὲ καὶ ᾄδων ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμογάς· καὶ ὅλως, λυπηρός ἐστι.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Τί ταῦτά φασιν, ὦ Μένιππε;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ἀληθῆ, ὦ Πλούτων. Μισῶ γὰρ αὐτοὺς ἀγεννεῖς καὶ ὀλεθρίους ὄντας, οἷς οὐκ ἀπέχρησε βιῶναι κακῶς, ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται καὶ περιέχονται τῶν ἄνω. Χαίρω τοιγαροῦν ἀνιῶν αὐτούς.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Ἀλλ ΄ οὐ χρή· λυποῦνται γὰρ οὐ μικρῶν στερούμενοι.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Καὶ σὺ μωραίνεις, ὦ Πλουτων, ὁμόψηφος ὢν τοῖς τούτων στεναγμοῖς;

ΠΛΟΥΤΩΝ

Οὐδαμῶς· ἀλλ ΄ οὐκ ἂν ἐθελήσαιμι στασιάζειν ὑμᾶς.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Καὶ μὴν, ὦ κάκιστοι Λυδῶν, καὶ Φρυγῶν, καὶ Ἀσσυρίων, οὕτω γιγνώσκετε ὡς οὐδὲ παυσομένου μου ( autre version, corrigée : ὡς οὐδ ΄ ὣς παυσομένου μου)· ἔνθα γὰρ ἂν ἴητε, ἀκολουθήσω ἀνιῶν, καὶ κατᾴδων, καὶ καταγελῶν.

ΚΡΟΙΣΟΣ

Ταῦτα οὐχ ὕβρις;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Οὔκ· ἀλλ ΄ ἐκεῖνα ὕβρις ἦν, ἃ ὑμεῖς ἐποιεῖτε, προσκυνεῖσθαι ἀξιοῦντες, καὶ ἐλευθέροις ἀνδράσιν ἐντρυφῶντες, καὶ τοῦ θανάτου τὸ παράπαν οὐ μνημονεύοντες. Τοιγαροῦν οἰμώζετε, πάντων ἐκείνων ἀφῃρημένοι.

ΚΡΟΙΣΟΣ

Πολλῶν γε, ὦ θεοί, καὶ μεγάλων κτημάτων...

ΜΙΔΑΣ

Ὅσου μὲν ἐγὼ χρυσοῦ...

ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ

Ὅσης δ ΄ ἐγὼ τρυφῆς ...

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Εὖγε, οὕτω ποιεῖτε, ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς· ἐγὼ δὲ, τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ πολλάκις συνείρων, ἐπᾴσομαι ὑμῖν · πρέποι γὰρ ἂν ταῖς τοιαύταις οἰμωγαῖς ἐπᾳδόμενον.Personnages :

ΚΡΟΙΣΟΣ, ΠΛΟΥΤΩΝ, ΜΕΝΙΠΠΟΣ, ΜΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ.

Pluton : Dieu des Enfers

Crésus : dernier roi de Lydie (vers 560-546 av JC), fameux pour ses richesses, vaincu par le roi de Perse Cyrus

Ménippe : philosophe cynique (3ème siècle av JC) né à Gadara, en Syrie; d'abord esclave, il achète sa liberté et s'établit à Thèbes. On n'a pas conservé ses écrits.

Midas : roi légendaire de Phrygie, qui aurait reçu de Silène le pouvoir dangereux de transformer tout ce qu'il toucherait (donc aussi sa nourriture) en or, faculté dont il se serait débarrassé en se baignant dans le fleuve Pactole, qui depuis charrie des pépites d'or; une autre légende dit qu'ayant arbitré en défaveur d'Apollon un concours de musique, ce dernier lui fit pousser des oreilles d'âne...

Sardanapale : roi légendaire d'Assyrie, célèbre pour son luxe, sa mollesse, et son caractère efféminé.


Grammaire : les pronoms personnels; les pronoms-adjectifs démonstratifs; l'interrogation; formation des participes à l'actif et au moyen; la proposition infinitive


Vocabulaire dans l'ordre du texte :


οὐ, οὐκ, οὐχ / οὔκ : ne … pas / Non!

φέρω : porter, supporter

οὗτος, αὕτη, τοῦτον : celui-ci, celle-ci, ceci; ce, cette (οὑτοσί, τουτονί, ταῦτα, τούτων)

κυών, κυνός (ὁ,ἡ) : le chien, la chienne

παρ-οικέω,ῶ : habiter auprès de (παροικοῦντα : participe présent à l'accusatif masculin)

ὤστε : de sorte que

ἢ … ἢ : ou bien … ou bien…

ἐκεῖνος, η, ον : celui-là, celle-là, cela

ποι : quelque part, ailleurs

καθ-ίστημι : établir, installer (κατάστησον : impératif aoriste)

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μετ-οικέω,ῶ : changer d'habitation, émigrer (μετοικήσομεν : futur)

εἰς + A : dans (avec mouvement)

ἕτερος,α,ον : autre

τόπος, ου (ὁ) : endroit, lieu

τί ; quoi (interrogatif neutre) ? pourquoi (adverbe invariable) ?

δ ΄ = δέ : d'autre part

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

δεινός,ή,όν : terrible, habile

ἐργάζομαι : travailler; faire

ὁμό-νεκρος, ου : mort comme les autres, également mort

ὤν, ὄντος : étant (participe présent du verbe être)

ἐπειδάν : lorsque, quand

οἰμώζω : se plaindre, se lamenter

καί : et; aussi

στένω : gémir

μέμνημαι + génitif : se souvenir (μεμνημένοι , μέμνηνται sont des formes de parfait,que l'on doit traduire par un présent)

ἄνω : en-haut (τὰ ἄνω : les choses d'en haut)

μέν … δέ : d'une part … d'autre part…

χρυσίον, ου (τό) : l'or, la monnaie

τρυφή, ῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, volupté

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux; beaucoup

ἐγὼ , με, μου, μοι : moi, me

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

ἐπι-γελάω,ῶ : se moquer de, rire à propos de

ἐξ-ονειδίζω : injurier, outrager

ἀνδράποδον,ου (τό) : l'esclave

καθάρμα, ατος (τό) : l'ordure, le déchet

ἀπο-καλέω,ω : appeler, traiter (qqn de …)

ἐνίοτε : parfois

ᾄδω : chanter

ἐπι-ταράττω : troubler, semer le trouble dans

οἰμογή, ῆς (ἡ) : la lamentation, la plainte, le gémissement

ὅλως : complètement; en général, en un mot, bref (adv)

λυπηρός,ά,όν : attristant, affligeant, pénible, insupportable

εἰμι : être (ἐστι : il est ; ἦν : il était )

φημι : parler, affirmer (φασιν : 3ème personne du pluriel du présent)

ἀληθής,ής,ές : vrai (ἀληθῆ : pluriel neutre : des choses vraies)

μισέω, ῶ : détester, haïr

γάρ : en effet, car

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom personnel de rappel)

ἀ-γεννής,ή,ές : sans noblesse (ἀγεννεῖς : accusatif masculin ou féminin pluriel)

ὀλεθρίος ,α,ον : funeste; malheureux, misérable

ὅς,ἥ, ὅ : qui (pronom relatif )

ἀπόχρη : il suffit (ἀπέχρησε : aoriste : il a suffit que + prop inf)

βιώω,ῶ : vivre (βιῶναι : infinitif aoriste : avoir vécu)

κακῶς : mal (adv)

ἀλλὰ καί : mais encore, mais aussi

ἀποθανῶν, όντος : étant mort (participe aoriste)

ἔτι : encore

περι-έχομαι (+ génitif) : s'attacher à , se dévouer à

χαίρω ( + participe) : je me réjouis de, je suis content de, je me plais à

τοιγαροῦν : donc

ἀνιάω,ῶ : chagriner, ennuyer, faire souffrir, tourmenter

χρή : il faut

λυπέω,ῶ : affliger , causer du chagrin; Passif : être dans la peine, avoir du chagrin

μικρός,ά,όν : petit (adjectif ici substantivé au neutre)

στερέω,ῶ + génitif : priver de (στερούμενοι : participe présent passif)

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

μωραίνω : être fou, délirer

ὁμό-ψηφος,ος,ον : qui vote de même que, qui se prononce dans le même sens que

στεναγμός,οῦ (ὁ) : le gémissement

οὐδαμῶς : pas du tout; absolument pas; nullement

ἂν : particule qui accompagne l'optatif, et renforce sa valeur conditionnelle

ἐθέλω : vouloir (ἐθελήσαιμι : optatif : j'aurais voulu )

στασιάζω : être en dissension, se disputer

καὶ μήν : et pourtant

κάκιστος,η,ον : le pire, la pire; le plus méchant

Λυδός,ή,όν : le Lydien

Φρυγός,ή,όν : le Phrygien

Ἀσσυρίος,α,ον : l'Assyrien

οὕτω … : ainsi

γιγνώσκω : connaître, reconnaître, comprendre; penser; + génitif : reconnaître qqn

ὡς + participe futur: dans l'idée que, dans la pensée que

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi

παύω : cesser (παυσομένου : participe futur)

ἔνθα : là où, partout où

ἴητε : deuxième personne du pluriel du subjonctif de εἰμι : j'irai, marquant l'éventualité; traduire par vous pouvez aller

ἀκολουθέω,ῶ : suivre, poursuivre

κατ-ᾴδω : couvrir de chansons, "chansonner"

κατα-γελάω, ῶ : couvrir de rires, se rire de

ὕβρις, εως (ἡ) : orgueil, insolence, insulte, outrage, grossièreté

ποιέω,ῶ : faire

προσ-κυνέομαι, οῦμαι : être l'objet de prosternations, être adoré

ἀξιόω,ῶ : juger bon de

ἐλευθέρος,α,ον : libre

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme (ἀνδράσιν datif pluriel)

ἐν-τρυφάω,ῶ : faire ses délices de; se railler de, se moquer de, insulter

θανάτος,ου (ὁ) : la mort

τὸ παράπαν : absolument (expression adverbiale)

μνημονεύω + génitif: se souvenir de

τοιγαροῦν : alors, par conséquent

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque (génitif pluriel : πάντων)

ἀφ-αιρέω,ω : priver de (ἀφῃρημένοι : participe parfait passif : vous qui avez été privés de…)

γε : certes, assurément; ah oui …

θεός,οῦ (ὁ, ἡ) : le dieu, la déesse

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand (μεγάλων génitif pluriel )

κτημά, άτος (τό) : la possession

ὅσος,η,ον : combien , si grand (exclamatif)

χρυσός, οῦ (ὁ) : l'or

εὖγε : bon! bien! à merveille !

οὕτω : ainsi

ὀδύρομαι : se lamenter, pleurer, se plaindre

τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ : le "connais-toi toi-même", devise inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, et que Socrate adopta comme point central de sa philosophie

πολλάκις : souvent

συν-είρω : lier ensemble, répéter, débiter

ἐπ-ᾴδω : accompagner qqn (datif) en chantant; faire des incantation pour (datif) (ἐπᾴσομαι : futur)

πρέπει : il convient (πρέποι : optatif 3ème personne du singulier ; traduire par un conditionnel)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel (τοιαύταις )


Vocabulaire alphabétique :

ἀ-γεννής,ή,ές : sans noblesse (ἀγεννεῖς : accusatif masculin ou féminin pluriel)

ᾄδω : chanter

ἀκολουθέω,ῶ : suivre, poursuivre

ἀληθής,ής,ές : vrai (ἀληθῆ : pluriel neutre : des choses vraies)

ἀλλὰ καί : mais encore, mais aussi

ἂν : particule qui accompagne l'optatif, et renforce sa valeur conditionnelle

ἀνδράποδον,ου (τό) : l'esclave

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme (ἀνδράσιν datif pluriel)

ἀνιάω,ῶ : chagriner, ennuyer, faire souffrir, tourmenter

ἄνω : en-haut (τὰ ἄνω : les choses d'en haut)

ἀξιόω,ῶ : juger bon de

ἀποθανῶν, όντος : étant mort (participe aoriste)

ἀπο-καλέω,ω : appeler, traiter (qqn de …)

ἀπόχρη : il suffit (ἀπέχρησε : aoriste : il a suffit que + prop inf)

Ἀσσυρίος,α,ον : l'Assyrien

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom personnel de rappel)

ἀφ-αιρέω,ω : priver de (ἀφῃρημένοι : participe parfait passif : vous qui avez été privés de…)

βιώω,ῶ : vivre (βιῶναι : infinitif aoriste : avoir vécu)

γάρ : en effet, car

γε : certes, assurément; ah oui …

γιγνώσκω : connaître, reconnaître, comprendre; penser; + génitif : reconnaître qqn

τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ : le "connais-toi toi-même", devise inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, et que Socrate adopta comme point central de sa philosophie

δ ΄ = δέ : d'autre part

δεινός,ή,όν : terrible, habile

ἐγὼ , με, μου, μοι : moi, me

ἐθέλω : vouloir (ἐθελήσαιμι : optatif : j'aurais voulu )

εἰμι : être (ἐστι : il est ; ἦν : il était )

εἰς + A : dans (avec mouvement)

ἐκεῖνος, η, ον : celui-là, celle-là, cela

ἐλευθέρος,α,ον : libre

ἔνθα : là où, partout où

ἐνίοτε : parfois

ἐν-τρυφάω,ῶ : faire ses délices de; se railler de, se moquer de, insulter

ἐξ-ονειδίζω : injurier, outrager

ἐπ-ᾴδω : accompagner qqn (datif) en chantant; faire des incantation pour (datif) (ἐπᾴσομαι : futur)

ἐπειδάν : lorsque, quand

ἐπι-γελάω,ῶ : se moquer de, rire à propos de

ἐπι-ταράττω : troubler, semer le trouble dans

ἐργάζομαι : travailler; faire

ἕτερος,α,ον : autre

ἔτι : encore

εὖγε : bon! bien! à merveille !

ἢ … ἢ : ou bien … ou bien…

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θανάτος,ου (ὁ) : la mort

θεός,οῦ (ὁ, ἡ) : le dieu, la déesse

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

ἴητε : deuxième personne du pluriel du subjonctif de εἰμι : j'irai, marquant l'éventualité; traduire par vous pouvez aller

καθάρμα, ατος (τό) : l'ordure, le déchet

καθ-ίστημι : établir, installer (κατάστησον : impératif aoriste)

καί : et; aussi

καὶ μήν : et pourtant

κάκιστος,η,ον : le pire, la pire; le plus méchant

κακῶς : mal (adv)

κατα-γελάω, ῶ : couvrir de rires, se rire de

κατ-ᾴδω : couvrir de chansons, "chansonner"

κτημά, άτος (τό) : la possession

κυών, κυνός (ὁ,ἡ) : le chien, la chienne

Λυδός,ή,όν : le Lydien

λυπέω,ῶ : affliger , causer du chagrin; Passif : être dans la peine, avoir du chagrin

λυπηρός,ά,όν : attristant, affligeant, pénible, insupportable

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand (μεγάλων génitif pluriel )

μέμνημαι + génitif : se souvenir (μεμνημένοι , μέμνηνται sont des formes de parfait,que l'on doit traduire par un présent)

μέν … δέ : d'une part … d'autre part…

μετ-οικέω,ῶ : changer d'habitation, émigrer (μετοικήσομεν : futur)

μικρός,ά,όν : petit (adjectif ici substantivé au neutre)

μισέω, ῶ : détester, haïr

μνημονεύω + génitif: se souvenir de

μωραίνω : être fou, délirer

ὀδύρομαι : se lamenter, pleurer, se plaindre

οἰμογή, ῆς (ἡ) : la lamentation, la plainte, le gémissement

οἰμώζω : se plaindre, se lamenter

ὀλεθρίος ,α,ον : funeste; malheureux, misérable

ὅλως : complètement; en général, en un mot, bref (adv)

ὁμό-νεκρος, ου : mort comme les autres, également mort

ὁμό-ψηφος,ος,ον : qui vote de même que, qui se prononce dans le même sens que

ὅς,ἥ, ὅ : qui (pronom relatif )

ὅσος,η,ον : combien , si grand (exclamatif)

οὐ, οὐκ, οὐχ / οὔκ : ne … pas / Non!

οὐδαμῶς : pas du tout; absolument pas; nullement

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi

οὗτος, αὕτη, τοῦτον : celui-ci, celle-ci, ceci; ce, cette (οὑτοσί, τουτονί, ταῦτα, τούτων)

οὕτω … : ainsi

τὸ παράπαν : absolument (expression adverbiale)

παρ-οικέω,ῶ : habiter auprès de (παροικοῦντα : participe présent à l'accusatif masculin)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque (génitif pluriel : πάντων)

παύω : cesser (παυσομένου : participe futur)

περι-έχομαι (+ génitif) : s'attacher à , se dévouer à

ποι : quelque part, ailleurs

ποιέω,ῶ : faire

πολλάκις : souvent

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux; beaucoup

πρέπει : il convient (πρέποι : optatif 3ème personne du singulier ; traduire par un conditionnel)

προσ-κυνέομαι, οῦμαι : être l'objet de prosternations, être adoré

στασιάζω : être en dissension, se disputer

στεναγμός,οῦ (ὁ) : le gémissement

στένω : gémir

στερέω,ῶ + génitif : priver de (στερούμενοι : participe présent passif)

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

συν-είρω : lier ensemble, répéter, débiter

τί ; quoi (interrogatif neutre) ? pourquoi (adverbe invariable) ?

τοιγαροῦν : donc, alors, par conséquent

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel (τοιαύταις )

τόπος, ου (ὁ) : endroit, lieu

τρυφή, ῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, volupté

ὕβρις, εως (ἡ) : orgueil, insolence, insulte, outrage, grossièreté

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φέρω : porter, supporter

φημι : parler, affirmer (φασιν : 3ème personne du pluriel du présent)

Φρυγός,ή,όν : le Phrygien

χαίρω ( + participe) : je me réjouis de, je suis content de, je me plais à

χρή : il faut

χρυσίον, ου (τό) : l'or, la monnaie

χρυσός, οῦ (ὁ) : l'or

ὤν, ὄντος : étant (participe présent du verbe être)

ὡς + participe futur: dans l'idée que, dans la pensée que

ὤστε : de sorte que

Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀληθής,ής,ές : vrai (ἀληθῆ : pluriel neutre : des choses vraies)

ἀλλὰ καί : mais encore, mais aussi

ἂν : particule qui accompagne l'optatif, et renforce sa valeur conditionnelle

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme (ἀνδράσιν datif pluriel)

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom personnel de rappel)

ἀφ-αιρέω,ω : priver de (ἀφῃρημένοι : participe parfait passif : vous qui avez été privés de…)

γάρ : en effet, car

γε : certes, assurément; ah oui …

γιγνώσκω : connaître, reconnaître, comprendre; penser; + génitif : reconnaître qqn

δ ΄ = δέ : d'autre part

δεινός,ή,όν : terrible, habile

ἐγὼ , με, μου, μοι : moi, me

ἐθέλω : vouloir (ἐθελήσαιμι : optatif : j'aurais voulu )

εἰμι : être (ἐστι : il est ; ἦν : il était )

εἰς + A : dans (avec mouvement)

ἐκεῖνος, η, ον : celui-là, celle-là, cela

ἐπειδάν : lorsque, quand

ἐργάζομαι : travailler; faire

ἕτερος,α,ον : autre

ἔτι : encore

ἢ … ἢ : ou bien … ou bien…

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θανάτος,ου (ὁ) : la mort

θεός,οῦ (ὁ, ἡ) : le dieu, la déesse

καθ-ίστημι : établir, installer (κατάστησον : impératif aoriste)

καί : et; aussi

καὶ μήν : et pourtant

κάκιστος,η,ον : le pire, la pire; le plus méchant

κακῶς : mal (adv)

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand (μεγάλων génitif pluriel )

μέμνημαι + génitif : se souvenir (μεμνημένοι , μέμνηνται sont des formes de parfait,que l'on doit traduire par un présent)

μέν … δέ : d'une part … d'autre part…

μικρός,ά,όν : petit (adjectif ici substantivé au neutre)

μισέω, ῶ : détester, haïr

ὅς,ἥ, ὅ : qui (pronom relatif )

ὅσος,η,ον : combien , si grand (exclamatif)

οὐ, οὐκ, οὐχ / οὔκ : ne … pas / Non!

οὗτος, αὕτη, τοῦτον : celui-ci, celle-ci, ceci; ce, cette (οὑτοσί, τουτονί, ταῦτα, τούτων)

οὕτω … : ainsi

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque (génitif pluriel : πάντων)

παύω : cesser (παυσομένου : participe futur)

ποιέω,ῶ : faire

πολλάκις : souvent

πολύς, πολλή, πολύ : nombreux; beaucoup

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

τί ; quoi (interrogatif neutre) ? pourquoi (adverbe invariable) ?

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel (τοιαύταις )

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φέρω : porter, supporter

φημι : parler, affirmer (φασιν : 3ème personne du pluriel du présent)

χαίρω ( + participe) : je me réjouis de, je suis content de, je me plais à

χρή : il faut

ὤν, ὄντος : étant (participe présent du verbe être)

ὡς + participe futur: dans l'idée que, dans la pensée que

ὤστε : de sorte que


fréquence 2 :

ἐλευθέρος,α,ον : libre

ἔνθα : là où, partout où

λυπέω,ῶ : affliger , causer du chagrin; Passif : être dans la peine, avoir du chagrin

ὅλως : complètement; en général, en un mot, bref (adv)

ποι : quelque part, ailleurs

τόπος, ου (ὁ) : endroit, lieu

ὕβρις, εως (ἡ) : orgueil, insolence, insulte, outrage, grossièreté


fréquence 3 :

ἀνδράποδον,ου (τό) : l'esclave

ἄνω : en-haut (τὰ ἄνω : les choses d'en haut)

βιώω,ῶ : vivre (βιῶναι : infinitif aoriste : avoir vécu)

κτημά, άτος (τό) : la possession

κυών, κυνός (ὁ,ἡ) : le chien, la chienne

μνημονεύω + génitif: se souvenir de

πρέπει : il convient (πρέποι : optatif 3ème personne du singulier ; traduire par un conditionnel)

στένω : gémir

στερέω,ῶ + génitif : priver de (στερούμενοι : participe présent passif)

χρυσίον, ου (τό) : l'or, la monnaie

χρυσός, οῦ (ὁ) : l'or


fréquence 4

ἀκολουθέω,ῶ : suivre, poursuivre


Ne pas apprendre :

ἀ-γεννής,ή,ές : sans noblesse (ἀγεννεῖς : accusatif masculin ou féminin pluriel)

ᾄδω : chanter

ἀνιάω,ῶ : chagriner, ennuyer, faire souffrir, tourmenter

ἀξιόω,ῶ : juger bon de

ἀποθανῶν, όντος : étant mort (participe aoriste)

ἀπο-καλέω,ω : appeler, traiter (qqn de …)

ἀπόχρη : il suffit (ἀπέχρησε : aoriste : il a suffit que + prop inf)

Ἀσσυρίος,α,ον : l'Assyrien

τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ : le "connais-toi toi-même", devise inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, et que Socrate adopta comme point central de sa philosophie

ἐνίοτε : parfois

ἐν-τρυφάω,ῶ : faire ses délices de; se railler de, se moquer de, insulter

ἐξ-ονειδίζω : injurier, outrager

ἐπ-ᾴδω : accompagner qqn (datif) en chantant; faire des incantation pour (datif) (ἐπᾴσομαι : futur)

ἐπι-γελάω,ῶ : se moquer de, rire à propos de

ἐπι-ταράττω : troubler, semer le trouble dans

εὖγε : bon! bien! à merveille !

θησαυρός,οῦ (ὁ) : le trésor

ἴητε : deuxième personne du pluriel du subjonctif de εἰμι : j'irai, marquant l'éventualité; traduire par vous pouvez aller

καθάρμα, ατος (τό) : l'ordure, le déchet

κατα-γελάω, ῶ : couvrir de rires, se rire de

κατ-ᾴδω : couvrir de chansons, "chansonner"

Λυδός,ή,όν : le Lydien

λυπηρός,ά,όν : attristant, affligeant, pénible, insupportable

μετ-οικέω,ῶ : changer d'habitation, émigrer (μετοικήσομεν : futur)

μωραίνω : être fou, délirer

ὀδύρομαι : se lamenter, pleurer, se plaindre

οἰμογή, ῆς (ἡ) : la lamentation, la plainte, le gémissement

οἰμώζω : se plaindre, se lamenter

ὀλεθρίος ,α,ον : funeste; malheureux, misérable

ὁμό-νεκρος, ου : mort comme les autres, également mort

ὁμό-ψηφος,ος,ον : qui vote de même que, qui se prononce dans le même sens que

οὐδαμῶς : pas du tout; absolument pas; nullement

οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi

τὸ παράπαν : absolument (expression adverbiale)

παρ-οικέω,ῶ : habiter auprès de (παροικοῦντα : participe présent à l'accusatif masculin)

περι-έχομαι (+ génitif) : s'attacher à , se dévouer à

προσ-κυνέομαι, οῦμαι : être l'objet de prosternations, être adoré

στασιάζω : être en dissension, se disputer

στεναγμός,οῦ (ὁ) : le gémissement

συν-είρω : lier ensemble, répéter, débiter

τοιγαροῦν : donc, alors, par conséquent

τρυφή, ῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, volupté

Φρυγός,ή,όν : le Phrygien

Traduction au plus près du texte

Crésus

Pluton, nous ne supportons pas ce chien de Ménippe qui habite près de nous; alors, ou bien installe-le n'importe où (ailleurs) , ou bien nous, nous émigrerons dans un autre endroit.

Pluton

Mais que vous fait-il de terrible, puisqu'il est mort comme vous?

Crésus

Quand nous, nous nous lamentons et gémissons, en nous souvenant des choses de là-haut, Midas que voici de son or, Sardanapale de ses nombreux délices, et moi de mes trésors,il se met à rire et à nous injurier, en nous traitant d'esclaves et d'ordures; et parfois même en chantant il trouble nos lamentations; enfin bref, il est pénible.

Pluton

Qu'est-ce qu'ils disent, Ménippe?

Ménippe

Vrai, Pluton. Car je les déteste, eux qui sont lâches et misérables, auxquels avoir mal vécu n'a pas suffi, mais qui , même morts, se souviennent encore et s'accrochent aux choses de là-haut. Je suis donc bien content , en les ennuyant.

Pluton

Mais il ne faut pas : car ils sont tristes, d'avoir été privé de biens qui n'étaient pas petits.

Ménippe

Es-tu fou toi aussi, Pluton, en votant pour leurs gémissements?

Pluton

Pas du tout; mais je n'aurais pas voulu que vous vous fassiez la guerre!

Ménippe

Eh bien, vous, les pires des Lydiens, des Phrygiens et des Assyriens, sachez-le bien, reconnaissez moi comme devant ne pas cesser : ( version 2 : que, malgré cela,je ne cesserai pas ) Car là où vous pourrez aller, je vous suivrai en vous ennuyant, en vous chansonnant, en riant de vous

Crésus

N'est-ce pas de l'insolence?

Ménippe

Non: mais ça, c'est de l'insolence, ce que vous avez fait, en jugeant bon qu'on se prosterne à vos pieds, en vous moquant d'hommes libres, et en ne vous souvenant pas du tout de la mort. Alors donc gémissez, vous qui avez été privés de toutes ces choses-là.

Crésus

…oui, de nombreux et grands biens, ô dieux…

Midas

Et moi, de combien d'or…

Sardanapale

Et moi, de combien de délices

Ménippe

A merveille, faites ainsi, vous, lamentez-vous ! Quant à moi, en débitant souvent le "connais-toi toi-même", je vous accompagnerai en chantant: en effet il conviendrait à de telles plaintes, chanté en accompagnement.Traduction proposée (langage familier, pour Ménippe) :


Crésus : - Pluton, nous ne supportons pas ce chien de Ménippe à côté de nous! Alors, flanque-le ailleurs, ou alors, nous, nous émigrons.

Pluton : - Mais que vous a-t-il fait de si terrible ? il est mort comme vous!

Crésus : - Quand nous, nous gémissons et soupirons, en nous rappelant nos biens de là-haut, Midas son or, Sardanapale ses nombreux plaisirs, et moi mes trésors, il se met à rire et à nous injurier, en nous traitant d'esclaves et d'ordures; en plus, parfois, en chantant, il trouble nos lamentations! Enfin bref, il est insupportable!

Pluton : - Qu'est-ce qu'ils disent, Ménippe?

Ménippe : - Vrai, Pluton. Je les déteste, ces lâches, ces pauvres types : avoir mal vécu ne leur a pas suffi; il faut encore qu'après leur mort, ils se souviennent et s'aggrippent à ce qu'ils avaient là-haut ! je suis donc bien content de les emmerder.

Pluton : - Mais il ne faut pas ! ils sont si tristes ! c'est pas peu, ce qu'ils ont perdu!

Ménippe : - Mais tu délires, toi aussi, en soutenant leurs chialeries !

Pluton : - pas du tout ! mais je voudrais bien que vous arrêtiez d'être montés les uns contre les autres!

Ménippe : - Eh bien vous, racaille de Lydiens, de Phrygiens, et d'Assyriens, sachez-le bien, malgré ça, je n'arrêterais pas : partout où vous irez, je vous suivrai, je vous emmerderai, je vous chansonnerai, je me ficherai de vous!

Crésus : - C'est pas de l'insolence, ça?

Ménippe : - Ah non ! Mais ce qui est de l'insolence, c'est ce que vous avez fait : estimer qu'il faut se mettre à plat ventre devant vous, prendre son plaisir en insultant des hommes libres, et ne pas se soucier du tout de la mort! Alors, allez-y, gémissez : car tout ça, c'est supprimé, et pour toujours!

Crésus : - Ah, dieux ! mes biens! Si nombreux! Si riches!

Midas : - Et moi, tout mon or !

Sardanapale : - et moi, tous mes plaisirs !

Ménippe : - Super ! Continuez! Chialez! Pour moi, en débitant sans cesse le "connais-toi toi-même", j'accompagnerai votre musique; c'est que ce refrain irait bien avec ces plaintes, comme accompagnement!


Retour en haut du texte