Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 04 Prologue

Mensonge et VéritéLucien Histoires véritables I 01 04

Prologue

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

01 ῞Ωσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοις οὐ τῆς εὐεξίας μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ καιρὸν γινομένης ἀνέσεως - μέρος γοῦν τῆς ἀσκήσεως τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν -, οὕτω δὴ καὶ τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν.

02 Γένοιτο δ᾿ ἂν ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῖς, εἰ τοῖς τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων φρονήσειν ὑπολαμβάνω· οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆς ὑποθέσεως οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖς οὐδ᾿ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ ἐναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ᾿ ὅτι καὶ τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως νικται πρός τινας τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φιλοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη συγγεγραφότων, οὓς καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔμελλον, 03 [ὧν] Κτησίας ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιος, ὃς συνέγραψεν περὶ τῆς Ἰνδῶν χώρας καὶ τῶν παρ᾿ αὐτοῖς ἃ μήτε αὐτὸς εἶδεν μήτε ἄλλου ἀληθεύοντος ἤκουσεν. γραψε δὲ καὶ Ἰαμβοῦλος περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριμον μὲν ἅπασι τὸ ψεῦδος πλασάμενος, οὐκ ἀτερπῆ δὲ ὅμως συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν. Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὰ αὐτὰ τούτοις προελόμενοι συνέγραψαν ὡς δή τινας ἑαυτῶν πλάνας τε καὶ ἀποδημίας, θηρίων τε μεγέθη ἱστοροῦντες καὶ ἀνθρώπων ὠμότητας καὶ βίων καινότητας· ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ διδάσκαλος τῆς τοιαύτης βωμολοχίας ὁ τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύς, τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν διηγούμενος ἀνέμων τε δουλείαν καὶ μονοφθάλμους καὶ ὠμοφάγους καὶ ἀγρίους τινὰς ἀνθρώπους, ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων τῶν ἑταίρων μεταβολάς, οἷα πολλὰ ἐκεῖνος πρὸς ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας ἐτερατεύσατο.

04 Τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ ψεύσασθαι μὲν οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐμεμψάμην, ὁρῶν ἤδη σύνηθες ὂν τοῦτο καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν ὑπισχνουμένοις· ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύμαζον, εἰ ἐνόμισαν λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντες. Διόπερ καὶ αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι σπουδάσας τοῖς μεθ᾿ ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος ἄμοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ μυθολογεῖν ἐλευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν εἶχον - οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον - ἐπὶ τὸ ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωμονέστερον· κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδομαι. Οὕτω δ᾿ ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν παρὰ τῶν ἄλλων κατηγορίαν ἐκφυγεῖν αὐτὸς ὁμολογῶν μηδὲν ἀληθὲς λέγειν. Γράφω τοίνυν περὶ ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ᾿ ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλως ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν γενέσθαι δυναμένων. Διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :


ἀληθής,ής,ές : vrai, véritable

διήγημα,ατος (τό) : exposé, récit, narration, histoire

01

σπερ ... οὕτω: comme... ainsi, de même que... de même

ὁ, ἡ, τό : le, la (article)

ἀθλητικός, ή,όν : d’athlète(s), pour athlète(s) ; qui concerne les luttes , ou les lutteurs ; ici, adj. subst. m. pl. : les athlètes, les sportifs

καί : et, même, aussi

ἐπι-μέλεια, ας (ἡ) : le soin, la surveillance, l’exercice

σῶμα,ατος (τό) : le corps

ἀσχολέομαι, οῦμαι περ+ Α : s’occuper de, travailler à

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ...

εὐ-εξία,ας (ἡ) : bonne constitution, bonne santé, vigueur

οὐδέ : et ne pas, ni

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

φροντίς, ίδος (ἡ) : le souci, la préoccupation

εἰμι : je suis

ἄν-εσις,εως (ἡ) : relâchement, repos, détente, relaxation

κατ+ Α : selon, convenant à 

καιρός, οῦ (ὁ) : juste mesure, moment opportun, opportunité, occasion, circonstance ; κατὰ καιρόν : au moment opportun

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

μέρος, ους (τό) : la part, la partie

γοῦν : du moins, à tout le moins, en tout cas

ἄσκησις, εως (ἡ) : l’entraînement, la pratique

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα) + 2 A : comprendre qqch comme, considérer qqch comme

δή : hé bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; justement, précisément

λόγος, ου (ὁ) : la parole, le mot, le discours ; pl : les livres, les lettres, la littérature

σπουδάζω (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) περ+ Α : avoir de l’ardeur pour, s’appliquer sérieusement à, s’adonner à

ἡγοῦμαι : penser, estimer, croire 

προσ-ήκει + D : il convient, il faut

μετ+ Α : après

πολυς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

σπουδαῖος,α,ον : actif, zélé, ardent, sérieux

ἀνά-γνωσις, εως (ἡ) : la lecture (sens premier : la reconnaissance)

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (cf. ἄνεσις)

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

πρός + A : Vers, pour, en vue de

κάματος,ου (ὁ) : peine, fatigue, effort, travail

ἔπειτα : ensuite

ἀκμαῖος,α,ον : qui est à son sommet, florissant, vigoureux

παρα-σκευάζω : préparer; (+ 2 A) rendre qqch tel ou tel

02

δ᾿ = δέ : d’autre part, et, alors

ἂν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἐμ-μελής,ής,ές : juste, harmonieux, judicieux

ἀνά-παυσις, εως () : la cessation , la pause, le repos, la relâche

εἰ : si (dans un système conditionnel)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que ; (le D neutre pluriel est ici en corrélation avec οἷον : tel... que)

ἀνά-γνωσμα, ατος (τό) : lecture, sujet de lecture

ὁμιλέω,ῶ + D : s’adonner à, s’occuper de

ὅς,ἥ,ὅ : qui (pr. relatif)

μὴ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi

ἐκ + G : hors de, à partir de, tiré de

ἀστεῖος,α,ον : citadin ; poli, distingué, charmant, fin, spirituel

χαρίεις, εντος ; χαρίεσσα,ης; χαρίεν,εντος : plaisant, de bon goût

ψιλός,ή,όν : nu, pur, simple, sans apprêt

παρ-έχω : fournir, présenter, montrer ( règle : quand le sujet est au neutre pluriel, le verbe est à la 3ème p du sg)

ψυχ-αγωγία, ας (ἡ) : conduite de l’âme, séduction, attrait

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué)

θεωρία,ας (ἡ) : vision, contemplation, méditation, étude

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

ἄ-μουσος,ος,ον : fait sans les muses, sans goût, sans culture ; dépourvu de ou étranger à la culture

ἐπι-δείκνυμι : faire étalage de, montrer, exhiber

οἷος,α,ον : tel que (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); souvent sous la forme d’un neutre adverbial οἷον : comme

τι, adverbial : en quelque manière, à peu près

περ+ G : au sujet de, à propos de

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

σύγγραμμα, ατος (τό) : ce qui est composé par écrit, traité, ouvrage

φρονέω,ῶ : avoir des sentiments, se faire une idée, penser - φρονήσειν (sujet sous-entendu à tirer de αὐτοῖς, en début de phrase)

ὑπο-λαμβάνω : être d’avis, penser, croire

γάρ : car, en effet

ξένος,η,ον : étranger, étrange, insolite

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème

προ-αίρεσις, εως (ἡ) : choix préférentiel, parti-pris, projet, l’intention

ἐπαγωγός,ός,όν : engageant, séduisant

ὅτι : le fait que

ψεύσμα, ατος (τό) : mensonge, tromperie

ποικίλος,α,ον : bigarré, diapré, divers, varié

πιθανῶς : de façon persuasive, de façon crédible

ἐν-αλήθως : de façon vraisemblable

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : exposer, proposer, donner au public

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἀ-κωμῳδήτως : de façon non comique, sans comique, sans ridicule

αἰνίσσομαι (pft ᾔνιγμαι,ᾔνιξαι,ᾔνικται...) πρός + Α : dire à mots couverts, faire allusion à

παλαιός,ά,όν : ancien, vieux

ποιητής,οῦ (ὁ) : l’auteur, le poète

συγγραφεύς,έως (ὁ) : écrivain, et en particulier historien

φιλό-σοφος,ου (ὁ) : le philosophe

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

μυθώδης,ης,ες : mythique, fabuleux, légendaire

συγ-γράφω,-γράψω,συν-έγραψα, συγ-γέγραφα : composer, écrire, rédiger

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

γράφω,γράψω,ἔγραψα, γέγραφα : écrire, citer

εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) : toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, se révéler, se faire reconnaître

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche)

03

Κτησίας,ου (ὁ) : Κtésias, historien et médecin grec contemporain de Xénophon (fin du Vème, début du IVème siècle av. J.C.)

ὁ + G : indique la filiation (fils de ...)

Κτησίοχος, ου (ὁ) : Ktésiokhos

Κνίδιος,α,ον : Cnidien, de Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

Ἰνδός,ου (ὁ) : l’Indien (habitant de l’Inde)

τῶν παρ᾿ αὐτοῖς : hellénisme fréquent (article ici au neutre + préposition) : « les choses de chez eux »

παρά + D : auprès de, chez

μήτε ... μήτε... : ni... ni... (μή négation subjective)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même (en position de sujet)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι,εἶδον, ἑόρακα : voir

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, certifier, être véridique

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre, entendre dire (G de la personne, A de la chose)

Ἰαμβοῦλος, ου (ὁ) : Iamboulos (auteur stoïcien du Ier s. av. JC)

ἐν + D : dans, sur (sans mvt) ; dans la région de, dans les parages de

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer (ἡ μεγάλη θάλαττα : la grande mer = l’Océan)

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

γνώριμος,ος,ον : bien connu, facile à reconnaître

μὲν ... δὲ ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : tout (plus fort que πᾶς)

ψεῦδος, ους (τὸ) : mensonge, fiction

πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα : façonner, modeler, forger

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, dépourvu de charme, qui ne réjouit pas

ὅμως : cependant, pourtant

συν-τίθημι : composer (συνθείς : participe aor. 2)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

ὡς : comme, en tant que

ἑαυτῶν : d’eux (d’elles)-mêmes : pr. réfléchi au G. (noter l’esprit rude)

πλάνη,ης (ἡ) : course errante, errance, aventure, vagabondage

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger

θηρίον,ου (τό) : bête sauvage, fauve

μέγεθος,ους (τό) : grandeur, taille

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ὠμότης , ὠμότητος (ἡ) : dureté, cruauté, inhumanité

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence, la façon de vivre

καινότης, ητος (ἡ) : nouveauté, singularité, caractère extraordinaire

ἀρχ-ηγός, οῦ (ὁ) : fondateur, initiateur, inventeur, chef de file

διδάσκαλος, ου (ὁ) : le maître

βωμο-λοχία,ας (ἡ) : bouffonnerie, faribole, baliverne

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : hellénisme : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos (cf Odyssée, chants IX à XII)

περί + Α : autour de

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer , décrire

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

δουλεία,ας (ἡ) : l’esclavage, la servitude

μον-όφθαλμος,ος,ον : qui n’a qu’un œil

ὠμο-φάγος, ος,ον : qui mange de la chair crue, mangeur de chair fraîche (cf ὠμότης plus haut)

ἄγριος, α, ον : sauvage

ἔτι : encore

πολυ-κέφαλος,ος,ον : à plusieurs têtes , polycéphale

ζῷον,ου (τό) : l’animal

μεταβολή,ῆς (ἡ) : transformation, métamorphose

ὑπ+ G : sous l’effet de, par

φάρμακον,ου (τό) : drogue

ἑταῖρος,ου (ὁ) : le compagnon

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à

ἰδιώτης,ου adj. : indigène, naïf, simple, ignorant, simplet

Φαίακες, ων (οἱ) : les Phéaciens (cf Odyssée, chants IX à XII)

τερατεύομαι : raconter des histoires invraisemblables, des impostures

04

οὖν : donc, eh bien donc

ἐν-τυγχάνω (-τεύξομαι, -έτυχον, -τετύχηκα) + D : rencontrer par hasard, tomber sur, lire

ψεύδομαι : mentir (τὸ ψεύσασθαι : infinitif substantivé : le fait de mentir, le mensonge)

σφόδρα : fortement, sévèrement

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

μέμφομαι : blâmer qqn(τινα) de (τινος) qqch , reprocher

ἤδη : déjà

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, coutumier

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : entreprendre, promettre, se faire fort de

φιλοσοφέω,ῶ : philosopher

θαύμαζω : regarder avec étonnement, s’étonner de, admirer (au sens classique)

νόμιζω : penser, croire

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de, échapper à (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçu)

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

κενο-δοξία,ας (ἡ) : recherche d’une vaine gloire, désir de gloriole, vanité

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, léguer, transmettre

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἵνα + subj : afin que

μή : négation subjective : ne ... pas

μόνος,η,ον : seul

ἄ-μοιρος,ος,ον + G : qui n’a pas part à, exclu de

ἐλευθερία,ας (ἡ) : la liberté

μυθο-λογέω,ῶ : raconter des récits fabuleux, affabuler

ἐπεί : quand ; puisque

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir ; + infinitif : pouvoir, être capable de

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), supporter, souffrir

ἀξιό-λογος,ος,ον : digne d’être rapporté, digne de considération, mémorable

ἐπί +A : vers, pour (avec idée d’un contact profond, absolu)

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : se tourner vers, s’adonner à, se mettre à (l’aor 2 a parfois un sens négatif : fuir )

εὐ-γνωμόνως (comparatif : εὐγνωμονέστερον ; le complément du comparatif est au G) : avec de bons sentiments, plein de bons sentiments, avec de bonnes dispositions

κἂν = καὶ + particule éventuelle ἄν : au moins, tout au moins (post-classique)

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

ὅτι : que (introduit une complétive)

οὕτω : ainsi

μοι δοκῶ + inf : hellénisme : je crois

κατηγορία, ας (ἡ) : l’accusation

παρ +G : d’auprès de, de la part de

ἐκ-φεύγω (-φεύξομαι, -έφυγον, - πέφευγα) : échapper à (relier ἄν ... ἐκφυγεῖν : potentiel)

ὁμο-λογέω,ῶ : être d’accord avec, reconnaître

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : écrire

τοίνυν : enfin bref, donc (particule conclusive, ici)

περὶ ὧν = περὶ τούτων ἅ : attraction du relatif : lorsque l’antécédent est au G ou au D, et que le relatif devrait être à l’A ; si l’antécédent est un pronom, il est toujours omis en ce cas

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer, apprendre

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

τὴν ἀρχὴν : acc. adverbial : dès le début, dès le principe, absolument (μὴ τὴν ἀρχήν : absolument pas)

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir

διό : donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

δεῖ : il faut

μηδαμῶς : nullement, en aucune manière (négation subjective)

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à


Vocabulaire alphabétique :

ἄγριος, α, ον : sauvage

ἀθλητικός, ή,όν : d’athlète(s), pour athlète(s) ; qui concerne les luttes , ou les lutteurs ; ici, adj. subst. m. pl. : les athlètes, les sportifs

αἰνίσσομαι (pft ᾔνιγμαι,ᾔνιξαι,ᾔνικται...) πρός + Α : dire à mots couverts, faire allusion à

ἀκμαῖος,α,ον : qui est à son sommet, florissant, vigoureux

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre, entendre dire

ἀ-κωμῳδήτως : de façon non comique, sans comique, sans ridicule

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, certifier, être véridique

ἀληθής,ής,ές : vrai, véritable

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἄ-μοιρος,ος,ον + G : qui n’a pas part à, exclu de

ἄ-μουσος,ος,ον : fait sans les muses, sans goût, sans culture ; dépourvu de ou étranger à la culture

ἂν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἀνά-γνωσις, εως (ἡ) : la lecture (sens premier : la reconnaissance)

ἀνά-γνωσμα, ατος (τό) : lecture, sujet de lecture

ἀνά-παυσις, εως () : la cessation , la pause, le repos, la relâche

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄν-εσις,εως (ἡ) : relâchement, repos, détente, relaxation

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (cf. ἄνεσις)

ἀξιό-λογος,ος,ον : digne d’être rapporté, digne de considération, mémorable

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : tout (plus fort que πᾶς)

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, léguer, transmettre

ἀρχή,ῆς (ἡ) : commencement, pouvoir ; τὴν ἀρχὴν : acc. adverbial : dès le début, dès le principe, absolument (μὴ τὴν ἀρχήν : absolument pas)

ἀρχ-ηγός, οῦ (ὁ) : fondateur, initiateur, inventeur, chef de file

ἄσκησις, εως (ἡ) : l’entraînement, la pratique

ἀστεῖος,α,ον : citadin ; poli, distingué, charmant, fin, spirituel

ἀσχολέομαι, οῦμαι περ+ Α : s’occuper de, travailler à

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, dépourvu de charme, qui ne réjouit pas

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même (en position de sujet)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence, la façon de vivre

βωμο-λοχία,ας (ἡ) : bouffonnerie, faribole, baliverne

γάρ : car, en effet

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γοῦν : du moins, à tout le moins, en tout cas

γράφω,γράψω,ἔγραψα, γέγραφα : écrire, citer

γνώριμος,ος,ον : bien connu, facile à reconnaître

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

δ᾿ = δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δή : hé bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; justement, précisément

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

διδάσκαλος, ου (ὁ) : le maître

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διήγημα,ατος (τό) : exposé, récit, narration, histoire

διό : donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δοκέω,ῶ : sembler, paraître ; μοι δοκῶ + inf : hellénisme : je crois

δουλεία,ας (ἡ) : l’esclavage, la servitude

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir

ἑαυτῶν : d’eux (d’elles)-mêmes : pr. réfléchi au G. (noter l’esprit rude)

εἰ : si (dans un système conditionnel); que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...)

εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que

εἰμι : je suis

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐκ + G : hors de, à partir de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : exposer, proposer, donner au public

ἐκ-φεύγω (-φεύξομαι, -έφυγον, - πέφευγα) : échapper à (relier ἄν ... ἐκφυγεῖν)

ἐλευθερία,ας (ἡ) : la liberté

ἐμ-μελής,ής,ές : juste, harmonieux, judicieux

ἐν + D : dans, sur (sans mvt) ; dans la région de, dans les parages de

ἐν-αλήθως : de façon vraisemblable

ἐν-τυγχάνω (-τεύξομαι, -έτυχον, -τετύχηκα) + D : rencontrer par hasard, tomber sur, lire

ἐπ-αγωγός,ός,όν : engageant, séduisant

ἐπεί : quand ; puisque

ἔπειτα : ensuite

ἐπί +A : vers, pour (avec idée d’un contact profond, absolu)

ἐπι-δείκνυμι : faire étalage de, montrer, exhiber

ἐπι-μέλεια, ας (ἡ) : le soin, la surveillance, l’exercice

ἑταῖρος,ου (ὁ) : le compagnon

ἔτι : encore

εὐ-γνωμόνως (comparatif : εὐγνωμονέστερον) : avec de bons sentiments, plein de bons sentiments, avec de bonnes dispositions

εὐ-εξία,ας (ἡ) : bonne constitution, bonne santé, vigueur

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir ; + infinitif : pouvoir, être capable de

ζῷον,ου (τό) : l’animal

ἡγοῦμαι : penser, estimer, croire 

ἤδη : déjà

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θαύμαζω : regarder avec étonnement, s’étonner de, admirer (au sens classique)

θεωρία,ας (ἡ) : vision, contemplation, méditation, étude

θηρίον,ου (τό) : bête sauvage, fauve

Ἰαμβοῦλος, ου (ὁ) : Iamboulos (auteur stoïcien du Ier s. av. JC)

ἰδιώτης,ου adj. : indigène, naïf, simple, ignorant, simplet

ἵνα + subj : afin que

Ἰνδός,ου (ὁ) : l’Indien (habitant de l’Inde)

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater

καί : et, même, aussi

καινότης, ητος (ἡ) : nouveauté, singularité, caractère extraordinaire

καιρός, οῦ (ὁ) : juste mesure, moment opportun, opportunité, occasion, circonstance ; κατὰ καιρόν : au moment opportun

κάματος,ου (ὁ) : peine, fatigue, effort, travail

κἂν = καὶ + particule éventuelle ἄν ; signifie ici « au moins » (post-classique)

κατ+ Α : selon, convenant à 

κατηγορία, ας (ἡ) : l’accusation

κενο-δοξία,ας (ἡ) : recherche d’une vaine gloire, désir de gloriole, vanité

Κνίδιος,α,ον : Cnidien, de Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

Κτησίας,ου (ὁ) : Κtésias, historien et médecin grec contemporain de Xénophon (fin du Vème, début du IVème siècle av. J.C.)

Κτησίοχος, ου (ὁ) : Ktésiokhos

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçu)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

λόγος, ου (ὁ) : la parole, le mot, le discours ; pl : les livres, les lettres, la littérature

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μέγεθος,ους (τό) : grandeur, taille

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche)

μέμφομαι : blâmer qqn(τινα) de (τινος) qqch , reprocher

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέρος, ους (τό) : la part, la partie

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après

μετα-βολή,ῆς (ἡ) : transformation, métamorphose

μή : négation subjective : ne ... pas; μὴ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi

μηδαμῶς : nullement, en aucune manière (négation subjective)

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε... : ni... ni... (μή négation subjective)

μόνος,η,ον : seul

μον-όφθαλμος,ος,ον : qui n’a qu’un œil

μυθο-λογέω,ῶ : raconter des récits fabuleux, affabuler

μυθώδης,ης,ες : mythique, fabuleux, légendaire

νόμιζω : penser, croire

ξένος,η,ον : étranger, étrange, insolite

ὁ, ἡ, τό : le, la (article)

ὁ + G : indique la filiation (fils de ...)

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

οἷος,α,ον : tel que (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); souvent sous la forme d’un neutre adverbial οἷον : comme

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὁμιλέω,ῶ + D : s’adonner à, s’occuper de

ὁμο-λογέω,ῶ : être d’accord avec, reconnaître

ὅμως : cependant, pourtant

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

ὁράω,ῶ, ὄψομαι,εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅς,ἥ,ὅ : qui (pr. relatif)

ὅτι : que (introduit une complétive)

ὅτι ou ὅ τι : le fait que (relatif en un ou deux mots)

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ...

οὐδέ : et ne pas, ni

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὖν : donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω : ainsi

παλαιός,ά,όν : ancien, vieux

παρ +G : d’auprès de, de la part de

παρά + D : auprès de, chez ; τ παρ᾿ αὐτοῖς : hellénisme fréquent (article au neutre + préposition) : « les choses de chez eux »

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρ-έχω : fournir, présenter, montrer

παρα-σκευάζω : préparer; (+ 2 A) rendre qqch tel ou tel

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), supporter, souffrir

περί + Α : autour de ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : hellénisme : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos

περ+ G : au sujet de, à propos de

πιθανῶς : de façon persuasive, de façon crédible

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πλάνη,ης (ἡ) : course errante, errance, aventure, vagabondage

πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα : façonner, modeler, forger

ποιητής,οῦ (ὁ) : l’auteur, le poète

ποικίλος,α,ον : bigarré, diapré, divers, varié

πολυ-κέφαλος,ος,ον : à plusieurs têtes

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

προ-αίρεσις, εως (ἡ) : choix préférentiel, parti-pris, projet

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

προσ-ήκει + D : il convient, il faut

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer, apprendre

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) : toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σπουδάζω (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) περ+ Α : avoir de l’ardeur pour, s’appliquer sérieusement à, s’adonner à

σπουδαῖος,α,ον : actif, zélé, ardent, sérieux

σύγ-γραμμα, ατος (τό) : ce qui est composé par écrit, traité, ouvrage

συγ-γραφεύς,έως (ὁ) : écrivain, et en particulier historien

συγ-γράφω,-γράψω,συν-έγραψα, συγ-γέγραφα : composer, écrire, rédiger

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, coutumier

συν-τίθημι : composer (συνθείς : participe aor. 2)

σφόδρα : fortement, sévèrement

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τερατεύομαι : raconter des histoires invraisemblables, des impostures

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près

τοίνυν : enfin bref, donc (particule conclusive, ici)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : se tourner vers, s’adonner à, se mettre à (l’aor 2 a parfois un sens négatif : fuir )

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : entreprendre, promettre, se faire fort de

ὑπ+ G : sous l’effet de, par

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire; + 2 A comprendre qqch comme, considérer qqch comme

Φαίακες, ων (οἱ) : les Phéaciens (cf Odyssée, chants IX à XII)

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, se révéler, se faire reconnaître

φάρμακον,ου (τό) : drogue

φιλο-σοφέω,ῶ : philosopher

φιλό-σοφος,ου (ὁ) : le philosophe

φρονέω,ῶ : avoir des sentiments, se faire une idée, penser

φροντίς, ίδος (ἡ) : le souci, la préoccupation

χαρίεις, εντος ; χαρίεσσα,ης; χαρίεν,εντος : plaisant, de bon goût

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ψεύδομαι : mentir (τὸ ψεύσασθαι : infinitif substantivé : le fait de mentir, le mensonge)

ψεῦδος, ους (τὸ) : mensonge, fiction

ψεύσμα, ατος (τό) : mensonge, tromperie

ψιλός,ή,όν : nu, pur, simple, sans apprêt

ψυχ-αγωγία, ας (ἡ) : conduite de l’âme, séduction, attrait

ὠμότης , ὠμότητος (ἡ) : dureté, cruauté, inhumanité

ὠμο-φάγος, ος,ον : qui mange de la chair crue, mangeur de chair fraîche (cf ὠμότης plus haut)

ὡς : comme, en tant que

σπερ ... οὕτω: comme... ainsi, de même que... de mêmeVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre, entendre dire

ἀληθής,ής,ές : vrai, véritable

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἂν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : tout (plus fort que πᾶς)

ἀρχή,ῆς (ἡ) : commencement, pouvoir ; τὴν ἀρχὴν : acc. adverbial : dès le début, dès le principe, absolument (μὴ τὴν ἀρχήν : absolument pas)

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même (en position de sujet)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence, la façon de vivre

γάρ : car, en effet

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γράφω,γράψω,ἔγραψα, γέγραφα : écrire, citer

δ᾿ = δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δή : hé bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; justement, précisément

δοκέω,ῶ : sembler, paraître ; μοι δοκῶ + inf : hellénisme : je crois

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir

ἑαυτῶν : d’eux (d’elles)-mêmes : pr. réfléchi au G. (noter l’esprit rude)

εἰ : si (dans un système conditionnel); que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...)

εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que

εἰμι : je suis

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐκ + G : hors de, à partir de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐν + D : dans, sur (sans mvt) ; dans la région de, dans les parages de

ἐπεί : quand ; puisque

ἔπειτα : ensuite

ἐπί +A : vers, pour (avec idée d’un contact profond, absolu)

ἐπι-δείκνυμι : faire étalage de, montrer, exhiber

ἑταῖρος,ου (ὁ) : le compagnon

ἔτι : encore

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir ; + infinitif : pouvoir, être capable de

ζῷον,ου (τό) : l’animal

ἡγέομαι, οῦμαι : penser, estimer, croire 

ἤδη : déjà

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θαύμαζω : regarder avec étonnement, s’étonner de, admirer (au sens classique)

ἵνα + subj : afin que

καί : et, même, aussi

καιρός, οῦ (ὁ) : juste mesure, moment opportun, opportunité, occasion, circonstance ; κατὰ καιρόν : au moment opportun

κἂν = καὶ + particule éventuelle ἄν

κατ+ Α : selon, convenant à 

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçu)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

λόγος, ου (ὁ) : la parole, le mot, le discours ; pl : les livres, les lettres, la littérature

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche)

μέν ... δ ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέρος, ους (τό) : la part, la partie

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après

μή : négation subjective : ne ... pas

μὴ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε... : ni... ni... (μή négation subjective)

μόνος,η,ον : seul

νόμιζω : penser, croire

ξένος,η,ον : étranger, étrange, insolite

ὁ, ἡ, τό : le, la (article)

ὁ + G : indique la filiation (fils de ...)

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οἷος,α,ον : tel que (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); souvent sous la forme d’un neutre adverbial οἷον : comme

ὁμο-λογέω,ῶ : être d’accord avec, reconnaître

ὅμως : cependant, pourtant

ὁράω,ῶ, ὄψομαι,εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅς,ἥ,ὅ : qui (pr. relatif)

ὅτι : que (introduit une complétive)

ὅτι : que, le fait que

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ...

οὐδέ : et ne pas, ni

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὖν : donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω : ainsi

παρ +G : d’auprès de, de la part de

παρά + D : auprès de, chez ; τ παρ᾿ αὐτοῖς : hellénisme fréquent (article au neutre + préposition) : « les choses de chez eux »

παρα-σκευάζω : préparer; (+ 2 A) rendre qqch tel ou tel

παρ-έχω : fournir, présenter, montrer

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), supporter, souffrir

περί + Α : autour de ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : hellénisme : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos

περ+ G : au sujet de, à propos de

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

προσ-ήκει + D : il convient, il faut

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer, apprendre

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près

τοίνυν : enfin bref, donc (particule conclusive)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

ὑπ+ G : sous l’effet de, par

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire; + 2 A comprendre qqch comme, considérer qqch comme

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, se révéler, se faire reconnaître

φρονέω,ῶ : avoir des sentiments, se faire une idée, penser

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ψεύδομαι : mentir (τὸ ψεύσασθαι : infinitif substantivé : le fait de mentir, le mensonge)

ὡς : comme, en tant que

σπερ ... οὕτω: comme... ainsi, de même que... de même

fréquence 2 :

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, léguer, transmettre

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

ἐλευθερία,ας (ἡ) : la liberté

ἐπι-μέλεια, ας (ἡ) : le soin, la surveillance, l’exercice

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

ἰδιώτης,ου adj. : indigène, naïf, simple, ignorant, simplet

κατηγορία, ας (ἡ) : l’accusation

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

παλαιός,ά,όν : ancien, vieux

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) : toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σπουδάζω (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) περ+ Α : avoir de l’ardeur pour, s’appliquer sérieusement à, s’adonner à

σφόδρα : fortement, sévèrement

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : entreprendre, promettre, se faire fort de

φάρμακον,ου (τό) : drogue

fréquence 3 :

γοῦν : du moins, à tout le moins, en tout cas

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : exposer, proposer, donner au public

ἐν-τυγχάνω (-τεύξομαι, -έτυχον, -τετύχηκα) + D : rencontrer par hasard, tomber sur, lire

μέγεθος,ους (τό) : grandeur, taille

μέμφομαι : blâmer qqn(τινα) de (τινος) qqch , reprocher

μετα-βολή,ῆς (ἡ) : transformation, métamorphose

σπουδαῖος,α,ον : actif, zélé, ardent, sérieux

συν-τίθημι : composer (συνθείς : participe aor. 2)

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : se tourner vers, s’adonner à, se mettre à (l’aor 2 a parfois un sens négatif : fuir )

fréquence 4 :

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (cf. ἄνεσις)

γνώριμος,ος,ον : bien connu, facile à reconnaître

διδάσκαλος, ου (ὁ) : le maître

διό : donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δουλεία,ας (ἡ) : l’esclavage, la servitude

ἐκ-φεύγω (-φεύξομαι, -έφυγον, - πέφευγα) : échapper à (relier ἄν ... ἐκφυγεῖν)

θηρίον,ου (τό) : bête sauvage, fauve

μηδαμῶς : nullement, en aucune manière (négation subjective)

ποιητής,οῦ (ὁ) : l’auteur, le poète

προ-αίρεσις, εως (ἡ) : choix préférentiel, parti-pris, projet

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème

ne pas apprendre :

ἄγριος, α, ον : sauvage

ἀθλητικός, ή,όν : d’athlète(s), pour athlète(s) ; qui concerne les luttes , ou les lutteurs ; ici, adj. subst. m. pl. : les athlètes, les sportifs

αἰνίσσομαι (pft ᾔνιγμαι,ᾔνιξαι,ᾔνικται...) πρός + Α : dire à mots couverts, faire allusion à

ἀκμαῖος,α,ον : qui est à son sommet, florissant, vigoureux

ἀ-κωμῳδήτως : de façon non comique, sans comique, sans ridicule

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, certifier, être véridique

ἄ-μοιρος,ος,ον + G : qui n’a pas part à, exclu de

ἄ-μουσος,ος,ον : fait sans les muses, sans goût, sans culture ; dépourvu de ou étranger à la culture

ἀνά-γνωσις, εως (ἡ) : la lecture (sens premier : la reconnaissance)

ἀνά-γνωσμα, ατος (τό) : lecture, sujet de lecture

ἀνά-παυσις, εως () : la cessation , la pause, le repos, la relâche

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄν-εσις,εως (ἡ) : relâchement, repos, détente, relaxation

ἀξιό-λογος,ος,ον : digne d’être rapporté, digne de considération, mémorable

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger

ἀρχ-ηγός, οῦ (ὁ) : fondateur, initiateur, inventeur, chef de file

ἄσκησις, εως (ἡ) : l’entraînement, la pratique

ἀστεῖος,α,ον : citadin ; poli, distingué, charmant, fin, spirituel

ἀσχολέομαι, οῦμαι περ+ Α : s’occuper de, travailler à

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, dépourvu de charme, qui ne réjouit pas

βωμο-λοχία,ας (ἡ) : bouffonnerie, faribole, baliverne

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διήγημα,ατος (τό) : exposé, récit, narration, histoire

ἐμ-μελής,ής,ές : juste, harmonieux, judicieux

ἐν-αλήθως : de façon vraisemblable

ἐπ-αγωγός,ός,όν : engageant, séduisant

εὐ-γνωμόνως (comparatif : εὐγνωμονέστερον) : avec de bons sentiments, plein de bons sentiments, avec de bonnes dispositions

εὐ-εξία,ας (ἡ) : bonne constitution, bonne santé, vigueur

θεωρία,ας (ἡ) : vision, contemplation, méditation, étude

Ἰαμβοῦλος, ου (ὁ) : Iamboulos (auteur stoïcien du Ier s. av. JC)

Ἰνδός,ου (ὁ) : l’Indien (habitant de l’Inde)

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater

καινότης, ητος (ἡ) : nouveauté, singularité, caractère extraordinaire

κάματος,ου (ὁ) : peine, fatigue, effort, travail

κἂν = καὶ + particule éventuelle ἄν ; signifie ici « au moins » (post-classique)

κενο-δοξία,ας (ἡ) : recherche d’un vaine gloire, désir de gloriole, vanité

Κνίδιος,α,ον : Cnidien, de Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

Κτησίας,ου (ὁ) : Κtésias, historien et médecin grec contemporain de Xénophon (fin du Vème, début du IVème siècle av. J.C.)

Κτησίοχος, ου (ὁ) : Ktésiokhos

μον-όφθαλμος,ος,ον : qui n’a qu’un œil

μυθο-λογέω,ῶ : raconter des récits fabuleux, affabuler

μυθώδης,ης,ες : mythique, fabuleux, légendaire

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὁμιλέω,ῶ + D : s’adonner à, s’occuper de

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

πιθανῶς : de façon persuasive, de façon crédible

πλάνη,ης (ἡ) : course errante, errance, aventure, vagabondage

πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα : façonner, modeler, forger

ποικίλος,α,ον : bigarré, diapré, divers, varié

πολυ-κέφαλος,ος,ον : à plusieurs têtes

σύγ-γραμμα, ατος (τό) : ce qui est composé par écrit, traité, ouvrage

συγ-γραφεύς,έως (ὁ) : écrivain, et en particulier historien

συγ-γράφω,-γράψω,συν-έγραψα, συγ-γέγραφα : composer, écrire, rédiger

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, coutumier

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τερατεύομαι : raconter des histoires invraisemblables, des impostures

Φαίακες, ων (οἱ) : les Phéaciens (cf Odyssée, chants IX à XII)

φιλο-σοφέω,ῶ : philosopher

φιλό-σοφος,ου (ὁ) : le philosophe

φροντίς, ίδος (ἡ) : le souci, la préoccupation

χαρίεις, εντος ; χαρίεσσα,ης; χαρίεν,εντος : plaisant, de bon goût

ψεῦδος, ους (τὸ) : mensonge, fiction

ψεύσμα, ατος (τό) : mensonge, tromperie

ψιλός,ή,όν : nu, pur, simple, sans apprêt

ψυχ-αγωγία, ας (ἡ) : conduite de l’âme, séduction, attrait

ὠμότης , ὠμότητος (ἡ) : dureté, cruauté, inhumanité

ὠμο-φάγος, ος,ον : qui mange de la chair crue, mangeur de chair fraîche


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 01 04

Prologue

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

Histoires vraies


01 ῞Ωσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοις οὐ τῆς εὐεξίας μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ καιρὸν γινομένης ἀνέσεως - μέρος γοῦν τῆς ἀσκήσεως τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν -, οὕτω δὴ καὶ τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν.

01 De même que, pour les athlètes, et pour ceux qui s’ocupent aux soins de leur corps, il n’y a pas seulement un souci (= les athlètes et ceux qui s’occupent aux soins de leur corps ne se soucient pas seulement...) de leur bonne santé ni des exercices, mais aussi de la détente qui arrive au moment opportun – à tout le moins ils la considèrent comme la partie la plus importante de l’entraînement – , hé bien de même je pense qu’il faut également à ceux qui s’adonnent définitivement (sens du pft) à la littérature, qu’après la copieuse lecture de choses <plus> sérieuses, ils détendent leur esprit et en même temps le rendent plus vigoureux pour le travail d’après.


02 Γένοιτο δ᾿ ἂν ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῖς, εἰ τοῖς τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων φρονήσειν ὑπολαμβάνω·

02 Alors la récréation serait judicieuse pour eux, s’ils s’occupaient à des lectures telles que, non seulement elles <leur> offriront un attrait sans apprêt, provenant (ἐκ) de la finesse d’esprit et du bon goût, mais aussi leur présenteront une vision (étude) non dépourvue de culture, comme (οἷον) je suis d’avis qu’ils en auront le sentiment, en quelque manière (τι), au sujet des ouvrages que voici ;

οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆς ὑποθέσεως οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖς οὐδ᾿ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ ἐναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ᾿ ὅτι καὶ τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως νικται πρός τινας τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φιλοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη συγγεγραφότων, οὓς καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔμελλον, 03 [ὧν] Κτησίας ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιος, ὃς συνέγραψεν περὶ τῆς Ἰνδῶν χώρας καὶ τῶν παρ᾿ αὐτοῖς ἃ μήτε αὐτὸς εἶδεν μήτε ἄλλου ἀληθεύοντος ἤκουσεν.

en effet non seulement le caractère insolite du sujet et le bon goût du projet seront attrayants pour eux, ni non plus le fait que nous exposons des mensonges variés de façon crédible et vraisemblable, mais aussi le fait que chacune des choses relatées fait allusion non sans comique (non sans parodie) à certains des poètes, des historiens et des philosophes anciens qui ont rédigé de nombreuses choses prodigieuses et fabuleuses, <auteurs> que j’aurais pu même citer par leur nom, sauf qu’ils devraient t’apparaître à toi-même à partir de ta lecture, 03 dont le fils de Ktèsiokhos, Ktésias de Cnide, qui écrivit sur le pays des Indiens et sur ce <qu’il y a> chez eux (ou : près de chez eux), <choses> qu’il n’a ni vues lui-même, ni entendues d’un autre homme <capable de les> certifier.

γραψε δὲ καὶ Ἰαμβοῦλος περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριμον μὲν ἅπασι τὸ ψεῦδος πλασάμενος, οὐκ ἀτερπῆ δὲ ὅμως συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν.

Et Iamboulos aussi a écrit, au sujet des choses <qui sont> dans la région de l’Océan, beaucoup de choses incroyables, forgeant d’une part un mensonge facile à reconnaître pour tous, mais composant pourtant un sujet non dépourvu de charme.

Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὰ αὐτὰ τούτοις προελόμενοι συνέγραψαν ὡς δή τινας ἑαυτῶν πλάνας τε καὶ ἀποδημίας, θηρίων τε μεγέθη ἱστοροῦντες καὶ ἀνθρώπων ὠμότητας καὶ βίων καινότητας·

Et bien d’autres personnes, ayant choisi les mêmes sujets que ceux-là, ont rédigé justement comme étant les leurs (ὡς δή ἑαυτῶν) certaines errances et certains voyages à l’étranger, en détaillant à la fois les tailles des fauves, les cruautés des hommes, et les caractères extraordinaires des modes de vie ;


ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ διδάσκαλος τῆς τοιαύτης βωμολοχίας ὁ τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύς, τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν διηγούμενος ἀνέμων τε δουλείαν καὶ μονοφθάλμους καὶ ὠμοφάγους καὶ ἀγρίους τινὰς ἀνθρώπους, ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων τῶν ἑταίρων μεταβολάς, οἷα πολλὰ ἐκεῖνος πρὸς ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας ἐτερατεύσατο.

et pour eux, <celui qui était> l’initiateur et le maître d’une telle faribole,<c’était> l’Ulysse d’Homère, qui décrivait à l’entourage d’Alkinoos à la fois l’esclavage des vents, et certains hommes à l’oeil unique, mangeurs de chair fraîche et sauvages, et en plus des animaux polycéphales et les métamorphoses de ses compagnons sous l’effet de drogues, nombre d’impostures de ce genre que lui, il racontait aux Phéaciens, hommes <un peu> simplets.

04 Τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ ψεύσασθαι μὲν οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐμεμψάμην, ὁρῶν ἤδη σύνηθες ὂν τοῦτο καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν ὑπισχνουμένοις·

04 Eh bien donc, en tombant sur (parcourant) toutes ces choses-là, certes je n’ai pas blâmé fortement les hommes (= les auteurs) du fait de mentir, voyant que c’était déjà habituel même pour ceux qui se faisaient fort de philosopher.

ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύμαζον, εἰ ἐνόμισαν λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντες.

mais je m’étonnais de cela d’eux, qu’(εἰ) ils ont cru qu’ils écriraient des contre-vérités sans qu’on le remarque.

Διόπερ καὶ αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι σπουδάσας τοῖς μεθ᾿ ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος ἄμοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ μυθολογεῖν ἐλευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν εἶχον - οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον - ἐπὶ τὸ ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωμονέστερον·

C’est pourquoi moi-même à mon tour (καί), plein d’ardeur, sous l’effet d’un vain désir de gloire, pour laisser quelque chose à notre postérité, afin de n’être point le seul qui n’ait pas part à la liberté d’affabuler, puisque je ne pouvais rien rapporter de vrai – car je n’ai rien éprouvé qui fut digne de considération – je me suis tourné vers le mensonge, <mais> avec de bien meilleures dispositions :

κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδομαι.

car assurément, au moins, je serai véridique en un seul point, <c’est> en disant ceci, à savoir que je mens.

Οὕτω δ᾿ ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν παρὰ τῶν ἄλλων κατηγορίαν ἐκφυγεῖν αὐτὸς ὁμολογῶν μηδὲν ἀληθὲς λέγειν.

Et ainsi je crois que je pourrais échapper totalement à l’accusation qui viendrait des autres, en reconnaissant moi-même que je ne dis rien de vrai.

Γράφω τοίνυν περὶ ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ᾿ ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλως ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν γενέσθαι δυναμένων.

Enfin bref, j’écris au sujet de choses que je n’ai ni vues, ni éprouvées, ni apprises de la par d’autrui, et, bien plus (ἔτι), qui n’existent pas du tout et qui ne peuvent absolument pas arriver.

Διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς.

Voilà pourquoi il ne faut rigoureusement pas que les lecteurs y croient.


Comparaisons de traductions :


Retour en haut du texte